---- [ ☀ ] za05j (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
valeur pédagogique (incorrect car en cours...)---version1\za05j_fr--- 2019-01-08 19:33:16
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 serĉeraro
 
.
absolute
absolut': absolu
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
adresato
adres': adresse (de lettre)
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
afero
afer': affaire
o: marque le substantif
.
akceptita
akcept': accepter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
akceptitaj
akcept': accepter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
al
al: à
.
aldonon
al: à
al`don': ajouter, adjoindre ♦ don': donner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
alia
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
aliaj
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
alian
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
alie
ali': autre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
almenaŭ
almenaŭ: au moins
.
altrudataj
al: à
trud': contraindre de prendre
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
amikoj
amik': ami
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
angla
angl': anglais
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ankaŭ
ankaŭ: aussi
.
antaŭ
antaŭ: devant, avant
.
antaŭparolo
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
.
apartaj
apart': qui est à part, separé
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
aparte
apart': qui est à part, separé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
apartenas
aparten': appartenir
as: marque le présent d'un verbe
.
apartenus
aparten': appartenir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
apogon
apog': appuyer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
aprobas
aprob': approuver
as: marque le présent d'un verbe
.
aprobataj
aprob': approuver
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
arbitra
arbitr': arbitraire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
arbitre
arbitr': arbitraire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
arĥaismo
arĥaism': archaïsme
o: marque le substantif
.
arĥaismoj
arĥaism': archaïsme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.

aŭ: ou
.
aŭtoritata
aŭtoritat': autorité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
aŭtoritataj
aŭtoritat': autorité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorité
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
aŭtoro
aŭtor': auteur
o: marque le substantif
.
batali
batal': combattre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
bona
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
bonajn
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
bono
bon': bon
o: marque le substantif
.
bontrovo
bon': bon
trov': trouver
o: marque le substantif
.
bulonja
bulonj': Boulogne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĉar
ĉar: car, parce que
.
ĉe
ĉe: chez
.
ĉefaj
ĉef': chef, supérieur
ĉef'a: principal ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
centra
centr': centre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
certaj
cert': certain
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
certan
cert': certain
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
certecon
cert': certain
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉia
ĉia: de toute sorte
.
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
.
ĉiam
ĉiam: toujours
.
ĉio
ĉio: tout
.
ĉiu
ĉiu: chacun
.
ĉiuj
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĉiujn
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
danĝeron
danĝer': danger
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
de
de: de, à partir de
.
decidis
decid': décider
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
decidos
decid': décider
os: marque le futur
.
deflankiĝado
de: de, à partir de
flank': côté
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
delogoj
de: de, à partir de
de`log': séduire ♦ log': attirer, allécher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
dependos
de: de, à partir de
de`pend': dépendre ♦ pend': pendre, être suspendu
os: marque le futur
.
detale
detal': détaillé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
detruos
detru': détruire
os: marque le futur
.
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
.
deviga
dev': devoir
dev'ig': nécessiter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
devigaj
dev': devoir
dev'ig': nécessiter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
devos
dev': devoir
os: marque le futur
.
deziritajn
dezir': désirer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
difinita
difin': définir, déterminer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
difinitajn
difin': définir, déterminer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
diris
dir': dire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
diritan
dir': dire
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
diros
dir': dire
os: marque le futur
.
disfalos
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
fal': tomber
os: marque le futur
.
disputoj
disput': disputer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
disputojn
disput': disputer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
distingi
disting': distinguer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
disvolviĝadi
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
volv': rouler, enrouler
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
disvolviĝos
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
volv': rouler, enrouler
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
.
diversaj
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
diversajn
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
do
do: donc
.
dogma
dogm': dogme
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
dokumento
dokument': document
o: marque le substantif
.
dume
dum: pendant, tandis que
dum`e: cependant ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
eble
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
eblon
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'o: possibilité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.

eĉ: même (adv.) jusqu'à
.
eĉkune
eĉ: même (adv.) jusqu'à
kun: avec
kun`e: ensemble, conjointement ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
eĉplej
eĉ: même (adv.) jusqu'à
plej: le plus
.
efektiva
efektiv': effectif, réel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
egale
egal': égal, qui ne diffère pas
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
eksterordinare
ekster: hors, en dehors de
ordinar': ordinaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ektuŝo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
ektuŝus
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
ekzercaro
ekzerc': exercer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
ekzistado
ekzist': exister
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
el
el: de, d'entre, é-, ex-
.
eldoni
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
eldonitaj
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
eldono
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
o: marque le substantif
.
elektita
elekt': choisir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
elĵetitaj
el: de, d'entre, é-, ex-
ĵet': jeter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ellernu
el: de, d'entre, é-, ex-
lern': apprendre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
elpuŝos
el: de, d'entre, é-, ex-
puŝ': pousser (impulsion)
os: marque le futur
.
en
en: en, dans
.
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
enkondukos
en: en, dans
konduk': conduire, guider
os: marque le futur
.
enrigardado
en: en, dans
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
erara
erar': errer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
erare
erar': errer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
erareco
erar': errer
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
eraro
erar': errer
o: marque le substantif
.
eraroj
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
erarojn
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperanta
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
esperantistaro
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
esperantisto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
esperantistoj
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
esperas
esper': espérer
as: marque le présent d'un verbe
.
esprimis
esprim': exprimer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
esprimon
esprim': exprimer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
.
esti
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estintaj
est': être (verbe)
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
estis
est': être (verbe)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
estonta
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
ont'a: prochain ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
estontaj
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
ont'a: prochain ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
.
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
estus
est': être (verbe)
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
facilanima
facil': facile
anim': âme
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
facilanime
facil': facile
anim': âme
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
farĝis
far': faire
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
.
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
fariĝados
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
os: marque le futur
.
fariĝos
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
.
faros
far': faire
os: marque le futur
.
finas
fin': finir
as: marque le présent d'un verbe
.
finon
fin': finir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fojojn
foj': fois
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fojon
foj': fois
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
forigi
for: loin, hors
for`ig': enlever, éloigner, écarter, ôter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
formo
form': forme
o: marque le substantif
.
formoj
form': forme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
formon
form': forme
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
forta
fort': fort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
frua
fru': de bonne heure
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fundamenta
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fundamentajn
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fundamenteco
fundament': fondement
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
.
fundamenton
fundament': fondement
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
garantios
garanti': garantir
os: marque le futur
.
gardos
gard': garder (prendre soin)
os: marque le futur
.
generacioj
generaci': génération
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĝi
ĝi: cela, il, elle
.
ĝiaj
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝis
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
.
ĝisnuna
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝisnunan
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
glora
glor': glorifier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
gramatiko
gramatik': grammaire
o: marque le substantif
.
granda
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
grandan
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
grava
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
gravaj
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
gravan
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
gvida
gvid': guider
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
gvidi
gvid': guider
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
havante
hav': avoir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
.
havi
hav': avoir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
havos
hav': avoir
os: marque le futur
.
havu
hav': avoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
havus
hav': avoir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
ho
ho: oh!
.
ia
ia: quelconque, quelque
.
iam
iam: jamais, un jour
.
ian
ia: quelconque, quelque
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ideoj
ide': idée
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ili
ili: ils, elles
.
ilin
ili: ils, elles
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
institucio
instituci': institution
o: marque le substantif
.
interbatala
inter: entre, parmi
batal': combattre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
interkonsente
inter: entre, parmi
konsent': consentir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
interkonsento
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
.
internacia
inter: entre, parmi
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
iom
iom: un peu, quelque peu de
.
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
jam
jam: déjà
.
jenaj
jen: voilà, voici (jen...jen...: parfois...parfois..., tantôt...tantôt...)
jen`a: celui-ci, celui-là, ci-après, le suivant ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
jes
jes: oui, d'accord
.
kaj
kaj: et
.
kapricoj
kapric': caprice
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
karakteron
karakter': caractère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kaŭzi
kaŭz': causer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kaŭzo
kaŭz': causer
kaŭz'o: cause ♦ o: marque le substantif
.
kaŭzoj
kaŭz': causer
kaŭz'o: cause ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ke
ke: que (conjonction)
.
kelkajn
kelk': quelque
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kiam
kiam: quand, lorsque
.
kiamaniere
kia: quel
kia`manier': de quelle manière ♦ manier': manière, façon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kiel
kiel: comment
.
kio
kio: quoi
.
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
.
kiuj
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kiujn
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kiun
kiu: qui lequel, laquelle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
klarajn
klar': clair (qui n'est pas trouble)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
klare
klar': clair (qui n'est pas trouble)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
komenco
komenc': commencer
o: marque le substantif
.
komitato
komitat': comité
o: marque le substantif
.
komparante
kompar': comparer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kompetentaj
kompetent': compétent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kompreneble
kompren': comprendre
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kompreneblecon
kompren': comprendre
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
konataj
kon': connaître
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kondiĉo
kondiĉ': condition
o: marque le substantif
.
konfidon
konfid': se fier, se confier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kongreso
kongres': colloque, congrès
o: marque le substantif
.
koni
kon': connaître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
konscie
konsci': avoir conscience
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
konsilas
konsil': conseiller
as: marque le présent d'un verbe
.
konsiliĝado
konsil': conseiller
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
konstanta
konstant': constant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
konstante
konstant': constant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
.
kontrolilo
kontrol': contrôler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
kontrolo
kontrol': contrôler
o: marque le substantif
.
korektas
korekt': corriger
as: marque le présent d'un verbe
.
korekti
korekt': corriger
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
korespondado
korespond': correspondre
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
ktp
ktp: etc ▌kaj tiel plu: et cetera
.
kun
kun: avec
.
kune
kun: avec
kun`e: ensemble, conjointement ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kunhelpo
kun: avec
help': aider
o: marque le substantif
.
kuntekstan
kun: avec
tekst': texte
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
la
la: le, la, les (article défini)
.
laborojn
labor': travailler
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lando
land': pays
o: marque le substantif
.
lasis
las': laisser, abandonner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
laŭ
laŭ: selon, d'après
.
leĝan
leĝ': loi
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
legantoj
leg': lire
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
leĝdonanto
leĝ': loi
don': donner
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
leĝo
leĝ': loi
o: marque le substantif
.
leĝoj
leĝ': loi
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
leĝojn
leĝ': loi
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lernolibro
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
.
lernolibroj
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lernolibrojn
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lernoverkoj
lern': apprendre
o: marque le substantif
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
li
li: il, lui
.
libro
libr': livre
o: marque le substantif
.
lin
li: il, lui
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
lingvoj
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
literaturo
literatur': littérature
o: marque le substantif
.
longa
long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
longe
long': long
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malbonan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malfeliĉon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
feliĉ': heureux
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malgrandan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malgraŭ
malgraŭ: malgré, en dépit de
.
malhelpante
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'help': déranger, empêcher ♦ help': aider
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malkompreniĝoj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
kompren': comprendre
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
malnova
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malnovan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
manoj
man': main
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
matura
matur': mûr
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
.
memori
memor': se souvenir, se rappeler
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
memorigadu
memor': se souvenir, se rappeler
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
meti
met': mettre, placer, poser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
mia
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mi
mi: je, moi
.
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
miru
mir': s'étonner, admirer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
modela
model': modèle, spécimen
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
momento
moment': moment
o: marque le substantif
.
montriĝos
montr': montrer
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
.
montris
montr': montrer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
montros
montr': montrer
os: marque le futur
.
morgaŭ
morgaŭ: demain
.
morto
mort': mourir
o: marque le substantif
.
multajn
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
multe
mult': beaucoup, nombreux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
nacia
naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nacio
naci': nation
o: marque le substantif
.
naski
nask': enfanter, faire naître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
natura
natur': nature
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ne
ne: non, ne, ne... pas
.
necesa
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
necesaj
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
necesan
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
necese
neces': nécessaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
neceseco
neces': nécessaire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
nedisputebla
ne: non, ne, ne... pas
disput': disputer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nedisputeblan
ne: non, ne, ne... pas
disput': disputer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nekonataj
ne: non, ne, ne... pas
kon': connaître
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nekorektite
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
o: marque le substantif
rekt': droit, direct
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
nelerte
ne: non, ne, ne... pas
lert': adroit, habile, agile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
neniam
neniam: ne... jamais
.
neniu
neniu: personne
.
neoportuna
ne: non, ne, ne... pas
oportun': commode, ce qui est à propos
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nepre
nepr': inévitable, impératif, nécessaire, obligatoire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
netuŝebla
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝeblaj
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
netuŝeblan
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
netuŝebleco
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
netuŝeblecon
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ni
ni: nous
.
niaj
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nomitaj
nom': nom
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nova
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
novaj
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
novan
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nuligado
nul': zéro, nul
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
nun
nun: maintenant
.
nur
nur: seulement, ne... que
.
obei
obe': obéir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
oficiala
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
oficialaj
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
oficialajn
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
oficialan
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
oficiale
oficial': officiel
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
oficialigo
oficial': officiel
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
.
ofta
oft': souvent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
oftaj
oft': souvent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
okazo
okaz': avoir lieu, arriver
okaz'o: occasion ♦ o: marque le substantif
.
okazoj
okaz': avoir lieu, arriver
okaz'o: occasion ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
okuloj
okul': œil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ol
ol: que (dans une comparaison)
.
oni
oni: on
.
opinio
opini': penser, croire
o: marque le substantif
.
opinion
opini': penser, croire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
paca
pac': paix
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
paradoksa
paradoks': paradoxe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
paralele
paralel': parallèle
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
parolos
parol': parler
os: marque le futur
.
parto
part': partie, part
o: marque le substantif
.
parton
part': partie, part
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
paŝo
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
.
pekon
pek': pécher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
peni
pen': tâcher, s'efforcer de
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
penson
pens': penser
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
per
per: par, au moyen, à l'aide de
.
perdinte
perd': perdre
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
perdos
perd': perdre
os: marque le futur
.
perdus
perd': perdre
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
perfektiĝadi
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
perfektiĝado
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
perfektiĝi
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
permesis
permes': permettre
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
persona
person': personne (la)
person'a: personnel ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
personaj
person': personne (la)
person'a: personnel ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
persono
person': personne (la)
o: marque le substantif
.
personoj
person': personne (la)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
petas
pet': prier (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
.
plej
plej: le plus
.
plenan
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
pli
pli: plus
.
plibonigadi
pli: plus
bon': bon
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
plibonigi
pli: plus
bon': bon
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
pligrandigi
pli: plus
grand': grand
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
plumo
plum': plume
o: marque le substantif
.
por
por: pour, en faveur de
.
post
post: après
.
poste
post: après
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
povos
pov': pouvoir
os: marque le futur
.
povu
pov': pouvoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
povus
pov': pouvoir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
praktiko
praktik': pratique
o: marque le substantif
.
precipe
precip': principalement, surtout
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
presataj
pres': imprimer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
preserarojn
pres': imprimer
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
prezentante
prezent': présenter
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
prezentas
prezent': présenter
as: marque le présent d'un verbe
.
prezentita
prezent': présenter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
prezentus
prezent': présenter
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
.
prijuĝado
pri: au sujet de, sur, touchant, de
juĝ': juger
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
principo
princip': principe
o: marque le substantif
.
principon
princip': principe
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
priparolitaj
pri: au sujet de, sur, touchant, de
parol': parler
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
privataj
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
privatan
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
private
privat': privé, particulier
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
pro
pro: à cause de, pour
.
progresadi
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
progresado
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
progresadu
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
proponi
propon': proposer, offrir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
publikigitaj
publik': public
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
punkto
punkt': point
o: marque le substantif
.
rajton
rajt': droit (le)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
regantoj
reg': gouverner, régir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
regatoj
reg': gouverner, régir
reg'at': sujet ♦ at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
registaroj
reg': gouverner, régir
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
regnano
regn': l'Etat
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
.
regno
regn': l'Etat
o: marque le substantif
.
regnoj
regn': l'Etat
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
regula
regul': règle (principe)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
regule
regul': règle (principe)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
regulo
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
.
reguloj
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
regulojn
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rekomendas
rekomend': recommander
as: marque le présent d'un verbe
.
rekomendata
rekomend': recommander
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rekomendataj
rekomend': recommander
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
rekomendos
rekomend': recommander
os: marque le futur
.
represitaj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
pres': imprimer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
respondos
respond': répondre
os: marque le futur
.
resti
rest': rester
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
restos
rest': rester
os: marque le futur
.
ricevos
ricev': recevoir, obtenir
os: marque le futur
.
riĉigadi
riĉ': riche
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
riĉiĝadi
riĉ': riche
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rigardadi
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rigardadis
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
rigardados
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
os: marque le futur
.
rigardata
rigard': regarder
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rigardataj
rigard': regarder
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
rigida
rigid': roide, rigide
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rompado
romp': rompre, casser
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
rompata
romp': rompre, casser
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ruinigita
ruin': ruines
ruin'ig': ruiner ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝajnu
ŝajn': sembler
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
ŝajnus
ŝajn': sembler
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
sama
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
samajn
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
same
sam': même (qui n'est pas autre)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
samtempe
sam': même (qui n'est pas autre)
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
sane
san': sain, en santé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ŝanĝado
ŝanĝ': changer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
ŝanĝebla
ŝanĝ': changer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝanĝi
ŝanĝ': changer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ŝanĝo
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
.
ŝanĝoj
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ŝanĝojn
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝanĝon
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sankcion
sankci': sanction
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sciu
sci': savoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
se
se: si
.
sed
sed: mais
.
sekvantaj
sekv': suivre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
sencon
senc': sens, acception
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sendanĝera
sen: sans
danĝer': danger
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sendanĝerecon
sen: sans
danĝer': danger
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sendube
sen: sans
dub': douter
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
senkompare
sen: sans
kompar': comparer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
senkonfuza
sen: sans
konfuz': confondre, embrouiller
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
senŝanĝa
sen: sans
ŝanĝ': changer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
senŝanĝe
sen: sans
ŝanĝ': changer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
sentaĉigado
sent': ressentir, éprouver (une impression)
aĉ': horrible, mauvais, désagréable; -asse, -âtre (suffixes péjoratifs) █ aĉ! : saloperie! (interjection)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉeraro
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
.
serĉiĝontoj
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
severa
sever': sévère
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
severan
sever': sévère
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
severe
sever': sévère
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
si
si: soi, se
.
siaj
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
silenta
silent': se taire, faire silence
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sin
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
singardaj
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
si`n`gard': prudent ♦ gard': garder (prendre soin)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
societo
societ': société
o: marque le substantif
.
solan
sol': seul
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sole
sol': seul
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
speciala
special': spécial
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sub
sub: sous (en dessous)
.
supre
supr': en haut
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tamen
tamen: pourtant, néanmoins
.
tempo
temp': temps (durée)
o: marque le substantif
.
tentoj
tent': tenter
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tia
tia: tel
.
tiaj
tia: tel
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tial
tial: c'est pourquoi
.
tiam
tiam: alors
.
tiamaniere
tiam: alors
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
er': élément, composant, miette, morceau, bout ▌sabl'er': un grain de sable ♦ sabl': sable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
.
tio
tio: cela
.
tion
tio: cela
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tiu
tiu: celui-là
.
tiuj
tiu: celui-là
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tiujn
tiu: celui-là
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tolerata
toler': tolérer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tradukita
traduk': traduire
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
traduko
traduk': traduire
o: marque le substantif
.
tradukon
traduk': traduire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
trankvile
trankvil': tranquille
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
.
tri
tri: trois
.
tro
tro: trop
.
trovante
trov': trouver
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
trovas
trov': trouver
as: marque le présent d'un verbe
.
troviĝas
trov': trouver
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
troviĝi
trov': trouver
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
trovis
trov': trouver
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
trovos
trov': trouver
os: marque le futur
.
turnataj
turn': tourner
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tuŝebla
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuta
tut': entier, total
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tute
tut': entier, total
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
universala
universal': universel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
unua
unu: un, un certain
unu`a: premier ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
unu
unu: un, un certain
.
unueco
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
unuecon
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
utila
util': utile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
uzadi
uz': employer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
uzanto
uz': employer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
uzatecon
uz': employer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
uzu
uz': employer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
valoron
valor': valeur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vastajn
vast': vaste, étendu
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
veran
ver': vérité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
verkis
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
verko
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
.
verkoj
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
verkojn
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
verkos
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
os: marque le futur
.
vidas
vid': voir
as: marque le présent d'un verbe
.
vivon
viv': vivre
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vojo
voj': route, voie
o: marque le substantif
.
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
.
volu
vol': vouloir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
volus
vol': vouloir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
vortaro
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
vortaroj
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vortarojn
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vortaron
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vorto
vort': mot
o: marque le substantif
.
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vortojn
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
zorgante
zorg': avoir soin, prendre soin de
zorg'ant': tuteur ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
zorgeme
zorg': avoir soin, prendre soin de
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien