---- [ ☀ ] za05j (nl) (fr) (de) -en- (pl) (ru)http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
valeur pédagogique (incorrect car en cours...)---version1\za05j_en--- 2019-01-08 19:37:18
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 serĉeraro
 
.
absolute
absolut': absolute
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
adresato
adres': address
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
afero
afer': affair
o: ending of nouns (substantive)
.
akceptita
akcept': accept
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
akceptitaj
akcept': accept
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
al
al: to
.
aldonon
al: to
al`don': add to ♦ don': give
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
alia
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
aliaj
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
alian
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
alie
ali': other
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
almenaŭ
almenaŭ: at least
.
altrudataj
al: to
trud': press upon, obtrude
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
amikoj
amik': friend
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
angla
angl': englishman
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ankaŭ
ankaŭ: also
.
antaŭ
antaŭ: before
.
antaŭparolo
antaŭ: before
parol': speak
o: ending of nouns (substantive)
.
apartaj
apart': separate
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
aparte
apart': separate
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
apartenas
aparten': belong
as: ending of the present tense in verbs
.
apartenus
aparten': belong
us: ending of conditional in verbs
.
apogon
apog': lean
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
aprobas
aprob': approve
as: ending of the present tense in verbs
.
aprobataj
aprob': approve
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
arbitra
arbitr': arbitrary
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
arbitre
arbitr': arbitrary
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
arĥaismo
arĥaism': archaisme, archaism
o: ending of nouns (substantive)
.
arĥaismoj
arĥaism': archaisme, archaism
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.

aŭ: or
.
aŭtoritata
aŭtoritat': authority, authority figure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
aŭtoritataj
aŭtoritat': authority, authority figure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': authority, authority figure
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
aŭtoro
aŭtor': author
o: ending of nouns (substantive)
.
batali
batal': fight
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
bona
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
bonajn
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
bone
bon': good
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
bono
bon': good
o: ending of nouns (substantive)
.
bontrovo
bon': good
trov': find
o: ending of nouns (substantive)
.
bulonja
bulonj': _
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĉar
ĉar: for
.
ĉe
ĉe: at
.
ĉefaj
ĉef': chief
ĉef'a: principal ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
centra
centr': centre
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
certaj
cert': certain, sure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
certan
cert': certain, sure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
certecon
cert': certain, sure
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĉia
ĉia: every
.
ĉi
ĉi: denotes proximity ▌tiu ĉi: this ♦ tiu: that ▌tie ĉi: here ♦ tie: there
.
ĉiam
ĉiam: always
.
ĉio
ĉio: everything
.
ĉiu
ĉiu: each, every one
.
ĉiuj
ĉiu: each, every one
ĉiu`j: all ♦ j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĉiujn
ĉiu: each, every one
ĉiu`j: all ♦ j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
danĝeron
danĝer': danger
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
de
de: of, from
.
decidis
decid': decide
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
decidos
decid': decide
os: ending of future tense in verbs
.
deflankiĝado
de: of, from
flank': side
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
delogoj
de: of, from
de`log': seduce ♦ log': entice
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
dependos
de: of, from
de`pend': hang from ♦ pend': hang
os: ending of future tense in verbs
.
detale
detal': detail
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
detruos
detru': destroy
os: ending of future tense in verbs
.
devas
dev': ought, must
as: ending of the present tense in verbs
.
deviga
dev': ought, must
dev'ig': necessitate, compel ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
devigaj
dev': ought, must
dev'ig': necessitate, compel ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
devos
dev': ought, must
os: ending of future tense in verbs
.
deziritajn
dezir': desire
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
difinita
difin': define
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
difinitajn
difin': define
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
diris
dir': say
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
diritan
dir': say
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
diros
dir': say
os: ending of future tense in verbs
.
disfalos
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
fal': fall
os: ending of future tense in verbs
.
disputoj
disput': dispute
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
disputojn
disput': dispute
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
distingi
disting': distinguish
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
disvolviĝadi
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
volv': turn round, roll up
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
disvolviĝos
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
volv': turn round, roll up
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
os: ending of future tense in verbs
.
diversaj
divers': various, diverse
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
diversajn
divers': various, diverse
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
do
do: then, indeed, however
.
dogma
dogm': dogma
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
dokumento
dokument': paper
o: ending of nouns (substantive)
.
dume
dum: while
dum`e: meanwhile, during ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
eble
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'e: perhaps, possibly, may-be ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
eblon
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'o: possibility, feature ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.

eĉ: even (adv.)
.
eĉkune
eĉ: even (adv.)
kun: with
kun`e: together ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
eĉplej
eĉ: even (adv.)
plej: most
.
efektiva
efektiv': real, actual
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
egale
egal': equal
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ekserĉoj
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
eksterordinare
ekster: outside, besides
ordinar': ordinary
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ektuŝo
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
.
ektuŝus
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
us: ending of conditional in verbs
.
ekzercaro
ekzerc': exercise
ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
ekzistado
ekzist': exist
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
el
el: from, out from
.
eldoni
el: from, out from
don': give
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
eldonitaj
el: from, out from
don': give
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
eldono
el: from, out from
don': give
o: ending of nouns (substantive)
.
elektita
elekt': choose
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
elĵetitaj
el: from, out from
ĵet': throw
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ellernu
el: from, out from
lern': learn
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
elpuŝos
el: from, out from
puŝ': push
os: ending of future tense in verbs
.
en
en: in (when followed by the accusative: into)
.
energie
energi': energy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
enkondukos
en: in (when followed by the accusative: into)
konduk': conduct, guide
os: ending of future tense in verbs
.
enrigardado
en: in (when followed by the accusative: into)
rigard': behold, look at
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
erara
erar': err, mistake
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
erare
erar': err, mistake
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
erareco
erar': err, mistake
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
eraro
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
.
eraroj
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
erarojn
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperanta
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
esperantistaro
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
esperantisto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
esperantistoj
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
esperanto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
esperas
esper': hope
as: ending of the present tense in verbs
.
esprimis
esprim': express (vb.)
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
esprimon
esprim': express (vb.)
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
estas
est': be
as: ending of the present tense in verbs
.
esti
est': be
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
estintaj
est': be
int': ending of past part. Act. ▌far'int': having done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
estis
est': be
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
estonta
est': be
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
ont'a: next ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
estontaj
est': be
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
ont'a: next ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
estos
est': be
os: ending of future tense in verbs
.
estu
est': be
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
estus
est': be
us: ending of conditional in verbs
.
facilanima
facil': easy
anim': soul
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
facilanime
facil': easy
anim': soul
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
facile
facil': easy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
farĝis
far': do
ĝis: up to, until
.
fari
far': do
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
fariĝados
far': do
far'iĝ': become ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
os: ending of future tense in verbs
.
fariĝos
far': do
far'iĝ': become ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
os: ending of future tense in verbs
.
faros
far': do
os: ending of future tense in verbs
.
finas
fin': end
as: ending of the present tense in verbs
.
finon
fin': end
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
fojojn
foj': time (three times etc.)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
fojon
foj': time (three times etc.)
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
forigi
for: forth, out
for`ig': remove, get rid of, delete ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
formo
form': form
o: ending of nouns (substantive)
.
formoj
form': form
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
formon
form': form
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
forta
fort': strong
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
frua
fru': early
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fundamenta
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fundamentajn
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
fundamenteco
fundament': foundation
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
fundamento
fundament': foundation
o: ending of nouns (substantive)
.
fundamenton
fundament': foundation
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
garantios
garanti': warrant
os: ending of future tense in verbs
.
gardos
gard': guard
os: ending of future tense in verbs
.
generacioj
generaci': generation
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĝi
ĝi: it
.
ĝiaj
ĝi: it
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĝin
ĝi: it
ĝi`n: it (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
ĝis
ĝis: up to, until
.
ĝisnuna
ĝis: up to, until
nun: now
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝisnunan
ĝis: up to, until
nun: now
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
glora
glor': glory
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
gramatiko
gramatik': grammar
o: ending of nouns (substantive)
.
granda
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
grandan
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
grava
grav': important
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
gravaj
grav': important
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
gravan
grav': important
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
gvida
gvid': guide
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
gvidi
gvid': guide
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
havante
hav': have
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
havas
hav': have
as: ending of the present tense in verbs
.
havi
hav': have
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
havos
hav': have
os: ending of future tense in verbs
.
havu
hav': have
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
havus
hav': have
us: ending of conditional in verbs
.
ho
ho: oh!
.
ia
ia: of any kind
.
iam
iam: at any time, ever
.
ian
ia: of any kind
n: ending of the objective, also marks direction
.
ideoj
ide': idea
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ili
ili: they
.
ilin
ili: they
n: ending of the objective, also marks direction
.
institucio
instituci': institution
o: ending of nouns (substantive)
.
interbatala
inter: between, among
batal': fight
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
interkonsente
inter: between, among
konsent': consent
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
interkonsento
inter: between, among
konsent': consent
o: ending of nouns (substantive)
.
internacia
inter: between, among
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
iom
iom: any quantity
.
iun
iu: any one
n: ending of the objective, also marks direction
.
jam
jam: already
.
jenaj
jen: behold, lo (jen...jen...: sometimes...sometimes...)
jen`a: _ ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
jes
jes: yes
.
kaj
kaj: and
.
kapricoj
kapric': caprice, whim
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
karakteron
karakter': character
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kaŭzi
kaŭz': cause
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kaŭzo
kaŭz': cause
kaŭz'o: cause ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
kaŭzoj
kaŭz': cause
kaŭz'o: cause ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ke
ke: that (conj.)
.
kelkajn
kelk': some
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiam
kiam: when
.
kiamaniere
kia: of what kind
kia`manier': _ ♦ manier': manner
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kiel
kiel: how
.
kio
kio: what
.
kion
kio: what
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiu
kiu: who, which
.
kiuj
kiu: who, which
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kiujn
kiu: who, which
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiun
kiu: who, which
n: ending of the objective, also marks direction
.
klarajn
klar': clear
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
klare
klar': clear
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
komenco
komenc': commence
o: ending of nouns (substantive)
.
komitato
komitat': committee
o: ending of nouns (substantive)
.
komparante
kompar': compare
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kompetentaj
kompetent': able
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kompreneble
kompren': understand
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'e: perhaps, possibly, may-be ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kompreneblecon
kompren': understand
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
konataj
kon': know (by experience or study), recognise
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kondiĉo
kondiĉ': condition
o: ending of nouns (substantive)
.
konfidon
konfid': confide, trust
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kongreso
kongres': convention, congress
o: ending of nouns (substantive)
.
koni
kon': know (by experience or study), recognise
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
konscie
konsci': be conscious of
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
konsilas
konsil': advise, counsel
as: ending of the present tense in verbs
.
konsiliĝado
konsil': advise, counsel
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
konstanta
konstant': constant
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
konstante
konstant': constant
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kontraŭ
kontraŭ: against, opposite
.
kontrolilo
kontrol': check, verify, supervise, audit, check up on
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
kontrolo
kontrol': check, verify, supervise, audit, check up on
o: ending of nouns (substantive)
.
korektas
korekt': correct
as: ending of the present tense in verbs
.
korekti
korekt': correct
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
korespondado
korespond': correspond
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
ktp
ktp: etc ▌kaj tiel plu: et cetera
.
kun
kun: with
.
kune
kun: with
kun`e: together ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kunhelpo
kun: with
help': help
o: ending of nouns (substantive)
.
kuntekstan
kun: with
tekst': text, lyric
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
la
la: the
.
laborojn
labor': labor
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
lando
land': land, country
o: ending of nouns (substantive)
.
lasis
las': leave, let alone
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
laŭ
laŭ: according to
.
leĝan
leĝ': law
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
legantoj
leg': read
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
leĝdonanto
leĝ': law
don': give
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
leĝo
leĝ': law
o: ending of nouns (substantive)
.
leĝoj
leĝ': law
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
leĝojn
leĝ': law
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
lernolibro
lern': learn
o: ending of nouns (substantive)
libr': book
o: ending of nouns (substantive)
.
lernolibroj
lern': learn
o: ending of nouns (substantive)
libr': book
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
lernolibrojn
lern': learn
o: ending of nouns (substantive)
libr': book
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
lernoverkoj
lern': learn
o: ending of nouns (substantive)
verk': work (literary)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
li
li: he
.
libro
libr': book
o: ending of nouns (substantive)
.
lin
li: he
n: ending of the objective, also marks direction
.
lingvo
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
.
lingvoj
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
lingvon
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
literaturo
literatur': literature
o: ending of nouns (substantive)
.
longa
long': long
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
longe
long': long
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
malbona
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malbonan
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
malfeliĉon
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
feliĉ': happy
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
malgrandan
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
malgraŭ
malgraŭ: in spite of
.
malhelpante
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mal'help': hinder ♦ help': help
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
malkompreniĝoj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
kompren': understand
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
malnova
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malnovan
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
manoj
man': hand
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
matura
matur': ripe
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mem
mem: self
.
memori
memor': memory
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
memorigadu
memor': memory
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
meti
met': put, place
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
mia
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mi
mi: I
.
mian
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
miru
mir': wonder
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
modela
model': model
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
momento
moment': moment
o: ending of nouns (substantive)
.
montriĝos
montr': show
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
os: ending of future tense in verbs
.
montris
montr': show
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
montros
montr': show
os: ending of future tense in verbs
.
morgaŭ
morgaŭ: to-morrow
.
morto
mort': die
o: ending of nouns (substantive)
.
multajn
mult': much, many
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
multe
mult': much, many
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
nacia
naci': nation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nacio
naci': nation
o: ending of nouns (substantive)
.
naski
nask': bear, produce
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
natura
natur': nature
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ne
ne: no, not
.
necesa
neces': necessary
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
necesaj
neces': necessary
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
necesan
neces': necessary
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
necese
neces': necessary
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
neceseco
neces': necessary
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
nedisputebla
ne: no, not
disput': dispute
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nedisputeblan
ne: no, not
disput': dispute
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
nekonataj
ne: no, not
kon': know (by experience or study), recognise
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nekorektite
nek: no (nek... nek...: neither... nor...)
o: ending of nouns (substantive)
rekt': straight
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
nelerte
ne: no, not
lert': skilful
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
neniam
neniam: never
.
neniu
neniu: nobody
.
neoportuna
ne: no, not
oportun': opportune, suitable
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nepre
nepr': necessary, requisite
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
netuŝebla
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
netuŝeblaj
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
netuŝeblan
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
netuŝebleco
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
netuŝeblecon
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
nia
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ni
ni: we
.
niaj
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nomitaj
nom': name
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nova
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
novaj
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
novan
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
nuligado
nul': null element, zero, nough
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
nun
nun: now
.
nur
nur: only (adv.)
.
obei
obe': obey
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
oficiala
oficial': official
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
oficialaj
oficial': official
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
oficialajn
oficial': official
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
oficialan
oficial': official
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
oficiale
oficial': official
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
oficialigo
oficial': official
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
o: ending of nouns (substantive)
.
ofta
oft': often
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
oftaj
oft': often
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
okazo
okaz': happen
okaz'o: occasion ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
okazoj
okaz': happen
okaz'o: occasion ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
okuloj
okul': eye
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ol
ol: than
.
oni
oni: one, people, they
.
opinio
opini': mean
o: ending of nouns (substantive)
.
opinion
opini': mean
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
paca
pac': peace
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
paradoksa
paradoks': paradox
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
paralele
paralel': parallel
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
parolos
parol': speak
os: ending of future tense in verbs
.
parto
part': part
o: ending of nouns (substantive)
.
parton
part': part
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
paŝo
paŝ': stride, step
o: ending of nouns (substantive)
.
pekon
pek': sin
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
peni
pen': endeavour
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
penson
pens': think
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
per
per: through, by means of
.
perdinte
perd': lose
int': ending of past part. Act. ▌far'int': having done ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
perdos
perd': lose
os: ending of future tense in verbs
.
perdus
perd': lose
us: ending of conditional in verbs
.
perfektiĝadi
perfekt': perfect
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
perfektiĝado
perfekt': perfect
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
perfektiĝi
perfekt': perfect
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
permesis
permes': permit, allow
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
persona
person': person
person'a: personal ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
personaj
person': person
person'a: personal ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
persono
person': person
o: ending of nouns (substantive)
.
personoj
person': person
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
petas
pet': request, beg
as: ending of the present tense in verbs
.
plej
plej: most
.
plenan
plen': full
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
pli
pli: more
.
plibonigadi
pli: more
bon': good
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
plibonigi
pli: more
bon': good
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
pligrandigi
pli: more
grand': great, tall
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
plumo
plum': pen
o: ending of nouns (substantive)
.
por
por: for, per, to, in order to
.
post
post: after, behind
.
poste
post: after, behind
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
povas
pov': be able, can
as: ending of the present tense in verbs
.
povos
pov': be able, can
os: ending of future tense in verbs
.
povu
pov': be able, can
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
povus
pov': be able, can
us: ending of conditional in verbs
.
praktiko
praktik': practic
o: ending of nouns (substantive)
.
precipe
precip': particularly
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
presataj
pres': print (vb.)
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
preserarojn
pres': print (vb.)
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
prezentante
prezent': present (vb.)
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
prezentas
prezent': present (vb.)
as: ending of the present tense in verbs
.
prezentita
prezent': present (vb.)
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
prezentus
prezent': present (vb.)
us: ending of conditional in verbs
.
pri
pri: concerning, about
.
prijuĝado
pri: concerning, about
juĝ': judge
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
principo
princip': principle
o: ending of nouns (substantive)
.
principon
princip': principle
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
priparolitaj
pri: concerning, about
parol': speak
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
privataj
privat': private
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
privatan
privat': private
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
private
privat': private
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
pro
pro: for the sake of
.
progresadi
progres': advance, progress
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
progresado
progres': advance, progress
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
progresadu
progres': advance, progress
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
proponi
propon': propose, suggest
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
publikigitaj
publik': public
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
punkto
punkt': point
o: ending of nouns (substantive)
.
rajton
rajt': right, authority
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
regantoj
reg': rule, reign
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
regatoj
reg': rule, reign
reg'at': subject ♦ at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
registaroj
reg': rule, reign
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
regnano
regn': kingdom
an': inhabitant, member, supporter ▌Nov-Jork'an': New Yorker ♦ Nov-Jork: New York
o: ending of nouns (substantive)
.
regno
regn': kingdom
o: ending of nouns (substantive)
.
regnoj
regn': kingdom
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
regula
regul': rule
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
regule
regul': rule
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
regulo
regul': rule
o: ending of nouns (substantive)
.
reguloj
regul': rule
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
regulojn
regul': rule
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
rekomendas
rekomend': recommend
as: ending of the present tense in verbs
.
rekomendata
rekomend': recommend
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
rekomendataj
rekomend': recommend
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
rekomendos
rekomend': recommend
os: ending of future tense in verbs
.
represitaj
re': again, back
pres': print (vb.)
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
reserĉoj
re': again, back
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
respondos
respond': reply
os: ending of future tense in verbs
.
resti
rest': remain
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
restos
rest': remain
os: ending of future tense in verbs
.
ricevos
ricev': obtain, get, receive
os: ending of future tense in verbs
.
riĉigadi
riĉ': rich
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
riĉiĝadi
riĉ': rich
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
rigardadi
rigard': behold, look at
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
rigardadis
rigard': behold, look at
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
rigardados
rigard': behold, look at
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
os: ending of future tense in verbs
.
rigardata
rigard': behold, look at
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
rigardataj
rigard': behold, look at
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
rigida
rigid': stiff, rigid
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
rompado
romp': break
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
rompata
romp': break
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ruinigita
ruin': ruins, wrack
ruin'ig': ruin ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ŝajnu
ŝajn': seem
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
ŝajnus
ŝajn': seem
us: ending of conditional in verbs
.
sama
sam': same
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
samajn
sam': same
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
same
sam': same
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
samtempe
sam': same
temp': time
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
sane
san': healthy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ŝanĝado
ŝanĝ': change
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
ŝanĝebla
ŝanĝ': change
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ŝanĝi
ŝanĝ': change
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
ŝanĝo
ŝanĝ': change
o: ending of nouns (substantive)
.
ŝanĝoj
ŝanĝ': change
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ŝanĝojn
ŝanĝ': change
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
ŝanĝon
ŝanĝ': change
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
sankcion
sankci': sanction
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
sciu
sci': know
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
se
se: if
.
sed
sed: but
.
sekvantaj
sekv': follow
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
sencon
senc': sense
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
sendanĝera
sen: without
danĝer': danger
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sendanĝerecon
sen: without
danĝer': danger
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
sendube
sen: without
dub': doubt
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
senkompare
sen: without
kompar': compare
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
senkonfuza
sen: without
konfuz': confuse
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
senŝanĝa
sen: without
ŝanĝ': change
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
senŝanĝe
sen: without
ŝanĝ': change
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
sentaĉigado
sent': feel, perceive
aĉ': terrible
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
serĉadoj
serĉ': search
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉeraro
serĉ': search
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
.
serĉiĝontoj
serĉ': search
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
severa
sever': severe
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
severan
sever': severe
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
severe
sever': severe
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
sia
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
si
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
.
siaj
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
sian
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
silenta
silent': silent
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sin
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`n: one's self (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
singardaj
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`n: one's self (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
si`n`gard': _ ♦ gard': guard
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
societo
societ': society
o: ending of nouns (substantive)
.
solan
sol': only, alone
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
sole
sol': only, alone
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
speciala
special': particular
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sub
sub: under, beneath, below
.
supre
supr': upper (adj.)
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tamen
tamen: however, nevertheless
.
tempo
temp': time
o: ending of nouns (substantive)
.
tentoj
tent': tempt, try
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tia
tia: such
.
tiaj
tia: such
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tial
tial: therefore
.
tiam
tiam: then
.
tiamaniere
tiam: then
an': inhabitant, member, supporter ▌Nov-Jork'an': New Yorker ♦ Nov-Jork: New York
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
er': element, entry ▌sabl'er': grain of sand ♦ sabl': sand
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tiel
tiel: thus, so
.
tio
tio: that one
.
tion
tio: that one
n: ending of the objective, also marks direction
.
tiu
tiu: that
.
tiuj
tiu: that
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tiujn
tiu: that
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
tiun
tiu: that
n: ending of the objective, also marks direction
.
tolerata
toler': tolerate
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tradukita
traduk': translate
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
traduko
traduk': translate
o: ending of nouns (substantive)
.
tradukon
traduk': translate
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
trankvile
trankvil': quiet
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tre
tre: very
.
tri
tri: three
.
tro
tro: too
.
trovante
trov': find
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
trovas
trov': find
as: ending of the present tense in verbs
.
troviĝas
trov': find
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
troviĝi
trov': find
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
trovis
trov': find
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
trovos
trov': find
os: ending of future tense in verbs
.
turnataj
turn': turn (vb.)
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tuŝebla
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuta
tut': whole
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tute
tut': whole
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
universala
universal': universal
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
unua
unu: one
unu`a: first ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
unu
unu: one
.
unueco
unu: one
unu`ec': _ ♦ ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
unuecon
unu: one
unu`ec': _ ♦ ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
utila
util': useful
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
uzadi
uz': use
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
uzanto
uz': use
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
uzatecon
uz': use
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
uzu
uz': use
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
valoron
valor': worth
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
vastajn
vast': wide, vast
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
veran
ver': true
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
verkis
verk': work (literary)
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
verko
verk': work (literary)
o: ending of nouns (substantive)
.
verkoj
verk': work (literary)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
verkojn
verk': work (literary)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
verkos
verk': work (literary)
os: ending of future tense in verbs
.
vidas
vid': see
as: ending of the present tense in verbs
.
vivon
viv': live
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
vojo
voj': way, road
o: ending of nouns (substantive)
.
volas
vol': wish, will
as: ending of the present tense in verbs
.
volu
vol': wish, will
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
volus
vol': wish, will
us: ending of conditional in verbs
.
vortaro
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
vortaroj
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
vortarojn
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
vortaron
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
vorto
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
.
vortoj
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
vortojn
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
zorgante
zorg': care, anxiety
zorg'ant': tutor ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
zorgeme
zorg': care, anxiety
em': inclined to, having a tendency ▌babil'em': talkative ♦ babil': chatter
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good