---- [ ☀ ] za05j (nl) (fr) (de) (en) (pl) -ru-http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
valeur pédagogique (incorrect car en cours...)---version1\za05j_ru--- 2019-01-08 19:41:20
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 serĉeraro
 
.
absolute
absolut': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
adresato
adres': адресъ
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
afero
afer': дѣло
o: означаетъ существительное
.
akceptita
akcept': принимать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
akceptitaj
akcept': принимать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
al
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
.
aldonon
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
al`don': прибавлять ♦ don': давать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
alia
ali': иной
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
aliaj
ali': иной
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
alian
ali': иной
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
alie
ali': иной
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
almenaŭ
almenaŭ: по крайней мѣрѣ
.
altrudataj
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
trud': навязывать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
amikoj
amik': друг
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
angla
angl': англичанин
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ankaŭ
ankaŭ: также
.
antaŭ
antaŭ: предъ
.
antaŭparolo
antaŭ: предъ
parol': говорить
o: означаетъ существительное
.
apartaj
apart': особый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
aparte
apart': особый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
apartenas
aparten': принадлежать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
apartenus
aparten': принадлежать
us: означаетъ условное наклоненіе
.
apogon
apog': опирать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
aprobas
aprob': одобрять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
aprobataj
aprob': одобрять
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
arbitra
arbitr': произвольный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
arbitre
arbitr': произвольный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
arĥaismo
arĥaism': архаизм
o: означаетъ существительное
.
arĥaismoj
arĥaism': архаизм
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.

aŭ: или
.
aŭtoritata
aŭtoritat': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
aŭtoritataj
aŭtoritat': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
aŭtoro
aŭtor': автор
o: означаетъ существительное
.
batali
batal': бороться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
bona
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
bonajn
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
bone
bon': хорошій, добрый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
bono
bon': хорошій, добрый
o: означаетъ существительное
.
bontrovo
bon': хорошій, добрый
trov': находить
o: означаетъ существительное
.
bulonja
bulonj': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĉar
ĉar: ибо, такъ какъ
.
ĉe
ĉe: у, при
.
ĉefaj
ĉef': глава, главный
ĉef'a: главный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
centra
centr': центр
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
certaj
cert': вѣрный, извѣстный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
certan
cert': вѣрный, извѣстный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
certecon
cert': вѣрный, извѣстный
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĉia
ĉia: всякій, всяческій
.
ĉi
ĉi: ближайшее указаніе ▌tiu ĉi: этотъ ♦ tiu : тотъ ▌tie ĉi: здѣсь ♦ tie: тамъ
.
ĉiam
ĉiam: всегда
.
ĉio
ĉio: все
.
ĉiu
ĉiu: всякій, каждый
.
ĉiuj
ĉiu: всякій, каждый
ĉiu`j: всѣ ♦ j: означаетъ множественное число
.
ĉiujn
ĉiu: всякій, каждый
ĉiu`j: всѣ ♦ j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
danĝeron
danĝer': опасность
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
de
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
decidis
decid': рѣшать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidos
decid': рѣшать
os: означаетъ будущее время
.
deflankiĝado
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
flank': сторона
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
delogoj
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
de`log': обольщать ♦ log': манить
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
dependos
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
de`pend': зависѣть ♦ pend': висѣть
os: означаетъ будущее время
.
detale
detal': подробный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
detruos
detru': разрушать
os: означаетъ будущее время
.
devas
dev': долженствовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
deviga
dev': долженствовать
dev'ig': принуждать ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
devigaj
dev': долженствовать
dev'ig': принуждать ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
devos
dev': долженствовать
os: означаетъ будущее время
.
deziritajn
dezir': желать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
difinita
difin': опредѣлять
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
difinitajn
difin': опредѣлять
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
diris
dir': сказать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diritan
dir': сказать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
diros
dir': сказать
os: означаетъ будущее время
.
disfalos
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
fal': падать
os: означаетъ будущее время
.
disputoj
disput': спорить
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
disputojn
disput': спорить
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
distingi
disting': отличать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
disvolviĝadi
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
volv': вить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
disvolviĝos
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
volv': вить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
os: означаетъ будущее время
.
diversaj
divers': различный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
diversajn
divers': различный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
do
do: же
.
dogma
dogm': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
dokumento
dokument': документ
o: означаетъ существительное
.
dume
dum: пока, между тѣмъ какъ
dum`e: между тѣмъ ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
eble
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: можетъ быть, возможно ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
eblon
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'o: возможность ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.

eĉ: даже
.
eĉkune
eĉ: даже
kun: съ
kun`e: вмѣстѣ ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
eĉplej
eĉ: даже
plej: наиболѣе
.
efektiva
efektiv': дѣйствительный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
egale
egal': одинаковый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ekserĉoj
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
eksterordinare
ekster: внѣ
ordinar': обыкновенный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ektuŝo
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
.
ektuŝus
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
us: означаетъ условное наклоненіе
.
ekzercaro
ekzerc': упражнять
ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
.
ekzistado
ekzist': существовать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
el
el: изъ
.
eldoni
el: изъ
don': давать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
eldonitaj
el: изъ
don': давать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
eldono
el: изъ
don': давать
o: означаетъ существительное
.
elektita
elekt': выбирать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
elĵetitaj
el: изъ
ĵet': бросать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
ellernu
el: изъ
lern': учиться
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elpuŝos
el: изъ
puŝ': толкать
os: означаетъ будущее время
.
en
en: въ
.
energie
energi': энергия
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
enkondukos
en: въ
konduk': вести, привести, приводить
os: означаетъ будущее время
.
enrigardado
en: въ
rigard': смотрѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
erara
erar': ошибаться, блуждать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
erare
erar': ошибаться, блуждать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
erareco
erar': ошибаться, блуждать
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
eraro
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
.
eraroj
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
erarojn
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperanta
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
esperantistaro
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
.
esperantisto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
esperantistoj
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
esperanto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
esperas
esper': надѣяться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
esprimis
esprim': выражать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
esprimon
esprim': выражать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
estas
est': быть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
esti
est': быть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
estintaj
est': быть
int': означаетъ причастіе прошедшаго времени дѣйств. залога ▌far'int': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
estis
est': быть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estonta
est': быть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: _ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
estontaj
est': быть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: _ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
estos
est': быть
os: означаетъ будущее время
.
estu
est': быть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
estus
est': быть
us: означаетъ условное наклоненіе
.
facilanima
facil': легкій
anim': душа
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
facilanime
facil': легкій
anim': душа
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
facile
facil': легкій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
farĝis
far': дѣлать
ĝis: до
.
fari
far': дѣлать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
fariĝados
far': дѣлать
far'iĝ': дѣлаться ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
os: означаетъ будущее время
.
fariĝos
far': дѣлать
far'iĝ': дѣлаться ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
os: означаетъ будущее время
.
faros
far': дѣлать
os: означаетъ будущее время
.
finas
fin': кончать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
finon
fin': кончать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fojojn
foj': разъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fojon
foj': разъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
forigi
for: прочь
for`ig': удалить, убрать, отстранить, устранить ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
formo
form': форма
o: означаетъ существительное
.
formoj
form': форма
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
formon
form': форма
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
forta
fort': сильный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
frua
fru': рано
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fundamenta
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fundamentajn
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fundamenteco
fundament': основаніе
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
fundamento
fundament': основаніе
o: означаетъ существительное
.
fundamenton
fundament': основаніе
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
garantios
garanti': ручаться
os: означаетъ будущее время
.
gardos
gard': стеречь, беречь
os: означаетъ будущее время
.
generacioj
generaci': поколѣніе
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ĝi
ĝi: оно, это
.
ĝiaj
ĝi: оно, это
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
ĝin
ĝi: оно, это
ĝi`n: оно, это ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĝis
ĝis: до
.
ĝisnuna
ĝis: до
nun: теперь
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝisnunan
ĝis: до
nun: теперь
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
glora
glor': славить
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
gramatiko
gramatik': грамматика
o: означаетъ существительное
.
granda
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
grandan
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
grava
grav': важный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
gravaj
grav': важный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
gravan
grav': важный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
gvida
gvid': руководствовать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
gvidi
gvid': руководствовать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
havante
hav': имѣть
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
havas
hav': имѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
havi
hav': имѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
havos
hav': имѣть
os: означаетъ будущее время
.
havu
hav': имѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
havus
hav': имѣть
us: означаетъ условное наклоненіе
.
ho
ho: о! охъ!
.
ia
ia: какой-нибудь
.
iam
iam: когда-нибудь
.
ian
ia: какой-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ideoj
ide': идея
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ili
ili: они, онѣ
.
ilin
ili: они, онѣ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
institucio
instituci': учреждение, институт
o: означаетъ существительное
.
interbatala
inter: между
batal': бороться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
interkonsente
inter: между
konsent': соглашаться
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
interkonsento
inter: между
konsent': соглашаться
o: означаетъ существительное
.
internacia
inter: между
inter`naci': международный ♦ naci': нація, народъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
iom
iom: сколько-нибудь
.
iun
iu: кто-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
jam
jam: уже
.
jenaj
jen: вотъ (jen...jen...: то...то...)
jen`a: _ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
jes
jes: да
.
kaj
kaj: и
.
kapricoj
kapric': капризъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
karakteron
karakter': характеръ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kaŭzi
kaŭz': причинять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kaŭzo
kaŭz': причинять
kaŭz'o: причина ♦ o: означаетъ существительное
.
kaŭzoj
kaŭz': причинять
kaŭz'o: причина ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ke
ke: что, чтобы
.
kelkajn
kelk': нѣкоторый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kiam
kiam: когда
.
kiamaniere
kia: какой
kia`manier': _ ♦ manier': способъ, образъ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kiel
kiel: какъ
.
kio
kio: что
.
kion
kio: что
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kiu
kiu: кто, который
.
kiuj
kiu: кто, который
j: означаетъ множественное число
.
kiujn
kiu: кто, который
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kiun
kiu: кто, который
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
klarajn
klar': ясный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
klare
klar': ясный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
komenco
komenc': начинать
o: означаетъ существительное
.
komitato
komitat': комитетъ
o: означаетъ существительное
.
komparante
kompar': сравнивать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kompetentaj
kompetent': компетентный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
kompreneble
kompren': понимать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: можетъ быть, возможно ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kompreneblecon
kompren': понимать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
konataj
kon': знать (быть знакомымъ)
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
kondiĉo
kondiĉ': условіе
o: означаетъ существительное
.
konfidon
konfid': довѣрять
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kongreso
kongres': съезд, конгресс
o: означаетъ существительное
.
koni
kon': знать (быть знакомымъ)
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
konscie
konsci': сознавать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
konsilas
konsil': совѣтовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
konsiliĝado
konsil': совѣтовать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
konstanta
konstant': постоянный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
konstante
konstant': постоянный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kontraŭ
kontraŭ: противъ
.
kontrolilo
kontrol': проверять, проверить, контролировать, проконтролировать
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
kontrolo
kontrol': проверять, проверить, контролировать, проконтролировать
o: означаетъ существительное
.
korektas
korekt': исправлять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
korekti
korekt': исправлять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
korespondado
korespond': переписываться
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
ktp
ktp: итд ▌kaj tiel plu: и так далее
.
kun
kun: съ
.
kune
kun: съ
kun`e: вмѣстѣ ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kunhelpo
kun: съ
help': помогать
o: означаетъ существительное
.
kuntekstan
kun: съ
tekst': текст
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
la
la: членъ опредѣленный(по русски непереводится)
.
laborojn
labor': работать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lando
land': страна
o: означаетъ существительное
.
lasis
las': пускать, оставлять
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: по, согласно
.
leĝan
leĝ': законъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
legantoj
leg': читать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
leĝdonanto
leĝ': законъ
don': давать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
leĝo
leĝ': законъ
o: означаетъ существительное
.
leĝoj
leĝ': законъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
leĝojn
leĝ': законъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lernolibro
lern': учиться
o: означаетъ существительное
libr': книга
o: означаетъ существительное
.
lernolibroj
lern': учиться
o: означаетъ существительное
libr': книга
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
lernolibrojn
lern': учиться
o: означаетъ существительное
libr': книга
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lernoverkoj
lern': учиться
o: означаетъ существительное
verk': сочинять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
li
li: онъ
.
libro
libr': книга
o: означаетъ существительное
.
lin
li: онъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lingvo
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
.
lingvoj
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
lingvon
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
literaturo
literatur': литература
o: означаетъ существительное
.
longa
long': долгій, длинный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
longe
long': долгій, длинный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
malbona
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malbonan
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
malfeliĉon
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
feliĉ': счастливый
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
malgrandan
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
malgraŭ
malgraŭ: не смотря на
.
malhelpante
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
mal'help': мѣшать, препятствовать ♦ help': помогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
malkompreniĝoj
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
kompren': понимать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
malnova
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malnovan
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
manoj
man': рука
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
matura
matur': зрѣлый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mem
mem: самъ
.
memori
memor': помнить
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
memorigadu
memor': помнить
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
meti
met': дѣть, можетъ быть переведено различными глаголами
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
mia
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mi
mi: я
.
mian
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
miru
mir': удивляться
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
modela
model': образецъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
momento
moment': мгновеніе
o: означаетъ существительное
.
montriĝos
montr': показывать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
os: означаетъ будущее время
.
montris
montr': показывать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
montros
montr': показывать
os: означаетъ будущее время
.
morgaŭ
morgaŭ: завтра
.
morto
mort': умирать
o: означаетъ существительное
.
multajn
mult': много
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
multe
mult': много
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
nacia
naci': нація, народъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nacio
naci': нація, народъ
o: означаетъ существительное
.
naski
nask': рождать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
natura
natur': природа
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ne
ne: не, нѣтъ
.
necesa
neces': необходимій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
necesaj
neces': необходимій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
necesan
neces': необходимій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
necese
neces': необходимій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
neceseco
neces': необходимій
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
nedisputebla
ne: не, нѣтъ
disput': спорить
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nedisputeblan
ne: не, нѣтъ
disput': спорить
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nekonataj
ne: не, нѣтъ
kon': знать (быть знакомымъ)
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nekorektite
nek: ни (nek... nek...: jungи... ни...)
o: означаетъ существительное
rekt': прямой
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
nelerte
ne: не, нѣтъ
lert': ловкій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
neniam
neniam: никогда
.
neniu
neniu: никто
.
neoportuna
ne: не, нѣтъ
oportun': удобный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nepre
nepr': непременный, обязательный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
netuŝebla
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
netuŝeblaj
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
netuŝeblan
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
netuŝebleco
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
netuŝeblecon
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nia
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ni
ni: мы
.
niaj
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nomitaj
nom': имя
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nova
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
novaj
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
novan
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nuligado
nul': нуль, нуль
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
nun
nun: теперь
.
nur
nur: только
.
obei
obe': повиноваться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
oficiala
oficial': официальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
oficialaj
oficial': официальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
oficialajn
oficial': официальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
oficialan
oficial': официальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
oficiale
oficial': официальный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
oficialigo
oficial': официальный
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
o: означаетъ существительное
.
ofta
oft': часто
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
oftaj
oft': часто
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
okazo
okaz': случаться
okaz'o: случай ♦ o: означаетъ существительное
.
okazoj
okaz': случаться
okaz'o: случай ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
okuloj
okul': глазъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ol
ol: чѣмъ
.
oni
oni: безличное мѣстоименіе множ. числа
.
opinio
opini': имѣть мнѣніе
o: означаетъ существительное
.
opinion
opini': имѣть мнѣніе
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
paca
pac': миръ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
paradoksa
paradoks': парадокс
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
paralele
paralel': параллель
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
parolos
parol': говорить
os: означаетъ будущее время
.
parto
part': часть
o: означаетъ существительное
.
parton
part': часть
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
paŝo
paŝ': шагать
o: означаетъ существительное
.
pekon
pek': грѣшить
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
peni
pen': стараться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
penson
pens': думать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
per
per: посредствомъ
.
perdinte
perd': терять
int': означаетъ причастіе прошедшаго времени дѣйств. залога ▌far'int': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
perdos
perd': терять
os: означаетъ будущее время
.
perdus
perd': терять
us: означаетъ условное наклоненіе
.
perfektiĝadi
perfekt': совершенный
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
perfektiĝado
perfekt': совершенный
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
perfektiĝi
perfekt': совершенный
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
permesis
permes': позволять
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
persona
person': особа, лицо
person'a: личный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
personaj
person': особа, лицо
person'a: личный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
persono
person': особа, лицо
o: означаетъ существительное
.
personoj
person': особа, лицо
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
petas
pet': просить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
plej
plej: наиболѣе
.
plenan
plen': полный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
pli
pli: больше
.
plibonigadi
pli: больше
bon': хорошій, добрый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
plibonigi
pli: больше
bon': хорошій, добрый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
pligrandigi
pli: больше
grand': большой, великій
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
plumo
plum': перо
o: означаетъ существительное
.
por
por: для, за
.
post
post: послѣ, за
.
poste
post: послѣ, за
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
povas
pov': мочь
as: означаетъ настоящее время глагола
.
povos
pov': мочь
os: означаетъ будущее время
.
povu
pov': мочь
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
povus
pov': мочь
us: означаетъ условное наклоненіе
.
praktiko
praktik': практика
o: означаетъ существительное
.
precipe
precip': преимущественно
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
presataj
pres': печатать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
preserarojn
pres': печатать
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
prezentante
prezent': представлять
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
prezentas
prezent': представлять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
prezentita
prezent': представлять
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
prezentus
prezent': представлять
us: означаетъ условное наклоненіе
.
pri
pri: о, объ
.
prijuĝado
pri: о, объ
juĝ': судить
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
principo
princip': начало, первопричина, принцип
o: означаетъ существительное
.
principon
princip': начало, первопричина, принцип
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
priparolitaj
pri: о, объ
parol': говорить
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
privataj
privat': частный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
privatan
privat': частный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
private
privat': частный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
pro
pro: ради
.
progresadi
progres': прогрессировать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
progresado
progres': прогрессировать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
progresadu
progres': прогрессировать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
proponi
propon': предлагать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
publikigitaj
publik': публика
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
punkto
punkt': точка, пунктъ
o: означаетъ существительное
.
rajton
rajt': право
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
regantoj
reg': править
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
regatoj
reg': править
reg'at': подданный ♦ at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
registaroj
reg': править
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
regnano
regn': государство
an': членъ, житель, приверженец ▌regn'an': гражданинъ ♦ regn' государство ▌Varsovi'an': Варшавянинъ
o: означаетъ существительное
.
regno
regn': государство
o: означаетъ существительное
.
regnoj
regn': государство
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
regula
regul': правило
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
regule
regul': правило
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
regulo
regul': правило
o: означаетъ существительное
.
reguloj
regul': правило
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
regulojn
regul': правило
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
rekomendas
rekomend': рекомендовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
rekomendata
rekomend': рекомендовать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
rekomendataj
rekomend': рекомендовать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
rekomendos
rekomend': рекомендовать
os: означаетъ будущее время
.
represitaj
re': снова, назадъ
pres': печатать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
reserĉoj
re': снова, назадъ
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
respondos
respond': отвѣчать
os: означаетъ будущее время
.
resti
rest': оставаться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
restos
rest': оставаться
os: означаетъ будущее время
.
ricevos
ricev': получать
os: означаетъ будущее время
.
riĉigadi
riĉ': богатый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
riĉiĝadi
riĉ': богатый
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
rigardadi
rigard': смотрѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
rigardadis
rigard': смотрѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardados
rigard': смотрѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
os: означаетъ будущее время
.
rigardata
rigard': смотрѣть
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
rigardataj
rigard': смотрѣть
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
rigida
rigid': окоченѣлый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
rompado
romp': ломать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
rompata
romp': ломать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ruinigita
ruin': развалины
ruin'ig': разорять ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ŝajnu
ŝajn': казаться
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ŝajnus
ŝajn': казаться
us: означаетъ условное наклоненіе
.
sama
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
samajn
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
same
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
samtempe
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
temp': время
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
sane
san': здоровый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ŝanĝado
ŝanĝ': мѣнять
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
ŝanĝebla
ŝanĝ': мѣнять
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ŝanĝi
ŝanĝ': мѣнять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
ŝanĝo
ŝanĝ': мѣнять
o: означаетъ существительное
.
ŝanĝoj
ŝanĝ': мѣнять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ŝanĝojn
ŝanĝ': мѣнять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ŝanĝon
ŝanĝ': мѣнять
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sankcion
sankci': санкция, одобрение
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sciu
sci': знать, вѣдать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
se
se: если
.
sed
sed: но
.
sekvantaj
sekv': слѣдовать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
sencon
senc': смыслъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sendanĝera
sen: безъ
danĝer': опасность
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sendanĝerecon
sen: безъ
danĝer': опасность
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sendube
sen: безъ
dub': сомнѣваться
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
senkompare
sen: безъ
kompar': сравнивать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
senkonfuza
sen: безъ
konfuz': смущать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
senŝanĝa
sen: безъ
ŝanĝ': мѣнять
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
senŝanĝe
sen: безъ
ŝanĝ': мѣнять
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
sentaĉigado
sent': чувствовать
aĉ': _
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
serĉadoj
serĉ': искать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉeraro
serĉ': искать
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
.
serĉiĝontoj
serĉ': искать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
severa
sever': строгій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
severan
sever': строгій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
severe
sever': строгій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
sia
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
si
si: себе, себя
.
siaj
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
sian
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
silenta
silent': молчать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sin
si: себе, себя
si`n: _ ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
singardaj
si: себе, себя
si`n: _ ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
si`n`gard': осторожный ♦ gard': стеречь, беречь
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
societo
societ': общество
o: означаетъ существительное
.
solan
sol': единственный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sole
sol': единственный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
speciala
special': специальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sub
sub: подъ
.
supre
supr': вверху
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tamen
tamen: однако
.
tempo
temp': время
o: означаетъ существительное
.
tentoj
tent': искушать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
tia
tia: такой
.
tiaj
tia: такой
j: означаетъ множественное число
.
tial
tial: потому
.
tiam
tiam: тогда
.
tiamaniere
tiam: тогда
an': членъ, житель, приверженец ▌regn'an': гражданинъ ♦ regn' государство ▌Varsovi'an': Варшавянинъ
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
er': шибаться, блуждать ▌sabl'er': песчинка ♦ sabl': песокъ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tiel
tiel: такъ
.
tio
tio: то, это
.
tion
tio: то, это
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tiu
tiu: тотъ
.
tiuj
tiu: тотъ
j: означаетъ множественное число
.
tiujn
tiu: тотъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tiun
tiu: тотъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tolerata
toler': терпѣть
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tradukita
traduk': переводить
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
traduko
traduk': переводить
o: означаетъ существительное
.
tradukon
traduk': переводить
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
trankvile
trankvil': спокойный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tre
tre: очень
.
tri
tri: три
.
tro
tro: слишкомъ
.
trovante
trov': находить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
trovas
trov': находить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
troviĝas
trov': находить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
troviĝi
trov': находить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
trovis
trov': находить
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
trovos
trov': находить
os: означаетъ будущее время
.
turnataj
turn': вращать, обращать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
tuŝebla
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuta
tut': цѣлый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tute
tut': цѣлый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
universala
universal': всеобщій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
unua
unu: одинъ
unu`a: первый, ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
unu
unu: одинъ
.
unueco
unu: одинъ
unu`ec': единственность; единство ♦ ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
unuecon
unu: одинъ
unu`ec': единственность; единство ♦ ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
utila
util': полезный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
uzadi
uz': употреблять
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
uzanto
uz': употреблять
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
uzatecon
uz': употреблять
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
uzu
uz': употреблять
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
valoron
valor': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vastajn
vast': обширный, просторный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
veran
ver': истина
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
verkis
verk': сочинять
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
verko
verk': сочинять
o: означаетъ существительное
.
verkoj
verk': сочинять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
verkojn
verk': сочинять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
verkos
verk': сочинять
os: означаетъ будущее время
.
vidas
vid': видѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
vivon
viv': жить
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vojo
voj': дорога
o: означаетъ существительное
.
volas
vol': хотѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
volu
vol': хотѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
volus
vol': хотѣть
us: означаетъ условное наклоненіе
.
vortaro
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
.
vortaroj
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
vortarojn
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vortaron
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vorto
vort': слово
o: означаетъ существительное
.
vortoj
vort': слово
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
vortojn
vort': слово
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
zorgante
zorg': заботиться
zorg'ant': опекунъ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
zorgeme
zorg': заботиться
em': склонный, имѣющій привычку ▌babil'em': болтливый ♦ babil': болтать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо