---- [ ☀ ] za05j (nl) (fr) (de) (en) -pl- (ru)http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
valeur pédagogique (incorrect car en cours...)---version1\za05j_pl--- 2019-01-08 19:39:19
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 serĉeraro
 
.
absolute
absolut': bezwzględny, absolutny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
adresato
adres': adres
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
o: oznacza rzeczownik
.
afero
afer': sprawa
o: oznacza rzeczownik
.
akceptita
akcept': przyjmować
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
akceptitaj
akcept': przyjmować
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
al
al: do (zastępuje też celownik)
.
aldonon
al: do (zastępuje też celownik)
al`don': dodawać ♦ don': dawać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
alia
ali': inny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
aliaj
ali': inny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
alian
ali': inny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
alie
ali': inny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
almenaŭ
almenaŭ: przynajmniej
.
altrudataj
al: do (zastępuje też celownik)
trud': nalegać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
amikoj
amik': przyjaciel
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
angla
angl': anglik
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ankaŭ
ankaŭ: także
.
antaŭ
antaŭ: przed
.
antaŭparolo
antaŭ: przed
parol': mówić
o: oznacza rzeczownik
.
apartaj
apart': osobny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
aparte
apart': osobny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
apartenas
aparten': należeć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
apartenus
aparten': należeć
us: oznacza tryb warunkowy
.
apogon
apog': opierać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
aprobas
aprob': aprobować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
aprobataj
aprob': aprobować
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
arbitra
arbitr': samowolny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
arbitre
arbitr': samowolny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
arĥaismo
arĥaism': archaizm
o: oznacza rzeczownik
.
arĥaismoj
arĥaism': archaizm
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.

aŭ: albo, lub
.
aŭtoritata
aŭtoritat': autorytet
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
aŭtoritataj
aŭtoritat': autorytet
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorytet
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
aŭtoro
aŭtor': autor
o: oznacza rzeczownik
.
batali
batal': walczyć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
bona
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
bonajn
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
bone
bon': dobry
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
bono
bon': dobry
o: oznacza rzeczownik
.
bontrovo
bon': dobry
trov': znajdować
o: oznacza rzeczownik
.
bulonja
bulonj': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĉar
ĉar: albowiem, ponieważ
.
ĉe
ĉe: u, przy
.
ĉefaj
ĉef': szef, naczelnik
ĉef'a: główny, naczelny ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
centra
centr': centrum, środek
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
certaj
cert': pewny, znany
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
certan
cert': pewny, znany
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
certecon
cert': pewny, znany
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĉia
ĉia: wszelaki
.
ĉi
ĉi: określenie najbliższe ▌tiu ĉi: ten ♦ tiu: tamten ▌tie ĉi: tu ♦ tie: tam
.
ĉiam
ĉiam: zawsze
.
ĉio
ĉio: wszystko
.
ĉiu
ĉiu: wszystek, każdy
.
ĉiuj
ĉiu: wszystek, każdy
ĉiu`j: wszyscy ♦ j: oznacza liczbę mnogą
.
ĉiujn
ĉiu: wszystek, każdy
ĉiu`j: wszyscy ♦ j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
danĝeron
danĝer': niebezpieczeństwo
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
de
de: od; zastępuje też dopełniacz
.
decidis
decid': rozstrzygać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidos
decid': rozstrzygać
os: oznacza czas przyszły
.
deflankiĝado
de: od; zastępuje też dopełniacz
flank': strona
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
delogoj
de: od; zastępuje też dopełniacz
de`log': zwodzić; uwieżć ♦ log': manić, tumanić
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
dependos
de: od; zastępuje też dopełniacz
de`pend': zaleźeć ♦ pend': wisieć
os: oznacza czas przyszły
.
detale
detal': szczegółowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
detruos
detru': burzyd, niszczyć
os: oznacza czas przyszły
.
devas
dev': musieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
deviga
dev': musieć
dev'ig': pzymuszać ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
devigaj
dev': musieć
dev'ig': pzymuszać ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
devos
dev': musieć
os: oznacza czas przyszły
.
deziritajn
dezir': życzyć
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
difinita
difin': wyznaczać, określać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
difinitajn
difin': wyznaczać, określać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
diris
dir': powiadać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diritan
dir': powiadać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
diros
dir': powiadać
os: oznacza czas przyszły
.
disfalos
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
fal': padać
os: oznacza czas przyszły
.
disputoj
disput': sprzeczać się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
disputojn
disput': sprzeczać się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
distingi
disting': odznaczać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
disvolviĝadi
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
volv': wić
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
disvolviĝos
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
volv': wić
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
os: oznacza czas przyszły
.
diversaj
divers': różny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
diversajn
divers': różny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
do
do: więc
.
dogma
dogm': dogmat
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
dokumento
dokument': dokument
o: oznacza rzeczownik
.
dume
dum: póki, podczas gdy
dum`e: tymczasem ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
eble
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: może, przypuszczalnie ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
eblon
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'o: możliwość, cecha, funkcja, własność ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.

eĉ: nawet
.
eĉkune
eĉ: nawet
kun: z
kun`e: razem, wraz ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
eĉplej
eĉ: nawet
plej: najwięcej
.
efektiva
efektiv': rzeczywisty
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
egale
egal': jednakowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ekserĉoj
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
eksterordinare
ekster: zewnątrz
ordinar': zwyczajny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ektuŝo
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
.
ektuŝus
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
us: oznacza tryb warunkowy
.
ekzercaro
ekzerc': ćwiczyć
ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
.
ekzistado
ekzist': istnieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
el
el: z
.
eldoni
el: z
don': dawać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
eldonitaj
el: z
don': dawać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
eldono
el: z
don': dawać
o: oznacza rzeczownik
.
elektita
elekt': wybierać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
elĵetitaj
el: z
ĵet': rzucać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
ellernu
el: z
lern': uczyć się
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elpuŝos
el: z
puŝ': pchać
os: oznacza czas przyszły
.
en
en: w
.
energie
energi': energia
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
enkondukos
en: w
konduk': zawieść, wodzić, odprowadzać, prowadzić, zawodzić
os: oznacza czas przyszły
.
enrigardado
en: w
rigard': patrzeć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
erara
erar': błądzić, mylić się
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
erare
erar': błądzić, mylić się
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
erareco
erar': błądzić, mylić się
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
eraro
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
.
eraroj
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
erarojn
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
esperanta
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
esperantistaro
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
.
esperantisto
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
.
esperantistoj
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
esperanto
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
esperas
esper': spodziewać się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
esprimis
esprim': wyrażać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
esprimon
esprim': wyrażać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
estas
est': być
as: oznacza czas teraźniejszy
.
esti
est': być
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
estintaj
est': być
int': oznacza imiesłów czynny czasu przeszłego ▌far'int': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
estis
est': być
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estonta
est': być
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: _ ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
estontaj
est': być
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: _ ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
estos
est': być
os: oznacza czas przyszły
.
estu
est': być
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
estus
est': być
us: oznacza tryb warunkowy
.
facilanima
facil': łatwy, lekki
anim': dusza
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
facilanime
facil': łatwy, lekki
anim': dusza
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
facile
facil': łatwy, lekki
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
farĝis
far': robić, czynić
ĝis: do, aż
.
fari
far': robić, czynić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
fariĝados
far': robić, czynić
far'iĝ': stawać się ♦ iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
os: oznacza czas przyszły
.
fariĝos
far': robić, czynić
far'iĝ': stawać się ♦ iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
os: oznacza czas przyszły
.
faros
far': robić, czynić
os: oznacza czas przyszły
.
finas
fin': kończyć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
finon
fin': kończyć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fojojn
foj': raz
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fojon
foj': raz
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
forigi
for: precz
for`ig': usunąć ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
formo
form': forma, kształt
o: oznacza rzeczownik
.
formoj
form': forma, kształt
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
formon
form': forma, kształt
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
forta
fort': silny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
frua
fru': rano, wcześnie
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
fundamenta
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
fundamentajn
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fundamenteco
fundament': fundament
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
fundamento
fundament': fundament
o: oznacza rzeczownik
.
fundamenton
fundament': fundament
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
garantios
garanti': ręczyć
os: oznacza czas przyszły
.
gardos
gard': strzedz
os: oznacza czas przyszły
.
generacioj
generaci': pokolenie
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ĝi
ĝi: ono, to
.
ĝiaj
ĝi: ono, to
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
ĝin
ĝi: ono, to
ĝi`n: ono, to ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĝis
ĝis: do, aż
.
ĝisnuna
ĝis: do, aż
nun: teraz, obecnie
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĝisnunan
ĝis: do, aż
nun: teraz, obecnie
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
glora
glor': wysławiać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
gramatiko
gramatik': gramatyka
o: oznacza rzeczownik
.
granda
grand': wielki, duźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
grandan
grand': wielki, duźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
grava
grav': waźny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
gravaj
grav': waźny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
gravan
grav': waźny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
gvida
gvid': być przewodnikiem
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
gvidi
gvid': być przewodnikiem
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
havante
hav': mieć
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
havas
hav': mieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
havi
hav': mieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
havos
hav': mieć
os: oznacza czas przyszły
.
havu
hav': mieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
havus
hav': mieć
us: oznacza tryb warunkowy
.
ho
ho: o! och!
.
ia
ia: jakiś
.
iam
iam: kiedyś
.
ian
ia: jakiś
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ideoj
ide': ideja
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ili
ili: oni
.
ilin
ili: oni
n: oznacza biernik, również kierunek
.
institucio
instituci': instytucja
o: oznacza rzeczownik
.
interbatala
inter: między
batal': walczyć
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
interkonsente
inter: między
konsent': zgadzać się
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
interkonsento
inter: między
konsent': zgadzać się
o: oznacza rzeczownik
.
internacia
inter: między
inter`naci': międzynarodowy ♦ naci': naród, nacya
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
iom
iom: ilekolwiek
.
iun
iu: ktoś
n: oznacza biernik, również kierunek
.
jam
jam: juź
.
jenaj
jen: otóź (jen...jen...: to...to...)
jen`a: _ ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
jes
jes: tak
.
kaj
kaj: i, a
.
kapricoj
kapric': kaprys
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
karakteron
karakter': charakter
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kaŭzi
kaŭz': powodować, sprawiać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kaŭzo
kaŭz': powodować, sprawiać
kaŭz'o: przyczyna ♦ o: oznacza rzeczownik
.
kaŭzoj
kaŭz': powodować, sprawiać
kaŭz'o: przyczyna ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ke
ke: że, żeby
.
kelkajn
kelk': niektóry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kiam
kiam: kiedy
.
kiamaniere
kia: jaki
kia`manier': _ ♦ manier': sposób, maniera
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kiel
kiel: jak
.
kio
kio: co
.
kion
kio: co
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kiu
kiu: kto, który
.
kiuj
kiu: kto, który
j: oznacza liczbę mnogą
.
kiujn
kiu: kto, który
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kiun
kiu: kto, który
n: oznacza biernik, również kierunek
.
klarajn
klar': jasny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
klare
klar': jasny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
komenco
komenc': zaczynać
o: oznacza rzeczownik
.
komitato
komitat': komitet
o: oznacza rzeczownik
.
komparante
kompar': porównać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kompetentaj
kompetent': kompetentny, obeznany, miarodajny, zdolny, potrafiący
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
kompreneble
kompren': rozumieć
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: może, przypuszczalnie ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kompreneblecon
kompren': rozumieć
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
konataj
kon': znać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
kondiĉo
kondiĉ': warunek
o: oznacza rzeczownik
.
konfidon
konfid': dowierzać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kongreso
kongres': kongres, zjazd
o: oznacza rzeczownik
.
koni
kon': znać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
konscie
konsci': mieć świadomość
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
konsilas
konsil': radzić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
konsiliĝado
konsil': radzić
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
konstanta
konstant': stały, ustawiczny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
konstante
konstant': stały, ustawiczny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kontraŭ
kontraŭ: przeciw
.
kontrolilo
kontrol': sprawdzać, dopatrywać, kontrolować, sprawdzić
il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
.
kontrolo
kontrol': sprawdzać, dopatrywać, kontrolować, sprawdzić
o: oznacza rzeczownik
.
korektas
korekt': poprawiać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
korekti
korekt': poprawiać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
korespondado
korespond': korespondować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
ktp
ktp: itd ▌kaj tiel plu: i tak daley
.
kun
kun: z
.
kune
kun: z
kun`e: razem, wraz ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kunhelpo
kun: z
help': pomagać
o: oznacza rzeczownik
.
kuntekstan
kun: z
tekst': tekst
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
la
la: przedimek określny (nie tłomaczy się)
.
laborojn
labor': pracować
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lando
land': kraj
o: oznacza rzeczownik
.
lasis
las': puszczać, zostawiać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: według
.
leĝan
leĝ': prawo
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
legantoj
leg': czytać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
leĝdonanto
leĝ': prawo
don': dawać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
leĝo
leĝ': prawo
o: oznacza rzeczownik
.
leĝoj
leĝ': prawo
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
leĝojn
leĝ': prawo
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lernolibro
lern': uczyć się
o: oznacza rzeczownik
libr': księga, książka
o: oznacza rzeczownik
.
lernolibroj
lern': uczyć się
o: oznacza rzeczownik
libr': księga, książka
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
lernolibrojn
lern': uczyć się
o: oznacza rzeczownik
libr': księga, książka
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lernoverkoj
lern': uczyć się
o: oznacza rzeczownik
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
li
li: on
.
libro
libr': księga, książka
o: oznacza rzeczownik
.
lin
li: on
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lingvo
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
.
lingvoj
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
lingvon
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
literaturo
literatur': literatura
o: oznacza rzeczownik
.
longa
long': długi
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
longe
long': długi
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
malbona
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malbonan
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malfeliĉon
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
feliĉ': szczęśliwy
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malgrandan
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
grand': wielki, duźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malgraŭ
malgraŭ: pomimo
.
malhelpante
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mal'help': przeszkadzać ♦ help': pomagać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
malkompreniĝoj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
kompren': rozumieć
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
malnova
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malnovan
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
manoj
man': ręka
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
matura
matur': dojrzały
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mem
mem: sam
.
memori
memor': pamiętać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
memorigadu
memor': pamiętać
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
meti
met': podziać, moźe być oddane za pomocą rozmaitych czasowników
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
mia
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mi
mi: ja
.
mian
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
miru
mir': dziwić się
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
modela
model': model
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
momento
moment': chwila, moment
o: oznacza rzeczownik
.
montriĝos
montr': pokazywać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
os: oznacza czas przyszły
.
montris
montr': pokazywać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
montros
montr': pokazywać
os: oznacza czas przyszły
.
morgaŭ
morgaŭ: jutro
.
morto
mort': umierać
o: oznacza rzeczownik
.
multajn
mult': wiele
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
multe
mult': wiele
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
nacia
naci': naród, nacya
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nacio
naci': naród, nacya
o: oznacza rzeczownik
.
naski
nask': rodzić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
natura
natur': natura
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ne
ne: nie
.
necesa
neces': niezbędny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
necesaj
neces': niezbędny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
necesan
neces': niezbędny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
necese
neces': niezbędny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
neceseco
neces': niezbędny
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
nedisputebla
ne: nie
disput': sprzeczać się
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nedisputeblan
ne: nie
disput': sprzeczać się
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nekonataj
ne: nie
kon': znać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nekorektite
nek: ani (nek... nek...: ani... ani...)
o: oznacza rzeczownik
rekt': prosty
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
nelerte
ne: nie
lert': zręczny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
neniam
neniam: nigdy
.
neniu
neniu: nikt
.
neoportuna
ne: nie
oportun': wygodny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nepre
nepr': koniecznie
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
netuŝebla
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
netuŝeblaj
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
netuŝeblan
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
netuŝebleco
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
netuŝeblecon
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nia
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ni
ni: my
.
niaj
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nomitaj
nom': imię
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nova
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
novaj
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
novan
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nuligado
nul': zero
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
nun
nun: teraz, obecnie
.
nur
nur: tylko
.
obei
obe': być posłusznym
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
oficiala
oficial': oficjalny, urzędowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
oficialaj
oficial': oficjalny, urzędowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
oficialajn
oficial': oficjalny, urzędowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
oficialan
oficial': oficjalny, urzędowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
oficiale
oficial': oficjalny, urzędowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
oficialigo
oficial': oficjalny, urzędowy
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
o: oznacza rzeczownik
.
ofta
oft': często
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
oftaj
oft': często
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
okazo
okaz': zdarzać się
okaz'o: wypadek, zdarzenie ♦ o: oznacza rzeczownik
.
okazoj
okaz': zdarzać się
okaz'o: wypadek, zdarzenie ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
okuloj
okul': oko
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ol
ol: niź
.
oni
oni: zaimek nieosobisty liczby mnogiej
.
opinio
opini': sądzić, opiniować
o: oznacza rzeczownik
.
opinion
opini': sądzić, opiniować
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
paca
pac': pokój, spokój
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
paradoksa
paradoks': niedorzeczność pozorna, paradoks
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
paralele
paralel': równoleżnik
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
parolos
parol': mówić
os: oznacza czas przyszły
.
parto
part': część
o: oznacza rzeczownik
.
parton
part': część
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
paŝo
paŝ': kroczyć
o: oznacza rzeczownik
.
pekon
pek': grzeszyć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
peni
pen': starać się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
penson
pens': myśleć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
per
per: pwzez, za pomocą
.
perdinte
perd': gubić
int': oznacza imiesłów czynny czasu przeszłego ▌far'int': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
perdos
perd': gubić
os: oznacza czas przyszły
.
perdus
perd': gubić
us: oznacza tryb warunkowy
.
perfektiĝadi
perfekt': zupełny, doskonały
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
perfektiĝado
perfekt': zupełny, doskonały
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
perfektiĝi
perfekt': zupełny, doskonały
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
permesis
permes': pozwalać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
persona
person': osoba, persona
person'a: osobisty ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
personaj
person': osoba, persona
person'a: osobisty ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
persono
person': osoba, persona
o: oznacza rzeczownik
.
personoj
person': osoba, persona
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
petas
pet': prosić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
plej
plej: najwięcej
.
plenan
plen': pełny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
pli
pli: więcej
.
plibonigadi
pli: więcej
bon': dobry
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
plibonigi
pli: więcej
bon': dobry
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
pligrandigi
pli: więcej
grand': wielki, duźy
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
plumo
plum': pióro
o: oznacza rzeczownik
.
por
por: dla, za
.
post
post: po, za, poza, potem
.
poste
post: po, za, poza, potem
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
povas
pov': módz
as: oznacza czas teraźniejszy
.
povos
pov': módz
os: oznacza czas przyszły
.
povu
pov': módz
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
povus
pov': módz
us: oznacza tryb warunkowy
.
praktiko
praktik': praktyka
o: oznacza rzeczownik
.
precipe
precip': szczególnie, przedewszystkiem
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
presataj
pres': drukować
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
preserarojn
pres': drukować
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
prezentante
prezent': przedstawiać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
prezentas
prezent': przedstawiać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
prezentita
prezent': przedstawiać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
prezentus
prezent': przedstawiać
us: oznacza tryb warunkowy
.
pri
pri: o
.
prijuĝado
pri: o
juĝ': sądzić
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
principo
princip': zasada, reguła
o: oznacza rzeczownik
.
principon
princip': zasada, reguła
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
priparolitaj
pri: o
parol': mówić
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
privataj
privat': prywatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
privatan
privat': prywatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
private
privat': prywatny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
pro
pro: z powodu, dla
.
progresadi
progres': postępować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
progresado
progres': postępować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
progresadu
progres': postępować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
proponi
propon': proponować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
publikigitaj
publik': publika
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
punkto
punkt': punkt, kropka
o: oznacza rzeczownik
.
rajton
rajt': prawo, racya, słuszność
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
regantoj
reg': rządzić
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
regatoj
reg': rządzić
reg'at': poddany ♦ at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
registaroj
reg': rządzić
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
regnano
regn': państwo
an': członek, mieszkaniec, zwolennik ▌regn'an': obywatel ♦ regn': państwo ▌Varsovi'an': Warszawianin
o: oznacza rzeczownik
.
regno
regn': państwo
o: oznacza rzeczownik
.
regnoj
regn': państwo
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
regula
regul': prawidło, regula
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
regule
regul': prawidło, regula
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
regulo
regul': prawidło, regula
o: oznacza rzeczownik
.
reguloj
regul': prawidło, regula
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
regulojn
regul': prawidło, regula
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
rekomendas
rekomend': rekomendować, polecać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
rekomendata
rekomend': rekomendować, polecać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
rekomendataj
rekomend': rekomendować, polecać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
rekomendos
rekomend': rekomendować, polecać
os: oznacza czas przyszły
.
represitaj
re': znowu, napowrót
pres': drukować
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
reserĉoj
re': znowu, napowrót
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
respondos
respond': odpowiadać
os: oznacza czas przyszły
.
resti
rest': pozostawać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
restos
rest': pozostawać
os: oznacza czas przyszły
.
ricevos
ricev': otrzymać
os: oznacza czas przyszły
.
riĉigadi
riĉ': bogaty
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
riĉiĝadi
riĉ': bogaty
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
rigardadi
rigard': patrzeć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
rigardadis
rigard': patrzeć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardados
rigard': patrzeć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
os: oznacza czas przyszły
.
rigardata
rigard': patrzeć
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
rigardataj
rigard': patrzeć
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
rigida
rigid': stęźały, zdrętwiały
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
rompado
romp': łamać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
rompata
romp': łamać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ruinigita
ruin': rozwaliny, zwaliska
ruin'ig': zniszczyć, rujnować ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ŝajnu
ŝajn': wydawać się
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ŝajnus
ŝajn': wydawać się
us: oznacza tryb warunkowy
.
sama
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
samajn
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
same
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
samtempe
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
temp': czas
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
sane
san': zdrowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ŝanĝado
ŝanĝ': zmieniać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
ŝanĝebla
ŝanĝ': zmieniać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ŝanĝi
ŝanĝ': zmieniać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
ŝanĝo
ŝanĝ': zmieniać
o: oznacza rzeczownik
.
ŝanĝoj
ŝanĝ': zmieniać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ŝanĝojn
ŝanĝ': zmieniać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ŝanĝon
ŝanĝ': zmieniać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sankcion
sankci': odwet, kara, sankcja, zatwierdzenie
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sciu
sci': wiedzieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
se
se: jeźeli
.
sed
sed: lecz
.
sekvantaj
sekv': nastąpić
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
sencon
senc': znaczenie, sens
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sendanĝera
sen: bez
danĝer': niebezpieczeństwo
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sendanĝerecon
sen: bez
danĝer': niebezpieczeństwo
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sendube
sen: bez
dub': wątpić
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
senkompare
sen: bez
kompar': porównać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
senkonfuza
sen: bez
konfuz': konfundować, zmięszać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
senŝanĝa
sen: bez
ŝanĝ': zmieniać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
senŝanĝe
sen: bez
ŝanĝ': zmieniać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
sentaĉigado
sent': czuć
aĉ': wstrętny, paskudny fizycznie
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
serĉadoj
serĉ': szukać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉeraro
serĉ': szukać
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
.
serĉiĝontoj
serĉ': szukać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
severa
sever': surowy, ostry, srogi
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
severan
sever': surowy, ostry, srogi
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
severe
sever': surowy, ostry, srogi
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
sia
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
si
si: siebie
.
siaj
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
sian
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
silenta
silent': milczeć
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sin
si: siebie
si`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
singardaj
si: siebie
si`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
si`n`gard': _ ♦ gard': strzedz
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
societo
societ': społeczeństwo, towarzystwo
o: oznacza rzeczownik
.
solan
sol': jedyny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sole
sol': jedyny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
speciala
special': specjalny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sub
sub: pod
.
supre
supr': na górze
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tamen
tamen: jednak
.
tempo
temp': czas
o: oznacza rzeczownik
.
tentoj
tent': kusić
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
tia
tia: taki
.
tiaj
tia: taki
j: oznacza liczbę mnogą
.
tial
tial: dla tego
.
tiam
tiam: wtedv
.
tiamaniere
tiam: wtedv
an': członek, mieszkaniec, zwolennik ▌regn'an': obywatel ♦ regn': państwo ▌Varsovi'an': Warszawianin
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
er': odrobina, cząstka, element, część, drobina, ułamek ▌sabl'er': ziarnko piasku ♦ sabl': piasek
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tiel
tiel: tak
.
tio
tio: to, tamto
.
tion
tio: to, tamto
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tiu
tiu: tamten
.
tiuj
tiu: tamten
j: oznacza liczbę mnogą
.
tiujn
tiu: tamten
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tiun
tiu: tamten
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tolerata
toler': tolerować, cierpieć
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tradukita
traduk': tłomaczyć
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
traduko
traduk': tłomaczyć
o: oznacza rzeczownik
.
tradukon
traduk': tłomaczyć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
trankvile
trankvil': spokojny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tre
tre: bardzo
.
tri
tri: trzy
.
tro
tro: zbyt
.
trovante
trov': znajdować
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
trovas
trov': znajdować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
troviĝas
trov': znajdować
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
troviĝi
trov': znajdować
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
trovis
trov': znajdować
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
trovos
trov': znajdować
os: oznacza czas przyszły
.
turnataj
turn': obracać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
tuŝebla
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuta
tut': caly
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tute
tut': caly
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
universala
universal': ogólny, uniwersalny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
unua
unu: jeden
unu`a: pierwszy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
unu
unu: jeden
.
unueco
unu: jeden
unu`ec': _ ♦ ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
unuecon
unu: jeden
unu`ec': _ ♦ ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
utila
util': pożyteczny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
uzadi
uz': używać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
uzanto
uz': używać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
uzatecon
uz': używać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
uzu
uz': używać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
valoron
valor': wartość
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vastajn
vast': obszerny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
veran
ver': prawda
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
verkis
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
verko
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
o: oznacza rzeczownik
.
verkoj
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
verkojn
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
verkos
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
os: oznacza czas przyszły
.
vidas
vid': widzieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
vivon
viv': żyć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vojo
voj': droga
o: oznacza rzeczownik
.
volas
vol': chcieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
volu
vol': chcieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
volus
vol': chcieć
us: oznacza tryb warunkowy
.
vortaro
vort': słowo, wyraz
vort'ar': _ ♦ ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
.
vortaroj
vort': słowo, wyraz
vort'ar': _ ♦ ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
vortarojn
vort': słowo, wyraz
vort'ar': _ ♦ ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vortaron
vort': słowo, wyraz
vort'ar': _ ♦ ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vorto
vort': słowo, wyraz
o: oznacza rzeczownik
.
vortoj
vort': słowo, wyraz
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
vortojn
vort': słowo, wyraz
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
zorgante
zorg': troszczyć się
zorg'ant': opiekun ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
zorgeme
zorg': troszczyć się
em': skłonny, przyzwyczajony ▌babil'em': gaduła ♦ babil': paplać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze