---- [ ☀ ] za05j (nl) (fr) -de- (en) (pl) (ru)http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
valeur pédagogique (incorrect car en cours...)---version1\za05j_de--- 2019-01-08 19:35:17
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 serĉeraro
 
.
absolute
absolut': unbedingt, unbeschränkt
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
adresato
adres': Adresse, Anschrift, Speicher- oder Port-Adresse
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
afero
afer': Sache, Angelegenheit
o: bezeichnet das Substantiv
.
akceptita
akcept': annehmen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
akceptitaj
akcept': annehmen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
al
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
.
aldonon
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
al`don': zugeben, beilegen, hinzufügen ♦ don': geben
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
alia
ali': ander
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
aliaj
ali': ander
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
alian
ali': ander
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
alie
ali': ander
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
almenaŭ
almenaŭ: wenigstens
.
altrudataj
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
trud': dringen, aufdringen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
amikoj
amik': Freund
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
angla
angl': Engländer
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ankaŭ
ankaŭ: auch
.
antaŭ
antaŭ: vor
.
antaŭparolo
antaŭ: vor
parol': sprechen
o: bezeichnet das Substantiv
.
apartaj
apart': besonder, abgesondert
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
aparte
apart': besonder, abgesondert
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
apartenas
aparten': gehören
as: bezeichnet das Präsens
.
apartenus
aparten': gehören
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
apogon
apog': anlehnen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
aprobas
aprob': billigen, gut heissen
as: bezeichnet das Präsens
.
aprobataj
aprob': billigen, gut heissen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
arbitra
arbitr': willkürlich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
arbitre
arbitr': willkürlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
arĥaismo
arĥaism': Archaismus
o: bezeichnet das Substantiv
.
arĥaismoj
arĥaism': Archaismus
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.

aŭ: oder
.
aŭtoritata
aŭtoritat': Macht, Obrigkeit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
aŭtoritataj
aŭtoritat': Macht, Obrigkeit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': Macht, Obrigkeit
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
aŭtoro
aŭtor': Autor, Schöpfer, Urheber, Verfasser
o: bezeichnet das Substantiv
.
batali
batal': kämpfen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
bona
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
bonajn
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
bone
bon': gut
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
bono
bon': gut
o: bezeichnet das Substantiv
.
bontrovo
bon': gut
trov': finden
o: bezeichnet das Substantiv
.
bulonja
bulonj': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ĉar
ĉar: weil, denn, da
.
ĉe
ĉe: bei
.
ĉefaj
ĉef': Haupt, Chef
ĉef'a: haupt- ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
centra
centr': Zentrum
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
certaj
cert': sicher, bekannt, gewiss
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
certan
cert': sicher, bekannt, gewiss
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
certecon
cert': sicher, bekannt, gewiss
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĉia
ĉia: jedweder, jeglicher
.
ĉi
ĉi: die nächste Hinweisung ▌tiu ĉi: dieser ♦ tiu: jener ▌tie ĉi: hier ♦ tie: dort
.
ĉiam
ĉiam: immer
.
ĉio
ĉio: alles
.
ĉiu
ĉiu: jedermann
.
ĉiuj
ĉiu: jedermann
ĉiu`j: alle ♦ j: bezeichnet den Plural
.
ĉiujn
ĉiu: jedermann
ĉiu`j: alle ♦ j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
danĝeron
danĝer': Gefahr
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
de
de: von; ersetzt auch den Genitiv
.
decidis
decid': entscheiden, beschliessen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidos
decid': entscheiden, beschliessen
os: bezeichnet das Futur
.
deflankiĝado
de: von; ersetzt auch den Genitiv
flank': Seite
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
delogoj
de: von; ersetzt auch den Genitiv
de`log': verführen ♦ log': locken, anlocken
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
dependos
de: von; ersetzt auch den Genitiv
de`pend': abhängen ♦ pend': hängen (v. n.)
os: bezeichnet das Futur
.
detale
detal': ausführlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
detruos
detru': zerstören
os: bezeichnet das Futur
.
devas
dev': sollen
as: bezeichnet das Präsens
.
deviga
dev': sollen
dev'ig': nöthigen, zwingen ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
devigaj
dev': sollen
dev'ig': nöthigen, zwingen ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
devos
dev': sollen
os: bezeichnet das Futur
.
deziritajn
dezir': wünschen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
difinita
difin': bestimmen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
difinitajn
difin': bestimmen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
diris
dir': sagen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diritan
dir': sagen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
diros
dir': sagen
os: bezeichnet das Futur
.
disfalos
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
fal': fallen
os: bezeichnet das Futur
.
disputoj
disput': streiten, disputiren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
disputojn
disput': streiten, disputiren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
distingi
disting': auszeichnen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
disvolviĝadi
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
volv': wickeln
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
disvolviĝos
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
volv': wickeln
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
os: bezeichnet das Futur
.
diversaj
divers': verschieden
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
diversajn
divers': verschieden
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
do
do: doch, also
.
dogma
dogm': Dogma, festgelegte Lehrmeinung, Glaubenssatz, Kirchenlehre, Lehrsatz
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
dokumento
dokument': Dokument, Schriftstück
o: bezeichnet das Substantiv
.
dume
dum: während
dum`e: unterdessen ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
eble
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'e: vielleicht ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
eblon
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'o: Möglichkeit, Mögliche ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.

eĉ: sogar
.
eĉkune
eĉ: sogar
kun: mit
kun`e: zusammen mit ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
eĉplej
eĉ: sogar
plej: am meisten
.
efektiva
efektiv': wirklich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
egale
egal': gleich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ekserĉoj
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
eksterordinare
ekster: ausser, ausserhalb
ordinar': gewöhnlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ektuŝo
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
.
ektuŝus
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
ekzercaro
ekzerc': üben
ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
ekzistado
ekzist': bestehen, da sein
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
el
el: aus
.
eldoni
el: aus
don': geben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
eldonitaj
el: aus
don': geben
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
eldono
el: aus
don': geben
o: bezeichnet das Substantiv
.
elektita
elekt': wählen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
elĵetitaj
el: aus
ĵet': werfen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
ellernu
el: aus
lern': lernen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elpuŝos
el: aus
puŝ': stossen
os: bezeichnet das Futur
.
en
en: in, ein-
.
energie
energi': Energie, Tatkraft, Willenskraft
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
enkondukos
en: in, ein-
konduk': leiten, anführen, führen, führen zu, lenken, steuern, geleiten, weisen
os: bezeichnet das Futur
.
enrigardado
en: in, ein-
rigard': schauen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
erara
erar': irren
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
erare
erar': irren
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
erareco
erar': irren
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
eraro
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
.
eraroj
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
erarojn
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
esperanta
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
esperantistaro
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
esperantisto
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
.
esperantistoj
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
esperanto
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
esperas
esper': hoffen
as: bezeichnet das Präsens
.
esprimis
esprim': ausdrücken
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
esprimon
esprim': ausdrücken
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
estas
est': sein
as: bezeichnet das Präsens
.
esti
est': sein
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
estintaj
est': sein
int': bezeichnet das Particip. perfecti act. ▌far'int': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
estis
est': sein
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estonta
est': sein
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: nächst ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
estontaj
est': sein
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
ont'a: nächst ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
estos
est': sein
os: bezeichnet das Futur
.
estu
est': sein
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
estus
est': sein
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
facilanima
facil': leicht
anim': Seele
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
facilanime
facil': leicht
anim': Seele
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
facile
facil': leicht
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
farĝis
far': thun, machen
ĝis: bis
.
fari
far': thun, machen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
fariĝados
far': thun, machen
far'iĝ': werden ♦ iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
os: bezeichnet das Futur
.
fariĝos
far': thun, machen
far'iĝ': werden ♦ iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
os: bezeichnet das Futur
.
faros
far': thun, machen
os: bezeichnet das Futur
.
finas
fin': enden, beendigen
as: bezeichnet das Präsens
.
finon
fin': enden, beendigen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fojojn
foj': Mal, einmal
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fojon
foj': Mal, einmal
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
forigi
for: fort
for`ig': beseitigen, fortschaffen, tilgen, wegbringen, wegtun, fortwerfen, abschaffen ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
formo
form': Form
o: bezeichnet das Substantiv
.
formoj
form': Form
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
formon
form': Form
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
forta
fort': stark, kräftig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
frua
fru': früh
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
fundamenta
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
fundamentajn
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fundamenteco
fundament': Fundament
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
fundamento
fundament': Fundament
o: bezeichnet das Substantiv
.
fundamenton
fundament': Fundament
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
garantios
garanti': bürgen
os: bezeichnet das Futur
.
gardos
gard': hüten
os: bezeichnet das Futur
.
generacioj
generaci': Geschlecht, Generation
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ĝi
ĝi: es, dieses
.
ĝiaj
ĝi: es, dieses
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
ĝin
ĝi: es, dieses
ĝi`n: es, dieses ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĝis
ĝis: bis
.
ĝisnuna
ĝis: bis
nun: jetzt
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ĝisnunan
ĝis: bis
nun: jetzt
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
glora
glor': rühmen, preisen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
gramatiko
gramatik': Grammatik
o: bezeichnet das Substantiv
.
granda
grand': gross
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
grandan
grand': gross
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
grava
grav': wichtig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
gravaj
grav': wichtig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
gravan
grav': wichtig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
gvida
gvid': leiten, anleiten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
gvidi
gvid': leiten, anleiten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
havante
hav': haben
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
havas
hav': haben
as: bezeichnet das Präsens
.
havi
hav': haben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
havos
hav': haben
os: bezeichnet das Futur
.
havu
hav': haben
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
havus
hav': haben
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
ho
ho: oh! och!
.
ia
ia: irgend welcher
.
iam
iam: irgend wann, einst
.
ian
ia: irgend welcher
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ideoj
ide': Idee
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ili
ili: sie (Mehrzahl)
.
ilin
ili: sie (Mehrzahl)
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
institucio
instituci': Einrichtung, Stiftung
o: bezeichnet das Substantiv
.
interbatala
inter: zwischen
batal': kämpfen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
interkonsente
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
interkonsento
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
o: bezeichnet das Substantiv
.
internacia
inter: zwischen
inter`naci': multinational, international ♦ naci': Nation
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
iom
iom: ein wenig
.
iun
iu: jemand
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
jam
jam: schon
.
jenaj
jen: da! siehe! (jen...jen...: bald...bald..., jetzt...dann...)
jen`a: jener, der da, dieser da ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
jes
jes: ja
.
kaj
kaj: und
.
kapricoj
kapric': Caprice, Laune
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
karakteron
karakter': Charakter
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kaŭzi
kaŭz': verursachen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kaŭzo
kaŭz': verursachen
kaŭz'o: Ursache ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
kaŭzoj
kaŭz': verursachen
kaŭz'o: Ursache ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ke
ke: dass, damit
.
kelkajn
kelk': mancher
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kiam
kiam: wann
.
kiamaniere
kia: was für ein, welcher
kia`manier': _ ♦ manier': Manier, Weise, Art
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kiel
kiel: wie
.
kio
kio: was
.
kion
kio: was
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kiu
kiu: wer, welcher
.
kiuj
kiu: wer, welcher
j: bezeichnet den Plural
.
kiujn
kiu: wer, welcher
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kiun
kiu: wer, welcher
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
klarajn
klar': klar
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
klare
klar': klar
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
komenco
komenc': anfangen
o: bezeichnet das Substantiv
.
komitato
komitat': Comité, Ausschuss
o: bezeichnet das Substantiv
.
komparante
kompar': vergleichen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kompetentaj
kompetent': kompetent, zuständig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
kompreneble
kompren': verstehen
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'e: vielleicht ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kompreneblecon
kompren': verstehen
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
konataj
kon': kennen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
kondiĉo
kondiĉ': Bedingung
o: bezeichnet das Substantiv
.
konfidon
konfid': trauen, vertrauen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kongreso
kongres': Tagung, Zusammenkunft
o: bezeichnet das Substantiv
.
koni
kon': kennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
konscie
konsci': sich bewusst sein
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
konsilas
konsil': rathen
as: bezeichnet das Präsens
.
konsiliĝado
konsil': rathen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
konstanta
konstant': beständig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
konstante
konstant': beständig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kontraŭ
kontraŭ: gegen
.
kontrolilo
kontrol': prüfen, nachprüfen, überprüfen, kontrollieren, beaufsichtigen, nachsehen, überwachen
il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
.
kontrolo
kontrol': prüfen, nachprüfen, überprüfen, kontrollieren, beaufsichtigen, nachsehen, überwachen
o: bezeichnet das Substantiv
.
korektas
korekt': bessern, corrigiren
as: bezeichnet das Präsens
.
korekti
korekt': bessern, corrigiren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
korespondado
korespond': correspondiren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
ktp
ktp: usw ▌kaj tiel plu: und so weiter
.
kun
kun: mit
.
kune
kun: mit
kun`e: zusammen mit ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kunhelpo
kun: mit
help': helfen
o: bezeichnet das Substantiv
.
kuntekstan
kun: mit
tekst': Text, Wortlaut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
la
la: der, die, das (bestimmter Arttkel)
.
laborojn
labor': arbeiten
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lando
land': Land
o: bezeichnet das Substantiv
.
lasis
las': lassen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: nach, gemäss
.
leĝan
leĝ': Gesetz
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
legantoj
leg': lesen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
leĝdonanto
leĝ': Gesetz
don': geben
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
leĝo
leĝ': Gesetz
o: bezeichnet das Substantiv
.
leĝoj
leĝ': Gesetz
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
leĝojn
leĝ': Gesetz
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lernolibro
lern': lernen
o: bezeichnet das Substantiv
libr': Buch
o: bezeichnet das Substantiv
.
lernolibroj
lern': lernen
o: bezeichnet das Substantiv
libr': Buch
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
lernolibrojn
lern': lernen
o: bezeichnet das Substantiv
libr': Buch
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lernoverkoj
lern': lernen
o: bezeichnet das Substantiv
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
li
li: er
.
libro
libr': Buch
o: bezeichnet das Substantiv
.
lin
li: er
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lingvo
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
.
lingvoj
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
lingvon
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
literaturo
literatur': Literatur, Schrifttum
o: bezeichnet das Substantiv
.
longa
long': lang
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
longe
long': lang
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
malbona
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malbonan
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
malfeliĉon
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
feliĉ': glücklich
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
malgrandan
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
grand': gross
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
malgraŭ
malgraŭ: ungeachtet, obgleich
.
malhelpante
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
mal'help': stören, hindern ♦ help': helfen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
malkompreniĝoj
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
kompren': verstehen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
malnova
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malnovan
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
manoj
man': Hand
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
matura
matur': reif
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mem
mem: selbst
.
memori
memor': sich erinnern, im Gedachtniss behalten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
memorigadu
memor': sich erinnern, im Gedachtniss behalten
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
meti
met': hinthun, kann durch verschiedene Zeitwörter übersetzt werden
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
mia
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mi
mi: ich
.
mian
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
miru
mir': sich wundern
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
modela
model': Muster
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
momento
moment': Augenblick
o: bezeichnet das Substantiv
.
montriĝos
montr': zeigen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
os: bezeichnet das Futur
.
montris
montr': zeigen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
montros
montr': zeigen
os: bezeichnet das Futur
.
morgaŭ
morgaŭ: morgen
.
morto
mort': sterben
o: bezeichnet das Substantiv
.
multajn
mult': viel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
multe
mult': viel
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
nacia
naci': Nation
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nacio
naci': Nation
o: bezeichnet das Substantiv
.
naski
nask': gebären
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
natura
natur': Natur
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ne
ne: nicht, nein
.
necesa
neces': nöthig, nothwendig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
necesaj
neces': nöthig, nothwendig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
necesan
neces': nöthig, nothwendig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
necese
neces': nöthig, nothwendig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
neceseco
neces': nöthig, nothwendig
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
nedisputebla
ne: nicht, nein
disput': streiten, disputiren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nedisputeblan
ne: nicht, nein
disput': streiten, disputiren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nekonataj
ne: nicht, nein
kon': kennen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nekorektite
nek: noch (nek... nek...: weder... noch...)
o: bezeichnet das Substantiv
rekt': gerade
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
nelerte
ne: nicht, nein
lert': geschickt, gewandt, geläufig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
neniam
neniam: niemals
.
neniu
neniu: Niemand
.
neoportuna
ne: nicht, nein
oportun': bequem
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nepre
nepr': durchaus, unbedingt notwendig, unabdingbar
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
netuŝebla
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
netuŝeblaj
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
netuŝeblan
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
netuŝebleco
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
netuŝeblecon
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nia
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ni
ni: wir
.
niaj
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nomitaj
nom': Name
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nova
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
novaj
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
novan
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nuligado
nul': Null, Nullelement
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
nun
nun: jetzt
.
nur
nur: nur
.
obei
obe': gehorchen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
oficiala
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
oficialaj
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
oficialajn
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
oficialan
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
oficiale
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
oficialigo
oficial': offiziell, amtlich, behördlich, von Amts wegen
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
o: bezeichnet das Substantiv
.
ofta
oft': oft
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
oftaj
oft': oft
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
okazo
okaz': vorfallen
okaz'o: Ereigniss, Gelegenheit ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
okazoj
okaz': vorfallen
okaz'o: Ereigniss, Gelegenheit ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
okuloj
okul': Auge
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ol
ol: als
.
oni
oni: man
.
opinio
opini': meinen
o: bezeichnet das Substantiv
.
opinion
opini': meinen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
paca
pac': Friede
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
paradoksa
paradoks': paradox, Paradoxie, Paradoxon, Seltsames, Widersinniges
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
paralele
paralel': Breitenkreis, Parallele, parallele Gerade, vergleichbarer Fall
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
parolos
parol': sprechen
os: bezeichnet das Futur
.
parto
part': Theil
o: bezeichnet das Substantiv
.
parton
part': Theil
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
paŝo
paŝ': schreiten
o: bezeichnet das Substantiv
.
pekon
pek': sündigen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
peni
pen': sich bemühen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
penson
pens': denken
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
per
per: mittelst, vermittelst, durch
.
perdinte
perd': verlieren
int': bezeichnet das Particip. perfecti act. ▌far'int': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
perdos
perd': verlieren
os: bezeichnet das Futur
.
perdus
perd': verlieren
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
perfektiĝadi
perfekt': vollkommen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
perfektiĝado
perfekt': vollkommen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
perfektiĝi
perfekt': vollkommen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
permesis
permes': erlauben
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
persona
person': Person
person'a: persönlich ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
personaj
person': Person
person'a: persönlich ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
persono
person': Person
o: bezeichnet das Substantiv
.
personoj
person': Person
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
petas
pet': bitten
as: bezeichnet das Präsens
.
plej
plej: am meisten
.
plenan
plen': voll
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
pli
pli: mehr
.
plibonigadi
pli: mehr
bon': gut
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
plibonigi
pli: mehr
bon': gut
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
pligrandigi
pli: mehr
grand': gross
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
plumo
plum': Feder
o: bezeichnet das Substantiv
.
por
por: für, pro, zum Zweck, zwecks
.
post
post: nach, hinter
.
poste
post: nach, hinter
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
povas
pov': können
as: bezeichnet das Präsens
.
povos
pov': können
os: bezeichnet das Futur
.
povu
pov': können
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
povus
pov': können
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
praktiko
praktik': Praxis
o: bezeichnet das Substantiv
.
precipe
precip': besonder, vorzüglich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
presataj
pres': drucken, prägen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
preserarojn
pres': drucken, prägen
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
prezentante
prezent': vorstellen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
prezentas
prezent': vorstellen
as: bezeichnet das Präsens
.
prezentita
prezent': vorstellen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
prezentus
prezent': vorstellen
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
pri
pri: von, über
.
prijuĝado
pri: von, über
juĝ': richten, urtheilen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
principo
princip': Prinzip, Regel, Richtschnur
o: bezeichnet das Substantiv
.
principon
princip': Prinzip, Regel, Richtschnur
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
priparolitaj
pri: von, über
parol': sprechen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
privataj
privat': privat
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
privatan
privat': privat
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
private
privat': privat
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
pro
pro: um, willen, wegen
.
progresadi
progres': fortschreiten
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
progresado
progres': fortschreiten
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
progresadu
progres': fortschreiten
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
proponi
propon': vorschlagen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
publikigitaj
publik': Publikum
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
punkto
punkt': Punkt
o: bezeichnet das Substantiv
.
rajton
rajt': Recht, Befugniss
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
regantoj
reg': regiren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
regatoj
reg': regiren
reg'at': Unterthan ♦ at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
registaroj
reg': regiren
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
regnano
regn': Staat
an': Mitglied, Einwohner, Anhänger ▌regn'an': Bürger ♦ regn': Staat ▌Varsovi'an': Warschauer
o: bezeichnet das Substantiv
.
regno
regn': Staat
o: bezeichnet das Substantiv
.
regnoj
regn': Staat
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
regula
regul': Regel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
regule
regul': Regel
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
regulo
regul': Regel
o: bezeichnet das Substantiv
.
reguloj
regul': Regel
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
regulojn
regul': Regel
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
rekomendas
rekomend': empfehlen
as: bezeichnet das Präsens
.
rekomendata
rekomend': empfehlen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
rekomendataj
rekomend': empfehlen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
rekomendos
rekomend': empfehlen
os: bezeichnet das Futur
.
represitaj
re': wieder, zurück
pres': drucken, prägen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
reserĉoj
re': wieder, zurück
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
respondos
respond': antworten
os: bezeichnet das Futur
.
resti
rest': bleiben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
restos
rest': bleiben
os: bezeichnet das Futur
.
ricevos
ricev': bekommen
os: bezeichnet das Futur
.
riĉigadi
riĉ': reich
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
riĉiĝadi
riĉ': reich
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
rigardadi
rigard': schauen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
rigardadis
rigard': schauen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardados
rigard': schauen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
os: bezeichnet das Futur
.
rigardata
rigard': schauen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
rigardataj
rigard': schauen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
rigida
rigid': starr
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
rompado
romp': brechen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
rompata
romp': brechen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ruinigita
ruin': Ruine
ruin'ig': ruiniren ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ŝajnu
ŝajn': scheinen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ŝajnus
ŝajn': scheinen
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
sama
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
samajn
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
same
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
samtempe
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
temp': Zeit
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
sane
san': gesund
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ŝanĝado
ŝanĝ': tauschen, wechseln
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
ŝanĝebla
ŝanĝ': tauschen, wechseln
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ŝanĝi
ŝanĝ': tauschen, wechseln
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
ŝanĝo
ŝanĝ': tauschen, wechseln
o: bezeichnet das Substantiv
.
ŝanĝoj
ŝanĝ': tauschen, wechseln
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ŝanĝojn
ŝanĝ': tauschen, wechseln
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ŝanĝon
ŝanĝ': tauschen, wechseln
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sankcion
sankci': Bestätigung eines Gesetzes, Billigung, Sanktion, Verleihung von Gesetzeskraft, Strafmaßnahme, Sanktionierung, Zwangsmaßnahme, Erteilung derGesetzeskraft
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sciu
sci': wissen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
se
se: wenn
.
sed
sed: aber, sondern
.
sekvantaj
sekv': folgen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
sencon
senc': Sinn
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sendanĝera
sen: ohne
danĝer': Gefahr
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sendanĝerecon
sen: ohne
danĝer': Gefahr
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sendube
sen: ohne
dub': zweifeln
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
senkompare
sen: ohne
kompar': vergleichen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
senkonfuza
sen: ohne
konfuz': verwirren
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
senŝanĝa
sen: ohne
ŝanĝ': tauschen, wechseln
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
senŝanĝe
sen: ohne
ŝanĝ': tauschen, wechseln
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
sentaĉigado
sent': fühlen
aĉ': grauslich, häßlich, scheußlich; Scheiß-, Mist-, Drecks- (pref)
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
serĉadoj
serĉ': suchen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
serĉeraro
serĉ': suchen
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
.
serĉiĝontoj
serĉ': suchen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
severa
sever': streng
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
severan
sever': streng
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
severe
sever': streng
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
sia
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
si
si: sich
.
siaj
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
sian
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
silenta
silent': schweigen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sin
si: sich
si`n: sich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
singardaj
si: sich
si`n: sich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
si`n`gard': vorsichtig ♦ gard': hüten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
societo
societ': Gesellschaft
o: bezeichnet das Substantiv
.
solan
sol': einzig, allein
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sole
sol': einzig, allein
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
speciala
special': besonder, eigen, spezial
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sub
sub: unter
.
supre
supr': oben
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tamen
tamen: doch, jedoch
.
tempo
temp': Zeit
o: bezeichnet das Substantiv
.
tentoj
tent': prüfen, versuchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
tia
tia: solcher
.
tiaj
tia: solcher
j: bezeichnet den Plural
.
tial
tial: darum, deshalb
.
tiam
tiam: dann
.
tiamaniere
tiam: dann
an': Mitglied, Einwohner, Anhänger ▌regn'an': Bürger ♦ regn': Staat ▌Varsovi'an': Warschauer
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
er': Teil, Brösel, Glied, Tropfen, Korn, Span, Bestandteil, Bruchteil, Einzelstück, Einzelteil ▌sabl'er': Sandkörnchen ♦ sabl': Sand
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tiel
tiel: so
.
tio
tio: das, jenes
.
tion
tio: das, jenes
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tiu
tiu: jener
.
tiuj
tiu: jener
j: bezeichnet den Plural
.
tiujn
tiu: jener
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tiun
tiu: jener
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tolerata
toler': toleriren
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tradukita
traduk': übersetzen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
traduko
traduk': übersetzen
o: bezeichnet das Substantiv
.
tradukon
traduk': übersetzen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
trankvile
trankvil': ruhig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tre
tre: sehr
.
tri
tri: drei
.
tro
tro: zu, zu viel
.
trovante
trov': finden
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
trovas
trov': finden
as: bezeichnet das Präsens
.
troviĝas
trov': finden
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
as: bezeichnet das Präsens
.
troviĝi
trov': finden
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
trovis
trov': finden
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
trovos
trov': finden
os: bezeichnet das Futur
.
turnataj
turn': drehen, wenden
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
tuŝebla
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuta
tut': ganz
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tute
tut': ganz
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
universala
universal': allgemein
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
unua
unu: ein, eins
unu`a: erst(-er,-e,-es) ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
unu
unu: ein, eins
.
unueco
unu: ein, eins
unu`ec': Einheit, Einheitlichkeit ♦ ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
unuecon
unu: ein, eins
unu`ec': Einheit, Einheitlichkeit ♦ ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
utila
util': nützlich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
uzadi
uz': gebrauchen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
uzanto
uz': gebrauchen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
uzatecon
uz': gebrauchen
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
uzu
uz': gebrauchen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
valoron
valor': Wert, Bedeutung, Geltung, Tauschwert
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vastajn
vast': weit, geräumig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
veran
ver': Wahrheit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
verkis
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
verko
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
o: bezeichnet das Substantiv
.
verkoj
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
verkojn
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
verkos
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
os: bezeichnet das Futur
.
vidas
vid': sehen
as: bezeichnet das Präsens
.
vivon
viv': leben
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vojo
voj': Weg
o: bezeichnet das Substantiv
.
volas
vol': wollen
as: bezeichnet das Präsens
.
volu
vol': wollen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
volus
vol': wollen
us: bezeichnet den Konditionalis (oder Konjunktiv)
.
vortaro
vort': Wort
vort'ar': Wörterbuch ♦ ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
vortaroj
vort': Wort
vort'ar': Wörterbuch ♦ ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
vortarojn
vort': Wort
vort'ar': Wörterbuch ♦ ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vortaron
vort': Wort
vort'ar': Wörterbuch ♦ ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vorto
vort': Wort
o: bezeichnet das Substantiv
.
vortoj
vort': Wort
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
vortojn
vort': Wort
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
zorgante
zorg': sorgen
zorg'ant': Vormund ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
zorgeme
zorg': sorgen
em': geneigt, aufgelegt, begierig ▌babil'em': schwätzig, plauderhaft ♦ babil': schwatzen, plaudern
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut