---- [ ☀ ] tusx -nl- (fr) (de) (en) (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_nl--- 2019-01-08 19:23:36
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': bewonderen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
admono
admon': aansporen, vermanen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
aero
aer': lucht
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
afero
afer': zaak
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
aferon
afer': zaak
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ago
ag': handelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
aĵon
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
akcesore
akcesor': _
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
akvo
akv': water
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
al
al: naar, aan
.
alia
ali': ander
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
almeti
al: naar, aan
met': zetten, leggen, plaatsen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
almeto
al: naar, aan
met': zetten, leggen, plaatsen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
analoge
analog': _
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
animo
anim': ziel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ankaŭ
ankaŭ: ook
.
anseron
anser': gans, domkop
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
antaŭe
antaŭ: voor
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
apenaŭ
apenaŭ: nauwelijks
.
arbo
arb': boom
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ataki
atak': aanvallen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.

aŭ: of
.
aŭdas
aŭd': horen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
balzamino
balzamin': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
batali
batal': vechten
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
batalu
batal': vechten
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
beleco
bel': mooi
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
biera
bier': bier
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
bildo
bild': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
bindon
bind': binden (v boeken)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
blasfemos
blasfem': _
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
bloveto
blov': blazen
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
bone
bon': goed
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
bovon
bov': rund
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
brako
brak': arm, been v passer
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
bruna
brun': bruin
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
buŝon
buŝ': mond
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĉe
ĉe: bij
.
ĉevalon
ĉeval': paard
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĉi
ĉi: het dichtstbije ▌tiu ĉi: deze ♦ tiu: die ▌tie ĉi: hier ♦ tie: daar
.
ĉiam
ĉiam: altijd
.
ĉion
ĉio: alles
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
cirkvito
cirkvit': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ĉiu
ĉiu: ieder, elk
.
ĉu
ĉu: of (ĉu... ĉu...: _... _...)
.
de
de: van (bezit), vanaf (vertrekpunt), door (bij lijdende vorm van deelwoorden)
.
decidoj
decid': beslissen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
delikata
delikat': fijn, teer
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
delikataj
delikat': fijn, teer
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
delikatajn
delikat': fijn, teer
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
delikate
delikat': fijn, teer
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
demandojn
demand': vragen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
demandon
demand': vragen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
dento
dent': tand
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
devas
dev': moeten
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
devis
dev': moeten
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
deziroj
dezir': wensen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
difektebla
difekt': stuk maken, bederven
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
diferencojn
diferenc': verschillen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
dika
dik': dik
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
diris
dir': zeggen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
domoj
dom': huis
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
dratoj
drat': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
du
du: twee
.
dubajn
dub': twijfelen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
dum
dum: gedurende, terwijl
.
duone
du: twee
on': kenmerkt breukgetallen ▌kvar'on': een vierde ♦ kvar: vier
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ebeneco
eben': vlak
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.

eĉ: zelfs
.
eco
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
edzinon
edz': echtgenoot
in': kenmerkt het vrouwelijk ▌patr'in': moeder ♦ patr': vader
in'o: vrouw, vrouwtje, wijfje ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
edzo
edz': echtgenoot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ekpalpi
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
palp': (be)tasten
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
eksentis
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
sent': gewaarworden, voelen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
ekserĉoj
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
serĉ': zoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
ekstere
ekster: buiten
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ektimo
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tim': vrezen, bang zijn voor
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ektuŝas
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
ektuŝi
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
ektuŝis
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
ektuŝo
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ektuŝu
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
el
el: uit
.
eliru
el: uit
ir': gaan, lopen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
elrompiĝis
el: uit
romp': breken (ov ww)
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
emocio
emoci': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
emocion
emoci': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
en
en: in
.
energie
energi': _
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
enigmoplena
enigm': raadsel, puzzel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
plen': vol
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
esperanto
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
esploro
esplor': onderzoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
estas
est': zijn
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
esti
est': zijn
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
estigi
est': zijn
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
estingiĝis
esting': blussen, uitdoven
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
estis
est': zijn
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
estos
est': zijn
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
estu
est': zijn
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
etendis
etend': uitstrekken
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
etendu
etend': uitstrekken
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
eternulo
etern': eeuwig
ul': levend weezen, gekenmerkt door ... ▌avarul': gierigaard ♦ avar': gierig ▌jun'ul': jongeling ♦ jun': jong
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
facile
facil': facila
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
faciltuŝe
facil': facila
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
farbitan
farb': _
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
farbo
farb': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
fari
far': maken, doen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
fariĝis
far': maken, doen
far'iĝ': worden (zich maken) ♦ iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
faru
far': maken, doen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
fingrado
fingr': vinger
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
fingro
fingr': vinger
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
fingroj
fingr': vinger
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
flugante
flug': vliegen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
flugtuŝante
flug': vliegen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
flugtuŝi
flug': vliegen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
folietojn
foli': blad
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
formanĝetis
for: weg, verwijderd
manĝ': eten
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
fratino
frat': broer
in': kenmerkt het vrouwelijk ▌patr'in': moeder ♦ patr': vader
in'o: vrouw, vrouwtje, wijfje ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
freŝa
freŝ': fris, vers
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
freŝe
freŝ': fris, vers
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
fundamento
fundament': fundament, grondslag
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
fundamenton
fundament': fundament, grondslag
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
fundon
fund': bodem, achterste deel, ondergrond
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
geston
gest': gebaar
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĝi
ĝi: het (zakelijk voornw)
.
ĝian
ĝi: het (zakelijk voornw)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĝin
ĝi: het (zakelijk voornw)
ĝi`n: het (zakelijk voornw) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĝis
ĝis: tot
.
glason
glas': (drink)glas
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
glateco
glat': glad, vlak, zonder moeilijkheden, vlot
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
havas
hav': hebben
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
hazarda
hazard': _
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
hebreinoj
hebre': Hebreeër
in': kenmerkt het vrouwelijk ▌patr'in': moeder ♦ patr': vader
in'o: vrouw, vrouwtje, wijfje ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
hirundo
hirund': zwaluw
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
historion
histori': geschiedenis, verhaal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
hodiaŭ
hodiaŭ: vandaag
.
homa
hom': mens
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
homojn
hom': mens
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ia
ia: welkdanig, een of andere soort
.
ian
ia: welkdanig, een of andere soort
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ies
ies: iemands
.
ili
ili: zij (meervoud)
.
ilustrita
ilustr': illustreren
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
impresi
impres': indruk, belichting (fot)
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
imuneco
imun': _
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
infano
infan': kind
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
instrumento
instrument': instrument
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
inter
inter: tussen
.
interesi
interes': interesseren, belang inboezemen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
interligo
inter: tussen
lig': (ver)binden
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
intertuŝiĝi
inter: tussen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
io
io: iets
.
iro
ir': gaan, lopen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
iu
iu: iemand, een of andere
.
iun
iu: iemand, een of andere
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
je
je: onbep vz
.
kala
kal': eelt
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
karakteriza
karakteriz': kenmerken
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
karakteron
karakter': karakter
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
karesi
kares': liefkozen, strelen, aaien
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kavaĵon
kav': holte, kuil
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ke
ke: dat
.
kesto
kest': kist
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kiamaniere
kia: welk(danige), wat voor een, hoe(danige)
kia`manier': _ ♦ manier': manier
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
kiel
kiel: hoe
.
kio
kio: wat
.
kion
kio: wat
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kirurgia
kirurgi': chirurgie
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kisi
kis': kussen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kisis
kis': kussen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
kiu
kiu: wie, welke (vragend), die, dat (betr)
.
klasikaj
klasik': klassiek
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
klavojn
klav': toets
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kompato
kompat': medelijden hebben met
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
koncerni
koncern': betreffen, aangaan, aanbelangen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
konfesas
konfes': bekennen, biechten
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
kontaktigo
kontakt': contact
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kontakto
kontakt': contact
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kontakton
kontakt': contact
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kontraŭ
kontraŭ: tegen, tegenover
.
kontraŭaj
kontraŭ: tegen, tegenover
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
konvinkojn
konvink': overtuigen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kordojn
kord': snaar, stemband
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
koro
kor': hart
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
koron
kor': hart
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
korpo
korp': lichaam
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
korpon
korp': lichaam
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
korpoparton
korp': lichaam
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
part': (aan)deel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
korpremi
korp': lichaam
rem': roeien
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kortuŝa
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kortuŝadis
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
kortuŝan
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kortuŝanta
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kortuŝeco
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kortuŝi
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kortuŝis
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
kortuŝitaj
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
kortuŝite
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
kortuŝitecon
kor': hart
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kristnaska
Krist': Christus
krist'nask': Kerstmis ♦ nask': baren, teweegbrengen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
krokodilo
krokodil': krokodil
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kruĉo
kruĉ': kruik, kan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kun
kun: met
.
kuntuŝiĝas
kun: met
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
kuntuŝiĝi
kun: met
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kuntuŝiĝis
kun: met
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
kuntuŝiĝu
kun: met
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
kunveno
kun: met
ven': komen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kurteno
kurten': gordijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kuŝas
kuŝ': liggen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
kuŝu
kuŝ': liggen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
kvazaŭ
kvazaŭ: alsof, als, als het ware
.
kvin
kvin: vijf
.
la
la: de, het (bepalend lidwoord)
.
lampo
lamp': lamp
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
larĝaj
larĝ': breed, wijd
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
larmoj
larm': traan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
lasis
las': laten, loslaten, toelaten
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
laŭ
laŭ: volgens, naar, langs
.
laŭta
laŭt': luid
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
leĝo
leĝ': wet
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
legu
leg': lezen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
leki
lek': likken
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
lia
li: hij
li`a: zijn (van hem) ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
li
li: hij
.
liaj
li: hij
li`a: zijn (van hem) ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
lian
li: hij
li`a: zijn (van hem) ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
libristo
libr': boek
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ligilon
lig': (ver)binden
il': kenmerkt het werktuig, instrument ▌tond'il': schaar ♦ tond': knippen, scheren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
lin
li: hij
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
lingvo
lingv': taal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
lingvon
lingv': taal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
lipoj
lip': lip
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
longa
long': lang
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ludanto
lud': spelen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
magia
magi': magie
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malagrable
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
agrabl': aangenaam
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
malamiko
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
amik': vriend
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
malbona
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
bon': goed
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malbone
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
bon': goed
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
malbonon
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
bon': goed
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
malĉasta
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
ĉast': kuis, zedig
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malforta
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
fort': sterk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malĝoja
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
ĝoj': blij zijn
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
mallongatempe
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
mal'long': kort ♦ long': lang
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
temp': tijd, kwart (muz.)
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
mallonge
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
mal'long': kort ♦ long': lang
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
malmultaj
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
mult': veel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
malpermeso
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
permes': toestaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
malpuraĵon
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
pur': schoon, rein, zuiver
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
malvarma
malv': malva, groot kaasjeskruid
arm': bewapenen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
maniero
manier': manier
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
mano
man': hand
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
manon
man': hand
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
mantelon
mantel': mantel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
marta
Mart': maart
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
mem
mem: zelf, vanzelf
.
metata
met': zetten, leggen, plaatsen
at': uitgang van het lijdend tegenwoordig deelwoord ▌far'at': "wordende" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
mia
mi: ik
mi`a: mijn ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
mi
mi: ik
.
miaj
mi: ik
mi`a: mijn ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
miajn
mi: ik
mi`a: mijn ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
mian
mi: ik
mi`a: mijn ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
milda
mild': mild, zacht
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
min
mi: ik
mi`n: mij (accus.) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
mirantaj
mir': zich verwonderen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
mole
mol': zacht, week
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
moleco
mol': zacht, week
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
mondo
mond': wereld
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
montaj
mont': berg
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
multaj
mult': veel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
multekosta
mult': veel
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
kost': kosten
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
muso
mus': muis
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ne
ne: neen, niet, geen
.
nebulo
nebul': nevel, mist
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
negative
negativ': negatief
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
neĝo
neĝ': sneeuw
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
nek
nek: noch (nek... nek...: noch... noch...)
.
nekortuŝebla
nek: noch (nek... nek...: noch... noch...)
or': goud
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
nenia
nenia: generlei
.
neniam
neniam: nooit
.
neniu
neniu: niemand, geen
.
neniun
neniu: niemand, geen
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
nervo
nerv': zenuw
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
netuŝata
ne: neen, niet, geen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
at': uitgang van het lijdend tegenwoordig deelwoord ▌far'at': "wordende" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
netuŝebla
ne: neen, niet, geen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
netuŝebleco
ne: neen, niet, geen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
netuŝita
ne: neen, niet, geen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
netuŝumino
ne: neen, niet, geen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
um': achtervoegsel met onbepaalde betekenis
in': kenmerkt het vrouwelijk ▌patr'in': moeder ♦ patr': vader
in'o: vrouw, vrouwtje, wijfje ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
neŭtrale
neŭtral': onpartijdig, neutraal
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
nevideblan
ne: neen, niet, geen
vid': zien
ne`vid'ebl': onzichtbaar ♦ ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
nia
ni: wij
ni`a: ons, onze ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ni
ni: wij
.
niaj
ni: wij
ni`a: ons, onze ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
nobla
nobl': nobel, edel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
novaĵo
nov': nieuw
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
nula
nul': nul
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
nun
nun: nu, thans
.
nur
nur: slechts, alleen, pas
.
objektojn
objekt': voorwerp, ding, onderwerp (bv van gesprek), lijdend voorwerp (ling)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ofendi
ofend': beledigen, krenken
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
ofte
oft': dikwijls
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
okulo
okul': oog
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
okuloj
okul': oog
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
oni
oni: men
.
ordono
ordon': bevelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
orelon
orel': oor
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
organon
organ': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
palpi
palp': (be)tasten
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
parolis
parol': spreken, woordvoeren
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
pasintaĵon
pas': voorbijgaan, overgaan
int': uitgang van het bedrijvend verleden deelwoord ▌far'int': "hebbende" gedaan ♦ far': doen
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
patro
patr': vader
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
patruja
patr': vader
patr'uj': vaderland ♦ uj': wat inhoudt of draagt, wat bewoond is door... dus: inhoudsvat, boom of land ▌cigar'uj': sigarenkoker ♦ cigar': sigaar ▌pom'uj': appelboom ♦ pom': appel ▌Turk'uj': Turkije ♦ turj': Turk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
pekanton
pek': zondigen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
peko
pek': zondigen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
peniko
penik': penseel, kwast
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pensis
pens': denken
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
pentraĵo
pentr': schilderen
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pentri
pentr': schilderen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
per
per: door (middel van)
.
petalojn
petal': bloemblad
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
petegado
pet': vragen, verzoeken
eg': kenmerkt vergroting van begrip, hoogste graad ▌pord'eg': poort ♦ pord': deur ▌pet'eg': smeken ♦ pet': verzoeken
eg'a: _ ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
do: dus
.
peto
pet': vragen, verzoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
piedpinto
pied': voet, poot
pint': punt, spits, top
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pikilo
pik': prikken, steken █ Schoppen (kaartspel)
pik'il': stekel, doorn ♦ il': kenmerkt het werktuig, instrument ▌tond'il': schaar ♦ tond': knippen, scheren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pilkaj
pilk': bal (voor spel)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
pilko
pilk': bal (voor spel)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pintoj
pint': punt, spits, top
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
pioniroj
pionir': pionier, baanbreker
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
plafonon
plafon': plafond
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
plankon
plank': vloer
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
plej
plej: meest
.
plena
plen': vol
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
plorado
plor': huilen, schreien
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
poeto
poet': dichter, poëet
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
poezieco
poezi': poëzie
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
por
por: voor, om te
.
porcelano
porcelan': porselein
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pordon
pord': deur
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
potencialo
potenc': macht
ial: om een of andere reden
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
povas
pov': kunnen, mogen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
preĝo
preĝ': bidden
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
preskaŭ
preskaŭ: bijna
.
pri
pri: over, aangaande
.
principo
princip': principe, grondbeginsel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
printempo
printemp': lente, voorjaar
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pritrakti
pri: over, aangaande
trakt': onderhandelen, behandelen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
pro
pro: wegens, in ruil voor
.
profetoj
profet': profeet
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
profunde
profund': diep
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
proksimulo
proksim': dichtbij
ul': levend weezen, gekenmerkt door ... ▌avarul': gierigaard ♦ avar': gierig ▌jun'ul': jongeling ♦ jun': jong
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
punkto
punkt': punt, stip
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
puno
pun': straffen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pupilon
pupil': pupil, oogappel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
pure
pur': schoon, rein, zuiver
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
rajtas
rajt': recht, bevoegdheid
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
rapida
rapid': snel, vlug
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
rapiro
rapir': rapier, degen, floret, schermdegen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ravantaj
rav': verrukken
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
rebatas
re': her-
bat': slaan
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
redonu
re': her-
don': geven
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
rekonas
re': her-
kon': kennen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
religia
religi': godsdienst
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
religiajn
religi': godsdienst
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
rememoras
rem': roeien
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
mor': zede, gebruik
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
reserĉoj
re': her-
serĉ': zoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
respondo
respond': antwoorden, beantwoorden aan, verantwoordelijk zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
restas
rest': overblijven
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
resti
rest': overblijven
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
retroaktiva
re': her-
tro: te, te zeer, te veel
aktiv': actief
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
retuŝi
re': her-
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
riĉigadi
riĉ': rijk
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
rigardis
rigard': (be)kijken, beschouwen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
rigardo
rigard': (be)kijken, beschouwen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
rilati
rilat': in betrekking staan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
rita
rit': rite, ritus, ritueel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
rivero
river': rivier, stroom
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
romanaj
roman': Romein, roman
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
romanon
roman': Romein, roman
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
rompebla
romp': breken (ov ww)
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
sanigita
san': gezond
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
sanktoleitojn
sankt': heilig
ole': olie
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ŝarĝas
ŝarĝ': laden, belasten
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': laden, belasten
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
sata
sat': verzadigd
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ŝaŭma
ŝaŭm': schuim
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
sceno
scen': scène
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
scivolemo
sci': weten
vol': willen
em': geneigd, gewoonte tot ▌babil'em': babbelzuchtig ♦ babil': babbelen
em'o: _ ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
se
se: indien, als
.
sed
sed: maar
.
sen
sen: zonder
.
senkulpa
sen: zonder
kulp': schuldig
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
sensoj
sens': zintuig
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
sensojn
sens': zintuig
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
sentas
sent': gewaarworden, voelen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
sentemeco
sent': gewaarworden, voelen
em': geneigd, gewoonte tot ▌babil'em': babbelzuchtig ♦ babil': babbelen
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sentis
sent': gewaarworden, voelen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
sentojn
sent': gewaarworden, voelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
senton
sent': gewaarworden, voelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
serĉadoj
serĉ': zoeken
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
serĉeraroj
serĉ': zoeken
erar': dwalen, zich vergissen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
serĉiĝonto
serĉ': zoeken
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
ont': uitgang van het bedrijvende toekomend deelwoord ▌far'ont': "zullende" doen ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sia
si: zich
si`a: zijn, haar, hun, van zichzelf ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ŝia
ŝi: zij
ŝi`a: haar ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ŝi
ŝi: zij
.
sian
si: zich
si`a: zijn, haar, hun, van zichzelf ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ŝian
ŝi: zij
ŝi`a: haar ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
simpatio
simpati': sympathie
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sin
si: zich
si`n: zich (accus.) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ŝin
ŝi: zij
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
sistemo
sistem': systeem
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
skulptisto
skulpt': beeldhouwen
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
skvamoj
skvam': schub, schilfer
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
specife
specif': specificeren
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
spegulon
spegul': spiegel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
spiro
spir': ademen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sportoj
sport': sport
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
staras
star': staan
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
subite
subit': plotseling
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
suferado
sufer': lijden
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sugesto
sugest': voorstellen, oppperen, een wenk geven, suggereren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ŝultro
ŝultr': schouder
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
supersignojn
super: boven (over)
sign': teken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
sur
sur: op
.
surfacon
surfac': oppervlak, vlak
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tajpu
tajp': typen, tikken
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
taksi
taks': taxeren, schatten, waarderen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
tanĝi
tan': looien
ĝi: het (zakelijk voornw)
.
temon
tem': thema, onderwerp
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tempo
temp': tijd, kwart (muz.)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
terkonekto
ter': aarde
konekt': verbinden
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tertuŝo
ter': aarde
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tia
tia: zulk, zo een
.
tian
tia: zulk, zo een
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tie
tie: daar
.
tiel
tiel: zo
.
timas
tim': vrezen, bang zijn voor
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
tintadis
tint': rinkelen, kletteren, tingelen (op muziekinstrument)
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
tio
tio: dat
.
tiu
tiu: die, dat
.
tiun
tiu: die, dat
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tolo
tol': linnen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tolon
tol': linnen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tonoj
ton': toon
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
tra
tra: door heen, via
.
trairi
tra: door heen, via
ir': gaan, lopen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
trakti
trakt': onderhandelen, behandelen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
trans
trans: over, aan de overkant van
.
tre
tre: zeer, erg
.
tuj
tuj: dadelijk
.
turnis
turn': draaien, wenden
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
tuŝado
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝadon
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tuŝanta
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
tuŝantaj
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
tuŝante
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
tuŝas
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
tuŝebla
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
tuŝeti
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
tuŝetis
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
tuŝeton
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
et': klein, _, -tje, ▌mur'et': muurtje ♦ mur': muur ▌rid'et': glimlachen ♦ rid': lachen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tuŝi
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
tuŝis
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
tuŝita
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
tuŝite
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
tuŝiteco
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝlinio
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
lini': lijn, regel, linie
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝludo
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
lud': spelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝo
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝoj
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
tuŝon
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tuŝos
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
tuŝotima
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
tim': vrezen, bang zijn voor
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
tuŝsenso
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
sens': zintuig
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tuŝu
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
tutan
tut': geheel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
t.e.
t.e.: (tio estas): namelijk
.
unu
unu: één
.
unuaj
unu: één
unu`a: eerste ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
uzante
uz': gebruiken
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
uzu
uz': gebruiken
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
vangon
vang': wang
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
varma
varm': warm
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
varmeco
varm': warm
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
vekas
vek': wekken
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
veni
ven': komen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
venkante
venk': overwinnen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
venkos
venk': overwinnen
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
vento
vent': wind
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
verajn
ver': waarheid, echtheid
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
verkisto
verk': schrijven (v boek e d, kunstwerk scheppen)
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
vi
vi: u, jij, jullie
.
viaj
vi: u, jij, jullie
vi`a: uw, jouw ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
vian
vi: u, jij, jullie
vi`a: uw, jouw ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
vidos
vid': zien
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
vin
vi: u, jij, jullie
vi`n: u, je (accus.) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
vipo
vip': zweep
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
virga
virg': maagdelijk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
virinon
vir': man
in': kenmerkt het vrouwelijk ▌patr'in': moeder ♦ patr': vader
in'o: vrouw, vrouwtje, wijfje ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
viro
vir': man
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
voĉo
voĉ': stem, vorm v h werkwoord
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
volas
vol': willen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
volu
vol': willen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
vortaro
vort': woord
vort'ar': woordenboek ♦ ar': een groep of voorwerpen ▌arb'ar': vorst ♦ arb': boom
ar'o: _ ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
vortoj
vort': woord
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
zorgo
zorg': zorgen, zich bekommeren, bezorgd zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden