---- [ ☀ ] tusx (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_fr--- 2017-12-27 02:58:39
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro | admirᴵo : admiration
admir': admirer
o: marque le substantif
.
admono | admonᴵo : exhortation, conseil // réprimande, avertissement, admonition (rel.)
admon': exhorter
o: marque le substantif
.
aero | aerᴼo : air (t.s. sauf mus.)
aer': air
o: marque le substantif
.
afero | aferᴼo : chose // affaire (t.s. sauf vêtement) // affaire (dr.), cause
afer': affaire
o: marque le substantif
.
aferon
afer': affaire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ago | agᴵo : acte, action
ag': agir
o: marque le substantif
.
aĵon
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
akcesore
akcesor': accessoire, secondaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
akvo | akvᴼo : eau, onde
akv': eau
o: marque le substantif
.
al |ᵀal : termine le préfixant […ᵀ] en marquant la cause
al: à
.
alia | aliᴬa : (adjectif) autre // (pron.) l'autre, un autre ??? adj. ???
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
almeti | al¨metᴵi : appliquer, ajouter (qqch. à)
al: à
met': mettre, placer, poser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
almeto
al: à
met': mettre, placer, poser
o: marque le substantif
.
analogeco | analogᴬecᴼo : analogie
analog': analogue
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
animo | animᴼo : âme (t.s.)
anim': âme
o: marque le substantif
.
ankaŭ | ankaŭ : aussi, également
ankaŭ: aussi
.
anseron
anser': oie
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
antaŭe | antaŭᴱe : ᵖᵃʳ⁻devant // ᵃᵘᵖᵃʳavant, d'avance
antaŭ: devant, avant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
apenaŭ | apenaŭ : (adverbe) à peine (t.s.) // (conjonction) dès que
apenaŭ: à peine
.
arbo | arbᴼo : arbre (bot.)
arb': arbre
o: marque le substantif
.
ataki | atakᴵi : attaquer, assaillir // attaquer (dr. pol. litt.) // se jeter sur, s'attaquer à, s'abattre sur, fondre sur // attaquer (un travail), aborder (une question), se mettre à (l'ouvrage) // gagner (։sommeil), saisir (։peur), s'emparer de (։maladie), prendre (։désir) // attaquer, mordre (ch.)
atak': attaquer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
aŭ | aŭ : (conjonction) ou, ou bien // (après un impératif) ou bien, sinon
aŭ: ou
.
aŭdas
aŭd': entendre
as: marque le présent d'un verbe
.
balzamino | balzaminᴼo : balsamine (bot.)
balzamin': balsamine
o: marque le substantif
.
batali | batalᴵi : combattre, se battre, lutter (mil.)
batal': combattre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
batalu
batal': combattre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
beleco | belᴬecᴼo : la beauté
bel': beau
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
biera
bier': bière
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
bildo | bildᴼo : image // figure (d'un livre), illustration
bild': image
o: marque le substantif
.
bindon
bind': relier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
blasfemos
blasfem': blasphémer
os: marque le futur
.
bloveto | blovᴵeto : souffle, brise
blov': souffler
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
.
bone | bonᴬe : bien (adverbe)
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
bovon
bov': boeuf
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
brako | brakᴼo : bras (anat.) // bras (de rivière, de levier, de fauteuil), branche (de tenaille, de compas, de candélabre)
brak': bras
o: marque le substantif
.
bruna | brunᴬa : brun, marron
brun': brun
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
buŝon
buŝ': bouche
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉe | ĉe : (préposition) à, à côté de, auprès de, à l'endroit de, chez, avec
ĉe: chez
.
ĉevalon
ĉeval': cheval
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉi | ĉi : (adjectif, adverbe, pronom) ici // ci (indiquant la proximité dans l'espace ou le temps)
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
.
ĉiam | ĉiᵀam : (adverbe) toujours, en tout temps
ĉiam: toujours
.
ĉion
ĉio: tout
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
cirkvito | cirkvitᴼo : circuit (élec.)
cirkvit': circuit (électrique)
o: marque le substantif
.
ĉiu | ĉiᵀu : (adj.) chaque, tout, toute // (pronom) chacun, chacune, tout homme
ĉiu: chacun
.
ĉu | ĉu : (adverbe) est-ce que …… // (conjonction de subordination) si ……
ĉu: est-ce que (ĉu... ĉu...: soit... soit..., que ce soit... ou...)
.
de | de : (préposition) de // de, dès, depuis // de, par // de, à
de: de, à partir de
.
decidoj
decid': décider
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
delikata | delikatᴬa : délicat (t.s.), fi // doux, léger (bruit, pente, baiser …) // fi, de choix, choisi, exquis (cuir, mets …)
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
delikataj
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
delikatajn
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
delikate | delikatᴬe : délicatement, doucement, légèrement
delikat': délicat
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
demandojn
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
demandon
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dento | dentᴼo : dent, croc (anat.) // dent (roue, montage …), fourchon, créneau (arch.)
dent': dent
o: marque le substantif
.
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
.
devis
dev': devoir
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
deziroj
dezir': désirer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
difektebla | difektᴵeblᴬa : vulnérable, fragile, périssable (։denrée)
difekt': endommager, détériorer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
diferencojn
diferenc': différer, être différent
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dika | dikᴬa : épais, gros // gras (typ.) // en gros morceaux
dik': gros
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
diris
dir': dire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
domoj
dom': maison
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
dratoj
drat': fil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
du | du : (nom du nombre 2) deux
du: deux
.
dubajn
dub': douter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dum | dum : (préposition) pendant, durant // (conjonction) pendant que, tandis que (t.s.)
dum: pendant, tandis que
.
duone | duᴱonᴱe : à demi, à moitié
du: deux
on': marque les nombres fractionnaires ▌kvar'on': le quart ♦ kvar: quatre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ebeneco | ebenᴬecᴼo : planitude // qualité de ce qui est uni, lisse
eben': égal (de même plan)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
eĉ | eĉ : (adverbe) même, bien plus, encore
eĉ: même (adv.) jusqu'à
.
eco |¨ecᴼo : qualité, état, idée abstraite de […¨], […¨]té, […¨]ité, […¨]eur
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
edzinon
edz': mari, époux
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
edzo | edzᴼo : mari, époux, conjoint
edz': mari, époux
o: marque le substantif
.
ekpalpi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
eksentis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ekstere | eksterᴱe : en dehors // extérieurement // en outre
ekster: hors, en dehors de
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ektimo | ek¨timᴵo : frayeur subite
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tim': craindre
o: marque le substantif
.
ektuŝas
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
.
ektuŝi | ek¨tuŝᴵi : toucher à, entrer en contact avec // émouvoir // s'attaquer à (f.)
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ektuŝis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
ektuŝo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
ektuŝu
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
el |ᵀel : termine le préfixant […ᵀ] en marquant la manière
el: de, d'entre, é-, ex-
.
eliru
el: de, d'entre, é-, ex-
ir': aller
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
elrompiĝis
el: de, d'entre, é-, ex-
romp': rompre, casser
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
emocio | emociᴵo : émotion, trouble, agitation
emoci': émotion
o: marque le substantif
.
emocion
emoci': émotion
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
en |¨eᴱn : (terminaison) adverbe, accusatif
en: en, dans
.
energie | energiᴼe : énergiquement, avec vigueur
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
enigmoplena
enigm': énigme
o: marque le substantif
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
esperanto | esperᴵantᴬo : quelqu'un qui espère
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
esploro | esplorᴵo : recherches, investigations, étude (d'une question) // instruction (dr.) // exploration
esplor': explorer, rechercher
o: marque le substantif
.
estas | estᴵas : il y a
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
.
esti | estᴵi : être (t.s.)
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estigi | estᴵigᴵi : produire, faire naître, provoquer
est': être (verbe)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estingiĝis
esting': éteindre
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
estis al mi tre agrable ¦ estᴵis al mi tre agrablᴬe : j'ai été enchanté
est': être (verbe)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
estos al vi pli lume ¦ estᴵos al vi pli lumᴵe : vous y verrez plus clair
est': être (verbe)
os: marque le futur
.
estu tiel afabla kaj.. ¦ estᴵu tiᵀel afablᴬa kaj.. : soyez assez aimable pour
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
etendis
etend': étendre
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
etendu
etend': étendre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
eternulo
etern': éternel
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
.
facile | facilᴬe : facilement // légèrement, à la légère
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
faciltuŝe | facilᴬtuŝᴵe : en effleurant (à peine)
facil': facile
tuŝ': toucher
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
farbitan
farb': matière colorante, colorant
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
farbo | farbᴼo : couleur (matière colorante)
farb': matière colorante, colorant
o: marque le substantif
.
fari | farᴵi : faire (une table, un cours, ses études… ), commettre (vol, crime …), exercer (métier), rendre (service)
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
fariĝis
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
farunaĵo | farunᴼaĵᴼo : bouillie (cuis.)
far': faire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
fingrado | fingrᴼadᴼo : doigté (mus.)
fingr': doigt
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
fingro | fingrᴼo : doigt
fingr': doigt
o: marque le substantif
.
fingroj
fingr': doigt
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
flugante
flug': voler (avec des ailes)
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
flugtuŝante
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
flugtuŝi | flugᴵtuŝᴵi : effleurer
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
folietojn
foli': feuille
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
formanĝetis
for: loin, hors
manĝ': manger
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
fratino | fratᴼinᴱo : sœur, (dr. rel. apocope։fratᵀ)
frat': frère
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
.
freŝa | freŝᴬa : frais (։pain, air) // frais (։fleurs, troupes) // frais, récentᵉ (։nouvelle, mode)
freŝ': frais, récent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
freŝe | freŝᴬe : frais (cueuilli), fraîchement (tiré), nouvellement (arrivé)
freŝ': frais, récent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fundamento | fundamentᴼo : fondation (arch.) // fondement, base, assise
fundament': fondement
o: marque le substantif
.
fundamenton
fundament': fondement
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fundon
fund': fond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
geston
gest': geste
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝi | ĝi : (pronom) il, ce, lui, elle (cela, cette chose, cet être)
ĝi: cela, il, elle
.
ĝian kapon kaj voston li alligis ¦ ĝian kapᴼoᴱn kaj vostᴼoᴱn li al¨ligᴵis : il lui attacha la tête et la queue
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝin | ĝiᴱn : se (ce, cela, lui, elle) à l'accusatif
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝis | ĝis : (préposition) jusqu'à (t.s.) // (conj.) jusqu'à ce que
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
.
glason
glas': verre (à boire)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
glateco | glatᴬecᴼo : facilité (style)
glat': uni, lisse
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
.
hazarda | hazardᴼa : de hasard (։jeu) // qui se fait par hasard, fortuit, accidentel, hasardeux
hazard': hasard, chance, sort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
hebreinoj
hebre': Hébreu
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
hirundo | hirundᴼo : hirondelle (orn.)
hirund': hirondelle
o: marque le substantif
.
historion
histori': histoire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
hodiaŭ | hodiaŭ : (adverbe) aujourd'hui
hodiaŭ: aujourd'hui
.
homa | homᴼa : humain
hom': homme (l'espèce)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
homojn
hom': homme (l'espèce)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ia | iᵀa : un, un certain ……, une espèce de ……
ia: quelconque, quelque
.
ian
ia: quelconque, quelque
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ies | iᵀes : (pronom invariable) de quelqu'un, à quelqu'un
ies: de quelqu'un
.
ili | ili : (pronoms) ils, eux, elles
ili: ils, elles
.
ilustritaĵo | ilustrᴵitᴬaĵᴼo : un illustré
ilustr': illustrer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
impresi | impresᴼi : impressionner // donner une impression de, mettre dans (tel ou tel) état d'esprit, faire l'effet de
impres': impression
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
imuneco | imunᴬecᴼo : immunité (méd. dr.) // protection (contre un agent physique)
imun': immunisé (à l'abri de la contagion)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
infano | infanᴼo : enfant (t.s.)
infan': enfant
o: marque le substantif
.
instrumento | instrumentᴼo : instrument (t.s.)
instrument': instrument
o: marque le substantif
.
inter | inter : (préposition) entre // parmi, au milieu de
inter: entre, parmi
.
interesi | interesᴵi : intéresser, être intéressant pour
interes': intéresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
interligo | inter¨ligᴵo : alliance, pacte
inter: entre, parmi
lig': lier
o: marque le substantif
.
intertuŝiĝi
inter: entre, parmi
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
io |¨iᴱo : (terminaison) maladie ᵒᵘ habitude caractérisée par […¨] (méd.)
io: quelque chose
.
iro | irᴵo : l'aller // un mouvement (de qqch.)
ir': aller
o: marque le substantif
.
iu | iᵀu : (pronom) quelqu'un // (adj.) un quelque
iu: quelqu'un
.
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
je | je : (préposition) de, à, par, en (relation difficilement exprimable par d'autres prépositions)
je: se traduit par différentes prépositions; sa signification est toujours aisément suggérée par le sens de la phrase
.
kala | kalᴼa : calleux
kal': cor (aux pieds)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
karakteriza | karakterizᴵa : caractéristique
karakteriz': caractériser, définir, dénoter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
karakteron
karakter': caractère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
karesi | karesᴵi : caresser (p. f.), flatter (un cheval) // (f.) sourire à, bercer, réjouir (le cœur… ), soulager (la peine)
kares': caresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kavaĵon
kav': fosse, creux
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ke | ke : (conjonction de subordination) que // pour que // au point que, de sorte que
ke: que (conjonction)
.
kesto | kestᴼo : caisse (de bois …), coffre, (grosse) boîte, bahut, huche
kest': caisse, coffre
o: marque le substantif
.
kiamaniere | kiᵀaᴱmanierᴼe : de quelle façon, comment
kia: quel
kia`manier': de quelle manière ♦ manier': manière, façon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kiel | kiᵀel : (adverbe exclamatif) comme, combien! // (adverbe interrogatif) comment ? // (conjonction interrogative) comment
kiel: comment
.
kio | kiᵀo : (pronom interrogatif neutre) que ?, quoi ?, quelle chose ?, qu'est-ce qui ?
kio: quoi
.
kion | kiᵀoᴱn : que
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kirurgia | kirurgia : chirurgical
kirurgi': chirurgie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kisi | kisᴵi : donner un baiser, embrasser // (f.) baiser, frôler, effleurer
kis': baiser, embrasser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kisis
kis': baiser, embrasser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kiu | kiᵀu : (pronon interrogatif) qui ?
kiu: qui lequel, laquelle
.
klasikaj
klasik': classique
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
klavojn
klav': touche
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kompato | kompatᴵo : pitié, compassion, commisération
kompat': avoir compassion
o: marque le substantif
.
koncerni | koncernᴵi : concerner, regarder (f.)
koncern': concerner
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
konfesas
konfes': avouer
as: marque le présent d'un verbe
.
kontaktigo
kontakt': contact
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
.
kontakto | kontaktᴼo : contact (action)
kontakt': contact
o: marque le substantif
.
kontakton
kontakt': contact
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kontraŭ | kontraŭ : (préposition) contre (t.s.) // en face de, vis-à-vis de // en comparaison de // en échange de // à l'égard de, envers // à rebours de
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
.
kontraŭaj
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
konvinkojn
konvink': convaincre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kordojn
kord': corde
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
koro | korᴼo : cœur (p. f.)
kor': cœur
o: marque le substantif
.
koronaria | koronariᴬa : coronaire (anat.)
kor': cœur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpo | korpᴼo : corps (t.s.)
korp': corps
o: marque le substantif
.
korpon
korp': corps
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpoparton
korp': corps
o: marque le substantif
part': partie, part
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpremi
korp': corps
rem': ramer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kortuŝa | korᴼtuŝᴵa : touchant, émouvant
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kortuŝadis
kor': cœur
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kortuŝan
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kortuŝanta
kor': cœur
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kortuŝeco
kor': cœur
tuŝ': toucher
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
kortuŝi | korᴼtuŝᴵi : émouvoir, toucher (f.)
kor': cœur
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kortuŝis
kor': cœur
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kortuŝitaj
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kortuŝiteco | korᴼtuŝᴵitᴬecᴼo : émotion
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kortuŝitecon
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kristnaska rozo ¦ kristᴼnaskᴵa rozᴼo : hellébore noir, rose de noël
Krist': Christ
krist'nask': Noël ♦ nask': enfanter, faire naître
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
krokodilo | krokodilᴼo : crocodile (zoo.)
krokodil': crocodile
o: marque le substantif
.
kruĉo | kruĉᴼo : cruche, jarre, broc, pot (en terre, grès)
kruĉ': cruche
o: marque le substantif
.
kun | kun : (préposition) avec (en compagnie de) // à (de description) // avec (f.), au sujet de, pour ce qui est de, envers
kun: avec
.
kuntuŝiĝas
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
kuntuŝiĝi | kun¨tuŝᴵiĝᴵi : se toucher, être contigu, être adjacent
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kuntuŝiĝis
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kuntuŝiĝu
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
kunveno | kun¨venᴵo : réunion
kun: avec
ven': venir
o: marque le substantif
.
kurteno | kurtenᴼo : rideau (de fenêtre, d'arbres, de théâtre) // voile (f.)
kurten': rideau
o: marque le substantif
.
kuŝas
kuŝ': être couché
as: marque le présent d'un verbe
.
kuŝujo | kuŝᴵujᴱo : lit (géol.)
kuŝ': être couché
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
kvazaŭ | kvazaŭ : (conjonction de subordination) comme ˢⁱ // (adverbe) en quelque sorte, pour ainsi dire, à peu près, une sorte de, presque
kvazaŭ: comme si
.
kvin | kvin : (nom du nombre 5) cinq
kvin: cinq
.
la | la : (article défini) le, la, les
la: le, la, les (article défini)
.
lampo | lampᴼo : lampe (t.s. sauf radio)
lamp': lampe
o: marque le substantif
.
larĝaj
larĝ': large
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
larmoj staras en miaj okuloj ¦ larmoj starᴵas en miᴱaᴱj okulᴼoᴱj : j'ai les larmes aux yeux
larm': larme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lasis
las': laisser, abandonner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
laŭ | laŭ : (préposition) selon, suivant (la règle …), conformément à // d'après (un modèle …) // pour ce qui est de // le long de
laŭ: selon, d'après
.
laŭta | laŭtᴬa : haute (voix), fort (bruit), éclatant (son), bruyante (conversation), sonore (appel) // (f.) bruyant, tapageur
laŭt': haut (parler)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
leĝo | leĝᴼo : loi (t.s.)
leĝ': loi
o: marque le substantif
.
legu mem ¦ legᴵu mem : lisez vous-même
leg': lire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
leki | lekᴵi : lécher (avec la langue) // lécher, flatter // lécher, parfaire, fignoler, polir
lek': lécher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
lia | liᴱa : son, sa
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
li | li : il, lui
li: il, lui
.
liaj | liᴱaᴱj : ses
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
liano | lianᴼo : liane (bot.)
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
libristo | librᴼistᴼo : libraire
libr': livre
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
ligilon
lig': lier
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lin | liᴱn : le, lui
li: il, lui
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lingvo | lingvᴼo : langue, langage
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lipoj
lip': lèvre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
longa | longᴬa : long (։espace, temps)
long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ludanto | ludᴵantᴬo : un joueur
lud': jouer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
magia | magia : magique
magi': magie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malagrable
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
agrabl': agreable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malamiko | mal¨amikᴼo : ennemi
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
amik': ami
o: marque le substantif
.
malbona | mal¨bonᴬa : mauvais, méchant
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malbone edukita ¦ mal¨bonᴬe edukᴵitᴬa : mal élevé, qui a de mauvaises manières
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malbonon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malĉasta | mal¨ĉastᴬa : impur, impudique, licencieux, lubrique
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĉast': chaste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malforta | mal¨fortᴬa : faible (p. f.)
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
fort': fort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malĝoja
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĝoj': se réjouir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mallongatempe
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
mallonge | mal¨longᴬe : brièvement
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malmultaj | mal¨multᴬaᴱj : peu nombreux
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
malpermeso | mal¨permesᴵo : défense, interdiction
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
permes': permettre
o: marque le substantif
.
malpuraĵon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
pur': pur, propre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malvarma | mal¨varmᴬa : froid (p. f.)
malv': mauve
arm': armer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
maniero | manierᴼo : manière, façon, mode
manier': manière, façon
o: marque le substantif
.
mano | manᴼo : main (p. f.) // main (écriture) // (f.) bras (ouvriers, marins)
man': main
o: marque le substantif
.
manon
man': main
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mantelon
mantel': manteau
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
martaŭga | marᴼtaŭgᴵa : en état de naviguer
Mart': Mars
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mem | mem¨ : (préfixe) (de ou par) soi-même, auto[¨…], auto-[¨…]
mem: même (moi-, toi-, etc.)
.
metatarsaj ostoj ¦ metatarsaj ostᴼoᴱj : métatarsiens
met': mettre, placer, poser
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mia | miᴱa : mon, ma, mien, mienne
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mi | mi : je, moi
mi: je, moi
.
miaj | miᴱaᴱj : mes, miens, miennes
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
miajn
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
milda | mildᴬa : doux (sans violence), clémente (։température), tiède (։brise), léger (։reproche), bénin
mild': doux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
min | miᴱn : me (moi, à l'accusatif)
mi: je, moi
mi`n: moi, me (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mirantaj
mir': s'étonner, admirer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
mole | molᴬe : mollement (t.s.)
mol': mou
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
moleco | molᴬecᴼo : mollesse (p. f.), tendresse
mol': mou
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
mondo | mondᴼo : monde, univers // le monde (humain), la société // le monde (séculier), le siècle (rel.)
mond': monde, univers
o: marque le substantif
.
montaj
mont': montagne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
multaj | multᴬaᴱj : nombreux, beaucoup de
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
multekosta | multᴬe¨kostᴵa : coûteux, précieux
mult': beaucoup, nombreux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kost': coûter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
muso | musᴼo : souris
mus': souris
o: marque le substantif
.
ne | ne : (adverbe) ne …… pas // non
ne: non, ne, ne... pas
.
nebulo | nebulᴼo : brouillard, brume (p. f.)
nebul': brouillard
o: marque le substantif
.
negativeco | negativᴬecᴼo : négativité é
negativ': négatif
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
neĝo | neĝᴼo : neige
neĝ': neige
o: marque le substantif
.
nek | nek : (conjonction) ni
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
.
nekortuŝebla
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
or': or (métal)
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nenia | neniᴼa : (adjectif indéfini) aucun, aucune, aucune sorte de // ???d'aucune sorte
nenia: aucun
.
neniam | neniᵀam : (adverbe) ne…, jamais, jamais… ne
neniam: ne... jamais
.
neniu | neniᵀu : (pronom indéfini) personne … ne, ne … personne // aucun … ne, ne … aucun
neniu: personne
.
neniun
neniu: personne
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nervo | nervᴼo : nerf (anat.)
nerv': nerf
o: marque le substantif
.
netuŝata
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝebla | ne¨tuŝᴵeblᴬa : intouchable, intangible
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝebleco | ne¨tuŝᴵeblᴬecᴼo : intangibilité
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
netuŝita | ne¨tuŝᴵitᴬa : vierge (f.)
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝumino | ne¨tuŝᴵumᴱinᴼo : impatiente, impatiens (bot.) = balzamᴼino
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
.
neŭtraleco | neŭtralecᴼo : neutralité
neŭtral': neutre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
nevideblan
ne: non, ne, ne... pas
vid': voir
ne`vid'ebl': invisible ♦ ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nia | niᴱa : notre, nôtre
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ni | ni : nous
ni: nous
.
niaj | niᴱaᴱj : nos
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nobla | noblᴬa : noble (f.), généreux (f.)
nobl': noble (adj)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
novaĵo | novᴬaĵᴼo : une nouvelle // une nouveauté
nov': nouveau
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
nula | nulᴱa : nulˡᵉ
nul': zéro, nul
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nun | nun : (adverbe) maintenant, à présent
nun: maintenant
.
nur | nur : (adverbe) seulement, ne…que
nur: seulement, ne... que
.
objektojn
objekt': objet
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ofendi | ofendᴵi : offenser, blesser (f.)
ofend': offenser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ofte | oftᴱe : souvent
oft': souvent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
okulo | okulᴼo : œil
okul': œil
o: marque le substantif
.
okuloj | okulᴼoᴱj : yeux
okul': œil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
oni | oni : (pronom) on
oni: on
.
ordono | ordonᴵo : ordre, injonction // commande, instruction
ordon': ordonner
o: marque le substantif
.
orelon
orel': oreille
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
organon
organ': organe
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
palpi | palpᴵi : tâter, tâtonner, palper // peloter*
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
parolisto | parolᴵistᴼo : speaker, annonceur (radio …)
parol': parler
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
pasintaĵon
pas': passer
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
patro | patrᴼo : un père
patr': père
o: marque le substantif
.
patruja
patr': père
patr'uj': patrie ♦ uj': qui porte, qui contient, qui est peuplé de ▌pom'uj': pommier ♦ pom': pomme ▌cigar'uj': porte-cigares ♦ cigar': cigare ▌Turk'uj': Turquie ♦ Turk': Turc
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
pekanton
pek': pécher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
peko | pekᴵo : faute, péché
pek': pécher
o: marque le substantif
.
peniko | penikᴼo : pinceau, brosse (tech.) // (B.) grappe = grapolo // pompon
penik': pinceau, houppe
o: marque le substantif
.
pensisto | pensᴵistᴼo : un penseur
pens': penser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
pentraĵo | pentrᴵaĵᴼo : un tableau
pentr': peindre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
pentri | pentrᴵi : peindre, représenter (par des couleurs, par des mots, par l'imagination)
pentr': peindre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
per | per : (préposition) avec, par, de, en (marquant l'instrument, le moyen, la manière)
per: par, au moyen, à l'aide de
.
petalojn
petal': pétale
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
petegado
pet': prier (quelqu'un)
eg': marque augmentation, plus haut degré ▌pord'eg': grande porte ♦ pord': porte ▌pet'eg': supplier ♦ pet': prier
eg'a: énorme, extraordinaire, gigantesque ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
do: donc
.
peto | petᴵo : demande, prière (f.)
pet': prier (quelqu'un)
o: marque le substantif
.
piedpinto | piedᴼpintᴼo : pointe du pied
pied': pied
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
.
pikilo | pikᴵilᴼo : dard, aiguillon, piquant (zoo.) // poinçon, tire-point, aiguille, piquoir
pik': piquer █ Pique (carte)
pik'il': aignillon, écharde ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
pilkaj
pilk': balle (à jouer)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
pilko | pilkᴼo : balle (de jeu) // poire (de caoutchouc)
pilk': balle (à jouer)
o: marque le substantif
.
pintoj
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
pioniroj
pionir': pionnier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
plafonon
plafon': plafond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
plankon
plank': plancher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
plej | plej : (adverbe) le plus
plej: le plus
.
plena | plenᴬa : plein, total (absolu), pur, absolu, plénière, complet, entier
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
plorado
plor': pleurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
poeto | poetᴱo : poète
poet': poète
o: marque le substantif
.
poezieco | poeziecᴼo : poésie (qualité de qqch.)
poezi': poésie
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
por | por : (préposition) pour (t.s. sauf à cause de), à (marquant la destination, le but)
por: pour, en faveur de
.
porcelano | porcelanᴼo : porcelaine (min. zoo.)
porcelan': porcelain
o: marque le substantif
.
pordon
pord': porte
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
potencialo | potencialo : potentiel (méc. élec. phil.)
potenc': puissance
ial: pour une raison quelconque
o: marque le substantif
.
povas esti, ke ¦ povᴵas esti, ke : il se peut que, peut-être que
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
preĝo | preĝᴵo : une prière, oraison
preĝ': prier (Dieu)
o: marque le substantif
.
preskaŭ | preskaŭ : (adverbe) presque, à peine, à peu près
preskaŭ: presque
.
pri | pri : (préposition) au sujet de, touchant, sur, à propos de, quant à
pri: au sujet de, sur, touchant, de
.
principo | principo : principe
princip': principe
o: marque le substantif
.
printempo | printempᴼo : printemps
printemp': printemps
o: marque le substantif
.
pritrakti | pri¨trakti : traiter (un sujet), exposer (des vues)
pri: au sujet de, sur, touchant, de
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
pro | pro : (préposition) pour (ᵃ ᶜᵃᵘˢᵉ de // ᵉⁿ ᵉᶜʰᵃⁿᶢᵉ de, ᵃᵘ ᵖʳⁱˣ de)
pro: à cause de, pour
.
profetoj
profet': prophète
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
profunde en ¦ profundᴬe en : tout au fond de
profund': profond
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
proksimulo | proksimᴬulᴱo : le prochain*
proksim': proche, près de
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
.
punkto | punktᴼo : point (très petite tache) // espace infinitésimal // endroit, moment précis // matière à discussion // signe d'écriture (typ.)
punkt': point
o: marque le substantif
.
puno | punᴵo : punition, peine, châtiment, correction
pun': punir
o: marque le substantif
.
pupilon
pupil': pupille (de l'œil)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
pure | purᴬe : purement, proprement
pur': pur, propre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
rajtas
rajt': droit (le)
as: marque le présent d'un verbe
.
rapida | rapidᴬa : rapide, prompt
rapid': rapide, vite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rapiro | rapirᴼo : rapière // fleuret
rapir': fleuret
o: marque le substantif
.
ravantaj
rav': ravir, enchanter
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
rebatas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
bat': battre
as: marque le présent d'un verbe
.
redonu
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
don': donner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
rekonas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
.
religia | religiᴼa : religieux
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
religiajn
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rememoras
rem': ramer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
mor': mœurs
as: marque le présent d'un verbe
.
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
respondo | respondᴵo : réponse
respond': répondre
o: marque le substantif
.
restas neniaj duboj plu ¦ restᴵas neniᵀaᴱj dubᴵoᴱj plu : il n'y a plus aucun doute
rest': rester
as: marque le présent d'un verbe
.
resti | restᴵi : rester (t.s.), demeurer
rest': rester
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
retroaktiva | retro¨aktivᴬa : rétroactif
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tro: trop
aktiv': actif
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
retuŝi | re¨tuŝᴵi : retoucher (vêt. phot.)
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
riĉigadi
riĉ': riche
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rigardis
rigard': regarder
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
rigardo | rigardᴵo : regard, vue
rigard': regarder
o: marque le substantif
.
rilati | rilati : être en rapport avec quelqu'un, être en relation avec quelqu'un // se rapporter à, avoir trait à, concerner // envisager, considérer (qqch. de telle ou telle manière)
rilat': concerner, avoir raport à
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rita | rita : rituel
rit': rite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rivero | riverᴼo : fleuve, rivière, cours d'eau // flot, torrent (f.)
river': rivière, fleuve
o: marque le substantif
.
romanaj
roman': romain, roman
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
romanon
roman': romain, roman
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rompebla | rompᴵeblᴬa : fragile, cassable
romp': rompre, casser
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sanigita
san': sain, en santé
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sanktoleitojn
sankt': saint
ole': huile
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝarĝas
ŝarĝ': charger
as: marque le présent d'un verbe
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': charger
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sata | satᴬa : rassasié, repu, assouvi (p. mil.), gorgé
sat': rassasié
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝaŭma | ŝaŭmᴼa : écumeux // mousseux, pétillant
ŝaŭm': écume
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sceno | scenᴼo : scène (t.s.)
scen': scène
o: marque le substantif
.
scivolemo | sciᴵvolᴵemᴱo : désir de savoir, curiosité
sci': savoir
vol': vouloir
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
em'o: inclination, envie, penchant, tendance ♦ o: marque le substantif
.
se | se : (conjonction) si, au cas où, à supposer que
se: si
.
sed | sed : (conjonction) mais
sed: mais
.
sen | sen : (préposition) sans
sen: sans
.
senkulpa | sen¨kulpᴬa : innocent
sen: sans
kulp': coupable
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sensoj
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
sensojn
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sentas
sent': ressentir, éprouver (une impression)
as: marque le présent d'un verbe
.
sentemeco | sentᴵemᴱecᴼo : sensibilité (lit. …)
sent': ressentir, éprouver (une impression)
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
sentis
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
sentojn
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sentona | sen¨tonᴼa : sans éclat, atone
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉiĝonto
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
sia | siᴱa : son (à lui), sa (à elle), leur (à eux)
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝia | ŝiᴱa : son (à elle), sa (à elle)
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝi | ŝi : (pronom féminin) elle
ŝi: elle
.
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝian
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
simpatio | simpatiᴼo : sympathie
simpati': sympathie
o: marque le substantif
.
sin | siᴱn : (pronom) se, lui, leur (accusatif)
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝin | ŝiᴱn : (pronom) la
ŝi: elle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sistemo | sistemᴼo : système (t.s.)
sistem': système
o: marque le substantif
.
skulptisto | skulptistᴼo : sculpteur
skulpt': sculpter
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
skvamoj
skvam': écaille (de poisson)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
specife
specif': spécifier
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
spegulon
spegul': miroir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
spiro | spirᴵo : souffle (acte respiratoire)
spir': respirer
o: marque le substantif
.
sportoj
sport': sport
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
staras
star': être debout
as: marque le présent d'un verbe
.
subite | subitᴬe : subitement, soudain, tout à coup
subit': subit, soudain
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
suferado | suferᴵadᴼo : action d'endurer quelque chose
sufer': souffrir, endurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
sugesto | sugesto : suggestion
sugest': suggérer, inspirer, laisser entendre
o: marque le substantif
.
ŝultro | ŝultrᴼo : épaule (anat.) // épaulement, embase (méc.)
ŝultr': épaule
o: marque le substantif
.
supersignojn
super: au-dessus de, sur (sans toucher)
sign': signe, marque
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sur | sur : (préposition) sur (avec contact) // dans, sur (un lieu à ciel ouvert) // à (tel endroit) // (f.) sur
sur: sur (en touchant)
.
surfacon
surfac': surface
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tajpu
tajp': taper (sur un clavier)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
taksi | taksᴵi : (du grec τάξις:rangement, mise en ordre) apprécier, évaluer, priser, estimer (à tel prix), juger de, peser (f.) // fixer le prix de qqch. // taxer (qqch. qqn.)
taks': apprécier, taxer, estimer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tanĝi | tanĝᴵi : être tangent à // (f.) effleurer, friser (la mort …)
tan': tanner
ĝi: cela, il, elle
.
temon
tem': thème
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tempo | tempᴼo : temps (t.s. sauf atmosphérique) // moment, période, époque, saison (f.)
temp': temps (durée)
o: marque le substantif
.
terkonekto
ter': terre
konekt': connecter, brancher, raccorder
o: marque le substantif
.
tertuŝo
ter': terre
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
tia | tiᵀa : tel, telle // si (quand il est suivi d'un adjectif qualificatif)
tia: tel
.
tian
tia: tel
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tie | tiᵀe : (adverbe) là, là-bas
tie: là-bas, là, y
.
tiel | tiᵀel : (adverbe) ainsi
tiel: ainsi, de cette manière
.
timas
tim': craindre
as: marque le présent d'un verbe
.
tintadis
tint': tinter
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tio | tiᵀo : (pronom démonstratif neutre) ce, cela, çà
tio: cela
.
tiu | tiᵀu : (pronom démonstratif) ce, cet, cette (adj.) // celui, celui-là, celle, celle-là (pronom)
tiu: celui-là
.
tiun | tiᵀuᴱn : (accusatif) ce, cet, cette (adj.) // celui, celui-là, celle, celle-là (pronom)
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tolo | tolᴼo : toile
tol': toile
o: marque le substantif
.
tolon
tol': toile
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tonoj
ton': ton, son,
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tra | tra : (préposition) à travers, (en passant) par // le long de (rue, fleuve) // à travers de, par (la fenêtre …) // durant, au cours de
tra: à travers
.
trairi | tra¨irᴵi : traverser (un bois …), transpercer (un manteau …)
tra: à travers
ir': aller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
trakti | trakti : traiter (avec qqn.), négocier (une convention), être en pourparlers // traiter (qqn. bien ou mal), se conduire (bien ou mal avec qqn.), en user (bien, mal avec qqn.) // traiter (un sujet, d'un sujet)
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
trans | trans : (préposition) au-delà de (en franchissant), par-delà, par dessus (un obstacle)
trans: au-delà, trans-
.
tre | tre : (adverbe) très, fort, bien // (devant un verbe) beaucoup, bien
tre: très, fort, bien (adv.)
.
tuj | tuj : (adverbe) tout de suite, immédiatement, sur le champ (temps) // immédiatement, juste (lieu)
tuj: tout de suite, aussitôt
.
turnis
turn': tourner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝado | tuŝᴵadᴼo : toucher (le sens du) // touche (peintre, poète …) // le toucher (mus.)
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
tuŝadon
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝanta | tuŝᴵantᴬa : touchant, émouvant, pathétique
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝantaj
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tuŝante
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tuŝas
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
.
tuŝebla | tuŝᴵeblᴬa : tangible
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝeti | tuŝᴵetᴱi : frôler, effleurer
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tuŝetis
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝeton
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝi | tuŝᴵi : toucher (du doigt …) // toucher à, porter la main sur, s'attaquer à (f.) // toucher, aborder (une question) // toucher, émouvoir, affecter, remuer = korᴼtuŝi // toucher, concerner, intéresser
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tuŝis
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝita de ¦ tuŝᴵitᴬa de : en proie à (une émotion)
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝiteco | tuŝᴵitᴬecᴼo : émotion
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tuŝiteco | tuŝᴵitᴬecᴼo : émotion
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
tuŝlinio | tuŝᴵlinio : ligne de touche (sp.)
tuŝ': toucher
lini': ligne
o: marque le substantif
.
tuŝludo | tuŝᴵludᴵo : jeu de poursuite
tuŝ': toucher
lud': jouer
o: marque le substantif
.
tuŝo | tuŝᴵo : attouchement, contact // touche (b.a. sp.) // un toucher (méd.)
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
tuŝoj
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tuŝon
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝosento | tuŝᴵo¨sentᴵo : le tact, le toucher
tuŝ': toucher
os: marque le futur
.
tuŝotima | tuŝᴵotimᴵa : fragile, délicat???, chatouilleux???
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
tim': craindre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝsenso
tuŝ': toucher
sens': sens
o: marque le substantif
.
tuŝu
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
tutan
tut': entier, total
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
t.e. | t.e. : abréviation de tiᵀo estᴵas : c'est-à-dire
t.e.: (tio estas): (i.e) id est, (c.a.d) c'est-à-dire
.
unu | unu : (nom du nombre 1) un(e), un(e) seul(e) // un(e) certain(e) (que je pourrais dire) // un(e), l'un(e)(de …)
unu: un, un certain
.
unuaj dentoj ¦ unuᴱaᴱj dentᴼoᴱj : dents de lait
unu: un, un certain
unu`a: premier ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
uzante
uz': employer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
uzu do jenan rimedon ¦ uzᴵu do jenᴱaᴱn rimedᴼoᴱn : employez donc le moyen suivant
uz': employer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
vangon
vang': joue
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
varma | varmᴬa : chaud // thermique, calorique // (f.) chaud, chaleureux
varm': chaud
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
varmeco | varmᴬecᴼo : chaleur (qualité) // (f.) ardeur
varm': chaud
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
vekas
vek': réveiller, éveiller
as: marque le présent d'un verbe
.
veni | venᴵi : venir (p. f.) // arriver (à un lieu, un but …), en venir à (une conclusion …) // aller vers, s'unir [à une femme (B.)]
ven': venir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
venkante
venk': vaincre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
venkosigno | venkᴵo¨signᴼo : trophée
venk': vaincre
os: marque le futur
.
vento | ventᴼo : vent (p. f.)
vent': vent
o: marque le substantif
.
verajn
ver': vérité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
verkisto | verkᴼistᴼo : auteur
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
vi | vi : (pronom) vous (pluriel et forme de politesse) // tu, toi
vi: vous, toi, tu
.
viaj | viᴱaᴱj : vos // tes
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vianda | viandᴼa : charnu, grasˢᵉ (։volaille) // de viande
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vidos
vid': voir
os: marque le futur
.
vin | viᴱn : vous (complément) // te
vi: vous, toi, tu
vi`n: toi, te (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vipo | vipᴼo : fouet (p. f.)
vip': fouet
o: marque le substantif
.
virga | virgᴬa : vierge, virginal (p. f.)
virg': virginal
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
virinon
vir': homme (sexe)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
viro | virᴼo : homme (opposé à femme ou enfant)
vir': homme (sexe)
o: marque le substantif
.
voĉo | voĉᴼo : voix (t.s.) // voix, suffrage // voix (gr.)
voĉ': voix
o: marque le substantif
.
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
.
volu trinkigi nin ¦ volᴵu trinkᴵigᴵi nin : veuillez nous servir à boire
vol': vouloir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
vortaro | vortᴼarᴱo : dictionnaire
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
zorgo | zorgᴵo : soin, sollicitude // souci, inquiétude
zorg': avoir soin, prendre soin de
o: marque le substantif