---- [ ☀ ] tusx (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_fr--- 2019-01-08 19:24:43
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': admirer
o: marque le substantif
.
admono
admon': exhorter
o: marque le substantif
.
aero
aer': air
o: marque le substantif
.
afero
afer': affaire
o: marque le substantif
.
aferon
afer': affaire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ago
ag': agir
o: marque le substantif
.
aĵon
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
akcesore
akcesor': accessoire, secondaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
akvo
akv': eau
o: marque le substantif
.
al
al: à
.
alia
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
almeti
al: à
met': mettre, placer, poser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
almeto
al: à
met': mettre, placer, poser
o: marque le substantif
.
analoge
analog': analogue
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
animo
anim': âme
o: marque le substantif
.
ankaŭ
ankaŭ: aussi
.
anseron
anser': oie
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
antaŭe
antaŭ: devant, avant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
apenaŭ
apenaŭ: à peine
.
arbo
arb': arbre
o: marque le substantif
.
ataki
atak': attaquer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.

aŭ: ou
.
aŭdas
aŭd': entendre
as: marque le présent d'un verbe
.
balzamino
balzamin': balsamine
o: marque le substantif
.
batali
batal': combattre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
batalu
batal': combattre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
beleco
bel': beau
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
biera
bier': bière
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
bildo
bild': image
o: marque le substantif
.
bindon
bind': relier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
blasfemos
blasfem': blasphémer
os: marque le futur
.
bloveto
blov': souffler
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
.
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
bovon
bov': boeuf
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
brako
brak': bras
o: marque le substantif
.
bruna
brun': brun
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
buŝon
buŝ': bouche
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉe
ĉe: chez
.
ĉevalon
ĉeval': cheval
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
.
ĉiam
ĉiam: toujours
.
ĉion
ĉio: tout
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
cirkvito
cirkvit': circuit (électrique)
o: marque le substantif
.
ĉiu
ĉiu: chacun
.
ĉu
ĉu: est-ce que (ĉu... ĉu...: soit... soit..., que ce soit... ou...)
.
de
de: de, à partir de
.
decidoj
decid': décider
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
delikata
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
delikataj
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
delikatajn
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
delikate
delikat': délicat
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
demandojn
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
demandon
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dento
dent': dent
o: marque le substantif
.
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
.
devis
dev': devoir
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
deziroj
dezir': désirer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
difektebla
difekt': endommager, détériorer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
diferencojn
diferenc': différer, être différent
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dika
dik': gros
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
diris
dir': dire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
domoj
dom': maison
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
dratoj
drat': fil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
du
du: deux
.
dubajn
dub': douter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
dum
dum: pendant, tandis que
.
duone
du: deux
on': marque les nombres fractionnaires ▌kvar'on': le quart ♦ kvar: quatre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ebeneco
eben': égal (de même plan)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.

eĉ: même (adv.) jusqu'à
.
eco
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
edzinon
edz': mari, époux
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
edzo
edz': mari, époux
o: marque le substantif
.
ekpalpi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
eksentis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ekstere
ekster: hors, en dehors de
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ektimo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tim': craindre
o: marque le substantif
.
ektuŝas
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
.
ektuŝi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ektuŝis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
ektuŝo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
ektuŝu
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
el
el: de, d'entre, é-, ex-
.
eliru
el: de, d'entre, é-, ex-
ir': aller
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
elrompiĝis
el: de, d'entre, é-, ex-
romp': rompre, casser
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
emocio
emoci': émotion
o: marque le substantif
.
emocion
emoci': émotion
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
en
en: en, dans
.
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
enigmoplena
enigm': énigme
o: marque le substantif
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
esploro
esplor': explorer, rechercher
o: marque le substantif
.
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
.
esti
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estigi
est': être (verbe)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estingiĝis
esting': éteindre
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
estis
est': être (verbe)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
.
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
etendis
etend': étendre
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
etendu
etend': étendre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
eternulo
etern': éternel
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
.
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
faciltuŝe
facil': facile
tuŝ': toucher
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
farbitan
farb': matière colorante, colorant
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
farbo
farb': matière colorante, colorant
o: marque le substantif
.
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
fariĝis
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
faru
far': faire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
fingrado
fingr': doigt
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
fingro
fingr': doigt
o: marque le substantif
.
fingroj
fingr': doigt
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
flugante
flug': voler (avec des ailes)
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
flugtuŝante
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
flugtuŝi
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
folietojn
foli': feuille
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
formanĝetis
for: loin, hors
manĝ': manger
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
fratino
frat': frère
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
.
freŝa
freŝ': frais, récent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
freŝe
freŝ': frais, récent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
.
fundamenton
fundament': fondement
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fundon
fund': fond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
geston
gest': geste
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝi
ĝi: cela, il, elle
.
ĝian
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĝis
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
.
glason
glas': verre (à boire)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
glateco
glat': uni, lisse
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
.
hazarda
hazard': hasard, chance, sort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
hebreinoj
hebre': Hébreu
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
hirundo
hirund': hirondelle
o: marque le substantif
.
historion
histori': histoire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
hodiaŭ
hodiaŭ: aujourd'hui
.
homa
hom': homme (l'espèce)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
homojn
hom': homme (l'espèce)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ia
ia: quelconque, quelque
.
ian
ia: quelconque, quelque
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ies
ies: de quelqu'un
.
ili
ili: ils, elles
.
ilustrita
ilustr': illustrer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
impresi
impres': impression
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
imuneco
imun': immunisé (à l'abri de la contagion)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
infano
infan': enfant
o: marque le substantif
.
instrumento
instrument': instrument
o: marque le substantif
.
inter
inter: entre, parmi
.
interesi
interes': intéresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
interligo
inter: entre, parmi
lig': lier
o: marque le substantif
.
intertuŝiĝi
inter: entre, parmi
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
io
io: quelque chose
.
iro
ir': aller
o: marque le substantif
.
iu
iu: quelqu'un
.
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
je
je: se traduit par différentes prépositions; sa signification est toujours aisément suggérée par le sens de la phrase
.
kala
kal': cor (aux pieds)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
karakteriza
karakteriz': caractériser, définir, dénoter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
karakteron
karakter': caractère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
karesi
kares': caresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kavaĵon
kav': fosse, creux
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ke
ke: que (conjonction)
.
kesto
kest': caisse, coffre
o: marque le substantif
.
kiamaniere
kia: quel
kia`manier': de quelle manière ♦ manier': manière, façon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kiel
kiel: comment
.
kio
kio: quoi
.
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kirurgia
kirurgi': chirurgie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kisi
kis': baiser, embrasser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kisis
kis': baiser, embrasser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
.
klasikaj
klasik': classique
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
klavojn
klav': touche
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kompato
kompat': avoir compassion
o: marque le substantif
.
koncerni
koncern': concerner
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
konfesas
konfes': avouer
as: marque le présent d'un verbe
.
kontaktigo
kontakt': contact
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
.
kontakto
kontakt': contact
o: marque le substantif
.
kontakton
kontakt': contact
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
.
kontraŭaj
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
konvinkojn
konvink': convaincre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kordojn
kord': corde
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
koro
kor': cœur
o: marque le substantif
.
koron
kor': cœur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpo
korp': corps
o: marque le substantif
.
korpon
korp': corps
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpoparton
korp': corps
o: marque le substantif
part': partie, part
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
korpremi
korp': corps
rem': ramer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kortuŝa
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kortuŝadis
kor': cœur
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kortuŝan
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kortuŝanta
kor': cœur
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kortuŝeco
kor': cœur
tuŝ': toucher
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
kortuŝi
kor': cœur
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kortuŝis
kor': cœur
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kortuŝitaj
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kortuŝite
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kortuŝitecon
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kristnaska
Krist': Christ
krist'nask': Noël ♦ nask': enfanter, faire naître
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
krokodilo
krokodil': crocodile
o: marque le substantif
.
kruĉo
kruĉ': cruche
o: marque le substantif
.
kun
kun: avec
.
kuntuŝiĝas
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
kuntuŝiĝi
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kuntuŝiĝis
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kuntuŝiĝu
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
kunveno
kun: avec
ven': venir
o: marque le substantif
.
kurteno
kurten': rideau
o: marque le substantif
.
kuŝas
kuŝ': être couché
as: marque le présent d'un verbe
.
kuŝu
kuŝ': être couché
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
kvazaŭ
kvazaŭ: comme si
.
kvin
kvin: cinq
.
la
la: le, la, les (article défini)
.
lampo
lamp': lampe
o: marque le substantif
.
larĝaj
larĝ': large
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
larmoj
larm': larme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lasis
las': laisser, abandonner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
laŭ
laŭ: selon, d'après
.
laŭta
laŭt': haut (parler)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
leĝo
leĝ': loi
o: marque le substantif
.
legu
leg': lire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
leki
lek': lécher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
lia
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
li
li: il, lui
.
liaj
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lian
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
libristo
libr': livre
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
ligilon
lig': lier
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lin
li: il, lui
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lipoj
lip': lèvre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
longa
long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ludanto
lud': jouer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
magia
magi': magie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malagrable
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
agrabl': agreable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malamiko
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
amik': ami
o: marque le substantif
.
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malbone
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malbonon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malĉasta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĉast': chaste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malforta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
fort': fort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malĝoja
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĝoj': se réjouir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mallongatempe
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
mallonge
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
malmultaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
malpermeso
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
permes': permettre
o: marque le substantif
.
malpuraĵon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
pur': pur, propre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
malvarma
malv': mauve
arm': armer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
maniero
manier': manière, façon
o: marque le substantif
.
mano
man': main
o: marque le substantif
.
manon
man': main
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mantelon
mantel': manteau
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
marta
Mart': Mars
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
.
metata
met': mettre, placer, poser
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mia
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
mi
mi: je, moi
.
miaj
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
miajn
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
milda
mild': doux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
min
mi: je, moi
mi`n: moi, me (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
mirantaj
mir': s'étonner, admirer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
mole
mol': mou
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
moleco
mol': mou
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
mondo
mond': monde, univers
o: marque le substantif
.
montaj
mont': montagne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
multaj
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
multekosta
mult': beaucoup, nombreux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kost': coûter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
muso
mus': souris
o: marque le substantif
.
ne
ne: non, ne, ne... pas
.
nebulo
nebul': brouillard
o: marque le substantif
.
negative
negativ': négatif
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
neĝo
neĝ': neige
o: marque le substantif
.
nek
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
.
nekortuŝebla
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
or': or (métal)
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nenia
nenia: aucun
.
neniam
neniam: ne... jamais
.
neniu
neniu: personne
.
neniun
neniu: personne
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nervo
nerv': nerf
o: marque le substantif
.
netuŝata
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝebla
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝebleco
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
netuŝita
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
netuŝumino
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
.
neŭtrale
neŭtral': neutre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
nevideblan
ne: non, ne, ne... pas
vid': voir
ne`vid'ebl': invisible ♦ ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ni
ni: nous
.
niaj
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nobla
nobl': noble (adj)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
novaĵo
nov': nouveau
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
nula
nul': zéro, nul
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nun
nun: maintenant
.
nur
nur: seulement, ne... que
.
objektojn
objekt': objet
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ofendi
ofend': offenser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ofte
oft': souvent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
okulo
okul': œil
o: marque le substantif
.
okuloj
okul': œil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
oni
oni: on
.
ordono
ordon': ordonner
o: marque le substantif
.
orelon
orel': oreille
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
organon
organ': organe
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
palpi
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
parolis
parol': parler
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
pasintaĵon
pas': passer
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
patro
patr': père
o: marque le substantif
.
patruja
patr': père
patr'uj': patrie ♦ uj': qui porte, qui contient, qui est peuplé de ▌pom'uj': pommier ♦ pom': pomme ▌cigar'uj': porte-cigares ♦ cigar': cigare ▌Turk'uj': Turquie ♦ Turk': Turc
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
pekanton
pek': pécher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
peko
pek': pécher
o: marque le substantif
.
peniko
penik': pinceau, houppe
o: marque le substantif
.
pensis
pens': penser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
pentraĵo
pentr': peindre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
pentri
pentr': peindre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
per
per: par, au moyen, à l'aide de
.
petalojn
petal': pétale
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
petegado
pet': prier (quelqu'un)
eg': marque augmentation, plus haut degré ▌pord'eg': grande porte ♦ pord': porte ▌pet'eg': supplier ♦ pet': prier
eg'a: énorme, extraordinaire, gigantesque ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
do: donc
.
peto
pet': prier (quelqu'un)
o: marque le substantif
.
piedpinto
pied': pied
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
.
pikilo
pik': piquer █ Pique (carte)
pik'il': aignillon, écharde ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
pilkaj
pilk': balle (à jouer)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
pilko
pilk': balle (à jouer)
o: marque le substantif
.
pintoj
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
pioniroj
pionir': pionnier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
plafonon
plafon': plafond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
plankon
plank': plancher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
plej
plej: le plus
.
plena
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
plorado
plor': pleurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
poeto
poet': poète
o: marque le substantif
.
poezieco
poezi': poésie
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
por
por: pour, en faveur de
.
porcelano
porcelan': porcelain
o: marque le substantif
.
pordon
pord': porte
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
potencialo
potenc': puissance
ial: pour une raison quelconque
o: marque le substantif
.
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
preĝo
preĝ': prier (Dieu)
o: marque le substantif
.
preskaŭ
preskaŭ: presque
.
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
.
principo
princip': principe
o: marque le substantif
.
printempo
printemp': printemps
o: marque le substantif
.
pritrakti
pri: au sujet de, sur, touchant, de
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
pro
pro: à cause de, pour
.
profetoj
profet': prophète
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
profunde
profund': profond
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
proksimulo
proksim': proche, près de
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
.
punkto
punkt': point
o: marque le substantif
.
puno
pun': punir
o: marque le substantif
.
pupilon
pupil': pupille (de l'œil)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
pure
pur': pur, propre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
rajtas
rajt': droit (le)
as: marque le présent d'un verbe
.
rapida
rapid': rapide, vite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rapiro
rapir': fleuret
o: marque le substantif
.
ravantaj
rav': ravir, enchanter
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
rebatas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
bat': battre
as: marque le présent d'un verbe
.
redonu
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
don': donner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
rekonas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
.
religia
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
religiajn
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rememoras
rem': ramer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
mor': mœurs
as: marque le présent d'un verbe
.
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
respondo
respond': répondre
o: marque le substantif
.
restas
rest': rester
as: marque le présent d'un verbe
.
resti
rest': rester
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
retroaktiva
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tro: trop
aktiv': actif
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
retuŝi
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
riĉigadi
riĉ': riche
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rigardis
rigard': regarder
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
rigardo
rigard': regarder
o: marque le substantif
.
rilati
rilat': concerner, avoir raport à
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
rita
rit': rite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
rivero
river': rivière, fleuve
o: marque le substantif
.
romanaj
roman': romain, roman
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
romanon
roman': romain, roman
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rompebla
romp': rompre, casser
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sanigita
san': sain, en santé
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sanktoleitojn
sankt': saint
ole': huile
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝarĝas
ŝarĝ': charger
as: marque le présent d'un verbe
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': charger
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sata
sat': rassasié
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝaŭma
ŝaŭm': écume
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sceno
scen': scène
o: marque le substantif
.
scivolemo
sci': savoir
vol': vouloir
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
em'o: inclination, envie, penchant, tendance ♦ o: marque le substantif
.
se
se: si
.
sed
sed: mais
.
sen
sen: sans
.
senkulpa
sen: sans
kulp': coupable
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sensoj
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
sensojn
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sentas
sent': ressentir, éprouver (une impression)
as: marque le présent d'un verbe
.
sentemeco
sent': ressentir, éprouver (une impression)
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
sentis
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
sentojn
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
senton
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉiĝonto
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝia
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ŝi
ŝi: elle
.
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝian
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
simpatio
simpati': sympathie
o: marque le substantif
.
sin
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ŝin
ŝi: elle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sistemo
sistem': système
o: marque le substantif
.
skulptisto
skulpt': sculpter
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
skvamoj
skvam': écaille (de poisson)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
specife
specif': spécifier
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
spegulon
spegul': miroir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
spiro
spir': respirer
o: marque le substantif
.
sportoj
sport': sport
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
staras
star': être debout
as: marque le présent d'un verbe
.
subite
subit': subit, soudain
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
suferado
sufer': souffrir, endurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
sugesto
sugest': suggérer, inspirer, laisser entendre
o: marque le substantif
.
ŝultro
ŝultr': épaule
o: marque le substantif
.
supersignojn
super: au-dessus de, sur (sans toucher)
sign': signe, marque
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sur
sur: sur (en touchant)
.
surfacon
surfac': surface
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tajpu
tajp': taper (sur un clavier)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
taksi
taks': apprécier, taxer, estimer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tanĝi
tan': tanner
ĝi: cela, il, elle
.
temon
tem': thème
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tempo
temp': temps (durée)
o: marque le substantif
.
terkonekto
ter': terre
konekt': connecter, brancher, raccorder
o: marque le substantif
.
tertuŝo
ter': terre
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
tia
tia: tel
.
tian
tia: tel
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tie
tie: là-bas, là, y
.
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
.
timas
tim': craindre
as: marque le présent d'un verbe
.
tintadis
tint': tinter
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tio
tio: cela
.
tiu
tiu: celui-là
.
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tolo
tol': toile
o: marque le substantif
.
tolon
tol': toile
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tonoj
ton': ton, son,
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tra
tra: à travers
.
trairi
tra: à travers
ir': aller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
trakti
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
trans
trans: au-delà, trans-
.
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
.
tuj
tuj: tout de suite, aussitôt
.
turnis
turn': tourner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝado
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
tuŝadon
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝanta
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝantaj
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tuŝante
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tuŝas
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
.
tuŝebla
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝeti
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tuŝetis
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝeton
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝi
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tuŝis
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
tuŝita
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝite
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tuŝiteco
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
tuŝlinio
tuŝ': toucher
lini': ligne
o: marque le substantif
.
tuŝludo
tuŝ': toucher
lud': jouer
o: marque le substantif
.
tuŝo
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
.
tuŝoj
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
tuŝon
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tuŝos
tuŝ': toucher
os: marque le futur
.
tuŝotima
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
tim': craindre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuŝsenso
tuŝ': toucher
sens': sens
o: marque le substantif
.
tuŝu
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
tutan
tut': entier, total
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
t.e.
t.e.: (tio estas): (i.e) id est, (c.a.d) c'est-à-dire
.
unu
unu: un, un certain
.
unuaj
unu: un, un certain
unu`a: premier ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
uzante
uz': employer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
uzu
uz': employer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
vangon
vang': joue
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
varma
varm': chaud
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
varmeco
varm': chaud
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
vekas
vek': réveiller, éveiller
as: marque le présent d'un verbe
.
veni
ven': venir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
venkante
venk': vaincre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
venkos
venk': vaincre
os: marque le futur
.
vento
vent': vent
o: marque le substantif
.
verajn
ver': vérité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
verkisto
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
vi
vi: vous, toi, tu
.
viaj
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vian
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vidos
vid': voir
os: marque le futur
.
vin
vi: vous, toi, tu
vi`n: toi, te (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vipo
vip': fouet
o: marque le substantif
.
virga
virg': virginal
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
virinon
vir': homme (sexe)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
viro
vir': homme (sexe)
o: marque le substantif
.
voĉo
voĉ': voix
o: marque le substantif
.
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
.
volu
vol': vouloir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
vortaro
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
zorgo
zorg': avoir soin, prendre soin de
o: marque le substantif