tusx (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.2017-04-30'18;32;13
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 0 jamserĉito, 23 serĉeraroj

 
admiro
admir': admirer
o: marque le substantif
admono
admon': exhorter
o: marque le substantif
aero
aer': air
o: marque le substantif
afero
afer': affaire
o: marque le substantif
aferon
afer': affaire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ago
ag': agir
o: marque le substantif
aĵon
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
akcesore
akcesor': accessoire, secondaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
akvo
akv': eau
o: marque le substantif
al
al: à
alia
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
almeti
al: à
met': mettre, placer, poser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
almeto
al: à
met': mettre, placer, poser
o: marque le substantif
analoge
analog': analogue
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
animo
anim': âme
o: marque le substantif
ankaŭ
ankaŭ: aussi
anseron
anser': oie
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
antaŭe
antaŭ: devant, avant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
apenaŭ
apenaŭ: à peine
arbo
arb': arbre
o: marque le substantif
ataki
atak': attaquer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer

aŭ: ou
aŭdas
aŭd': entendre
as: marque le présent d'un verbe
balzamino
balzamin': balsamine
o: marque le substantif
batali
batal': combattre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
batalu
batal': combattre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
beleco
bel': beau
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
biera
bier': bière
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
bildo
bild': image
o: marque le substantif
bindon
bind': relier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
blasfemos
blasfem': blasphémer
os: marque le futur
bloveto
blov': souffler
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
bovon
bov': boeuf
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
brako
brak': bras
o: marque le substantif
bruna
brun': brun
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
buŝon
buŝ': bouche
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĉe
ĉe: chez
ĉevalon
ĉeval': cheval
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
ĉiam
ĉiam: toujours
ĉion
ĉio: tout
n: marque l'accusatif et aussi la direction
cirkvito
cirkvit': circuit (électrique)
o: marque le substantif
ĉiu
ĉiu: chacun
ĉu
ĉu: est-ce que (ĉu... ĉu...: soit... soit..., que ce soit... ou...)
de
de: de, à partir de
decidoj
decid': décider
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
delikata
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
delikataj
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
delikatajn
delikat': délicat
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
delikate
delikat': délicat
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
demandojn
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
demandon
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
dento
dent': dent
o: marque le substantif
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
devis
dev': devoir
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
deziroj
dezir': désirer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
difektebla
difekt': endommager, détériorer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
diferencojn
diferenc': différer, être différent
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
dika
dik': gros
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
diris
dir': dire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
domoj
dom': maison
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
dratoj
drat': fil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
du
du: deux
dubajn
dub': douter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
dum
dum: pendant, tandis que
duone
du: deux
on': marque les nombres fractionnaires ▌kvar'on': le quart ♦ kvar: quatre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ebeneco
eben': égal (de même plan)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif

eĉ: même (adv.) jusqu'à
eco
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
edzinon
edz': mari, époux
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
edzo
edz': mari, époux
o: marque le substantif
ekpalpi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
eksentis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ekstere
ekster: hors, en dehors de
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ektimo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tim': craindre
o: marque le substantif
ektuŝas
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
ektuŝi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ektuŝis
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
ektuŝo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
ektuŝu
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
el
el: de, d'entre, é-, ex-
eliru
el: de, d'entre, é-, ex-
ir': aller
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
elrompiĝis
el: de, d'entre, é-, ex-
romp': rompre, casser
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
emocio
emoci': émotion
o: marque le substantif
emocion
emoci': émotion
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
en
en: en, dans
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
enigmoplena
enigm': énigme
o: marque le substantif
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
esploro
esplor': explorer, rechercher
o: marque le substantif
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
esti
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
estigi
est': être (verbe)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
estingiĝis
esting': éteindre
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
estis
est': être (verbe)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
etendis
etend': étendre
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
etendu
etend': étendre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
eternulo
etern': éternel
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
faciltuŝe
facil': facile
tuŝ': toucher
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
farbitan
farb': matière colorante, colorant
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
farbo
farb': matière colorante, colorant
o: marque le substantif
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
fariĝis
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
faru
far': faire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
fingrado
fingr': doigt
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
fingro
fingr': doigt
o: marque le substantif
fingroj
fingr': doigt
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
flugante
flug': voler (avec des ailes)
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
flugtuŝante
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
flugtuŝi
flug': voler (avec des ailes)
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
folietojn
foli': feuille
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
formanĝetis
for: loin, hors
manĝ': manger
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
fratino
frat': frère
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
freŝa
freŝ': frais, récent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
freŝe
freŝ': frais, récent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
fundamenton
fundament': fondement
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fundon
fund': fond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
geston
gest': geste
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĝi
ĝi: cela, il, elle
ĝian
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĝis
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
glason
glas': verre (à boire)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
glateco
glat': uni, lisse
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
hazarda
hazard': hasard, chance, sort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
hebreinoj
hebre': Hébreu
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
hirundo
hirund': hirondelle
o: marque le substantif
historion
histori': histoire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
hodiaŭ
hodiaŭ: aujourd'hui
homa
hom': homme (l'espèce)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
homojn
hom': homme (l'espèce)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ia
ia: quelconque, quelque
ian
ia: quelconque, quelque
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ies
ies: de quelqu'un
ili
ili: ils, elles
ilustrita
ilustr': illustrer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
impresi
impres': impression
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
imuneco
imun': immunisé (à l'abri de la contagion)
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
infano
infan': enfant
o: marque le substantif
instrumento
instrument': instrument
o: marque le substantif
inter
inter: entre, parmi
interesi
interes': intéresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
interligo
inter: entre, parmi
lig': lier
o: marque le substantif
intertuŝiĝi
inter: entre, parmi
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
io
io: quelque chose
iro
ir': aller
o: marque le substantif
iu
iu: quelqu'un
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
jamserĉito
jam: déjà
serĉ': chercher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
je
je: se traduit par différentes prépositions; sa signification est toujours aisément suggérée par le sens de la phrase
kala
kal': cor (aux pieds)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
karakteriza
karakteriz': caractériser, définir, dénoter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
karakteron
karakter': caractère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
karesi
kares': caresser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kavaĵon
kav': fosse, creux
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ke
ke: que (conjonction)
kesto
kest': caisse, coffre
o: marque le substantif
kiamaniere
kia: quel
kia`manier': de quelle manière ♦ manier': manière, façon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kiel
kiel: comment
kio
kio: quoi
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kirurgia
kirurgi': chirurgie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kisi
kis': baiser, embrasser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kisis
kis': baiser, embrasser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
klasikaj
klasik': classique
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
klavojn
klav': touche
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kompato
kompat': avoir compassion
o: marque le substantif
koncerni
koncern': concerner
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
konfesas
konfes': avouer
as: marque le présent d'un verbe
kontaktigo
kontakt': contact
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
kontakto
kontakt': contact
o: marque le substantif
kontakton
kontakt': contact
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
kontraŭaj
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
konvinkojn
konvink': convaincre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kordojn
kord': corde
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
koro
kor': cœur
o: marque le substantif
koron
kor': cœur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
korpo
korp': corps
o: marque le substantif
korpon
korp': corps
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
korpoparton
korp': corps
o: marque le substantif
part': partie, part
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
korpremi
korp': corps
rem': ramer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kortuŝa
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kortuŝadis
kor': cœur
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
kortuŝan
kor': cœur
tuŝ': toucher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kortuŝanta
kor': cœur
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kortuŝeco
kor': cœur
tuŝ': toucher
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
kortuŝi
kor': cœur
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kortuŝis
kor': cœur
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
kortuŝitaj
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kortuŝite
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kortuŝitecon
kor': cœur
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kristnaska
Krist': Christ
krist'nask': Noël ♦ nask': enfanter, faire naître
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
krokodilo
krokodil': crocodile
o: marque le substantif
kruĉo
kruĉ': cruche
o: marque le substantif
kun
kun: avec
kuntuŝiĝas
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
kuntuŝiĝi
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kuntuŝiĝis
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
kuntuŝiĝu
kun: avec
tuŝ': toucher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
kunveno
kun: avec
ven': venir
o: marque le substantif
kurteno
kurten': rideau
o: marque le substantif
kuŝas
kuŝ': être couché
as: marque le présent d'un verbe
kuŝu
kuŝ': être couché
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
kvazaŭ
kvazaŭ: comme si
kvin
kvin: cinq
la
la: le, la, les (article défini)
lampo
lamp': lampe
o: marque le substantif
larĝaj
larĝ': large
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
larmoj
larm': larme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
lasis
las': laisser, abandonner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
laŭ
laŭ: selon, d'après
laŭta
laŭt': haut (parler)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
leĝo
leĝ': loi
o: marque le substantif
legu
leg': lire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
leki
lek': lécher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
lia
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
li
li: il, lui
liaj
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
lian
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
libristo
libr': livre
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
ligilon
lig': lier
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lin
li: il, lui
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lipoj
lip': lèvre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
longa
long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ludanto
lud': jouer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
magia
magi': magie
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malagrable
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
agrabl': agreable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
malamiko
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
amik': ami
o: marque le substantif
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malbone
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
malbonon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
malĉasta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĉast': chaste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malforta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
fort': fort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malĝoja
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĝoj': se réjouir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mallongatempe
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
mallonge
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'long': court ♦ long': long
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
malmultaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
malpermeso
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
permes': permettre
o: marque le substantif
malpuraĵon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
pur': pur, propre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
malvarma
malv': mauve
arm': armer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
maniero
manier': manière, façon
o: marque le substantif
mano
man': main
o: marque le substantif
manon
man': main
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
mantelon
mantel': manteau
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
marta
Mart': Mars
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
metata
met': mettre, placer, poser
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mia
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mi
mi: je, moi
miaj
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
miajn
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
milda
mild': doux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
min
mi: je, moi
mi`n: moi, me (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
mirantaj
mir': s'étonner, admirer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
mole
mol': mou
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
moleco
mol': mou
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
mondo
mond': monde, univers
o: marque le substantif
montaj
mont': montagne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
multaj
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
multekosta
mult': beaucoup, nombreux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kost': coûter
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
muso
mus': souris
o: marque le substantif
ne
ne: non, ne, ne... pas
nebulo
nebul': brouillard
o: marque le substantif
negative
negativ': négatif
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
neĝo
neĝ': neige
o: marque le substantif
nek
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
nekortuŝebla
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
or': or (métal)
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nenia
nenia: aucun
neniam
neniam: ne... jamais
neniu
neniu: personne
neniun
neniu: personne
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nervo
nerv': nerf
o: marque le substantif
netuŝata
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
netuŝebla
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
netuŝebleco
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
netuŝita
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
netuŝumino
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
neŭtrale
neŭtral': neutre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
nevideblan
ne: non, ne, ne... pas
vid': voir
ne`vid'ebl': invisible ♦ ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ni
ni: nous
niaj
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nobla
nobl': noble (adj)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
novaĵo
nov': nouveau
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
nula
nul': zéro, nul
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nun
nun: maintenant
nur
nur: seulement, ne... que
objektojn
objekt': objet
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ofendi
ofend': offenser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ofte
oft': souvent
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
okulo
okul': œil
o: marque le substantif
okuloj
okul': œil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
oni
oni: on
ordono
ordon': ordonner
o: marque le substantif
orelon
orel': oreille
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
organon
organ': organe
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
palpi
palp': palper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
parolis
parol': parler
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
pasintaĵon
pas': passer
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
patro
patr': père
o: marque le substantif
patruja
patr': père
patr'uj': patrie ♦ uj': qui porte, qui contient, qui est peuplé de ▌pom'uj': pommier ♦ pom': pomme ▌cigar'uj': porte-cigares ♦ cigar': cigare ▌Turk'uj': Turquie ♦ Turk': Turc
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
pekanton
pek': pécher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
peko
pek': pécher
o: marque le substantif
peniko
penik': pinceau, houppe
o: marque le substantif
pensis
pens': penser
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
pentraĵo
pentr': peindre
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
pentri
pentr': peindre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
per
per: par, au moyen, à l'aide de
petalojn
petal': pétale
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
petegado
pet': prier (quelqu'un)
eg': marque augmentation, plus haut degré ▌pord'eg': grande porte ♦ pord': porte ▌pet'eg': supplier ♦ pet': prier
eg'a: énorme, extraordinaire, gigantesque ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
do: donc
peto
pet': prier (quelqu'un)
o: marque le substantif
piedpinto
pied': pied
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
pikilo
pik': piquer █ Pique (carte)
pik'il': aignillon, écharde ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
pilkaj
pilk': balle (à jouer)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
pilko
pilk': balle (à jouer)
o: marque le substantif
pintoj
pint': pointe, bout
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
pioniroj
pionir': pionnier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
plafonon
plafon': plafond
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
plankon
plank': plancher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
plej
plej: le plus
plena
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
plorado
plor': pleurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
poeto
poet': poète
o: marque le substantif
poezieco
poezi': poésie
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
por
por: pour, en faveur de
porcelano
porcelan': porcelain
o: marque le substantif
pordon
pord': porte
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
potencialo
potenc': puissance
ial: pour une raison quelconque
o: marque le substantif
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
preĝo
preĝ': prier (Dieu)
o: marque le substantif
preskaŭ
preskaŭ: presque
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
principo
princip': principe
o: marque le substantif
printempo
printemp': printemps
o: marque le substantif
pritrakti
pri: au sujet de, sur, touchant, de
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
pro
pro: à cause de, pour
profetoj
profet': prophète
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
profunde
profund': profond
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
proksimulo
proksim': proche, près de
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
punkto
punkt': point
o: marque le substantif
puno
pun': punir
o: marque le substantif
pupilon
pupil': pupille (de l'œil)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
pure
pur': pur, propre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
rajtas
rajt': droit (le)
as: marque le présent d'un verbe
rapida
rapid': rapide, vite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
rapiro
rapir': fleuret
o: marque le substantif
ravantaj
rav': ravir, enchanter
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
rebatas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
bat': battre
as: marque le présent d'un verbe
redonu
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
don': donner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
rekonas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
religia
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
religiajn
religi': religion
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
rememoras
rem': ramer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
mor': mœurs
as: marque le présent d'un verbe
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
respondo
respond': répondre
o: marque le substantif
restas
rest': rester
as: marque le présent d'un verbe
resti
rest': rester
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
retroaktiva
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tro: trop
aktiv': actif
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
retuŝi
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
riĉigadi
riĉ': riche
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
rigardis
rigard': regarder
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
rigardo
rigard': regarder
o: marque le substantif
rilati
rilat': concerner, avoir raport à
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
rita
rit': rite
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
rivero
river': rivière, fleuve
o: marque le substantif
romanaj
roman': romain, roman
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
romanon
roman': romain, roman
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
rompebla
romp': rompre, casser
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sanigita
san': sain, en santé
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sanktoleitojn
sankt': saint
ole': huile
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ŝarĝas
ŝarĝ': charger
as: marque le présent d'un verbe
ŝarĝojn
ŝarĝ': charger
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sata
sat': rassasié
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ŝaŭma
ŝaŭm': écume
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sceno
scen': scène
o: marque le substantif
scivolemo
sci': savoir
vol': vouloir
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
em'o: inclination, envie, penchant, tendance ♦ o: marque le substantif
se
se: si
sed
sed: mais
sen
sen: sans
senkulpa
sen: sans
kulp': coupable
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sensoj
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
sensojn
sens': sens
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sentas
sent': ressentir, éprouver (une impression)
as: marque le présent d'un verbe
sentemeco
sent': ressentir, éprouver (une impression)
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
sentis
sent': ressentir, éprouver (une impression)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
sentojn
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
senton
sent': ressentir, éprouver (une impression)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
serĉiĝonto
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ŝia
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ŝi
ŝi: elle
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ŝian
ŝi: elle
ŝi`a: sa (à elle), son (à elle) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
simpatio
simpati': sympathie
o: marque le substantif
sin
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
ŝin
ŝi: elle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sistemo
sistem': système
o: marque le substantif
skulptisto
skulpt': sculpter
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
skvamoj
skvam': écaille (de poisson)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
specife
specif': spécifier
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
spegulon
spegul': miroir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
spiro
spir': respirer
o: marque le substantif
sportoj
sport': sport
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
staras
star': être debout
as: marque le présent d'un verbe
subite
subit': subit, soudain
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
suferado
sufer': souffrir, endurer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
sugesto
sugest': suggérer, inspirer, laisser entendre
o: marque le substantif
ŝultro
ŝultr': épaule
o: marque le substantif
supersignojn
super: au-dessus de, sur (sans toucher)
sign': signe, marque
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sur
sur: sur (en touchant)
surfacon
surfac': surface
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tajpu
tajp': taper (sur un clavier)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
taksi
taks': apprécier, taxer, estimer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
tanĝi
tan': tanner
ĝi: cela, il, elle
temon
tem': thème
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tempo
temp': temps (durée)
o: marque le substantif
terkonekto
ter': terre
konekt': connecter, brancher, raccorder
o: marque le substantif
tertuŝo
ter': terre
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
tia
tia: tel
tian
tia: tel
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tie
tie: là-bas, là, y
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
timas
tim': craindre
as: marque le présent d'un verbe
tintadis
tint': tinter
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
tio
tio: cela
tiu
tiu: celui-là
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tolo
tol': toile
o: marque le substantif
tolon
tol': toile
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tonoj
ton': ton, son,
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tra
tra: à travers
trairi
tra: à travers
ir': aller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
trakti
trakt': négocier (faire des négociations)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
trans
trans: au-delà, trans-
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
tuj
tuj: tout de suite, aussitôt
turnis
turn': tourner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
tuŝado
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
tuŝadon
tuŝ': toucher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tuŝanta
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuŝantaj
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tuŝante
tuŝ': toucher
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tuŝas
tuŝ': toucher
as: marque le présent d'un verbe
tuŝebla
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuŝeti
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
tuŝetis
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
tuŝeton
tuŝ': toucher
et': petit, fin, faible ▌mur'et': muret, petit mur ♦ mur': mur ▌rid'et': sourire ♦ rid': rire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tuŝi
tuŝ': toucher
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
tuŝis
tuŝ': toucher
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
tuŝita
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuŝite
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tuŝiteco
tuŝ': toucher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
tuŝlinio
tuŝ': toucher
lini': ligne
o: marque le substantif
tuŝludo
tuŝ': toucher
lud': jouer
o: marque le substantif
tuŝo
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
tuŝoj
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tuŝon
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tuŝos
tuŝ': toucher
os: marque le futur
tuŝotima
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
tim': craindre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuŝsenso
tuŝ': toucher
sens': sens
o: marque le substantif
tuŝu
tuŝ': toucher
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
tutan
tut': entier, total
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
t.e.
t.e.: (tio estas): (i.e) id est, (c.a.d) c'est-à-dire
unu
unu: un, un certain
unuaj
unu: un, un certain
unu`a: premier ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
uzante
uz': employer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
uzu
uz': employer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
vangon
vang': joue
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
varma
varm': chaud
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
varmeco
varm': chaud
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
vekas
vek': réveiller, éveiller
as: marque le présent d'un verbe
veni
ven': venir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
venkante
venk': vaincre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
venkos
venk': vaincre
os: marque le futur
vento
vent': vent
o: marque le substantif
verajn
ver': vérité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
verkisto
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
vi
vi: vous, toi, tu
viaj
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
vian
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vidos
vid': voir
os: marque le futur
vin
vi: vous, toi, tu
vi`n: toi, te (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
vipo
vip': fouet
o: marque le substantif
virga
virg': virginal
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
virinon
vir': homme (sexe)
in': -e, -esse, -euse, marque le féminin ▌patr'in': mère ♦ patr': père
in'o: femme, femelle ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
viro
vir': homme (sexe)
o: marque le substantif
voĉo
voĉ': voix
o: marque le substantif
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
volu
vol': vouloir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
vortaro
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
zorgo
zorg': avoir soin, prendre soin de
o: marque le substantif