---- [ ☀ ] tusx (nl) (fr) (de) -en- (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_en--- 2019-01-08 19:26:57
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': admire
o: ending of nouns (substantive)
.
admono
admon': exhort
o: ending of nouns (substantive)
.
aero
aer': air
o: ending of nouns (substantive)
.
afero
afer': affair
o: ending of nouns (substantive)
.
aferon
afer': affair
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ago
ag': act
o: ending of nouns (substantive)
.
aĵon
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
akcesore
akcesor': Accessory, secondary
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
akvo
akv': water
o: ending of nouns (substantive)
.
al
al: to
.
alia
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
almeti
al: to
met': put, place
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
almeto
al: to
met': put, place
o: ending of nouns (substantive)
.
analoge
analog': analogous
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
animo
anim': soul
o: ending of nouns (substantive)
.
ankaŭ
ankaŭ: also
.
anseron
anser': goose
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
antaŭe
antaŭ: before
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
apenaŭ
apenaŭ: scarcely
.
arbo
arb': tree
o: ending of nouns (substantive)
.
ataki
atak': attack
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.

aŭ: or
.
aŭdas
aŭd': hear
as: ending of the present tense in verbs
.
balzamino
balzamin': impatiens, balsam
o: ending of nouns (substantive)
.
batali
batal': fight
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
batalu
batal': fight
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
beleco
bel': beautiful
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
biera
bier': beer
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
bildo
bild': image, picture
o: ending of nouns (substantive)
.
bindon
bind': bind (books)
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
blasfemos
blasfem': swear, cuss, blaspheme
os: ending of future tense in verbs
.
bloveto
blov': blow
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
o: ending of nouns (substantive)
.
bone
bon': good
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
bovon
bov': ox
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
brako
brak': arm
o: ending of nouns (substantive)
.
bruna
brun': brown
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
buŝon
buŝ': mouth
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĉe
ĉe: at
.
ĉevalon
ĉeval': horse
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĉi
ĉi: denotes proximity ▌tiu ĉi: this ♦ tiu: that ▌tie ĉi: here ♦ tie: there
.
ĉiam
ĉiam: always
.
ĉion
ĉio: everything
n: ending of the objective, also marks direction
.
cirkvito
cirkvit': circuit (electric)
o: ending of nouns (substantive)
.
ĉiu
ĉiu: each, every one
.
ĉu
ĉu: whether (ĉu... ĉu...: whether... or...)
.
de
de: of, from
.
decidoj
decid': decide
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
delikata
delikat': delicate, fine
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
delikataj
delikat': delicate, fine
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
delikatajn
delikat': delicate, fine
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
delikate
delikat': delicate, fine
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
demandojn
demand': demand, ask
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
demandon
demand': demand, ask
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
dento
dent': tooth
o: ending of nouns (substantive)
.
devas
dev': ought, must
as: ending of the present tense in verbs
.
devis
dev': ought, must
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
deziroj
dezir': desire
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
difektebla
difekt': damage, injure
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
diferencojn
diferenc': differ
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
dika
dik': thick
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
diris
dir': say
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
domoj
dom': house
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
dratoj
drat': wire
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
du
du: two
.
dubajn
dub': doubt
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
dum
dum: while
.
duone
du: two
on': marks fractions ▌kvar'on': a fourth, quarter ♦ kvar: four
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ebeneco
eben': even, smooth
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.

eĉ: even (adv.)
.
eco
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
edzinon
edz': married person, husband
in': ending of feminine words ▌bov'in': cow ♦ bov': ox
in'o: female ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
edzo
edz': married person, husband
o: ending of nouns (substantive)
.
ekpalpi
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
palp': touch, feel
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
eksentis
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
sent': feel, perceive
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
ekserĉoj
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ekstere
ekster: outside, besides
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ektimo
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tim': fear
o: ending of nouns (substantive)
.
ektuŝas
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
as: ending of the present tense in verbs
.
ektuŝi
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
ektuŝis
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
ektuŝo
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
.
ektuŝu
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
el
el: from, out from
.
eliru
el: from, out from
ir': go
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
elrompiĝis
el: from, out from
romp': break
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
emocio
emoci': emotion
o: ending of nouns (substantive)
.
emocion
emoci': emotion
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
en
en: in (when followed by the accusative: into)
.
energie
energi': energy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
enigmoplena
enigm': puzzle
o: ending of nouns (substantive)
plen': full
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
esperanto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
esploro
esplor': explore
o: ending of nouns (substantive)
.
estas
est': be
as: ending of the present tense in verbs
.
esti
est': be
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
estigi
est': be
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
estingiĝis
esting': extinguish
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
estis
est': be
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
estos
est': be
os: ending of future tense in verbs
.
estu
est': be
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
etendis
etend': extend
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
etendu
etend': extend
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
eternulo
etern': eternal
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
.
facile
facil': easy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
faciltuŝe
facil': easy
tuŝ': touch
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
farbitan
farb': paint
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
farbo
farb': paint
o: ending of nouns (substantive)
.
fari
far': do
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
fariĝis
far': do
far'iĝ': become ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
faru
far': do
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
fingrado
fingr': finger
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
fingro
fingr': finger
o: ending of nouns (substantive)
.
fingroj
fingr': finger
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
flugante
flug': fly (vb.)
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
flugtuŝante
flug': fly (vb.)
tuŝ': touch
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
flugtuŝi
flug': fly (vb.)
tuŝ': touch
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
folietojn
foli': leaf
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
formanĝetis
for: forth, out
manĝ': eat
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
fratino
frat': brother
in': ending of feminine words ▌bov'in': cow ♦ bov': ox
in'o: female ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
freŝa
freŝ': fresh
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
freŝe
freŝ': fresh
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
fundamento
fundament': foundation
o: ending of nouns (substantive)
.
fundamenton
fundament': foundation
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
fundon
fund': bottom
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
geston
gest': gesture
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĝi
ĝi: it
.
ĝian
ĝi: it
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĝin
ĝi: it
ĝi`n: it (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
ĝis
ĝis: up to, until
.
glason
glas': glass, vase
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
glateco
glat': slippery
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
havas
hav': have
as: ending of the present tense in verbs
.
hazarda
hazard': chance, hazard
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
hebreinoj
hebre': Hebrew, Jew
in': ending of feminine words ▌bov'in': cow ♦ bov': ox
in'o: female ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
hirundo
hirund': swallow (bird)
o: ending of nouns (substantive)
.
historion
histori': history, story
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
hodiaŭ
hodiaŭ: to-day
.
homa
hom': man
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
homojn
hom': man
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
ia
ia: of any kind
.
ian
ia: of any kind
n: ending of the objective, also marks direction
.
ies
ies: anyone's
.
ili
ili: they
.
ilustrita
ilustr': illustrate
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
impresi
impres': impression
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
imuneco
imun': immune
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
infano
infan': child
o: ending of nouns (substantive)
.
instrumento
instrument': instrument
o: ending of nouns (substantive)
.
inter
inter: between, among
.
interesi
interes': interest
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
interligo
inter: between, among
lig': bind, tie
o: ending of nouns (substantive)
.
intertuŝiĝi
inter: between, among
tuŝ': touch
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
io
io: anything
.
iro
ir': go
o: ending of nouns (substantive)
.
iu
iu: any one
.
iun
iu: any one
n: ending of the objective, also marks direction
.
je
je: can be rendered by various English prepositions
.
kala
kal': corn (on the foot)
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
karakteriza
karakteriz': characterize
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
karakteron
karakter': character
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
karesi
kares': caress
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kavaĵon
kav': cave
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ke
ke: that (conj.)
.
kesto
kest': chest, box
o: ending of nouns (substantive)
.
kiamaniere
kia: of what kind
kia`manier': _ ♦ manier': manner
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kiel
kiel: how
.
kio
kio: what
.
kion
kio: what
n: ending of the objective, also marks direction
.
kirurgia
kirurgi': surgery
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kisi
kis': kiss
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kisis
kis': kiss
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
kiu
kiu: who, which
.
klasikaj
klasik': classical
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
klavojn
klav': cliff
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kompato
kompat': compassionate
o: ending of nouns (substantive)
.
koncerni
koncern': concern
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
konfesas
konfes': confess
as: ending of the present tense in verbs
.
kontaktigo
kontakt': contact
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
o: ending of nouns (substantive)
.
kontakto
kontakt': contact
o: ending of nouns (substantive)
.
kontakton
kontakt': contact
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kontraŭ
kontraŭ: against, opposite
.
kontraŭaj
kontraŭ: against, opposite
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
konvinkojn
konvink': convince
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kordojn
kord': string (piano etc.)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
koro
kor': heart
o: ending of nouns (substantive)
.
koron
kor': heart
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
korpo
korp': body
o: ending of nouns (substantive)
.
korpon
korp': body
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
korpoparton
korp': body
o: ending of nouns (substantive)
part': part
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
korpremi
korp': body
rem': row (vb.)
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kortuŝa
kor': heart
tuŝ': touch
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kortuŝadis
kor': heart
tuŝ': touch
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
kortuŝan
kor': heart
tuŝ': touch
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
kortuŝanta
kor': heart
tuŝ': touch
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kortuŝeco
kor': heart
tuŝ': touch
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
kortuŝi
kor': heart
tuŝ': touch
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kortuŝis
kor': heart
tuŝ': touch
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
kortuŝitaj
kor': heart
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kortuŝite
kor': heart
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kortuŝitecon
kor': heart
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kristnaska
Krist': Christ
krist'nask': Christmas ♦ nask': bear, produce
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
krokodilo
krokodil': crocodile
o: ending of nouns (substantive)
.
kruĉo
kruĉ': jug
o: ending of nouns (substantive)
.
kun
kun: with
.
kuntuŝiĝas
kun: with
tuŝ': touch
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
kuntuŝiĝi
kun: with
tuŝ': touch
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kuntuŝiĝis
kun: with
tuŝ': touch
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
kuntuŝiĝu
kun: with
tuŝ': touch
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
kunveno
kun: with
ven': come
o: ending of nouns (substantive)
.
kurteno
kurten': curtain
o: ending of nouns (substantive)
.
kuŝas
kuŝ': lie (down)
as: ending of the present tense in verbs
.
kuŝu
kuŝ': lie (down)
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
kvazaŭ
kvazaŭ: as if
.
kvin
kvin: five
.
la
la: the
.
lampo
lamp': lamp
o: ending of nouns (substantive)
.
larĝaj
larĝ': broad
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
larmoj
larm': tear (to shed a)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
lasis
las': leave, let alone
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
laŭ
laŭ: according to
.
laŭta
laŭt': loud
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
leĝo
leĝ': law
o: ending of nouns (substantive)
.
legu
leg': read
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
leki
lek': lick
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
lia
li: he
li`a: his ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
li
li: he
.
liaj
li: he
li`a: his ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
lian
li: he
li`a: his ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
libristo
libr': book
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
ligilon
lig': bind, tie
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
lin
li: he
n: ending of the objective, also marks direction
.
lingvo
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
.
lingvon
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
lipoj
lip': lip
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
longa
long': long
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ludanto
lud': play
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
magia
magi': magic, black art
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malagrable
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
agrabl': agreeable
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
malamiko
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
amik': friend
o: ending of nouns (substantive)
.
malbona
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malbone
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
malbonon
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
malĉasta
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
ĉast': chaste
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malforta
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
fort': strong
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malĝoja
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
ĝoj': joy
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mallongatempe
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mal'long': short ♦ long': long
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
temp': time
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
mallonge
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mal'long': short ♦ long': long
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
malmultaj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mult': much, many
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
malpermeso
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
permes': permit, allow
o: ending of nouns (substantive)
.
malpuraĵon
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
pur': pure
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
malvarma
malv': _
arm': arm
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
maniero
manier': manner
o: ending of nouns (substantive)
.
mano
man': hand
o: ending of nouns (substantive)
.
manon
man': hand
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
mantelon
mantel': mantle
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
marta
Mart': March
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mem
mem: self
.
metata
met': put, place
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mia
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
mi
mi: I
.
miaj
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
miajn
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
mian
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
milda
mild': gentle, mild
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
min
mi: I
mi`n: me (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
mirantaj
mir': wonder
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
mole
mol': soft
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
moleco
mol': soft
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
mondo
mond': world
o: ending of nouns (substantive)
.
montaj
mont': mountain
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
multaj
mult': much, many
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
multekosta
mult': much, many
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
kost': cost, price
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
muso
mus': mouse
o: ending of nouns (substantive)
.
ne
ne: no, not
.
nebulo
nebul': fog
o: ending of nouns (substantive)
.
negative
negativ': negative
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
neĝo
neĝ': snow
o: ending of nouns (substantive)
.
nek
nek: no (nek... nek...: neither... nor...)
.
nekortuŝebla
nek: no (nek... nek...: neither... nor...)
or': gold
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nenia
nenia: no kind of
.
neniam
neniam: never
.
neniu
neniu: nobody
.
neniun
neniu: nobody
n: ending of the objective, also marks direction
.
nervo
nerv': nerve
o: ending of nouns (substantive)
.
netuŝata
ne: no, not
tuŝ': touch
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
netuŝebla
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
netuŝebleco
ne: no, not
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
netuŝita
ne: no, not
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
netuŝumino
ne: no, not
tuŝ': touch
um': this syllable has no fixed meaning
in': ending of feminine words ▌bov'in': cow ♦ bov': ox
in'o: female ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
neŭtrale
neŭtral': neutral, impartial
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
nevideblan
ne: no, not
vid': see
ne`vid'ebl': invisible ♦ ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
nia
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ni
ni: we
.
niaj
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nobla
nobl': noble
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
novaĵo
nov': new
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
nula
nul': null element, zero, nough
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nun
nun: now
.
nur
nur: only (adv.)
.
objektojn
objekt': object
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
ofendi
ofend': offend
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
ofte
oft': often
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
okulo
okul': eye
o: ending of nouns (substantive)
.
okuloj
okul': eye
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
oni
oni: one, people, they
.
ordono
ordon': order, command
o: ending of nouns (substantive)
.
orelon
orel': ear
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
organon
organ': organ
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
palpi
palp': touch, feel
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
parolis
parol': speak
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
pasintaĵon
pas': pass
int': ending of past part. Act. ▌far'int': having done ♦ far': do
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
patro
patr': father
o: ending of nouns (substantive)
.
patruja
patr': father
patr'uj': fatherland ♦ uj': filled with ▌ink'uj': ink-pot ♦ ink': ink ▌pom'uj': apple-tree ♦ pom': apple ▌Turk'uj': Turkey
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
pekanton
pek': sin
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
peko
pek': sin
o: ending of nouns (substantive)
.
peniko
penik': paintbrush
o: ending of nouns (substantive)
.
pensis
pens': think
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
pentraĵo
pentr': paint
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
pentri
pentr': paint
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
per
per: through, by means of
.
petalojn
petal': petal
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
petegado
pet': request, beg
eg': denotes increase of degree ▌varm'eg': hot ♦ varm': warm
eg'a: huge ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
do: then, indeed, however
.
peto
pet': request, beg
o: ending of nouns (substantive)
.
piedpinto
pied': foot
pint': point, tip, peak
o: ending of nouns (substantive)
.
pikilo
pik': prick, sting █ Spade
pik'il': sting, thorn ♦ il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
pilkaj
pilk': ball (to play with)
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
pilko
pilk': ball (to play with)
o: ending of nouns (substantive)
.
pintoj
pint': point, tip, peak
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
pioniroj
pionir': pioneer
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
plafonon
plafon': ceiling
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
plankon
plank': floor
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
plej
plej: most
.
plena
plen': full
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
plorado
plor': mourn, weep
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
poeto
poet': poet
o: ending of nouns (substantive)
.
poezieco
poezi': poetry
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
por
por: for, per, to, in order to
.
porcelano
porcelan': porcelain
o: ending of nouns (substantive)
.
pordon
pord': door
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
potencialo
potenc': might, power
ial: for any cause
o: ending of nouns (substantive)
.
povas
pov': be able, can
as: ending of the present tense in verbs
.
preĝo
preĝ': pray
o: ending of nouns (substantive)
.
preskaŭ
preskaŭ: almost
.
pri
pri: concerning, about
.
principo
princip': principle
o: ending of nouns (substantive)
.
printempo
printemp': spring time
o: ending of nouns (substantive)
.
pritrakti
pri: concerning, about
trakt': transact
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
pro
pro: for the sake of
.
profetoj
profet': prophet
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
profunde
profund': deep
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
proksimulo
proksim': near
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
.
punkto
punkt': point
o: ending of nouns (substantive)
.
puno
pun': punish
o: ending of nouns (substantive)
.
pupilon
pupil': pupil
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
pure
pur': pure
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
rajtas
rajt': right, authority
as: ending of the present tense in verbs
.
rapida
rapid': quick, rapid
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
rapiro
rapir': foil
o: ending of nouns (substantive)
.
ravantaj
rav': ravish
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
rebatas
re': again, back
bat': beat
as: ending of the present tense in verbs
.
redonu
re': again, back
don': give
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
rekonas
re': again, back
kon': know (by experience or study), recognise
as: ending of the present tense in verbs
.
religia
religi': religion
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
religiajn
religi': religion
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
rememoras
rem': row (vb.)
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
mor': habit
as: ending of the present tense in verbs
.
reserĉoj
re': again, back
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
respondo
respond': reply
o: ending of nouns (substantive)
.
restas
rest': remain
as: ending of the present tense in verbs
.
resti
rest': remain
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
retroaktiva
re': again, back
tro: too
aktiv': active
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
retuŝi
re': again, back
tuŝ': touch
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
riĉigadi
riĉ': rich
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
rigardis
rigard': behold, look at
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
rigardo
rigard': behold, look at
o: ending of nouns (substantive)
.
rilati
rilat': be related to
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
rita
rit': rite
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
rivero
river': river
o: ending of nouns (substantive)
.
romanaj
roman': novel, Roman
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
romanon
roman': novel, Roman
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
rompebla
romp': break
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sanigita
san': healthy
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sanktoleitojn
sankt': holy
ole': oil
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
ŝarĝas
ŝarĝ': charge, load
as: ending of the present tense in verbs
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': charge, load
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
sata
sat': satiated
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ŝaŭma
ŝaŭm': foam
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sceno
scen': scene
o: ending of nouns (substantive)
.
scivolemo
sci': know
vol': wish, will
em': inclined to, having a tendency ▌babil'em': talkative ♦ babil': chatter
em'o: desire ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
se
se: if
.
sed
sed: but
.
sen
sen: without
.
senkulpa
sen: without
kulp': fault, blame
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sensoj
sens': sense
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
sensojn
sens': sense
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
sentas
sent': feel, perceive
as: ending of the present tense in verbs
.
sentemeco
sent': feel, perceive
em': inclined to, having a tendency ▌babil'em': talkative ♦ babil': chatter
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
sentis
sent': feel, perceive
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
sentojn
sent': feel, perceive
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
senton
sent': feel, perceive
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
serĉadoj
serĉ': search
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉeraroj
serĉ': search
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉiĝonto
serĉ': search
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
sia
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ŝia
ŝi: she
ŝi`a: her ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ŝi
ŝi: she
.
sian
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
ŝian
ŝi: she
ŝi`a: her ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
simpatio
simpati': sympathy
o: ending of nouns (substantive)
.
sin
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`n: one's self (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
ŝin
ŝi: she
n: ending of the objective, also marks direction
.
sistemo
sistem': system
o: ending of nouns (substantive)
.
skulptisto
skulpt': sculpture
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
skvamoj
skvam': scale (fish etc.)
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
specife
specif': specify
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
spegulon
spegul': looking-glass
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
spiro
spir': breathe
o: ending of nouns (substantive)
.
sportoj
sport': sport
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
staras
star': stand
as: ending of the present tense in verbs
.
subite
subit': sudden
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
suferado
sufer': suffer
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
sugesto
sugest': suggest
o: ending of nouns (substantive)
.
ŝultro
ŝultr': schoulder
o: ending of nouns (substantive)
.
supersignojn
super: over, above
sign': sign, token
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
sur
sur: upon, on
.
surfacon
surfac': surface
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tajpu
tajp': type
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
taksi
taks': tax, appraise
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tanĝi
tan': tan
ĝi: it
.
temon
tem': thema
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tempo
temp': time
o: ending of nouns (substantive)
.
terkonekto
ter': earth
konekt': connect, open a connection
o: ending of nouns (substantive)
.
tertuŝo
ter': earth
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
.
tia
tia: such
.
tian
tia: such
n: ending of the objective, also marks direction
.
tie
tie: there
.
tiel
tiel: thus, so
.
timas
tim': fear
as: ending of the present tense in verbs
.
tintadis
tint': chink, clank, jingle
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
tio
tio: that one
.
tiu
tiu: that
.
tiun
tiu: that
n: ending of the objective, also marks direction
.
tolo
tol': linen
o: ending of nouns (substantive)
.
tolon
tol': linen
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tonoj
ton': tone, sound
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tra
tra: through
.
trairi
tra: through
ir': go
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
trakti
trakt': transact
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
trans
trans: across
.
tre
tre: very
.
tuj
tuj: immediate
.
turnis
turn': turn (vb.)
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
tuŝado
tuŝ': touch
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝadon
tuŝ': touch
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tuŝanta
tuŝ': touch
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuŝantaj
tuŝ': touch
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tuŝante
tuŝ': touch
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tuŝas
tuŝ': touch
as: ending of the present tense in verbs
.
tuŝebla
tuŝ': touch
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuŝeti
tuŝ': touch
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tuŝetis
tuŝ': touch
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
tuŝeton
tuŝ': touch
et': tiny, -et, -ette, small- ▌rid'et': smile ♦ rid': laugh
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tuŝi
tuŝ': touch
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tuŝis
tuŝ': touch
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
tuŝita
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuŝite
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tuŝiteco
tuŝ': touch
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝlinio
tuŝ': touch
lini': line, file
o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝludo
tuŝ': touch
lud': play
o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝo
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝoj
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
tuŝon
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
tuŝos
tuŝ': touch
os: ending of future tense in verbs
.
tuŝotima
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
tim': fear
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuŝsenso
tuŝ': touch
sens': sense
o: ending of nouns (substantive)
.
tuŝu
tuŝ': touch
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
tutan
tut': whole
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
t.e.
t.e.: (tio estas): (i.e) id est, that is, that is to say, namely, in other words
.
unu
unu: one
.
unuaj
unu: one
unu`a: first ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
uzante
uz': use
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
uzu
uz': use
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
vangon
vang': check
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
varma
varm': warm
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
varmeco
varm': warm
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
vekas
vek': wake, arouse
as: ending of the present tense in verbs
.
veni
ven': come
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
venkante
venk': conquer
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
venkos
venk': conquer
os: ending of future tense in verbs
.
vento
vent': wind
o: ending of nouns (substantive)
.
verajn
ver': true
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
verkisto
verk': work (literary)
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
vi
vi: you
.
viaj
vi: you
vi`a: your ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
vian
vi: you
vi`a: your ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
vidos
vid': see
os: ending of future tense in verbs
.
vin
vi: you
vi`n: you (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
vipo
vip': whip
o: ending of nouns (substantive)
.
virga
virg': virginal
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
virinon
vir': man
in': ending of feminine words ▌bov'in': cow ♦ bov': ox
in'o: female ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
viro
vir': man
o: ending of nouns (substantive)
.
voĉo
voĉ': voice
o: ending of nouns (substantive)
.
volas
vol': wish, will
as: ending of the present tense in verbs
.
volu
vol': wish, will
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
vortaro
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
vortoj
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
zorgo
zorg': care, anxiety
o: ending of nouns (substantive)