---- [ ☀ ] tusx (nl) (fr) (de) (en) (pl) -ru-

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_ru--- 2019-01-08 19:29:11
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': дивиться
o: означаетъ существительное
.
admono
admon': увѣщевать
o: означаетъ существительное
.
aero
aer': воздухъ
o: означаетъ существительное
.
afero
afer': дѣло
o: означаетъ существительное
.
aferon
afer': дѣло
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ago
ag': поступать
o: означаетъ существительное
.
aĵon
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
akcesore
akcesor': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
akvo
akv': вода
o: означаетъ существительное
.
al
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
.
alia
ali': иной
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
almeti
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
met': дѣть, можетъ быть переведено различными глаголами
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
almeto
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
met': дѣть, можетъ быть переведено различными глаголами
o: означаетъ существительное
.
analoge
analog': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
animo
anim': душа
o: означаетъ существительное
.
ankaŭ
ankaŭ: также
.
anseron
anser': гусь
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
antaŭe
antaŭ: предъ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
apenaŭ
apenaŭ: едва
.
arbo
arb': дерево
o: означаетъ существительное
.
ataki
atak': нападать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.

aŭ: или
.
aŭdas
aŭd': слышать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
balzamino
balzamin': бальзамин, недотрога бальзаминовая
o: означаетъ существительное
.
batali
batal': бороться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
batalu
batal': бороться
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
beleco
bel': красивый
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
biera
bier': пиво
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
bildo
bild': изображеніе, картина
o: означаетъ существительное
.
bindon
bind': переплетать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
blasfemos
blasfem': богохульство
os: означаетъ будущее время
.
bloveto
blov': дуть
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
o: означаетъ существительное
.
bone
bon': хорошій, добрый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
bovon
bov': быкъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
brako
brak': рука, объятія
o: означаетъ существительное
.
bruna
brun': бурый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
buŝon
buŝ': ротъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĉe
ĉe: у, при
.
ĉevalon
ĉeval': конь
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĉi
ĉi: ближайшее указаніе ▌tiu ĉi: этотъ ♦ tiu : тотъ ▌tie ĉi: здѣсь ♦ tie: тамъ
.
ĉiam
ĉiam: всегда
.
ĉion
ĉio: все
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
cirkvito
cirkvit': _
o: означаетъ существительное
.
ĉiu
ĉiu: всякій, каждый
.
ĉu
ĉu: ли, развѣ (ĉu... ĉu...: _... _...)
.
de
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
decidoj
decid': рѣшать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
delikata
delikat': нѣжный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
delikataj
delikat': нѣжный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
delikatajn
delikat': нѣжный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
delikate
delikat': нѣжный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
demandojn
demand': спрашивать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
demandon
demand': спрашивать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
dento
dent': зубъ
o: означаетъ существительное
.
devas
dev': долженствовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
devis
dev': долженствовать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
deziroj
dezir': желать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
difektebla
difekt': повреждать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
diferencojn
diferenc': различаться
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
dika
dik': толстый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
diris
dir': сказать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
domoj
dom': домъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
dratoj
drat': проволока, провод
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
du
du: два
.
dubajn
dub': сомнѣваться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
dum
dum: пока, между тѣмъ какъ
.
duone
du: два
on': означаетъ числительное дробное ▌kvar'on': четверть ♦ kvar: четыре
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ebeneco
eben': ровный
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.

eĉ: даже
.
eco
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
edzinon
edz': супругъ
in': женскій полъ ▌patr'in': мать ♦ patr': отецъ ▌fianĉ'in': невѣста ♦ fianĉ': женихъ
in'o: женщина, самка, существо женского пола ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
edzo
edz': супругъ
o: означаетъ существительное
.
ekpalpi
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
palp': щупать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
eksentis
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
sent': чувствовать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ekserĉoj
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ekstere
ekster: внѣ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ektimo
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tim': бояться
o: означаетъ существительное
.
ektuŝas
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ektuŝi
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
ektuŝis
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ektuŝo
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
.
ektuŝu
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
el
el: изъ
.
eliru
el: изъ
ir': идти
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elrompiĝis
el: изъ
romp': ломать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
emocio
emoci': эмоция, волнение, переживание
o: означаетъ существительное
.
emocion
emoci': эмоция, волнение, переживание
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
en
en: въ
.
energie
energi': энергия
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
enigmoplena
enigm': загадка
o: означаетъ существительное
plen': полный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
esperanto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
esploro
esplor': изслѣдовать
o: означаетъ существительное
.
estas
est': быть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
esti
est': быть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
estigi
est': быть
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
estingiĝis
esting': гасить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estis
est': быть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estos
est': быть
os: означаетъ будущее время
.
estu
est': быть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
etendis
etend': простирать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
etendu
etend': простирать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
eternulo
etern': вѣчный
ul': особа отличающаяся даннымъ качествомъ ▌bel'ul': красавецъ ♦ bel': красивый ▌avar'ul': скряга ♦ avar': скупой
o: означаетъ существительное
.
facile
facil': легкій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
faciltuŝe
facil': легкій
tuŝ': трогать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
farbitan
farb': _
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
farbo
farb': _
o: означаетъ существительное
.
fari
far': дѣлать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
fariĝis
far': дѣлать
far'iĝ': дѣлаться ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
faru
far': дѣлать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
fingrado
fingr': палецъ
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
fingro
fingr': палецъ
o: означаетъ существительное
.
fingroj
fingr': палецъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
flugante
flug': летать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
flugtuŝante
flug': летать
tuŝ': трогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
flugtuŝi
flug': летать
tuŝ': трогать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
folietojn
foli': листъ
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
formanĝetis
for: прочь
manĝ': ѣсть
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
fratino
frat': братъ
in': женскій полъ ▌patr'in': мать ♦ patr': отецъ ▌fianĉ'in': невѣста ♦ fianĉ': женихъ
in'o: женщина, самка, существо женского пола ♦ o: означаетъ существительное
.
freŝa
freŝ': свѣжій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
freŝe
freŝ': свѣжій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
fundamento
fundament': основаніе
o: означаетъ существительное
.
fundamenton
fundament': основаніе
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fundon
fund': дно
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
geston
gest': жестъ, тѣлодвиженіе
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĝi
ĝi: оно, это
.
ĝian
ĝi: оно, это
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĝin
ĝi: оно, это
ĝi`n: оно, это ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĝis
ĝis: до
.
glason
glas': стаканъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
glateco
glat': гладкій
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
havas
hav': имѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
hazarda
hazard': случай
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
hebreinoj
hebre': еврей
in': женскій полъ ▌patr'in': мать ♦ patr': отецъ ▌fianĉ'in': невѣста ♦ fianĉ': женихъ
in'o: женщина, самка, существо женского пола ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
hirundo
hirund': ласточка
o: означаетъ существительное
.
historion
histori': исторія
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
hodiaŭ
hodiaŭ: сегодня
.
homa
hom': человѣкъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
homojn
hom': человѣкъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ia
ia: какой-нибудь
.
ian
ia: какой-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ies
ies: чей-нибудь
.
ili
ili: они, онѣ
.
ilustrita
ilustr': иллюстрировать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
impresi
impres': впечатлѣніе
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
imuneco
imun': имеющий иммунитет
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
infano
infan': дитя
o: означаетъ существительное
.
instrumento
instrument': инструмент, орудие
o: означаетъ существительное
.
inter
inter: между
.
interesi
interes': интересовать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
interligo
inter: между
lig': связывать
o: означаетъ существительное
.
intertuŝiĝi
inter: между
tuŝ': трогать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
io
io: что-нибудь
.
iro
ir': идти
o: означаетъ существительное
.
iu
iu: кто-нибудь
.
iun
iu: кто-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
je
je: можетъ быть переведено различными предлогами
.
kala
kal': мозоль
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
karakteriza
karakteriz': характеризовать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
karakteron
karakter': характеръ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
karesi
kares': ласкать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kavaĵon
kav': яма
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ke
ke: что, чтобы
.
kesto
kest': ящикъ
o: означаетъ существительное
.
kiamaniere
kia: какой
kia`manier': _ ♦ manier': способъ, образъ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kiel
kiel: какъ
.
kio
kio: что
.
kion
kio: что
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kirurgia
kirurgi': хирургия
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kisi
kis': цѣловать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kisis
kis': цѣловать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kiu
kiu: кто, который
.
klasikaj
klasik': классический
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
klavojn
klav': клавишъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kompato
kompat': сострадать
o: означаетъ существительное
.
koncerni
koncern': касаться, относиться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
konfesas
konfes': признавать, исповѣдывать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
kontaktigo
kontakt': контакт
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
o: означаетъ существительное
.
kontakto
kontakt': контакт
o: означаетъ существительное
.
kontakton
kontakt': контакт
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kontraŭ
kontraŭ: противъ
.
kontraŭaj
kontraŭ: противъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
konvinkojn
konvink': убѣждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kordojn
kord': струна
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
koro
kor': сердце
o: означаетъ существительное
.
koron
kor': сердце
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
korpo
korp': тѣло
o: означаетъ существительное
.
korpon
korp': тѣло
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
korpoparton
korp': тѣло
o: означаетъ существительное
part': часть
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
korpremi
korp': тѣло
rem': грести (веслами)
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kortuŝa
kor': сердце
tuŝ': трогать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kortuŝadis
kor': сердце
tuŝ': трогать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝan
kor': сердце
tuŝ': трогать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kortuŝanta
kor': сердце
tuŝ': трогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kortuŝeco
kor': сердце
tuŝ': трогать
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
kortuŝi
kor': сердце
tuŝ': трогать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kortuŝis
kor': сердце
tuŝ': трогать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝitaj
kor': сердце
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
kortuŝite
kor': сердце
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kortuŝitecon
kor': сердце
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kristnaska
Krist': Христосъ
krist'nask': Рождество Христово ♦ nask': рождать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
krokodilo
krokodil': крокодилъ
o: означаетъ существительное
.
kruĉo
kruĉ': кувшинъ
o: означаетъ существительное
.
kun
kun: съ
.
kuntuŝiĝas
kun: съ
tuŝ': трогать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
kuntuŝiĝi
kun: съ
tuŝ': трогать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kuntuŝiĝis
kun: съ
tuŝ': трогать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kuntuŝiĝu
kun: съ
tuŝ': трогать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kunveno
kun: съ
ven': приходить
o: означаетъ существительное
.
kurteno
kurten': занавѣсъ
o: означаетъ существительное
.
kuŝas
kuŝ': лежать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
kuŝu
kuŝ': лежать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kvazaŭ
kvazaŭ: будто бы
.
kvin
kvin: пять
.
la
la: членъ опредѣленный(по русски непереводится)
.
lampo
lamp': лампа
o: означаетъ существительное
.
larĝaj
larĝ': широкій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
larmoj
larm': слеза
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
lasis
las': пускать, оставлять
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: по, согласно
.
laŭta
laŭt': громко
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
leĝo
leĝ': законъ
o: означаетъ существительное
.
legu
leg': читать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
leki
lek': лизать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
lia
li: онъ
li`a: его ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
li
li: онъ
.
liaj
li: онъ
li`a: его ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
lian
li: онъ
li`a: его ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
libristo
libr': книга
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
ligilon
lig': связывать
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lin
li: онъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lingvo
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
.
lingvon
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lipoj
lip': губа
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
longa
long': долгій, длинный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ludanto
lud': играть
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
magia
magi': магія
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malagrable
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
agrabl': пріятный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
malamiko
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
amik': друг
o: означаетъ существительное
.
malbona
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malbone
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
malbonon
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
malĉasta
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
ĉast': цѣломудренный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malforta
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
fort': сильный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malĝoja
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
ĝoj': радоваться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mallongatempe
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
mal'long': _ ♦ long': долгій, длинный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
temp': время
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
mallonge
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
mal'long': _ ♦ long': долгій, длинный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
malmultaj
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
mult': много
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
malpermeso
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
permes': позволять
o: означаетъ существительное
.
malpuraĵon
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
pur': чистый
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
malvarma
malv': мальва, просвирник
arm': снаряжать, вооружать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
maniero
manier': способъ, образъ
o: означаетъ существительное
.
mano
man': рука
o: означаетъ существительное
.
manon
man': рука
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
mantelon
mantel': плащъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
marta
Mart': Мартъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mem
mem: самъ
.
metata
met': дѣть, можетъ быть переведено различными глаголами
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mia
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
mi
mi: я
.
miaj
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
miajn
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
mian
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
milda
mild': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
min
mi: я
mi`n: меня (винит.) ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
mirantaj
mir': удивляться
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
mole
mol': мягкій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
moleco
mol': мягкій
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
mondo
mond': міръ, свѣтъ
o: означаетъ существительное
.
montaj
mont': гора
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
multaj
mult': много
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
multekosta
mult': много
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
kost': стоить
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
muso
mus': мышь
o: означаетъ существительное
.
ne
ne: не, нѣтъ
.
nebulo
nebul': туманъ
o: означаетъ существительное
.
negative
negativ': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
neĝo
neĝ': снѣгъ
o: означаетъ существительное
.
nek
nek: ни (nek... nek...: jungи... ни...)
.
nekortuŝebla
nek: ни (nek... nek...: jungи... ни...)
or': золото
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nenia
nenia: никакой
.
neniam
neniam: никогда
.
neniu
neniu: никто
.
neniun
neniu: никто
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nervo
nerv': нерв
o: означаетъ существительное
.
netuŝata
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
netuŝebla
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
netuŝebleco
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
netuŝita
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
netuŝumino
ne: не, нѣтъ
tuŝ': трогать
um': суффиксъ безъ постояннаго значенія
in': женскій полъ ▌patr'in': мать ♦ patr': отецъ ▌fianĉ'in': невѣста ♦ fianĉ': женихъ
in'o: женщина, самка, существо женского пола ♦ o: означаетъ существительное
.
neŭtrale
neŭtral': нейтральный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
nevideblan
ne: не, нѣтъ
vid': видѣть
ne`vid'ebl': _ ♦ ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nia
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ni
ni: мы
.
niaj
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nobla
nobl': благородный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
novaĵo
nov': новый
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
.
nula
nul': нуль, нуль
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nun
nun: теперь
.
nur
nur: только
.
objektojn
objekt': предметъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ofendi
ofend': обижать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
ofte
oft': часто
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
okulo
okul': глазъ
o: означаетъ существительное
.
okuloj
okul': глазъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
oni
oni: безличное мѣстоименіе множ. числа
.
ordono
ordon': приказывать
o: означаетъ существительное
.
orelon
orel': ухо
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
organon
organ': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
palpi
palp': щупать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
parolis
parol': говорить
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pasintaĵon
pas': проходить
int': означаетъ причастіе прошедшаго времени дѣйств. залога ▌far'int': _ ♦ far': _
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
patro
patr': отецъ
o: означаетъ существительное
.
patruja
patr': отецъ
patr'uj': отечество ♦ uj': вмѣститель,носитель (т. е. вещь, въ которой храниться..., растеніе несущее... или страна заселенная... ▌cigar'uj': портъ-сигаръ ♦ cigar': сигара ▌pom'uj' : яблоня ♦ pom': яблоко ▌Turk'uj': Турція ♦ Turk': Турокъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
pekanton
pek': грѣшить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
peko
pek': грѣшить
o: означаетъ существительное
.
peniko
penik': кисть
o: означаетъ существительное
.
pensis
pens': думать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pentraĵo
pentr': рисовать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
.
pentri
pentr': рисовать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
per
per: посредствомъ
.
petalojn
petal': лепесток
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
petegado
pet': просить
eg': означаетъ увеличеніе или усиленіе степени ▌man'eg': ручище ♦ man': рука ▌varm'eg': горячій ♦ varm': теплый
eg'a: огромный, громадный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
do: же
.
peto
pet': просить
o: означаетъ существительное
.
piedpinto
pied': нога
pint': остріе, носокъ
o: означаетъ существительное
.
pikilo
pik': колоть █ пика
pik'il': жало ♦ il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
pilkaj
pilk': мячикъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
pilko
pilk': мячикъ
o: означаетъ существительное
.
pintoj
pint': остріе, носокъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
pioniroj
pionir': піонеръ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
plafonon
plafon': потолокъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
plankon
plank': полъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
plej
plej: наиболѣе
.
plena
plen': полный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
plorado
plor': плакать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
poeto
poet': поэт
o: означаетъ существительное
.
poezieco
poezi': поэзия
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
por
por: для, за
.
porcelano
porcelan': фарфоръ
o: означаетъ существительное
.
pordon
pord': дверь
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
potencialo
potenc': могущество
ial: почему-нибудь
o: означаетъ существительное
.
povas
pov': мочь
as: означаетъ настоящее время глагола
.
preĝo
preĝ': молиться
o: означаетъ существительное
.
preskaŭ
preskaŭ: почти
.
pri
pri: о, объ
.
principo
princip': начало, первопричина, принцип
o: означаетъ существительное
.
printempo
printemp': весна
o: означаетъ существительное
.
pritrakti
pri: о, объ
trakt': вести переговоры
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
pro
pro: ради
.
profetoj
profet': пророкъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
profunde
profund': глубокій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
proksimulo
proksim': близкій
ul': особа отличающаяся даннымъ качествомъ ▌bel'ul': красавецъ ♦ bel': красивый ▌avar'ul': скряга ♦ avar': скупой
o: означаетъ существительное
.
punkto
punkt': точка, пунктъ
o: означаетъ существительное
.
puno
pun': наказывать
o: означаетъ существительное
.
pupilon
pupil': зрачекъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
pure
pur': чистый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
rajtas
rajt': право
as: означаетъ настоящее время глагола
.
rapida
rapid': быстрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
rapiro
rapir': рапира
o: означаетъ существительное
.
ravantaj
rav': восхищать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
rebatas
re': снова, назадъ
bat': бить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
redonu
re': снова, назадъ
don': давать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
rekonas
re': снова, назадъ
kon': знать (быть знакомымъ)
as: означаетъ настоящее время глагола
.
religia
religi': вѣра, религія
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
religiajn
religi': вѣра, религія
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
rememoras
rem': грести (веслами)
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
mor': нравъ, обычай
as: означаетъ настоящее время глагола
.
reserĉoj
re': снова, назадъ
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
respondo
respond': отвѣчать
o: означаетъ существительное
.
restas
rest': оставаться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
resti
rest': оставаться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
retroaktiva
re': снова, назадъ
tro: слишкомъ
aktiv': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
retuŝi
re': снова, назадъ
tuŝ': трогать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
riĉigadi
riĉ': богатый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
rigardis
rigard': смотрѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardo
rigard': смотрѣть
o: означаетъ существительное
.
rilati
rilat': относиться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
rita
rit': обряд, треба
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
rivero
river': рѣка
o: означаетъ существительное
.
romanaj
roman': римлянин, роман
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
romanon
roman': римлянин, роман
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
rompebla
romp': ломать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sanigita
san': здоровый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sanktoleitojn
sankt': святой, священный
ole': масло (деревянное)
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ŝarĝas
ŝarĝ': нагружать, обременять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': нагружать, обременять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sata
sat': сытый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ŝaŭma
ŝaŭm': пѣна
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sceno
scen': сцена
o: означаетъ существительное
.
scivolemo
sci': знать, вѣдать
vol': хотѣть
em': склонный, имѣющій привычку ▌babil'em': болтливый ♦ babil': болтать
em'o: склонность ♦ o: означаетъ существительное
.
se
se: если
.
sed
sed: но
.
sen
sen: безъ
.
senkulpa
sen: безъ
kulp': виноватый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sensoj
sens': чувство
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
sensojn
sens': чувство
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sentas
sent': чувствовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
sentemeco
sent': чувствовать
em': склонный, имѣющій привычку ▌babil'em': болтливый ♦ babil': болтать
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
sentis
sent': чувствовать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
sentojn
sent': чувствовать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
senton
sent': чувствовать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
serĉadoj
serĉ': искать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉeraroj
serĉ': искать
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉiĝonto
serĉ': искать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
sia
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ŝia
ŝi: она
ŝi`a: ея ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ŝi
ŝi: она
.
sian
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ŝian
ŝi: она
ŝi`a: ея ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
simpatio
simpati': симпатия
o: означаетъ существительное
.
sin
si: себе, себя
si`n: _ ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ŝin
ŝi: она
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sistemo
sistem': система
o: означаетъ существительное
.
skulptisto
skulpt': ваять
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
skvamoj
skvam': чешуя
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
specife
specif': специфицировать, точно определять, уточнять
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
spegulon
spegul': зеркало
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
spiro
spir': дышать
o: означаетъ существительное
.
sportoj
sport': спорт
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
staras
star': стоять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
subite
subit': внезапный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
suferado
sufer': страдать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
sugesto
sugest': навести на мысль, подсказать, внушать, внушить
o: означаетъ существительное
.
ŝultro
ŝultr': плечо
o: означаетъ существительное
.
supersignojn
super: надъ
sign': знакъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sur
sur: на
.
surfacon
surfac': поверхность
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tajpu
tajp': печатать на машинке
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
taksi
taks': оцѣнивать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tanĝi
tan': дубить
ĝi: оно, это
.
temon
tem': тема, задача
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tempo
temp': время
o: означаетъ существительное
.
terkonekto
ter': земля
konekt': соединять, подключать
o: означаетъ существительное
.
tertuŝo
ter': земля
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
.
tia
tia: такой
.
tian
tia: такой
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tie
tie: тамъ
.
tiel
tiel: такъ
.
timas
tim': бояться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
tintadis
tint': бряцать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tio
tio: то, это
.
tiu
tiu: тотъ
.
tiun
tiu: тотъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tolo
tol': полотно
o: означаетъ существительное
.
tolon
tol': полотно
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tonoj
ton': тонъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
tra
tra: черезъ, сквозь
.
trairi
tra: черезъ, сквозь
ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
trakti
trakt': вести переговоры
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
trans
trans: черезъ (надъ), пере-
.
tre
tre: очень
.
tuj
tuj: сейчасъ
.
turnis
turn': вращать, обращать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝado
tuŝ': трогать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
tuŝadon
tuŝ': трогать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tuŝanta
tuŝ': трогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuŝantaj
tuŝ': трогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
tuŝante
tuŝ': трогать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tuŝas
tuŝ': трогать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
tuŝebla
tuŝ': трогать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuŝeti
tuŝ': трогать
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tuŝetis
tuŝ': трогать
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝeton
tuŝ': трогать
et': небольшой, мелкий, слабый, мелко- ▌mur'et': стѣнка ♦ mur': стѣна ▌rid'et': улыбаться ♦ rid': смѣяться
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tuŝi
tuŝ': трогать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tuŝis
tuŝ': трогать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝita
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuŝite
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tuŝiteco
tuŝ': трогать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
tuŝlinio
tuŝ': трогать
lini': линія, строка
o: означаетъ существительное
.
tuŝludo
tuŝ': трогать
lud': играть
o: означаетъ существительное
.
tuŝo
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
.
tuŝoj
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
tuŝon
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tuŝos
tuŝ': трогать
os: означаетъ будущее время
.
tuŝotima
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
tim': бояться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuŝsenso
tuŝ': трогать
sens': чувство
o: означаетъ существительное
.
tuŝu
tuŝ': трогать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
tutan
tut': цѣлый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
t.e.
t.e.: (tio estas): _
.
unu
unu: одинъ
.
unuaj
unu: одинъ
unu`a: первый, ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
uzante
uz': употреблять
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
uzu
uz': употреблять
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vangon
vang': щека
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
varma
varm': теплый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
varmeco
varm': теплый
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
vekas
vek': будить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
veni
ven': приходить
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
venkante
venk': побѣждать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
venkos
venk': побѣждать
os: означаетъ будущее время
.
vento
vent': вѣтеръ
o: означаетъ существительное
.
verajn
ver': истина
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
verkisto
verk': сочинять
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
vi
vi: вы, ты
.
viaj
vi: вы, ты
vi`a: вашъ, твой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
vian
vi: вы, ты
vi`a: вашъ, твой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vidos
vid': видѣть
os: означаетъ будущее время
.
vin
vi: вы, ты
vi`n: _ ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vipo
vip': бичъ
o: означаетъ существительное
.
virga
virg': дѣвственный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
virinon
vir': мужъ, мужчина
in': женскій полъ ▌patr'in': мать ♦ patr': отецъ ▌fianĉ'in': невѣста ♦ fianĉ': женихъ
in'o: женщина, самка, существо женского пола ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
viro
vir': мужъ, мужчина
o: означаетъ существительное
.
voĉo
voĉ': голосъ
o: означаетъ существительное
.
volas
vol': хотѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
volu
vol': хотѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vortaro
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
.
vortoj
vort': слово
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
zorgo
zorg': заботиться
o: означаетъ существительное