---- [ ☀ ] tusx (nl) (fr) -de- (en) (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_de--- 2019-01-08 19:25:50
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': bewundern
o: bezeichnet das Substantiv
.
admono
admon': ermahnen
o: bezeichnet das Substantiv
.
aero
aer': Luft
o: bezeichnet das Substantiv
.
afero
afer': Sache, Angelegenheit
o: bezeichnet das Substantiv
.
aferon
afer': Sache, Angelegenheit
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ago
ag': handeln, verfahren
o: bezeichnet das Substantiv
.
aĵon
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
akcesore
akcesor': nebensächlich, dazukommend, zusätzlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
akvo
akv': Wasser
o: bezeichnet das Substantiv
.
al
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
.
alia
ali': ander
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
almeti
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
met': hinthun, kann durch verschiedene Zeitwörter übersetzt werden
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
almeto
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
met': hinthun, kann durch verschiedene Zeitwörter übersetzt werden
o: bezeichnet das Substantiv
.
analoge
analog': entsprechend, gleichartig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
animo
anim': Seele
o: bezeichnet das Substantiv
.
ankaŭ
ankaŭ: auch
.
anseron
anser': Gans
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
antaŭe
antaŭ: vor
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
apenaŭ
apenaŭ: kaum
.
arbo
arb': Baum
o: bezeichnet das Substantiv
.
ataki
atak': angreifen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.

aŭ: oder
.
aŭdas
aŭd': hören
as: bezeichnet das Präsens
.
balzamino
balzamin': Springkraut, Balsamine, drüsiges Springkraut
o: bezeichnet das Substantiv
.
batali
batal': kämpfen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
batalu
batal': kämpfen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
beleco
bel': schön, hübsch
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
biera
bier': Bier
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
bildo
bild': Bild, Ansicht
o: bezeichnet das Substantiv
.
bindon
bind': binden (Bücher)
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
blasfemos
blasfem': blasphemieren, Gott lästern, verfluchen
os: bezeichnet das Futur
.
bloveto
blov': blasen, wehen
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
o: bezeichnet das Substantiv
.
bone
bon': gut
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
bovon
bov': Ochs, Stier
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
brako
brak': Arm
o: bezeichnet das Substantiv
.
bruna
brun': braun
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
buŝon
buŝ': Mund
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĉe
ĉe: bei
.
ĉevalon
ĉeval': Pferd
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĉi
ĉi: die nächste Hinweisung ▌tiu ĉi: dieser ♦ tiu: jener ▌tie ĉi: hier ♦ tie: dort
.
ĉiam
ĉiam: immer
.
ĉion
ĉio: alles
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
cirkvito
cirkvit': elektrischer Kreislauf, Schaltkreis, Stromkreis, Leitung, Zyklusprogression
o: bezeichnet das Substantiv
.
ĉiu
ĉiu: jedermann
.
ĉu
ĉu: Ob (ĉu... ĉu...: ob... oder...)
.
de
de: von; ersetzt auch den Genitiv
.
decidoj
decid': entscheiden, beschliessen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
delikata
delikat': fein, zart
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
delikataj
delikat': fein, zart
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
delikatajn
delikat': fein, zart
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
delikate
delikat': fein, zart
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
demandojn
demand': fragen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
demandon
demand': fragen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
dento
dent': Zahn
o: bezeichnet das Substantiv
.
devas
dev': sollen
as: bezeichnet das Präsens
.
devis
dev': sollen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
deziroj
dezir': wünschen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
difektebla
difekt': beschädigen, verletzen
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
diferencojn
diferenc': sich unterscheiden
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
dika
dik': dick
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
diris
dir': sagen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
domoj
dom': Haus
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
dratoj
drat': Draht
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
du
du: zwei
.
dubajn
dub': zweifeln
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
dum
dum: während
.
duone
du: zwei
on': Bruchzahlwort ▌kvar'on': Viertel ♦ kvar: vier
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ebeneco
eben': eben, glatt
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.

eĉ: sogar
.
eco
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
edzinon
edz': Gemahl
in': bezeichnet das weibliche Geschlecht ▌patr'in': Mutter ♦ patr': Vater ▌fianĉ'in': Braut ♦ fianĉ': Bräutigam
in'o: Frau, Weibchen, weibliches Wesen, Weib ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
edzo
edz': Gemahl
o: bezeichnet das Substantiv
.
ekpalpi
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
palp': tasten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
eksentis
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
sent': fühlen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ekserĉoj
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ekstere
ekster: ausser, ausserhalb
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ektimo
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tim': fürchten
o: bezeichnet das Substantiv
.
ektuŝas
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
as: bezeichnet das Präsens
.
ektuŝi
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
ektuŝis
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ektuŝo
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
.
ektuŝu
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
el
el: aus
.
eliru
el: aus
ir': gehen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elrompiĝis
el: aus
romp': brechen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
emocio
emoci': Bewegtheit, Emotion, Ergriffenheit, Gemütsbewegung, Rührung, seelische Erregung, Gemütszustand
o: bezeichnet das Substantiv
.
emocion
emoci': Bewegtheit, Emotion, Ergriffenheit, Gemütsbewegung, Rührung, seelische Erregung, Gemütszustand
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
en
en: in, ein-
.
energie
energi': Energie, Tatkraft, Willenskraft
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
enigmoplena
enigm': Räthsel
o: bezeichnet das Substantiv
plen': voll
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
esperanto
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
esploro
esplor': forschen, untersuchen
o: bezeichnet das Substantiv
.
estas
est': sein
as: bezeichnet das Präsens
.
esti
est': sein
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
estigi
est': sein
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
estingiĝis
esting': löschen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estis
est': sein
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estos
est': sein
os: bezeichnet das Futur
.
estu
est': sein
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
etendis
etend': dehnen, strecken, ausbreiten
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
etendu
etend': dehnen, strecken, ausbreiten
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
eternulo
etern': ewig
ul': Person, die sich durch... unterscheidet ▌jun'ul': Jüngling ♦ jun': jung ▌avar'ul': Geizhals ♦ avar': geizig
o: bezeichnet das Substantiv
.
facile
facil': leicht
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
faciltuŝe
facil': leicht
tuŝ': rühren
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
farbitan
farb': Farbe, Farbstoff, Färbemittel, Schminke
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
farbo
farb': Farbe, Farbstoff, Färbemittel, Schminke
o: bezeichnet das Substantiv
.
fari
far': thun, machen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
fariĝis
far': thun, machen
far'iĝ': werden ♦ iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
faru
far': thun, machen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
fingrado
fingr': Finger
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
fingro
fingr': Finger
o: bezeichnet das Substantiv
.
fingroj
fingr': Finger
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
flugante
flug': fliegen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
flugtuŝante
flug': fliegen
tuŝ': rühren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
flugtuŝi
flug': fliegen
tuŝ': rühren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
folietojn
foli': Blatt, Bogen (Papier)
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
formanĝetis
for: fort
manĝ': essen
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
fratino
frat': Bruder
in': bezeichnet das weibliche Geschlecht ▌patr'in': Mutter ♦ patr': Vater ▌fianĉ'in': Braut ♦ fianĉ': Bräutigam
in'o: Frau, Weibchen, weibliches Wesen, Weib ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
freŝa
freŝ': frisch
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
freŝe
freŝ': frisch
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
fundamento
fundament': Fundament
o: bezeichnet das Substantiv
.
fundamenton
fundament': Fundament
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fundon
fund': Boden, Grund
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
geston
gest': Geberde
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĝi
ĝi: es, dieses
.
ĝian
ĝi: es, dieses
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĝin
ĝi: es, dieses
ĝi`n: es, dieses ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĝis
ĝis: bis
.
glason
glas': Glas (Gefäss)
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
glateco
glat': glatt
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
havas
hav': haben
as: bezeichnet das Präsens
.
hazarda
hazard': Zufall, Hasard, Zufälligkeit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
hebreinoj
hebre': Hebräer, israelitischer Jude
in': bezeichnet das weibliche Geschlecht ▌patr'in': Mutter ♦ patr': Vater ▌fianĉ'in': Braut ♦ fianĉ': Bräutigam
in'o: Frau, Weibchen, weibliches Wesen, Weib ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
hirundo
hirund': Schwalbe
o: bezeichnet das Substantiv
.
historion
histori': Geschichte
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
hodiaŭ
hodiaŭ: heute
.
homa
hom': Mensch
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
homojn
hom': Mensch
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ia
ia: irgend welcher
.
ian
ia: irgend welcher
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ies
ies: irgend jemandes
.
ili
ili: sie (Mehrzahl)
.
ilustrita
ilustr': illustrieren, bebildern, mit Bildern erläutern oder versehen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
impresi
impres': Eindruck
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
imuneco
imun': gefeit, immun, unempfänglich
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
infano
infan': Kind
o: bezeichnet das Substantiv
.
instrumento
instrument': Gerät
o: bezeichnet das Substantiv
.
inter
inter: zwischen
.
interesi
interes': interessiren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
interligo
inter: zwischen
lig': binden
o: bezeichnet das Substantiv
.
intertuŝiĝi
inter: zwischen
tuŝ': rühren
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
io
io: etwas
.
iro
ir': gehen
o: bezeichnet das Substantiv
.
iu
iu: jemand
.
iun
iu: jemand
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
je
je: kann durch verschiedene Präpositionen übersetzt werden
.
kala
kal': Hühnerauge
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
karakteriza
karakteriz': bezeichnen, charakterisieren, kennzeichnen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
karakteron
karakter': Charakter
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
karesi
kares': liebkosen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kavaĵon
kav': Grube
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ke
ke: dass, damit
.
kesto
kest': Kiste, Kasten, Lade
o: bezeichnet das Substantiv
.
kiamaniere
kia: was für ein, welcher
kia`manier': _ ♦ manier': Manier, Weise, Art
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kiel
kiel: wie
.
kio
kio: was
.
kion
kio: was
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kirurgia
kirurgi': Chirurgie, Operationskunde
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kisi
kis': küssen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kisis
kis': küssen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kiu
kiu: wer, welcher
.
klasikaj
klasik': klassisch, Antike nachahmend
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
klavojn
klav': Klaviertaste
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kompato
kompat': Mitleid haben
o: bezeichnet das Substantiv
.
koncerni
koncern': betreffen, angehen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
konfesas
konfes': bekennen, gestehen
as: bezeichnet das Präsens
.
kontaktigo
kontakt': Kontakt
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
o: bezeichnet das Substantiv
.
kontakto
kontakt': Kontakt
o: bezeichnet das Substantiv
.
kontakton
kontakt': Kontakt
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kontraŭ
kontraŭ: gegen
.
kontraŭaj
kontraŭ: gegen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
konvinkojn
konvink': überzeugen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kordojn
kord': Saite
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
koro
kor': Herz
o: bezeichnet das Substantiv
.
koron
kor': Herz
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
korpo
korp': Körper
o: bezeichnet das Substantiv
.
korpon
korp': Körper
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
korpoparton
korp': Körper
o: bezeichnet das Substantiv
part': Theil
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
korpremi
korp': Körper
rem': rudern
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kortuŝa
kor': Herz
tuŝ': rühren
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kortuŝadis
kor': Herz
tuŝ': rühren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝan
kor': Herz
tuŝ': rühren
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kortuŝanta
kor': Herz
tuŝ': rühren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kortuŝeco
kor': Herz
tuŝ': rühren
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
kortuŝi
kor': Herz
tuŝ': rühren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kortuŝis
kor': Herz
tuŝ': rühren
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝitaj
kor': Herz
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
kortuŝite
kor': Herz
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kortuŝitecon
kor': Herz
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kristnaska
Krist': Christus
krist'nask': Weihnachten ♦ nask': gebären
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
krokodilo
krokodil': Krokodill
o: bezeichnet das Substantiv
.
kruĉo
kruĉ': Krug
o: bezeichnet das Substantiv
.
kun
kun: mit
.
kuntuŝiĝas
kun: mit
tuŝ': rühren
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
as: bezeichnet das Präsens
.
kuntuŝiĝi
kun: mit
tuŝ': rühren
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kuntuŝiĝis
kun: mit
tuŝ': rühren
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kuntuŝiĝu
kun: mit
tuŝ': rühren
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kunveno
kun: mit
ven': kommen
o: bezeichnet das Substantiv
.
kurteno
kurten': Vorhang
o: bezeichnet das Substantiv
.
kuŝas
kuŝ': liegen
as: bezeichnet das Präsens
.
kuŝu
kuŝ': liegen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kvazaŭ
kvazaŭ: gleichsam, als ob
.
kvin
kvin: fünf
.
la
la: der, die, das (bestimmter Arttkel)
.
lampo
lamp': Lampe
o: bezeichnet das Substantiv
.
larĝaj
larĝ': breit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
larmoj
larm': Thräne
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
lasis
las': lassen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: nach, gemäss
.
laŭta
laŭt': laut, hörbar
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
leĝo
leĝ': Gesetz
o: bezeichnet das Substantiv
.
legu
leg': lesen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
leki
lek': lecken
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
lia
li: er
li`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
li
li: er
.
liaj
li: er
li`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
lian
li: er
li`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
libristo
libr': Buch
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
.
ligilon
lig': binden
il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lin
li: er
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lingvo
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
.
lingvon
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lipoj
lip': Lippe
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
longa
long': lang
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ludanto
lud': spielen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
magia
magi': Magie
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malagrable
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
agrabl': angenehm
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
malamiko
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
amik': Freund
o: bezeichnet das Substantiv
.
malbona
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malbone
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
malbonon
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
malĉasta
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
ĉast': züchtig, keusch
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malforta
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
fort': stark, kräftig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malĝoja
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
ĝoj': sich freuen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mallongatempe
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
mal'long': kurz ♦ long': lang
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
temp': Zeit
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
mallonge
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
mal'long': kurz ♦ long': lang
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
malmultaj
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
mult': viel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
malpermeso
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
permes': erlauben
o: bezeichnet das Substantiv
.
malpuraĵon
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
pur': rein
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
malvarma
malv': Malve
arm': rüsten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
maniero
manier': Manier, Weise, Art
o: bezeichnet das Substantiv
.
mano
man': Hand
o: bezeichnet das Substantiv
.
manon
man': Hand
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
mantelon
mantel': Mantel
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
marta
Mart': März
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mem
mem: selbst
.
metata
met': hinthun, kann durch verschiedene Zeitwörter übersetzt werden
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mia
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
mi
mi: ich
.
miaj
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
miajn
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
mian
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
milda
mild': sanft, zart
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
min
mi: ich
mi`n: mich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
mirantaj
mir': sich wundern
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
mole
mol': weich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
moleco
mol': weich
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
mondo
mond': Welt
o: bezeichnet das Substantiv
.
montaj
mont': Berg
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
multaj
mult': viel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
multekosta
mult': viel
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
kost': kosten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
muso
mus': Maus
o: bezeichnet das Substantiv
.
ne
ne: nicht, nein
.
nebulo
nebul': Nebel
o: bezeichnet das Substantiv
.
negative
negativ': negativ, erfolglos, kleiner als Null, uneigentlich, verneinend
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
neĝo
neĝ': Schnee
o: bezeichnet das Substantiv
.
nek
nek: noch (nek... nek...: weder... noch...)
.
nekortuŝebla
nek: noch (nek... nek...: weder... noch...)
or': Gold
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nenia
nenia: kein
.
neniam
neniam: niemals
.
neniu
neniu: Niemand
.
neniun
neniu: Niemand
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nervo
nerv': Nerv
o: bezeichnet das Substantiv
.
netuŝata
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
at': bezeichnet das Participium praes. passivi ▌far'at': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
netuŝebla
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
netuŝebleco
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
netuŝita
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
netuŝumino
ne: nicht, nein
tuŝ': rühren
um': Suffix von verschiedener Bedeutung
in': bezeichnet das weibliche Geschlecht ▌patr'in': Mutter ♦ patr': Vater ▌fianĉ'in': Braut ♦ fianĉ': Bräutigam
in'o: Frau, Weibchen, weibliches Wesen, Weib ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
neŭtrale
neŭtral': unabhängig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
nevideblan
ne: nicht, nein
vid': sehen
ne`vid'ebl': unzichtbar ♦ ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nia
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ni
ni: wir
.
niaj
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nobla
nobl': edel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
novaĵo
nov': neu
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
.
nula
nul': Null, Nullelement
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nun
nun: jetzt
.
nur
nur: nur
.
objektojn
objekt': Gegenstand
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ofendi
ofend': beleidigen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
ofte
oft': oft
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
okulo
okul': Auge
o: bezeichnet das Substantiv
.
okuloj
okul': Auge
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
oni
oni: man
.
ordono
ordon': befehlen
o: bezeichnet das Substantiv
.
orelon
orel': Ohr
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
organon
organ': Aggregat, Bauteil, Organ
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
palpi
palp': tasten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
parolis
parol': sprechen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pasintaĵon
pas': vergehen
int': bezeichnet das Particip. perfecti act. ▌far'int': _ ♦ far': _
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
patro
patr': Vater
o: bezeichnet das Substantiv
.
patruja
patr': Vater
patr'uj': Vaterland ♦ uj': Behälter, Träger (d. h. Gegenstand worin... aufbewahrt wird,... Früchte tragende Pflanze, von... bevölkertes Land ▌cigar'uj' : Cigarrenbüchse ♦ cigar': Cigarre ▌pom'uj': Apfelbaum ♦ pom': Apfel ▌Turk'uj': Türkei ♦ Turk': Türke
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
pekanton
pek': sündigen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
peko
pek': sündigen
o: bezeichnet das Substantiv
.
peniko
penik': Pinsel, Quast
o: bezeichnet das Substantiv
.
pensis
pens': denken
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pentraĵo
pentr': malen
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
.
pentri
pentr': malen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
per
per: mittelst, vermittelst, durch
.
petalojn
petal': Blütenblatt
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
petegado
pet': bitten
eg': bezeichnet eine Vergrösserung oder Steigerung ▌pord'eg': Thor ♦ pord': Thür ▌varm'eg': heiss ♦ varm': warm
eg'a: groß, riesig, gewaltig, enorm ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
do: doch, also
.
peto
pet': bitten
o: bezeichnet das Substantiv
.
piedpinto
pied': Fuss, Bein
pint': Spitze
o: bezeichnet das Substantiv
.
pikilo
pik': Stechen █ Pik (in Karten)
pik'il': Stachel ♦ il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
.
pilkaj
pilk': Ball (Spiel-)
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
pilko
pilk': Ball (Spiel-)
o: bezeichnet das Substantiv
.
pintoj
pint': Spitze
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
pioniroj
pionir': Pionnier
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
plafonon
plafon': Zimmerdecke
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
plankon
plank': Fussboden
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
plej
plej: am meisten
.
plena
plen': voll
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
plorado
plor': weinen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
poeto
poet': Dichter
o: bezeichnet das Substantiv
.
poezieco
poezi': Dichtung
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
por
por: für, pro, zum Zweck, zwecks
.
porcelano
porcelan': Porzellan
o: bezeichnet das Substantiv
.
pordon
pord': Thür
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
potencialo
potenc': Macht
ial: irgend warum
o: bezeichnet das Substantiv
.
povas
pov': können
as: bezeichnet das Präsens
.
preĝo
preĝ': beten
o: bezeichnet das Substantiv
.
preskaŭ
preskaŭ: fast, beinahe
.
pri
pri: von, über
.
principo
princip': Prinzip, Regel, Richtschnur
o: bezeichnet das Substantiv
.
printempo
printemp': Frühling
o: bezeichnet das Substantiv
.
pritrakti
pri: von, über
trakt': unterhandeln
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
pro
pro: um, willen, wegen
.
profetoj
profet': Prophet
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
profunde
profund': tief
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
proksimulo
proksim': nahe
ul': Person, die sich durch... unterscheidet ▌jun'ul': Jüngling ♦ jun': jung ▌avar'ul': Geizhals ♦ avar': geizig
o: bezeichnet das Substantiv
.
punkto
punkt': Punkt
o: bezeichnet das Substantiv
.
puno
pun': strafen
o: bezeichnet das Substantiv
.
pupilon
pupil': Pupille
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
pure
pur': rein
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
rajtas
rajt': Recht, Befugniss
as: bezeichnet das Präsens
.
rapida
rapid': schnell
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
rapiro
rapir': Rappier
o: bezeichnet das Substantiv
.
ravantaj
rav': entzücken
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
rebatas
re': wieder, zurück
bat': schlagen
as: bezeichnet das Präsens
.
redonu
re': wieder, zurück
don': geben
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
rekonas
re': wieder, zurück
kon': kennen
as: bezeichnet das Präsens
.
religia
religi': Religion
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
religiajn
religi': Religion
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
rememoras
rem': rudern
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
mor': Sitte
as: bezeichnet das Präsens
.
reserĉoj
re': wieder, zurück
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
respondo
respond': antworten
o: bezeichnet das Substantiv
.
restas
rest': bleiben
as: bezeichnet das Präsens
.
resti
rest': bleiben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
retroaktiva
re': wieder, zurück
tro: zu, zu viel
aktiv': tätig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
retuŝi
re': wieder, zurück
tuŝ': rühren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
riĉigadi
riĉ': reich
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
rigardis
rigard': schauen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardo
rigard': schauen
o: bezeichnet das Substantiv
.
rilati
rilat': sich beziehen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
rita
rit': Brauch, Ritual, Brauchtum, Ritus
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
rivero
river': Fluss
o: bezeichnet das Substantiv
.
romanaj
roman': Roman, Romane, Römer
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
romanon
roman': Roman, Romane, Römer
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
rompebla
romp': brechen
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sanigita
san': gesund
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sanktoleitojn
sankt': heilig
ole': Oel
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ŝarĝas
ŝarĝ': laden, aufladen, belasten
as: bezeichnet das Präsens
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': laden, aufladen, belasten
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sata
sat': satt
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ŝaŭma
ŝaŭm': Schaum
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sceno
scen': Szene
o: bezeichnet das Substantiv
.
scivolemo
sci': wissen
vol': wollen
em': geneigt, aufgelegt, begierig ▌babil'em': schwätzig, plauderhaft ♦ babil': schwatzen, plaudern
em'o: Stimmung, Tendenz ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
se
se: wenn
.
sed
sed: aber, sondern
.
sen
sen: ohne
.
senkulpa
sen: ohne
kulp': schuldig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
sensoj
sens': Sinn, Sinnesorgan
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
sensojn
sens': Sinn, Sinnesorgan
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sentas
sent': fühlen
as: bezeichnet das Präsens
.
sentemeco
sent': fühlen
em': geneigt, aufgelegt, begierig ▌babil'em': schwätzig, plauderhaft ♦ babil': schwatzen, plaudern
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
sentis
sent': fühlen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
sentojn
sent': fühlen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
senton
sent': fühlen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
serĉadoj
serĉ': suchen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
serĉeraroj
serĉ': suchen
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
serĉiĝonto
serĉ': suchen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
sia
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ŝia
ŝi: sie (Einzahl)
ŝi`a: ihr ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ŝi
ŝi: sie (Einzahl)
.
sian
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ŝian
ŝi: sie (Einzahl)
ŝi`a: ihr ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
simpatio
simpati': Sympathie, Zuneigung, Hingezogenheit, Mitgefühl, Übereinstimmung, Wohlgefallen
o: bezeichnet das Substantiv
.
sin
si: sich
si`n: sich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ŝin
ŝi: sie (Einzahl)
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sistemo
sistem': System, Aufbau, Gleichungssystem, Gliederung, Ordnung
o: bezeichnet das Substantiv
.
skulptisto
skulpt': aushauen, schnitzen
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
.
skvamoj
skvam': Schuppe
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
specife
specif': spezifizieren
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
spegulon
spegul': Spiegel
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
spiro
spir': athmen
o: bezeichnet das Substantiv
.
sportoj
sport': Sport
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
staras
star': stehen
as: bezeichnet das Präsens
.
subite
subit': plötzlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
suferado
sufer': leiden
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
sugesto
sugest': esuggerieren, einreden, vorschlagen
o: bezeichnet das Substantiv
.
ŝultro
ŝultr': Schulter
o: bezeichnet das Substantiv
.
supersignojn
super: über, oberhalb
sign': Zeichen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sur
sur: auf
.
surfacon
surfac': Oberfläche, Fläche
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tajpu
tajp': tippen, eintippen, abtippen, maschinenschreiben
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
taksi
taks': abschätzen, taxiren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
tanĝi
tan': gärben
ĝi: es, dieses
.
temon
tem': Thema
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tempo
temp': Zeit
o: bezeichnet das Substantiv
.
terkonekto
ter': Erde
konekt': verbinden, zusammenschalten
o: bezeichnet das Substantiv
.
tertuŝo
ter': Erde
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
.
tia
tia: solcher
.
tian
tia: solcher
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tie
tie: da, dort
.
tiel
tiel: so
.
timas
tim': fürchten
as: bezeichnet das Präsens
.
tintadis
tint': klirren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tio
tio: das, jenes
.
tiu
tiu: jener
.
tiun
tiu: jener
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tolo
tol': Leinwand
o: bezeichnet das Substantiv
.
tolon
tol': Leinwand
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tonoj
ton': Ton
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
tra
tra: durch
.
trairi
tra: durch
ir': gehen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
trakti
trakt': unterhandeln
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
trans
trans: jenseit, über
.
tre
tre: sehr
.
tuj
tuj: bald, sogleich
.
turnis
turn': drehen, wenden
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝado
tuŝ': rühren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝadon
tuŝ': rühren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tuŝanta
tuŝ': rühren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuŝantaj
tuŝ': rühren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
tuŝante
tuŝ': rühren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tuŝas
tuŝ': rühren
as: bezeichnet das Präsens
.
tuŝebla
tuŝ': rühren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuŝeti
tuŝ': rühren
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
tuŝetis
tuŝ': rühren
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝeton
tuŝ': rühren
et': klein, -chen, -lein ▌mur'et': Wändchen ♦ mur': Wand ▌rid'et': lächeln ♦ rid': lachen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tuŝi
tuŝ': rühren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
tuŝis
tuŝ': rühren
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝita
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuŝite
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tuŝiteco
tuŝ': rühren
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝlinio
tuŝ': rühren
lini': Linie, Zeile, Reihe
o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝludo
tuŝ': rühren
lud': spielen
o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝo
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝoj
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
tuŝon
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tuŝos
tuŝ': rühren
os: bezeichnet das Futur
.
tuŝotima
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
tim': fürchten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuŝsenso
tuŝ': rühren
sens': Sinn, Sinnesorgan
o: bezeichnet das Substantiv
.
tuŝu
tuŝ': rühren
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
tutan
tut': ganz
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
t.e.
t.e.: (tio estas): das heißt
.
unu
unu: ein, eins
.
unuaj
unu: ein, eins
unu`a: erst(-er,-e,-es) ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
uzante
uz': gebrauchen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
uzu
uz': gebrauchen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vangon
vang': Wange
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
varma
varm': varm
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
varmeco
varm': varm
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
vekas
vek': wecken
as: bezeichnet das Präsens
.
veni
ven': kommen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
venkante
venk': siegen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
venkos
venk': siegen
os: bezeichnet das Futur
.
vento
vent': Wind
o: bezeichnet das Substantiv
.
verajn
ver': Wahrheit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
verkisto
verk': verfassen, schreiben (Bücher etc.)
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
.
vi
vi: Ihr, du, Sie
.
viaj
vi: Ihr, du, Sie
vi`a: Ihr, euer, dein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
vian
vi: Ihr, du, Sie
vi`a: Ihr, euer, dein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vidos
vid': sehen
os: bezeichnet das Futur
.
vin
vi: Ihr, du, Sie
vi`n: dich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vipo
vip': Peitsche
o: bezeichnet das Substantiv
.
virga
virg': jungfräulich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
virinon
vir': Mann
in': bezeichnet das weibliche Geschlecht ▌patr'in': Mutter ♦ patr': Vater ▌fianĉ'in': Braut ♦ fianĉ': Bräutigam
in'o: Frau, Weibchen, weibliches Wesen, Weib ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
viro
vir': Mann
o: bezeichnet das Substantiv
.
voĉo
voĉ': Stimme
o: bezeichnet das Substantiv
.
volas
vol': wollen
as: bezeichnet das Präsens
.
volu
vol': wollen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vortaro
vort': Wort
vort'ar': Wörterbuch ♦ ar': Sammlung gewisser Gegenstände ▌arb'ar' : Wald ♦ arb': Baum
ar'o: Menge, Schar, Gruppe ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
vortoj
vort': Wort
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
zorgo
zorg': sorgen
o: bezeichnet das Substantiv