---- [ ☀ ] tusx (nl) (fr) (de) (en) -pl- (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

tuŝi


Sugesto: tajpu laŭ x-sistemo uzu verajn supersignojn.


*tuŝ/i (tr)

1 (iu) Almeti iun korpoparton al io iu: infano, ne tuŝu la spegulon!Ⓩ; Jesuo diris al ŝi: Ne tuŝu min!Ⓝ; liaj lipoj apenaŭ tuŝis la glason; ne tuŝu la freŝe farbitan pordon; tuŝi per la piedpinto la fundon de la akvo; vi ŝarĝas homojn k vi mem ne tuŝas per unu el viaj fingroj la ŝarĝojnⓃ; tuŝu ĝin (la Fundamenton) nur la MefistoⒿⒷ (☞ netuŝebla); (vs) estas bone por viro ne tuŝi virinonⓃ (ne koiti); (analoge, uzante aĵon) tuŝi la bovon per pikilo; tuŝu, koĉero! (t.e. la ĉevalon per la vipo); tuŝite, mi konfesasⓏ (de la rapiro). ☞ palpi.

2 (iu) Fari tian geston kun ia magia religia zorgo: se mi nur tuŝos lian mantelon, mi estos sanigitaⓃ; (negative pro rita malpermeso) eliru el tie, ne tuŝu malpuraĵonⓍ. ☞ tabuo.

3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin tuŝas; nenia bloveto de vento devis ŝin tuŝiⓏ; longa kurteno, kiu tuŝis la plankon; la Kristnaska arbo preskaŭ tuŝis la plafonon.

4 (iu) Ataki, ofendi, malbone trakti: kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝuⓏ; kiu lin tuŝas, tiu lin sentasⓏ (li rebatas); ke la lup’ estu sata, k la ŝaf’ netuŝataⓏ (pp kontraŭaj deziroj); kiu vin tuŝas, tiu tuŝas la pupilon de Lia okuloⓍ; ne tuŝu miajn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru malbonon!Ⓧ; (f) preĝo pure neŭtrale homa, por ke ĝi tuŝu la religiajn konvinkojn de neniu en la mondoⓏ; kiamaniere oni povas riĉigadi la lingvon, ne tuŝante ĝian fundamentonⓏ; sur la montaj pintoj kuŝas la virga neĝo, ne tuŝita de la varma spiro de l’ printempoⒷ; Kala estis freŝa k ne tuŝita de la dento de la tempoⓏ.

5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti temon: dum la kunveno oni tuŝis tiun demandon; mi volas hodiaŭ tuŝi la aferon nur per malmultaj vortoj.

6 (io) Koncerni, rilati, interesi: min ne tuŝas la afero, mi staras ekstereⓏ; kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas!Ⓩ; per kio tio tuŝas min?Ⓩ; kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas; leĝo pasintaĵon ne tuŝasⓏ (ne estas retroaktiva); decidoj tuŝantaj la dubajn demandojn de la lingvo.

7 (io) Impresi ies sensojn sentojn: neniam antaŭe tiel ravantaj tonoj tuŝis ŝian orelonⓏ; ĝi ne tuŝas lian orelon!Ⓩ; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron!Ⓩ; lin tuŝas nek admono nek ordonoⓏ; tiu respondo malagrable tuŝis linⒷ; la petegado de lia patro ne tuŝis lian koronⓏ; ŝi estis tuŝita ĝis larmojⓏ; tuŝita de scivolemo, de admiro, de ektimo.

tuŝo

1 Ago, per kiu oni tuŝas: ĉe la plej malforta tuŝo ĝi tintadis; mi eksentis tuŝon sur mia brako; ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝoⓏ; ĝis vi, Liza, lasis […], ke l’ petalojn mole modlu milda tuŝoⓌ. ➞ tuŝlinio, tuŝludo.

2Almeto de la peniko sur la tolon: pentri per larĝaj, per delikataj tuŝoj.

3Almeto de la fingro en organon kavaĵon por kirurgia obstetrika esploro.

4En multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la taĉojn.

tuŝado

1Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni povas, tuŝante la objektojn, taksi diferencojn de ebeneco, glateco, moleco varmeco. Sin. tuŝsenso.

2 Maniero, en kiu la farbo estas metata sur la tolo: oni tuj rekonas la tuŝadon de Van Gogh; (f) karakteriza tuŝado de skulptisto, verkisto, poeto.

3 Maniero, en kiu ludanto tuŝas la klavojn kordojn de instrumento.fingrado.

tuŝanta. Tia, ke ĝi tuŝas la koron, vekas emocion: tuŝanta scenoⒷ; senkulpa k tuŝanta voĉoⓏ; tuŝanta pentraĵo de bruna, ŝaŭma biera kruĉoⓏ.

tuŝebla. Tia, ke oni povas ĝin tuŝi: la nebulo fariĝis tiel dika, ke ĝi estis preskaŭ tuŝebla.

tuŝeti. Delikate, apenaŭ tuŝi: tuŝeti la vangon de infanoⒷ; la hirundo tuŝetis la surfacon de la rivero; ĉiu mia nervo sentis la tuŝeton de la patruja aeroⒷ. ☞ karesi, kisi, leki, tanĝi.

tuŝiteco. Eco de iu, tuŝita de emocio: ŝia fratino parolis kun tia tuŝiteco de l’ koroⓏ; ŝia tuŝiteco elrompiĝis per laŭta ploradoⓏ.

tuŝotima. Tiel facile difektebla, ke oni timas ĝin tuŝi: porcelano tiel multekosta, sed ankaŭ tiel rompebla, tiel tuŝotimaⓏ.

ektuŝi. Subite mallongatempe tuŝi:

1 li ektuŝis min je la ŝultro; la Eternulo etendis sian manon k ektuŝis mian buŝonⓍ; ŝi ektuŝis lin per sia malvarma manoⓏ; neniu, kiu ŝin (la edzinon de la proksimulo) ektuŝas, restas sen punoⓍ;

4 etendu nur Vian manon, k ektuŝu ĉion, kion li havas, Vi vidos, ĉu li ne blasfemos!Ⓧ;

7 la vortoj ektuŝis ian nevideblan ligilon inter la korpo k la animoⓏ.

ektuŝo. Rapida kontakto: ektuŝo de malbona manoⓏ; (f) kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie bataliⓏ.

intertuŝiĝi, kuntuŝiĝi. Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu kuntuŝiĝas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra iliⓍ; la du dratoj kuntuŝiĝis k la lampo estingiĝis; mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi, k nun redonu la edzinon al la edzoⓍ.

netuŝumino

1 ? Balzamino.

2 (fm) Prudulino.

netuŝebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte ne rajtas, ĝin tuŝi: la kesto de la Interligo estis netuŝebla; la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝeblaⓏ; la netuŝebleco (imuneco) de la Romanaj tribunusoj.

netuŝita. Tia, ke oni ĝin ne tuŝis: mi formanĝetis preskaŭ tutan romanon, sed la bindon mi lasis netuŝitaⓏ (diris la muso); mi estas virga k netuŝita (☞ netuŝumino 2).

retuŝi Vd retuŝi.

faciltuŝe. Per tre delikata tuŝo: ŝi kisis tre faciltuŝe la delikatajn folietojnⓏ.

flugtuŝi. Apenaŭ tuŝeti, kvazaŭ flugante: (f) flugtuŝante min per enigmoplena rigardo.

kortuŝi (tr) Estigi senton de simpatio 2 kompato: profunde kortuŝis min la malĝoja novaĵoⓏ; lia suferado ŝin kortuŝisⓏ; legu al mi la historion pri […] Jozefo! ĝi ĉiam tiel kortuŝadis minⓏ; la kortuŝanta sentemeco k poezieco de la bildoⓏ; tia kortuŝanta peto!Ⓩ; per okuloj duone mirantaj k duone kortuŝitaj ŝi rigardis ŝinⓏ; mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pionirojⓏ; venkante sian kortuŝitecon, ŝi turnis sin al MartaⓏ; la nekortuŝebla malamiko venkosⒷ. ☞ korpremi.

kortuŝa. Tia, ke ĝi povas kortuŝi: la beleco de la hebreinoj havas karakteron specife kortuŝanⓏ; kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristoⓏ.

tertuŝoHazarda kontaktigo de iu punkto de cirkvito al la nula potencialo.terkonekto.PIV: tusxi---version1\tusx_pl--- 2019-01-08 19:28:04
6135 reserĉoj, 2397 serĉadoj, 972 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 23 serĉeraroj
 
.
admiro
admir': podziwiać
o: oznacza rzeczownik
.
admono
admon': upominać
o: oznacza rzeczownik
.
aero
aer': powietrze
o: oznacza rzeczownik
.
afero
afer': sprawa
o: oznacza rzeczownik
.
aferon
afer': sprawa
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ago
ag': postępować
o: oznacza rzeczownik
.
aĵon
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
akcesore
akcesor': dodatkowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
akvo
akv': woda
o: oznacza rzeczownik
.
al
al: do (zastępuje też celownik)
.
alia
ali': inny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
almeti
al: do (zastępuje też celownik)
met': podziać, moźe być oddane za pomocą rozmaitych czasowników
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
almeto
al: do (zastępuje też celownik)
met': podziać, moźe być oddane za pomocą rozmaitych czasowników
o: oznacza rzeczownik
.
analoge
analog': analogiczny, pokrewny, analogowy, podobny, brzmiący jednakowo
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
animo
anim': dusza
o: oznacza rzeczownik
.
ankaŭ
ankaŭ: także
.
anseron
anser': gęś
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
antaŭe
antaŭ: przed
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
apenaŭ
apenaŭ: ledwie
.
arbo
arb': drzewo
o: oznacza rzeczownik
.
ataki
atak': napadać, atakować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.

aŭ: albo, lub
.
aŭdas
aŭd': słyszeć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
balzamino
balzamin': niecierpek, balsamina
o: oznacza rzeczownik
.
batali
batal': walczyć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
batalu
batal': walczyć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
beleco
bel': piękny
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
biera
bier': piwo
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
bildo
bild': wizerunek, obraz, obrazek
o: oznacza rzeczownik
.
bindon
bind': oprawiać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
blasfemos
blasfem': zakląć, bluźnić
os: oznacza czas przyszły
.
bloveto
blov': dąć, dmuchać
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
o: oznacza rzeczownik
.
bone
bon': dobry
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
bovon
bov': byk
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
brako
brak': ramię
o: oznacza rzeczownik
.
bruna
brun': brunatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
buŝon
buŝ': usta
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĉe
ĉe: u, przy
.
ĉevalon
ĉeval': koń
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĉi
ĉi: określenie najbliższe ▌tiu ĉi: ten ♦ tiu: tamten ▌tie ĉi: tu ♦ tie: tam
.
ĉiam
ĉiam: zawsze
.
ĉion
ĉio: wszystko
n: oznacza biernik, również kierunek
.
cirkvito
cirkvit': obwód, obwód elektryczny
o: oznacza rzeczownik
.
ĉiu
ĉiu: wszystek, każdy
.
ĉu
ĉu: czy (ĉu... ĉu...: _... _...)
.
de
de: od; zastępuje też dopełniacz
.
decidoj
decid': rozstrzygać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
delikata
delikat': delikatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
delikataj
delikat': delikatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
delikatajn
delikat': delikatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
delikate
delikat': delikatny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
demandojn
demand': pytać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
demandon
demand': pytać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
dento
dent': ząb
o: oznacza rzeczownik
.
devas
dev': musieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
devis
dev': musieć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
deziroj
dezir': życzyć
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
difektebla
difekt': uszkadzać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
diferencojn
diferenc': różnic się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
dika
dik': gruby
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
diris
dir': powiadać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
domoj
dom': dom
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
dratoj
drat': drut
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
du
du: dwa
.
dubajn
dub': wątpić
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
dum
dum: póki, podczas gdy
.
duone
du: dwa
on': oznacza liczebnik ułamkowy ▌kvar'on' : czwarta część, ćwierć ♦ kvar: cztery
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ebeneco
eben': równy
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.

eĉ: nawet
.
eco
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
edzinon
edz': małżonek
in': oznacza płeć źeńską ▌patr'in': matka ♦ patr': ojciec ▌kok'in': kura ♦ kok': kogut
in'o: samica, kobieta, płeć żeńska ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
edzo
edz': małżonek
o: oznacza rzeczownik
.
ekpalpi
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
palp': macać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
eksentis
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
sent': czuć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ekserĉoj
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ekstere
ekster: zewnątrz
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ektimo
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tim': obawiać się
o: oznacza rzeczownik
.
ektuŝas
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
ektuŝi
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
ektuŝis
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ektuŝo
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
.
ektuŝu
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
el
el: z
.
eliru
el: z
ir': iść
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
elrompiĝis
el: z
romp': łamać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
emocio
emoci': wzruszenie, emocja
o: oznacza rzeczownik
.
emocion
emoci': wzruszenie, emocja
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
en
en: w
.
energie
energi': energia
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
enigmoplena
enigm': zagadka
o: oznacza rzeczownik
plen': pełny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
esperanto
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
esploro
esplor': badać
o: oznacza rzeczownik
.
estas
est': być
as: oznacza czas teraźniejszy
.
esti
est': być
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
estigi
est': być
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
estingiĝis
esting': gasić
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estis
est': być
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
estos
est': być
os: oznacza czas przyszły
.
estu
est': być
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
etendis
etend': rospościerać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
etendu
etend': rospościerać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
eternulo
etern': wieczny
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
.
facile
facil': łatwy, lekki
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
faciltuŝe
facil': łatwy, lekki
tuŝ': ruszać, dotykać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
farbitan
farb': farba
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
farbo
farb': farba
o: oznacza rzeczownik
.
fari
far': robić, czynić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
fariĝis
far': robić, czynić
far'iĝ': stawać się ♦ iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
faru
far': robić, czynić
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
fingrado
fingr': palec
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
fingro
fingr': palec
o: oznacza rzeczownik
.
fingroj
fingr': palec
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
flugante
flug': latać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
flugtuŝante
flug': latać
tuŝ': ruszać, dotykać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
flugtuŝi
flug': latać
tuŝ': ruszać, dotykać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
folietojn
foli': liść, arkusz
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
formanĝetis
for: precz
manĝ': jeść
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
fratino
frat': brat
in': oznacza płeć źeńską ▌patr'in': matka ♦ patr': ojciec ▌kok'in': kura ♦ kok': kogut
in'o: samica, kobieta, płeć żeńska ♦ o: oznacza rzeczownik
.
freŝa
freŝ': świeźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
freŝe
freŝ': świeźy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
fundamento
fundament': fundament
o: oznacza rzeczownik
.
fundamenton
fundament': fundament
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fundon
fund': dno
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
geston
gest': giest, ruch ciała
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĝi
ĝi: ono, to
.
ĝian
ĝi: ono, to
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĝin
ĝi: ono, to
ĝi`n: ono, to ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĝis
ĝis: do, aż
.
glason
glas': szklanka
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
glateco
glat': gładki
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
havas
hav': mieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
hazarda
hazard': hazard, przypadek, traf
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
hebreinoj
hebre': Hebrajczyk
in': oznacza płeć źeńską ▌patr'in': matka ♦ patr': ojciec ▌kok'in': kura ♦ kok': kogut
in'o: samica, kobieta, płeć żeńska ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
hirundo
hirund': jaskółka
o: oznacza rzeczownik
.
historion
histori': historya
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
hodiaŭ
hodiaŭ: dziś
.
homa
hom': człowiek
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
homojn
hom': człowiek
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ia
ia: jakiś
.
ian
ia: jakiś
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ies
ies: czyjś
.
ili
ili: oni
.
ilustrita
ilustr': ozdabiać, objaśniać, ilustrować
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
impresi
impres': wraźenie
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
imuneco
imun': odporny, nietykalny
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
infano
infan': dziecię
o: oznacza rzeczownik
.
instrumento
instrument': narzędzie, instrument
o: oznacza rzeczownik
.
inter
inter: między
.
interesi
interes': interesować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
interligo
inter: między
lig': wiązać
o: oznacza rzeczownik
.
intertuŝiĝi
inter: między
tuŝ': ruszać, dotykać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
io
io: coś
.
iro
ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
iu
iu: ktoś
.
iun
iu: ktoś
n: oznacza biernik, również kierunek
.
je
je: moźe być przetłomaczone za pomocą róźnych przyimków
.
kala
kal': nagniotek, odcisk
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
karakteriza
karakteriz': charakteryzować
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
karakteron
karakter': charakter
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
karesi
kares': piescić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kavaĵon
kav': dół, loch
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ke
ke: że, żeby
.
kesto
kest': skrzynia
o: oznacza rzeczownik
.
kiamaniere
kia: jaki
kia`manier': _ ♦ manier': sposób, maniera
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kiel
kiel: jak
.
kio
kio: co
.
kion
kio: co
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kirurgia
kirurgi': chirurgia
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kisi
kis': całować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kisis
kis': całować
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kiu
kiu: kto, który
.
klasikaj
klasik': klasyczny, klasyczna
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
klavojn
klav': klawisz
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kompato
kompat': współczuwać
o: oznacza rzeczownik
.
koncerni
koncern': tyczyć się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
konfesas
konfes': przyznawać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
kontaktigo
kontakt': kontakt, styczność, styk, łączność
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
o: oznacza rzeczownik
.
kontakto
kontakt': kontakt, styczność, styk, łączność
o: oznacza rzeczownik
.
kontakton
kontakt': kontakt, styczność, styk, łączność
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kontraŭ
kontraŭ: przeciw
.
kontraŭaj
kontraŭ: przeciw
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
konvinkojn
konvink': przekonać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kordojn
kord': struna
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
koro
kor': serce
o: oznacza rzeczownik
.
koron
kor': serce
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
korpo
korp': cialo
o: oznacza rzeczownik
.
korpon
korp': cialo
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
korpoparton
korp': cialo
o: oznacza rzeczownik
part': część
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
korpremi
korp': cialo
rem': wiosłować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kortuŝa
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kortuŝadis
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝan
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kortuŝanta
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kortuŝeco
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
kortuŝi
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kortuŝis
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kortuŝitaj
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
kortuŝite
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kortuŝitecon
kor': serce
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kristnaska
Krist': Chrystus
krist'nask': Boże Narodzenie ♦ nask': rodzić
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
krokodilo
krokodil': krokodyl
o: oznacza rzeczownik
.
kruĉo
kruĉ': dzban
o: oznacza rzeczownik
.
kun
kun: z
.
kuntuŝiĝas
kun: z
tuŝ': ruszać, dotykać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
kuntuŝiĝi
kun: z
tuŝ': ruszać, dotykać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kuntuŝiĝis
kun: z
tuŝ': ruszać, dotykać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kuntuŝiĝu
kun: z
tuŝ': ruszać, dotykać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kunveno
kun: z
ven': przychodzić
o: oznacza rzeczownik
.
kurteno
kurten': kurtyna, firanka
o: oznacza rzeczownik
.
kuŝas
kuŝ': leźeć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
kuŝu
kuŝ': leźeć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kvazaŭ
kvazaŭ: jakoby
.
kvin
kvin: pięć
.
la
la: przedimek określny (nie tłomaczy się)
.
lampo
lamp': lampa
o: oznacza rzeczownik
.
larĝaj
larĝ': szeroki
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
larmoj
larm': łza
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
lasis
las': puszczać, zostawiać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
laŭ
laŭ: według
.
laŭta
laŭt': głośno
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
leĝo
leĝ': prawo
o: oznacza rzeczownik
.
legu
leg': czytać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
leki
lek': lizać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
lia
li: on
li`a: jego ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
li
li: on
.
liaj
li: on
li`a: jego ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
lian
li: on
li`a: jego ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
libristo
libr': księga, książka
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
.
ligilon
lig': wiązać
il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lin
li: on
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lingvo
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
.
lingvon
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lipoj
lip': warga
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
longa
long': długi
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ludanto
lud': bawić się, grać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
magia
magi': magie
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malagrable
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
agrabl': przyjmny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
malamiko
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
amik': przyjaciel
o: oznacza rzeczownik
.
malbona
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malbone
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
malbonon
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malĉasta
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
ĉast': niepokalany, czysty
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malforta
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
fort': silny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malĝoja
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
ĝoj': cieszyć się
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mallongatempe
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mal'long': _ ♦ long': długi
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
temp': czas
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
mallonge
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mal'long': _ ♦ long': długi
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
malmultaj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mult': wiele
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
malpermeso
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
permes': pozwalać
o: oznacza rzeczownik
.
malpuraĵon
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
pur': czysty
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malvarma
malv': malwa, ślaz
arm': uzbrajać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
maniero
manier': sposób, maniera
o: oznacza rzeczownik
.
mano
man': ręka
o: oznacza rzeczownik
.
manon
man': ręka
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
mantelon
mantel': plaszcz
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
marta
Mart': Marzec
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mem
mem: sam
.
metata
met': podziać, moźe być oddane za pomocą rozmaitych czasowników
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mia
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
mi
mi: ja
.
miaj
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
miajn
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
mian
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
milda
mild': łagodny, potulny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
min
mi: ja
mi`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
mirantaj
mir': dziwić się
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
mole
mol': miękki
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
moleco
mol': miękki
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
mondo
mond': świat
o: oznacza rzeczownik
.
montaj
mont': góra
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
multaj
mult': wiele
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
multekosta
mult': wiele
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
kost': kosztować
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
muso
mus': mysź
o: oznacza rzeczownik
.
ne
ne: nie
.
nebulo
nebul': mgła
o: oznacza rzeczownik
.
negative
negativ': przeczący, odmowny, negatywny, ujemny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
neĝo
neĝ': śnieg
o: oznacza rzeczownik
.
nek
nek: ani (nek... nek...: ani... ani...)
.
nekortuŝebla
nek: ani (nek... nek...: ani... ani...)
or': złoto
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nenia
nenia: żaden
.
neniam
neniam: nigdy
.
neniu
neniu: nikt
.
neniun
neniu: nikt
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nervo
nerv': nerw
o: oznacza rzeczownik
.
netuŝata
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
at': oznacza imiesłów bierny czasu teraźniejszego ▌far'at': _ ♦ far': do
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
netuŝebla
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
netuŝebleco
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
netuŝita
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
netuŝumino
ne: nie
tuŝ': ruszać, dotykać
um': przyrostek, nie mający stlałego znaczenia
in': oznacza płeć źeńską ▌patr'in': matka ♦ patr': ojciec ▌kok'in': kura ♦ kok': kogut
in'o: samica, kobieta, płeć żeńska ♦ o: oznacza rzeczownik
.
neŭtrale
neŭtral': neutralny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
nevideblan
ne: nie
vid': widzieć
ne`vid'ebl': _ ♦ ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nia
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ni
ni: my
.
niaj
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nobla
nobl': szlachetny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
novaĵo
nov': nowy
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
.
nula
nul': zero
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nun
nun: teraz, obecnie
.
nur
nur: tylko
.
objektojn
objekt': przedmiot
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ofendi
ofend': obraźać, krzywdzić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
ofte
oft': często
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
okulo
okul': oko
o: oznacza rzeczownik
.
okuloj
okul': oko
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
oni
oni: zaimek nieosobisty liczby mnogiej
.
ordono
ordon': rozkazywać
o: oznacza rzeczownik
.
orelon
orel': ucho
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
organon
organ': narząd, organ
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
palpi
palp': macać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
parolis
parol': mówić
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pasintaĵon
pas': przechodzić
int': oznacza imiesłów czynny czasu przeszłego ▌far'int': _ ♦ far': _
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
patro
patr': ojciec
o: oznacza rzeczownik
.
patruja
patr': ojciec
patr'uj': ojczyzna ♦ uj': zawierający, noszący (t. j. przedmtot, w którym się coś przechowuje, roślina, która wydaje owoc, lub kraj, względem zaludniających go mieszkańców ▌cigar'uj': cygarnica ♦ cigar': cygaro ▌pom'uj': jabłoń ♦ pom': jabłko ▌Turk'uj': Turcya ♦ Turk': turek
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
pekanton
pek': grzeszyć
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
peko
pek': grzeszyć
o: oznacza rzeczownik
.
peniko
penik': pędzel
o: oznacza rzeczownik
.
pensis
pens': myśleć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
pentraĵo
pentr': rysować, malować
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
.
pentri
pentr': rysować, malować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
per
per: pwzez, za pomocą
.
petalojn
petal': płatek
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
petegado
pet': prosić
eg': oznacza zwiększenie lub wzmocnienie stopnia ▌man'eg': łapa ♦ man': ręka ▌varm'eg': gorący ♦ varm': ciepły
eg'a: _ ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
do: więc
.
peto
pet': prosić
o: oznacza rzeczownik
.
piedpinto
pied': noga
pint': wierzchołek, szczyt
o: oznacza rzeczownik
.
pikilo
pik': Kłuć █ Pik
pik'il': źądło ♦ il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
.
pilkaj
pilk': piłka
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
pilko
pilk': piłka
o: oznacza rzeczownik
.
pintoj
pint': wierzchołek, szczyt
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
pioniroj
pionir': pionier
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
plafonon
plafon': sufit
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
plankon
plank': podłoga
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
plej
plej: najwięcej
.
plena
plen': pełny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
plorado
plor': płakać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
poeto
poet': poeta
o: oznacza rzeczownik
.
poezieco
poezi': poezja
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
por
por: dla, za
.
porcelano
porcelan': porcelana
o: oznacza rzeczownik
.
pordon
pord': drzwi
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
potencialo
potenc': władza, siła, potęga
ial: dla jakiejś przyczyny
o: oznacza rzeczownik
.
povas
pov': módz
as: oznacza czas teraźniejszy
.
preĝo
preĝ': modlić się
o: oznacza rzeczownik
.
preskaŭ
preskaŭ: prawie
.
pri
pri: o
.
principo
princip': zasada, reguła
o: oznacza rzeczownik
.
printempo
printemp': wiosna
o: oznacza rzeczownik
.
pritrakti
pri: o
trakt': porozumiewać się, układać się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
pro
pro: z powodu, dla
.
profetoj
profet': prorok
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
profunde
profund': głęboki
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
proksimulo
proksim': blizki
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
.
punkto
punkt': punkt, kropka
o: oznacza rzeczownik
.
puno
pun': karać
o: oznacza rzeczownik
.
pupilon
pupil': żrenica
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
pure
pur': czysty
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
rajtas
rajt': prawo, racya, słuszność
as: oznacza czas teraźniejszy
.
rapida
rapid': prędki, bystry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
rapiro
rapir': rapir
o: oznacza rzeczownik
.
ravantaj
rav': zachwycić
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
rebatas
re': znowu, napowrót
bat': bić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
redonu
re': znowu, napowrót
don': dawać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
rekonas
re': znowu, napowrót
kon': znać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
religia
religi': religia
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
religiajn
religi': religia
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
rememoras
rem': wiosłować
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
mor': zwyczaj, obyczaj
as: oznacza czas teraźniejszy
.
reserĉoj
re': znowu, napowrót
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
respondo
respond': odpowiadać
o: oznacza rzeczownik
.
restas
rest': pozostawać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
resti
rest': pozostawać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
retroaktiva
re': znowu, napowrót
tro: zbyt
aktiv': obrotny, aktywny, czynny, działający
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
retuŝi
re': znowu, napowrót
tuŝ': ruszać, dotykać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
riĉigadi
riĉ': bogaty
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
rigardis
rigard': patrzeć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
rigardo
rigard': patrzeć
o: oznacza rzeczownik
.
rilati
rilat': odnosić się, tyczeć się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
rita
rit': obrządek, obrzęd, ryt, rytuał
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
rivero
river': rzeka
o: oznacza rzeczownik
.
romanaj
roman': powieść
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
romanon
roman': powieść
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
rompebla
romp': łamać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sanigita
san': zdrowy
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sanktoleitojn
sankt': święty
ole': olej
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ŝarĝas
ŝarĝ': obciąźać, naładować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
ŝarĝojn
ŝarĝ': obciąźać, naładować
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sata
sat': syty
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ŝaŭma
ŝaŭm': piana
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sceno
scen': scena
o: oznacza rzeczownik
.
scivolemo
sci': wiedzieć
vol': chcieć
em': skłonny, przyzwyczajony ▌babil'em': gaduła ♦ babil': paplać
em'o: zamiłowanie, skłonność ♦ o: oznacza rzeczownik
.
se
se: jeźeli
.
sed
sed: lecz
.
sen
sen: bez
.
senkulpa
sen: bez
kulp': winny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
sensoj
sens': czucie, zmysł
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
sensojn
sens': czucie, zmysł
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sentas
sent': czuć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
sentemeco
sent': czuć
em': skłonny, przyzwyczajony ▌babil'em': gaduła ♦ babil': paplać
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
sentis
sent': czuć
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
sentojn
sent': czuć
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
senton
sent': czuć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
serĉadoj
serĉ': szukać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉeraroj
serĉ': szukać
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉiĝonto
serĉ': szukać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
sia
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ŝia
ŝi: ona
ŝi`a: jej ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ŝi
ŝi: ona
.
sian
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ŝian
ŝi: ona
ŝi`a: jej ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
simpatio
simpati': sympatia, życzliwość, upodobanie
o: oznacza rzeczownik
.
sin
si: siebie
si`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
ŝin
ŝi: ona
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sistemo
sistem': system, system komputerowy
o: oznacza rzeczownik
.
skulptisto
skulpt': rzeźbić
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
.
skvamoj
skvam': łuska
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
specife
specif': wyliczać, specyfikować, wyszczególniać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
spegulon
spegul': zwierciadło
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
spiro
spir': oddychać
o: oznacza rzeczownik
.
sportoj
sport': sport
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
staras
star': stać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
subite
subit': nagły
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
suferado
sufer': cierpieć
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
sugesto
sugest': podsuwać, sugerować, nasunąć
o: oznacza rzeczownik
.
ŝultro
ŝultr': ramię
o: oznacza rzeczownik
.
supersignojn
super: nad
sign': znak
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sur
sur: na
.
surfacon
surfac': powierzchnia
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tajpu
tajp': pisać na maszynie, pisać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
taksi
taks': taksować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
tanĝi
tan': garbować, wyprawiać (skóry)
ĝi: ono, to
.
temon
tem': temat, zadanie
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tempo
temp': czas
o: oznacza rzeczownik
.
terkonekto
ter': ziemia
konekt': łączyć, stykać
o: oznacza rzeczownik
.
tertuŝo
ter': ziemia
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
.
tia
tia: taki
.
tian
tia: taki
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tie
tie: tam, odtąd
.
tiel
tiel: tak
.
timas
tim': obawiać się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
tintadis
tint': brząkać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tio
tio: to, tamto
.
tiu
tiu: tamten
.
tiun
tiu: tamten
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tolo
tol': płótno
o: oznacza rzeczownik
.
tolon
tol': płótno
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tonoj
ton': tom
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
tra
tra: przez (wskroś)
.
trairi
tra: przez (wskroś)
ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
trakti
trakt': porozumiewać się, układać się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
trans
trans: przez, prze-
.
tre
tre: bardzo
.
tuj
tuj: natychmiast
.
turnis
turn': obracać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝado
tuŝ': ruszać, dotykać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
tuŝadon
tuŝ': ruszać, dotykać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tuŝanta
tuŝ': ruszać, dotykać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuŝantaj
tuŝ': ruszać, dotykać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
tuŝante
tuŝ': ruszać, dotykać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tuŝas
tuŝ': ruszać, dotykać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
tuŝebla
tuŝ': ruszać, dotykać
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuŝeti
tuŝ': ruszać, dotykać
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
tuŝetis
tuŝ': ruszać, dotykać
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝeton
tuŝ': ruszać, dotykać
et': oznacza zmniejszenie, zdrobnienie lub osłabienie stopnia ▌mur'et': ścianka ♦ mur': ściana ▌rid'et': uśmiechać się ♦ rid': śmiać się
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tuŝi
tuŝ': ruszać, dotykać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
tuŝis
tuŝ': ruszać, dotykać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
tuŝita
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuŝite
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tuŝiteco
tuŝ': ruszać, dotykać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
tuŝlinio
tuŝ': ruszać, dotykać
lini': wiersz
o: oznacza rzeczownik
.
tuŝludo
tuŝ': ruszać, dotykać
lud': bawić się, grać
o: oznacza rzeczownik
.
tuŝo
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
.
tuŝoj
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
tuŝon
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tuŝos
tuŝ': ruszać, dotykać
os: oznacza czas przyszły
.
tuŝotima
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
tim': obawiać się
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuŝsenso
tuŝ': ruszać, dotykać
sens': czucie, zmysł
o: oznacza rzeczownik
.
tuŝu
tuŝ': ruszać, dotykać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
tutan
tut': caly
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
t.e.
t.e.: (tio estas): _
.
unu
unu: jeden
.
unuaj
unu: jeden
unu`a: pierwszy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
uzante
uz': używać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
uzu
uz': używać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vangon
vang': policzek
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
varma
varm': ciepły
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
varmeco
varm': ciepły
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
vekas
vek': budzić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
veni
ven': przychodzić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
venkante
venk': zwyciężać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
venkos
venk': zwyciężać
os: oznacza czas przyszły
.
vento
vent': wiatr
o: oznacza rzeczownik
.
verajn
ver': prawda
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
verkisto
verk': tworzyć, układać, pisać (dzieło)
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
.
vi
vi: wy, ty
.
viaj
vi: wy, ty
vi`a: wasz, twój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
vian
vi: wy, ty
vi`a: wasz, twój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vidos
vid': widzieć
os: oznacza czas przyszły
.
vin
vi: wy, ty
vi`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
vipo
vip': bicz
o: oznacza rzeczownik
.
virga
virg': dziewiczy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
virinon
vir': mężczyzna, mąż
in': oznacza płeć źeńską ▌patr'in': matka ♦ patr': ojciec ▌kok'in': kura ♦ kok': kogut
in'o: samica, kobieta, płeć żeńska ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
viro
vir': mężczyzna, mąż
o: oznacza rzeczownik
.
voĉo
voĉ': glos
o: oznacza rzeczownik
.
volas
vol': chcieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
volu
vol': chcieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vortaro
vort': słowo, wyraz
vort'ar': _ ♦ ar': oznacza zbiór danych przedmiotów ▌arb'ar': las ♦ arb': drzewo
ar'o: zbiór, mnogość ♦ o: oznacza rzeczownik
.
vortoj
vort': słowo, wyraz
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
zorgo
zorg': troszczyć się
o: oznacza rzeczownik