n∘ de┐ ''   'sanª'   ' : '   triés sans ª³¹º²¯~ ;
ligne┘ [revu 17:47 13/02/2020] : 69 lignes de (eilofr.txt 21:55 6/07/2012)
00817 aermalsano     | aerºmal~sanªo : mal de l'air
01757 akvomalsano     | akvºo~mal~sanªo : hydropisie (méd.)
04684 aspekti sane    ¦ aspekt¹i sanªe : avoir l'air bien portant
09178 cerbomalsana    | cerbºo~mal~sanªa : qui a le cerveau dérangé
12861 dormomalsano    | dorm¹o~mal~sanªo : maladie du sommeil
16117 falmalsano     | fal¹mal~sanªo : mal caduc, épilepsie (méd.)
17617 flavmalsano     | flavªmal~sanªo : jaunisse
18681 freŝa kaj sana   ¦ freŝªa kaj sanªa : frais et dispos
21029 gruzmalsano     | gruzºmal~sanªo : gravelle
21805 haŭtmalsano     | haŭtºmal~sanªo : maladie de peau
22191 hepatmalsano    | hepatºmal~sanªo : maladie de foie
52910 je via sano     ¦ je vi³a sanªo : à votre santé
27745 kasonmalsano    | kasonºmal~sanªo : maladie des caissons (méd.)
31175 kormalsano     | korºmal~sanªo : maladie de cœur
23769 la malsanulo pro imago ¦ la mal~sanªulºo pro imag¹o : le Malade imaginaire
52921 malsana       | mal~sanªa : malade
52924 malsaneca      | mal~sanªecªa : morbide
52925 malsanema      | mal~sanªemªa : maladif, valétudinaire
52926 malsaneta      | mal~sanªet³a : indisposé, souffrant
52927 malsaneto      | mal~sanªet³o : indisposition
52923 malsani       | mal~sanªi : être malade
52929 malsaniga      | mal~sanªig³a : insalubre
52928 malsanigi      | mal~sanªig³i : rendre malade // compromettre (fin.)
52930 malsaniĝi      | mal~sanªiĝ³i : tomber malade
52922 malsano       | mal~sanªo : maladie, affection
67392 malsano de sankta vito ¦ mal~sanªo de sanktªa vito : chorée, danse de Saint-Guy* (méd.)
52932 malsanulejo     | mal~sanªulºejºo : hôpital, hospice
52933 malsanulisto    | mal~sanªulºistºo : garde-malade, infirmier
52931 malsanulo      | mal~sanªulºo : un malade
37053 mankomalsano    | mank¹o~mal~sanªo : carence (méd.)
37142 marmalsano     | marºmal~sanªo : mal de mer
38046 mensmalsana     | mensºmal~sanªa : qui a l'esprit dérangé
39793 mortmalsana     | mort¹mal~sanªa : condamné par la médecine
52934 nerèsanigebla    | ne~rè~sanªig³eblªa : incurable
43859 papagmalsano    | papagºmal~sanªo : psittacose
47328 popolsano      | popolºsanªo : santé publique
52935 prisana       | pri~sanªa : sanitaire
52944 remalsaniĝo     | re~mal~sanªiĝ³o : rechute, récidive
52937 resaniga      | re~sanªig³a : reconstituant, curatif
52942 resaniĝanto     | re~sanªiĝ³ant³o : convalescent
52939 resanigebla     | re~sanªig³eblªa : reconstituant, curatif
52940 resanigejo     | re~sanªig³ejºo : maison de convalescence, maison de santé
52936 resanigi      | re~sanªig³i : guérir, rendre la santé, remettre sur pied*
52941 resaniĝi      | re~sanªiĝ³i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
52938 resanigo      | re~sanªig³o : guérison, cure // assainissement (fin.)
52943 resaniĝo      | re~sanªiĝ³o : convalescence, rétablissement
52907 sana        | sanªa : bien portant, sain
52920 sanatesto      | sanªatest¹o : bulletin de santé
52908 sane        | sanªe : sainement
52911 sani        | sanªi : se bien porter
52913 saniga       | sanªig³a : sain (:air), salubre // salutaire
52914 sanigejo      | sanªig³ejºo : sanatorium, sana*
52912 sanigi       | sanªig³i : donner la santé, fortifier // assainir
52918 saniĝi       | sanªiĝ³i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
52915 sanigilo      | sanªig³ilºo : appareil hygiénique
52917 sanigistaro     | sanªig³istºar³o : service de santé
52916 sanigisto      | sanªig³istºo : hygiéniste
52909 sano        | sanªo : (bonne) santé
52919 sanuloj       | sanªulºo³j : les bien portants
53692 seksa malsano    ¦ seksºa mal~sanªo : maladie vénérienne
53704 sekskontaĝa malsano ¦ seksºkontaĝa mal~sanªo : maladie sexuellement transmissible (M.S.T.)
54232 serioze malsaniĝi  ¦ seriozªe mal~sanªiĝ³i : tomber gravement malade
56524 spina malsano    ¦ spinºa mal~sanªo : rachitisme
59751 ŝtonmalsano     | ŝtonºmal~sanªo : la ᵐᵃˡᵃᵈⁱᵉ ᵈᵉ ˡᵃ pierre, la lithiase (méd.)
63557 trinki el glaso, pro ies sano ¦ trink¹i el glasºo, pro i²es sanªo : boire dans un verre, à la santé de quelqu'un
64301 turnomalsano    | turn¹o~mal~sanªo : tournis (méd.)
66079 venera malsano   ¦ venerªa mal~sanªo : maladie vénérienne, maladie sexuellement transmissible
66090 venerea malsano   ¦ venereªa mal~sanªo : maladie vénérienne, maladie sexuellement transmissible
68164 vundosaniga     | vund¹o~sanªig³a : vulnéraire