Etymologie - kilo (2 préfixes homographes et une racine) 27/12/2013

n∘ de\ ''   'kil'   ': '   triés sans ª:³¹º²¯~ ; sans←('kils')('kilt')('Akil')('akil')('nkil')('skil')
ligne/ 18:47:52 28/12/2013 : 22 lignes de framas.txt 19:11 27/12/2013

28750 kilo        | kilºo : quille (mar.)
28754 antaŭkilo   | antaŭ~kilºo : étrave (mar.)
28751 bilĝa kilo  ¦ bilĝºa kilºo : quille de roulis (mar.)
28752 kilbloko      | kilºblokºo : tin (mar.)
28753 kilŝtupo      | kilºŝtupºo : redan (mar.)
28755 postkilo    | post~kilºo : étambot (mar.)
52834 rulkilo     | rulºkilºo : quille de roulis (mar.)

28758 kilo        | kilo~ : (préfixe, de 1000¹) un millier de [~…], [~…]ˣ10³
28759 kilometro      ¡: kilo~metr³o : un kilomètre, un millier de mètres, 10³ mètres

28760 kilo        | kil~o~ : (préfixe homographe à kilo~, de 1024¹) [~…]ˣ2¹⁰
28761 kilookteto     ¡: kil~o~oktetºo : un kilooctet, 1024 octets, 2¹⁰ octets

28757 kilo et (kilo)   ! kilo~ et (kil~o~): homographes sans que les mots qu'ils préfixent ne le soient

05708 kilobajto      | kil~o~bajtºo : un kilobyte, 1024 bytes
09545 kilociklo      | kilo~ciklºo : kilocycle (rad.)
20902 kilogramo      | kilo~gramºo : un kilogramme, 1000¹ grammes, 10³ grammes
38809 kilometra      | kilo~metr³a : kilométrique
38808 kilometro      | kilo~metr³o : kilomètre (1000 mètre)
66396 kilovato      | kilo~vatºo : kilowatt
66402 kilovatto      | kilo~vattºo : kilowatt
68527 kilovolto      | kilo~voltºo : kilovolt (1000 V)
38801 metrokilogramo   | metr³o~kilo~gramºo : kilogrammètre (unité de travail), (1 kgm)
47395 veturi po cent kilometroj hore ¦ vetur¹i po cent kilo~metr³o³j horºe : aller à cent à l'heure