47867 poligalacoj     | poligalºacºo¯j : l(a famille d)es polygalacées (comme la polygale)  ???
47866 poligalo      | poligalºo : polygale, herbe à lait (bot.)
47871 poligamia      | poli¨gami¯a : polygamique
47869 poligamio      | poli¨gami¯o : polygamie
47872 poligamiulo     | poli¨gami¯ulºo : un polygame
47784 poligi       | polºig¹i : poloniser, donner un caractère polonais
47874 poliginio      | poliginiºo : Polygynie
47876 poligloto      | poli¨glotºo : un polyglotte
20941 poligona      | poli¨gon¯a : polygonal
47879 poligonato     | poligonato : sceau-de-salomon = salomonsigelo (bot.)
20943 poligono      | poli¨gon¯o : polygone (géom.)
20944 poligòno      ‡ poligònºo : sarrasin, blé noir (bot.)
20945 poligònacoj     ‡ poligònºacºo¯j : l(a famille d)es polygonacées (bot.)
20946 poligònaco     • poligònºacºo : (inapte au singulier)
47883 polikliniko     | poliklinikºo : polyclinique
47885 Polikrato      | Polikrato : Polycrate
47888 polikromia     | poli¨krom¯iºa : polychrome
47887 polikromio     | poli¨krom¯iºo : polychromie
47890 Poliksena      | Poliksen¯a : Polyxène
38793 polimerigi     | poli¨merºig¹i : polymériser
47894 polimerigi     | polimerºig¹i : polymériser
47893 polimerio      | polimerºiºo : polymérie
47895 polimeriĝo     | polimerºiĝ¹o : polymérisation
38792 polimero      | poli¨merºo : polymère (ch.)
47832 polimero      | poli¨merºo : polymère (ch.)
47892 polimero      | polimerºo : polymère (ch.)
47907 polimjelito     | polimjelito : poliomyélite (méd.)
47897 Polimnia      | Polimni¯a : Polymnie (myth.)
47900 polinezia      | polineziºa : polynésien
47901 Polineziano     | Polineziºan³o : Polynésien
47899 Polinezio      | Polineziºo : Polynésie
47903 polinomo      | polinomºo : polynôme (algèbre)
47905 polinuklea     | polinuklea : polynucléaire (bio.)
47785 Polio        | Polºiºo : Pologne
47909 Poliono       | Poliono : Pollion
47912 poliparo      | poliparo : polypier
47915 poliplektro     | poliplektro : éperonnier (orn.)
47911 polipo       | polipo : polype (zoo.)
47917 polipodio      | polipodiºo : polypode (bot.)
47919 poliporo      | poliporo : polypore (myc.)
47921 poliptero      | poli¨pter¯o : polyptère (ich.) aux nombreuses nageoires (aile pris pour nageoire)
47923 poliptiko      | poliptiko : polyptique (t.s.) // pouillé (hist.)
47913 polipujo      | polipujºo : polypier
47928 polisindeto     | polisindeto : polysyndète (litt.)
47925 poliso       | poliso : police (d'assurance)
47932 polistiko      | polistiko : fougère mâle (bot.)
47934 polistireno     | polistireno : polystyrène (ch.)
47930 polisto       | polistºo : poliste (ent.)
47936 politeismo     | politeismºo : polythéisme (rel.)
47938 politeisto     | politeistºo : polythéiste
47941 politeknikano    | politeknikºan³o : polytechnicien
47940 politekniko     | politeknikºo : polytechnique (institution), arts et métiers (école)
47944 politika      | politikºa : politique
47945 politiki      | politikºi : faire de la politique
47947 politikistaĉo    | politikºistºaĉ³o : politicien
47946 politikisto     | politikºistºo : homme politique
47943 politiko      | politikºo : la politique
47948 politikologio    | politikºo¨log¯iºo : politologie
47949 politikologo    | politikºo¨log¯o : politologue
47951 politologo     | politologºo : politologue
47881 poliĥeto      | poliĥeto : polychète (zoo.)
47953 poljo        | poljo : poljé (géol.)
47955 polko        | polko : polka (danse)
47787 Pollando      | Polºlandºo : Pologne
47958 polma        | polmºa : palmaire
47957 polmo        | polmºo : paume (anat.)
47959 polmoludo      | polmºo¨lud¹o : jeu de paume (sp.)
47781 polo        | polºo : un polonais
47782 polo        • pol¹o : (inapte)
47963 polonio       | poloniºo : polonium (ch.)
47964 Polonio       † Poloni¯o : Polonius
47961 poloo        | poloºo : polo (sp.)
47966 polpo        | polpºo : poulpe, pieuvre (zoo.)
47968 Poltavo       | Poltavºo : Poltava
47970 poltrono      | poltronºo : un poltron, lâche, couard
47975 poluado       | polu¹adºo : pollution (industrielle …)
47976 poluaĵo       | polu¹aĵºo : un polluant
47979 polucio       | poluciºo : pollution (méd. // industrielle …)
47973 polui        | polu¹i : polluer (la nature)
47786 Polujo       | Polºuj³o : Pologne
47981 Polukso       | Poluksºo : Pollux (myth. astr.)
47974 poluo        | polu¹o : pollution (industrielle …)
67371 polura verniso   ¦ polurºa vernisºo : vernis au tampon
47985 polurado      | polurºadºo : polissage
47984 poluri       | polurºi : polir, faire reluire, brunir, doucir (un métal) // lustrer (étoffe), satiner (épreuve) // polir (f.)
47986 polurilo      | polurºilºo : polissoir
47987 poluristo      | polurºistºo : polisseur
47988 polurita      | polurºitªa : (f.) dégourdi
47989 polurmaŝino     | polurºmaŝinºo : polisseuse (machine)
47983 poluro       | polurºo : poli, brillant, lustre
47990 polurtuko      | polurºtukºo : chiffon à lustrer
47995 polusa       | polusa : polaire
47996 polusa aŭroro    ¦ polusa aŭrorºo : aurore polaire
47997 Polusa stelo    ¦ Polusa stelºo : la Polaire, l'étoile polaire (astr.)
58037 polusa stelo    ¦ polusa stelºo : l'étoile polaire
47999 poluscirklo     | poluscirklºo : cercle polaire
47998 poluseco      | polusecºo : polarité (élec.)
48000 polushundo     | polushundºo : chien de traîneau
47994 poluso       | poluso : pôle (t.s.)
48009 polva        | polvºa : de poussière // poussiéreux, poudreux (։chemin)
48010 polvadi       | polvºadi : poudroyer (։route)
48011 polveco       | polvºecºo : état poussiéreux, poudroiement
48012 polvero       | polvºero : grain de poussière
48013 polvigi       | polvºig¹i : réduire en poussière
48014 polviĝi       | polvºiĝ¹i : devenir poussière
48008 polvo        | polvºo : poussière (t.s.), poussier (charbon)
48016 polvofungo     | polvºo¨fungºo : vesse-de-loup (myc.) = likoperdo
48017 polvokarbo     | polvºo¨karbo : poussier // fine (d'anthracite)
48018 polvokolora     | polvºo¨kolorºa : gris poussière, cendre
48019 polvomantelo    | polvºo¨mantelºo : cache-poussière
48020 polvoneĝo      | polvºo¨neĝo : neige poudreuse
48021 polvosuĉilo     | polvºo¨suĉ¹ilºo : aspirateur
48022 polvoviŝilo     | polvºo¨viŝ¹ilºo : chiffon, torchon
48015 polvujo       | polvºuj³o : poubelle
48028 poma        | pomºa : de pomme
48029 pomacoj       | pomºacºo¯j : l(a famille d)es pomacées ou pirées (comme la pomme)
48047 pomadi       | pomadºi : pommader
48046 pomado       | pomadºo : pommade
21163 pomalgrande     | po¨mal¨grandªe : au détail
48033 pomarbo       | pomºarbºo : pommier
48030 pomaĵo       | pomºaĵºo : pulpe, marc de pommes
48049 pomelo       | pomelo : pommeau (de sabre…// de selle)
48054 pomerhundo     | pomerhundºo : loulou (mam.) = ŝpico
48052 Pomerio       | Pomerio : Poméranie
48051 Pomero       | Pomero : Poméranien
48053 Pomerujo      | Pomerujºo : Poméranie
48031 pometo       | pomºet³o : pommette (anat.)
48034 pomforma      | pomºformºa : pommé
48036 pomkaĉo       | pomkaĉo : purée de pommes
48037 pomkerneto     | pomºkernºet³o : pépin de pomme
48026 pomo        | pomºo : pomme (bot.) // (objet en forme de) pomme
48040 pomologia      | pomºo¨log¯iºa : pomologique
48039 pomologio      | pomºo¨log¯iºo : pomologie
48038 pomologo      | pomºo¨log¯o : pomologue
48058 pompa        | pompa : pompeux, fastueux, splendide, magnifique
48062 pompeano      | pompeºan³o : un pompéien
48065 pompeja       | pompeja : pompéien
48064 Pompejo       | Pompejºo : Pompéi
48061 Pompeo       | Pompeºo : Pompée
48059 pompi        | pompi : resplendir, éclater (f.)
48056 pompo        | pompo : pompe, faste, splendeur
48041 pomtordulo     | pomºtord¹ulo : carpocapse, pyrale des pommes (ent.)
48043 pomtorto      | pomºtortºo : tarte aux pommes
48042 pomtortriko     | pomºtortrikºo : carpocapse, pyrale des pommes (ent.)
48032 pomujo       | pomºuj³o : récipient à pommes // pommier
65415 pomujo       ¡ pomºuj³o : pommier ◆ pomºo : pomme
48044 pomvino       | pomºvinºo : cidre
48035 pomĝardeno     | pomºĝardenºo : verger
48069 ponardego      | ponardºeg³o : épieu (chasse) // lance = lanco
48068 ponardi       | ponardºi : poignarder
48067 ponardo       | ponardºo : dague, poignard
48071 Poncio Pilato    ¦ Poncio Pilato : Ponce Pilate
48077 ponda        | ponda : pondérateur
48075 pondi        | pondi : pondérer (statistiques)
48079 Pondiĉero      | Pondiĉero : Pondichéry
48076 pondo        | pondo : pondération
48082 poneino       | poneºin³o : ponette
48081 poneo        | poneºo : poney (mam.)
48083 ponevosto      | poneºvostºo : queue de cheval (coiffure)
48102 Pont-Eŭskino    | Pontº-Eŭskinºo : le Pont-Euxin
48101 Ponta        | Pontºa : Pontique
48090 pontarko      | pontºarko : arche
48088 ponteto       | pontºet³o : passerelle // pontet (arme) // chevalet (violon …)
48105 pontifika      | pontifikºa : pontifical
48106 pontifikeco     | pontifikºecºo : pontificat
48104 pontifiko      | pontifikºo : pontife
48091 pontimposto     | pontºimpostºo : péage
48089 pontisto      | pontºistºo : pontonnier
48094 pontlingvo     | pontºlingvºo : langue intermédiaire (entre deux traducteurs)
48087 ponto        | pontºo : pont // passerelle (de commandement, mar.) // pont (métencéphale, anat.) // pont, passage (f.)
48100 Ponto        | Pontºo : le Pont
48092 pontokapo      | pontºo¨kapºo : tête de pont (mil.)
48093 pontokolono     | pontºo¨kolonºo : pile = piliero
48109 pontono       | pontonºo : ponton (t.s.)
48095 pontoplanko     | pontºo¨plankºo : tablier de pont
48073 ponĉo        | ponĉo : poncho (vêt.)
48085 ponĝeo       | ponĝeo : pongé (tex.)
47706 Poo         | Poo : le Pô = pado
45465 popeca laboro    ¦ po¨pecºa labor¹o : travail aux pièces
47703 popece       ¦ po¨pecºe : à la pièce // aux pièces // morceau par morceau
48114 popla pomado    ¦ poplºa pomadºo : populeum (phar.)
48116 poplino       | poplinºo : popeline (tex.)
48119 poplita kavo    ¦ poplitºa kavºo : creux poplité (anat.)
48118 poplito       | poplitºo : jarret (anat.)
48113 poplo        | poplºo : peuplier (bot.)
48121 popmuziko      | popmuzikºo : pop ou pop music
48111 popo        | popo : pope (rel.)
48126 popola       | popolºa : populaire, du peuple
48128 popolado      | popolºadºo : peuplement
48124 popolamaso     | popolºamasºo : le bas peuple, populace, foule
48125 popolamaso     † popolºa¨masºo : (inapte)
48131 popolano      | popolºan³o : homme du peuple
48129 popolaĉo      | popolºaĉ³o : populace
48130 popolaĉa      | popolºaĉa : populacier
48135 popoldanco     | popolºdanco : danse folklorique
48136 popoldemokratio   | popolºdemokratiºo : démocratie populaire
48137 popoldiro      | popolºdir¹o : expression populaire // proverbe = proverbo
48138 popolfavoro     | popolºfavorªo : popularité
48127 popoli       | popolºi : peupler
48132 popolisma      | popolºismºa : populisme
48133 popolista      | popolºistºa : populiste (։littérature)
48139 popolkonsiliĝo   | popolºkonsiliĝ¹o : assemblée nationale
48140 popollernejo    | popolºlern¹ej³o : école primaire
48141 popolnombrado    | popolºnombrºadºo : recensement
48123 popolo       | popolºo : peuple (t.s.)
48142 popolopinio     | popolºopinio : l'opinion publique
48143 popolpartio     | popolºpartio : parti populiste
48144 popolsano      | popolºsanªo : santé publique
48134 popolumi      | popolºum³i : peupler
48148 populacio      | populacio : population (statistique)
48150 populara      | popularªa : populaire (accessible ou agréable au grand public)
48151 populare      | popularªe : populairement
48152 populareco     | popularªecºo : popularité (d'un homme, d'une œuvre)
48154 popularigado    | popularªig¹adºo : popularisation
48153 popularigi     | popularªigi : populariser
48157 por         | por : (préposition) pour (t.s. sauf à cause de), à (marquant la destination, le but)
16015 por eterne     ¦ por eternªe : pour toujours, à jamais
23417 por honoro al    ¦ por honor¹o al : en l'honneur de
48162 por ke       ¦ por ke : pour que, afin que
48163 por ke la afero ne malsekretiĝu ¦ por ke la aferºo ne mal¨sekretºiĝ¹u : de peur que la chose ne s'ébruite
55124 por kio servas   ¦ por kio serv¹as : à quoi sert ?
61595 por kio taŭgas kuri ¦ por kio taŭg¹as kur¹i : à quoi sert de courir ?
65918 por kio utilas   ¦ por kio utilªas : à quoi bon ?
07743 por la bono de nia afero ¦ por la bonªo de nia aferºo : dans l'intérêt de notre mouvement
48160 por lia laŭdo    ¦ por li³a laŭdo : à sa la louange
05140 por ties atestado  ¦ por ti²es atest¹adºo : en foi de quoi
65915 por via utilo    ¦ por vi³a utilªo : pour ton avantage
10520 por ĉiama      ¦ por ĉi²am³a : éternel, (qui durera) à jamais
48161 por ĉiam      ¦ por ĉi²am : pour toujours, à jamais
48170 pora        | pora : poreux
48175 porcelana      | porcelanºa : en porcelaine
48176 porcelanaĵo     | porcelanºaĵºo : une porcelaine
48177 porcelanisto    | porcelanºistºo : porcelainier
48174 porcelano      | porcelanºo : porcelaine (min. zoo.)
48180 porciigi      | porciºig¹i : répartir (les portions)
48181 porciigilo     | porciºig¹ilºo : portionneuse
48179 porcio       | porciºo : portion // ration
48183 porciokupono    | porciºo¨kuponºo : ticket de ravitaillement
48184 porciolimigo    | porciºo¨limºig¹o : rationnement
48185 porciorajtanto   | porciºo¨rajtºant³o : rationnaire
48182 porciumi      | porciºum³i : rationner
48191 porda vejno     ¦ pordºa vejnºo : veine porte (anat.)
48198 pordalporde vendi  ¦ pordºal¨pordºe vend¹i : faire du porte à porte  ??? al¨
48192 pordego       | pordºeg³o : grande porte, porte cochère // porte (de ville), barrière (hist.)
48194 pordeto       | pordºet³o : portilon // guichet
48204 pordhokingo     | pordºhokºingºo : penture, paumelle
48203 pordhoko      | pordºhokºo : gond
48196 pordistejo     | pordºistejºo : loge
48197 pordistino     | pordºistºin³o : la concierge
48195 pordisto      | pordºistºo : concierge, portier
48189 pordo        | pordºo : porte // portière (chemin de fer, auto) // écoutille (mar.)
48199 pordofendo     | pordºo¨fendºo : entrebâillement de porte
48200 pordoferme     | pordºo¨ferm¹e : à huis clos
48201 pordofosto     | pordºo¨fostºo : montant
48202 pordofrapilo    | pordºo¨frap¹ilºo : marteau, heurtoir
48205 pordokadro     | pordºo¨kadrºo : chambranle
48206 pordoklapo     | pordºo¨klapºo : battant, vantail
48207 pordokurteno    | pordºo¨kurtenºo : portière
48208 pordomato      | pordºo¨mato : paillasson
48209 pordosonorilo    | pordºo¨sonor¹ilºo : sonnette de porte
48210 pordotabuloj    | pordºo¨tabulºo³j : panneaux (mar.)
48171 poreco       | porecºo : porosité
48214 poreo        | poreo : poireau (bot.)
48217 porfira       | porfirºa : de porphyre, porphyrique
48219 porfirio      | porfirio : porphyrio, poule sultane (orn.)
48216 porfiro       | porfirºo : porphyre (min.)
48221 poriĝo       | poriĝºo : porridge (cuis.) = avenºkaĉo
48225 porka        | porkºa : de porc, porcin // sale
01462 porkaĵo       ¡ porkºaĵºo : une cochonnerie (f.) ◆ porkºo : porc
48226 porkaĵo       | porkºaĵºo : du porc (cuis.), de la charcuterie
48228 porkaĵisto     | porkºaĵºistºo : charcutier
48229 porkaĵbutiko    | porkºaĵºbutikºo : charcuterie
48230 porkejo       | porkºej³o : porcherie
48231 porkido       | porkºid³o : porcelet, goret
48232 porkino       | porkºin³o : truie
48233 porkisto      | porkºistºo : porcher
48223 porko        | porkºo : porc, cochon, pourceau (mam.)
48234 porkobleki     | porkºo¨blek¹i : grogner = grunti
48235 porkograso     | porkºo¨grasºo : saindoux
48236 porkoharo      | porkºo¨harºo : soie
48237 porkohaŭto     | porkºo¨haŭtºo : couenne
48238 porkoledo      | porkºo¨ledºo : peau de porc
48239 porkopaŝtisto    ¦ porkºo¨paŝt¹istºo : porcher
48240 porkostalo     | porkºo¨stalºo : porcherie
34266 porlabora pago   ¦ porlabor¹a pag¹o : le prix du travail
48245 pornografia     | porno¨graf¯iºa : pornographique, porno*
48244 pornografio     | porno¨graf¯iºo : pornographie
48243 pornografo     | porno¨graf¯o : pornographe
33436 pornutra kultivaĵo ¦ por¨nutr¹a kultiv¹aĵºo : culture vivrière
48169 poro        | poro : pore (anat. phs.)
48172 porofungoj     | porofungºo³j : l(a famille d)es polyporacées (myc.)
44073 poroza       ¡ porºozªa : poreux ◆ porºo : pore
48286 Port        | Port : port (mar.) (avec un "-", mis devant des noms de ville)
48258 port-anso      | port¹-ansºo : poignée (valise)
48287 Port-Arturo     | Port-Arturºo : Port-Arthur (ville de Chine)
48288 Port-Rojalo     | Port-Rojalo : Port-Royal (abbaye)
48289 Port-Saido     | Port-Saidºo : Port-Saïd (ville d'Egypte)
48290 Port-Venero     | Port-Venero : Port-Vendres (commune des Pyrénées)
59344 porta surfacaĵo   ¦ port¹a surfacºa³ĵºo : surface portante
48248 portado       | port¹adºo : portage, port, transport
48296 portalo       | portalo : portail (arch.)
48256 portanco      | port¹ancºo : portance (aile)
48257 portanso      | port¹ansºo : poignée (valise)
48251 portanta muro    ¦ port¹antªa murºo : mur portant
48250 portanto      | port¹antªo : porteur (de qqch.)
48249 portaĵo       | port¹aĵºo : fardeau, charge
48252 portebla      | port¹eblªa : portatif, transportable
48167 portempa      ¦ portempºa : temporaire
62064 portempa      | por¨tempºa : temporaire
48298 portepeo      | portepeºo : ceinturon (mil.)
48300 portero       | porterºo : porter (bière)
48247 porti        | port¹i : porter (t.s.) // garder, nourrir (sentiment)
48302 portiko       | portikºo : portique (arch.)
48303 Portiko       † Portik¯o : le Portique (ph. école du stoïcisme)
48254 portilo       | port¹ilºo : support (tech. bot. …), porte-(serviettes …)
48255 portisto      | port¹istºo : porteur, portefaix
48253 portiĝi       | port¹iĝ¹i : flotter dans l'air, planer
48306 portlanda cemento  ¦ portlandºa cementºo : du portland
48307 portlanda etaĝo   ¦ portlandºa etaĝºo : le portlandien (géol.)
48305 Portlando      | Portlandºo : Portland
48259 portlito      | port¹litºo : litière (à brancards)
48292 Porto        | Port³o : Porto (ville)
48294 Porto-Riko     | Port³o-Riko : Porto Rico
48260 portopago      | port¹o¨pag¹o : factage, port
48262 portoseĝo      | port¹o¨seĝºo : chaise à porteurs
48263 portosurfaco    | port¹o¨surfacºo : surface portante (avi.) = planeo
48310 portreti      | portreti : faire le portrait de
48311 portretigi sin   ¦ portretigi si³n : faire faire son portrait
48312 portretisto     | portretistºo : portraitiste
48309 portreto      | portreto : portrait
48261 portrimeno     | port¹rimenºo : courroie (sac)
48316 portugala      | portugalºa : portugais (adj.)
48317 Portugalio     | Portugalºiºo : Portugal
48315 Portugalo      | Portugalºo : Portugais
48318 Portugalujo     | Portugalºuj³o : Portugal
48320 portulako      | portulako : pourpier (bot.)
48293 portvino      | port³vinºo : du porto (vin)
51741 porviva rento    ¦ porviv¹a rento : rente viagère
68501 porviva rento    ¦ porviv¹a rento : rente viagère
48166 porvivaĵo      ¦ porviv¹aĵºo : vivres
68502 porvivaĵo      | porviv¹aĵºo : vivres, moyens de subsistance
48323 porzano       | porzanºo : marouette (orn.)
48187 porĉo        | porĉºo : porche (arch.)
53457 posake vendi    ¦ po¨sakºe vend¹i : vendre par sacs
48327 poseda       | posed¹a : de possession // possessif (gr.)
48329 posedanto      | posed¹antªo : possesseur // propriétaire = proprietulo
48328 posedaĵo      | posed¹aĵºo : une possession // propriété = proprietaĵo
48325 posedi       | posed¹i : posséder (p. f.)
48330 posedigi      | posed¹ig¹i : faire entrer en possession, rendre possesseur de
48326 posedo       | posed¹o : possession, jouissance (dr.)
48331 posedpreni     | posed¹pren¹i : conquérir
48332 posedpronomo    | posed¹pronomo : pronom possessif
48333 posedrajto     | posed¹rajtºo : droit de propriété = proprieto
48338 posesivo      | posesivo : un possessif (adjectif ou pronom)
48340 post        | post : (préposition), après (temps, rang) // derrière (espace)
48349 post        | post¨ : (préfixe) après, derrière, après-[¨…], arrière-[¨…]
48353 post        ! post³ : (morphème) même sens (après, derrière) que la préposition (post)
28893 post kiam      ¦ post ki²am : après que
48345 post ne longe    ¦ post ne longªe : sous peu, dans peu de temps
45087 post paso de unu jaro ¦ post pas¹o de unu jarºo : au bout d'un an, après une année écoulée
48343 post tio      ¦ post ti²o : ensuite, après cela
48344 post tri tagoj   ¦ post tri tagºo³j : dans trois jours
48346 post vojturno    ¦ post vojºturn¹o : au détour du chemin
48354 posta        | post³a : postérieur, suivant, ultérieur // postérieur, arrière (adj.)
17934 posta flanko    ¦ post³a flankºo : verso, envers, revers, derrière
50532 posta rado     ¦ post³a radºo : roue arrière
58178 posta steveno    ¦ post³a steveno : étambot
67099 posta vento     ¦ post³a ventºo : vent arrière
01868 postakŭso      | post¨akŭs¹o : arrière-faix, délivre
48373 postamento     | postamento : piédestal, piédouche
48358 postaĵo       | post³aĵºo : l'arrière // le cul, le derrière (t.s.)
09029 postbuŝo      | post¨buŝºo : arrière-bouche ou oropharynx
48388 Postdamo      | Postdamo : Postadam
10975 postdati      | post¨datºi : postdater
13408 postdrinka doloro  ¦ post¨drink¹a dolorºo : gueule de bois*
48355 poste        | post³e : derrière (adverbe), par derrière // ensuite, puis
13756 postebrio      | post¨ebriªo : gueule de bois* , mal aux cheveux*
13975 postefiko      | post¨efik¹o : effet secondaire
48356 posten       | post³e³n : en arrière, vers l'arrière
48379 postene stari    ¦ postenºe star¹i : monter la garde
48378 posteni       | postenºi : être posté // être de garde
48381 postenigi      | postenºig¹i : poster
48376 posteniĝi      | postenºiĝ¹i : se poster
48377 posteniĝi      † post¨en¨iĝ¹i : (év.) rester en arrière, lanterner  ??? selon Reta
48375 posteno       | postenºo : le poste (t.s.)
48361 posteularo     | post³e¨ulºar³o : la postérité
48360 posteulo      | post³e¨ulºo : un descendant, un successeur
18383 postfojno      | post¨fojnºo : regain
21551 postgusto      | post¨gustºo : arrière-goût
21616 postgvardio     | post¨gvardiºo : arrière-garde = ariergardo
48386 postiljono     | postiljono : postillon (cavalier)
48351 postiranto     | post¨ir¹antªo : successeur
48350 postiri       | post¨ir¹i : suivre, succéder (à qqn. à qqch.)
48362 postiĝi       | post³iĝ¹i : s'attarder, lanterner, rester en arrière
48363 postiĝantoj     | post³iĝ¹ant³o³j : traînards, retardataire
48364 postiĝintaj ŝuldoj ¦ post³iĝ¹intªa³j ŝuld¹o³j : les arriérés (fin.)
48383 postiĉo       | postiĉo : un postiche
48384 postiĉa       | postiĉa : postiche
28337 postkastelo     | post¨kastelºo : gaillard, château d'arrière, dunette
29004 postkilo      | post¨kilºo : étambot (mar.)
29216 postklapo      | post¨klapºo : volet (avi.)
29981 postkolero     | post¨koler¹o : ressentiment
29891 postkolo      | post¨kolºo : garrot (cheval)
31004 postkongreso    | post¨kongresºo : après-congrès
32679 postkrii al iu   ¦ post¨kri¹i al i²u : crier après qqn. l'appeler en criant
33015 postkropo      | post¨kropºo : gésier (anat.)
33054 postkruco      | post¨krucºo : mât d'artimon (mar.)
33621 postkurado     | post¨kur¹adºo : poursuite
33620 postkuri      | post¨kur¹i : poursuivre (un voleur …)
34789 postlasaĵo     | post¨las¹aĵºo : legs (f.)
34788 postlasi      | post¨las¹i : après soi // léguer
01895 postlava akvo    ¦ post¨lav¹a akvºo : eau de vaisselle, eaux grasses
35392 postlerneja     | post¨lern¹eja : postscolaire
36880 postlumoj      | post¨lum¹o³j : feux arrière (auto.)
37662 postmanĝa      | post¨manĝ¹a : d'après dîner // postprandial, survenant après les repas (méd.)
38178 postmasto      | post¨mastºo : mât d'artimon
40465 postmorgaŭ     | post¨morgaŭ : après-demain
40530 postmorta      | post¨mort¹a : posthume
41305 postnaskitaĵo    | post¨nask¹itªaĵºo : placenta (anat. bot.)
48357 posto        | post³o : l'arrière // le revers, le dos (f.), le derrière
43470 postoperacia    | post¨operaci¹a : postopératoire
44230 postpagante     | post¨pag¹antªe : payable à livraison
44987 postparolo     | post¨parol¹o : épilogue, postface
48390 postpozicio     | postpozicio : postposition (gr.)
51078 postraza tualetakvo ¦ post¨raz¹a tualetºakvºo : lotion après-rasage, after shave
51335 postregiono     | postregiono : arrière-pays
51649 postremilo     | post¨remilºo : godille = julo
51887 postrestanta    | postrest¹antªa : résiduel
51888 postrestanto    | postrest¹antªo : traînard // arriéré (méd.)
51886 postrestaĵo     | postrest¹aĵºo : dépouilles, vestiges, glanures
51885 postresti      | postrest¹i : rester en arrière // subsister (du passé)
52334 postrikolti     | post¨rikolt¹i : glaner
55481 postsigno      | post¨signºo : trace, empreinte, vestige, indice
55846 postsinkronigi   | post¨sinkronªig¹i : postsynchroniser (ciné.)
56368 postskribo     | post¨skrib¹o : post-scriptum
56913 postsoni      | post¨son¹i : sonner, résonner, vibrer // faire écho
58537 poststrio      | post¨striºo : traînée // sillage (mar.)
61135 posttagmeze     | post¨tagºmezºe : après midi
61136 posttagmezo     | post¨tagºmezºo : un après-midi
62065 posttempa      | posttempºa : tardif, expiré (։délai), arriéréᵉ (։traite)
62753 posttiama      | post¨ti²am³a : postérieur, postérieur à, qui suivit
48399 postulado      | postul¹adºo : exigence // demande (com.) = mendo // interrogation (inf.)
48400 postulanto     | postul¹antªo : demandeur (dr.)
48395 postulata      | postul¹atªa : demandé (։un article)  ??? cité dans PIV p.905 ligne 9 à droite
48397 postulateco     | postul¹atªecºo : le degré de demande  ???  OK dans PIV
48393 postulato      | postul¹atªo : ce qui est demandé    ??? pas dans PIV (qui cite postulata)
48402 postulebla     | postul¹eblªa : exigible
48403 postulema      | postul¹em³a : exigeant, impérieux
48392 postuli       | postul¹i : réclamer, exiger (p. f.)
31420 postuli konton   ¦ postul¹i kontºo³n : demander des comptes (f.)
48398 postulo       | postul¹o : exigence // demande (com.) = mendo // interrogation (inf.)
48394 postulàto      ‡ postulàtºo : postulat (math.)     ???  OK dans PIV
48396 postulàta      ‡ postulàtºa : du postulat (math.)    ???  OK dans PIV mais non cité
48365 postumo       | post³um³o : culasse (art. auto.)
66394 postvango      | post¨vangºo : fesse
66944 postveni      | post¨ven¹i : succéder, suivre, survenir (après qqch.)
66945 postveninto     | post¨ven¹intªo : successeur
67678 postveturilo    | post¨vetur¹ilºo : remorque = remorko
68503 postvivi      | post¨viv¹i : survivre à
10176 postĉaro      | post¨ĉarºo : arrière-train, (de voiture)
47704 potage       ¦ po¨tagºe : par jour
48463 potargilo      | potºargilºo : terre à poterie
48460 potaro       | potºar³o : des poteries
48475 potaso       | potaso : potasse (du commerce)
48459 potaĵo       | potºaĵºo : une poterie
48479 potenca       | potencºa : puissant
48481 potencado      | potencºadºo : domination
48480 potenci       | potencºi : dominer, être maître de
48490 potenciala     | potenciala : potentiel
48489 potencialo     | potencialo : potentiel (méc. élec. phil.)
48482 potencigi      | potencºig¹i : rendre puissant // élever (un nombre à telle ou telle puissance)
48492 potenciometro    | potenciometr¯o : potentiomètre (phs.)
48483 potenciĝi      | potencºiĝ¹i : prendre de la puissance
48478 potenco       | potencºo : puissance (t.s.) // le pouvoir (pol.)
48484 potenculo      | potencºul³o : un puissant, potentat
48494 potentilo      | potentilºo : potentille (bot.)
48496 poterno       | poterno : poterne (mil.)
48461 potero       | potºero : ostracon (ant.)
48499 Potevano      | Potevºan³o : Poitevin
48498 Potevo       | Potevºo : Poitou
48464 potfarejo      | potºfar¹ej³o : poterie
04291 potista argilo   ¦ potºista argilºo : terre à potier
48462 potisto       | potºistºo : potier
48466 potkovrilo     | potºkovr¹ilºo : couvercle
48465 potkrevintaĵo    | potºkrevintªaĵºo : tesson
48467 potkuko       | potºkukºo : baba (cuis. gateau aux raisins secs)
48468 potlekisto     | potºlekistºo : gourmand
48469 potmantelo     | potºmantelºo : cache-pot (papier …)
48458 poto        | potºo : pot (de terre, de cuivre …)
48470 potpeco       | potºpecºo : tesson
43294 potrione      | po¨tri³on³e : par tiers
48501 Potsdamo      | Potsdamºo : Potsdam
48503 Potta morbo     ¦ Potta morbºo : mal de Pott
48524 pova        ! pov¹a : employé comme un suffixe dans le sens de « capable de »
48525 pova        |¨pov¹a : (pseudo-suf.) capable de […¨]
48510 povas esti, ke   ¦ pov¹as esti, ke : il se peut que, peut-être que
48514 povdaŭro      | pov¹daŭr¹o : portée, durée de vol (avi.)
48515 povdistanco     | pov¹distancºo : portée, durée de vol (avi.)
48509 povi        | pov¹i : pouvoir, avoir la force de, le droit de, la permission de
48511 povo        | pov¹o : le pouvoir, faculté // le pouvoir, autorité// puissance = forto (phs.)
48516 povodona      | pov¹o¨don¹a : exécutoire (dr.)
48519 povosciado     | pov¹o¨sci¹adºo : aptitude, capacité (technique …)
48517 povoscii      | pov¹o¨sci¹i : savoir, posséder (une langue …)
48518 povoscio      | pov¹o¨sci¹o : aptitude, capacité (technique …)
48529 povra        | povrªa : (litt.) pauvre (p.f.), pitoyable, nécessiteux
48513 povumo       | pov¹um³o : puissance (moteur, lentille)
48535 pozejo       | poz¹ejºo : plateau (ciné.)
48536 pozema       | poz¹em³a : poseur
48531 pozi        | poz¹i : poser (b.a.) // prétendre à, jouer (au savant …), se poser en, s'ériger en
48544 pozicia lampo    ¦ poziciºa lampºo : feu de navigation, feu de position (avi.)
48548 pozicia milito   ¦ poziciºa milit¹o : guerre de positions
48546 poziciado      | poziciºadºo : positionnement
48545 pozicii       | poziciºi : positionner (t.s.)
48547 poziciilo      | poziciºilºo : positionneur
48540 pozicio       | poziciºo : position, posture, attitude // position, emploi // position (mil.)
48550 Pozidono      | Pozidono : Poséidon (myth.)
48538 pozistino      | poz¹istºin³o : une (femme posant comme) modèle (b.a.)
48537 pozisto       | poz¹istºo : un modèle vivant (b.a.)
48552 pozitiva      | pozitivªa : positif (t.s.)
48553 pozitive      | pozitivªe : positivement, absolument, réellement, définitivement
48555 pozitiveco     | pozitivªecºo : positivité
48556 pozitivismo     | pozitivªismºo : positivisme (phil.)
48557 pozitivisto     | pozitivªistºo : positiviste
48554 pozitivo      | pozitivªo : un positif (phot.) // le positif (gr.)
48559 pozitono      | pozitonºo : positon (phs.)
48532 pozo        | poz¹o : pose, posture, attitude (voulue)
48561 pozolano      | pozolanºo : pouzzolane
26926 poŝta kaleŝo    ¦ poŝtºa kaleŝºo : voiture postale
30548 poŝkomputilo    | poŝºkomput¹ilºo : ordinateur de poche, palmtop, PDA (Personal Digital Assistent)
37584 poŝta mandato    ¦ poŝtºa mandatºo : mandat-poste
47713 poĉi        | poĉi : pocher (cuis.)
47714 poĉitaj ovoj    ¦ poĉitaj ovºo³j : œufs pochés
48411 poŝo        | poŝºo : poche (t.s.)
48412 poŝa        | poŝºa : de poche // portatif
48413 poŝbestoj      | poŝºbestºo³j : marsupiaux
48414 poŝhorloĝo     | poŝºhorloĝºo : montre
48415 poŝkalkulilo    | poŝºkalkul¹ilºo : calculette
48416 poŝklapo      | poŝºklapºo : rabat de poche (vêt.)
48417 poŝlibro      | poŝºlibrºo : calepin, agenda de poche // livre de poche (petit format)
48418 poŝmono       | poŝºmonºo : argent de poche
48419 poŝombrelo     | poŝºombrelo : tom-pouce
48420 poŝspegulo     | poŝºspegulºo : glace de poche
48421 poŝoŝtelisto    | poŝºo¨ŝtel¹istºo : pickpocket
48422 poŝtranĉilo     | poŝºtranĉ¹ilºo : couteau de poche
48423 poŝtuko       | poŝºtukºo : mouchoir (de poche)
48424 poŝviolono     | poŝºviolonºo : pochette (mus. - vx.)
48428 poŝto        | poŝtºo : la poste
48429 poŝto restanta   ¦ poŝtºo rest¹antªa : poste restante
48431 poŝta        | poŝtºa : postal
48432 poŝte        | poŝtºe : par la poste
48433 poŝti        | poŝtºi : poster, mettre à la poste
48434 poŝtaĵo       | poŝtºaĵºo : le courrier
48435 poŝtestro      | poŝtºestrºo : receveur des postes
48436 poŝtisto      | poŝtºistºo : postier
48437 poŝtaŭto      | poŝtºaŭtºo : auto postale
48438 poŝtĉeko      | poŝtºĉeko : chèque postal
48439 poŝtĉekkonto    | poŝtºĉekkonto : compte courant postal
48440 poŝtfako      | poŝtºfakºo : (p. f.) boîte postale (B.p.)
48441 poŝtkarto      | poŝtºkartºo : carte postale
48442 poŝtkodo      | poŝtºkodo : code postal
48443 poŝtmandato     | poŝtºmandato : mandat-poste
48444 poŝtmarko      | poŝtºmarkºo : timbre-poste
48445 poŝtoficejo     | poŝtºoficºej³o : bureau de poste
48446 poŝtoficisto    | poŝtºoficºistºo : employé de la poste
48447 poŝtpakaĵo     | poŝtºpakºaĵºo : colis postal
48448 poŝtrepage     | poŝtºre¨pag¹e : contre remboursement
48449 poŝtrestante    | poŝtºrest¹antªe : en poste restante
48450 poŝtsako      | poŝtºsakºo : sac postal
48451 poŝtŝipo      | poŝtºŝipºo : paquebot
48452 poŝtotrajno     | poŝtºo¨trajnºo : train postal
48454 poŝtvagono     | poŝtºvagonºo : fourgon postal
48455 poŝtveturi     | poŝtºvetur¹i : prendre la poste (voyager avec des chevaux de poste) ???
48456 poŝtveturilo    | poŝtºvetur¹ilºo : malle-poste
48505 poŭlo        | poŭlo : pool = pullo
48507 poŭpo        | poŭpo : poupe = pobo
48563 pra         | pra¨ : (préfixe) pré[¨…], proto[¨…], ancien, primitif // arrière-[¨…], parent éloigné
48569 pra         ! pra³ : (morphème) même sens (primitif) que le préfixe (pra¨)
48570 praa        | pra³a : primitif, archaïque, reculé (dans le temps)
34823 praantaŭlasta    | pra¨antaŭ¨lastªa : antépénultième
03752 praantropo     | pra¨antropºo : préanthrope            ???   dérivé PIV p.97
04184 praarbaro      | pra¨arbºar³o : forêt vierge
05557 praavino      | pra¨avºin³o : arrière-grand-mère, bisaïeule
05558 praavino      • pra³a¨vinºo : (inapte)
05556 praavo       | pra¨avºo : arrière-grand-père, bisaïeul
06974 prabesto      | pra¨bestºo : animal préhistorique
07066 prabiciklo     ¦ pra¨biciklºo : bicycle
48567 prafilo       | pra¨filºo : descendant lointain
18600 praformo      | pra¨formºo : forme originelle
48574 Pragano       | Pragºan³o : Pragois
48576 pragmata      | pragmata : pragmatique (t.s.)
48577 pragmatismo     | pragmatismºo : pragmatisme
48578 pragmatisto     | pragmatistºo : un pragmatiste
48573 Prago        | Pragºo : Prague
22392 prahejmo      | pra¨hejmºo : maison des aïeux
23227 prahistorio     | pra¨historiºo : histoire des origines
48564 prahistorio     ¡ pra¨historiºo : préhistoire
23361 prahomo       | pra¨homºo : l'homme primitif
48581 prajmi       | prajmºi : amorcer (mine …)
48582 prajmingo      | prajmºingºo : culot (cartouche)
48580 prajmo       | prajmºo : amorce, étoupille
48583 prajmopulvoro    | prajmºo¨pulvorºo : pulvérin
48584 prajmotruo     | prajmºo¨truºo : lumière (d'un canon)
28640 prakaŭzo      | pra¨kaŭzºo : cause première (phil.)
32799 prakristanismo   | pra¨kristºanºismºo : christianisme primitif
48586 prakrito      | prakrito : pracrit (litt.)
48588 Praksitelo     | Praksitelºo : Praxitèle
48591 praktika      | praktikºa : pratique
48595 praktikado     | praktikºadºo : longue pratique, expérience (professionnelle)
48594 praktikanta kuracisto ¦ praktikºanta kurac¹istºo : praticien, un médecin qui fait de la clientèle
48592 praktike      | praktikºe : en pratique, pratiquement
48596 praktikeco     | praktikºecºo : caractère pratique (de qqch.)
48598 praktikema     | praktikºem³a : réaliste
48597 praktikemo     | praktikºem³o : sens pratique (de qqn.)
48593 praktiki      | praktikºi : pratiquer, exercer (un métier)
48599 praktikisto     | praktikºistºo : un praticien
48590 praktiko      | praktikºo : la pratique (t.s.)
48600 praktikulo     | praktikºul³o : un praticien
48601 praktikuzebla    | praktikºuz¹eblªa : praticable
33890 prakuzo       | pra¨kuzºo : arrière-cousin
48607 pralinaĵo      | pralinºaĵºo : du praliné
48606 pralini       | pralinºi : praliner
48605 pralino       | pralinºo : praline (cuis.)
36424 praloĝanto     | pra¨loĝ¹antªo : aborigène, autochtone
48611 prameto       | prameto : bachot (petit bac, petite barque)
48610 prami        | prami : passer (qqn. en bac)
48612 pramisto      | pramistºo : passeur
48609 pramo        | pramo : bac (bateau)
40198 pramondo      | pra¨mondºo : le monde primitif
48613 pramstango     | pramstangºo : perche, gaffe
48614 pramŝipo      | pramŝipºo : ferry-boat
48617 pranca       | pranca : fringant
48616 pranci       | pranci : caracoler, piaffer // (f.) se comporter de façon arrogante, insolente
41730 pranepo       | pra¨nepºo : arrière-petit-fils
48566 pranepo       ¡ pra¨nepo : arrière-petit-fils
41855 pranevo       | pra¨nevºo : petit-neveu
43396 praonklino     | pra¨onklºin³o : grand-tante
43395 praonklo      | pra¨onklºo : grand-oncle
45361 prapatra      | pra¨patrºa : ancestral
45360 prapatro      | pra¨patrºo : ancêtre
45552 prapeko       | pra¨pek¹o : péché originel
05559 prapraavo      | pra¨pra¨avºo : arrière-arrière-grand-père, trisaïeul
55672 prasimio      | pra¨simiºo : lémurien, prosimien
62066 pratempo      | pra¨tempºo : les origines, les temps primitifs
48621 pratiko       | pratiko : libre pratique (mar.)
48623 pratinkolo     | pratinkolºo : glaréole à collier (orn.)
48565 pratipo       ¡ pra¨tipºo : prototype
63086 pratipo       | pra¨tipºo : archétype, prototype
48619 prato        | prato : pré (agr.)
48571 praulo       | pra³ul³o : ancêtre (lointain)
48625 prava        | prava : qui a raison // juste, légitime, fondéᵉ, sainᵉ (։opinion, conduite)
48626 prave        | prave : avec raison, à bon droit, à juste titre
48628 prave dirite    ¦ prave dir¹ite : bien dit!
48627 prave li ricevas  ¦ prave li ricevas : c'est bien fait pour lui!
48631 praveco       | pravecºo : bien-fondé, justesse, rectitude (d'un jugement …)
48630 pravi        | pravi : avoir raison
48635 pravigebla     | pravig¹eblªa : défendable
48632 pravigi       | pravigi : donner raison, justifier (qqn. ou qqch.)
48634 pravigo       | pravig¹o : justification, défense
48636 praviĝi       | praviĝ¹i : se montrer justifié, fondé (espoir, crainte …)
48629 pravo de ekzisto  ¦ pravo de ekzist¹o : raison d'être
69008 pravorto      | pra¨vortºo : mot primitif
48643 prazeodimo     | prazeodimo : praséodyme (ch.)
10326 praĉelo       | pra¨ĉelºo : cellule primitive
10331 praĉeleo      | pra¨ĉeleºo : le préchelléen
48645 pre         | pre¨ : (préfixe scientifique) avant, devant, pré[¨…]
48650 prebendo      | prebendºo : prébende
48651 prebendulo     | prebendºul³o : prébendier
48934 prebiopeco     | prebiopeªco : presbytier (méd.)
48936 prebito       | prebito : semnopithèque (mam.)
48653 precedento     | precedentºo : précédent (dr.)
48656 precepto      | precepto : précepte
48658 precesio      | precesio : précession (astr.)
48660 precioza      | precioza : (litt.) précieux
48661 Preciozulinoj    | Preciozulino³j : les Précieuses
48663 precipa       | precipa : principal, prédominant, essentiel
48664 precipe       | precipe : principalement, surtout, particulièrement
48667 precipitado     | precipitadºo : précipitation (ch.)
48668 precipitaĵo     | precipitaĵºo : un précipité // une précipitation (mété.)
48666 precipiti      | precipiti : précipiter (tr.), provoquer une précipitation (ch.)
48669 precipitiĝi     | precipitiĝ¹i : précipiter (int.), former un précipité (ch.)
48671 preciza       | precizªa : précis
48672 precize       | precizªe : avec précision // précisément
48673 precize je la oka  ¦ precizªe je la oka : à huit heures juste
48674 precizeco      | precizªecºo : précision
48677 precizigi      | precizªig¹i : préciser
48678 preciziĝi      | precizªiĝ¹i : se préciser
48683 preda        | predºa : de proie, prédateur
48684 predado       | predºadºo : prédation
48686 predelo       | predelo : prédelle (b.a.)
48682 predi        | predºi : faire sa proie de // faire du butin, piller
48690 predikanto     | predik¹antªo : prédicateur
48700 predikativa     | predikativa : attributif
48699 predikativo     | predikativo : attribut (gr.)
48697 predikato      | predikato : prédicat (gr.)
48692 predikemulo     | predik¹emulºo : prêcheur
48688 prediki       | predik¹i : prêcher (p. f.) // prôner
48693 predikisto     | predik¹istºo : sermonnaire // frère prêcheur // prédicant
48694 prediklibro     | predik¹librºo : sermonnaire (recueil)
48689 prediko       | predik¹o : sermon // prêche
48695 predikseĝo     | predik¹seĝºo : chaire
48703 predikta      | prediktºa : prédictif (qualifie les temps des verbes qui marquent un futur relatif)
48702 predikto      | prediktºo : le prédictif (futur relatif)
48706 predispozicii    | predispozicii : (iun al) prédisposer (quelqu'un à)
48707 predispozicio    | predispozicio : prédisposition (méd.)
48681 predo        | predºo : (litt.) proie (p. f.) // butin
48709 prefaco       | prefaco : préface, avant-propos
48712 prefekta      | prefektºa : préfectoral
48714 prefektedzino    | prefektºedzºin³o : préfète
48713 prefektejo     | prefektºej³o : la préfecture
48711 prefekto      | prefektºo : préfet
48717 prefektsubejo    | prefektºsubejºo : sous-préfecture
48715 prefekturbo     | prefektºurbºo : ville de préfecture
48721 prefera       | prefer¹a : préférentiel
48724 preferata      | prefer¹atªa : préféré, favori
48728 preferdoganoj    | prefer¹doganºo³j : tarifs préférentiels
48722 prefere morti ol kapitulaci ¦ prefer¹e mort¹i ol kapitulaci : plutôt mourir que de se rendre
48719 preferi       | prefer¹i : préférer, aimer mieux
48725 preferinda     | prefer¹indªa : préférable
48726 preferinde estus se ¦ prefer¹indªe est¹us se : il serait mieux que
48727 preferindeco    | prefer¹indªecºo : supériorité, avantage
48720 prefero       | prefer¹o : préférence
48732 prefiksado     | prefiksºadºo : préfixation
48731 prefiksi      | prefiksºi : préfixer
48733 prefiksiĝo     | prefiksºiĝ¹o : préfixation
48730 prefikso      | prefiksºo : préfixe
48736 pregado       | pregadºo : emboutissage
48735 pregi        | pregi : emboutir (industrie)
48737 pregita lado    ¦ pregita ladºo : tôle emboutie
48646 preglacia      | pre¨glaciºa : préglaciaire
48757 prelateco      | prelatecºo : prélature
48756 prelato       | prelato : prélat
48761 preleganto     | preleg¹antªo : conférencier
48759 prelegi       | preleg¹i : faire une conférence
48760 prelego       | preleg¹o : conférence (d'un orateur)
48764 preludi       | preludºi : préluder
48763 preludo       | preludºo : prélude (mus.)
48768 prema        | prem¹a : pesant (։air), lourde (։chaleur), insistante (։demande), obsédante (։pensée), pressant (։besoin)
48779 premaera bremso   ¦ prem¹aerºa bremsºo : frein à air comprimé
48781 premakva dukto   ¦ prem¹akvºa duktºo : conduite d'eau sous pression
51114 premakva reaktoro  ¦ prem¹akvºa reaktoro : réacteur à eau sous pression (P.W.R.)
48771 premanto      | prem¹antªo : oppresseur
48772 premateco      | prem¹atecºo : presse, cohue // oppression (f.),serrement de cœur // détresse, gêne
48773 prematoj      | prem¹ato³j : les opprimés
48770 premaĵo       | prem¹aĵºo : un comprimé (phar.)
48782 prembutono     | prem¹butonºo : bouton pression // bouton électrique
48783 premcilindro    | prem¹cilindrºo : rouleau compresseur
48769 preme        | prem¹e : d'une manière pressante, étroitement (serrer), de près (poursuivre)
56832 preme malluma    ¦ prem¹e mal¨lum¹a : inquiétant
40477 preme malĝoja    ¦ prem¹e mal¨ĝoj¹a : morne (litt.)
40478 preme malĝojiga   ¦ prem¹e mal¨ĝoj¹ig¹a : morne (litt.)
48774 premegi       | prem¹eg³i : accabler, écraser (p. f.) // serrer (les dents, poings, lèvres …)
48784 premfasa ŝaltilo  ¦ prem¹fasa ŝalt¹ilºo : interrupteur à pression de gaz
48785 premfrupo      | prem¹frupo : groupe de pression, lobby
48766 premi        | prem¹i : presser, serrer // repousser (ennemi) // oppresser, peser sur, gêner // opprimer
48829 premiero      | premierºo : une première (th.) // un premier ministre
48826 premii       | premiºi : primer, donner un prix à
48827 premiito      | premiºitªo : gagnant, lauréat
48776 premilo       | prem¹ilºo : presse (machine) // pressoir
48825 premio       | premiºo : prix, récompense // prime (comm. assurance) // primage (mar.)
48833 premisi ke     ¦ premisi ke : poser en prémisse, en principe que, supposer comme condition essentielle que
48832 premiso       | premiso : prémisse(phil.)
48777 premiteco      | prem¹itecºo : presse, cohue // oppression (f.),serrement de cœur // détresse, gêne
48835 premiumo      | premiumºo : prime d'assurance = kotizo
48775 premiĝi       | prem¹iĝ¹i : se serrer (։cœur)
48786 premlagro      | prem¹lagrºo : butée (méc.)
48787 premligilo     | prem¹lig¹ilºo : garrot (méd.)
48788 premmalgajiga    | prem¹mal¨gajªiga : morne
48789 premmalhela     | prem¹mal¨helªa : morne
48790 premmarmito     | prem¹marmito : autocuiseur, Cocotte minute, marmite à pression
48791 premmaŝino     | prem¹maŝinºo : presse mécanique
48792 premmortigi     | prem¹mort¹ig¹i : écraser (։auto)
48767 premo        | prem¹o : pression (p. f.) // oppression
48647 premolaro      | pre¨molaro : prémolaire
48793 prempenso      | prem¹pens¹o : idée fixe = obsedo
48794 prempinglo     | prem¹pinglºo : punaise (tech.)
48795 premplatigi     | prem¹platªig¹i : écraser (qqch.)
48796 prempumpilo     | prem¹pump¹ilºo : pompe foulante
48797 premsento      | prem¹sent¹o : sensation d'angoisse, de barre (méd.)
48798 premsigno      | prem¹signºo : empreinte // trace
48799 premsonĝo      | prem¹sonĝo : cauchemar
48800 premsufoki     | prem¹sufoki : étrangler
48801 premtordi      | prem¹tord¹i : tordre, essorer (linge)
48840 prenebla      | pren¹eblªa : prenable, préhensible
48841 preneto       | pren¹eto : une pincée (de)
48837 preni        | pren¹i : prendre (t.s.)
46093 preni forpermeson  ¦ pren¹i for¨permes¹o³n : prendre congé
64288 preni je trenŝnuro ¦ pren¹i je tren¹ŝnurºo : prendre en remarque
30625 preni konon de   ¦ pren¹i kon¹o³n de : prendre connaissance de
33480 preni kun si    ¦ pren¹i kun si : prendre avec soi
48533 preni la pozon   ¦ pren¹i la poz¹o³n : prendre la pose
62092 preni la temperaturon ¦ pren¹i la temperaturo³n : prendre la température
07232 preni siajn birojn ¦ pren¹i si³a³j³n bir¹o³j³n : s'orienter, se repérer
62025 preni sian tempon  ¦ pren¹i si³a³n tempºo³n : prendre son temps
48838 preni sur sin    ¦ pren¹i sur si³n : prendre sur soi (p. f.)
48842 prenilo       | pren¹ilºo : tenaille, pincettes
48843 preninto      | pren¹intªo : bénéficiaire (chèque)
48844 prenipova      | pren¹ipov¹a : préhensile
48839 preno        | pren¹o : prise (t.s. sauf tabas) // levée, pli (cartes)
48845 prenvosta simio   ¦ pren¹vostºa simiºo : singe à queue prenante
48868 prepara       | prepar¹a : préparatoire
48870 preparanto     | prepar¹antªo : répétiteur (privé)
48869 preparaĵo      | prepar¹aĵºo : préparation (phar.)
48864 prepari       | prepar¹i : préparer
48872 preparisto     | prepar¹istºo : préparateur // entraîneur
48873 preparita      | prepar¹itªa : préparé, capable, idoine, qualifié
48871 prepariĝi      | prepar¹iĝ¹i : se préparer à // se préparer, être imminent (։crise …)
48866 preparo       | prepar¹o : préparation
48867 preparoj      | prepar¹o³j : préparatifs
48879 prepostejo     | prepostºejºo : cure, presbytère
48878 preposto      | prepostºo : curé
48882 prepozicia     | prepoziciºa : prépositif
48883 prepoziciaĵo    | prepoziciºaĵºo : locution prépositive
48881 prepozicio     | prepoziciºo : préposition
48885 prepozitivo     | prepozitivºo : cas oblique (gr.)
48888 prepucia      | prepuciºa : préputial
48889 prepucihava     | prepuciºhavªa : non circoncis, païen (B.)
48887 prepucio      | prepuciºo : prépuce (anat.)
48890 prepuciulo     | prepuciºulºo : un incirconcis
48895 Prerialo      | Prerialºo : prairial (hist.)
48893 prerilupo      | preriºlupo : coyote (mam.)
48892 prerio       | preriºo : la prairie (Far West)
48897 prerogativo     | prerogativºo : prérogative
48901 presa        | pres¹a : d'imprimerie, typographique
48912 presareo      | pres¹areo : justification (imprimerie)
48913 presarto      | pres¹artºo : art de l'imprimerie
48906 presaĵo       | pres¹aĵºo : un imprimé
48933 presbiopa      | presbiopªa : presbyte
48939 presbiteraro    | presbiterºar³o : conseil de fabrique
48941 presbiteriano    | presbiterianºo : presbytérien (rel.)
48942 presbiterismo    | presbiterismºo : presbytérianisme
48938 presbitero     | presbiterºo : marguiller, fabricien (rel.), presbytre (B.)
48648 prescienca     | pre¨sciencºa : préscientifique
48907 presejo       | pres¹ej³o : imprimerie
48914 preseraro      | pres¹erar¹o : faute d'impression
48899 presi        | pres¹i : imprimer
48908 presigi       | pres¹ig¹i : faire imprimer
48909 presilo       | pres¹ilºo : petite imprimante portative
48910 presisto      | pres¹istºo : imprimeur
09923 presita cirkvito  ¦ pres¹itªa cirkvitºo : circuit imprimé (élec. inf.)
28595 presita katuno   ¦ pres¹itªa katunºo : toile imprimée, indienne
30814 presita konduktilaro ¦ pres¹itªa kondukt¹ilºar³o : circuit imprimé
10529 preskaŭ ĉie     ¦ preskaŭ ĉie : presque partout
48944 preskaŭ       | preskaŭ : (adverbe) presque, à peine, à peu près
48946 preskaŭe      | preskaŭ³e : (morphème) presque, à peine, à peu près
48947 preskaŭa      | preskaŭ³a : approximatif, approché
48915 preskoboldo     | pres¹koboldo : lutin typographique (par plaisanterie, désigne les responsable des erreurs d'impression)
48951 preskribanto    | preskrib¹antªo : prescripteur
48949 preskribi      | preskrib¹i : prescrire (méd.) …
48950 preskribo      | preskrib¹o : une prescription // instruction machine (inf.)
48954 preskripta     | preskripta : prescriptible
48955 preskriptiĝi    | preskriptiĝ¹i : se prescrire, se perdre par prescription
48953 preskripto     | preskripto : prescription (dr.)
48916 preslibereco    | pres¹liberªecºo : liberté de la presse
48917 preslitero     | pres¹literºo : caractère d'imprimerie
48900 preso        | pres¹o : mise sous presse, impression
48911 presotaĵo      | pres¹otªaĵºo : ˢᵉᵘˡᵉᵐᵉⁿᵗ une ᵛᵘˡᶢᵃⁱʳᵉ copie
48922 prespovaĵo     | pres¹pov¹aĵºo : épreuve
48920 prespozicio     | pres¹pozicio : position d'impression (inf.)
48921 prespretiĝo     | pres¹pretªiĝ¹o : édition (inf.)
48958 prestaĵoj      | prest¹aĵºo³j : prestations (dr.), des services (soc.)
48957 presti       | prest¹i : faire des prestations
48962 prestidigitado   | prestidigitadºo : prestidigitation
48961 prestidigiti    | prestidigiti : faire des tours de passe-passe
48963 prestidigitisto   | prestidigitistºo : prestidigitateur, escamoteur
48918 prestipo      | pres¹tipºo : caractère typographique
48966 prestiĝo      | prestiĝºo : prestige, considération, crédit (f.)
48967 prestiĝa      | prestiĝºa : prestigieux
48968 prestiĝoperdi    | prestiĝºo¨perd¹i : déchoir, déroger
48959 prestoŝarĝoj    | prest¹o¨ŝarĝºo³j : charges (d'adjudicataire …)
48970 presurizi      | presuriz¹i : pressuriser (avi.)
48971 presurizo      | presuriz¹o : pressurisation
48973 preta        | pretªa : prêt, préparé // prêt, disposé à
48975 prete        | pretªe : tout prêt, sous la main
48976 preteco       | pretªecºo : le fait d'être prêt, disponibilité // disposition, empressement à
48988 pretekste ke    ¦ pretekste ke : sous prétexte que
48987 preteksti      | preteksti : prétexter
48986 preteksto      | preteksto : prétexte
48992 pretendanto     | pretend¹antªo : prétendant
48993 pretendema     | pretend¹em³a : prétentieux
48994 pretendemo     | pretend¹em³o : présomption
48990 pretendi      | pretend¹i : prétendre à, aspirer à // avoir des prétentions à
48991 pretendo      | pretend¹o : prétention (t.s.)
48997 preter       | preter : (préposition) au-delà de, à côté de (en dépassant, en longeant)
49002 preter       ! preter³ : (morphème) même sens (au-delà, à côté) que la préposition (preter)
49005 preter       | preter¨ : (préfixe) dépasser, laisser de côté, négliger
03328 preter la angulo  ¦ preter la angulºo : tourné le coin
05126 preteratenti    | preter¨atentªi : laisser passer (une erreur …)
11879 preterdeva     | preter¨dev¹a : subrogatoire
12743 preterdistanci   | preter¨distancºi : distancer
49003 pretere       | preter³e : au-delà
18284 preterfluga     | preter¨flug¹a : fugitif, rapide (։coup d'œil)
18285 preterfluge     | preter¨flug¹e : en passant, au vol (։entendre)
18283 preterflugi     | preter¨flug¹i : passer (en volant)
18223 preterflui     | preter¨flu¹i : dépasser (en flottant)
19289 preterfroti     | preter¨frot¹i : froisser, coudoyer en dépassant
20751 pretergliti     | preter¨glit¹i : glisser devant (les yeux)
49010 pretericie     | pretericie : per prétérition
49009 pretericio     | pretericio : prétérition (litt.)
25469 preterirantoj    | preter¨ir¹antªo³j : les passants
25470 preterirejo     | preter¨ir¹ej³o : déviation routière
25468 preteriri      | preter¨ir¹i : dépasser (en marchant), contourner, éviter
49012 preterito      | preterito : le passé (temps du verbe)
33623 preterkura rideto  ¦ preter¨kur¹a ridet³o : un sourire fugitif
33624 preterkure     | preter¨kur¹e : en passant, à la hâte
33622 preterkuri     | preter¨kur¹i : dépasser en courant
49007 preterlasi     | preter¨lasi : laisser passer (p. f.), laisser de côté, néglifer, omettre
44198 preterpafi     | preter¨paf¹i : à côté
31958 preterpasa koridoro ¦ preter¨pas¹a koridorºo : voie de dépassement
45117 preterpasi     | preter¨pas¹i : passer à côté de, dépasser (auto.) // laisser passer, omettre, négliger // outrepasser, excéder
49006 preterpaŝi     | preter¨paŝ¹i : dépasser en marchant
48275 preterportiĝi    | preter¨port¹iĝ¹i : passer (։images)
55168 preterservado    | preter¨serv¹adºo : rabiot* de service (mil.)
67680 preterveturado   | preter¨vetur¹adºo : doublement
67679 preterveturi    | preter¨vetur¹i : dépasser, longer (parc, monument) // dépasser, doubler (։auto, mar.)
67885 pretervidi     | preter¨vid¹i : laisser échapper (un détail), laisser passer (une erreur)
68796 pretervole     | preter¨vol¹e : inconsciemment
60298 preterŝoviĝi    | preter¨ŝov¹iĝ¹i : glisser devant (qqn.), passer // flotter (f.)
60910 preterŝvebi     | preter¨ŝveb¹i : passer comme un rêve, comme un fantôme
48980 pretigado      | pretªig¹adºo : préparation
48978 pretigi       | pretªig¹i : apprêter, préparer, faire (un lit), mettre (la table)
48981 pretkonstruita   | pretªkonstruita : préfabriqué
48982 pretkudrita     | pretªkudr¹itªa : prêt à porter (vêt.)
48983 pretkuirita plado  ¦ pretªkuir¹itªa pladºo : plat cuisiné
49015 pretora       | pretora : prétorien
49016 pretoranoj     | pretorano³j : les prétoriens
49017 pretorejo      | pretorejºo : prétoire
49019 Pretoria      | Pretori¯a : Pretoria
49021 pretorio      | pretorio : prétoire = pretorejº
49014 pretoro       | pretoro : préteur (hist.)
48984 pretpansaĵo     | pretªpansaĵºo : pansement tout prêt
49024 preventa      | preventa : préventif, prophylactique
49025 preventado     | preventadºo : protection, lutte préventive, prophylaxie
49026 preventejo     | preventejºo : préventorium
49023 preventi      | preventi : prévenir (mal, maladie)
49027 preventilo     | prevent¹ilºo : un préservatif
49034 prezaltiĝo     | prezºaltiĝ¹o : hausse de prix
49035 prezanonco     | prezºanonc¹o : mise à prix
49030 prezaro       | prezºar³o : tarif
49053 prezenco      | prezenco : le présent (temps du verbe)
49061 prezentado     | prezent¹adºo : présentation, représentation (dans l'esprit, au théâtre)
49062 prezentanto     | prezent¹antªo : introducteur, parrain (club)
49063 prezentebla     | prezent¹eblªa : présentable
49055 prezenti      | prezent¹i : présenter, offrir // présenter, introduire (qqn.) // représenter (un personnage, une pièce), figurer // constituer, former
49058 prezenti al si   ¦ prezent¹i al si : se présenter (par l'imagination)
49064 prezentiĝi     | prezent¹iĝ¹i : se présenter (bien ou mal // à un examen …)
49065 prezentiĝo     | prezent¹iĝ¹o : présentation (accouchement)
49066 prezentletero    | prezent¹leterºo : lettre d'introduction
49060 prezento      | prezent¹o : présentation, représentation (dans l'esprit, au théâtre)
49069 prezervi      | prezerv¹i : conserver (aliments contre le pourrissement)
49036 prezfalo      | prezºfal¹o : chute des prix
49037 prezfrostiĝo    | prezºfrostºiĝ¹o : gel des prix
49074 prezidado      | prezid¹adºo : présidence (action, occupation)
49075 prezidanteco    | prezid¹antªecºo : la présidence (titre, fonction)
49072 prezidanto     | prezid¹antªo : président (t.s.)
49073 prezidantulo    • prezid¹antªul³o : (inapte) ce serait un pléonasme (mail 19/04/2012 11:12 de G. Pirlot)
49080 prezidentedzino   | prezidentºedzºin³o : la présidente
49079 prezidentejo    | prezidentºej³o : la présidence (bureaux)
49078 prezidento     | prezidentºo : président (de la République)
49071 prezidi       | prezid¹i : présider (p. f.)
49082 prezidio      | prezidio : praesidium, présidium
49076 prezidulo      | prezid¹ul³o : personne qui préside sans être président (19/04/2012 11:12 de G. Pirlot)
49032 prezinda      | prezºindªa : qui vaut son prix // louable
49033 prezindaĵo     | prezºindªaĵºo : une bonne affaire
49038 prezindico     | prezºindico : indice des prix
49039 prezindiko     | prezºindik¹o : étiquette
49042 prezkonkuranto   | prezºkonkur¹antªo : soumissionnaire
49041 prezkonkuri     | prezºkonkur¹i : soumissionner (dr.)
49043 prezkontrolo    | prezºkontrolo : contrôle des prix
49029 prezo        | prezºo : prix
38708 prezo ne menciita  | prezºo ne menci¹itªa : prix non indiqué
49031 prezoinda      | prezºo¨ind³a : digne de son prix // louable  ??? ind³ et pas indª ???
49044 prezprojekto    | prezºprojektºo : devis
49045 prezpropono     | prezºpropon¹o : offre de prix
49046 prezpuŝado     | prezºpuŝ¹adºo : poussée sur les prix
49047 prezregado     | prezºreg¹adºo : taxation des prix
49048 preztabelo     | prezºtabelºo : prix courant
56013 prezvaria skalo   ¦ prezºvaria skalo : échelle mobile des salaires
48739 preĝi        | preĝ¹i : prier (rel.)
48740 preĝo        | preĝ¹o : une prière, oraison
48741 preĝa        | preĝ¹a : de prière
48742 preĝado       | preĝ¹adºo : la prière, les dévotions
48743 preĝaro       | preĝ¹aro : paroissien, livre de messe
48744 preĝejo       | preĝ¹ej³o : lieu de culte, maison de prière (église, mosquée …)
48745 preĝejeto      | preĝ¹ej³et³o : chapelle = kapelo
48746 preĝejmuziko    | preĝ¹ej³muzikºo : musique sacrée
48747 preĝejturo     | preĝ¹ej³turºo : clocher
48748 preĝoĉambro     | preĝ¹o¨ĉambrºo : oratoire (particulier)
48750 preĝorado      | preĝ¹o¨radºo : moulin à prières
48751 preĝoseĝo      | preĝ¹o¨seĝºo : prie-Dieu
48752 preĝotapiŝo     | preĝ¹o¨tapiŝo : tapis de prière
65127 preĝeja turo    ¦ preĝ¹eja turºo : clocher
49084 pri         | pri : (préposition) au sujet de, touchant, sur, à propos de, quant à
49090 pri         | pri¨ : (préfixe) rend transitif le verbe intransitif [¨…] ᵒᵘ lui donne plus d'importance
01081 pri kio estas la afero ¦ pri ki²o est¹as la aferºo : de quoi s'agit-il ?
62001 pri kio temas    ¦ pri kio temas : de quoi s'agit-il ?
28970 pri kiu libro vi parolas ¦ pri ki²u librºo vi parol¹as : de quel livre parlez-vous ?
49087 pri la fratino mi diros, ke ¦ pri la fratºin³o mi dir¹os, ke : pour la sœur, j'en dirai que…
36949 pri lupo rakonte kaj la lupo renkonte ¦ pri lupºo rakont¹e kaj la lupºo renkont¹e : quand on parle du loup…
49095 Priamo       | Priamo : Priam
49099 priapa       | priapa : priapique
49100 priapaĵo      | priapaĵºo : priapée
49101 priapismo      | priapismºo : priapisme (méd.)
49097 Priapo       | Priapo : Priape (myth.)
49098 priapo       | priapo : phallus = peniso
05104 priatendi      | pri¨atend¹i : s'attendre (à qqch.)
05127 priatenti      | pri¨atentªi : surveiller, veiller sur (qqn. qqch.)
11491 pridemandi     | pri¨demand¹i : soumettre à un interrogatoire
11493 pridemando     | pri¨demand¹o : interrogatoire (dr.)
12677 pridiskuti     | pri¨diskut¹i : discuter, débattre (une question), délibérer de, agiter (une question), controverser (un point de doctrine), contester
12728 pridisputi     | pri¨disput¹i : disputer (qqch. à qqn.), contester (un avantage à qqn. …)
12729 pridisputo     | pri¨disput¹o : litige, contestation
13529 pridubi       | pri¨dub¹i : mettre en doute
16363 prifajfi      | pri¨fajf¹i : siffler (un acteur)
16547 prifalĉi      | pri¨falĉ¹i : faucher (un champ)
18761 prifosi       | pri¨fos¹i : fouiller (terre) // bêcher (champ)
18762 prifosoj      | pri¨fos¹o³j : fouilles
18979 prifrapi      | pri¨frap¹i : dauber, taper (sur qqn. f.)
19005 prifraŭdi      | pri¨fraŭd¹i : soustraire, détourner, intercepter (qqch.)
19162 prifriponi     | pri¨friponºi : jouer (qqn.), duper, refaire, rouler* (qqn. au jeu)
19984 prigardi      | pri¨gard¹i : surveiller (qqn.)
54296 prihomaj sciencoj  ¦ pri¨homºaj sciencºo³j : sciences humaines
24744 priinformi     | pri¨inform¹i : renseigner
25030 priinstrua     | pri¨instru¹a : pédagogique
26203 prijuĝi       | pri¨juĝ¹i : juger (de qqch.), critiquer
27059 prikalkuli     | pri¨kalkul¹i : compter, dénombrer, recenser // calculer (un geste, démarche …), peser (décision)
27060 prikalkulo     | pri¨kalkul¹o : calcul, réflexion
27468 prikanti      | pri¨kant¹i : chanter (un héros …)
27469 prikanto      | pri¨kant¹o : chantre (fig. litt.)
27525 prikanzoni iun   ¦ pri¨kanzonºi i²u³n : chansonner qqn
49104 priklado      | prikl¹adºo : repiquage
49103 prikli       | prikl¹i : repiquer (bot.)
31385 prikonstrui     | pri¨konstru¹i : couvrir (un terrain) de construction
49092 prikonstrui     ¡ pri¨konstru¹i : couvrir de constructions
32680 prikrii       | pri¨kri¹i : (gazetºo³n) crier (un journal …)
34263 prilaborado     | pri¨labor¹adºo : la façon (artisan)
34262 prilabori      | pri¨labor¹i : travailler (la terre, le fer …), façonner, ouvrager (métal)
34264 prilaborita     | pri¨labor¹itªa : cultivé (p. f.)
34265 prilaboriteco    | pri¨labor¹itªecºo : le fini (de qqch.)
35516 prilevi       | pri¨lev¹i : (tablon) desservir
61024 prilevi tablon   ¦ pri¨lev¹i tablºo³n : desservir
36425 priloĝi       | pri¨loĝ¹i : peupler (un lieu)
36426 priloĝado      | pri¨loĝ¹adºo : peuplement (action de repeuplement)
36881 prilumi       | pri¨lum¹i : éclairer (qqch. qqn.), baigner de sa lumière (։lune …)
36882 prilumiteco     | pri¨lum¹itªecºo : éclairage (d'un sujet …)
49108 primadono      | primadonºo : prima donna (mus.)
37249 primajstri     | pri¨majstrºi : posséder à fond (une langue, une technique)
37663 primanĝi      | pri¨manĝ¹i : dévorer, dévaster (B.)
49110 primara       | primara : primaire (anat. ch. géol. élec. pol.) // primitif (temps, gr.)
59549 primara ŝafto    ¦ primara ŝaftºo : arbre primaire (méc.)
49113 primasa       | primasºa : primatial
49112 primaso       | primasºo : primat (rel.)
49115 primatoj      | primato³j : primates (mam.)
49117 primavero      | primavero : (litt.) printemps
38457 primediti      | pri¨medit¹i : méditer (un sujet)
38966 primeti       | pri¨met¹i : mettre (la table), garnir de
61023 primeti la tablon  ¦ pri¨met¹i la tablºo³n : mettre la table
49119 primicoj      | primico³j : prémices (rel.)
49121 primitiva      | primitiva : primitif, originel
49106 primo        | primºo : nombre premier // prime (rel.) // prime (escrime)
49126 primolaco      • primolºacºo : (inapte au singulier)
49125 primolacoj     | primolºacºo¯j : l(a famille d)es primulacées (comme la primevère)
49124 primolo       | primolºo : primevère (bot.)
40381 primora       | pri¨mora : de mœurs (։comédie, roman)
49128 primuso       | primuso : réchaud portatif (à alcool, pétrole ou essence)
49131 princa       | princºa : princier, princière
49132 princeco      | princºecºo : dignité de prince
49137 princelektisto   | princºelekt¹istºo : prince électeur
49133 princeto      | princºet³o : principicule
49134 princido      | princºid³o : fils de prince
49135 princino      | princºin³o : princesse
49142 principa      | principa : de principe
49143 principe      | principe : en principe
49145 Principeo      | Principeo : Principe (voir Sao Tomeo)
49141 principo      | principo : principe
49130 princo       | princºo : prince (t.s.)
49136 princo-edzo     | princºo-edzºo : prince consort
49138 princolando     | princºo¨landºo : principauté
42306 prinotado      | pri¨not¹adºo : annotation
42307 prinotaro      | pri¨not¹aro : annotation
42305 prinoti       | pri¨not¹i : annoter, commentariser
49153 printaparato    | print¹aparatºo : tireuse
49148 printatoro     ¦ print¹atorºo : sortie sur imprimante (inf.)
49158 printempa      | printempºa : printanier
49159 printempe      | printempºe : au printemps
49157 printempo      | printempºo : printemps
49147 printi       | print¹i : tirer une photo (à partir d'un négatif ou d'une diapositive) // éditer (inf.) = prespretigi
49149 printilo      | print¹ilºo : imprimante
49154 printokadro     | print¹o¨kadrºo : châssis-presse
49155 printpapero     | print¹paperºo : papier sensible
49163 prioreco      | priorºecºo : priorat
49162 priorejo      | priorºej³o : prieuré
49164 priorino      | priorºin³o : prieure
49168 prioritata     | prioritata : prioritaire
49169 prioritate     | prioritate : prioritairement, en priorité
49166 prioritato     | prioritato : priorité
49170 prioritatulo    | prioritatulºo : un prioritaire
49161 prioro       | priorºo : prieur (rel.)
44457 pripalpi      | pri¨palp¹i : fouiller (qqn.), explorer (poches)
44986 priparoli      | pri¨parol¹i : discuter, traiter de
45776 pripensema     | pri¨pens¹em³a : réfléchi
45775 pripensi      | pri¨pens¹i : réfléchir à, considérer, envisager
45777 pripensinda     | pri¨pens¹indªa : qui mérite réflexion
45847 pripentri      | pri¨pentr¹i : orner de peintures
47073 priplanti      ¦ pri¨plantºi : planter (un jardin)
47455 priplorado     | pri¨plor¹adºo : deuil, lamentation
47454 priplori      | pri¨plor¹i : pleurer (un mort), déplor¹er
49091 priplori infanon  ¡ pri¨plor¹i infanºo³n : pleurer un enfant
47456 priplorinda     | pri¨plor¹indªa : déplor¹able, lamentable
47508 pripluki      | pri¨pluk¹i : escroquer (quelqu'un)
47643 pripluvi      | pri¨pluvºi : arroser de pluie
50466 prirabi       | pri¨rab¹i : détrousser, piller (qqn.) // escroquer, filouter
50578 priradii      | pri¨radiºi : illuminer
51854 priresponda     | pri¨respond¹a : responsable, comptable de
51855 prirespondeco    | pri¨respond¹ecºo : responsabilité
51853 prirespondi     | pri¨respond¹i : répondre de
52274 pririgardi     | pri¨rigard¹i : examiner, passer en revue (f.), faire un tour d'horizon (f.)
53781 prisana       | pri¨sanªa : sanitaire
49172 priseko       | priseko : secteur privé (soc.)
54524 prisekreti     | pri¨sekretºi : taire, cacher
54715 prisemado      | pri¨semºadºo : ensemencement
54714 prisemi       | pri¨semºi : ensemencer
55169 priservi      | pri¨serv¹i : s'occuper de, se dévouer à
49093 priserĉi      ¡ pri¨serĉ¹i : fouiller
55044 priserĉi      | pri¨serĉ¹i : fouiller (qqn. qqch.), explorer (plaie), scruter (visage)
55569 prisilenti     | pri¨silent¹i : passer sous silence, taire (qqch.)
20327 priskriba geometrio ¦ pri¨skrib¹a ge¯o¨metr¯iºo : géométrie descriptive
56369 priskribi      | pri¨skrib¹i : décrire // donner le signalement
56370 priskribo      | pri¨skrib¹o : description // signalement
49175 prisma       | prismºa : à prisme // irisé
07202 prisma binoklo   ¦ prismºa binoklºo : jumelle à prismes
43873 prisma ortilo    ¦ prismºa ortºilºo : équerre d'arpenteur
49174 prismo       | prismºo : prisme
49176 prismoforma     | prismºo¨formºa : prismatique
49178 pristo       | pristºo : poisson-scie = segilfiŝºo
63423 pritomba      | pri¨tombºa : tumulaire
63483 pritondi      | pri¨tond¹i : tailler (rosier, if, vigne), émonder, élaguer (arbre), rafraîchir, habiller (les racines d'un plant)
63484 pritondilo     | pritond¹ilºo : sécateur
63945 pritraktado     | pri¨traktadºo : manière de traiter, exposé
63944 pritrakti      | pri¨trakti : traiter (un sujet), exposer (des vues)
64035 pritranĉi      | pri¨tranĉ¹i : tailler, élaguer, émonder
66626 privarma      | pri¨varmªa : thermique, calorique = termika
49180 privata       | privatªa : privé, non officiel
01782 privata akto    ¦ privatªa aktºo : acte sous seing privé
24555 privata individuo  ¦ privatªa individuºo : un simple particulier
28006 privata kargo    ¦ privatªa kargºo : pacotille (mar.)
49181 private       | privatªe : en privé, dans le privé
49182 privateco      | privatªecºo : intimité, retraite
49183 privatulo      | privatªul³o : un particulier - un simple particulier
67438 priverŝi      | pri¨verŝ¹i : arroser (fleurs, rôti …) // mouiller (de larmes …)
67439 priverŝado     | pri¨verŝ¹adºo : arrosage
67611 priveti       | pri¨vet¹i : (tr.) jouer (un cheval), miser sur (un boxeur …)
67681 priveturebla    | pri¨vetur¹eblªa : praticable (։route)
67682 priveturebleco   | pri¨vetur¹eblªecºo : viabilité
49186 privilegia     | privilegia : privilégié
61509 privilegia tarifo  ¦ privilegia tarifo : tarif préférentiel
49187 privilegii     | privilegii : privilégier
49185 privilegio     | privilegio : privilège
49188 privilegiulo    | privilegiulºo : un privilégié
49191 prizona       | prizonºa : carcéral
49192 prizona reĝimo   ¦ prizonºa reĝimo : régime pénitentiaire
49190 prizono       | prizonºo : prison
69378 prizorgi      | pri¨zorg¹i : veiller sur, soigner (méd.) = verti, flegi
21709 priĝemi       | pri¨ĝem¹i : gémir, pleurer sur (qqn. qqch.)
26473 priĵeti per ŝtonoj ¦ pri¨ĵet¹i per ŝtonºo³j : lapider (B.)
26535 priĵuri       | pri¨ĵur¹i : vouer (rel.)
59890 priŝerci      | pri¨ŝerci : se moquer de, se ficher de*
60592 priŝteli      | pri¨ŝtel¹i : voler (qqn.), piller (une maison …)
49196 pro         | pro : (préposition) pour (ᵃ ᶜᵃᵘˢᵉ de // ᵉⁿ ᵉᶜʰᵃⁿᶢᵉ de, ᵃᵘ ᵖʳⁱˣ de)
49203 pro         | pro¨ : (préfixe) même sens (de, pour) que la préposition (pro)
49200 pro ke       ¦ pro ke : parce que
30447 pro komplimento   ¦ pro komplimentºo : par gentillesse
37736 pro manko de    ¦ pro mank¹o de : par manque de
49198 pro manko de    ¦ pro mank¹o de : par manque de
38663 pro memoro al iu  ¦ pro memor¹o al i²u : en souvenir de qqn
19989 pro singardeco   ¦ pro si³n¨gard¹ecºo : par mesure de précaution
62940 pro timo, ke    ¦ pro tim¹o, ke : de peur que
49201 pro tio ke     ¦ pro ti²o ke : de ce que
49207 probabla      | probablªa : probable
49208 probable      | probablªe : probablement, sans doute
49210 probableco     | probablªecºo : probabilité, vraisemblance
49211 probabliko     | probablªikºo : théorie des probabilités (math.)
49209 probablo      | probablªo : probabilité (math.)
49212 probablokalkulo   | probablªo¨kalkul¹o : calcul des probabilités (math.)
49213 probablokurbo    | probablªo¨kurbºo : courbe en cloche (math.)
06455 probatalanto    | pro¨batal¹antªo : champion (de qqn. d'une cause)
49216 problema      | problema : problématique
49217 problemaro     | problemaro : une problématique
49215 problemo      | problemo : problème
49219 procedi       | proced¹i : procéder
49220 procedo       | proced¹o : un procédé // une pratique // un processus = procezo
49225 procedurema     | procedurºema : procédurier
49224 proceduri      | procedurºi : faire de la procédure
49226 proceduristo    | procedurºistºo : avoué (dr.)
49223 proceduro      | procedurºo : procédure (dr. inf.)
49229 procelariedoj    | procelariºedºo¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes procellaridés
49228 procelario     | procelariºo : puffin = pufino
49234 procentaĵo     | procentºaĵºo : commission, guelte
49235 procentego     | procentºeg³o : taux usuraire // usure = uzuro
49231 procento      | procentºo : (tant) pour cent, intérêts // pourcentage
49239 procesema      | procesºem³a : processif, chicanier
49238 procesi       | procesºi : faire un procès, intenter un procès
49245 procesia      | procesiºa : processionnel
49246 procesiaj raŭpoj  ¦ procesiºa³j raŭpºo³j : chenilles processionnaires (ent.)
49247 procesie      | procesiºe : en procession, en cortège
49242 procesio      | procesiºo : procession (rel.), défilé (pol.), cortège
49237 proceso       | procesºo : procès (dr.) // procès (anat.) // processus = procezo
49240 procesoficejo    | procesºo¨ficºej³o : contentieux
49249 procesoro      | procesorºo : processeur (inf.)
49254 procezilo      | procezºilºo : processeur (inf.) = procesoro
49253 procezo       | procezºo : procès, processus
49256 prociono      | procionºo : raton laveur (mam.) = lavurso
49258 Prociono      | Procionºo : Procyon (myth. astr.)
09895 procirkonstanca leĝo ¦ pro¨cirkonstancºa leĝºo : loi d'exception
49261 prodaĵo       | prodºaĵºo : prouesse
49264 prodigema      | prodig¹em³a : prodigue
49265 prodigemo      | prodig¹em³o : prodigalité
49263 prodigi       | prodig¹i : prodiguer // dilapider, gaspiller = malŝpari
49260 prodo        | prodºo : preux (hist.)
49267 prodromo      | prodromºo : prodrome (méd.)
49271 produktado     | produkt¹adºo : la production
26648 produktado kadenco ¦ produkt¹adºo kadencºo : rythme de production
49272 produktejo     | produkt¹ej³o : lieu de production
49273 produktema     | produkt¹em³a : productif, prolifique
49269 produkti      | produkt¹i : produire
49274 produktilaro    | produkt¹ilºar³o : appareil de production (économie)
49275 produktisto     | produkt¹istºo : producteur
49276 produktiva     | produkt¹ivªa : productif
49277 produktiveco    | produkt¹ivªecºo : productivité
49270 produkto      | produkt¹o : un produit
49290 produktoro     | produktorºo : producteur (ciné.)
49292 produto       | produto : produit (math.)
49295 profana       | profanºa : profane
49297 profanado      | profanºadºo : profanation
49298 profananto     | profanºant³o : profanateur
49299 profaneco      | profanºecºo : caractère profane, impiété
49296 profani       | profanºi : profaner, violer // souiller, déshonorer
49294 profano       | profanºo : un profane
49302 profesia      | profesiºa : professionnel
45948 profesia pluperfektigo ¦ profesiºa plu¨perfektªig¹o : recyclage professionnel
27585 profesia transkapabligo ¦ profesiºa trans¨kapablªig¹o : réadaptation professionnelle
49304 profesiado     | profesiºadºo : exercice de la profession
49303 profesii      | profesiºi : professer, exercer, pratiquer
49305 profesiisto     | profesiºistºo : un professionnel
49301 profesio      | profesiºo : profession
49307 profesiularo    | profesiºul³ar³o : population active
49306 profesiulo     | profesiºul³o : un professionnel
49312 profesora      | profesorºa : professoral
49313 profesoreco     | profesorºecºo : professorat
49315 profesoredzino   | profesorºedzºin³o : femme d'un professeur
49314 profesorino     | profesorºin³o : une femme professeur
49311 profesoro      | profesorºo : professeur (enseignement supérieur)
10270 profesoro ĉe la universitato ¦ profesorºo ĉe la universitato : professeur à l'université
49318 profeta       | profetºa : prophétique
49321 profetaĵo      | profetºaĵºo : prophétie
49319 profete       | profetºe : en prophète, prophétiquement
49320 profeti       | profetºi : prophétiser
49322 profetino      | profetºin³o : prophétesse
49323 profetismo     | profetºismºo : prophétisme
49317 profeto       | profetºo : prophète
49333 profilakti     | profilakt¹i : prévenir (méd.)
49335 profilaktika    | profilakt¹ikºa : prophylactique
49334 profilaktiko    | profilakt¹ikºo : prophylaxie
49326 profile       | profilºe : de profil
49327 profili       | profilºi : profiler (tech.)
49328 profiliĝi      | profilºiĝ¹i : se profiler
49325 profilo       | profilºo : profil
49329 profiltrabo     | profilºtrabºo : profilé (tech.)
49330 profiltranĉi    | profilºtranĉ¹i : découper
49339 profita       | profitºa : profitable
49344 profitama      | profitºama : avide, âpre au gain
49345 profitamo      | profitºamo : cupidité
49340 profite       | profitºe : avec profit
49341 profitema      | profitºem³a : intéressé (égoïste)
49342 profitemulo     | profitºemulºo : un profiteur
49338 profiti       | profitºi : profiter, tirer profit de
49343 profitigi      | profitºig¹i : faire profit (qqn. de qqch.)
49349 profitmanko     | profitºmank¹o : manque à gagner
49337 profito       | profitºo : profit // bénéfice
49347 profito kaj perdo  ¦ profitºo kaj perd¹o : profits et pertes
49346 profitodona     | profitºo¨don¹a : lucratif, rémunérateur
49348 profitokvoto    | profitºo¨kvoºto : taux de profit
49350 profitoperdo    | profitºo¨perd¹o : perte de jouissance
49360 profunda      | profundªa : profond (p. f.)
49373 profundapensa    | profundªa¨pens¹a : profond (։penseur)
49366 profundaĵo     | profundªaĵºo : bas-fond
49371 profundaĝa     | profundªaĝºa : avancé en âge
49361 profunde en     ¦ profundªe en : tout au fond de
50598 profunde radikanta ¦ profundªe radikºant³a : profondément enraciné (p. f.)
49367 profundeco     | profundªecºo : profondeur
49368 profundegaĵo    | profundªegaĵºo : abîme = abismo
49369 profundigi     | profundªig¹i : creuser
49370 profundiĝi     | profundªiĝ¹i : s'enfoncer (p. f.), se plonger (dans un livre)
49372 profundmara     | profundªmarºa : des profondeurs, de grand fond, abyssal
49363 profundo      | profundªo : fond (p. f.)
49383 progesterono    | progesteronºo : progestérone, progestine, lutéine
49386 prognateco     | prognatºecºo : prognathisme
49385 prognato      | prognatºo : prognathe (méd.)
49389 prognoza      | pro¨gnozºa : pronostique (t.s.)
49390 prognozi      | pro¨gnozºi : pronostiquer
49391 prognozisto     | pro¨gnozºistºo : pronostiqueur
49388 prognozo      | pro¨gnozºo : pronostic
49395 programa      | programºa : programmatique
49397 programaro     | programºar³o : logiciel = softvaro
49398 programatoro    | programºatorºo : programmateur (de lave-linge …)
49400 programero     | programºero : numéro (th. mus.) // instruction (inf.)
49396 programi      | programºi : programmer
49399 programilo     | programºilºo : programmateur (de lave-linge …)  ??? ajouté par Gilbert ???
49401 programisto     | programºistºo : programmateur (ciné, radio) // programmeur (inf.)
49393 programo      | programºo : programme (t.s.)
49406 progresa      | progres¹a : progressif
49407 progresado     | progres¹adºo : progression, avancement
49408 progreseco     | progres¹ecºo : progressivité
49409 progresema     | progres¹¹em³a : progressiste, avancé (pol.)
49404 progresi      | progres¹i : progresser (p. mil.)
49410 progresigi     | progres¹igi : faire avancer
49411 progresinta     | progres¹intªa : avancé (։élève)
49414 progresio      | progresio : progression (math.)
49416 progresiva     | progresiva : progressif (։impôt), graduel
49417 progresiveco    | progresivecºo : progressivité
49405 progreso      | progres¹o : progrès
49420 prohiba       | prohiba : prohibitif
49419 prohibi       | prohibi : prohiber
49422 prohibicio     | prohibicio : prohibition (dr.)
34651 projekcia lanterno ¦ projekcia lanternºo : lanterne à projection
49426 projekciado     | projekciadºo : projection, présentation (film)
49427 projekciaĵo     | projekciaĵºo : une projection
49429 projekciejo     | projekciejºo : cabine de projection
49425 projekcii      | projekcii : projeter (ciné.)
49430 projekciilo     | projekciilºo : appareil de projection
49431 projekciisto    | projekciistºo : projectionniste
49424 projekcio      | projekcio : projection (géom. phot.)
49434 projekti      | projektºi : projeter, faire le projet de
49433 projekto      | projektºo : projet
49438 prokavio      | prokavio : daman, marmotte du Cap (mam.)
49439 prokaviuloj     | prokaviulºo³j : hyracoïdes
49441 proklami      | proklami : proclamer
49442 proklamo      | proklamo : proclamation
49444 proklitiko     | proklitiko : un proclitique (phon.)
49446 prokonsulo     | prokonsulºo : proconsul (hist.)
49450 prokrasta      | prokrast¹a : retardateur // à retardement
07704 prokrasta bombo   ¦ prokrast¹a bombºo : bombe à retardement
19618 prokrasta fuzeo   ¦ prokrast¹a fuzeºo : fusée à retardement
49452 prokrastebla    | prokrast¹eblªa : qui peut attendre
49453 prokrastema     | prokrast¹em³a : lent, pas pressé, temporisateur
49448 prokrasti      | prokrast¹i : ajourner, remettre, surseoir
49451 prokrastilo     | prokrast¹ilºo : un retardateur (ch.)
49449 prokrasto      | prokrast¹o : ajournement, sursis, retard, délai
49454 prokrastofavorato  | prokrast¹o¨favorªato : un sursitaire
49455 prokrastoĝuanto   | prokrast¹o¨ĝu¹antªo : un sursitaire
49459 Prokrisa      | Prokris¯a : Procris (myth.)
49474 Proksim-Oriento   | Proksimª-Oriento : Proche-Orient
49483 Proksim-Oriento   | Proksimª-Orientºo : le Proche-Orient
49461 proksima      | proksimªa : proche, voisin (p. f.)
49462 proksima al     ¦ proksimªa al : proche de, voisin de
49484 Proksima Oriento  ¦ Proksimªa Orientºo : le Proche-Orient
47008 proksima plano   ¦ proksimªa planºo : plan rapproché
27147 proksimadata kambio ¦ proksimªa¨datºa kambiºo : effet à court terme  ???
02046 proksimala     ¡ proksimªalªa : proximal ◆ proksimªa : proche
49463 proksime      | proksimªe : près
49464 proksime al     ¦ proksimªe al : près de
49466 proksimeco     | proksimªecºo : proximité
49467 proksimigi     | proksimªig¹i : rapprocher
49468 proksimiĝi     | proksimªiĝ¹i : s'approcher, approcher (intr.)
49469 proksimulo     | proksimªul³o : le prochain*
49470 proksimuma     | proksimªum³a : approché, approximatif
49473 proksimumado    | proksimªum³adºo : calcul par approximations successives (math.)
49471 proksimume     | proksimªum³e : approximativement, à peu près, environ
49472 proksimumo     | proksimªum³o : un à-peu-près (jeu de mots)
49488 prokurakto     | prokurakto : procuration (écrite), pouvoir, mandat (pour voter …)
49492 prokuratoro     | prokuratorºo : (du latin procurator:mandataire) procurateur (hist.)
49489 prokurdonanto    | prokurdon¹antªo : mandat, commettant
49487 prokuristo     | prokuristºo : mandataire, fondé de pouvoir
49486 prokuro       | prokuro : procuration (dr.)
49495 prokuroreco     | prokurorecºo : le Ministère public
49494 prokuroro      | prokuroro : procureur (de la République, du Roi …)
49499 prokusta lito    ¦ prokusta litºo : lit de Procuste
49498 Prokusto      | Prokusto : Procuste(myth.)
49204 prolabora pago   ¦ pro¨labor¹a pag¹o : le prix de travail, le prix de son travail
49501 prolamino      | prolaminºo : prolamine (ch.)
49503 prolapso      | prolapso : prolapsus (méd.)
49505 prolepso      | prolepso : prolepse (gr.)
49508 proleta       | prolet³a : prolétarien
49510 proletarigi     | prolet³ar³ig¹i : prolétariser
49513 proletario     | proletariºo : prolétaire
49511 proletariĝo     | prolet³ar³iĝ¹o : prolétarisation
49509 proletaro      | prolet³ar³o : prolétariat
49507 proleto       | prolet³o : prolétaire
49516 prolifera      | prolifera : prolifère
49517 proliferado     | proliferadºo : prolifération
49515 proliferi      | proliferi : proliférer (méd. bot.)
49520 prologo       | prologºo : prologue
49524 promenado      | promen¹adºo : promenade
49525 promenanto     | promen¹antªo : promeneur
49526 promenejo      | promen¹ej³o : (lieu de) promenade, mail // promenoir (th.)
49528 promenferdeko    | promen¹ferdekºo : pont-promenade
49529 promenhalo     | promen¹halºo : salle des pas perdus
49522 promeni       | promen¹i : se promener
49527 promenigi      | promen¹ig¹i : promener (qqn.)
49523 promeno       | promen¹o : promenade
49531 promenvojo     | promen¹vojºo : (lieu de) promenade, mail // promenoir (th.)
49530 promenŝipo     | promen¹ŝipºo : bateau de plaisance, yacht
49533 promesi       | promes¹i : promettre (p. f.)
43560 promesi orajn montojn ¦ promes¹i orºa³j³n monto³j³n : promettre monts et merveilles
49536 promesite      | promes¹itªe : entendu!, promis!
49534 promeso       | promes¹o : promesse, engagement
49537 promesoplena    | promes¹o¨plenªa : prometteur
49541 prometea      | prometea : prométhéen
49540 Prometeo      | Prometeo : Prométhée (myth.)
49543 prominenco     | prominenco : éminence (anat.)
49545 promocii      | promocii : promouvoir
49546 promocio      | promocio : promotion, avancement // promotion (d'école)
49548 promocivica tabelo ¦ promocivica tabelºo : tableau d'avancement, d'ancienneté
49547 promociĝi      | promociĝ¹i : être promu
49550 promontoro     | promontorºo : promontoire (géogr. anat.)
49552 prompta       | prompta : (litt.) prompt
49553 prompti       | prompti : faire diligence
49554 prompto       | prompto : promptitude // message de guidage (inf.)
49556 promulgi      | promulgi : promulguer
49557 promulgo      | promulgo : promulgation
49559 pronelo       | pronelo : accenteur mouchet, traîne-buisson (orn)
49562 pronoma       | pronoma : pronominal
49563 pronome       | pronome : pronominalement
49561 pronomo       | pronomo : pronom (gr.)
49567 prononcaĉi     | prononc¹aĉ³i : estropier (mots), écorcher (langue)
49568 prononcebla     | prononc¹eblªa : prononçable
49565 prononci      | prononc¹i : prononcer
49566 prononco      | prononc¹o : prononciation
49574 propagado      | propag¹adºo : propagation
49580 propaganda     | propagandºa : de propagande
49578 propagandi     | propagandºi : faire de la propagande, propager (idées), répandre (opinions)
49581 propagandilo    | propagandºilºo : moyen de propagande
49582 propagandisto    | propagandºistºo : propagandiste
49579 propagando     | propagandºo : propagande
49575 propaganta agento  ¦ propag¹anta agentºo : agent propagateur
49573 propagi       | propag¹i : propager (phs. méd.)
49576 propagiĝi      | propag¹iĝ¹i : se propager
49585 propano       | propanºo : propane (ch.)
49587 proparoksitono   | proparoksitonºo : proparoxyton (phon.)
44988 proparolanto    | pro¨parol¹antªo : interprète (f.), avocat (f.)
49589 propedeŭtiko    | propedeŭtiko : propédeutique, enseignement préparatoire
27661 propeka kapro    ¦ pro¨pek¹a kaprºo : bouc émissaire (rel.)
45553 propeka kapro    ¦ pro¨pek¹a kapro : bouc émissaire
46272 propetanto     | pro¨pet¹antªo : intercesseur, avocat (f.)
49205 propeti       ¦ pro¨pet¹i : intercéder
46271 propeti pro iu   ¦ pro¨pet¹i pro i²u : intercéder, solliciter pour quelqu'un
49591 propileo      | propileo : propylée (arch.)
49593 propoliso      | propoliso : propolis
49597 proponanto     | propon¹antªo : auteur (d'une offre, d'une motion …)
49595 proponi       | propon¹i : proposer // offrir
63689 proponi toston   ¦ propon¹i tosto³n : porter un toast à
49598 proponinda     | propon¹indªa : présentable (f.)
49596 propono       | propon¹o : proposition // offre (t.s.)
49608 proporcia      | proporciºa : proportionnel // proportionné
49609 proporcie al    ¦ proporciºe al : en raison de, proportionnellement à, au prorata de
49610 proporcieco     | proporciºecºo : proportionnalité
49611 proporciigi     | proporciºigi : proportionner
49604 proporcio      | proporciºo : proportion, rapport, raison (math.)
49616 propozicio     | propoziciºo : proposition (gr. logique)
49620 propra       | proprªa : propre, appartenant en propre à, personnel
49621 propra apartenaĵo  ¦ proprªa aparten¹aĵºo : propriété privée
49629 propradecide    | proprªa¨decid¹e : de (ma, ta …) propre autorité
49630 proprajuĝa     | proprªa¨juĝ¹a : discrétionnaire
49631 propramana     | proprªa¨manºa : autographe, olographe
49632 propramane     | proprªa¨manºe : de (ma, ta …) propre main // en main propre
49633 propramove     | proprªa¨mov¹e : de (mon) propre mouvement, de (mon) chef, spontanément
49634 proprapersone    | proprªa¨personºe : en personne
49635 proprasence     | proprªa¨sencºe : au sens propre
49636 proprasperte    | proprªa¨sperte : par expérience
49637 propravola     | proprªa¨vol¹a : volontaire, bénévole
49638 propravole     | proprªa¨vol¹e : de (mon) plein gré, volontairement // de (ma) propre initiative
49624 propraĵo      | proprªaĵºo : le propre de, particularité (propre à qqn. à qqch.) // propriété, un bien propre = proprietaĵo
49623 propre       | proprªe : en propre // précisément, justement
49625 propreco      | proprªecºo : caractéristique, propriété (d'une eau …) // la propriété (dr.) = proprieto
49643 proprietaĵo     | proprietaĵºo : une propriété
49642 proprieti      | proprieti : être propriétaire de, posséder juridiquement
49641 proprieto      | proprieto : propriété (dr.)
49644 proprietulo     | proprietulºo : propriétaire
49626 proprigi al si   | proprªig¹i al si : s'approprier
49627 proprulo      | proprªul³o : un propriétaire = proprietulo
49628 proprumi      | proprªum³i : être propriétaire = proprieti
49649 propulsa      | propuls¹a : propulsif
49648 propulsi      | propuls¹i : propulser (méc.)
49650 propulso      | propuls¹o : propulsion
49654 proscenio      | prosceniºo : proscénium, avant-scène (arch.)
49656 prosektoro     | prosektorºo : prosecteur (méd.)
49658 proskribi      | proskrib¹i : proscrire
49660 proskribito     | proskrib¹ito : proscrit
49659 proskribo      | proskrib¹o : proscription
49662 proskripcio     | proskripcio : proscription
49667 prospektiva     | prospektiva : prospectif
49666 prospektivo     | prospektivo : la prospective (soc.)
49664 prospekto      | prospektºo : prospectus, tract
49671 prospektorado    | prospektoradºo : prospection
49670 prospektori     | prospektori : prospecter (min. com.)
49669 prospektoro     | prospektoro : prospecteur (min.)
49676 prospera      | prospera : prospère, florissant // réussi, pertinent
49673 prosperi      | prosperi : prospérer, être florissant // réussir à
49677 prosperigi     | prosperigi : faire prospérer, favoriser
49674 prosperis al mi vidi ¦ prosperis al mi vid¹i : j'ai eu la chance de voir, je suis arrivé à voit
49675 prospero      | prospero : prospérité, succès
49683 Prospero      | Prospero : Prosper, // Prospéro
49686 prostata      | prostatºa : prostatique
49688 prostatektomio   | prostatºektomiºo : prostatectomie
49687 prostatito     | prostatºito : prostatite (méd.)
49685 prostato      | prostatºo : prostate (anat.)
49695 prostituado     | prostitu¹adºo : prostitution
49690 prostitucio     | prostituciºo : prostitution
49696 prostituejo     | prostitu¹ej³o : bordel, maison close, lupanar
49692 prostitui      | prostitu¹i : prostituer (p. f.)
49698 prostituistino   | prostitu¹istºin³o : maquerelle*
49697 prostituisto    | prostitu¹istºo : souteneur
49699 prostituitino    | prostitu¹itªin³o : prostituée = putino
49694 prostituo      | prostitu¹o : prostitution
49701 prostracio     | prostracio : prostration (méd.)
49705 protagonisto    | protagonistºo : protagoniste = ĉef¨rolulo
49707 Protagora      | Protagor¯a : Protagoras
49709 protazo       | protazo : protase, exposition (th.)
49715 protea       | protea : protéiforme // protéique
49717 proteido      | proteidºo : protéide (ch.)
49719 proteino      | proteinºo : protéine (ch.)
49724 protekta rideto   ¦ protekt¹a rideto : sourire protecteur
49723 protektado     | protekt¹adºo : protection (d'un candidat, d'une industrie …), piston* // patronage
49725 protektanto     | protekt¹antªo : protecteur, patron (f.)
49726 protektato     | protekt¹ato : protégé, client (f.)
49721 protekti      | protekt¹i : protéger (։qqn.), pistonner*
49727 protektilo     | protekt¹ilºo : une protection (contre le froid …)
49729 protektisma     | protekt¹ismºa : protectionniste
49730 protektismaj tarifoj ¦ protekt¹ismºa³j tarifo³j : tarifs protectionnistes
49728 protektismo     | protekt¹ismºo : protectionnisme
49722 protekto      | protekt¹o : protection (d'un candidat, d'une industrie …), piston* // patronage
49732 protektorato    | protektorato : protectorat
49734 protelo       | protelo : protèle (mam.)
49711 proteo       | proteo : protée (zoo. // bot.)
49713 Proteo       | Proteo : Protée (myth.)
49744 protestanta     | protestantºa : protestantᵉ (rel.)
49746 protestantismo   | protestantºismºo : protestantisme (rel.)
49742 protestanto     | protestantºo : un protestant (rel.)
49739 protestebla     | protest¹eblªa : répréhensible, contestable
49736 protesti      | protest¹i : protester // contester
49737 protesto      | protest¹o : protestation // objection // protêt (com.)
49749 proteza       | protezºa : prothétique
49748 protezo       | protezºo : prothèse (chir.)
49703 proto        | proto : prote (imprimerie)
49751 proto        | proto¨ : (préfixe) proto[¨…], archi[¨…]
49752 protokanajlo    | proto¨kanajlo : maître fripon
49757 protokoli      | protokolºi : rédiger le protocole // verbaliser
49758 protokolisto    | protokolºistºo : secrétaire de séance // archiviste
49759 protokollibro    | protokolºlibrºo : registre des procès-verbaux
49756 protokolo      | protokolºo : procès-verbal (d'une séance …), protocole (d'une conférence diplomatique)
49761 protono       | protonºo : proton (phs.)
49753 protonotario    | proto¨notario : protonotaire
49764 protoplasma     | protoplasma : protoplasmique
49763 protoplasmo     | protoplasmo : protoplasme (zoo.)
49754 protosulfido    | proto¨sulfºidºo : protosulfure (ch.)
49766 prototipo      | prototipºo : prototype (t.s.)
69341 protozoo      | proto¨zoo : protozoaire, etc
49768 protozooj      | protozoo³j : protozoaires (zoo.)
49771 protuberanca    | protuberanca : protubérant
49770 protuberanco    | protuberanco : protubérance (anat. astr.)
49743 protèstanto     ‡ protèst¹antªo : protestataire // objecteur
49745 protèstanta     ‡ protèst¹antªa : du protestataire // de l'objecteur
49775 prova        | prov¹a : d'essai, probatoire
49776 provado       | prov¹adºo : essayage, les essais // tentative
49779 provato       | prov¹atªo : stagiaire
49778 provaĵo       | prov¹aĵºo : épreuve (d'imprimerie) // un essai, spécimen, témoin (chose)
49782 provbalono     | prov¹balonºo : ballon d'essai (p. f.)
49783 provbenko      | prov¹benkºo : banc d'essai (tech.)
08746 provbudo      | prov¹budºo : cabine d'essayage
13918 provedziĝo     | prov¹edzºiĝ¹o : mariage à l'essai
49784 provedziĝo     | prov¹edzºiĝ¹o : mariage à l'essai
49785 provekzemplero   | prov¹ekzemplerºo : spécimen
49803 provenca      | provencºa : provençal
49804 Provencano     | Provencºan³o : Provençal
49802 Provenco      | Provencºo : Provence
49807 proverba      | proverba : proverbial
49808 proverbaro     | proverbaro : recueil de proverbes
49809 proverbiĝi     | proverbiĝ¹i : passer en proverbe
49806 proverbo      | proverbo : proverbe
49780 proveti       | prov¹et³i : tâtonner (f.)
49773 provi        | prov¹i : essayer (une machine, un vêtement …), faire l'essai de // éprouver, mettre à l'épreuve (p. f.) // essayer, tenter (de faire)
57068 provi la sorton de la batalo ¦ prov¹i la sortºo³n de la batal¹o : tenter la fortune des armes
49816 proviantadministracio | proviantºadministracio : intendance
49813 proviantado     | proviantºadºo : approvisionnement, ravitaillement
49814 proviantejo     | proviantºej³o : réserve à vivres, entrepôt, magasin
49812 provianti      | proviantºi : approvisionner, ravitailler
49815 proviantisto    | proviantºistºo : officier d'intendance // commissaire aux vivres
49811 provianto      | proviantºo : vivres, provisions
49817 proviantŝipo    | proviantºŝipºo : ravitailleur (mar.)
49821 providenca     | providenca : providentiel
49819 providenco     | providenco : providence (p. f.)
49820 Providenco     | Providenco : Dieu
49781 provilo       | prov¹ilºo : pierre de touche (p. f.), critère, test
49824 provinca      | provincºa : provincial
49825 provincano     | provincºan³o : un provincial
49827 provincestro    | provincºestrºo : gouverneur (de province) // provincial (d'un ordre religieux)/
49829 provincialismo   | provincialismºo : provincialisme
49823 provinco      | provincºo : province (t.s.)
49834 proviza       | proviz¹a : de rechange, de réserve // provisionnel
49835 proviza partopago  ¦ proviz¹a partºo¨pag¹o : acompte provisionnel
49837 provizado      | proviz¹adºo : approvisionnement, fourniture, ravitaillement
49838 provizejo      | proviz¹ej³o : office, resserre, dépense // garde-manger // soute aux vivres, cambuse // magasin, dépôt, manutention
49831 provizi       | proviz¹i : munir, fournir, pourvoir (qqn. de qqch.), approvisionner (qqn. en qqch.) // munir, garnir (qqch. de qqch.), alimenter (en informations, en courant électrique) // pourvoir, subvenir (aux besoins)
18429 provizi per interfolioj ¦ proviz¹i per inter¨foliºo³j : interfolier
49840 provizilo      | proviz¹ilºo : dispositif d'alimentation (tech.)
49848 provizio      | proviziºo : provision, commission (fin.)
49841 provizisto     | proviz¹istºo : pourvoyeur, fournisseur
49839 proviziĝi      | proviz¹iĝ¹i : se munir de, se pourvoir de
49843 provizkelo     | proviz¹kelºo : sellier, chai
49832 provizo       | proviz¹o : provision (p. f.), fourniture, fournitures, réserve, réserves, stock
49850 provizora      | provizora : provisoire, intérimaire // de fortune (։éclairage)
52393 provizora rimedo  ¦ provizora rimedºo : expédient
49852 provizoraĵo     | provizoraĵºo : du provisoire, arrangement provisoire
49851 provizore      | provizore : à titre provisoire, à titre temporaire, par intérim
49853 provizoreco     | provizorecºo : caractère provisoire
49844 proviztrogo     | proviz¹trogºo : trémie de stockage (travaux publics)
49842 provizumi      | proviz¹um³i : ravitailler = provianti
49786 provjaroj      | prov¹jarºo³j : années d'apprentissage
49787 provludo      | prov¹lud¹o : répétition (th.)
49774 provo        | prov¹o : essai // épreuve // répétition (th.)
49857 provoka       | provoka : provocant
49859 provokanta agento  ¦ provok¹antªa agentºo : provocateur
49858 provoke       | provoke : d'une façon provocante
49855 provoki       | provoki : provoquer (t.s.), défier
49856 provoko       | provoko : provocation, défi, cartel
49861 provoso       | provoso : gardien de prison, geôlier, argousin (hist.)
49864 provosta      | provosta : prévôtal
49865 provosteco     | provostecºo : prévôté
49866 provostejo     | provostejºo : prévôté
49863 provosto      | provosto : prévôt (hist. mil.)
49867 provostroto     | provostroto : prévôté (gendarmerie)
49791 provotempo     | prov¹o¨tempºo : stage
49790 provoŝtono     | prov¹oŝtonºo : pierre de touche
49788 provpupo      | prov¹pupo : mannequin (de couturière)
49789 provripeto     | prov¹ripet¹o : répétition (th.)
49792 provtubo      | prov¹tubºo : éprouvette
49793 provvestiĝejo    | prov¹vestºiĝ¹ej³o : cabine d'essayage
49870 proza        | prozºa : en prose // prosaïque
49871 prozaĵo       | prozºaĵºo : un morceau de prose
49872 prozeco       | prozºecºo : prosaïsme
49878 prozeliti      | prozelitºi : faire des prosélytes
49879 prozelitismo    | prozelitºismºo : prosélytisme
49876 prozelito      | prozelitºo : prosélyte
49877 prozelito      • prozºelitºo : (inapte)  ??? peut-être: élite de la prose
49881 Prozerpina     | Prozerpin¯a : Proserpine (myth.)
49873 prozisto      | prozºistºo : prosateur
49869 prozo        | prozºo : prose
49884 prozodia      | prozodia : prosodique
49883 prozodio      | prozodio : prosodie (vers. phon.)
49886 prozopopeo     | prozopopeo : prosopopée (litt.)
49874 prozverkisto    | prozºverkºistºo : prosateur
49892 pruda        | pruda : prude
49893 prudeco       | prudecºo : pruderie
49896 prudenta      | prudentªa : raisonnable, avisé, sensé, judicieux
49900 prudentigi     | prudentªigi : faire des remontrances, mettre à la raison, faire entendre raison, raisonner (qqn.)
49901 prudentiĝi     | prudentªiĝ¹i : se rendre à la raison, devenir sensé
49897 prudento      | prudentªo : raison, bon sens, jugement, jugeote*
49902 prudentulo     | prudentªul³o : un homme de bon sens
49889 prufiguro      | prufigurºo : figure de proue
49909 prujna       | prujnºa : givré
49908 prujno       | prujnºo : gelée blanche, givre, frimas
33822 prujno kuŝas sur  ¦ prujnºo kuŝ¹as sur : il y a une couche de gelée blanche sur …
49914 prunarbo      | prunºarbºo : prunier (bot.)
49918 prunelarbusto    | prunelarbusto : prunellier
49916 prunelo       | prunelo : prunelle (bot.)
49917 prunelujo      | prunelujºo : prunellier
49911 pruno        | prunºo : prune
49921 prunte       | pruntºe : en prêt, à crédit
49922 pruntedoni al    ¦ pruntºe¨don¹i al : prêter à
49923 pruntepreni de   ¦ pruntºe¨pren¹i de : emprunter à
49924 prunti       | pruntºi : prêter // emprunter
49920 prunto       | pruntºo : prêt // emprunt
49931 pruntoficejo    | pruntºoficºej³o : établissement de prêt sur gage = lombardejº
49925 pruntolanĉo     | pruntºo¨lanĉo : lancement d'emprunt
49926 pruntorepago    | pruntºo¨re¨pag¹o : remboursement d'emprunt
49932 pruntvorto     | pruntºvortºo : mot d'emprunt
49913 prunujo       | prunºuj³o : prunier (bot.)
49934 prunuso       | prunuso : prunus (bot.)
49888 pruo        | pruo : proue (mar.)
49890 pruradoj      | prurado³j : train d'atterrissage avant (avi.)
49937 pruriga       | pruriga : prurigineux
49936 prurigo       | prurigo : prurigo (méd.)
49939 prurito       | prurito : prurit (méd.)
19595 prusa futo     ¦ prusºa futºo : pied prussien (mes. 0.314 m)
49945 prusbluo      | prusbluªo : bleu de Prusse
49942 Prusio       | Prusio : Prusse
49944 Pruslando      | Pruslandºo : Prusse
49941 Pruso        | Pruso : Prussien
49943 Prusujo       | Prusujºo : Prusse
49949 pruva        | pruv¹a : probant
49950 pruve        | pruv¹e : à preuve, en effet
49947 pruvi        | pruv¹i : prouver (t.s.)
00499 pruvi per absurdo  ¦ pruv¹i per absurdªo : prouver par l'absurde
49951 pruvilo       | pruv¹ilo : pièces justificatives
49948 pruvo        | pruv¹o : preuve
49952 pruvobjekto     | pruv¹objektºo : pièce à conviction
49953 pruvopeco      | pruv¹o¨pecºo : pièce justificative
49954 pruvosigno     | pruv¹o¨signºo : signe, prodige (B.)
49961 psalmaro      | psalmaro : psautier
49960 psalmi       | psalmi : psalmodier
49962 psalmisto      | psalmistºo : psalmiste
49959 psalmo       | psalmo : psaume (B.)
49963 psalmokantado    | psalmo¨kant¹adºo : psalmodie
49965 psalterio      | psalterio : psaltérion (mus.)
02904 pseŭdamiko     | pseŭdªamikºo : faux ami
04771 pseŭdartrozo    | pseŭdªartrºozºo : pseudarthrose
49967 pseŭda       | pseŭdªa : (du grec faux, soi-disant, prétendu
49969 pseŭdo       | pseŭdªo¨ : (préfixe) pseudo[¨…]
49970 pseŭdonomo     | pseŭdªo¨nomºo : un faux nom, pseudonyme
49971 pseŭdopiedo     | pseŭdªo¨piedºo : pseudopode (zoo.)
49972 pseŭdoscienco    | pseŭdªo¨sciencºo : une prétendue science
49973 pseŭdosufikso    | pseŭdªo¨sufiksºo : suffixe inséparable
49975 pseŭdonimo     | pseŭdªonim¯o : pseudonyme
58937 pseŭdosufikso    | pseŭdªo¨sufiksºo : suffixe savant, suffixe international
49982 psika        | psikºa : psychique
64183 psika traŭmato   ¦ psikºa traŭmatºo : traumatisme psychique
49987 psikanalizisto   | psikºanaliz¹istºo : psychanalyste
49986 psikanalizo     | psikºanaliz¹o : psychanalyse
49988 psikastenio     | psikºasteniºo : psychasthénie
50007 psikedela      | psikedela : psychédélique
50008 psikedelismo    | psikedelismºo : psychédélisme
50012 psikiatria     | psikiatrºiºa : psychiatrique
50011 psikiatrio     | psikiatrºiºo : psychiatrie (méd.)
50010 psikiatro      | psikiatrºo : psychiatre
49983 psikismo      | psikºismºo : psychisme (d'un individu)
49981 psiko        | psikºo : la psyché, le psychisme (phil. méd.)
49989 psikobiologio    | psikºo¨bio¯log¯iºo : psychobiologie
49990 psikodramo     | psikºo¨dramo : psychodrame
49991 psikofiziologio   | psikºo¨fiziologºiºo : psychophysiologie
49992 psikokirurgio    | psikºo¨kirurgio : psychochirurgie
49997 psikologia     | psikºo¨log¯iºa : psychologique
36337 psikologio     ¡ psikºo¨log¯iºo : psychologie ◆ psikºo : psychisme
49996 psikologio     | psikºo¨log¯iºo : psychologie
49995 psikologo      | psikºo¨log¯o : psychologue
49993 psikometrio     | psikºo¨metr¯iºo : psychométrie
49994 psikomotora     | psikºo¨motorºa : psychomoteur
49998 psikoneŭrozo    | psikºo¨neŭrºozo : psychonévrose
50001 psikopata      | psikºo¨pat¯a : psychopathique
50002 psikopatio     | psikºo¨pat¯i³o : psychopathie (méd.)
50000 psikopato      | psikºo¨pat¯o : malade mental, psychopathe  ???
49999 psikopatologio   | psikºo¨pat¯o¨log¯iºo : psychopathologie
50003 psikosomata     | psikºo¨somata : psychosomatique
50004 psikotekniko    | psikºo¨teknikºo : psychotechnique
50005 psikoterapio    | psikºo¨terapiºo : psychothérapie
49984 psikozo       | psikºozo : psychose
49985 psikozulo      | psikºozulºo : un psychotique
50014 psilo        | psilºo : psylle (ent.)
50018 psilocibino     | psilocibinºo : psilocybine (ch.)
50016 psilocibo      | psilocibo : psilocybe (myc.)
50022 psitakedo      • psitakºedºo : (inapte au singulier)
50021 psitakedoj     | psitakºedºo¯j : l(a famille d)es psittacidés
50023 psitakismo     | psitakºismºo : psittacisme (psy.)
50020 psitako       | psitakºo : psitaccus, perroquet cendré (orn.)
50024 psitakozo      | psitakºozºo : psittacose (méd.)
50026 psoko        | psoko : psoque, pou des bois (ent.)
50030 psoriazo      | psoriazo : psoriasis (méd.)
49977 psì         | psì : psi (nom de la lettre grecque ψ) ps
50034 pter        | pter¯ : du grec πτερoν:aile, aileron
50041 pterido       | pteridºo : fougère aigle, fougère commune en forme d'aile (bot.)
50038 pterigo       |¨pterig¯o : (du grec πτερυξ,πτερυγος:aile) […¨]optérygien
50035 ptero        | pter¯o¨ : (du grec) ptèro[¨…]
50036 ptero        |¨pter¯o : (suf. grec) […¨]optère
50043 pterodaktilo    | pter¯o¨daktil¯o : ptérodactyle (palé.)  ???
50046 pteropo       | pter¯opo : roussette, chauves-souris (mam.)            ??? PIV pterop(od)o
50047 pteropodoj     | pter¯o¨pod¯o¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes ptéropodes, (zoo.)  ??? pourquoi pas pter¯o¨piedºo  ??? PIV pterop(od)o
50050 ptolemea      | ptolemeºa : ptolémaïque
50049 Ptolemeo      | Ptolemeºo : Ptolémée
50052 ptomaino      | ptomainºo : ptomaïne (ch.)
50054 ptozo        | ptozo : ptose (méd.)
50056 pu         | pu : pouah!
50058 puazo        | puazo : poise (phs.)
50061 puba        | pubºa : pubien
45497 puba pediko     ¦ puba pedikºo : morpion = ftiro
50066 pubera       | pubera : pubère (phl.)
50067 pubereco      | puberecºo : puberté
50062 pubharoj      | pubºharºo³j : poils pubiens (anat.)
50070 pubio        | pubio : os pubis (anat.) = pubostºo
50063 publaŭso      | pubºlaŭsºo : pou de pubis = ftiro
50072 publici       | public¹i : écrire dans la presse
50073 publicisto     | public¹istºo : publiciste
50076 publika       | publikºa : public (t.s.)
03510 publika anoncisto  ¦ publikºa anonc¹istºo : crieur public
04875 publika asistado  ¦ publikºa asist¹adºo : assistance publique
54511 publika sekreto   ¦ publikºa sekretºo : secret de Polichinelle
68584 publika voĉo    ¦ publikºa voĉºo : l'opinion publique
55129 publikaj servoj   ¦ publikºaj serv¹o³j : services publics
50078 publikaĵo      | publikºaĵºo : publication (imprimé)
50077 publike       | publikºe : publiquement, en public
50079 publikeco      | publikºecºo : publicité (d'un fait)
50082 publikigebla    | publikºig¹eblªa : publiable
50080 publikigi      | publikºig¹i : publier
50081 publikigo      | publikºig¹o : publication
50075 publiko       | publikºo : le public
50085 publikopinio    | publikºopinio : opinion publique
50084 publikulino     | publikºul³in³o : fille publique
50086 publikutila     | publikºutila : d'utilité publique
50060 pubo        | pubºo : pubis (anat.)
50064 pubosto       | pubºostºo : os pubis = pubio
50089 puca        | puca : attifé, chamarré, endimanché (f.)
50095 pudelo       | pudelo : caniche, barbet
50098 pudenda       | pudenda : honteux (anat.)
50097 pudendo       | pudendo : parties génitales (anat.)
50101 pudingo       | pudingºo : pudding ou pouding (cuis.)
50102 pudingŝtono     | pudingºŝtonºo : poudingue (géol.)
50105 pudlado       | pudl¹adºo : puddlage
50104 pudli        | pudl¹i : puddler (tech.)
50093 pudo        | pudo : poud (mes. russe = 16, 38kg)
50108 pudora       | pudorºa : pudique
50109 pudorafekta     | pudorºafekt¹a : pudibond
50107 pudoro       | pudorºo : pudeur
50114 pudrado       | pudradºo : poudrage
50113 pudri        | pudri : poudrer (p. f.)
50115 pudrilo       | pudrilºo : houppette
50112 pudro        | pudro : poudre (de toilette)
50118 pudromantelo    | pudromantelºo : peignoir
50116 pudrujo       | pudrujºo : poudrier
50120 puduo        | puduo : pudu (mam.)
50122 puerpera      | puerpera : puerpéral (méd.)
50124 puf         | puf : pouf!
50125 puf! teren     | puf! terºe³n : pouf! par terre!
50128 pufa        | pufºa : bouffant // bouffi, ballonnant, gonflé
50129 pufigi       | pufºig¹i : faire bouffer, ballonner, gonfler
50139 pufino       | pufinºo : puffin (orn.)
50130 pufiĝi       | pufºiĝ¹i : s'enfler (p. f.) // se boursoufler (méd.)
50131 pufkuko       | pufºkukºo : chou (pâtisserie)
32656 pufmaizo      | puf¨maizo : pop-corn
50132 pufmaniko      | pufºmanikºo : manche bouffante
50127 pufo        | pufºo : coussinet, bourrage, rembourrage, bourrelet // bouffant (d'une manche), bouillonné (d'une robe)
50133 pufreklami     | pufºreklam¹i : faire mousser (f.)
50134 pufreklamo     | pufºreklam¹o : bluff
50135 pufseĝo       | pufºseĝºo : pouf
50136 pufterpomoj     | pufºterºpomºo³j : pommes de terre soufflés
50137 pufvanga      | pufºvanga : joufflu.
50142 puglekanto     | pugºlek¹antªo : lèche-cul*
50143 pugmezuro      | pugºmezur¹o : tour de hanches
50152 pugnadi       | pugnadi : se battre à coups de poing, boxer
50151 pugne        | pugne : du poing, avec les poings
50150 pugni        | pugni : donner un coup de poing
50153 pugnigi la manon  ¦ pugnigi la manºo³n : fermer le poing
50148 pugno        | pugno : poing
50155 pugnobatalo     | pugnobatal¹o : pugilat
50156 pugnoforto     | pugno¨fortªo : poigne
50157 pugnoganto     | pugnogantºo : moufle (vêt.)
50158 pugnokojno     | pugnokojnºo : coup-de-poing // biface (préh.)
50159 pugnopilkado    | pugnopilkºadºo : jeu de balle au poing
50141 pugo        | pugºo : le derrière, la croupe, les hanches
50144 pugvegi       | pugºvegi : fesser, fouetter
50145 pugvergado     | pugºvergºadºo : fessée
50166 pulardo       | pulardo : poularde (cuis.)
50162 pulbalkono     | pulºbalkono : poulailler*, paradis* (th.)
50163 pulbazaro      | pulºbazarºo : marché aux puces
50172 puliaro       | puliaro : moufle (tech.) = takelo
50174 pulikario      | pulikario : pulicaire (bot.)
50171 pulio        | pulio : poulie
50176 pulko        | pulkºo : pulque (boisson)
50164 pulkolora      | pulºkolorºa : ᵈᵉ ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ puce (marron)
50177 pulkvo       | pulkvºo : pulque (boisson)
50179 pullo        | pullo : pool (fin. soc.) = poŭlo
50182 pulma        | pulmºa : pulmonaire
50188 pulmano       | pulmanºo : voiture pullman (chemin de fer)
50183 pulmaĵo       | pulmºaĵºo : du mou (cuis.)
50184 pulmito       | pulmºito : pneumonie
50181 pulmo        | pulmºo : poumon (anat.)
50185 pulmofiŝoj     | pulmºo¨fiŝºo³j : dipneustes (ich.)
50186 pulmoherbo     | pulmºo¨herbºo : pulmonaire (bot.), plante herbacée
50190 pulmonario     | pulmonario : pulmonaire (bot.), plante herbacée
50161 pulo        | pulºo : puce (ent.)
50192 pulovero      | pulovero : pull-over (vêt.)
50195 pulpa        | pulpºa : pulpeux, pulpaire (méd.)
50196 pulpito       | pulpºito : pulpite (méd.)
50194 pulpo        | pulpºo : pulpe (anat. bot.)
50203 pulsatilo      | pulsatilºo : pulsatille (bot.)
50199 pulsi        | pulsºi : battre (։artère, vie) // palpiter, frémir (espoir …), s'activer (։trafic …)
50198 pulso        | pulsºo : pouls (méd.) // temps (mus.)
50200 pulsobato      | pulsºoºbat¹o : pulsation, battement (cœur)
50207 pulvejo       | pulvºej³o : poudrière
50205 pulvo        | pulvºo : poudre (à canon) (f.)
50209 pulvokorno     | pulvºo¨kornºo : poire à poudre
50210 pulvokotono     | pulvºo¨kotonºo : coton-poudre
50211 pulvopafiloj    | pulvºo¨paf¹ilo³j : armes à feu
50216 pulvora       | pulvorºa : pulvérulent
50217 pulvoreco      | pulvorºecºo : pulvérulence
50218 pulvorigi      | pulvorºig¹i : pulvériser
50219 pulvorigilo     | pulvorºig¹ilºo : pulvérisateur
34432 pulvorigita lakto  ¦ pulvorºig¹itªa laktºo : lait en poudre
50220 pulvoriĝi      | pulvorºiĝ¹i : se pulvériser // tomber en poudre
50221 pulvoriĝema     | pulvorºiĝ¹em³a : friable
50222 pulvormaŝino    | pulvorºmaŝinºo : broyeuse
50215 pulvoro       | pulvorºo : poudre (matière pulvérisée)
50223 pulvorsukero    | pulvorºsukerºo : sucre en poudre
50212 pulvoŝargo     | pulvºo¨ŝarg¹o : charge de poudre
50208 pulvujo       | pulvºuj³o : gargousse // douille (de cartouche)
50168 pulĉinelo      | pulĉinelo : polichinelle
50169 pulĉinelludo    | pulĉinellud¹o : guignol
50226 pum         | pum : poum! , patatras!
50232 pumikbetono     | pumikbetonºo : béton aéré, béton cellulaire
50231 pumiki       | pumiki : poncer
50230 pumiko       | pumiko : pierre ponce (géol.)
50228 pumo        | pumºo : puma (mam.)
50235 pumpado       | pumpadºo : pompage
50234 pumpi        | pumpi : pomper
50236 pumpisto      | pumpistºo : pompier // pompiste (essence)
50237 pumpokamiono    | pumpo¨kamionºo : autopompe
50238 pumpostacio     | pumpo¨staciºo : station de pompage
50244 puna        | pun¹a : punitif // pénal
50248 punareo       | pun¹areo : surface de réparation, les seize mètres* (sp.)
50249 punbruligi     | pun¹brul¹ig¹i : exécuter quelqu'un par le supplice du feu = ŝtipºarumi
50265 punco        | puncºo : ponceau (։couleur)
50269 pundo        | pundºo : livre sterling (mon.)
50251 pundomo       | pun¹domºo : maison de correction
50245 punebla       | pun¹eblªa : passible d'une peine
50241 puni        | puni : punir, châtier
50271 puniko       | punikºo : grenadier (bot.) = granatarbº
50247 puninda       | pun¹indªa : punissable
50246 puniĝi       | pun¹iĝ¹i : recevoir une punition
50273 punkcii       | punkcii : faire une ponction, ponctionner
50275 punkcinadlo     | punkcinadlo : trocart
50274 punkcio       | punkcio : ponction
50252 punkorekti     | pun¹korekti : corriger, redresser
50288 punktadi      | punktºadi : pointiller
50289 punktado      | punktºadºo : pointillage
50287 punkti       | punktºi : mettre au point
50290 punktilo      | punktºilºo : poinçon
50291 punktismo      | punktºismºo : pointillisme (b.a.)
50292 punktisto      | punktºistºo : un pointilliste
50293 punktita      | punktºitªa : semé de points // constellé, émaillé (f.)
50277 punkto       | punktºo : point (très petite tache) // espace infinitésimal // endroit, moment précis // matière à discussion // signe d'écriture (typ.)
50286 punkto       | punktºo : un point c'est tout! , point final!
50281 punkto de vidado  ¦ punktºo de vid¹adºo : point de vue
50294 punktokomo     | punktºo¨komo : point-virgule
50295 punktolinio     | punktºo¨liniºo : un pointillé
50296 punktostampilo   | punktºo¨stamp¹ilºo : pointeau
50301 punkturo      | punkturºo : piqûre (d'acuponcture)
50254 punlaborejo     | pun¹labor¹ej³o : bagne
50255 punlaboristo    | pun¹labor¹istºo : bagnard, forçat
50253 punlaboro      | pun¹labor¹o : travaux forcés
50256 punmono       | pun¹monºo : amende
50242 puno        | pun¹o : punition, peine, châtiment, correction
50257 punpagi       | pun¹pag¹i : payer une amende
50258 punpunkto      | pun¹punktºo : point de penalty
50259 punskribo      | pun¹skrib¹o : pensum
50304 punta        | puntºa : en dentelle
10132 punta ĉapo     ¦ puntºa ĉapºo : bonnet de dentelle
50305 puntaĵo       | puntºaĵºo : ouvrage de dentelle, une dentelle
50310 puntiliema     | puntiliema : pointilleux, susceptible
50309 puntilio      | puntilio : point d'honneur
50306 puntilo       | puntºilºo : métier à dentelle
50307 puntistino     | puntºistºin³o : dentellière.
50303 punto        | puntºo : dentelle, point
50250 punĉambro      | pun¹ĉambrºo : salle de police
50260 punŝipo       | pun¹ŝipºo : galère, ponton
50267 punĉo        | punĉºo : punch
50319 pupila       | pupila : pupillaire.
50317 pupilo       | pupilºo : pupille (anat.)
50321 pupitro       | pupitrºo : pupitre // lutrin (rel.)
50314 pupludi       | pupºlud¹i : jouer à la poupée
50312 pupo        | pupºo : poupée // marionnette (à gant) // guignol (p. f.) // pupe, chrysalide, nymphe (ent.), cocon
50313 pupodomo      | pupºo¨domºo : maison de poupée
50315 pupteatro      | pupºteatro : théâtre de marionnettes
50323 pura        | purªa : pur (t.s.) // nu, net, pur et simple // propre (non sali)
50354 Puranoj       | Purano³j : Purana (litt. rel.)
50324 pure        | purªe : purement, proprement
50325 pureco       | purªecºo : pureté // propreté
50326 purema       | purªem³a : propre, soigneux
50356 purgatorio     | purgatorio : purgatoire (p. f.)
50330 puriga       | purªig¹a : purifiant, lustral, cathartique
50332 purigatoro     | purªig¹atorºo : épurateur (tech.)
50331 purigaĵo      | purªig¹aĵºo : un dépuratif (phar.)
50327 purigi       | purªig¹i : purifier // nettoyer
41425 purigi al si la nazon ¦ purªig¹i al si la nazºo³n : se moucher
65534 purigi al si la ungojn ¦ purªigi al si la ungo³j³n : se faire les ongles
50328 purigi la nazon   ¦ purªig¹i la nazºo³n : moucher = mungi
50333 purigilaro     | purªig¹ilºar³o : matériel de nettoyage
50329 purigo       | purªig¹o : purification // nettoyage
50335 purismo       | purªismºo : purisme (litt.)
50336 puristo       | purªistºo : puriste
50359 puritanismo     | puritanºismºo : puritanisme
50358 puritano      | puritanºo : puritain
50334 puriĝo       | purªiĝ¹o : la Purification (rel.)
50338 purkorulo      | purªkorºul³o : un homme au cœur pur
50362 purpura       | purpurºa : pourpré, pourpre, de pourpre
50363 purpuraĵo      | purpurºaĵºo : pourpre rétinien (anat.)
50364 purpurigi      | purpurºig¹i : empourpré
50365 purpuriĝi      | purpurºiĝ¹i : s'empourprer
50367 purpurnaskita    | purpurºnask¹itªa : porphyrogénète (hist.)
50361 purpuro       | purpurºo : pourpre (couleur, étoffe) // purpura (méd. éruption cutanée)
50366 purpurulo      | purpurºul³o : cardinal (rel.)
50339 purrasa       | purªrasºa : pur-sang
50340 pursanga      | purªsanga : pur-sang
50337 puruloj       | purªul³o³j : les purs
50370 pusa        | pusa : purulent
50372 pusado       | pusadºo : suppuration
50374 pusakno       | pusºaknºo : pustule
50373 puseco       | pusecºo : purulence
50371 pusi        | pusi : suppurer
50369 puso        | pusºo : pus (phl.)
50375 pustulo       | pustulºo : pustule
50417 puta        | putºa : phréatique
50422 putino       | putinºo : putain, prostituée
50418 putisto       | putºistºo : puisatier
50419 putmuro       | putºmurºo : margelle
50416 puto        | putºo : puits
50424 putoro       | putorºo : putois (mam.)
50429 putra        | putr¹a : pourri, putride, couvi (։œuf), gâtée (։dent)
50428 putrado       | putr¹adºo : pourriture, putréfaction
50420 putrando      | putºrandºo : margelle
50431 putranta      | putr¹antªa : pourrissant
50430 putraĵo       | putr¹aĵºo : une chose pourrie, ordure, charogne
50432 putrejo       | putr¹ej³o : charnier
50433 putrema       | putr¹em³a : putrescible
50426 putri        | putr¹i : pourrir (intr. p. f.), se putréfier, se gâter
50437 putrigi       | putr¹ig¹i : pourrir, corrompre (p. f.)
50438 putrinta      | putr¹intªa : pourri
50435 putriva       | putr¹iva : putrescible
66464 putriĝema varo   ¦ putr¹iĝ¹em³a varºo : denrées périssables
50427 putro        | putr¹o : pourriture, putréfaction
50442 puzlo        | puzlo : jeu de patience, puzzle
14487 puŝi ĝis la ekstremo ¦ puŝ¹i ĝis la ekstremªo : pousser (qqch.) à l'extrême // pousser (qqn.) à bout
50091 puĉo        | puĉo : putsch
50377 puŝi        | puŝ¹i : pousser (t.s. sauf croître)
50379 puŝo        | puŝ¹o : coup (de poing, de poignard …), bourrade // poussée (p. f.)
50380 puŝa        | puŝ¹a : propulsif
50381 puŝado       | puŝ¹adºo : poussée, propulsion
50382 puŝegi       | puŝ¹eg³i : pousser avec violence
50383 puŝiĝi       | puŝ¹iĝ¹i : se heurter, se cogner à
50384 puŝiĝado      | puŝ¹iĝ¹adºo : se bousculer
50385 puŝbati       | puŝ¹bat¹i : tamponner (։auto), battre (։bélier)
50386 puŝĉaro       | puŝ¹ĉarºo : poussette, voiture à bras // brouette
50388 puŝpeco       | puŝ¹pecºo : ᵇᵒᵘᵗᵒⁿ poussoir
50389 puŝpinglo      | puŝ¹pinglºo : punaise (à dessin)
50390 puŝostango     | puŝ¹o¨stangºo : perche (mar.)
50391 puŝŝipo       | puŝ¹ŝipºo : pousseur (mar.)
50392 puŝveturilo     | puŝ¹vetur¹ilºo : pousse-pousse
54054 puŝsarkilo     | puŝ¹sark¹ilºo : une ratissoire
45010 Pàrto        ‡ Pàrt¯o : un Parthe
45012 Pàrta        ‡ Pàrt¯a : relatif aux Parthes
45039 Pàrtio       ‡ Pàrt¯iºo : Parthie (pays des Parthes)
45040 Pàrtujo       | Pàrt¯uj³o : Parthie (pays des Parthes)
46384 pì         | pì : pi (nom de la lettre grecque π) p
49957 P.S.        | P.S. : post-scriptum
50028 pŝento       | pŝento : pschent (ant.)
50444 r          | r : lettre et consonne nommée: ro
50446 R          | R : abréviation de "russe" ou du "röntgen"
50449 raba        | rab¹a : ravisseur, de proie
50451 rabado       | rab¹adºo : pillage, brigandage, rapine
50457 rabakiro      | rab¹akir¹o : butin
50468 rabarbo       | rabarbºo : rhubarbe (bot.)
50469 rabarbo       • rab¹arbºo : (inapte)
50473 rabate       | rabate : au rabais
50472 rabati       | rabati : faire un rabais, déduire
50471 rabato       | rabato : rabais, réduction, abattement, remise
50453 rabaĵo       | rab¹aĵºo : proie, butin, dépouilles
50478 rabdismo      | rabdismºo : rhabdomancie.
50477 rabdisto      | rabdistºo : sourcier
50476 rabdo        | rabdo : baguette divinatoire = rabdo
50454 rabejo       | rab¹ej³o : repaire de brigands
50481 rabeleza      | rabeleza : rabelaisien
50480 Rabelezo      | Rabelezo : Rabelais
50455 rabema       | rab¹em³a : rapace, vorace
50484 rabena       | rabena : rabbinique
50485 rabenismo      | rabenismºo : rabbinisme
50483 rabeno       | rabeno : rabbin
50488 rabeto       | rabetºo : feuillure, rainure (menuiserie)
50489 rabeto       • rab¹et³o : (inapte)  ??? car:"qui vole un œuf vole un bœuf"  ??? adepte?
50490 rabetrabotilo    | rabetºrabot¹ilºo : guillaume
50448 rabi        | rab¹i : prendre de force, enlever, ravir, piller // ravir, arracher (f.)
50493 rabia        | rabia : enragé (p. f.) // rabique
50494 rabii        | rabii : être enragé, déchaîné (f.)
50492 rabio        | rabio : rage
50460 rabirado      | rab¹ir¹adºo : raid
50456 rabisto       | rab¹istºo : brigand
50495 rabiulo       | rabiulºo : malade atteint de la rage
50499 rablaĵo       | rablaĵºo : hourdis
50498 rabli        | rabli : hourder (arch.)
50461 rabmevo       | rab¹mevºo : labbe, mouette pillarde (orn.)
50450 rabo        | rab¹o : prise, rapt, enlèvement
50458 rabobestoj     | rab¹o¨besto³j : bêtes de proie
50459 rabobirdoj     | rab¹o¨birdºo³j : rapaces, (orn.)
50462 raboplena      | rab¹o¨plenªa : dévastateur
50502 rabotado      | rabot¹adºo : rabotage
50503 rabotaĵo      | rabot¹aĵºo : copeaux (bois), rognures (métal)
50501 raboti       | rabot¹i : raboter
50505 rabotilego     | rabot¹ilºeg³o : varlope
50506 rabotilfero     | rabot¹ilºferºo : fer de rabot
50504 rabotilo      | rabot¹ilºo : rabot
50507 rabotmaŝino     | rabot¹maŝinºo : raboteuse, machine à dresser
50463 rabvespo      | rab¹vespo : sphex (ent.) = sfekso
50509 racema       | racema : racémique (phil.)
50513 racia        | racia : rationnel
50514 racieco       | raciecºo : rationalité
50516 raciigado      | raciigadºo : rationalisation
50515 raciigi       | raciigi : rationaliser
50517 raciismo      | raciismºo : rationalisme = racionalismo
50526 racina       | racina : racinien
50525 Racino       | Racinºo : Racine
50511 racio        | racio : raison (faculté intellectuelle)
50520 racionala      | racionala : rationnel (math. phil.)
50522 racionalismo    | racionalismºo : rationalisme
50523 racionalisto    | racionalistºo : rationaliste
50539 radaksingo     | radºaksºingºo : moyeu (méc.)
50538 radakso       | radºaksºo : essieu
50562 radaranteno     | radarºantenºo : antenne de radar, antenne pivotante
50561 radari       | radarºi : repérer par radar
50534 radaro       | radºar³o : rouages
50559 radaro       | radarºo : (de l'anglais radar:RAdio Detection And Ranging=détection et pointage radio) radar
50560 radaro       • radºar³o : (inapte)
50541 radekvilibro    | radºekvilibrºo : équilibrage des roues
50536 radetaro      | radºet³ar³o : mécanisme (horlogerie …)
50535 radeto       | radºet³o : roulette
50542 radfaristo     | radºfar¹istºo : charron
50543 radflanĝo      | radºflanĝo : boudin (de roue)
50565 radia        | radiºa : radieux // radial (phs.), rayonné, rayonnant, radié, radial (anat.)
50582 radiacio      | radiacio : radiation (anat.)
50567 radiadi       | radiºadi : émettre des radiations
50568 radiado       | radiºadºo : radiation infrarouge, radiation cosmique, radiation ultraviolette
50584 radiala       | radiala : radial (phs.)
50586 radiano       | radianºo : radian (géom.)
50569 radianta      | radiºant³a : rayonnant (p. f.) // radiant*
50570 radiatoro      | radiºatorºo : radiateur (t.s.)
50589 radiestezisto    | radiestezistºo : radiesthésiste
50588 radiestezo     | radiestezo : radiesthésie
50571 radieto       | radiºet³o : lueur (f.)
50575 radifloroj     | radiºflorºo³j : radiées (bot.)
50566 radii        | radiºi : rayonner (p. f.) // radier (phs.)
50572 radiilo       ¦ radiºilºo : radiateur (t.s.)
50594 radika       | radikºa : radical (p. f.) // radiculaire
50613 radikala      | radikala : radical (pol.) // radical (changement …)
50614 radikalismo     | radikalismºo : radicalisme
50617 radikalo      | radikalo : un radical (gr. // ch. // math.)
50615 radikalulo     | radikalulºo : un radical (pol.)
50599 radikaro      | radikºar³o : radication (bot.) // jardin des racines (d'une langue)
50601 radikato      | radikºato : quantité radicale (math.radikalo)
50597 radikaĵo      | radikºaĵºo : motte (autour des racines)
50595 radike       | radikºe : radicalement
50603 radikembrio     | radikºembrio : radicule (bot.)
50596 radiki en      ¦ radikºi en : avoir ses racines dans ……
50620 radikla       | radiklºa : radiculaire
50621 radiklito      | radiklºito : inflammation radiculaire
50619 radiklo       | radiklºo : radicule (bot.)
50591 radiko       | radikºo : racine (t.s.)
50604 radikpropra     | radikºproprªa : franc de pied (bot.)
50606 radikvorto     | radikºvortºo : mot souche
50602 radikĉapo      | radikºĉapºo : coiffe (bot.)
50564 radio        | radiºo : rayon (p. f.), rai, radiation // rayon (de cercle) (géom.) // rayon (de vélo
50623 radio        | radio¨ : (préfixe latin radius:rayon) radio[¨…]
50624 radioaktiva     | radio¨aktivªa : radioactif
50625 radioaktiveco    | radio¨aktivªecºo : radioactivité
50626 radioamatoro    | radio¨am¹atorºo : radioamateur
50627 radioaparato    | radio¨aparatºo : appareil de radio (méd.)
50628 radioastronomio   | radio¨astronomio : radioastronomie
50629 radiobirado     | radio¨bir¹adºo : radioguidage
50574 radiobirilo     | radiºo¨bir¹ilºo : radiogoniomètre
50631 radiobuado     | radio¨buºadºo : radiobalisage
50630 radiobuo      | radio¨buºo : radiobalise
50632 radiodissendo    | radio¨dis¨send¹o : radiodiffusion
50633 radioelektro    | radio¨elektrºo : radioélectricité
50667 radiofonia     | radiofonia : radiophonique
50666 radiofonio     | radiofonio : radiophonie
50665 radiofono      | radiofonºo : récepteur (radio), récepteur de t.s.f.
50634 radiofotografio   | radio¨foto¨graf¯iºo : radiophotographie
50635 radiogazeto     | radio¨gazetºo : journal parlé
50637 radiogoniometrio  | radio¨goniometr¯iºo : radiogoniométrie
50636 radiogoniometro   | radio¨goniometr¯o : radiogoniomètre
50671 radiografado    | radio¨graf¯adºo : radiographie
50672 radiografaĵo    | radio¨graf¯aĵºo : une radio, une radiographie
50669 radiografi     | radio¨graf¯i : radiographier
50670 radiografo     | radio¨graf¯o : radiographie
50674 radiogramo     | radiogramo : radiogramme, message par radio
50638 radiogvidado    | radio¨gvid¹adºo : radioguidage
50639 radiogvidilo    | radio¨gvid¹ilºo : radiophare
50640 radiokardiogramo  | radio¨kardiogramo : radiocardiogramme
50641 radiokomunikado   | radio¨komunik¹adºo : radiocommunication
50676 radiolarioj     | radiolario³j : radiolaires (zoo.)
50643 radiologia     | radiºo¨log¯i¨a : radiologique  ???
50642 radiologo      | radiºo¨log¯o : radiologie   ???
50644 radiolokigo     | radio¨lokºig¹o : radiolocation, repérage par radio
50645 radionavigado    | radio¨navig¹adºo : radionavigation
50646 radionavigisto   | radio¨navig¹istºo : radionavigant, radionavigateur
50647 radioondoj     | radio¨ondºo³j : ondes hertziennes
50648 radiopatologio   | radio¨pat¯o¨log¯iºo : radiopathologie
50649 radioraportaĵo   | radio¨raport¹aĵºo : radioreportage, reportage radio
50650 radioraportisto   | radio¨raport¹istºo : radioreporter, radio rapporteur, rapporteur radio
50651 radioricevilo    | radio¨ricevilºo : récepteur de t.s.f., récepteur radio
50652 radiosendilo    | radio¨send¹ilºo : émetteur radio
50653 radiosignalado   | radio¨signalºadºo : radiosignalisation
50654 radioskopio     | radio¨skop¯iºo : radioscopie
50655 radiosondilo    | radio¨sond¹ilºo : radiosonde, sonde radio
50656 radiostacio     | radio¨staciºo : station émettrice, émetteur
50657 radiotaksio     | radio¨taksiºo : radiotaxi
50658 radiotelefono    | radio¨telefonºo : radiotéléphone
50659 radiotelegrafio   | radio¨telegrafºiºo : T.S.F
50660 radioteleskopo   | radio¨teleskopºo : radiotélescope
50661 radiotelevida    | radio¨tele¨vid¹a : radiotélévisé
50662 radioterapio    | radio¨terapiºo : radiothérapie
50663 radiovekhorloĝo   | radio¨vek¹horloĝºo : radioréveil, radio réveil, radio-réveil
50545 radiri       | radºiri : rouler (à vélo …)
50573 radiuloj      | radiºul³o³j : rayonnés (zoo.)
50678 radiumo       | radiumºo : radium (ch.)
50679 radiumterapio    | radiumºterapiºo : radiumthérapie
50682 radiusa       | radiusºa : radial, du radius (anat.)
50685 radiuskarpa artikolo ¦ radiusºkarpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50681 radiuso       | radiusºo : radius (anat.) // rayon (géom.) // rayon d'action
50683 radiuso-karpa artikolo ¦ radiusºo-karpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50684 radiusokarpa artikolo ¦ radiusºo¨karpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50546 radkavo       ¦ radºkavºo : ornière
50528 rado        | radºo : roue (p. f.) // supplice
50533 radoaro       | radºo¨aro : rouages
50544 radoforma      | radºo¨formºa : en forme de roue
50687 radono       | radono : radon (ch.)
50547 radparadi      | radºparadi : faire la roue, se pavaner (p. f.)
50548 radringo      | radºringºo : pneu, bandage
50549 radrondo      | radºrondºo : jante (roue)
50550 radseĝo       | radºseĝºo : fauteuil roulant
50551 radsulko      | radºsulko : ornière
50537 radumi       | radºum³i : rouer (supplice)
50540 radĉeno       | radºĉenºo : chaîne (de vélo)
50552 radŝipo       | radºŝipºo : bateau à roues
50553 radŝiri       ¦ radºŝir¹i : rouer (supplice)
50554 radŝpinilo     | radºŝpinilºo : rouet
50690 rafaela       | rafaelºa : de Raphaël
50692 rafaeleca      | rafaelºecªa : raphaélesque
50689 Rafaelo       | Rafaelºo : Raphaël (homme)
50691 Rafaelà       ‡ Rafaelà : Raphaëlle (femme)
50695 rafaneto      | rafanºetºo : radis rose, radis rouge
50696 rafanetujo     | rafanºetºujºo : ravier
50698 rafanistro     | rafanistro : ravenelle (bot.)
50694 rafano       | rafanºo : raifort, radis noir (bot.)
50700 rafeo        | rafeo : raphé (anat.)
50705 rafinado      | rafin¹adºo : affinage, raffinage
50706 rafinaĵo      | rafin¹aĵºo : affinement, raffinement
50707 rafinejo      | rafin¹ej³o : affinerie, raffinerie
50704 rafini       | rafin¹i : affiner, raffiner (p. f.)
50708 rafinisto      | rafin¹istºo : affineur, raffineur
50702 rafio        | rafio : raphia (bot.)
50710 raglano       | raglanºo : raglan (vêt.)
50712 ragtimo       | ragtimo : ragtime (mus.)
50714 raguo        | raguo : ragoût (cuis.)
50720 Rahel        | Rahel : Rachel (B.)
50726 rajda        | rajd¹a : à cheval, monté // équestre
50728 rajdado       | rajd¹adºo : chevauchée
50730 rajdantaro     | rajd¹antªar³o : cavalcade
50729 rajdanto      | rajd¹antªo : cavalier // cavalier, curseur (tech.)
50736 rajdarto      | rajd¹artºo : équitation
50731 rajdato       | rajd¹ato : monture
50727 rajde        | rajd¹e : à cheval, à califourchon
50732 rajdebla      | rajd¹eblªa : qu'on peut monter (։animal)
50733 rajdejo       | rajd¹ej³o : manège
50724 rajdi        | rajd¹i : aller (à cheval, à bicyclette …)
50734 rajdisto      | rajd¹istºo : cavalier (soldat)
50725 rajdo        | rajd¹o : course, promenade (à cheval …)
50737 rajdobastono    | rajd¹o¨bastonºo : balai (de sorcière)
50738 rajdobesto     | rajd¹o¨bestºo : animal de selle
50739 rajdoboto      | rajd¹o¨botºo : botte de cavalier
50742 rajdogardanto    | rajd¹o¨gard¹antªo : vedette (mil.)
50743 rajdokuloto     | rajd¹o¨kulotºo : culotte de cheval
50744 rajdoservisto    | rajd¹o¨serv¹istºo : écuyer
50745 rajdovesto     | rajd¹o¨vesto : costume de cheval, amazone
50747 rajdovojo      | rajd¹o¨vojºo : allée cavalière, piste
50740 rajdoĉasado     | rajd¹o¨ĉas¹adºo : chasse à courre
50741 rajdoĉevalo     | rajd¹o¨ĉevalo : cheval de selle
50746 rajdvipo      | rajd¹vipo : cravache
50753 Rajmonda      | Rajmondºa : de Raymond
50752 Rajmondo      | Rajmondºo : Raymond (homme)
50754 Rajmondà      ‡ Rajmondà : Raymonde (femme)
50722 rajo        | rajo : raie (ich.)
50756 rajono       | rajono : rayonne (tex.)
50758 rajpi        | rajpi : gripper, se gripper (tech.)
50759 rajpo        | rajpo : grippage
50764 rajta        | rajtºa : légitime
50767 rajtantoj      | rajtºanto³j : les ayants droit
50765 rajte        | rajtºe : à bon droit, à juste titre
50768 rajteco       | rajtºecºo : bon droit, légitimité
50766 rajti        | rajtºi : avoir le droit de, pouvoir (légitimement), être en droit de
50771 rajtiganto     | rajtºig¹ant³o : commettant, mandant
50769 rajtigi       | rajtºig¹i : autoriser, habiliter, donner pouvoir à, légitimer
50772 rajtigilo      | rajtºig¹ilºo : papiers, lettres de créance, titres
61224 rajtigita taksisto ¦ rajtºigita taks¹istºo : commissaire-priseur
50773 rajtigito      | rajtºig¹ito : mandataire, fondé de pouvoir = prokuristo
50770 rajtigo       | rajtºig¹o : pouvoir (dr.), autorisation
50774 rajtiĝi       | rajtºiĝ¹i : se justifier (։une mesure)
50761 rajto        | rajtºo : droit (à qqch. sur qqch.), bon droit
05531 rajto de aŭtoreco  ¦ rajtºo de aŭtorºecºo : droit d'auteur
11130 rajto de popoloj pri memdecido ¦ rajtºo de popolºo³j pri mem¨decid¹o : droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
50149 rajto de pugno kaj glavo ¦ rajtºo de pugno kaj glavºo : le droit du plus fort
50775 rajtoperdiĝo    | rajtºo¨perd¹iĝ¹o : prescription (dr.)
50788 rakedo       | rakedºo : raquette (de tennis // à neige)
50792 raketi       | raketºi : jaillir, fuser (p. f.)
50790 raketo       | raketºo : fusée (feu d'artifice) // fusée (espace, mil.)
50791 raketo       • rakºet³o : (inapte)
50795 rakia        | rakiºa : rachidien
50796 rakianestezo    | rakiºanestez¹o : rachianesthésie
50794 rakio        | rakiºo : rachis, colonne vertébrale (anat.)
50799 rakita       | rakita : rachitique
50800 rakitismo      | rakitismºo : rachitisme
50798 rakito       | rakito : rachitis (méd.)
50801 rakitulo      | rakitulºo : un rachitique
50786 rako        | rakºo : râtelier, mangeoire (étable) // râtelier (à pipes …), classeur (à musique), et tout support de forme analogue
50806 rakonta       | rakont¹a : narratif
50807 rakontanto     | rakont¹antªo : narrateur
50803 rakonti       | rakont¹i : raconte, narrer
50804 rakonti pri     ¦ rakont¹i pri : parler de
50808 rakontisto     | rakont¹istºo : conteur // le récitant (th.)
50805 rakonto       | rakont¹o : récit, narration, relation
50813 raledo       • ralºedºo : (inapte au singulier)
50812 raledoj       | ralºedºo¯j : l(a famille d)es rallidés
50817 raliko       | ralikºo : ralingue (mar.)
50818 ralikringo     | ralikºringºo : patte (mar.)
50815 ralio        | ralio : rallye (sp.)
50811 ralo        | ralºo : râle (orn.)
50824 Ramadano      | Ramadanºo : le Ramadan (rel.)
50826 ramfasto      | ramfasto : toucan (orn.)
50821 rami        | ramºi : battre, enfoncer (pieu …)
50828 ramio        | ramiºo : ramie (bot.)
50822 rammaŝino      | ramºmaŝinºo : mouton
50831 ramnacoj      | ramnºacºo¯j : l(a famille d)es rhamnacées (comme un nerprun)
50830 ramno        | ramnºo : nerprun (genre botanique)
50820 ramo        | ramºo : bélier (mil.) // rostre (mar.)
50834 rampa        | ramp¹a : rampant // traînant, lent
50835 rampado       | ramp¹adºo : rampement, reptation
50836 rampaĵo       | ramp¹aĵºo : plante rampante // un reptile
50837 rampema       | ramp¹ema : rampant, servile
50833 rampi        | ramp¹i : ramper (p. f.), se traîner, se couler
50843 ramplo       | ramplºo : rampe, voie inclinée (arch.)
50839 rampnaĝi      | ramp¹naĝ¹i : nager le crawl
50838 rampulo       | ramp¹ul³o : reptile
65432 rampuloj      | ramp¹ul³o³j : les reptiles
50845 Ramseso       | Ramsesºo : Ramsès
50858 ranatro       | ranatro : ranatre (ent.)
50852 ranbleki      | ranºblek¹i : coasser = kvaki
50860 ranca        | ranca : rance
50862 ranciĝi       | ranciĝ¹i : rancir
50861 ranco        | ranco : rancidité
50868 randa        | randºa : du bord, marginal (f.)
50869 randaĵo       | randºaĵºo : bords (d'un chapeau), rebord, lisière (étoffe), liseré (vêt.), boudin (porte), bordure (gazon)…// collerette, flasque (tech.) = flanĝo
50873 randegaligi     | randºegalªig¹i : ébarber, rogner, parer, dresser (pierre), rafraîchir (cheveux), moucher (mèche, cordage)
50874 randiri       | randºiri : côtoyer
50875 randmuro      | randºmurºo : parapet
50866 rando        | randºo : bord (extrémité d'une surface), lisière (d'un bois), berge (rivières), lèvres (plaie)…
50871 randobenko     | randºo¨benkºo : banquette de terre (talus)
50872 randodentoj     | rando¨dentºo³j : dentelure (timbre)
50876 randorita      | randºorita : doré sur tranches
50878 randostreki     | randºo¨strekºi : moleter
50879 randostrekilo    | randºo¨strekºilºo : molette
50881 randotranĉi     | randºo¨tranĉ¹i : découper
50882 randotranĉaĵo    | randºo¨tranĉ¹aĵºo : un découpage
50880 randoŝtono     | randºo¨ŝtonºo : bordure de trottoir
50877 randrompi      | randºromp¹i : ébrécher, échancrer
50870 randumo       | randºum³o : tranche (livre, monnaie), chant (planche), bande de roulement (pneu)
50849 ranedo       • ranºedºo : (inapte au singulier)
50848 ranedoj       | ranºedºo¯j : l(a famille d)es ranidés (zoo.)
50886 ranga        | rangºa : du grade
50889 rangaltiĝo     | rangºaltªiĝ¹o : promotion, avancement
50887 rangi kiel     ¦ rangºi ki²el : avoir rang de
50899 rangifero      | rangiferºo : renne (mam.) = boaco
50885 rango        | rangºo : rang, grade
50890 rangordo      | rangºordºo : ordre de préséance
50888 rangul       | rangºul³ : un gradé, un officier
50901 Ranguno       | Ranguno : Rangoon
50853 ranhomo       | ranºhomºo : homme-grenouille
50851 ranido       | ranºid³o : têtard
50854 rankisto      | ranºkistºo : grenouillette (méd.)
50908 rankora       | rankorºa : rancunier, rancuneux.(litt.)
50907 rankoro       | rankorºo : rancune, rancœur
50855 ranmordo      | ranºmord¹o : morène (bot.)
50847 rano        | ranºo : grenouille (zoo.)
50856 ransaltado     | ranºsalt¹adºo : saute-mouton (jeu)
50911 ranunkolacoj    | ranunkolºacºo¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes renonculacées
50910 ranunkolo      | ranunkolºo : renoncule, bouton d'or (bot.)
50864 ranĉo        | ranĉo : ranch
50903 ranĝi        | ranĝ¹i : trier (wagons)
50904 ranĝomonteto    | ranĝ¹o¨montºet³o : rampe, bosse de triage
50905 ranĝostacio     | ranĝ¹o¨staciºo : gare de triage
50913 rap! rap      ¦ rap! rap : vite! , ouste!
50918 rapida       | rapidªa : rapide, prompt
50935 rapidaga      | rapidªag¹a : actif, expéditif, vif
50919 rapide       | rapidªe : rapidement, promptement, vite
50920 rapide forflugi   ¦ rapidªe for¨flug¹i : s'envoler à tire-d'aile
50927 rapideco      | rapidªecºo : rapidité, hâte, empressement
14000 rapidega      ¡ rapidªeg³a : précipité ◆ rapida : rapide
50928 rapidega      | rapidªeg³a : précipité (f.)
50929 rapidege      | rapidªeg³e : à toute vitesse, au grand galop
50930 rapidema      | rapidªem³a : hâtif
50931 rapidemo      | rapidªem³o : précipitation
50937 rapidfluo      | rapidªflu¹o : un rapide (fleuve)
50938 rapidharda     | rapidªhard¹a : à prise rapide (։mortier)
50921 rapidi       | rapidªi : aller vite, se dépêcher d'aller // se hâter, se presser
50932 rapidigi      | rapidªig¹i : hâter, activer
50939 rapidindikilo    | rapidªindik¹ilºo : indicateur de vitesse
50940 rapidire      | rapidªire : en grande vitesse (chemin de fer)
50941 rapidlimigo     | rapidªlimºig¹o : limitation de vitesse
50943 rapidmova      | rapidªmov¹a : leste, alerte, ingambe, animé
50922 rapido       | rapidªo : vitesse (phs. méc.)
50942 rapidometro     | rapidªo¨metr¯o : tachymètre
50944 rapidpafa      | rapidªpaf¹a : à tir rapide
50945 rapidpaŝe      | rapidªpaŝ¹e : à grands pas // au pas accéléré
50946 rapidpensa     | rapidªpens¹a : vif, éveillé
50947 rapidperdo     | rapidªperd¹o : perte de vitesse (avi.)
50948 rapidpieda     | rapidªpiedºa : vite (coureur, cheval)
50951 rapidtrajno     | rapidªtrajnºo : un rapide (chemin de fer)
50934 rapiduma skatolo  ¦ rapidªum³a skatolºo : boîte de vitesse (auto.)
50933 rapidumo      | rapidªum³o : multiplication, vitesse (méc.)
50950 rapidumŝanĝilo   | rapidªumŝanĝ¹ilºo : changement de vitesse
50936 rapidĉuko      | rapidªĉukºo : mandrin à serrage
50949 rapidŝanĝilo    | rapidªŝanĝ¹ilºo : changement de vitesse
50965 rapiristo      | rapirºistºo : fleurettiste
50964 rapiro       | rapirºo : rapière // fleuret
50915 rapo        | rapºo : rave (bot.)
50969 raporta jaro    ¦ raport¹a jarºo : exercice (fin.)
50970 raportado      | raport¹adºo : le reportage
50972 raportanto     | raport¹antªo : rapporteur (d'une affaire)
50971 raportaĵo      | raport¹aĵºo : un reportage
50967 raporti       | raport¹i : rapporter (une nouvelle …), annoncer // faire un rapport, un exposé (sur qqch.) // faire le récit, faire la relation (de qqch.) // déclarer, mentionner // rendre compte que (mil.)
50973 raportisto     | raport¹istºo : un reporter
50968 raporto       | raport¹o : rapport, compte rendu, relation, récit, exposé
50978 rapsodio      | rapsodio : rhapsodie (p. f.)
50976 rapsodo       | rapsodo : rhapsode (ant.)
50980 rapunkulo      | rapunkulºo : raiponce (bot.)
50982 rara        | rarªa : rare
20029 rara gaso      ¦ rarªa gasºo : gaz rare
50983 raraĵo       | rarªaĵºo : un objet rare, une rareté
50984 rareco       | rarªecºo : rareté
50986 rarigado      | rarªigadºo : raréfaction
50985 rarigi       | rarªigi : raréfier
50987 rariĝi       | rarªiĝ¹i : se raréfier
50990 rasa        | rasºa : racial, ethnique
50991 rasismo       | rasºismºo : racisme
50992 rasisto       | rasºistºo : raciste
51003 rasli        | rasli : râler
51002 raslo        | raslo : râle (méd.)
50995 rasmiksado     | rasºmiks¹adºo : croisement de races
50994 rasmiksi      | rasºmiks¹i : croiser
50989 raso        | rasºo : race (t.s.)
51006 raspa        | raspa : râpeux (։épiderme), éraillé (։voix), raboteuse (։planche)
51009 raspaparato     | raspaparatºo : machine à râper
51007 raspaĵo       | raspaĵºo : râpure
51005 raspi        | raspi : râper
51008 raspilo       | raspilºo : râpe
51012 rastado       | rast¹adºo : râtelage, ratissage
51011 rasti        | rast¹i : râteler, ratisser (p. f.)
51014 rastileto      | rast¹ilºet³o : râteau de croupier
51013 rastilo       | rast¹ilºo : râteau
51018 rastralo      | rastralºo : patte (pour régler le papier à musique)
51015 rastĉaro      | rast¹ĉarºo : râteleuse
51032 ratafio       | ratafio : ratafia
51025 rathordeo      | ratºhordeo : orge des rats (bot.)
51026 rathundo      | ratºhundºo : chien ratier
51027 raticido      | ratºicidºo : raticide
51036 ratifiki      | ratifiki : ratifier (dr.)
63950 ratifiki traktaton ¦ ratifiki traktato³n : ratifier un traité
51038 ratifiko      | ratifiko : ratification
51024 ratino       | ratºin³o : rate (mam.)
51034 ratio        | ratio : rapport (math.) = rejŝo
51040 Ratisbono      | Ratisbono : Ratisbonne, Regensburg
51028 ratkaptilo     | ratºkapt¹ilºo : ratière
51023 rato        | ratºo : rat (mam.) // (f.) individu cupide, rapace
51029 ratveneno      | ratºvenenºo : mort-aux-rats
51030 ratvosta fajlilo  ¦ ratºvostºa fajl¹ilºo : queue-de-rat (tech.)
51042 Raulo        | Raulºo : Raoul
51060 rava        | rav¹a : ravissant
51061 rave        | rav¹e : délicieusement, d'une manière ravissante
51059 ravi        | rav¹i : ravir, enchanter
51067 ravinigi      | ravinºig¹i : raviner
51066 ravino       | ravinºo : ravin
51069 ravioloj      | raviolo³j : ravioli (cuis.)
51064 raviteco      | rav¹itªecºo : état de ravissement, extase (f.)
51063 raviĝo       | rav¹iĝ¹o : état de ravissement, extase (f.)
51062 ravo        | rav¹o : ravissement, délice
51072 razado       | raz¹adºo : rasage
51080 razeno       | razeno : (év.) gazon = gazono
51071 razi        | raz¹i : raser (les poils)
51083 razii        | razii : razzier
51073 razilo       | raz¹ilºo : rasoir
51082 razio        | razio : razzia // rafle (police)
51074 razisto       | raz¹istºo : coiffeur, barbier
51075 razklingo      | raz¹klingºo : lame de rasoir
51076 razkremo      | raz¹kremºo : crème à raser
51077 razpeniko      | raz¹peniko : blaireau
50716 raĝo        | raĝo : rajah
50718 raĝino       | raĝinºo : rani
50784 raĵao        | raĵao : (év.) rajah = raĝo
51020 Raŝido       | Raŝidºo : Rachid, Rosette  ???, Rachida ???
51021 Raŝida ŝtono    ¦ Raŝidºa ŝtonºo : pierre de Rosette
51044 raŭfo        | raŭfo : râtelier, mangeoire (agr.)
51046 raŭka        | raŭka : rauque, enroué
51047 raŭkeco       | raŭkecºo : enrouement, raucité
51048 raŭkiĝi       | raŭkiĝ¹i : devenir rauque // s'enrouer
51050 raŭndo       | raŭndºo : round (boxe)
51052 raŭpo        | raŭpºo : chenille (ent. // méc.)
51053 raŭpero       | raŭpºerºo : élément de chenille
51054 raŭpaŭtomobilo   | raŭpºaŭtomobilºo : autochenille, chenillette
51055 raŭpkamiono     | raŭpºkamionºo : camion à chenilles
51056 raŭptraktoro    | raŭpºtraktorºo : tracteur à chenilles
60443 raŭbo mergebla   ¦ raŭbo merg¹eblªa : vis à tête fraisée
51085 re         | re : ré (mus.) = D
51087 re         | re¨ : (préfixe) en sens inverse // de nouveau, re[¨…], ré[¨…], r[¨…]
51093 re         ! re³ : (morphème) même sens (de nouveau) que le préfixe (re¨)
51094 rea         | re³a : renouvelé, réitéré
51101 Rea         | Reºa : du dieu égyptien Rê (myth.)
00394 reaboni       | re¨abon¹i : se réabonner
00685 readaptado     | re¨adapt¹adºo : réadaptation
00828 Readmono      | Re¨admon¹o : Deutéronome (B.)
00887 readresi      | re¨adresºi : faire suivre (une lettre)
01196 reagi        | re¨ag¹i : réagir (t.s.)
01198 reagilo       | re¨ag¹ilºo : un réactif
01197 reago        | re¨ag¹o : réaction (t.s. sauf pol.)
51105 reakcia       | reakciºa : réactionnaire // à réaction
51110 reakciavio     | reakciºavio : avion à réaction, jet
51106 reakcii       | reakciºi : réagir (ch. phs.)
51108 reakciigi      | reakciºig¹i : provoquer une réaction (ch.)
51107 reakciilo      | reakciºilºo : réactif
51104 reakcio       | reakciºo : réaction (ch. phs. pol. …)
51109 reakciulo      | reakciºul³o : un réactionnaire
01607 reakiri       | re¨akir¹i : recouvrir, reprendre (haleine)
01817 reaktiviĝo     | re¨aktivªiĝ¹o : regain d'activité
51112 reaktoro      | reaktoro : réaction (phs.) // moteur à réaction (avi.) // réacteur nucléaire = atompilo
51116 reala        | realªa : réel
51119 realaĵo       | realªaĵºo : une réalité
51120 reale        | realªe : réellement, en réalité
51121 realeco       | realªecºo : la réalité
51136 realgaro      | realgaro : réalgar (ch.)
51123 realigado      | realªig¹adºo : réalisation
51122 realigi       | realªig¹i : réaliser
51127 realisma      | realªisma : réaliste
51126 realismo      | realªismºo : réalisme (phil. b.a.)
51128 realisto      | realªistºo : un réaliste
51124 realiĝi       | realªiĝ¹i : se réaliser
51125 realiĝo       | realªiĝ¹o : accomplissement
51129 reallernejo     | realªlern¹ej³o : collège moderne
51117 realo        | realªo : le réel
51118 realo        † realºo : réal, ¹/₄ peseta (mon.)
02905 reamikigi      | re¨amikºig¹i : réconcilier
02906 reamikiĝo      | re¨amikºiĝ¹o : réconciliation
03409 reanimado      | re¨animºadºo : réanimation
03408 reanimi       | re¨animºi : réanimer
51098 reao        | reaºo : nandou (orn.)
03873 reaperanto     | re¨aper¹antªo : un revenant
03872 reaperi       | re¨aper¹i : reparaître
04185 rearbarigi     | re¨arbºar³ig¹i : reboiser
04551 rearmado      | re¨arm¹adºo : réarmement
04740 reartikigi     | re¨artikºig¹i : réduire (fracture), remettre (membre), remboîter
04742 reartikigisto    | re¨artikºig¹istºo : rebouteux
04743 reartiko      | re¨artikºo : réduction (chir.)
04813 reasekuri      | re¨asekur¹i : renouveler une assurance
00647 reaĉeti       | re¨aĉet¹i : racheter (de nouveau)
00648 reaĉeto       | re¨aĉet¹o : rachat // réméré (dr.)
05304 reaŭdi       | re¨aŭd¹i : réentendre
05875 rebaki       | re¨bak¹i : recuire // refondre (un livre …)
06043 rebaloti      | re¨balot¹i : voter au second tour
06042 rebaloto      | re¨balot¹o : scrutin de ballottage
06212 rebapti       | re¨bapt¹i : baptiser à nouveau, rebaptiser
06213 rebaptisto     | re¨bapt¹istºo : anabaptiste (rel.)
50763 rebata rajto    ¦ re¨bat¹a rajtºo : droit de réponse (dr.)
06507 rebati       | re¨bat¹i : renvoyer (balle), repousser (une attaque) // riposter
06508 rebato       | re¨bat¹o : contrecoup, répercussion // réplique, riposte
51139 rebbranĉo      | rebbranĉºo : pampre
51142 Rebeka       | Rebek¯a : Rébecca (B)
51140 rebligno      | reblignºo : sarment
07517 reblovi       | re¨blov¹i : souffler (sur le feu), attiser
51138 rebo        | rebo : cep, cépage
07867 rebonigi      | re¨bonªig¹i : raccommoder, réparer, remettre en état
07868 reboniĝo      | re¨bonªiĝ¹o : amélioration, réparation, amendement (sol, âme), retour à la santé.
08378 rebrili       | re¨bril¹i : se refléter, se réverbérer, miroiter (dans …)
08380 rebriligi      | re¨bril¹ig¹i : renvoyer, refléter
08381 rebriliĝo      | re¨bril¹iĝ¹o : réflexion (optique)
08379 rebrilo       | re¨bril¹o : reflet
08528 rebrui       | re¨bru¹i : résonner, retentir (per) de
51145 rebusa       | rebusa : compliqué, sibyllin
51144 rebuso       | rebuso : rébus (p. f.)
51150 recenzekzemplero  | recenzekzemplerºo : service de presse
51147 recenzi       | recenzi : faire le compte rendu (d'un ouvrage)
51149 recenzisto     | recenzistºo : un critique
51148 recenzo       | recenzo : compte rendu, critique, revue (de la presse)
51153 recepado      | recepadºo : recepage
51152 recepi       | recepi : receper (bot.)
51159 receptaklo     | receptaklo : réceptacle (bot.)
51157 receptaro      | receptaro : livre de recettes
51156 recepti       | recepti : prescrire (méd.)
51155 recepto       | recepto : recette (cuis. tech.) // ordonnance (méd.)
51161 receso       | receso : diverticule, cul-de-sac (anat.)
51163 recidivo      | recidivo : récidive (méd. // dr.)
51164 recidivulo     | recidivulºo : un récidiviste
51166 Recifo       | Recifo : Recife
09696 recikligi      | re¨ciklºig¹i : recycler
09697 recikligita papero | re¨ciklºig¹itªa paperºo : papier recyclé
51168 reciproka      | reciproka : réciproque
51169 reciproke      | reciproke : réciproquement, mutuellement, l'un l'autre
44983 reciproke kontraŭparolaj ¦ reciproke kontraŭ¨parol¹a³j : contradictoires
51170 reciproke sin kisi ¦ reciproke si³n kisi : s'embrasser
51172 reciprokeco     | reciprokecºo : réciprocité
51171 reciproki      | reciproki : rendre, renvoyer, répondre à (un salut …)
09985 recitado      | recit¹adºo : la récitation (déclamation)
51174 recitalo      | recitalo : récital (mus.)
51176 recitativo     | recitativo : récitatif (mus.)
09986 recitaĵo      | recit¹aĵºo : la récitation (texte déclamé)
09983 reciti       | recit¹i : réciter (ce qui a été appris)
09984 recito       | recit¹o : une récitation (déclamation)
51178 redakcio      | redakcio : rédaction (t.s.)
51182 redaktado      | redakt¹adºo : rédaction (acte)
51183 redaktejo      | redakt¹ej³o : salle de rédaction, local de rédaction
51180 redakti       | redakt¹i : rédiger
51184 redaktilo      | redakt¹ilºo : éditeur, traitement de texte
51186 redaktistaro    | redakt¹istºar³o : la rédaction, le personnel de rédaction
51185 redaktisto     | redakt¹istºo : rédacteur
51189 redaktoro      | redaktoro : rédacteur ᵉⁿ ᶜʰᵉᶠ
51191 Redemptoro     | Redemptoro : Rédempteur (rel.)
51193 redingoto      | redingoto : redingote (homme ou femme)
12501 rediradi      | re¨dir¹adi : rabâcher
12499 rediri       | re¨dir¹i : redire // répliquer, répartir, riposter
12500 rediro       | re¨dir¹o : une redite, réplique
13108 redoni       | re¨don¹i : rendre (un salut, une réponse …) // rendre, restituer // rendre la pareille, punir // rendre (une expression, un détail de l'original)
13109 redono       | re¨don¹o : restitution, retour // revanche, talion
51197 redukta       | redukt¹a : réducteur
66335 redukta valvo    ¦ redukt¹a valvºo : détendeur
51198 reduktebla     | redukt¹eblªa : réductible
51195 redukti       | redukt¹i : réduire (t.s.)
51200 reduktilo      | redukt¹ilºo : réducteur (ch.)
51201 reduktita prezo   ¦ redukt¹itªa prezºo : prix réduit
51199 reduktiĝi      | redukt¹iĝ¹i : se réduire
51196 redukto       | redukt¹o : réduction
51203 redunda       | redundªa : redondant
51204 redundanco     | redundªanco : redondance (gr. inf.)
51206 reduto       | reduto : redoute (mil.)
51208 reduvio       | reduvio : réduve (ent.)
51095 ree         | re³e : de nouveau, à nouveau
09980 ree citi      ¦ re³e cit¹i : citer à nouveau
51784 ree prezenti    ¦ re³e prezent¹i : présenter à nouveau
51912 ree sumigi     ¦ re³e sumºig¹i : refaire la somme, retotaliser  ??? parait meilleur à Gilbert
13866 reedukado      | re¨eduk¹adºo : rééducation (handicapés // délinquants)
13110 reeldoni      | re¨el¨don¹i : rééditer
13111 reeldono      | re¨el¨don¹o : réédition
14783 reelekti      | re¨elekt¹i : réélire
51210 reelo        | reelo : nombre réel (math.)
51096 reen        | re³e³n : (Zamenhof) vers l'arrière // en sens contraire à la normale
25448 reeniri       | re¨en¨ir¹i : rentrer, entrer à nouveau, repénétrer
25449 reeniri       • re³e³n¨ir¹i : (inapte) car (re³e³n¨) n'est pas un préfixe
25452 reeniro       | re¨en¨ir¹o : rentrée, repénétration
28116 reenkarniĝo     | re¨en¨karnºiĝ¹o : réincarnation (rel.)
30801 reenkonduki     | re¨en¨konduk¹i : réintroduire
16562 refaldi       | re¨fald¹i : replier // retrousser = kuspi
16563 refaldo       | re¨fald¹o : revers (habit) // repli (anat.)
16513 refali       | re¨fal¹i : retomber (p. f.)
16514 refalinta      | re¨fal¹inta : relaps (rel.)
16734 refaraĵo      | re¨far¹aĵºo : réfection, refonte (f.) // remake (ciné.)
16733 refari       | re¨far¹i : refaire (t.s.)
51218 refektorio     | refektorio : réfectoire (arch.)
51223 referato      | referatºo : rapport, communication (méd. …)
51221 referaĵo      | refer¹aĵºo : rapport, communication (méd. …)
51227 referenca libro   ¦ referenca librºo : ouvrage de référence
51226 referenci      | referenci : renvoyer (à un texte), référencer
51228 referencilo     | referencilºo : signe de référence
51225 referenco      | referenco : référence (t.s.)
51230 referendario    | referendario : référendaire (dr.)
51232 referendo      | referendo : référendum (pol.)
51233 referendumo     | referendum³o : référendum (pol.)
51220 referi       | refer¹i : faire un rapport, une communication scientifique
17229 refermi       | re¨ferm¹i : refermer
51213 refi        | refºi : prendre un ris
51214 refilo       | refºilo : garcette
51236 refleksa movo    ¦ refleksºa mov¹o : mouvement réflexe
51238 refleksivo     | refleksivo : pronom réfléchi, adjectif réfléchi
51235 reflekso      | refleksºo : réflexe (phl.)
51242 reflekta angulo   ¦ reflekta angulºo : angle de réflexion
51240 reflekti      | reflekti : réfléchir (lumière), renvoyer (son, chaleur), répéter (image)
51243 reflektilo     | reflektilºo : réflecteur
51241 reflekto      | reflekto : réflexion (phs.)
51245 reflektoro     | reflektoro : phare (d'auto) // réflecteur = reflektilo
51215 refligilo      | refºligilºo : garcette
18136 reflori       | re¨florºi : refleurir
18286 reflugi       | re¨flug¹i : revenir (en volant)
18224 reflui       | re¨flu¹i : refluer, se retirer (։eaux)
18225 refluo       | re¨flu¹o : reflux, retrait des eaux
51212 refo        | refºo : ris (mar.)
18364 refoja       | re¨fojºa : répété (une fois), réitéré
18365 refoje       | re¨fojºe : de nouveau
51248 reformaciisto    | reformaciistºo : un réformateur (Calvin …)
51247 Reformacio     | Reformacio : la Réforme (rel.)
51250 reformatoro     | reformatorºo : un réformiste = reformaciisto
18601 reformi       | re¨formºi : reformer // réformer
18603 reformisto     | re¨formºistºo : réformiste
18604 reformito      | re¨formºitªo : un réformé (rel.)
18602 reformo       | re¨formºo : réforme
18679 reforstumo     | re¨forstºum³o : reboisement
51254 refrakta      | refrakta : réfringent
51262 refraktara     | refraktara : réfractaire (ch.)
51255 refrakteco     | refraktecºo : réfringence
51252 refrakti      | refrakti : réfracter (phs.)
51257 refraktilo     | refraktilºo : appareil réfracteur
51258 refraktindico    | refraktindico : indice de réfraction
51256 refraktiĝi     | refraktiĝ¹i : se réfracter
51253 refrakto      | refrakto : réfraction
51259 refraktometro    | refrakto¨metr¯o : réfractomètre
51264 refraktoro     | refraktoro : réfracteur (astr.)
51266 refreno       | refreno : refrain (litt. mus.)
19094 refreŝigi      | re¨freŝªig¹i : rafraîchir, raviver (couleurs, souvenirs), ranimer (courage) // remonter (qqn.), revigorer, retaper
19095 refreŝiga      | re¨freŝªig¹a : rafraîchissant, réparateur, délassant
19096 refreŝigaĵoj    | re¨freŝªig¹aĵºo³j : rafraîchissements
51270 refutebla      | refuteblªa : réfutable
51268 refuti       | refuti : réfuter
51269 refuto       | refuto : réfutation
51274 rega geno      ¦ reg¹a genºo : gène dominant (bio.)
51276 regadejo      | reg¹adejºo : poste de commande, salle de commandes
51275 regado       | reg¹adºo : gouvernement, conduite (des affaires …), maîtrise (de qqch.), commandement
19690 regajiĝi      | re¨gajªiĝ¹i : retrouver son entrain
19708 regajni       | re¨gajn¹i : regagner
51304 regali       | regal¹i : offrir (mets, boissons), régaler, traiter (bien ou mal) // régaler (f.), divertir, gratifier // régaler (ironiquement), gratifier (de coups …), payer (de mépris …)
51305 regalo       | regal¹o : régal // traitement (bon ou mauvais)
51277 reganta       | reg¹antªa : dominant, dirigeant
51278 reganto       | reg¹antªo : un gouvernant, un dirigeant
51279 regato       | reg¹ato : sujet, administré
51312 regatto       | regattºo : régate (mar.)
51284 regbastono     | reg¹bastonºo : bâton de commandement, sceptre
51280 regebla       | reg¹eblªa : dirigeable (։ballon)
51281 regema       | reg¹em³a : autoritaire, dominateur
51314 regeneracio     | regeneracio : régénération = regenerado
20231 regenerado     | re¨gener¹adºo : régénération
20230 regeneri      | re¨gener¹i : régénérer (p. f.)
20232 regeneriĝo     | re¨gener¹iĝ¹o : régénérescence
51317 regenteco      | regentºecºo : régence
51318 regentino      | regentºin³o : régente
51316 regento       | regentºo : régent (pol.)
51320 regeo        | regeo : le reggae (mus.)
51273 regi        | reg¹i : gouverner (pol.) // diriger, régir, gérer (une affaire) // maîtriser, dominer, mener (le monde) // régner (f.)
51326 regimenta      | regimenta : régimentaire
51327 regimentestro    | regimentestrºo : chef de corps
51328 regimentkuracisto  | regimentkurac¹istºo : médecin major
51325 regimento      | regimento : régiment (p. f.)
51322 regio        | regiºo : régie (soc.)
51331 regiona       | regiona : régional
51333 regionisma     | regionisma : régionaliste (adj.)
51332 regionismo     | regionismºo : régionalisme
51334 regionisto     | regionistºo : adepte du régionalisme
51330 regiono       | regiono : région (géogr. anat.) // domaine, champ, sphère (f.)
51283 registaro      | reg¹istºar³o : le gouvernement (personnes)
51282 registo       | reg¹istºo : un gouvernant
62565 registra termometro ¦ registr¹a term¯o¨metr¯o : thermomètre enregistreur
51339 registra tonelaro  ¦ registr¹a tonelaro : tonnage net
51340 registrado     | registr¹adºo : enregistrement, inscription, immatriculation, recommandation (Poste)
51341 registratoro    ¦ registr¹atoro : appareil enregistreur
51342 registrejo     | registr¹ej³o : bureau de l'enregistrement // greffe
51337 registri      | registr¹i : enregistrer, consigner (par écrit) // immatriculer (des recrues), enrôler (des ouvriers), transcrire (un jugement), déposer (une marque de fabrique), recommander (lettre), inscrire, passer en compte (fin.)
51343 registrigi sin   ¦ registr¹ig¹i si³n : se faire inscrire (sur une liste électorale …)
51344 registrilo     | registr¹ilºo : appareil enregistreur
51345 registristo     | registr¹istºo : employé de l'enregistrement // greffier // officier de l'état civil // agent comptable
35433 registrita letero  ¦ registr¹itªa leterºo : lettre recommandée
37958 registrita marko  ¦ registr¹itªa markºo : marque déposée, appellation contrôlée
51346 registrita sendaĵo ¦ registr¹itªa send¹aĵºo : envoi recommandé
51347 registrlibro    | registr¹librºo : registre…
51338 registro      | registr¹o : registre (t.s.), sommier, rôle
51355 reglamenta     | reglament¹a : réglementaire
51356 reglamentado    | reglament¹adºo : réglementation
51353 reglamenti     | reglament¹i : réglementer
51354 reglamento     | reglament¹o : règlement
20826 reglui       | re¨gluºi : recoller
51369 regna        | regnºa : d'Etat, national
51371 regnanigi      | regnºanºig¹i : naturaliser
51370 regnano       | regnºan³o : sujet, citoyen
51372 regnestro      | regnºestrºo : chef d'Etat, souverain, prince…
51358 regno        | regnºo : (nom général de chacune des unités politiques souveraines en droit international) puissance, Etat souverain // règne (bio.)
51373 regnoglobo     | regnºo¨globºo : globe impérial
51380 regolo       | regolºo : roitelet (orn.)
51285 regpanelo      | reg¹panelo : tableau de commande (tech. inf.)
51286 regpartio      | reg¹partiºo : le parti au pouvoir
51287 regpupitro     | reg¹pupitrºo : pupitre de commande, console de commande (tech. inf.)
51288 regrado       | reg¹radºo : volant (méc.)
51385 regresado      | regresadºo : reculade
51384 regrese       | regrese : à reculons
51382 regresi       | regresi : reculer, rétrograder // régresser
51383 regreso       | regreso : recul, régression, rétrogradation, récession (fin.)
51289 regstango      | reg¹stangºo : levier de commande
51391 regula       | regulºa : régulier, en règle // régulier, ponctuel
51394 regulado      | regulºadºo : régulation, mise au point (méc.)
51395 regularo      | regulºar³o : règlement = reglamento
51399 regulatoro     | regulºatorºo : régulateur (horloge // méc.)
51392 regule       | regulºe : régulièrement (t.s.)
51396 reguleco      | regulºecºo : régularité
51393 reguli       | regulºi : régler
51397 reguligi      | regulºig¹i : régulariser // régler
31421 reguligi la kontojn ¦ regulºig¹i la kontºo³j³n : régler ses comptes (p. f.)
51398 reguligilo     | regulºig¹ilºo : régulateur (horloge // méc.)
51400 reguligo      | regulºig¹o : régularisation
51401 regulilo      ¦ regulºilo : régulateur (horloge // méc.)
51387 regulo       | regulºo : règle (abstraite) // règle (monastique)
51389 regulo       • reg¹ul³o : (inapte)
51390 regulo de tri    ¦ regulºo de tri : règle de trois (math.)
51388 Regulò       ‡ Regulò : Regulus (homme)
51412 regurgiti      | regurgiti : régurgiter
51413 regurgito      | regurgito : regurgito : régurgitation (méd.)
51449 rehabiliti     | rehabiliti : réhabiliter (dr.)
51451 rehabilitito    | rehabilitito : un réhabilité.
51450 rehabilito     | rehabilito : réhabilitation
24646 reinfaniĝi     | re¨infanºiĝ¹i : retomber en enfance
24676 reinfekti      | re¨infekt¹i : réinfecter
25358 reinvesti      | re¨invest¹i : réinvestir
51091 reirbileto     | re¨ir¹biletºo : billet de retour
51088 reiri        | re¨ir¹i : revenir, retourner // aller de nouveau
51090 reiro        | re¨ir¹o : retour
51459 Rejnaldo      | Rejnaldo : Renaud
51455 Rejnlando      | Rejnºlandºo : Rhénanie
51453 Rejno        | Rejnºo : Rhin
51454 Rejnoborda     | Rejnºo¨bord¯a : ripuaire (hist.)
51456 Rejnreguligo    | Rejnºregulºig¹o : aménagement du Rhin
51461 rejso        | rejso : reis (mon.)
26274 rejunigi      | re¨junªig¹i : rajeunir (intr.)
26275 rejuniĝo      | re¨junªiĝ¹o : rajeunissement
51463 rejŝo        | rejŝo : rapport, ratio (math. fin.)
27021 rekalkiĝi      | re¨kalkºiĝ¹i : se recalcifier
27061 rekalkuli      | re¨kalkul¹i : recompter
27470 rekantaĵo      | re¨kant¹aĵºo : refrain
27744 rekapti       | re¨kapt¹i : rattraper, reprendre, ressaisir
51472 reklama       | reklam¹a : publicitaire
38896 reklama mesaĝo   ¦ reklam¹a mesaĝºo : spot publicitaire
51482 reklamacejo     | reklamacejºo : bureau des réclamations
51480 reklamaci      | reklamaci : faire une réclamation, réclamer
51481 reklamaco      | reklamaco : réclamation
51474 reklamadministranto | reklam¹administr¹antªo : chef de la publicité
51468 reklami       | reklam¹i : faire de la réclame, recommander (un produit)
51473 reklamilo      | reklam¹ilºo : une réclame, une annonce (journal)
51475 reklamindustrio   | reklam¹industriºo : activité publicitaire
51476 reklamkampanjo   | reklam¹kampanjºo : campagne publicitaire
51477 reklamlumoj     | reklam¹lum¹o³j : publicités lumineuses
51469 reklamo       | reklam¹o : réclame, publicité
51478 reklampanelo    | reklam¹panelo : panneau-réclame
51465 reko        | reko : barre fixe (sp.)
29952 rekolekti      | re¨kolekt¹i : rassembler de nouveau // rassembler, retrouver (ses forces)
30207 rekombi       | re¨komb¹i : recoiffer
30251 rekomenci      | re¨komenc¹i : recommencer, reprendre (un travail …)
51487 rekomenda subskribo ¦ rekomenda sub¨skrib¹o : apostille
51486 rekomende letero  ¦ rekomende leterºo : lettre d'introduction
51484 rekomendi      | rekomendi : recommander (t.s.)
51488 rekomendinda    | rekomendindªa : digne de recommandation, recommandable
51489 rekomendita letero ¦ rekomendita leterºo : lettre recommandée (év.)
51485 rekomendo      | rekomendo : recommandation
51494 rekompenca     | rekompenca : rémunérateur
51495 rekompence     | rekompence : en retour, en récompense
51493 rekompenci     | rekompenci : récompenser, revaloir, payer de retour
51492 rekompenco     | rekompenco : récompense
30651 rekonado      | re¨kon¹adºo : reconnaissance
30800 rekonduki      | re¨konduk¹i : reconduire
30650 rekonebla      | re¨kon¹eblªa : reconnaissable
30649 rekoni       | re¨kon¹i : reconnaître (ce qu'on a déjà vu) // reconnaître (officiellement = agnosk¹i) // avouer (év.)
30653 rekonigi sin    ¦ re¨kon¹ig¹i si³n : se faire reconnaître
30652 rekonilo      | re¨kon¹ilºo : signe de reconnaissance
31153 rekonsciiĝi     | re¨konsci¹iĝ¹i : revenir à soi
31221 rekonsideri     | re¨konsider¹i : réexaminer
31387 rekonstruado    | re¨konstru¹adºo : reconstruction
31386 rekonstrui     | re¨konstru¹i : reconstruire, rebâtir
31749 rekopii       | re¨kopi¹i : recopier
51497 rekordo       | rekordo : record
51499 rekordulo      | rekordulºo : recordman, champion
51501 rekremento     | rekremento : drèche, marc, tourteau // récrément (méd.)
32823 rekristaligi    | re¨kristalºig¹i : recristalliser
51505 rekrutado      | rekrutºadºo : recrutement
51506 rekrutekzameno   | rekrutºekzamen¹o : conseil de révision
51504 rekruti       | rekrutºi : recruter
51507 rekrutinstruisto  | rekrutºinstru¹istºo : instructeur
51503 rekruto       | rekrutºo : recrue, conscrit
51508 rekrutvarbisto   | rekrutºvarb¹istºo : sergent recruteur
51510 rekta        | rektªa : droit (non courbe) // droit, direct // droit, dressé // direct (gr.) // droit (angle) = orta
33710 rekta kurento    ¦ rektªa kurentºo : courant continu
38218 rekta maŝo     ¦ rektªa maŝºo : maille à l'endroit
41423 rekta nazo     ¦ rektªa nazºo : nez droit
44948 rekta parolo    ¦ rektªa parol¹o : style direct
32402 rektaj krampoj   ¦ rektªa³j krampºo³j : crochets "[" et "]"
51522 rektalinia     | rektªa¨liniºa : rectiligne
51523 rektalinie     | rektªa¨liniºe : à vol d'oiseau
51518 rektangul      | rektªangulº : rectangle
51519 rektangula     | rektªangulºa : rectangulaire
51520 rektangulilo    | rektªangulºilºo : équerre = ortilo
51521 rektanimeco     | rektªanimºecºo : droiture
51511 rekte        | rektªe : droit, directement // pleinement (justifié), nettement (incorrect), complètement (faux), juste (le contraire)
51513 rekteco       | rektªecºo : rectitude
51531 rektifi       | rektifi : rectifier = rektifiki
66336 rektifika valvo   ¦ rektifika valvºo : valve de redressement (élec.)
51533 rektifiki      | rektifik¹i : rectifier (ch.) // redresser (élec.)
51534 rektifikilo     | rektifik¹ilºo : redresseur (élec.)
51535 rektifikilo     | rektifik¹ilºo : rectificateur // redresseur (de courant), tungar
51514 rektigi       | rektªig¹i : rectifier, redresser, rendre droit
51517 rektilo       | rektªilºo : règle (en bois …)
51515 rektiĝi       | rektªiĝ¹i : se redresser
51516 rektiĝu       | rektªiĝ¹u : garde à vous!
51512 rekto        | rektªo : une droite (géom.)
51548 rekto        | rekto¨ : (préfixe, abréviation de rectum) recto-[¨…]
51550 rekto-utera     | rekto¨-uterºa : recto-utérin
51538 rektora       | rektora : rectoral
51539 rektoreco      | rektorecºo : rectorat
51537 rektoro       | rektoro : (en France) recteur // (à l'étranger) directeur (d'école), principal
51549 rektoutera     ¡ rekto¨uterºa : recto-utérin
65906 rektoutera     | rekto¨uterºa : recto-utérin
51524 rektoŝnuro     | rektªo¨ŝnurºo : cordeau
51543 rektuma       | rektumºa : rectal
51544 rektuma palpo    ¦ rektumºa palp¹o : toucher rectal
45965 rektuma perfuzo   ¦ rektumºa perfuz¹o : perfusion rectale
21580 rektuma pogutigado ¦ rektumºa po¨gutºig¹adºo : perfusion rectale
51545 rektumito      | rektumºito : rectite (méd.)
51541 rektumo       | rektumºo : rectum (anat.)
51542 rektumo       • rektªumºo : (inapte)
33278 rekudri       | re¨kudr¹i : recoudre
33415 rekulpiĝo      | re¨kulpªiĝ¹o : récidive
33416 rekulpiĝinto    | re¨kulpªiĝ¹intªo : récidiviste
51554 rekuperado     | rekuperadºo : récupération
51552 rekuperi      | rekuperi : récupérer (ferraille)
51555 rekuperinda     | rekuperindªa : récupérable
51553 rekupero      | rekupero : récupération
33625 rekuranta febro   ¦ re¨kur¹antªa febrºo : fièvre récurrente (méd.)
33666 rekuraĝigi     | re¨kuraĝªig¹i : relever le courage de, réconforter, remonter (qqn.)
51558 rekviemo      | rekviemo : requiem (rel. mus.)
51560 rekvizici      | rekvizici : réquisitionner
51561 rekvizico      | rekvizico : réquisition
51564 rekvizitisto    | rekvizitistºo : accessoiriste
51563 rekvizito      | rekvizito : accessoire (de théâtre, de toilette)
51588 relajo       | relajo : relais (méc. élec.)
51593 relajsbremso    | relajsbremsºo : servofrein
51594 relajsdirektiloj  | relajsdirektºilo³j : servocommandes
51592 relajsi       | relajsi : relayer
51595 relajsmotoro    | relajsmotorºo : servomoteur
51590 relajso       | relajso : relais (méc. élec.)
51596 relajsostacio    | relajso¨staciºo : station de relais
34790 relasi       | re¨las¹i : détendre (tech.)
34792 relaso       | re¨las¹o : détente (chute de pression, de tension)
51598 relativa      | relativªa : relatif (non absolu) // relatif (gr.) = rilativa
51599 relative      | relativªe : d'une façon relative
51601 relativecateorio  | relativªecateoriºo : théorie de la relativité
51600 relativeco     | relativªecºo : relativité
51602 relativismo     | relativªismºo : relativisme
35025 relavi       | re¨lav¹i : relaver
51605 relegacii      | relegacii : reléguer (dr.)
51604 relegacio      | relegacio : relégation (dr.)
35121 relegi       | re¨leg¹i : relire
35393 relerni       | re¨lern¹i : réétudier, réapprendre
51569 releto       | relºet³o : filet d'une vis
35517 relevi       | re¨lev¹i : relever (à nouveau) // (faire) ressusciter
35518 releviĝi      | re¨lev¹iĝ¹i : ressusciter (rel.)
35519 releviĝo      | re¨lev¹iĝ¹o : résurrection
51571 relforko      | relºforkºo : embranchement (ferroviaire)
51572 relgardisto     | relºgard¹istºo : garde-voie
51611 reliefa       | reliefºa : en relief
51612 reliefe       | reliefºe : en relief
51613 reliefigi      | reliefºig¹i : mettre en relief // ciseler, sculpter = cizeli
51607 reliefo       | reliefºo : relief (p. f.)
35736 religi       | re¨lig¹i : lier à nouveau
51617 religia       | religiºa : religieux
51618 religia flegistino ¦ religiºa fleg¹istºin³o : sœur de charité
56601 religia societo   ¦ religia societºo : communauté (rel.)
51620 religiano      | religiºan³o : un croyant
51619 religie       | religiºe : religieusement (p. f.)
51621 religieco      | religiºecºo : religiosité
51622 religiemo      | religiºem³o : religiosité
51616 religio       | religiºo : religion
51624 religiulino     | religiºul³in³o : une religieuse
51623 religiulo      | religiºul³o : un religieux
51632 relikvo       | relikvºo : reliques
51634 relikvokesto    | relikvºo¨kestºo : châsse
51633 relikvujo      | relikvºuj³o : reliquaire
51570 relingo       | relºingºo : coussinet
51573 relkapo       | relºkapºo : champignon (de rail)
51566 relo        | relºo : rail // filet d'une vis
36479 reloki       | re¨lokºi : replacer
51574 relparo       | relºparºo : voie ferrée
51575 relplando      | relºplandºo : patin (de rail)
51579 reltrabo      | relºtrabºo : traverse = ŝpalo
51580 relvojo       | relºvojºo : la voie (chemin de fer)
51581 relvojreto     | relºvojºreto : réseau ferroviaire
51576 relŝanĝilo     | relºŝanĝ¹ilºo : aiguille (chemin de fer, aiguillage)
51577 relŝraŭbo      | relºŝraŭbºo : tire-fond
51578 relŝuo       | relºŝuºo : sabot
51637 remado       | rem¹adºo : canotage // nage (mar.)
17230 remalfermo     | re¨mal¨ferm¹o : réouverture
53790 remalsaniĝo     | re¨mal¨sanªiĝ¹o : rechute, récidive
51654 remanenca      | remanenca : rémanent
51653 remanenco      | remanenco : rémanence (phs. psy.)
51638 remanto       | rem¹antªo : rameur
37038 remaĉi       | re¨maĉ¹i : remâcher // ruminer
37039 remaĉi       • rem¹aĉ¹i : (inapte)  ??? même pas: pédaler dans la choucroute
37047 remaĉadi sian venĝemon ¦ re¨maĉ¹adi si³a³n venĝ¹em³o³n : remâcher sa rancœur
37048 remaĉulo      | re¨maĉ¹ul³o : un ruminant (mam.)
51643 rembato       | rem¹bat¹o : coup de rame
51644 rembenko      | rem¹benkºo : banc de nage
51645 remboato      | rem¹boatºo : canot à rames
51656 Rembranto      | Rembrantºo : Rembrandt
51659 remburado      | remburadºo : rembourrage // empaillage
51660 remburaĵo      | remburaĵºo : bourre, rembourrage
51658 remburi       | remburi : rembourrer // empailler, naturaliser
51663 remburse      | remburse : contre remboursement
51662 remburso      | remburso : remboursement (Poste)
38695 rememorigi     | re¨memor¹ig¹i : (ion al i²u) rappeler (qqch. à qqn.)
38694 rememoroj      | re¨memor¹o³j : réminiscences
51639 remestro      | rem¹estrºo : chef de nage
38968 remetado      | re¨met¹adºo : réduction (méd.)
38967 remeti       | re¨met¹i : remettre, replacer
57711 remeti la laboron sur la stablon ¦ re¨met¹i la labor¹on sur la stablºo³n : remettre l'ouvrage sur le métier
51636 remi        | rem¹i : ramer
51642 remilingo      | rem¹ilºingºo : dame de nage, toletière
51641 remilo       | rem¹ilºo : rame, aviron
51640 remisto       | rem¹istºo : rameur
51668 remita febro    ¦ remita febrºo : fièvre rémittente
51667 remito       | remito : rémission (méd.)
51670 remizo       | remizo : remise (à voiture)
51665 Remiĝo       | Remiĝºo : Rémy
51646 remkonkurso     | rem¹konkursºo : course d'aviron
51651 Remo        | Remo : Remus (fondateur de Rome)
39948 remodli       | re¨modl¹i : remodeler (chir. …)
51673 remolado      | remoladºo : rémoulade (cuis.)
51675 remonto       | remontºo : remonte (mil.)
51679 remorkado      | remorkadºo : remorquage
51678 remorki       | remorki : remorquer
51677 remorko       | remorko : remorque (véhicule : mar. auto. …)
51680 remorkokablo    | remorko¨kablºo : remorque, câble de remorquage
51683 rempari       | remparºi : remparer
51682 remparo       | remparºo : rempart (p. f.)
51684 remparzono     | remparºzonºo : enceinte
51647 rempieda      | rem¹piedºa : palmipède (adj.), à pieds palmés (zoo.)
51687 Remsano       | Remsºan³o : Rémois
51686 Remso        | Remsºo : Reims
51689 remtero       | remtero : réfectoire = refektorio
40862 remunti       | re¨munt¹i : remonter
51648 remŝipo       | rem¹ŝipºo : galère (mar.)
57516 REM. spit      ! REM. spit : chiche !
60420 REM. ŝpruc     ! REM. ŝpruc¹ : pchitt !
51692 rena        | renºa : rénal, néphrétique = nefrºa
46931 rena pelveto    ¦ rena pelvºet³o : bassinet du rein
51698 Renardeposo     | Renardºeposºo : le Roman de Renart
51697 Renardo       | Renardºo : Renart
41306 renaskiĝi      | re¨nask¹iĝ¹i : renaïtre (p. f.)
41307 renaskiĝo      | re¨nask¹iĝ¹o : renaissance
51701 Renata       | Renat¯a : Renée (femme)
51700 Renato       | Renat¯o : René (homme)
41351 renaturigi     | re¨natur¹ig¹i : renaturer (qqch.)  ???
51705 rendevuejo     | rendevuºej³o : lieu de rendez-vous
51704 rendevui      | rendevuºi : (tr.) rencontrer sur rendez-vous, donner rendez-vous
51703 rendevuo      | rendevuºo : un rendez-vous
51708 rendimenta     | rendimentºa : de rendement // efficient
51709 rendimenta kromsalajro ¦ rendimentºa krom¨salajro : rendement à la production
51707 rendimento     | rendimentºo : rendement (méc.), efficience (soc.)
51711 renedo       | renedºo : reinette (bot.)
51714 renegateco     | renegatecºo : apostasie
51713 renegato      | renegato : renégat (rel. pol.)
51716 Renesanco      | Renesanco : le Renaissance
51717 renesancstilo    | renesancstilºo : style Renaissance
51719 renio        | renio : rhénium (ch.)
51089 reniri       | renir¹i : revenir, retourner (vx. proposé par Grabowsky)  ??? Google 112
51721 renklodo      | renklodo : reine-claude (bot.)
51725 renkonte al     ¦ renkont¹e al : à la rencontre de
51727 renkontebla     | renkont¹eblªa : qu'il est possible de rencontrer
51723 renkonti      | renkont¹i : rencontrer (p. f.) // réagir à (événement …)
51724 renkonti ideon kun malkonfido ¦ renkont¹i ideon kun mal¨konfid¹o : accueillir une idée avec méfiance
46955 renkonti plaĉon   ¦ renkont¹i plaĉ¹o³n : (ĉe i²u) rencontrer la faveur (de quelqu'un)
51728 renkontiĝi     | renkont¹iĝ¹i : se rencontrer avec (p. f.)
51729 renkontiĝo de cirkonstancoj ¦ renkont¹iĝ¹o de cirkonstanco³j : concours de circonstances
51730 renkontiĝejo    | renkont¹iĝ¹ej³o : lieu de réunion, le rendez-vous (des pêcheurs …)
51726 renkonto      | renkont¹o : rencontre
51691 reno        | renºo : rein (anat.) // rognon (cuis.)
51693 renoforma      | renºo¨formºa : réniforme
51736 renomiĝi      | renomiĝ¹i : se faire un nom, s'illustrer
51735 renomo       | renomo : renom, renommée
51738 renonci       | renonci : se décommander (banquet …) // renoncer (cartes)
42356 renovigi      | re¨novªig¹i : renouveler, restaurer (f.), rénover  ???
42357 renovigisto     | re¨novªig¹istºo : restaurateur (b.a.)
42358 renoviĝi      | re¨novªiĝ¹i : se renouveler, renaïtre (f.)
42359 renoviĝo      | re¨novªiĝ¹o : le renouveau
51747 rentabilitata    | rentabilitata : rentable
51746 rentabilitato    | rentabilitato : rentabilité
51749 Rentgeno      | Rentgenºo : Röntgen
51750 rentgeno      | rentgenºo : röntgen (phs.)
51751 rentgenradioj    | rentgenºradiºo³j : rayons X
51752 rentgenterapio   | rentgenºterapiºo : röntgenthérapie, radiothérapie
51740 rento        | rento : rente, revenu (ne provenant pas du travail)
51744 rentodona      | rento¨don¹a : productif d'intérêt
51742 rentulo       | rentulºo : rentier
51743 rentumo       | rentum³o : intérêt (fin.)
51757 renversa      | renversa : subversif
51756 renverse      | renverse : à la renverse
51758 renversema     | renvers¹em³a : subversif
51754 renversi      | renversi : renverser (p. f.) // bouleverser
51759 renversiĝi     | renversiĝ¹i : tomber à la renverse, se renverser, chavirer, se retourner (։auto), s'écrouler (։maison)
51755 renverso      | renverso : renversement, revirement // bouleversement, chambardement*
51694 renŝtonetoj     | renºŝtonºet³o³j : gravelle, calculs (rénaux)
12685 reo         |¨re¯o : (terminaison du grec ῥεϊν:couler) […¨]rrhée, écoulement duᵒᵘde […¨],
51100 Reo         | Reºo : Rê (myth. égyptienne)
43687 reordigi      | re¨ordºig¹i : remettre en ordre, rétablir (équilibre …), refaire (lit)
43602 reori        | re¨orºi : redorer
51761 reostato      | reostatºo : rhéostat (élec.)
44125 repacigo      | re¨pacºig¹o : rapprochement (f.)
44126 repaciĝi kun iu   ¦ re¨pacºiĝ¹i kun i²u : se raccommoder avec quelqu'un
44231 repagi       | re¨pag¹i : rembourser // rendre, payer de retour, revaloir (f. : un mal …)
44233 repagiĝo      | re¨pag¹iĝ¹o : expiation
44232 repago       | re¨pag¹o : remboursement // rétribution, représailles, talion
51763 reparacio      | reparacio : réparations (dr. pol.), dommages-intérêts
44841 reparceligado    | re¨parcelºig¹adºo : remembrement (agr.) = komasacio
44989 reparoli pri    ¦ re¨parol¹i pri : reparler de
45592 repeli       | re¨pel¹i : repousser, faire reculer
45848 repentri      | re¨pentr¹i : repeindre
51766 repertuara peco   | repertuara pecºo : pièce du répertoire
51765 repertuaro     | repertuaro : répertoire (th. mus.)
51769 repetitoreco    | repetitorecºo : répétitorat
51768 repetitoro     | repetitoro : répétiteur
47028 replandumi     | re¨plandºum³i : ressemeler
47311 replenigi      | re¨plenªig¹i : remplir (de nouveau)
51773 repliki       | replikºi : répliquer, riposter // donner la réplique (th.) // faire une réplique (b.a.)
51771 repliko       | replikºo : réplique (t.s.)
51772 repliko       • re¨plikºo : (inapte)
51777 reporteraĵo     | reporteraĵºo : un reportage
51776 reportero      | reportero : un reporter
48276 reporti       | re¨port¹i : rapporter (p.)
48407 repostuli ion    ¦ re¨postul¹i io³n : réclamer la restitution de quelque chose
48859 repreni       | re¨pren¹i : reprendre
48860 repreno       | re¨pren¹o : reprise
48928 represata      | re¨pres¹atªa : en réimpression
48927 represo       | re¨pres¹o : reproduction (d'un texte) // réimpression
51780 reprezalie     | reprezalie : en représailles
51779 reprezalio     | reprezalio : représailles
51786 reprezenta     | reprezent¹a : représentatif
51787 reprezentado proporcia ¦ reprezent¹adºo proporciºa : représentation proportionnelle
51789 reprezentantaro   | reprezent¹antªar³o : les élus (pol.)
51788 reprezentanto    | reprezent¹antªo : un représentant (pol. com.)
51790 reprezentato    | reprezent¹ato : un mandant // antécédent (gr.)
51793 reprezentelspezoj  | reprezent¹el¨spez¹o³j : frais de représentation
51782 reprezenti     | reprezent¹i : représenter qqn, tenir la place de, voyager pour // représenter (une firme …), avoir mandat
51783 reprezenti     † re¨prezent¹i : présenter à nouveau (ev.)
51791 reprezentigi sin  ¦ reprezent¹ig¹i si³n : se faire représenter
51792 reprezentiveco   | reprezent¹ivecºo : représentativité (pol.)
49283 reproduktado    | re¨produkt¹adºo : reproduction
49284 reproduktanto    | re¨produkt¹antªo : reproducteur
49282 reprodukti     | re¨produkt¹i : reproduire (t.s.)
49285 reproduktiĝi    | re¨produkt¹iĝ¹i : se reproduire (bio.)
51796 reprografado    | repro¨graf¯adºo : reprographie
51795 reprografi     | repro¨graf¯i : reprographier
51798 repso        | repso : reps (tex.)
51800 reptilioj      | reptilio³j : reptiles (zoo.)
51802 repudi       | repudi : répudier
51803 repudo       | repudo : répudiation (dr.)
51805 reputacio      | reputacio : réputation
50410 repuŝi       | re¨puŝ¹i : repousser (p. f.), rejeter, réfuter // refouler (psychiatrie)
50411 repuŝado      | re¨puŝ¹adºo : refoulement (freudien)
51529 rerektigo      | re¨rektªigo : redressement
52275 rerigardi      | re¨rigard¹i : regarder à nouveau // regarder en arrière
53664 resalti       | re¨salt¹i : rebondir, ricocher // se répercuter (f.)
53665 resalto       | re¨salt¹o : rebondissement, détente (d'un ressort), contrecoup, ricochet
53783 resaniga      | re¨sanªig¹a : reconstituant, curatif
53785 resanigebla     | re¨sanªig¹eblªa : reconstituant, curatif
53786 resanigejo     | re¨sanªig¹ej³o : maison de convalescence, maison de santé
53782 resanigi      | re¨sanªig¹i : guérir, rendre la santé, remettre sur pied*
53784 resanigo      | re¨sanªig¹o : guérison, cure // assainissement (fin.)
53787 resaniĝi      | re¨sanªiĝ¹i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
53788 resaniĝanto     | re¨sanªiĝ¹ant³o : convalescent
53789 resaniĝo      | re¨sanªiĝ¹o : convalescence, rétablissement
54825 resenda adjektivo  ¦ re¨send¹a adjektivºo : adjectif réfléchi
54824 resenda pronomo   ¦ re¨send¹a pronomo : pronom réfléchi
54823 resendi       | re¨send¹i : renvoyer, retourner (un envoi), réexpédier // réfléchir (onde) = reflekti
55170 reservo       | re¨serv¹o : service enretour
55045 reserĉi       | re¨serĉ¹i : rechercher (sc.)
55046 reserĉo       | re¨serĉ¹o : (action, projet de) recherche (sc.)
55047 reserĉado      | re¨serĉ¹adºo : recherches (sc.)
55391 residiĝi      | re¨sid¹iĝ¹i : se rasseoir
56371 reskribi      | re¨skrib¹i : récrire, remanier (un article)
51808 reskripti      | reskripti : décréter
51807 reskripto      | reskripto : rescrit (dr.)
56736 resoldatiĝi     | re¨soldatºiĝ¹i : rengager
51810 resolucio      | resoluciºo : résolution (méd. phs. vers.)
56915 resonado      | re¨son¹adºo : résonance, écho (f.)
51814 resonanco      | resonanco : résonance (phs. rad.)
51818 resonatoro     | resonatorºo : (du latin resonare:résonner, sonner en retour) résonateur (phs.)
56916 resonatoro     | re¨son¹atorºo : résonateur (phs.)
56917 resonejo      | re¨son¹ej³o : écho (lieu)
56914 resoni       | re¨son¹i : résonner, retentir (de) // renvoyer (son), faire écho à, répéter
56918 resonigi      | re¨son¹ig¹i : faire retentir
56919 resonilo      | re¨son¹ilºo : résonateur
57022 resorbi       | re¨sorb¹i : résorber
57023 resorbiĝi      | re¨sorb¹iĝ¹i : se résorber
51822 respekta      | respektºa : respectueux
51823 respektegi     | respektºeg³i : révérer, vénérer
51827 respektesprimo   | respektºesprim¹o : respects, expression de respect
51821 respekti      | respektºi : respecter (qqn. qqch.)
51824 respektinda     | respektºindªa : respectable
51825 respektindeco    | respektºindªecºo : respectabilité
51839 respektiva     | respektivªa : respectif
51840 respektiva     • respektºivªa : (inapte)
51841 respektive     | respektivªe : respectivement // ou, selon le cas
51820 respekto      | respektºo : respect, égards
51828 respektoplena    | respektºo¨plenªa : respectueux
57454 respiri       | re¨spir¹i : reprendre haleine
51845 responda      | respond¹a : de réponse // correspondant, approprié, propre à // responsable = pri¨respond¹a
51846 respondeco     | respond¹ecºo : correspondance, corrélation // responsabilité
51847 respondeculo    | respond¹ecºulºo : celui qui a la responsabilité
51843 respondi      | respond¹i : répondre (à une demande …) // répondre, correspondre à // répondre, être responsable de = prirespondi
51849 respondkarto    | respond¹kartºo : carte-réponse (Poste)
51844 respondo      | respond¹o : réponse
51850 respondrajto    | respond¹rajtºo : droit de réponse (presse)
51851 respondsistemo   | respond¹sistemºo : système de renseignement (inf.)
51857 responsi      | respons¹i : être responsable de, répondre de = pri¨respond¹i
51860 responsorio     | responsorio : répons (rel.)
51858 responsulo     | respons¹ulºo : un responsable
51864 respublika     | respublikºa : républicain
51865 respublikano    | respublikºan³o : membre d'une république
51866 respublikestro   | respublikºestrºo : président d'une république
51867 respublikismo    | respublikºismºo : républicanisme
51868 respublikisto    | respublikºistºo : un républicain
51862 respubliko     | respublikºo : république
51872 resta        | rest¹a : restant, de reste
51876 restadejo      | rest¹adejºo : résidence (t.s.)
51874 restadi       | rest¹adi : séjourner, résider
51875 restado       | rest¹adºo : séjour
57917 restarigi      | re¨stari¹gi : redresser, relever // rétablir, restaurer, reconstituer
57918 restariĝi      | re¨star¹iĝ¹i : se rétablir (։communication), reprendre (։affaires)…
47470 restas neniaj duboj plu ¦ rest¹as neni²a³j dub¹o³j plu : il n'y a plus aucun doute
51877 restaĵo       | rest¹aĵºo : restes, restants, vestiges, reliefs (repas)…
51878 restaĵoj      | rest¹aĵºo³j : dépouille mortelle, cadavre
51893 restaŭri      | restaŭri : restaurer (statue, roi …)
51894 restaŭrado     | restaŭradºo : restauration (b.a. pol.)
51870 resti        | rest¹i : rester (t.s.), demeurer
51879 restigi       | rest¹ig¹i : laisser (après soi)
51882 restigi al si    ¦ rest¹igi al si : garder pour soi
51881 restigi netuŝita  ¦ rest¹ig¹i ne¨tuŝ¹itªa : garder intact
51880 restigi viva    ¦ rest¹igi viv¹a : laisser en vie
51883 restigi ĉe si    ¦ rest¹igi ĉe si : conserver près de soi
51897 restitui      | restitui : restituer (dr. // b.a.)
51898 restituo      | restituo : restitution (d'un bien // d'un texte)
51873 resto        | rest¹o : reste, reliquat
51902 restoraciaĉo    | restoraciaĉ³o : gargote
51903 restoracimastro   | restoracimastrºo : restaurateur
51900 restoracio     | restoracio : restaurant
51904 restoracivagono   | restoracivagonºo : wagon-restaurant
51908 restrikta      | restrikta : restrictif
51915 restrikta      | restrikta : sommaire, succinct
51918 restriktado     | restriktadºo : récapitulation
51917 restrikte      | restrikte : en résumé, en bref
51906 restrikti      | restrikti : restreindre
51916 restrikti      | restrikti : résumer, récapituler
51907 restrikto      | restrikto : restriction
51884 restvendado     | rest¹vend¹adºo : réalisation des stocks
51910 resumi       | resum¹i : résumer, récapituler         ??? PIV p.1098->970
51911 resumi       † re¨sumºi : refaire la somme, retotaliser    ??? homographe chez Waringhien ???
51913 resumo       | resum¹o : un résumé, un sommaire, un précis
51920 resurekti      | resurekti : (intr.) ressusciter (rel.) = reliviĝi
51921 resurekto      | resurekto : résurrection (rel.) = relev¹iĝo
51924 resusfaktoro    | resusfaktoro : facteur rhésus (mam.)
51923 resuso       | resuso : rhésus (mam.)
00888 retadreso      | retºadresºo : adresse internet
51934 retanalizo     | retºanaliz¹o : analyse de réseau (inf.)
51935 retarmito      | retºarm¹ito : rétiaire
51930 retaĵo       | retºaĵºo : ouvrage en filet, du filet // lacis (de nerfs, tranchées, veines …) // filoigrane = filigrano
61739 retegi       | re¨teg¹i : recouvrir à nouveau // rechaper
62167 reteni       | re¨ten¹i : retenir, garder par-devers soi, accaparer // retenir avec soi, ne pas laisser partir // retenir, contenir, résister à, arrêter (la pluie …) // retenir, empêcher, détourner // retenir, refouler, contenir, brider, étouffer
51933 reteto       | retºeto : résille, réticule (phs. anat.)
51936 retfari       | retºfar¹i : faire du filet
51950 retia        | retia : rhétique
51954 retikula      | retikulºa : réticulé, réticulaire
51953 retikulo      | retikulºo : sac à main, réticule // substance réticulée (anat.)
51955 retikulo-endotelia histo ¦ retikulºo-endo¨tel¯iºa histºo : tissu réticulo-endothélial (anat.)
51956 retikulo-endotelia sistemo ¦ retikulºo-endo¨telia sistemºo : système réticulo-endothélial (anat.)
51957 retikulozo     | retikulºozo : réticulose (méd.)
51960 retina       | retinºa : rétinien
12573 retina disiĝo    ¦ retinºa dis³iĝ¹o : décollement de la rétine
51964 retinaklo      | retinaklo : rétinacle (anat. bot.)
51962 retindisiĝo     | retinºdis¨iĝ¹o : décollement de la rétine
51961 retinito      | retinºito : rétinite (méd.)
51959 retino       | retinºo : rétine (anat.)
51949 retio        | retio : Rhétie (hist.)
63150 retiri       | re¨tir¹i : retirer (en arrière), ramener (vers soi) // retirer, annuler, revenir sur (promesse …)
51980 retiriĝi      | re¨tir¹iĝ¹i : battre en retraite (mil.)
63151 retiriĝo      | re¨tir¹iĝ¹o : recul, retrait // retraite (mil.)
51951 retiromanĉa     | retiromanĉa : rhéto-roman
51939 retkapti      | retºkapt¹i : faire un coup de filet, prendre (f.)
51940 retmasonaĵo     | retºmason¹aĵºo : remplage (arch.)
51941 retmaŝo       | retºmaŝo : maille de filet
51942 retmelono      | retºmelonºo : melon brodé (bot.)
51926 reto        | retºo : filet (tex.) // filets, rets, panneau // réseau (phs. chemin de fer, Poste) // filets, lacs, piège
51937 retoforma      | retºo¨formºa : réticulaire, réticulé
51967 retoraĵo      | retorºaĵºo : morceau d'éloquence
51969 retorika      | retorºikºa : de rhétorique, oratoire // emphatique, ampoulé
51970 retorikaĵo     | retorºikºaĵºo : ornement, figure de rhétorique // = retoraĵo
51968 retoriko      | retorºikºo : la rhétorique (art et théorie)
51966 retoro       | retorºo : rhéteur
51974 retorta karbono   ¦ retortºa karbono : charbon de cornue = koakso
51973 retorta provo    ¦ retortºa prov¹o : essai en vase clos (p. f.)
51972 retorto       | retortºo : cornue
51943 retpilko      | retºpilkºo : volley-ball
64062 retrankviliĝi    | re¨trankviliĝ¹i : se rasséréner
51976 retrati       | retrat¹i : retirer (de l'argent)
51977 retrato       | retrat¹o : retrait (fin.)
51979 retreti       | retreti : battre en retraite (mil.) // se retirer, s'éloigner (du monde, de la vie publique)
51982 retreto       | retretºo : retraite, repli (mil.) // retraite, éloignement
51984 retro        | retro¨ : (préfixe) action ou mouvement de sens contraire à la normale
01818 retroaktiva     | retro¨aktivªa : rétroactif
51985 retroaktiva     ¡ retro¨aktivªa : rétroactif
01819 retroaktiveco    | retro¨aktivªecºo : rétroactivité
51989 retroe       | retro³e : à reculon, en arrière  ??? reen est mieux? absent dans le PIV
13974 retroefiki     | retro¨efik¹i : avoir un effet rétroactif
18053 retrofleksi la dorson ¦ retro¨fleks¹i la dorsºo³n : cambrer les reins
18054 retroflekso     | retro¨fleks¹o : rétroflexion
18980 retrofrapo     | retro¨frap¹o : coup de bélier (phs.)
51991 retroiga vento   ¦ retro³ig¹a ventºo : vent debout
51990 retroigi      | retro³ig¹i : faire régresser
25471 retroiri      | retro¨ir¹i : reculer, rétrograder // faire marche arrière (auto.)
27062 retrokalkulo    | retro¨kalkul¹o : compte à rebours
28995 retrokiko      | retro¨kiko : coup de pied retourné (football)
29438 retroklini     | retro¨klin¹i : incliner en arrière
30208 retrokombi     | retro¨komb¹i : ramener les cheveux en arrière
33558 retrokuplado    | retro¨kupl¹adºo : rétroaction, feed-back (cybernétique)
36883 retrolumoj     | retro¨lum¹o³j : feux de recul (auto.)
40662 retromovo      | retro¨mov¹o : recul
44234 retropago      | retro¨pag¹o : rappel (de salaire) // remboursement (d'un trop-perçu)
45245 retropaŝi      | retro¨paŝ¹i : reculer, marcher à reculons
51986 retropaŝi      ¡ retro¨paŝ¹i : reculer
52276 retrorigardi    | retro¨rigard¹i : regarder en arrière
54247 retrosceno     | retro¨scenºo : flash-back (th. ciné.)
57252 retrospegulo    | retro¨spegulºo : rétroviseur (auto.)
57263 retrospekta     | retro¨spekt¹a : rétrospectif
57262 retrospekti     | retro¨spekt¹i : regarder en arrière
51994 retrospektiva    | retrospektivºa : rétrospectif
51995 retrospektiva    • retro¨spekt¹ivªa : (inapte)  ??? selon PIV p971
51996 retrospektive    | retrospektivºe : rétrospectivement
51997 retrospektivekspono | retrospektivºekspon¹o : une ᵉˣᵖᵒˢⁱᵗⁱᵒⁿ rétrospective
51993 retrospektivo    | retrospektivºo : rétrospection
51987 retroveturado    ¡ retro¨vetur¹adºo : marche arrière (auto.)
64799 retrovi       | re¨trov¹i : retrouver
67891 retrovida      | retro¨vid¹a : rétrospectif
67892 retrovidaĵo     | retro¨vid¹aĵºo : une rétrospective
67890 retrovidi      | retro¨vid¹i : voir derrière soi
67893 retrovidilo     | retro¨vid¹ilºo : rétroviseur
64800 retrovo       | re¨trov¹o : retrouvailles
51944 retsako       | retºsakºo : filet (à provisions)
65267 returne       | re¨turn¹e : en arrière, en sens inverse // en retour, en échange
65268 returne iri     ¦ re¨turn¹e ir¹i : retourner (à) // rebrousser chemin, faire demi-tour, s'en retourner
65270 returnebla     | re¨turn¹eblªa : réversible
65265 returni       | re¨turn¹i : retourner, inverser
65266 returni sin     ¦ re¨turn¹i si³n : se retourner
65273 returnite      | re³turn¹ite : à l'envers, à rebours
65271 returniĝi      | re¨turn¹iĝ¹i : se retourner (vers) // changer (d'avis …)
65272 returniĝo      | re¨turn¹iĝ¹o : demi-tour, volte-face (p. f.), revirement
65331 retuŝi       | re¨tuŝ¹i : retoucher (vêt. phot.)
65332 retuŝo       | re¨tuŝ¹o : retouche (vêt. phot.) action d'amélioration ou résultat de la retouche
65333 retuŝisto      | re¨tuŝ¹istºo : retoucheur (vêt. phot.)
51938 retĵeto       | retºĵet¹o : coup de filet
51945 retŝtrumpo     | retºŝtrumpºo : bas résille
51999 Reunio       | Reunio : la Réunion (île)
65998 reuzebla      | re¨uz¹eblªa : remployable, réutilisablen
65999 reuzebligi     | re¨uz¹eblªig¹i : recycler, rendre réutilisable
65996 reuzi        | re¨uz¹i : remployer, se resservir de
65997 reuzo        | re¨uz¹o : remploi
52010 reva        | reva : de rêve // rêveur
52011 revado       | revadºo : rêverie
66160 revakcini      | re¨vakcinºi : revacciner
66305 revalorigi     | re¨valorºig¹i : revaloriser
66306 revalorigo     | re¨valorºig¹o : revalorisation
52022 revanĉo       | revanĉo : revanche (sport)
66627 revarmigi      | re¨varmªig¹i : réchauffer (de nouveau)
52025 revelacia      | revelacia : révélé (rel.)
52026 revelacii      | revelacii : révéler
52024 revelacio      | revelacio : révélation (rel.) // développement (photo)
52012 revema       | revema : rêveur, songeur
66988 revenda       | re¨vend¹a : d'occasion
66987 revendado      | re¨vend¹adºo : revente
66986 revendi       | re¨vend¹i : revendre
66989 revendisto     | re¨vend¹istºo : revendeur
66946 reveni       | re¨ven¹i : revenir, s'en revenir, retourner // revenir, se produire de nouveau
45664 reveni al siaj penatoj ¦ re¨ven¹i al si³a³j penato³j : regagner ses pénates*
41065 reveni hejmen    ¦ re¨ven¹i hejmºe³n : revenir chez soi
66950 reveni poŝte    ¦ re¨ven¹i poŝtºe : par retour du courrier
66949 revenigi      | re¨ven¹ig¹i : retourner (une balle), faire retourner // faire revenir, ramener, reconduire (chez qqn.)
66948 reveno       | re¨ven¹o : retour
25735 revenu ja      ¦ re¨ven¹u ja : ne manquez pas de revenir!
67063 revenĝi       | re¨venĝ¹i : tirer vengeance de, faire payer
67064 revenĝo       | re¨venĝ¹o : revanche, représailles
67065 revenĝema      | re¨venĝ¹em³a : revanchard
67281 reverdiĝi      | re¨verdªiĝ¹i : reverdir
67317 reverki       | re¨verkºi : récrire, remanier, recomposer
67318 reverko       | re¨verkºo : nouvelle rédaction // remake (film)
52030 reversebla     | reverseblªa : réversible (։étoffe)
52029 reversi       | reversi : retourner (un habit)
52028 reverso       | reverso : revers (médaille), envers (vêt.)
67572 revestado      | re¨vestºadºo : rhabillage
67570 revesti       | re¨vestºi : rhabiller
67571 revesti sin     ¦ re¨vestºi si³n : se rhabiller
67683 reveturi      | re¨vetur¹i : revenir
67684 reveturo      | re¨vetur¹o : retour
52008 revi        | revi : rêver (éveillé) // rêver de (faire)
67886 revidi       | re¨vid¹i : revoir
67956 revigliga      | re¨viglªig¹a : réconfortant
67955 revigligi      | re¨viglªig¹i : réconforter, ragaillardir
67957 revigliĝi      | re¨viglªiĝ¹i : se réveiller (։peuple), se rallumer (։vie)
68106 revindi       | re¨vindºi : changer les couches (d'un enfant)
68508 revivaĝo      | re¨viv¹aĝo : reviviscence // résurrection = relev¹iĝo
68504 revivi       | re¨viv¹i : revivre
68505 revivigi      | re¨viv¹ig¹i : ranimer // ressusciter
68506 revivigo      | re¨viv¹ig¹o : réanimation (méd.)
68507 reviviĝi      | re¨viv¹iĝ¹i : se ranimer // ressusciter
52032 revizi       | reviz¹i : inspecter, examiner (les comptes …)
52036 revizia       | revizi¹a : révisionnel
52034 revizii       | revizi¹i : revoir (un manuscrit, une tactique), réviser (un procès, un moteur) // (f.) réviser, reconsidérer (idées, opinion)
52037 reviziismo     | revizi¹ismºo : révisionnisme
52038 reviziisto     | revizi¹istºo : réviseur // révisionniste (pol.)
52035 revizio       | revizi¹o : révision
52042 revizorado     | revizorºadºo : visite d'inspection
52041 revizori      | revizorºi : inspecter, examiner (les comptes …)
52040 revizoro      | revizorºo : contrôleur des Finances (Russie, hist.) // inspecteur des comptes
52009 revo        | revo : rêve
68751 revokebla      | re¨vok¹eblªa : révocable
68749 revoki       | re¨vok¹i : rappeler, (qqn., un souvenir) // rappeler (un envoyé, un décret), rapporter (un ordre)
68750 revoko       | re¨vok¹o : rapper // révocation (d'un ordre)
52046 revolucia      | revolucia : révolutionnaire
52047 revolucie      | revolucie : révolutionnairement
52044 revolucii      | revolucii : révolutionner
52048 revoluciismo    | revoluciismºo : doctrine prônant la révolution
52049 revoluciisto    | revoluciistºo : un révolutionnaire
52045 revolucio      | revolucio : révolution (pol. f.)
52050 revoluciulo     | revoluciulºo : un révolutionnaire
52053 revolvera tornatoro ¦ revolverºa torn¹atorºo : tour ᵃ ᵗᵒᵘʳᵉˡˡᵉ revolver (tech.)
52052 revolvero      | revolverºo : revolver (arme // tech.)
52056 revui        | revui : passer en revue
52013 revulo       | revulºo : un rêveur
52060 revulsiiga     | revulsiiga : révulsif
52059 revulsio      | revulsio : révulsion (méd.)
52055 revuo        | revuo : revue (mil. presse, th.)
52057 revurako      | revurakºo : porte-revues
52062 rezedo       | rezedo : réséda (bot.)
52066 rezerva       | rezerv¹a : de réserve // de secours, de sécurité (։éclairage, frein, sortie)
08269 rezerva bremso   ¦ rezerv¹a bremsºo : frein de secours
52067 rezervado      | rezerv¹adºo : mise en réserve, réservation
52075 rezervarmeo     | rezerv¹armeºo : armée de réserve
52068 rezervaĵoj     | rezerv¹aĵºo³j : réserves, stock, pièces de rechange
52069 rezervejo      | rezerv¹ej³o : territoire de réserve, réserve naturelle = naturparko
52064 rezervi       | rezerv¹i : réserver (t.s.)
26668 rezervista kadrado ¦ rezerv¹istºa kadrºadºo : cadre de réserve (mil.)
52072 rezervistaro    | rezerv¹istºar³o : réserve (mil.)
52071 rezervisto     | rezerv¹istºo : un réserviste (mil.)
52073 rezervita sidloko  ¦ rezerv¹itªa sid¹lokºo : place réservée
52070 rezerviĝemo     | rezerv¹iĝ¹em³o : réserve (sentiment)
52065 rezervo       | rezerv¹o : réserve (ce qui est mis en) // réserve, restriction
52074 rezervujo      | rezerv¹uj³o : réservoir, contenant, récipient
52080 rezidanto      | rezid¹antªo : un résidant
52081 rezidejo      | rezid¹ej³o : résidence
52084 rezidentejo     | rezidentejºo : la Résidence
52083 rezidento      | rezidento : résident (pol.)
52079 rezidi       | rezid¹i : résider (dr.)
52087 rezidua       | rezidua : résiduaire, résiduel
52086 reziduo       | reziduo : résidu (ch. dr. fin.)
52093 rezignacie     | rezignacie : avec résignation, d'un air résigné
52094 rezignacii     | rezignacii : se résigner à
52095 rezignaciinta    | rezignaciintªa : résigné
52092 rezignacio     | rezignacio : résignation
52089 rezigni       | rezign¹i : renoncer à, résigner (une fonction), faire l'abandon de
52090 rezigno       | rezign¹o : désistement, abandon (d'un droit), renoncement (à qqch.)
52099 rezina       | rezinºa : résineux
52100 rezinaĵo      | rezinºaĵºo : colophane
52101 rezindona      | rezinºdon¹a : résinifère
52097 rezino       | rezinºo : résine (ch.)
52105 rezista       | rezist¹a : résistant
52106 Rezistado      | Rezist¹adºo : la Résistance
52107 rezistanco     | rezist¹ancºo : résistance (phs. élec.)
52108 rezistanto     | rezist¹antªo : un résistant
52109 rezisteco      | rezist¹ecºo : résistance (tech.) // rusticité (bot.)
52110 rezistema      ¦ rezist¹em³a : résistant
52103 rezisti       | rezist¹i : résister (t.s.)
52111 rezistilo      | rezist¹ilºo : une résistance (élec.)
52113 rezistiveco     | rezist¹ivecºo : résistivité (élec.)
52104 rezisto       | rezist¹o : résistance
52114 rezistoprovo    | rezist¹o¨prov¹o : épreuve de résistance, essai
51812 rezolucio      | rezoluciºo : résolution, motion (pol.)
52118 rezoluta      | rezoluta : résolu, décidé, déterminé
52119 rezolute      | rezolute : résolument, de pied ferme
52120 rezoluteco     | rezolutecºo : fermeté
52124 rezonado      | rezon¹adºo : raisonnement
52125 rezonema      | rezon¹em³a : raisonneur
52122 rezoni       | rezon¹i : raisonner // (f.) raisonner, ergoter
52128 rezorcinolo     | rezorcinolºo : résorcine (ch.)
52132 rezultanto     | rezult¹antªo : résultante (méc.)
52136 rezultato      | rezultatºo : résultat  ??? PIV suit Zamenhof jusqu'à cet homographe du suivant?
52137 rezultato      † rezult¹atªo : ce qui a résulté
52130 rezulti       | rezult¹i : résulter, découler de, s'ensuivre
52133 rezultigi      | rezult¹ig¹i : causer, amener, avoir pour résultat
52131 rezulto       | rezult¹o : résultat, suite (logique), conséquence
01253 reĝa aglo      ¦ reĝºa aglºo : aigle royal
21911 reĝustigi      | re¨ĝustªig¹i : rectifier, rétablir(la vérité)
21912 reĝustigo      | re¨ĝustªig¹o : rectification
21913 reĝustiĝi      | re¨ĝustªiĝ¹i : rentrer en soi-même, se convertir
23902 reĝicido      ¡ reĝºicidºo : régicide ◆ reĝºo : roi
23905 reĝido       ¡ reĝºid³o : prince ◆ reĝºo : roi
26474 reĵeti       | re¨ĵet¹i : renvoyer
51102 Reà         ‡ Reà : Rhea (myth. grecque) épouse de Cronos
51415 reĝo        | reĝºo : roi (pol. jeux …)
51418 reĝa        | reĝºa : royal // régale (։eau)
51419 reĝi        | reĝºi : régner (p. f.)
51420 reĝo reĝas sed ne regas ¦ reĝºo reĝºas sed ne reg¹as : le roi règne, mais ne gouverne pas
51421 reĝado       | reĝºadºo : règne
51422 reĝaĵoj       | reĝºaĵºo³j : droits régaliens
51423 reĝeco       | reĝºecºo : royauté
51424 reĝedzino      | reĝºedzºin³o : épouse morganatique
51426 reĝeto       | reĝºet³o : roitelet
51427 reĝido       | reĝºid³o : prince royal
51428 reĝidino      | reĝºid³in³o : princesse royale
51429 reĝino       | reĝºin³o : reine
51430 reĝinedzo      | reĝºin³edzºo : prince consort
51431 reĝakvo       | reĝºakvºo : eau régale (ch.)
51432 reĝbirdo      | reĝºbirdºo : troglodyte (orn.) = troglodito
51433 reĝlando      | reĝºlandºo : royaume
51434 reĝmortiginto    | reĝºmort¹ig¹intªo : régicide
51435 reĝvelo       | reĝºvelo : cacatois (mar.)
51441 reĝimo       | reĝimo : régime (pol. // méc. // bot.) // régime (méd.)
51443 Reĝina       | Reĝin¯a : Régine
51445 reĝisoro      | reĝisorºo : metteur en scène (th. ciné.)
51446 reĝisori      | reĝisorºi : mettre en scène
51447 reĝisorado     | reĝisorºadºo : mise en scène.
52001 reŭmato       | reŭmatºo : fluxion douloureuse (articulaire …)
52002 reŭmatismo     | reŭmatºismºo : rhumatisme
52003 reŭmatisma     | reŭmatºisma : rhumatismal
52004 reŭmatologo     | reŭmatºo¨log¯o : rhumatologue
52005 reŭmatologio    | reŭmatºo¨log¯iºo : rhumatologie
52006 reŭmatulo      | reŭmatºul³o : un rhumatisant
59753 reŝargi       | re¨ŝarg¹i : recharger
60416 reŝpruci      | re¨ŝpruc¹i : rejaillir
60693 reŝtopi       | re¨ŝtop¹i : reboucher
60695 reŝtopado      | re¨ŝtop¹adºo : rebouchage
52157 ribbero       | ribºberºo : groseille
52139 ribeko       | ribekºo : rebec (mus.)
52143 ribela       | ribel¹a : rebelle, factieux
52144 ribelanto      | ribel¹antªo : un révolté, un insurgé
52146 ribelega      | ribel¹eg³a : insurrectionnel
52145 ribelego      | ribeleg³o : insurrection
52147 ribelema      | ribel¹em³a : rétif, récalcitrant
52148 ribelemulo     | ribel¹em³ul³o : un insoumis
52141 ribeli       | ribel¹i : se révolter, se mutiner // se rebeller
52150 ribeliga      | ribel¹ig¹a : séditieux
52149 ribeligi      | ribel¹ig¹i : pousser à la révolte, soulever
52152 ribelknaboj     | ribel¹knabºo³j : blousons noirs, casseurs = huliganoj
52142 ribelo       | ribel¹o : révolte, mutinerie, émeute // rébellion
52151 ribelulo      | ribel¹ul³o : rebelle, mutin
52158 riblikvoro     | ribºlikvorºo : du cassis
52155 ribo        | ribºo : groseiller (bot.)
52160 ribo        | rib¯o¨ : (du grec) indique la présence de ribose) ribo[¨…]
52161 riboflavino     ¦ rib¯o¨flavinºo : riboflavine (vitamine B2)
52162 ribonukleata acido ¦ rib¯o¨nukleºatºa acidºo : (R.N.A.) acide ribonucléique, A.R.N. (bio.)
52164 ribozo       | rib¯ozºo : ribose (ch.)
52167 ricelado      | ricel¹adºo : recel
52168 ricelanto      | ricel¹antªo : receleur
52166 riceli       | ricel¹i : receler (dr.)
52169 ricelisto      | ricel¹istºo : receleur
03622 riceva anteno    ¦ riceva antenºo : antenne réceptrice
52173 ricevadi      | ricev¹adi : capter (rad. télé.)
52174 ricevanto      | ricev¹antªo : celui qui reçoit // réceptionnaire (com.) // récepteur (tech.)
52181 ricevatesto     | ricev¹atest¹o : reçu, récépissé
52182 ricevavizo     | ricev¹avizºo : accusé de réception
52175 ricevebla      | ricev¹eblªa : qu'on peut se procurer
52176 ricevema      | ricev¹em³a : réceptif (méd.)
52177 ricevemo      | ricev¹em³o : réceptivité
52171 ricevi       | ricev¹i : recevoir (qqch.), obtenir // prendre (une forme, une direction, un caractère …) // attraper (une maladie) souffrir (un mal, un retard …) // trouver (sa place, bon accueil, du travail …)
12872 ricevi siajn dividendojn ¦ ricevi si³a³j³n dividendºo³j³n : toucher ses arrérages
52178 ricevigi      | ricev¹ig¹i : procurer, faire avoir
52179 ricevilo      | ricev¹ilºo : récepteur (radio)
52172 ricevo       | ricev¹o : le fait de recevoir, réception (de qqch.), obtention
52180 ricevonto      | ricev¹ontªo : destinataire
52183 ricevstacio     | ricev¹staciºo : station réceptrice
52186 ricino       | ricinºo : ricin (bot.)
52187 ricinoleo      | ricinoleºo : huile de ricin
52214 ridanta       | rid¹antªa : riant (p. f.)
00608 ridaĉi       ¡ rid¹aĉ³i : ricaner ◆ rid¹i : rire
52212 ridaĉi       | rid¹aĉ³i : ricaner, glousser, rire bêtement
52211 ride        | rid¹e : en riant
52215 ridegi       | rid¹eg³i : rire aux éclats, se tordre*
52216 ridego       | rid¹eg³o : gros rire
52217 ridema       | rid¹em³a : rieur
15948 rideti       ¡ rid¹et³i : sourire ◆ ridi : rire
52218 rideti       | rid¹eti : sourire (p. f.)
52219 rideto       | rid¹eto : un sourire
52225 ridgaso       | rid¹gasºo : gaz hilarant
52209 ridi        | rid¹i : rire (p. f.) // sourire à (f.)
52221 ridiga       | rid¹iga : amusant, comique, drôle
52220 ridigi       | rid¹ig¹i : faire rire, divertir
52222 ridinda       | rid¹indªa : risible, ridicule
52223 ridindaĵo      | rid¹indªaĵºo : un ridicule // objet de moquerie
52224 ridindigi      | rid¹indªig¹i : rendre ridicule, ridiculiser
52226 ridmevo       | rid¹mevºo : mouette rieuse (orn.)
52227 ridmuskolo     | rid¹muskolºo : risorius (anat.)
52210 rido        | rid¹o : le rire
52232 rifa        | rifºa : semé d'écueils
52231 rifo        | rifºo : récif, écueil (p. f.)
52241 rifuzi       | rifuz¹i : refuser, décliner (un honneur), rejeter (une demande), dénier (un droit)
52243 rifuziĝi      | rifuz¹iĝ¹i : (vx.) renoncer à, se désister de // répudier (f.) = malagnosk¹i
52244 rifuziĝo      | rifuz¹iĝ¹o : renonciation, désistement, renoncement
52242 rifuzo       | rifuz¹o : refus, déni (de justice)
52235 rifuĝi       | rifuĝ¹i : se réfugier
52236 rifuĝo       | rifuĝ¹o : refuge
52237 rifuĝado      | rifuĝ¹adºo : action de se réfugier
52238 rifuĝejo      | rifuĝ¹ejºo : asile, retraite, sanctuaire (f.) // refuge (pour piétons) // refuge (de montagne)
52239 rifuĝinto      | rifuĝ¹intªo : un réfugié
52261 rigardadi      | rigard¹adºi : regarder longuement, contempler
52262 rigardanto     | rigard¹antªo : spectateur
52260 rigardaĉi      | rigard¹aĉ³i : regarder bêtement
52258 rigarde       | rigard¹e : (ion) à l'égard de, concernant (qqch.)
52263 rigardegi      | rigard¹eg³i : ouvrir de grands yeux, écarquiller les yeux
52264 rigardejo      | rigard¹ej³o : point de vue, belvédère
52265 rigardema      | rigard¹em³a : curieux, badaud
52255 rigardi       | rigard¹i : regarder, jeter un regard sur // regarder, s'informer, voir (si… comment… …) // regarder, considérer, juger (comme) // être tourné vers, donner sur (։fenêtre …)
02525 rigardi de alte   ¦ rigard¹i de altªe : regarder de haut
52256 rigardi iun senkulpa ¦ rigard¹i i²u³n sen¨kulpªa : considérer quelqu'un comme innocent
52257 rigardi kiel    ¦ rigard¹i kiel : tenir pour, regarder comme, prendre pour
52266 rigardilo      | rigard¹ilºo : regard (arch.) // pinnule (tech.)
52259 rigardo       | rigard¹o : regard, vue
52268 rigardotruo     | rigard¹otruºo : oculaire, œilleton (tech.)
52267 rigardsorĉi     | rigard¹sorĉ¹i : fasciner
28945 rigardu, kiom fari restas ¦ rigard¹u, ki²om fari rest¹as : voyez combien il reste à faire
52248 rigi        | rig¹i : gréer (mar.)
52283 rigida       | rigidªa : raide, rigide, dur (col), rouillée (articulation) // raide, guindé, compassé // rigide (f.), obstiné
52284 rigide       | rigidªe : avec raideur // fixement (regarder)
52285 rigideco      | rigidªecºo : rigidité, raideur
52286 rigidigi      | rigidªig¹i : raidir, roidir // engourdir (membre)
52287 rigidigilo     | rigidªig¹ilºo : raidisseur (tech.)
52288 rigidiĝi      | rigidªiĝ¹i : se raidir (p. f.) // s'engourdir // s'obstiner, s'entêter
52289 rigidiĝo      | rigidªiĝ¹o : engourdissement (méd.)
52291 rigidmiena     | rigidªmienºa : à l'air froid, à l'air contraint
52292 rigidmora      | rigidªmorºa : rigide, puritain, collet monté
52297 riglado       | rigl¹adºo : verrouillage
52296 rigli        | rigl¹i : verrouiller (p. f.)
52299 riglileto      | rigl¹ilºet³o : targette
52298 riglilo       | rigl¹ilºo : verrou
52300 riglobutono     | rigl¹o¨butonºo : bouton de verrouillage (arme), sécurité (auto.)
52301 riglofermi     | rigl¹o¨ferm¹i : fermer au verrou
52302 rigloringo     | rigl¹o¨ringºo : fermoir (collier …)
52249 rigo        | rig¹o : agrès, gréement
52253 Rigo        | Rigºo : Riga
52306 rigora       | rigorªa : rigoureux, strict // serré (։raisonnement)
52308 rigoreco      | rigorªecºo : rigueur, sévérité
52309 rigorismo      | rigorªismºo : rigorisme (rel.)
52307 rigoro       | rigorªo : rigueur, sévérité
52311 rijeto       | rijetºo : rillette (cuis.)
52315 rikanema      | rikan¹em³a : ricaneur, moqueur
52313 rikani       | rikan¹i : ricaner // se gausser de
52314 rikano       | rikan¹o : ricanement
52317 Rikardo       | Rikardºo : Richard
52319 rikecio       | rikeciºo : rickettsie
52320 rikeciozo      | rikeciºozo : rickettsiose (méd.)
52322 rikiŝo       | rikiŝºo : pousse-pousse
52323 rikiŝotiristo    | rikiŝºo¨tir¹istºo : coolie, tireur de pousse-pousse
52327 rikoltado      | rikolt¹adºo : récolte (action)
52332 rikoltakaro     | rikolt¹akarºo : aoûtat (ent.)
52329 rikoltatoro     | rikolt¹atorºo : machine à récolter (pommes de terre …)
52328 rikoltaĵo      | rikolt¹aĵºo : récolte (produits récoltés)
52325 rikolti       | rikolt¹i : moissonner, faire les blés // récolter // recueillir (f.)
52330 rikoltilo      | rikolt¹ilºo : faucille
52331 rikoltisto     | rikolt¹istºo : moissonneur
52333 rikoltmaŝino    | rikolt¹maŝinºo : moissonneuse
52326 rikolto       | rikolt¹o : récolte, moisson
52338 rilaksado      | rilaks¹adºo : relaxation
52336 rilaksi       | rilaks¹i : relaxer (méd.)
52339 rilaksiĝi      | rilaks¹iĝ¹i : se relaxer
52337 rilakso       | rilaks¹o : relaxation
52347 rilata       | rilat¹a : relatif à // relatif (gr.) = rilativa
52343 Rilatas 20 al 5 kiel 8 al 2 ! Rilat¹as 20 al 5 ki²el 8 al 2 : 20 est à 5 comme 8 est à 2
52348 rilate ion     ¦ rilat¹e io³n : concernant, par rapport¹ à, quant à
52341 rilati       | rilat¹i : être en rapport avec quelqu'un, être en relation avec quelqu'un // se rapporter à, avoir trait à, concerner // envisager, considérer (qqch. de telle ou telle manière)
52342 rilati amike al iu ¦ rilat¹i amikºe al i²u : être en termes d'amitié avec quelqu'un
52349 rilatigi      | rilat¹ig¹i : rapporter (qqch. à qqch.), assigner, attribuer (un effet à une cause …)
52350 rilatigi al si   ¦ rilat¹ig¹i al si : prendre pour soi (une critique)
52361 rilativa      | rilativºa : relatif (gr.)
52360 rilativo      | rilativºo : (pronom) relatif (gr.)
52351 rilatiĝi      | rilat¹iĝ¹i : se rapporter à
52345 rilato       | rilat¹o : rapport(s), relations(s) // attitude (envers qqch.)
52352 rilatumo      | rilat¹um³o : rapport, raison (math.) = rejŝo
52363 rilego       | rilegºo : relégation (dr.) = relegacio
52371 rimanto       | rimºant³o : rimeur
52378 rimarkebla     | rimark¹eblªa : visible, perceptible, sensible (։diminution)
52376 rimarki       | rimark¹i : remarquer, noter, s'apercevoir de, relever (une erreur)
52381 rimarkiga      | rimark¹iga : frappant, insigne
52379 rimarkigi      | rimark¹ig¹i : remarquer, faire observer (à qqn.) // souligner, accentuer (f.)
52380 rimarkigo      | rimark¹igo : remarque (que l'on fait à qqn.)
52382 rimarkilo      | rimark¹ilºo : une remarque, une marque (dans un livre)
52383 rimarkinda     | rimark¹indªa : remarquable, digne de remarque
52385 rimarkindaĵo    | rimark¹indªaĵºo : particularité notable
52384 rimarkinde     | rimark¹indªe : remarquablement, notablement
52386 rimarkindulo    | rimark¹indulºo : personnalité
52377 rimarko       | rimark¹o : remarque, observation (faite par qqn.)
52370 rimaĉi       | rimºaĉ³i : rimailler
52391 rimedo       | rimedºo : moyen, ressource, remède (f.)
52392 rimedoj       | rimedºo³j : moyens (fin.)
52404 rimenisto      | rimenºistºo : bourrelier
52400 rimeno       | rimenºo : courroie, lanière
52405 rimenŝuo      | rimenºŝuºo : sandale
52408 rimesi       | rimesºi : faire une remise
52407 rimeso       | rimesºo : remise (com.)
52369 rimi        | rimºi : rimer (des vers)
52372 rimiĝi       | rimºiĝ¹i : rimer (avec qqch. p. f.)
52365 rimo        | rimºo : rime
52373 rimoido       | rimºoidºo : rime imparfaite (par ex. rifo drivo, febra nepra …)
52411 rimorsi       | rimorsºi : avoir du remord
52410 rimorso       | rimorsºo : remords
52413 rin         | rinº : (du grec ριν) nez
52420 rinanto       | rinantºo : crêt-de-coq (bot.)
52423 ringa        | ringºa : d'anneau, annulaire, circulaire
17685 ringa fingro    ¦ ringºa fingrºo : annulaire
52368 ringaj rimoj    ¦ ringºa³j rimºo³j : rimes embrassées
52426 ringegjupo     | ringºegºjupo : jupe à paniers
52425 ringego       | ringºegºo : cerceau, cercle (d'un tonneau), bandage (roue)
52427 ringeto       | ringºet³o : rondelle (tech.)
52424 ringi        | ringºi : cercler
52428 ringigi       | ringºig¹i : former en anneau
52430 ringizi       | ringºiz¹i : fretter
52429 ringiĝi       | ringºiĝ¹i : se mettre en cercle // boucler (։cheveux)
52422 ringo        | ringºo : rond, cercle, anneau (en bois, fer …) // anneau, bague // frette, virole, cosse (mar.), segment (de piston) // cerne (yeux), rond (de fumée), anneau (d'âge d'un arbre) // ring (boxe)
52432 ringobulvardo    | ringºo¨bulvardo : boulevard extérieur, de ceinture
52433 ringofingro     | ringºo¨fingrºo : annulaire (doigt)
52434 ringoforma     | ringºo¨formºa : annulaire
52435 ringofosaĵo     | ringºo¨fosaĵºo : douves (château)
52436 ringohava      | ringºo¨havªa : annelé
52437 ringokolombo    | ringºo¨kolombºo : pigeon ramier (orn.)
52438 ringokolubro    | ringºo¨kolubro : couleuvre à collier
52439 ringolibro     | ringºo¨librºo : ringbook, carnet à anneau
52440 ringoludo      | ringºo¨lud¹o : jeu des anneaux
52441 ringomurego     | ringºo¨murºeg³o : mur d'enceinte
52431 ringujo       | ringºuj³o : baguier
52414 rinito       | rinºito : rhinite
52415 rino        | rinºo¨ : (préfixe) rhino[¨…]
52444 rinocero      | rinocero : rhinocéros (mam.)
52416 rinologio      | rinºo¨log¯iºo : rhinologie
52417 rinoplastio     | rinºo¨plastiºo : rhinoplastie
52418 rinoskopio     | rinºo¨skop¯iºo : rhinoskopie
52446 Rio de Ĵanejro   ¦ Rio de Ĵanejro : Rio de Janeiro
52451 ripa        | ripa : costal // à côtes, à nervures, côtelé
66900 ripa veluro     ¦ ripa veluro : velours côtelé
52463 ripardoko      | ripar¹dokºo : bassin de radoub
52461 riparebla      | ripar¹eblªa : réparable, arrangeable
52458 ripari       | ripar¹i : réparer, raccommoder, repriser (bas), ressemeler (chaussures), rhabiller (montre), dépanner (auto.) // réparer (f.), remédier à
52462 riparisto      | ripar¹istºo : réparateur, dépanneur
52459 riparo       | ripar¹o : réparation, raccommodage, remise en état
52460 riparo       • ripºar³o : (inapte)
52452 ripaĵo       | ripaĵºo : côte (cuis.)
52453 ripego       | ripeg³o : porque (mar.)
52471 ripeta       | ripet¹a : à répétition
52472 ripetadi      | ripet¹adi : ressasser, seriner*
52474 ripetado      | ripet¹adºo : répétition (t.s. sauf th.)
52473 ripetaĉi      | ripet¹aĉi : rabâcher
52475 ripetaĵo      | ripet¹aĵºo : refrain (f.)
52469 ripete       | ripet¹e : à plusieurs reprises, à tout bout de champ
52467 ripeti       | ripet¹i : répéter, réitérer (un ordre), collationner (télégramme)
52477 ripetilo      | ripet¹ilºo : répéteur (tech.)
52476 ripetiĝi      | ripet¹iĝ¹i : se répéter (։chose)
52478 ripetkarabeno    | ripet¹karabeno : carabine à répétition
52470 ripeto       | ripet¹o : redite, répétition (dans un texte)
52479 ripetpafa      | ripet¹paf¹a : à répétition (։fusil)
52480 ripetsigno     | ripet¹signºo : signe de reprise (mus.)
52454 ripigi       | ripigi : nervurer, garnir de côtes
52448 ripo        | ripo : côte (anat.) // nervure (feuille, aile d'insecte, voûte, dos de livre), côte (melon, tricot), ailette (radiateur) // couple (d'un navire), éclisse (de violon)
52483 riporti       | riport¹i : faire un reportage
52484 riportisto     | riport¹istºo : un reporter
52486 riposti       | riposti : riposter = rebati
52494 ripozaltaro     | ripoz¹altarºo : reposoir
52495 ripozdomo      | ripoz¹domºo : maison de repos
52490 ripozejo      | ripoz¹ej³o : lieu de repos
52491 ripozema      | ripoz¹em³a : paisible, tranquille
52488 ripozi       | ripoz¹i : se reposer // reposer (։cendres de qqn.)
52493 ripoziga      | ripoz¹ig¹a : reposant
52492 ripozigi      | ripoz¹ig¹i : reposer (։le silence, la campagne …) // faire laisser reposer
52496 ripozkuraco     | ripoz¹kurac¹o : cure de repos
52489 ripozo       | ripoz¹o : repos
52497 ripoztago      | ripoz¹tagºo : jour de repos, de congé
13963 riproĉo pli efikas sur lin, ol… ¦ riproĉ¹o pli efik¹as sur li³n, ol… : un reproche lui fait plus d'effet que…
52501 riproĉi       | riproĉ¹i : (iun) réprimander, reprendre, gronder (qqn.), faire des reproches (à qqn.) // (ion al i²u) reprocher (qqch. à qqn.)
52502 riproĉo       | riproĉ¹o : reproche, réprimande
52503 riproĉa       | riproĉ¹a : de reproche, réprobateur
52504 riproĉinda     | riproĉ¹indªa : répréhensible
52514 riska        | risk¹a : risqué, aventuré, hasardeux
52511 riskante fali    ¦ risk¹antªe fal¹i : au risque de tomber
52515 riskema       | risk¹em³a : audacieux, aventureux
52516 riskemulo      | risk¹em³ul³o : un risque-tout
52509 riski        | risk¹i : risquer, hasarder, aventurer, exposer (qqn. à un danger) // risquer de, courir le risque de
52512 risko        | risk¹o : risque
52513 riskoj       | risk¹o³j : hasards, aléas
52524 rismo        | rismºo : rame (de papier)
52526 risolo       | risolo : rissole (cuis.)
52529 risorta       | risortºa : à ressort
38303 risorta matraco   ¦ risortºa matraco : matelas à ressorts
59387 risorta suspensio  ¦ risortºa suspensiºo : suspension à ressorts
52530 risortaro      | risortºar³o : suspension (d'une voiture)
52531 risorteco      | risortºecºo : élasticité
52533 risorthoko     | risortºhokºo : mousqueton
52532 risortiĝi      | risortºiĝ¹i : faire ressort
52528 risorto       | risortºo : ressort (méc.)
52535 risortostreĉilo   | risortºo¨streĉilºo : remontoir (horloge …)
52534 risortringo     | risortºringºo : rondelle Grower
52538 ristorni      | ristorni : ristourner
52537 ristorno      | ristorno : ristourne
52541 rita        | rita : rituel
52542 ritaro       | ritaro : le rituel, cérémonial
52543 ritismo       | ritismºo : ritualisme
52544 ritlibro      | ritlibrºo : le livre des rites, le rituel
52547 ritma        | ritmºa : rythmique
36833 ritma lumo     ¦ ritmºa lum¹o : feu intermittent
52548 ritme        | ritmºe : rythmiquement, en cadence
52553 ritmenbluso     | ritmenbluso : rhythm and blues (mus.)
52549 ritmi        | ritmºi : rythmer
52550 ritmiko       | ritmºiko : la rythmique
52546 ritmo        | ritmºo : rythme
52540 rito        | rito : rite (rel.)
52555 ritornelo      | ritornelo : ritournelle (mus.)
52558 rivala       | rivala : rival
52560 rivaleco      | rivalecºo : rivalité
52559 rivali       | rivali : rivaliser
52557 rivalo       | rivalo : un rival
52563 rivalto       | rivalto : avant-scène (th.)
52566 rivelado      | rivel¹adºo : révélation (f.) // développement (phot.)
52567 rivelatoro     | rivel¹atorºo : développeuse automatique
52565 riveli       | rivel¹i : révéler (t.s. sauf rel.) // développer (phot.)
52568 rivelilo      | rivel¹ilºo : révélateur (phot.)
52571 rivera       | riverºa : fluvial, fluviatile
52575 riverborda     | riverºborda : riverain
52574 riverbordo     | riverºbordo : rive
52576 riverbrako     | riverºbrakºo : bras de fleuve
18173 rivere flui     ¦ riverºe flu¹i : ruisseler
52585 riverencaĉi     | riverencaĉi : faire des courbettes
52583 riverenci      | riverenci : faire la révérence
52584 riverenco      | riverenco : une révérence, une courbette
52572 rivereto      | riverºet³o : ruisseau, ru
52577 riverfluo      | riverºflu¹o : cours du fleuve
52570 rivero       | riverºo : fleuve, rivière, cours d'eau // flot, torrent (f.)
52578 riverrando     | riverºrandºo : berge
52573 riverujo      | riverºuj³o : lit (du fleuve)
52580 riverveturo     | riverºvetur¹o : navigation fluviale
52579 riverŝipisto    | riverºŝipºistºo : batelier, marinier
52587 Riviero       | Riviero : la Riviera
23040 rivolua hiperboloido ¦ rivoluºa hiperbolºoidºo : hyperboloïde de révolution
52590 rivolua solido   ¦ rivoluºa solidºo : solide de révolution
52591 rivolua surfaco   ¦ rivoluºa surfacºo : surface de révolution
46011 rivoluaperiodo   | rivoluºa¨periodo : période de révolution (astr.)
52592 rivolui       | rivoluºi : faire une révolution, un tour complet
52594 rivolukomptilo   | rivoluºkomptilºo : compte-tours
52593 rivolumetro     | rivoluºmetr¯o : compte-tours
52589 rivoluo       | rivoluºo : révolution (méc. géom.) // tour (d'hélice)
52599 rizakvo       | rizºakvºo : eau de riz
52600 rizbrando      | rizºbrandºo : saké (boisson), alcool de riz
52597 rizejo       | rizºej³o : rizière
52598 rizero       | rizºero : grain de riz
52601 rizforma      | rizºformºa : riziforme (méd.)
52602 rizkaĉo       | rizºkaĉo : riz au lait
52603 rizkuko       | rizºkukºo : gâteau de riz
52604 rizmuelejo     | rizºmuel¹ej³o : rizerie
52596 rizo        | rizºo : riz (bot.)
52611 rizo        | riz¯o¨ : (préf du grec ριζα:racine) rhizo[¨…]
52609 rizomo       | rizomºo : rhizome (bot.)
52613 rizopodo      • riz¯o¨pod¯o : (inapte au singulier)
52612 rizopodoj      | riz¯o¨pod¯o¯j : l(a famille d)es rhizopodes (bot.)
52615 rizoto       | rizotºo : risotto (cuis.)
52605 rizpajlo      | rizºpajlºo : paille de riz
52607 rizpudrita     | rizºpudrita : poudré
52606 rizpudro      | rizºpudro : poudre de riz
52189 riĉa        | riĉªa : riche // riche (f.) copieux
52190 riĉe        | riĉªe : richement // amplement
52191 riĉo        | riĉªo : richesse
52192 riĉaĵo       | riĉªaĵºo : la fortune, les richesses
52193 riĉeco       | riĉªeco : richesse
52194 riĉega       | riĉªeg³a : opulent // surabondant, exubérant
52195 riĉigi       | riĉªig¹i : enrichir
52197 riĉiĝi       | riĉªiĝ¹i : s'enrichir
52198 riĉulo       | riĉªul³o : un riche
65701 riĉigita uranio   ¦ riĉªig¹itªa uraniºo : uranium enrichi
52627 robajo       | robajºo : rubaï, rubaiyat (litt.)  ??? vu nulle part
52630 Roberta       | Robertºa : de Robert
52629 Roberto       | Robertºo : Robert (homme)
52631 Robertà       ‡ Robertà : Roberte, Roberta (femme)  ???
52623 robfaldo      | robºfald¹o : ˡᵉ plissé ᵈ'ᵘⁿᵉ ʳᵒᵇᵉ
52633 robinio       | robinio : robinier, faux acacia (bot.)
52617 robo        | robºo : robe (femme) // robe, toge (homme)
60269 robo ŝoviĝanta sur la pargeto ¦ robºo ŝov¹iĝ¹ant³a sur la pargeto : robe qui balaye le parquet
52637 robotigado     | robotºig¹adºo : robotisation
52636 robotigi      | robotºig¹i : robotiser
52638 robotiko      | robotºiko : robotique
52635 roboto       | robotºo : robot
52640 robro        | robro : rob, robre (cartes)
52622 robularo      | robºul³ar³o : les gens de robe
52621 robulaĉo      | robºulaĉo : robin, homme de robe (dénigrement)
52642 rocelo       | rocelo : orseille (bot.)
52657 Rod-insulo     | Rod-insulºo : Rhode Island (E.U.)
52660 rodana       | rodanºa : rhodanien
52659 Rodano       | Rodanºo : Rhône
52655 rodeo        | rodeo : rodéo
52662 Rodezio       | Rodeziºo : Rhodésie
52651 rodi        | rodi : (vx.) ronger = ronĝi
52664 rodio        | rodio : rhodium (ch.)
52667 Rodisano      | Rodisºan³o : Rhodien
52666 Rodiso       | Rodisºo : Rhodes
52647 rodo        | rodo : rade (mar.)
52653 Rodo        | Rodo : Rhodes = Rodiso
52648 rodobarĝo      | rodobarĝo : allège
52669 rododendro     | rododendro : rhododendron (bot.)
52671 Rodrigo       | Rodrigo : Rodrigue
52677 rojadaj akvoj    ¦ rojadaj akvºo³j : eaux de ruissellement
52676 rojadi       | rojadi : ruisseler
52680 rojalismo      | rojalismºo : royalisme
52682 rojalisto      | rojalistºo : royaliste
52678 rojeto       | rojeto : ruisselet, ru
52675 rojo        | rojo : (petit) ruisseau = rivereto
52685 roka        | rokºa : rocheux (։terrain)
52709 Roka Montaro    ¦ Rokºa Montºar³o : montagnes Rocheuses (E.U.)
52688 rokakvo       | rokºakvºo : eau de roche
52686 rokaĵo       | rokºaĵºo : rochers artificiels, rocaille
52689 rokbloko      | rokºblokºo : quartier de roche
52687 rokeca       | rokºecªa : rocailleux (։style)
52712 rokenrola      | rokenrola : rock (adj.)
52713 rokenrolisto    | rokenrolistºo : un rocker
52711 rokenrolo      | rokenrolo : rock and roll, rock (mus.)
52690 rokfirma      | rokºfirmªa : inébranlable
52691 rokgrimpado     | rokºgrimp¹adºo : varappe
52692 rokgrimpisto    | rokºgrimp¹istºo : varappeur
52694 rokhirta      | rokºhirtªa : hérissé de rochers
52695 rokkolombo     | rokºkolombºo : pigeon biset = livio
52708 Rokmontaro     | Rokºmontºar³o : montagnes Rocheuses (E.U.)
52696 rokmuro       | rokºmurºo : paroi, muraille rocheuse
52684 roko        | rokºo : roc, rocher // roche (géol.) // rocher (anat.)
52715 rokoko       | rokoko : rococo (style)
52697 rokpentraĵo     | rokºpentr¹aĵºo : peinture rupestre
52698 rokplantoj     | rokºplantºo³j : plantes de rocaille
52699 rokplena      | rokºplenªa : rocheux
52700 roksalo       | rokºsalo : sel gemme
52701 rokspeco      | rokºspecºo : espèce minérale
52704 roktavolo      | rokºtavolºo : banc de roches
52705 roktombo      | rokºtombºo : tombeau rupestre
52717 rokuo        | rokuo : rocou (ch.)
52693 rokĝardeno     | rokºĝardenºo : jardin de rocaille
52702 rokŝultro      | rokºŝultro : épaulement rocheux
52703 rokŝutaĵo      | rokºŝut¹aĵºo : éboulis
52726 Rolanda       | Rolandºa : Roland (homme)
52725 Rolando       | Rolandºo : Roland (homme)
52727 Rolandà       ‡ Rolandà : Rolande (femme)
52720 roli        | rolºi : jouer un rôle
52721 roli kiel      ¦ rolºi ki²el : servir de, jouer le rôle de
52719 rolo        | rolºo : rôle (th. f.)
52722 rolulo       | rolºul³o : un personnage (th. roman …)
52742 Rom-Germana Imperio ¦ Romº-Germanºa Imperio : le Saint Empire romain germanique
52730 roma        | romºa : romain (de Rome)
38525 roma mejlo     ¦ romºa mejlºo : mille romain (1481 m.)
52731 romana cifero    ¦ romºanºa ciferºo : chiffre romain
52732 romana litero    ¦ romºanºa literºo : romain droit (typ.)
52755 romanco       | romanco : romance (litt. mus.)
52759 romanda       | romandªa : romand, francophone (Suisse romande)
52750 romaneca      | romanºecªa : romanesque
52749 romaneco      | romanºecºo : le romanesque
52751 romaneska      | romanºesk³a : romanesque
52736 romania arto    ¦ romºanºiºa artºo : art romain
52735 romania civilizo  ¦ romºanºiºa civilizo : civilisation romaine
52734 romania kodo    ¦ romºanºiºa kodo : code romain
52737 romaniano      | romºanºiºan³o : citoyen, habitant de l'empire romain
52738 romanigi      | romºanºig¹i : romaniser
52761 romanika      ¦ romanikªa : roman (style, b.a.)
52733 Romanio       | Romºanºiºo : l'empire romain (ant.)
52739 romanismo      | romºanºismºo : romanisme
52747 romanisto      | romanºistºo : romancier (écrivain de romans)
52748 romanisto      † romºanºistºo : un romaniste (spécialiste des langues latines)
52745 romano       | romanºo : roman (litt.)
52746 romano       † romºan³o : un romain (citoyen, habitant de Rome) // membre d'un peuple latin
52763 romantika      | romantikªa : romantique
52764 romantikismo    | romantikªismºo : romantisme
52765 romantikisto    | romantikªistºo : un romantique
52766 romantikulo     | romantikªul³o : un romantique
52768 romantismo     | romantismºo : romantisme
52757 romanĉo       | romanĉo : romanche (langue)
52753 romao        | romaºo : Rom (ou Rrom), romani, romanichel, tzigane (ou tsigane)
52771 romba        | rombºa : en losange, losangé
52773 rombencefalo    | rombºencefalºo : rhombencéphale (anat.)
52770 rombo        | rombºo : losange (géom.), rhombe // turbot (ich.)
52776 romboedra      | romboedrºa : rhomboédrique
52775 romboedro      | romboedrºo : rhomboèdre (géom.)
52772 romboida      | rombºoidºa : rhomboïdal
52778 Romeo        | Romeo : Roméo
52741 romida       | romºida : romane (langue)
52740 Romio        | Romºiºo : l'empire romain (ant.)
52743 Romkatolika Eklezio ¦ Romºkatolika Ekleziºo : l'Eglise catholique romaine
52729 Romo        | Romºo : Rome
50445 romonatoj      | ro¨monatºo³j : mois en r
52781 rompado       | romp¹adºo : rupture, fracture, interruption, infraction
52782 rompado       • romºpadºo : (inapte)
52786 rompatoro      | romp¹atorºo : concasseur
52785 rompaĵo       | romp¹aĵºo : morceau, fragment, tesson, tronçon
52787 rompebla      | romp¹eblªa : fragile, cassable
52780 rompi        | romp¹i : briser, casser, rompre // fracturer (méd.) // rompre (f.), manquer (à sa parole), transgresser (loi), couper (la voix), battre (record)…
52783 rompi al si la kapon ¦ romp¹i al si la kapºo³n : (f.) se casser la tête, se donner du mal
42445 rompi al si la nukon ¦ romp¹i al si la nukºo³n : se rompre le cou
15123 rompi en pecojn   ¦ romp¹i en pecºo³j³n : casser en morceau
06155 rompi la bankon   ¦ romp¹i la bankºo³n : faire sauter la banque (jeu)
33711 rompi la kurenton  ¦ romp¹i la kurento³n : couper le courant
68968 rompi sian vorton  ¦ romp¹i si³a³n vortºo³n : manquer à sa parole
52790 rompisto      | romp¹istºo : casseur (tech.)
04420 rompita arko    ¦ romp¹itªa arkºo : arc brisé
52791 rompita arko    ¦ romp¹itªa arkºo : arc brisé
46914 rompitaj pizoj   ¦ romp¹itaj pizºo³j : pois cassés
52792 rompitaĵo      | romp¹itªaĵºo : morceau, fragment, tesson, tronçon
52788 rompiĝi       | romp¹iĝ¹i : rompre (intr.), se casser, se briser
52789 rompiĝema      | romp¹iĝ¹em³a : cassant, friable
52784 rompo        | romp¹o : rupture, fracture, interruption, infraction
52793 rompopeco      | romp¹o¨pecºo : morceau, débris  ???
52815 Romulo       | Romulºo : Romulus
52817 Roncesvaldo     | Roncesvaldo : Ronceveaux
52824 ronda        | rondºa : rond, circulaire
27288 ronda kanao     ¦ rondºa kanaºo : hiragana
52825 ronda pilko     ¦ rondºa pilkºo : balle ronde
54387 ronda segilo    ¦ rondºa segilºo : scie circulaire
52826 ronda sumo     ¦ rondºa sumºo : somme ronde, total arrondi
52837 rondacifere     ¦ rondºa¨ciferºe : en chiffres ronds
32403 rondaj krampoj   ¦ rondºa³j krampºo³j : parenthèses "(" et ")" (arrondies)
52834 rondarkita     | rondºarkita : en plein cintre
52833 rondarko      | rondºarko : arc plein cintre (arch.)
52828 rondaĵo       | rondºaĵºo : rondeur (joues …)
52854 rondaŭo       | rondaŭo : rondeau (litt.)
52835 rondbedo      | rondºbedºo : corbeille (jardin)
52836 rondbuŝuloj     | rondºbuŝºul³o³j : cyclostomes (ich.)
52827 ronde        | rondºe : en rond, circulairement
52829 rondeco       | rondºecºo : rondeur, rotondité
52856 rondelo       | rondelo : rondel (litt.) // rondeau (mus.)
52831 rondeta       | rondºeta : rondelet
52830 rondeto       | rondºet³o : petit cercle, petit comité
52839 rondforma      | rondºformºa : circulaire, arrondi
52832 rondigi       | rondºig¹i : arrondir // adoucir (une arête)
52842 rondiranto     | rondºir¹antªo : bulletin circulant, feuille circulante
52843 rondirejo      | rondºir¹ej³o : anneau routier
52840 rondiri       | rondºir¹i : tourner en rond // faire une ronde (mil.) // circuler (t.s.) = cirkuli
52841 rondiro       | rondºir¹o : tour, tournée, circuit (course) // ronde (mil.) = rundo
52844 rondligno      | rondºlignºo : rondin
52819 rondo        | rondºo : rond (cercle plus ou moins régulier) // cercle (f.), milieu, sphère (où l'on vit)
52838 rondodanco     | rondºo¨danco : ronde
52845 rondpeco      | rondºpecºo : rond (de saucisson), rouelle (veau)
52846 rondplaco      | rondºplacºo : rond-point
52847 rondsume      | rondºsumºe : en chiffres ronds
52849 rondvalo      | rondºvalºo : cuvette (géol.)
52850 rondvizitado    | rondºvizitadºo : tournée (de médecin, représentant …)
52851 rondvojaĝo     | rondºvojaĝ¹o : voyage circulaire, circuit
52848 rondŝultra     | rondºŝultra : au dos rond, voûté
52865 ronkado       | ronkadºo : ronflement // ébrouement
52866 ronkanto      | ronkºant³o : ronfleur
52862 ronki        | ronki : ronfler // s'ébrouer (։cheval)
52864 ronko        | ronko : ronflement // ébrouement
52870 ronronado      | ronronadºo : ronron, ronronnement
52868 ronroni       | ronroni : ronronner = ŝpini
52869 ronrono       | ronrono : ronron, ronronnement
52858 ronĝi        | ronĝ¹i : ronger, grignoter, mordiller
52859 ronĝa        | ronĝ¹a : rongeur (p. f.), cuisant (chagrin)
52860 ronĝuloj      | ronĝ¹ul³o³j : les rongeurs (zoo.)
52872 rori        | rori : rugir, feuler = leonblek'i, tigrºo¨blek'i
52874 rorkvalo      | rorkvalo : rorqual, balénoptère = balenoptero
52877 rosa        | rosºa : humide de rosée
52878 rosas        | rosºas : il fait de la rosée, il y a de la rodée
52879 rosero       | rosºerºo : goutte de rosée
52880 rosguto       | rosºgutºo : goutte de rosée
52884 rosino       | rosinºo : raisin sec = sekªvinbero
52888 rosmareno      | rosmareno : romarin (bot.)
52886 rosmaro       | rosmaro : morse (mam.)
52876 roso        | rosºo : rosée, aiguail
52882 rospunkto      | rosºpunktºo : point de rosée (phs.)
52891 rostado       | rost¹adºo : rôtissage // torréfaction, grillage (café)
52892 rostaĵo       | rost¹aĵºo : un rôt, rôti // rôtie, toast (cuis.)
52905 rostbefo      | rostbefºo : rosbif, steak
52897 rostbovaĵo     | rost¹bovºaĵºo : rosbif, steak
52893 rostejo       | rost¹ej³o : rôtisserie
52890 rosti        | rost¹i : rôtir (viande) // torréfier (grains) // griller (pain)
52895 rostilo       | rost¹ilºo : rôtissoire
52896 rostisto      | rost¹istºo : rôtisseur
08051 rostita bovaĵo   ¦ rost¹itªa bovºaĵºo : du rôti
52894 rostiĝi       | rost¹iĝ¹i : rôtir (։viande) // (f.) se rôtir, cuire (au soleil)
52899 rostmaŝino     | rost¹maŝinºo : torréfacteur
52898 rostokrado     | rost¹o¨kradºo : gril
52901 rostostango     | rost¹ostangºo : broche
52900 rostpano      | rost¹panºo : toast
52909 rostra       | rostrºa : rostral
52907 rostro       | rostrºo : trompe, groin (mam.) // rostre (ent.) // rostre, bec (anat.) // stigmate (bot.) // rostre, éperon de navire
52908 Rostroj       | Rostrºo³j : les Rostres (hist.)
52910 rostruloj      | rostrºul³o³j : proboscidiens (zoo.)
52881 rosumo       | rosºum³o : buée
52913 rota        | rotºa : de la compagnie, du détachement // de la rote (tribunal ecclésiastique)
52921 rotacia       | rotaci¹a : rotatif
30615 rotacia komutilo  ¦ rotaci¹a komut¹ilºo : collecteur (élec.)
48919 rotacia presmaŝino | rotaci¹a pres¹maŝinºo : rotative
47644 rotacia pripluvilo ¦ rotaci¹a pri¨pluvºilºo : arroseur rotatif (agr.)
52924 rotaciangul     | rotaci¹angulº : angle de rotation
52922 rotacie       | rotaci¹e : par roulement
52919 rotacii       | rotaci¹i : avoir un mouvement de rotation
52920 rotacio       | rotaci¹o : rotation (méc.) // rotation, roulement, tour de rôle
52925 rotacipresilo    | rotaci¹pres¹ilºo : une rotative
52926 rotacisenco     | rotaci¹sencºo : sens de rotation
52923 rotaciuloj     | rotaci¹ul³o³j : rotifères (zoo.)
52928 rotango       | rotango : rotang (bot.) // rotin
52931 Rotariano      | Rotariºan³o : un rotarien
52930 Rotario       | Rotariºo : le Rotary
52933 rotatoro      | rotatorºo : muscle rotateur (anat.)
52935 Roterdamo      | Roterdamo : Rotterdam
52916 rotestro      | rotºestrºo : capitaine (mil.)
52912 roto        | rotºo : compagnie (de soldats, de perdrix …), détachement // rote (tribunal ecclésiastique)
52937 rotondo       | rotondºo : rotonde (arch.)
52939 rotoro       | rotoro : rotor (phs. avion)
52940 rotorplano     | rotorplanºo : autogyre
52914 rotà        ‡ rotà : rho (nom de la lettre grecque ρ) r
52915 rotàismo      | rotà¨ismºo : rhotacisme (phon.)
52942 rovero       | rovero : routier (scout)
52944 roverso       | roverso : revers (vêt. botte)
52947 roza        | rozºa : de rose // rose (։couleur), (f.) rosé // rosat (phar.)
17908 roza flamengo    ¦ rozºa flamengo : flamant rose
52951 roza ligno     ¦ rozºa lignºo : bois de rose
58719 roza sturno     ¦ rozºa sturnºo : martin roselin
00532 rozacoj       ¡ rozºacºo¯j : l(a famille d)es rosacées ◆ rozºo : rose  ??? rosacée (couperose) est une maladie de la peau
52952 rozacoj       | rozºacºo¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes rosacées
52959 rozakvo       | rozºakvºo : eau de rose
52960 rozalteo      | rozºalteºo : rose trémière
52961 rozarbeto      | rozºarbºet³o : rosier
52972 rozario       | rozario : rosaire, chapelet (p. f.)
52962 rozdiamanto     | rozºdiamantºo : rose
52953 rozejo       | rozºej³o : roseraie
52975 rozeolo       | rozeolo : roséole (méd.)
52955 rozeta       | rozºet³a : rosâtre
52954 rozeto       | rozºet³o : rosette
52963 rozfrukto      | rozºfruktºo : cynorhodon, gratte-cul
52956 roziĝi       | rozºiĝ¹i : rosir
52965 rozkolora      | rozºkolorºa : ᵈᵉ ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ rose
52946 rozo        | rozºo : rose (bot. // arch.) // rose des vents = ventrozo // pomme d'arrosoir
52966 rozoleo       | rozºoleºo : essence de rose
52967 rozruĝa       | rozºruĝªa : incarnat
52968 roztondilo     | rozºtond¹ilºo : sécateur
52957 rozujo       | rozºuj³o : rosier
52969 rozvino       | rozºvinºo : du rosé
52970 rozvitralo     | rozºvitralo : rosace
52948 Rozà        ‡ Rozà : Rose (femme)
52964 rozĝardeno     ¦ rozºĝardenºo : roseraie
52644 Roĉelo       | Roĉelºo : La Rochelle
52645 Roĉelano      | Roĉelºan³o : Rochelais
52673 Roĝero       | Roĝero : Roger
52978 ruado        | ruadºo : rouissage
52981 ruana        | ruana : rouan
52984 Ruandano      | Ruandºan³o : Ruandais
52983 Ruando       | Ruandºo : Ruanda, Rwanda
52998 rubandisto     | rubandºistºo : rubanier
52997 rubando       | rubandºo : ruban (p. f.) // cordon (de décoration)
52987 rubejo       | rubºej³o : décharge, rebut
53000 rubekolo      | rubekolºo : rouge-gorge (orn.) = gorĝulo
53002 rubeno       | rubeno : rubis
53003 rubenruĝa      | rubenruĝªa : rouge rubis
53005 rubeolo       | rubeolo : rubéole (méd.)
53007 rubetro       | rubetro : tardier (orn.)
52990 rubfero       | rubºferºo : riblon
52991 rubgasoj      | rubºgasºo³j : gaz d'échappement, gaz brûlés
53011 rubiaco       • rubiºacºo : (inapte au singulier)
53010 rubiacoj      | rubiºacºo¯j : l(a famille d)es rubiacées (comme la garance)
53024 rubibero      | rubibero : mûre (de ronce)
53014 rubidio       | rubidio : rubidium (ch.)
53023 rubiejo       | rubiejºo : ronceraie, roncier
53012 rubikolora     | rubiºkolorºa : garance (adj.)
53016 Rubikono      | Rubikono : le Rubicon
53009 rubio        | rubiºo : garance (bot.)
53018 rublo        | rublo : rouble (mon.)
52986 rubo        | rubºo : déblais, débris, décombres, gravats
53020 rubriko       | rubrikºo : rubrique (typ. // rel. // presse)
52992 rubsitelo      | rubºsitelºo : seau à ordures
52988 rubujo       | rubºuj³o : poubelle, boîte à ordures
53022 rubuso       | rubuso : ronce (bot.)
52994 rubvendisto     | rubºvend¹istºo : entrepreneur de démolitions
52989 rubĉaro       | rubºĉarºo : tombereau
52993 rubŝakto      | rubºŝaktºo : vide-ordures
53027 rudimenta      | rudimentºa : rudimentaire
53026 rudimento      | rudimentºo : rudiment (t.s.)
53029 Rudolfo       | Rudolfo : Rodolphe
53034 rudri        | rudri : gouverner, tenir le gouvernail (mar.)
53035 rudristo      | rudristºo : barreur, homme de barre
53031 rudro        | rudro : gouvernail (mar. avi.)
53037 rudroplato     | rudro¨platªo : safran
53038 rudrorado      | rudro¨radºo : (roue du) gouvernail (mar.)
53039 rudrostango     | rudro¨stangºo : barre du gouvernail (mar.)
53036 rudroĉenoj     | rudro¨ĉenºo³j : drosses
52979 ruejo        | ruejºo : rouissoir, routoir
53042 Ruenano       | Ruenºan³o : Rouennais.
53041 Rueno        | Ruenºo : Rouen
53048 rufa        | rufªa : roux (de couleur rousse)
53049 rufa        † rufºa : du rouf (mar.)
53044 rufo        | rufºo : (du néerlandais roef:cabane) rouf, cabane sur le pont du bateau (mar.)
53045 rufo        † rufªo : le roux (la couleur rousse)
53052 rugbeisto      | rugbeºistºo : rugbyman
53051 rugbeo       | rugbeºo : rugby (sp.)
53053 rugbepilko     | rugbeºpilkºo : ballon ovale
53055 rugino       | ruginºo : rugine (chir.)
52977 rui         | rui : rouir
53090 ruina        | ruinºa : en ruine
53091 ruinaĵo       | ruinºaĵºo : des ruines
53092 ruinego       | ruinºeg³o : débâcle
53095 ruiniga       | ruinºig¹a : destructif, destructeur // subversif // ruineux
53096 ruiniganto     | ruinºig¹ant³o : fléau dévatateur
53093 ruinigi       | ruinºig¹i : ruiner, détruire, démolir, anéantir, saper // ruiner (fin.)
53094 ruinigo       | ruinºig¹o : ruine, dévastation, démolition
53097 ruiniĝi       | ruinºiĝ¹i : tomber en ruine // se ruiner
53098 ruiniĝo       | ruinºiĝ¹o : ruine, écroulement, effondrement
53099 ruiniĝinta     | ruinºiĝ¹intªa : délabré, ravagé, détraqué (p. f.)
53100 ruiniĝonta     | ruinºiĝ¹onta : qui menace ruine
53088 ruino        | ruinºo : ruine, désastre, cataclysme
53101 ruinoforma     | ruinºo¨formºa : ruiniforme
53106 ruk         | ruk : ahan!
53107 ruk! ho ruk     | ruk! ho ruk : hisse! oh! hisse!
53111 ruktaĵo       | ruktaĵºo : régurgitation
53109 rukti        | rukti : roter, éructer
53110 rukto        | rukto : rot
53113 rukuli       | rukuli : roucouler
53173 ruladi       | ruladºi : rouler(des hanches...)
53172 rulado       | ruladºo : roulement (de tonnerre, de tambour, des hanches) // roulage // roulade (mus. // cuis.)
53117 rulaĵo       | rulºaĵºo : rouleau (t.s.)
53128 rulbastono     | rulºbastonºo : rouleau (cuis.)
53129 rulbloko      | rulºblokºo : galet (méc.) // poulie = pulio
09740 rulcilindra     | rulºcilindrºa : cylindrique // à cylindre
53130 rulcilindro     | rulºcilindrºo : rouleau, tambour (méc.)
53131 ruldometo      | rulºdomºet³o : caravane (camping) // roulotte
53120 rulebla       | rulºeblªa : roulant (։lit)
53175 ruleto       | ruletºo : roulette (jeu // outil)
53132 rulfali       | rulºfal¹i : culbuter
53133 rulfaligi      | rulºfal¹ig¹i : faire culbuter
53134 rulfarbilo     | rulºfarbºilºo : rouleau à peinture
53135 rulglitilo     ¦ rulºglit¹ilo : patin à roulettes
53116 ruli        | rulºi : ᶠᵃⁱʳᵉ rouler
53118 ruli la rojn    ¦ rulºi la ro³j³n : rouler les R
57710 ruliganta stablo  ¦ ruliganta stablºo : chaîne (de fabrication, de montage)
53125 rulilo       | rulºilºo : roulette (de meuble)
24030 ruliĝi       ¦ rulºiĝ¹i : rouler (sur une pente) ◆ rulºi : rouler (une pierre)
53121 ruliĝi       | rulºiĝ¹i : rouler (։ roue // voiture // bateau)
53122 ruliĝo       | rulºiĝ¹o : roulement // roulis // tonneau (avi.)
53123 ruliĝado      | rulºiĝ¹adºo : roulement // roulis // tonneau (avi.)
53124 ruliĝebla      | rulºiĝ¹eblªa : roulant (։lit)
53136 rulkilo       | rulºkilºo : quille de roulis (mar.)
53137 rulkolumo      | rulºkolºum³o : col roulé (vêt.)
53138 rulkurteno     | rulºkurtenºo : store (intérieur)
53139 rullagro      | rulºlagrºo : coussinet, palier à rouleaux
53140 rullevilo      | rulºlev¹ilºo : treuil
53141 rullulilo      | rulºlul¹ilºo : landau
53142 rulmaterialo    | rulºmaterialºo : matériel roulant
53115 rulo        | rulºo : rouleau (t.s.)
53143 rulondo       | rulºondºo : rouleau, houle
53144 rulpaketo      | rulºpakºet³o : rouleau (d'objets plats)
53145 rulponto      | rulºpontºo : pont roulant
53147 rulprematoro    | rulºprem¹atorºo : rouleau compresseur
53146 rulpremi      | rulºprem¹i : rouler (la pâte)
53149 rulringego     | rulºringºeg³o : roue américaine (sp.)
53148 rulringo      | rulºringºo : cerceau (jeu)
53150 rulseĝo       | rulºseĝºo : fauteuil roulant
53151 rulsketado     | rulºsketadºo : patinage sur roulettes
53152 rulsketilo     | rulºsketilºo : patin à roulettes
53153 rulsurfaco     | rulºsurfacºo : bande de roulement (pneu)
53157 rultabako      | rulºtabako : tabac en rouleau, (B. = chique de tabac)
53158 rultabulo      | rulºtabulºo : planche à roulettes, skate board (sp.)
53159 rultapiŝo      | rulºtapiŝo : tapis roulant
53160 rultrabo      | rulºtrabºo : rouleau (labour) // ensouple (tex.)
53161 rultranĉilo     | rulºtranĉ¹ilºo : molette
53162 rultrotuaro     | rulºtrotuaro : trottoir roulant
53126 rulujo       | rulºuj³o : roulement (méc.)
53127 rulumi       | rulºum³i : rouler (cigarette)
53163 rulvojo       | rulºvojºo : chemin de roulement (méc.) // piste (avi.)
53164 rulvolvaĵo     | rulºvolv¹aĵºo : rouleau (papier …)
53154 rulŝtono      | rulºŝtonºo : galet (géol.)
53155 rulŝtuparo     | rulºŝtuparo : escalier roulant
53156 rulŝuo       | rulºŝuºo : patin à roulettes
53181 Rumanio       | Rumanºiºo : Roumanie
53180 Rumano       | Rumanºo : Roumain
53182 Rumanujo      | Rumanºuj³o : Roumanie
53184 rumbo        | rumbºo : rhumb, rumb (mar.) // rumba (danse)
53178 rumejo       | rumºej³o : rhumerie
53186 rumekso       | rumekso : rumex, patience, parelle (bot.)
53188 rumeno       | rumenºo : panse (ruminants)
53177 rumo        | rumºo : rhum
53190 rumoro       | rumorºo : (litt.) rumeur, bruit de voix, murmure
53193 runa        | runa : runique
53195 rundo        | rundo : ronde (mil.) // round, reprise (sp.)
53196 rundvojo      | rundvojºo : chemin de ronde
53199 rungmuro      | rungºmurºo : espalier (sp.)
53198 rungo        | rungºo : barreau (chaise …)
53192 runo        | runo : rune
53201 rupio        | rupio : roupie (mon.)
53204 rura        | rura : rural
53205 ruranaro      | ruranaro : les ruraux
53203 ruro        | ruro : (litt.) campagne
53207 Ruro        | Ruro : la Rhur
53208 Rurvalo       | Rurºvalºo : Rhur (pays)
53211 rusa        | rusºa : russe
08186 rusa brando     ¦ rusºa brandºo : vodka
19597 rusa futo      ¦ rusºa futºo : pied russe (mes. 0.304 m)
17011 rusa marŝalo    ¦ rusºa marŝalºo : feld-maréchal (mil.)
53217 Rusiljono      | Rusiljonºo : Roussillon
53212 Rusio        | Rusºiºo : Russie = Rusujo, (év.)
53219 rusko        | ruskºo : fragon (bot.)
53214 ruslanda      | rusºlandºa : du pays russe
53215 Ruslandano     | Rusºlandºan³o : non-Russe habitant la Russie
53213 Ruslando      | Rusºlandºo : Russie
53210 ruso        | rusºo : un russe
53222 rusta        | rusta : rouillé
53224 rustigi       | rustigi : rouiller
53234 rustika       | rustikªa : rustique (arch. b.a.)
53235 rustikaĵo      | rustikªaĵºo : du rustique
53236 rustikeco      | rustikªecºo : rusticité
53227 rustimuna      | rustimunªa : inoxydable
53225 rustiĝi       | rustiĝ¹i : se rouiller
53226 rustiĝo       | rustiĝ¹o : oxydation
53228 rustkoloro     | rustkolorºo : ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ rouille
53229 rustmakulo     | rustmakulºo : tache de rouille
53221 rusto        | rusto : rouille (du fer // des céréales …)
53230 rustorezista    ¦ rustorezist¹a : inoxydable
53238 rusulo       | rusulºo : russule (myc.)
53245 Rut         | Rut : Ruth (B.)
53243 rutacoj       | rutºacºo¯j : l(a famille d)es rutacées (comme la rue)       ???
53248 Rutenio       | Rutenºiºo : Ruthénie
53249 rutenio       † ruteniºo : ruthénium (ch.)
53247 Ruteno       | Rutenºo : Ruthène
53250 Rutenujo      | Rutenºuj³o : Ruthénie
53252 rutilo       | rutilºo : rutile (ch.)
53255 rutina       | rutinºa : routinier
53256 rutinismo      | rutinºismºo : esprit de routine
53254 rutino       | rutinºo : routine, longue pratique // routine (péjoratif) // routine (inf.)
53257 rutinulo      | rutinºulºo : un esprit routinier
53242 ruto        | rutºo : rue (bot.)
53259 ruza        | ruzªa : rusé, cauteleux, fin, astucieux
53262 ruzaĵon uzi     ¦ ruzªaĵon uzi : user d'artifices, ruser, biaiser
53263 ruzaĉi       | ruzªaĉi : finasser
53264 ruzaĵo       | ruzªaĵºo : une ruse, un tour, stratagème, artifice, supercherie
53260 ruze        | ruzªe : par artifice, par ruse
53261 ruzo        | ruzªo : (la) ruse, astuce, rouerie, finesse, subtilité
53266 ruzulo       | ruzªul³o : un malin, roublard, fin matois
03046 ruĝanagalo     | ruĝªanagalºo : mouron rouge (bot.)
06988 ruĝa beto      ¦ ruĝªa betºo : betterave rouge
08213 ruĝa brasiko    ¦ ruĝªa brasikºo : chou rouge
16573 ruĝpieda falko   ¦ ruĝªpiedºa falkºo : faucon Kobez
17935 ruĝa flanko     ¦ ruĝªa flankºo : bâbord (mar.)
20769 ruĝa globulo    ¦ ruĝªa globulºo : globule rouge = hematio
53057 ruĝa        | ruĝªa : rouge (couleur, pol.)
53059 ruĝe        | ruĝªe : en rouge
53060 ruĝo        | ruĝªo : du rouge
53062 ruĝaĵo       | ruĝªaĵºo : tache rouge, rougeur
53063 ruĝeco       | ruĝªecºo : la rougeur
53064 ruĝeta       | ruĝªetªa : rougeâtre
53065 ruĝetiĝi      | ruĝªetiĝ¹i : rougeoyer
53066 ruĝigi       | ruĝªig¹i : faire rougir
53067 ruĝigilo      | ruĝªig¹ilºo : du rouge (fard)
53068 ruĝiĝi       | ruĝªiĝ¹i : rougir
53069 ruĝiĝema      | ruĝªiĝ¹em³a : rougissant, timide
53070 ruĝulo       | ruĝªul³o : un rouge (pol.)
53071 ruĝalgoj      | ruĝªalgºo³j : algues rouges (bot.)
53072 ruĝbarbulo     | ruĝªbarbºul³o : Barberousse
53073 ruĝbrila      | ruĝªbril¹a : rutilant
53074 ruĝbruna      | ruĝªbrunªa : bai
53075 ruĝgorĝo      | ruĝªgorĝºo : rouge-gorge (orn.)
53076 ruĝgorĝulo     | ruĝªgorĝºul³o : un rouge-gorge (orn.)
53077 ruĝharulo      | ruĝªharºul³o : rouquin
53078 ruĝhaŭtulo     | ruĝªhaŭtºul³o : un Peau-Rouge
53079 ruĝkufulineto    | ruĝªkufulineto : le Petit Chaperon rouge
53080 ruĝrebrilo     | ruĝªre¨bril¹o : rougeoiment
53081 ruĝvanga      | ruĝªvanga : rougeaud, rubicond
53082 ruĝvizaĝa      | ruĝªvizaĝºa : rougeaud, rubicond
53083 ruĝvostulo     | ruĝªvostºul³o : rouge-queue (orn.)
53103 ruĵo        | ruĵo : du rouge (fard)
53104 ruĵbastoneto    | ruĵbastonºet³o : bâton de rouge
53240 ruŝo        | ruŝo : ruche (vêt.), jabot (vêt.)
53843 ruĝa sangoglobeto  ¦ ruĝªa sangºo¨globºet³o : globule rouge (anat.)
53846 ruĝa sangglobeto  ¦ ruĝªa sangºglobºet³o : globule rouge (anat.)
60162 ruĝa ŝminko     ¦ ruĝªa ŝminkºo : du rouge (th.)
64477 ruĝkrura tringo   ¦ ruĝªkrurºa tringºo : chevalier gambette
65159 ruĝaksela turdo   ¦ ruĝªakselºa turdºo : grive mauvis
53270 s          | s : lettre et consonne, prononcée ç et nommée « so », employée comme abréviation de « speso »
53271 S          | S : employés comme abréviation de « Sude », « sulfuro » et comme forme (en S)
57690 s-ino        | s-in³o : (sinjorino) Mme. (madame)
57688 S-ro        | S-ro : (sinjoro) M. (monsieur)
57689 S-roj        | S-ro³j : (sinjoroj) MM. (messieurs)
53277 Saarlandano     | Saarlandºan³o : Sarrois
53276 Saarlando      | Saarlandºo : Territoire de la Sarre
53275 Saaro        | Saaro : la Sarre
53279 sabadilo      | sabadilºo : cévadille (bot.)
53282 sabata       | sabatºa : sabbatique
53281 sabato       | sabatºo : samedi (chrétien) // sabbat (juif)
53283 sabatorgio     | sabatºorgio : sabbat (des sorcières)
53285 sabeko       | sabeko : sambuque (mus.)
53289 sabeliko      | sabeliko : chou frisé, chou de Milan
53287 sabello       | sabello : sabelle (zoo.)
53292 sabena       | sabena : sabin
53293 Sabeninoj      | Sabenino³j : les Sabines
53294 sabenio       | sabenio : la Sabine
53291 Sabeno       | Sabeno : Sabin
53295 sabenujo      | sabenujºo : la Sabine
53297 sabino       | sabinºo : sabine (bot.)
53300 sabla        | sablºa : sableux, de sable
53302 sablado       | sablºadºo : sablage
53303 sablaĵo       | sablºaĵºo : banc de sable
53304 sablejo       | sablºej³o : sablière
53305 sablero       | sablºero : grain de sable // corps étranger, impureté
53306 sableto       | sablºet³o : sable fin
53301 sabli        | sablºi : sabler (tech.)
53307 sablizi       | sablºiz¹i : sabler (allée …)
53299 sablo        | sablºo : sable
53309 sablobenko     | sablºo¨benkºo : banc de sable
53314 sablobstrukci    | sablºobstrukci : ensabler
53310 sablofiŝo      | sablºo¨fiŝºo : équille = ekvilo
53311 sablohorloĝo    | sablºo¨horloĝºo : sablier
53312 sablokastelo    | sablºo¨kastelºo : château de sable
53313 sablomuldi     | sablºo¨muld¹i : jeter en sable
53315 sablopapero     | sablºo¨paperºo : papier de verre
53316 sablopulo      | sablo¨pulºo : talitre, puce de mer (zoo.)
53317 sabloriĉa      | sablºo¨riĉªa : sablonneux
53323 sabloviva      | sablºo¨viv¹a : arénicole (zoo.)
53318 sabloŝtono     | sablºo¨ŝtonºo : grès
53319 sabloŝtormo     | sablºo¨ŝtormºo : tempete de sable
53320 sabloŝuti      | sablºo¨ŝut¹i : sabler (allée …)
53321 sabloŝutilo     | sablºo¨ŝut¹ilºo : sableuse
53322 sabloŝuoj      | sablºo¨ŝuºo³j : sandales de plage
53308 sablujo       | sablºuj³o : sabler (pour sécher l'encre) // sablière (d'une locomotive)
53327 sabotado      | sabot¹adºo : sabotage
53329 sabotanto      | sabot¹antªo : saboteur.
53328 sabotaĵo      | sabot¹aĵºo : un sabotage
53326 saboti       | sabot¹i : saboter (travail, machine)
53333 sabrado       | sabrºadºo : assaut au sabre
53341 sabrao       | sabrao : sabra (Israël)
53332 sabri        | sabri : sabrer
53334 sabringo      | sabrºingºo : fourreau
53335 sabristo      | sabrºistºo : sabreur
53331 sabro        | sabro : sabre
53336 sabrobato      | sabro¨bat¹o : coup de sabre
53337 sabroregado     | sabro¨reg¹adºo : régime du sabre, dictature militaire (pol.)
53338 sabrosako      | sabro¨sakºo : sabretache
53339 sabroskermado    | sabro¨skermadºo : escrime au sabre
53344 sacerdota      | sacerdota : sacerdotal
53345 sacerdoteco     | sacerdotecºo : sacerdoce
53346 sacerdotismo    | sacerdotismºo : sacerdotalisme.
53343 sacerdoto      | sacerdoto : prêtre (qui a reçu les ordres)
53350 sadisma       | sadºisma : sadique.
53349 sadismo       | sadºismºo : sadisme
53351 sadisto       | sadºistºo : un sadique
53348 Sado        | Sadºo : (Marquis de)Sade
53352 sadomasoĥismo    | sadºo¨masoĥismºo : sadomasochisme (psy.)
53353 sadomasoĥisto    | sadºo¨masoĥistºo : sadomasochiste
53356 sadukeismo     | sadukeismºo : séducéisme
53355 sadukeo       | sadukeo : saducéen (rel.)
53358 safeno       | safeno : veine saphène (anat.)
53361 safira       | safirºa : bleu saphir.
53360 safiro       | safirºo : saphir (min.)
53364 safisma       | safismºa : saphique, lesbien
53363 safismo       | safismºo : saphisme (méd.)
53365 safismulino     | safismºul³in³o : lesbienne
53368 safrana       | safranºa : de safran // jaune safran
53369 safrani       | safranºi : safraner
53371 safranino      | safraninºo : safranine (ch.)
53367 safrano       | safranºo : safran (bot.)
53386 sagaca       | sagaca : ingénieux, adroit, subtil // sagace, perspicace, délié (։esprit)
53387 sagace       | sagace : avec ingéniosité
53388 sagaceco      | sagacecºo : ingéniosité // sagacité, perspicacité
53384 sagao        | sagao : saga (litt.)
53375 sage indiki     ¦ sagºe indik¹i : flécher (un parcours)
53376 sageto       | sagºet³o : fléchette
53374 sagi        | sagºi : filer comme une flèche, voler comme une flèche
53377 Sagisto       | Sagºistºo : le Sagittaire = Sagitario
53390 sagitala      | sagitala : sagittal (méd.)
53391 sagitala ebeno   ¦ sagitala ebenªo : plan sagittal
53393 sagitario      | sagitario : sagittaire (bot.)
53394 Sagitario      | Sagitario : le Sagittaire (astr.)
53373 sago        | sagºo : flèche (mil. géom.)
53379 sagoduŝo      | sagºoduŝºo : douche en jet
53380 sagofero      | sagºo¨ferºo : fer de flèche
53381 sagoforma      | sagºo¨formºa : sagitté, sagittal
53382 sagpinto      | sagºpintºo : pointe de flèche
53397 saguarbo      | saguarbºo : sagoutier (bot.)
53378 sagujo       | sagºuj³o : carquois
53396 saguo        | saguo : sagou
53425 sahara       | sahara : saharien
53424 Saharo       | Saharo : Sahara
53428 sahibo       | sahibo : sahib
53432 Sajgono       | Sajgono : Saigon (auj.) Ho-Ĉi-Min-urbo
53434 sajmirio      | sajmirio : saïmiri (mam.)
53460 sakarido      | sakarºidºo : saccharide
53461 sakarigi      | sakarºig¹i : saccharifier
53462 sakarino      | sakarºinºo : saccharine (ch.)
53459 sakaro       | sakarºo : canne à sucre, saccharum (bot.)
53465 sakarometrio    | sakarºo¨metr¯iºo : saccharimétrie
53464 sakarometro     | sakarºo¨metr¯o : saccharimètre
53466 sakaromicetoj    | sakarºo¨micetºo³j : saccharomycètes (myc.)
53463 sakarozo      | sakarºozªo : saccharose
53437 sakaĵo       | sakºaĵºo : sac, silice
53438 sakaĵo kaj cindro  ¦ sakºaĵºo kaj cindrºo : le sac et la cendre (pénitence)
53469 sakeo        | sakeºo : saké (boisson), alcool de riz
53439 saketo       | sakºet³o : petit sac, sachet, pochette, bourse, succule (anat.)
53441 sakfajfilo     | sakºfajf¹ilo : cornemuse, musette, biniou
53443 sakflutisto     | sakºflutºistºo : cornemuseur
53442 sakfluto      | sakºflutºo : cornemuse, musette, biniou
53444 sakforma      | sakºformºa : en forme de sac, sacciforme
53445 sakkuro       | sakºkur¹o : course en sac.
53436 sako        | sakºo : sac (t.s.)
53446 sakpantalono    | sakºpantalono : culotte de zouave, culotte de golf
53447 sakpleno      | sakºplenªo : une sachée
53472 sakra        | sakrºa : sacré, relatif au sacrum (anat.)
67456 sakraj vertebroj  ¦ sakrºa³j vertebro³j : vertèbres sacrées
53477 sakrala       | sakralªa : sacré (rel.)
53479 sakraligi      | sakralªig¹i : sacraliser
53480 sakraligita     | sakralªig¹itªa : sacral
53483 sakramenta     | sakramentºa : sacramentel
53484 sakramentaĵoj    | sakramentºaĵºo³j : les sacrements
53482 sakramento     | sakramentºo : sacrement (rel.)
53475 sakraĵo       | sakr¹aĵºo : juron, gros mot
53448 sakreto       | sakºreto : épuisette
53474 sakri        | sakr¹i : sacrer, jurer
53487 sakrilegia     | sakrilegiºa : sacrilège
53488 sakrilegii     | sakrilegiºi : commettre un sacrilège // profaner
53486 sakrilegio     | sakrilegiºo : un sacrilège (acte)
53489 sakrilegiulo    | sakrilegiºulºo : un sacrilège (personne)
53493 sakristianino    | sakristiºanºinºo : sacristine
53492 sakristiano     | sakristiºan³o : sacristain
53491 sakristio      | sakristiºo : sacristie
53471 sakro        | sakrºo : sacrum (anat.)
53496 saksa        | saksºa : saxon
53502 saksifragaco    • saksifragºacºo : (inapte au singulier)
53501 saksifragacoj    | saksifragºacºo¯j : l(a famille d)es saxifragacées (bot.)
53500 saksifrago     | saksifragºo : saxifrage (bot.)
53504 saksikolo      | saksikolºo : traquet (genre, orn.)
53497 Saksio       | Saksºiºo : la Saxe
53495 Sakso        | Saksºo : Saxon
53506 saksofono      | saksofonºo : saxophone (mus.)
53449 sakstrato      | sakºstratºo : cul-de-sac, impasse
53498 Saksujo       | Saksºujºo : la Saxe
53451 saktolo       | sakºtolºo : toile à sac
53452 saktuko       | sakºtukºo : toile à sac
53453 sakvojo       | sakºvojºo : voie sans issue
53440 sakĉareto      | sakºĉarºet³o : diable
53450 sakŝalmo      | sakºŝalmo : cornemuse, musette, biniou
53510 sala        | salºa : salé, salin
53542 salajrata      | salajrºatªa : salarié, appointé, payé // rétribué (։poste)
53545 salajratesto    | salajrºatest¹o : fiche de paie
53541 salajri       | salajrºi : salarier, appointer
53540 salajro       | salajrºo : salaire, paie, appointements, émoluments, solde, fixe
53546 salajrobazo     | salajrºo¨bazºo : salaire de base, salaire minimum
53544 salajrularo     | salajrºul³ar³o : le salariat
53543 salajrulo      | salajrºul³o : un salarié
53520 salakvo       | salºakvºo : saumure
53552 salamandro     | salamandro : salamandre (zoo.)
53554 Salamiso      | Salamiso : Salamine (anat.)
53550 salamo       | salamo : salami (cuis.)
53521 salamoniako     | salºamoniako : sel ammoniac
53557 salangannesto    | salanganºnestºo : nid d'hirondelle (cuis.)
53556 salangano      | salanganºo : hirondelle de mer (orn.)
53561 salatfolio     | salatºfoliºo : feuille de salade
53559 salato       | salatºo : salade (cuis. // f.)
53562 salatplanto     | salatºplantºo : salade (laitue, chicorée …)
53560 salatujo      | salatºuj³o : saladier
53512 salaĵo       | salºaĵºo : salaison
53567 saldi        | saldi : régler, solder, balance (un compte)
53564 saldo        | saldo : le solde (com.), reliquat
53513 saleco       | salºecºo : salure, salinite
53514 salejo       | salºej³o : saline
53522 salekstrakti    | salºekstraktºi : saliner
53515 saleta       | salºeta : un peu salé, saumâtre
53524 salfarejo      | salºfar¹ej³o : saunerie
53523 salfari       | salºfar¹i : sauner
53525 salfaristo     | salºfar¹istºo : saunier
53526 salfonto      | salºfontºo : source d'eau saumâtre
53527 salgusta      | salºgustºa : saumâtre
53528 salhava       | salºhavªa : salin
53511 sali        | salºi : saler (les mets)
53570 salicilata acido  ¦ salicilata acidºo : acide salicylique
53569 salicilato     | salicilato : salicylate (ch.)
53516 saligi       | salºig¹i : salifier
53517 saligo       | salºig¹o : salification
53574 salika       | salikºa : de saºule // en osier
53575 salikacoj      | salikºacºo¯j : l(a famille d)es salicacées (comme le saule, l'osier???)
53580 salikario      | salikariºo : salicaire (bot.)
53581 salikario      • salikºariºo : (inapte)
53576 salikaĵo      | salikºaĵºo : vannerie
53577 salikejo      | salikºej³o : saulaie
53578 salikino      | salikinºo : salicine (ch.)
53572 saliko       | salikºo : saule (bot.) // osier = vimeno
53583 salikoko      | salikokºo : crevette (zoo.)
53529 salimposto     | salºimpostºo : gabelle
53518 salisto       | salºistºo : saunier // saleur
53586 saliva       | saliva : salivaire
53588 salivado      | salivadºo : salivation
53587 salivi       | salivi : saliver
53589 saliviga      | saliviga : sialogogue (méd.)
53585 salivo       | salivo : salive
53591 salivsuĉilo     | salivsuĉ¹ilºo : pompe à salive (dentiste)
53592 salivtuko      | salivtukºo : bavoir
53590 salivumi      | salivum³i : baver
53530 salkontrabandisto  | salºkontrabandºistºo : faux saunier
53595 Sallaga urbo    ¦ Sallagºa urbºo : Salt Lake City
53594 Sallago       | Sallagºo : le Grand Lac Salé (E.U.)
53531 sallekejo      | salºlekejºo : salègre, saunière
53532 salmarĉo      | salºmarĉºo : marais salant
53599 salmedo       • salmºedºo : (inapte au singulier)
53598 salmedoj      | salmºedºo¯j : l(a famille d)es salmonidés
53600 salmeto       | salmºet³o : saumoneau
53601 salmidaro      | salmºid³aro : alevins de saumon
53533 salminejo      | salºminejºo : mine de sel
53597 salmo        | salmºo : saumon (ich.)
53602 salmokolora     | salmºo¨kolorºa : (de couleur) saumon
53605 salmonelo      | salmonelo : salmonelle, salmonella
53606 salmonelozo     | salmonelozo : salmonellose (méd.)
53603 salmotruto     | salmºo¨trutºo : truite saumonée
53508 salo        | salºo : sel (cuis. ch.) // sel, piment (f.)
53608 Salomea       | Salome¯a : Salomé (B.)
53610 Salomono      | Salomonºo : Salomon (B.)
53613 Salomonoj      | Salomono³j : îles Salomon
53614 Salomonoj-insuloj  | Salomonoj-insulºo³j : îles Salomon
53611 Salomonsigelo    | Salomonsigelo : sceau-de-salomon (bot.)
53617 salona konversacio ¦ salonºa konversacio : conversation mondaine, papotage
53618 salonego      | salonºeg³o : hall (d'exposition)
53621 Saloniko      | Saloniko : Salonique
53616 salono       | salonºo : salon (arch. mar. litt. b.a.)
06713 salono de beligado ¦ salonºo de belªig¹adºo : institut de beauté
53619 salonvagono     | salonºvagonºo : wagon-salon
53624 salpetri      | salpetri : salpêtrer
53623 salpetro      | salpetro : salpêtre (ch.)
53534 salpika saŭco    ¦ salºpik¹a saŭco : saupiquet (cuis.)
53627 salpingito     | salpingito : salpingite (méd.)
53626 salpingo      | salpingo : trompe (de Fallope)
53535 salsezono      | salºsezonºo : saunaison, saunage
53629 salsolo       | salsolo : soude (bot.)
53635 saltadi       | salt¹adºi : sautiller (։oiseaux) // claquer au vent (manteau)
53636 saltado en alto   ¦ salt¹adºo en altªo : saut en hauteur
53637 saltado en longo  ¦ salt¹adºo en longªo : saut en longueur
53638 saltado en profundo ¦ salt¹adºo en profundªo : saut en profondeur
53639 saltado per stango ¦ salt¹adºo per stangºo : saut à la perche
53648 saltantilopo    | salt¹antilopo : springbok (mam.)
53634 salte        | salt¹e : en sautant, par bonds
53640 saltegi       | salt¹eg³i : bondir
53641 saltego       | salt¹eg³o : bond
53642 saltejo       | salt¹ej³o : sautoir (sp.)
53644 saltet-iri     | salt¹et-iri : trottiner, trotter, marcher lestement
53643 salteti       | salt¹eti : sautiller, gambader, s'ébattre, avancer à cloche-pied
53645 saltetiri      | salt¹etiri : trottiner, trotter, marcher lestement
53631 salti        | salt¹i : sauter, bondir // sauter (un passage, d'une idée l'autre …)
53671 saltiere      | saltiere : en sautoir
53670 saltiero      | saltiero : sautoir (collier, chaîne)
53646 saltigi       | salt¹ig¹i : faire sauter (un cheval)
53647 saltisto      | salt¹istºo : sauter (sp.)
53649 saltleviĝi     | salt¹lev¹iĝ¹i : se lever brusquement, être d'un bond sur ses pieds
53632 salto        | salt¹o : saut (p. f.) // saute (de tempérance)
53650 saltomuso      | salt¹o¨muso : gerboise (mam.)
53652 saltoskarabeto   | salt¹o¨skarabºet³o : altise (ent.)
53651 saltoskarabo    | salt¹o¨skarabºo : taupin (ent.)
53654 saltotabulo     | salt¹o¨tabulºo : tremplin
53653 saltoŝnuro     | salt¹o¨ŝnurºo : corde à sauter
53673 salubra       | salubrªa : salubre
53674 salubreco      | salubrªecºo : salubrité
53675 salubrigi      | salubrªig¹i : assainir
53678 Salueno       | Salueno : la Salouen
53519 salujo       | salºuj³o : salière
53683 salutgesto     | salut¹gestºo : salut (geste)
53680 saluti       | salut¹i : saluer (p. f.)
53684 salutletero     | salut¹leterºo : lettre d'hommages
53681 saluto       | salut¹o : salut, salutation
53682 saluton       | salut¹o³n : salut ! , bonjour !
53685 salutpafado     | salut¹paf¹adºo : salve d'honneur
53686 salutsalvo     | salut¹salvºo : salve d'honneur
53691 Salvadoro      | Salvadoro : (voir : El Salvadoro)
53693 salvarsano     | salvarsanºo : salvarsan (méd.)
53536 salvendisto     | salºvend¹istºo : marchand de sel
53695 salvio       | salvio : sauge (bot.)
53688 salvo        | salvºo : salve (t.s.)
53689 salvopafado     | salvºo¨paf¹adºo : feu de salve
53705 sam         ! samª : (adjectif-préfixe) co[ª…], com[ª…], con[ª…], cor[ª…]
53697 sama        | samªa : le même, la même, identique, pareil
02985 samampleksa     | samªampleksºa : de mêmes dimensions, équivalent
53714 samariano      | samariºan³o : un samaritain
53711 samario       | samariºo : samarium (ch.)
53713 Samario       | Samariºo : Samarie (B.)
53716 Samarkando     | Samarkando : Samarcande
53709 samaro       | samarºo : samare (bot.)
01388 samaĝulo      | samªaĝºul³o : un contemporain (de qqn.)
53706 samaĝa       | samªaĝa : contemporain, qui a le même age
53718 sambo        | sambºo : samba (danse)
53720 Sambro       | Sambro : la Sambre
53722 sambuko       | sambukºo : sureau (bot.)
09377 samcentra      | samªcentrºa : concentrique
10040 samcivitano     | samªcivitºan³o : concitoyen
13043 samdomano      | samªdomºan³o : celui qui habite la même maison // colocataire // frère (f.)
53699 same        | samªe : pareillement, de même
53701 sameco       | samªecºo : ressemblance // identité
13976 samefika      | samªefik¹a : qui a le même effet
14174 samekleziano    | samªekleziºan³o : coreligionnaire
16627 samfamilianoj    | samªfamiliºan³o³j : les siens, ses parents
18366 samfoje       | samªfojºe : en même temps, par la même occasion
20284 samgentano     | samªgentºan³o : compatriote, homme du même sang
20285 samgenteco     | samªgentºecºo : parenté de race
53724 Samgo        | Samgo : l'Eglise bouddhique
22393 samhejmano     | samªhejmºan³o : qui partage le même foyer // compatriote
23932 samideanaro     | samªideºanºar³o : la communauté des espérantistes
23933 samideaneco     | samªideºanºecºo : communauté de but
23931 samideano      | samªideºan³o : partisan de la même idée (= espérantiste)
29267 samklasano     | samªklasºan³o : camarade de classe
14036 samkolora      | samªkolorºa : de la même couleur
34267 samlaborulo     | samªlabor¹ul³o : compagnon (de travail)
34595 samlandano     | samªlandºan³o : compatriote
53707 samlandano     ¦ samªlandºan³o : compatriote
35906 samlima       | samªlimºa : contigu, adjacent, limitrophe
36021 samlingva      | samªlingvºa : de même langue
37680 sammaniere     | samªmanierºe : pareillement
39205 sammezura      | samªmezur¹a : régulier (։souffle), uniforme (pas)
40070 sammomenta     | samªmomentºa : simultané
40071 sammomente     | samªmomentºe : au même instant
40072 sammomentigi    | samªmomentºig¹i : synchroniser
41100 samnaciano     | samªnaciºan³o : compatriote
42041 samnivele kun    ¦ samªnivelºe kun : au niveau de, à fleur de, de plain-pied avec
42186 samnoma       | samªnomºa : homonyme
53700 samo        | samªo : la même chose
53727 Samoano       | Samoºan³o : Samoan
53729 Samojedo      | Samojedo : Samoyède
42994 samokaze      | samªokaz¹e : par la même occasion
53731 samolo       | samolo : mouron d'eau (bot.)
53726 Samoo        | Samoºo : Samoa
43494 samopinii kiel   ¦ samªopini¹i ki²el : être du même avis que, partager l'opinion de
53734 Samosano      | Samosºan³o : Samien
53733 Samoso       | Samosºo : Samos
53736 Samotraco      | Samotraco : Samothrace
53738 samovaro      | samovarºo : samovar (bouilloire)
53740 sampano       | sampanºo : sampan (mar.)
45053 sampartiano     | samªpartiºan³o : camarade de parti
45362 sampatra      | samªpatrºa : consanguin
45364 sampatriano     | samªpatrºiºan³o : compatriote
45363 sampatrina     | samªpatrºin³a : utérin
45365 sampatrujano    | samªpatrºuj³an³o : compatriote
53743 sampli       | sampli : échantillonner
53742 samplo       | samplo : échantillon (statistique)
49309 samprofesiano    | samªprofesiºan³o : collègue
50777 samrajte      | samªrajtºe : avec les mêmes droits
50894 samrangul      | samªrangºul³ : personne de même rang, un égal, un pair
51376 samregnano     | samªregnºan³o : concitoyen
51628 samreligiano    | samªreligiºan³o : coreligionnaire (et parfois, par erreur: coréligionnaire)
53871 samsanga      | samªsangºa : consanguin
54562 samseksa      | samªseksºa : du même sexe
54563 samseksema     | samªseksºem³a : homosexuelˡᵉ
54564 samseksemulo    | samªseksºemulo : un homosexuel
54798 samsenca      | samªsencºa : équivalent
53745 Samsono       | Samsono : Samson = Ŝimŝono
57074 samsortulo     | samªsortºul³o : compagnon d'infortune.
57211 samspeca      | samªspecºa : de même nature, homogène // congénère
58796 samsubstanca    | samªsubstanca : consubstantiel (rel.)
62067 samtempa      | samªtempºa : simultané // contemporain
63779 samtempa tradukado ¦ samªtempºa traduk¹adºo : traduction simultanée
62068 samtempe kun    ¦ samªtempºe kun : en même temps que
62069 samtempeco     | samªtempºecºo : coïncidence // contemporanéité
62070 samtempigi     | samªtempºig¹i : synchroniser
62071 samtempulo     | samªtempºul³o : un contemporain
53747 Samuelo       | Samuelo : Samuel (B.)
53749 samumo       | samumºo : simoun (vent)
53751 samurajo      | samurajo : samouraï
65907 samutera      | samªuterºa : utérin (։frère)
66307 samvalora      | samªvalorºa : équivalent
66308 samvaloreco     | samªvalorºecºo : équivalence
60064 samŝipano      | samªŝipºan³o : camarade de bord
53794 San-Bernardo    | San-Bernardºo : Saint Bernard (géogr. cols des Alpes)
53795 San-Bernardo hundo ¦ San-Bernardºo hundºo : un saint-bernard
53802 San-Domingo     | San-Domingºo : Saint-Domingue
53819 San-Francisko    | San-Franciskºo : San Francisco
53873 San-Gotardo     | San-Gotardºo : Saint-Gothard
53931 San-Marino     | San-Marinºo : Saint-Marin
53933 San-Paŭlo      | San-Paŭlºo : São Paulo (Brésil)
53935 San-Remo      | San-Remºo : San Remo
53937 San-Sebastiano   | San-Sebastianºo : Saint-Sébastien
53753 sana        | sanªa : bien portant, sain
53766 sanatesto      | sanªatest¹o : bulletin de santé
53792 sanatorio      | sanatorio : sanatorium, sana*
53800 sandaleto      | sandalºet³o : sandalette
53799 sandalo       | sandalºo : sandale
53804 sandarako      | sandarakºo : sandaraque (bot.)
53806 sanderlingo     | sanderlingo : sanderling (orn.)
53808 sandovo       | sandovo : câble de lancement (vol à voile), sandow
53810 sandro       | sandro : sandre (ich.)
53812 sandviĉo      | sandviĉºo : sandwich
53814 sandviĉeto     | sandviĉºet³o : canapé (cuis.)
53815 sandviĉulo     | sandviĉºul³o : homme-sandwich
53817 Sandviĉaj insuloj  ¦ Sandviĉºa³j insulºo³j : îles Sandwich
53754 sane        | sanªe : sainement
53822 sanga        | sangºa : de sang // ensanglanté, sanguinolent // sanglant
53824 sangadi       | sangºadi : saigner (p. f.)
53825 sangado       | sangºadºo : saignement
00916 sangadulto     | sangºadult¹o : inceste
53835 sangalfluo     | sangºal³flu¹o : congestion = kongesto
53828 sangama       | sangºama : sanguinaire
53829 sangavida      | sangºavidªa : sanguinaire
60939 sange ŝviti     ¦ sange ŝviti : suer sang et eau
53836 sangelfluo     | sangºel¨flu¹o : hémorragie = hemoragio
53838 sangellasi     | sangºel¨lasi : saigner (méd.)
53839 sangeltiri     | sangºel¨tir¹i : saigner (méd.)
53840 sangeltiro     | sangºel¨tir¹o : saignée
53837 sangelĵetiĝo    | sangºel¨ĵet¹iĝ¹o : hémorragie = hemoragio
53826 sangero       | sangºero : goutte de sang
53844 sangglobeto     | sangºglobºet³o : globule sanguin
53848 sanghaltiga     | sangºhalt¹iga : hémostatique = hemostaza
53849 sanghundo      | sangºhundºo : braque (mam.)
53823 sangi        | sangºi : saigner (p. f.)
53850 sangimposto     | sangºimpostºo : impôt du sang
53852 sangkolbaso, sango kolbaso ¦ sangºkolbaso, sango kolbaso : boudin
53856 sangmakuli     | sangºmakulºi : tacher de sang
53821 sango        | sangºo : sang (anat.) // sang, race
53831 sangobanko     | sangºo¨bankºo : banque du sang
53830 sangobano      | sangºo¨banºo : tuerie, carnage, boucherie*, massacre
53832 sangocirkulado   | sangºo¨cirkul¹adºo : circulation du sang
53833 sangodonaco     | sangºo¨don¹aco : don du sang
53834 sangodonanto    | sangºo¨don¹antªo : donneur de sang
53841 sangoglobeto    | sangºo¨globºet³o : globule sanguin
53847 sangogrupo     | sangºo¨grupºo : groupe sanguin
53851 sangokoagulo    | sangºo¨koagul¹o : caillot
53853 sangokolekto    | sangºo¨kolekt¹o : collecte de sang
53854 sangokolora     | sangºo¨kolorºa : (rouge) sang
53855 sangokovri     | sangºo¨kovri : ensanglanter
53857 sangomakuli     | sangºo¨makulºi : tacher de sang
53858 sangomanka     | sangºo¨manka : anémique, anémié
53859 sangoplena     | sangºo¨plenªa : sanguin
53860 sangoprinco     | sangºo¨princo : prince du sang
53861 sangoricevanto   | sangºo¨ricev¹antªo : receveur, transfusé
53862 sangoriĉa      | sangºo¨riĉªa : sanguin
53863 sangoruĝa      | sangºo¨ruĝªa : rouge sang
53865 sangosputo     | sangºo¨sputo : crachement de sang
53866 sangosuĉanto    | sangºo¨suĉ¹antªo : sangsue, vampire (f.)
53867 sangotransfuzo   | sangºo¨transfuz¹o : transfusion de sang
53868 sangovazo      | sangºo¨vazºo : vaisseau sanguin = angiºo ???
53869 sangoveniĝo     | sangºo¨veniĝ¹o : empoisonnement du sang ???
53870 sangoverŝo     | sangºo¨verŝo : effusion de sang, carnage, massacre
53864 sangsoifa      | sangºsoif¹a : sanguinaire
53875 sangvina      | sangvina : gain, plein d'allant, optimiste, confiant
53877 sangvino      | sangvinºo : sanguine (b.a.)
53879 sangvisorbo     | sangvisorbºo : pimprenelle, sanguisorbe (bot.)
53881 Sanherib      | Sanherib : Sennachérib (B.)
53757 sani        | sanªi : se bien porter
53759 saniga       | sanªig¹a : sain (։air), salubre // salutaire
53760 sanigejo      | sanªig¹ej³o : sanatorium, sana*
53758 sanigi       | sanªig¹i : donner la santé, fortifier // assainir
53761 sanigilo      | sanªig¹ilºo : appareil hygiénique
53763 sanigistaro     | sanªig¹istºar³o : service de santé
53762 sanigisto      | sanªig¹istºo : hygiéniste
53883 saniklo       | saniklo : sanicle (bot.)
53885 sanitara      | sanitarªa : sanitaire
53888 sanitara oficejo  ¦ sanitarªa oficºej³o : bureau d'hygiène
53889 sanitara servo   ¦ sanitarªa serv¹o : service de santé
53886 sanitaratesto    | sanitarªatest¹o : patente de santé (mar.)
53887 sanitaratesto    † sanitarªa¨testºo : test sanitaire (ev.)
53890 sanitarejo     | sanitarªej³o : infirmerie
53891 sanitaristo     | sanitarªistºo : infirmier
53764 saniĝi       | sanªiĝ¹i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
53894 sankcii       | sankcii : sanctionner, ratifier, approuver
53893 sankcio       | sankcio : sanction // approbation, consentement, confirmation
53896 sankta       | sanktªa : saint, sacré
01892 sankta akvo     ¦ sanktªa akvºo : eau bénite
09126 Sankta Cecilio   ¦ Sanktªa Ceciliºo : Sainte Cécile (patrone des musiciens)
12417 Sankta Dionizio   ¦ Sanktªa Dioniziºo : Saint-Denis (géogr.)
27457 sankta kanto    ¦ sanktªa kant¹o : hymne (rel.)
57848 sankta stango    ¦ sanktªa stangºo : pieu sacré, achéra (B.)
60429 sankta ŝranko    ¦ sanktªa ŝrankºo : tabernacle (B. rel.)
53918 Sankta-Denizo    | Sanktªa-Denizºo : Saint-Denis
53919 Sankta-Emiliono   | Sanktªa-Emilionºo : Saint-Emilion
53920 Sankta-Heleno    | Sanktªa-Helen¯o : Sainte-Hélène
22476 Sankta-Helenà    ‡ Sanktªa-Helenà : ᵈᵉ Sainte Hélène (։île)
53921 Sankta-Laŭrenco   | Sanktªa-Laŭrenco : le Saint-Laurent
53922 Sankta-Lucia    | Sanktªa-Luci¯a : Sainte-Lucie
53923 Sankta-Luciano   | Sanktªa-Lucianºo : Saint-Lucien
53925 Sankta-Maluano   | Sanktªa-Maluºan³o : Maloin
53924 Sankta-Maluo    | Sanktªa-Maluºo : Saint-Malo
53926 Sankta-Petro    | Sanktªa-Petro : Saint-Pierre (géogr.)
53928 Sankta-Stefanano  | Sanktªa-Stefanºan³o : Stéphanois
53927 Sankta-Stefano   | Sanktªa-Stefanºo : Saint-Etienne
53929 Sankta-Vincento kaj Grenadinoj ¦ Sanktªa-Vincento kaj Grenadino³j : Saint-Vincent-et-les-Grenadines
01073 sanktafekta     | sanktªafekt¹a : bigotᵉ (adj.)
53905 sanktakvo      | sanktªakvºo : eau bénite
53906 sanktakvujo     | sanktªakvºuj³o : bénitier
53898 sanktaĵo      | sanktªaĵºo : une chose sainte, sacrée
53897 sankte       | sanktªe : saintement, d'une manière sacrée
53899 sankteco      | sanktªecºo : sainteté, caractère sacré
53900 sanktejo      | sanktªej³o : lieu saint, sanctuaire // édifice culturel, temple = templo
53907 sanktfiguro     | sanktªfigurºo : image sainte, icône = ikonºo
53901 sanktigi      | sanktªig¹i : sanctifier, consacrer
53908 sanktkruca preĝejo ¦ sanktªkrucºa preĝ¹ej³o : Eglise Sainte-Croix
53910 sanktolei      | sanktªoleºi : oindre (rel.)
53911 sanktoleito     | sanktªoleºito : l'oint du Seigneur
53909 sanktoleo      | sanktªoleºo : chrême = krismo
53912 sanktopromeso    | sanktªo¨promes¹o : vœu (rel.)
53913 sanktrestaĵo    | sanktªrest¹aĵºo : relique
53904 sanktuligi     | sanktªul³ig¹i : canoniser
53902 sanktulo      | sanktªul³o : un saint
53914 sankturbo      | sanktªurbºo : ville sainte
53755 sano        | sanªo : (bonne) santé
49898 sanprudento     | san¨prudentªo : bon sens = prudento
53940 sansimonismo    | sansimonºismºo : saint-simonisme
53941 Sansimonisto    | Sansimonºistºo : saint-simonienⁿᵉ
53939 Sansimono      | Sansimonºo : Saint-Simon
53944 sanskrita      | sanskritºa : sanscritique ᵒᵘ sanskritique
53945 sanskritisto    | sanskritºistºo : sanscritiste ᵒᵘ sanskritiste
53943 sanskrito      | sanskritºo : sanscrit ᵒᵘ sanskrit
53948 santalligno     | santallignºo : bois de santal
53947 santalo       | santalo : santal (bot.) // essence de santal
53950 Santiago      | Santiago : Santiago
53952 santolino      | santolinºo : santoline (bot.)
53954 santonino      | santoninºo : santonine (bot.)
53765 sanuloj       | sanªul³o³j : les bien portants
53797 Sanĉo        | Sanĉºo : Sancho
53958 Sao Tomeo kaj Principeo ¦ Sao Tomeo kaj Principeo : São Tomé et Principe
53956 Saono        | Saono : la Saône
53962 sapa        | sapºa : de savon // savonneux // saponacé
53964 sapado       | sapºadºo : savonnage
53972 saparbo       | sapºarbºo : savonnier (bot.)
53973 sapbriko      | sapºbrikºo : pain de savon
53965 sapeca       | sapºecªa : savonneux (d'aspect)
53983 sapei        | sapei : saper (p. f.)
53984 sapeisto      | sapeistºo : sapeur
53986 sapeko       | sapeko : sapèque (mon.)
53982 sapeo        | sapeo : sape (mil.)
53988 sapfa        | sapfa : saphique (litt.)
53974 sapfarejo      | sapºfar¹ej³o : savonnerie
53975 sapflokoj      | sapºflokºo³j : savon en paillettes
53990 Sapfoa       | Sapfo¯a : Sapho
53976 sapherbo      | sapºherbºo : saponaire (bot.)
53963 sapi        | sapºi : savonner
53967 sapigebla      | sapºig¹eblªa : saponifiable
53966 sapigi       | sapºig¹i : saponifier (ch.)
53992 sapindo       | sapindºo : savonnier (bot.)
53993 sapindoŝelo     | sapindºo¨ŝelºo : bois de Panama
53968 sapiĝo       | sapºiĝ¹o : saponification
53960 sapo        | sapºo : savon (t.s.)
53995 saponario      | saponario : saponaire (bot.)
53997 saponino      | saponinºo : saponine (ch.)
53977 sapopulvoro     | sapºo¨pulvorºo : poudre de savon
54001 sapora       | sapora : sapide
54000 sapori       | sapori : avoir une saveur
53999 saporo       | saporo : saveur
54004 sapotfrukto     | sapotfruktºo : sapote, sapotille
54003 sapoto       | sapoto : sapotier (bot.)
54006 saprofito      | saprofitºo : saprophyte (bot.)
54008 sapropelio     | sapropelio : sapropélie (bot. zoo.)
53969 sapujo       | sapºuj³o : étui à savon // porte-savon
53971 sapumado      | sapºum³adºo : savonnage
53970 sapumi       | sapºum³i : savonner (p. f.)
53980 sapveziko      | sapºvezikºo : bulle de savon
53978 sapŝaŭmo      | sapºŝaŭmºo : mousse de savon
53979 sapŝtono      | sapºŝtonºo : stéatite, craie de Briançon
54010 Sara        | Sar¯a : Sarah
54012 sarabando      | sarabandºo : sarabande (danse)
54015 Saracenino     | Saraceninºo : Sarrasine
54014 Saraceno      | Saraceno : Sarrasin
54020 sarda        | sarda : sarde
54026 sardanapala     | sardanapala : sardanapalesque
54025 Sardanapalo     | Sardanapalo : Sardanapale
54028 sardelo       | sardelo : anchois salé
54033 sardinejo      | sardinejºo : sardinerie
54038 Sardinio      | Sardinio : Sardaigne
54034 sardinisto     | sardinistºo : sardinier
54032 sardino       | sardinºo : sardine (à l'huile) // sardine ᶠʳᵃⁱᶜʰᵉ (ich.)
54035 sardinskatolo    | sardinskatolºo : boîte de sardines
54036 sardinŝipo     | sardinŝipºo : sardinier (bateau)
54021 Sardio       | Sardio : Sardaigne
54030 sardio       | sardio : sardoine = sardonikso
54017 sardo        | sardo : pélamide (ich.)
54019 Sardo        | Sardo : Sarde
54040 sardona       | sardona : sardonique
54023 sardonikso     | sardonikso : sardoine (min)
54022 Sardujo       | Sardujºo : Sardaigne
54043 Sargasmaro     | Sargasºmaro : mer des Sargasses
54042 sargaso       | sargasºo : sargasse (bot.)
54045 sario        | sario : sâri (vêt.)
54051 sarkado       | sark¹adºo : sarclage
54061 sarkasma      | sarkasma : sarcastique
54060 sarkasmo      | sarkasmo : sarcasme
54052 sarkaĵo       | sark¹aĵºo : mauvaises herbes, sarclure
54050 sarki        | sark¹i : sarcler
54053 sarkilo       | sark¹ilºo : sarcloir
54056 sarkindaĵo     | sark¹indªaĵºo : détritus, rebut (p. f.)
54055 sarkleto      | sark¹leto : serfouette
54047 sarko        | sark¯o¨ : (du grec σαρκος:chair) sarco[¨…]
54048 sarkofago      | sark¯o¨fag¯o : sarcophage (arch.)
54063 sarkokarpo     | sarkokarpo : sarcocarpe (bot.)
54057 sarkomaŝino     | sark¹omaŝinºo : cultivateur, extirpateur
54065 sarkomo       | sarkomo : sarcome (méd.)
54067 sarkopto      | sarkopto : sarcopte (zoo.)
54070 Sarmatio      | Sarmatio : Sarmatie
54069 Sarmato       | Sarmato : Sarmate
54071 Sarmatujo      | Sarmatujºo : Sarmatie
54073 sarmento      | sarmentºo : sarment (bot.)
54074 sarmentodona    | sarmentºo¨don¹a : sarmenteux
54076 sarongo       | sarongo : sarong (vêt.)
54078 sarsapario     | sarsapario : salsepareille (bot.) = smilako
54080 sarseneto      | sarseneto : florence (tex.)
54082 sartorio      | sartorio : muscle couturier (anat.)
54084 sasafraso      | sasafraso : sassafras (bot.)
54086 sata        | satªa : rassasié, repu, assouvi (p. mil.), gorgé
54114 satana       | satanºa : satanique
54116 satanismo      | satanºismºo : satanisme
54113 satano       | satanºo : diable // Satan (B.)
54115 satano boleto    ¦ satanºo boleto : bolet de Satan (myc.)
54108 satdormi      | satªdorm¹i : dormir tout son soûl
54087 sate        | satªe : suffisamment (pour ne plus avoir faim)
54120 satelita urbo    ¦ satelitºa urbºo : ville satellite
54121 satelita ŝtato   ¦ satelitºa ŝtatºo : Etat satelite
54118 satelito      | satelitºo : satellite (t.s.)
54124 satena       | satenºa : de satin // satiné
54125 sateneto      | satenºeto : satinette
54123 sateno       | satenºo : satin (tex.)
54088 sati        | satªi : être rassasié, repu, assouvi (f.)
54089 satigi       | satªig¹i : rassasier, assouvir (instincts), repaître (yeux)
54127 satio        | satiºo : suttée, sâti (rel.)
54130 satira       | satirºa : satirique
54138 satira       | satira : satyrique
54135 satiriazo      | satiriazºo : satyriasis, priapisme (méd.)
54133 satiristo      | satiristºo : un satirique
54129 satiro       | satirºo : satire (litt.)
54131 satiro       | satirºo : satiriser
54137 satiruso      | satiruso : satyre (myth.) // satyre* (homme lubrique)
54090 satiĝi       | satªiĝ¹i : se rassasier // se gorger, se soûler de (f.)
54091 satmanĝi      | satªmanĝ¹i : manger à sa suffisance, tout son content, tout son soûl
54141 satrapio      | satrapºiºo : satrapie
54140 satrapo       | satrapºo : satrape (p. f.)
54092 sattrinki      | satªtrink¹i : boire à sa suffisance, tout son content, tout son soûl
54144 saturado      | saturadºo : saturation (p. f.)
54145 saturebla      | satureblªa : saturable
54146 satureco      | saturecºo : saturation (phs.)
54156 satureo       | satureo : sarriette (bot.)
54143 saturi       | saturi : saturer (ch.) // saturer (f.), imprégner, pénétrer, imbiber de // abreuver, baigner, gorger de
54149 saturilo      | saturilºo : saturateur
54150 saturita      | saturita : saturé // trempé, gorgé, imprégné // riche, intense (։couleur)
54147 saturiĝi      | saturiĝ¹i : arriver à saturation
54159 saturna       | saturna : saturnien
54162 saturnalioj     | saturnalio³j : les Saturnales (ant.)
54165 saturnia pavo    ¦ saturnia pavo : grand paon (ent.)
54164 saturnio      | saturnio : saturnie (ent.)
54160 saturnismo     | saturnismºo : saturnisme = plumbismo
54158 Saturno       | Saturnºo : Saturne (myth. astr.)
54151 saturpunkto     | saturpunktºo : point de saturation
54167 Saulo        | Saulºo : Saül (B.)
54191 sava        | sav¹a : qui sauve, salutaire // de sécurité
54192 Sava Armeo     ¦ Sav¹a Armeºo : l'armée du Salut
54193 savado       | sav¹adºo : sauvetage
54217 savano       | savanºo : savane (géogr.)
54194 savanto       | sav¹antªo : sauveur, sauveteur la Savanto : le Sauveur (rel.)
54220 savarino      | savarinºo : savarin (cuis.)
54199 savarmeano     | sav¹armeºan³o : un salutiste
54222 savarto       | savarto : savart (mus.)
54200 savboato      | sav¹boatºo : bateau de sauvetage
54202 savelirejo     | sav¹el¨irejºo : sortie de secours
54188 savi        | sav¹i : sauver (t.s.), sauvegarder // garantir de, protéger contre, (faire) éviter, épargner (qqch. à qqn.)
54196 savisto       | sav¹istºo : sauveteur (professionnel)
54197 savito       | sav¹itªo : un rescapé
54195 saviĝi       | sav¹iĝ¹i : se sauver, se tirer de (danger), s'en tirer, en réchapper, (s') échapper
54204 savjako       | sav¹jakºo : gilet de sauvetage
54205 savklapo      | sav¹klapºo : soupape de sûreté
31751 savkopio      | sav¹kopi¹o : copie de sécurité
54190 savo        | sav¹o : salut, sauvegarde
54203 savofloso      | sav¹ofloso : radeau de sauvetage
54225 savoja       | savojºa : savoisien
08215 savoja brasiko   ¦ savojºa brasikºo : chou de milan
54226 Savojano      | Savojºan³o : Savoyard
54227 savojbiskvito    | savojºbiskvitºo : biscuit de Savoie
54228 savojbrasiko    | savojºbrasikºo : chou frisé, chou de Milan (bot.)
54224 Savojo       | Savojºo : Savoie
54207 savostacio     | sav¹o¨staciºo : poste de secours (plage …)
54206 savringo      | sav¹ringºo : bouée de sauvetage
54201 savujo       | sav¹uj³o : bouée de sauvetage  ???
54210 savzono       | sav¹zonºo : ceinture de sauvetage
54208 savŝnuro      | sav¹ŝnurºo : garde-corps, sauvegarde (mar.)
54209 savŝtuparo     | sav¹ŝtuparo : escalier de secours
53399 saĝa        | saĝªa : sage, sensé, entendu, avisé, judicieux // savant, habile
53400 saĝe        | saĝªe : sagement, risonnablement
53401 saĝo        | saĝªo : sagesse, jugement // raison, esprit // savoir, habileté
53405 saĝaĵo       | saĝªaĵºo : un acte de sagesse, un trait de sagesse
53407 saĝigi       | saĝªig¹i : rendre sage, assagir
53408 saĝiĝi       | saĝªiĝ¹i : devenir sage, s'assagir
53409 saĝisto       | saĝªistºo : sophiste, ergoteur
53410 saĝisti       | saĝªisti : sophister, ergoter
53411 saĝulo       | saĝªul³o : un sage // un bon esprit, un habile
53413 saĝumi       | saĝªum³i : subtiliser, argutier, ratiociner, ergoter, couper les cheveux en quatre*, chercher la petite bête*
53414 saĝumo       | saĝªum³o : subtilité, argutie, ratiocination
53415 saĝodento      | saĝªo¨dentºo : dent de sagesse
53430 Saĥalino      | Saĥalinºo : Sakhaline
54169 saŭco        | saŭco : sauce
54170 saŭcaĵo       | saŭcaĵºo : une fricassée = frikasaĵo
54171 saŭcujo       | saŭcujºo : saucière
54172 saŭcoĉerpilo    | saŭcoĉerp¹ilºo : cuillère à sauce
54176 saŭda        | saŭdªa : saoudite
54177 Saŭd-Arabio     | Saŭdª-Arabio : Arabie saoudite
54179 saŭdado       | saŭdadºo : nostalgie, mélancolie (litt.)
54181 saŭno        | saŭno : sauna
54183 saŭro        | saŭrºo : saurien (zoo.)
54184 saŭrovostuloj    | saŭrºo¨vostºul³o³j : saururés, saururidés
54186 saŭrkraŭto     | saŭrkraŭtºo : choucroute (cuis.)
54230 sbiro        | sbirºo : sbire (hist.)
54234 scena        | scenºa : scénique
54236 scenara knabino   ¦ scenºara knabºin³o : une scripte (ciné.)
54237 scenaristo     | scenºaristºo : scénariste
54235 scenaro       | scenºar³o : scénario (ciné.)
62941 sceneja timo    ¦ sceneja tim¹o : trac
54240 scenejmuziko    | scenºej³muzikºo : musique de scène
54238 scenejo       | scenºej³o : scène (lieu), théâtre (des opérations …)
54242 scenlaboristo    | scenºlabor¹istºo : machiniste (th.)
54232 sceno        | scenºo : scène (t.s.)
54241 scenografio     | scenºo¨graf¯iºo : scénographie
54252 sceptro       | sceptro : sceptre
54262 sciado       | sci¹adºo : le savoir, la connaissance (d'une langue …)
54272 sciama       | sci¹ama : curieux de savoir
54273 sciavida      | sci¹avidªa : curieux de savoir, avide d'apprendre
54263 sciaĵo       | sci¹aĵºo : une information
54265 sciema       | sci¹em³a : curieux, qui a envie de s'instruire
54297 scienca       | sciencºa : scientifique
54298 science       | sciencºe : scientifiquement
54299 scienceco      | sciencºecºo : scientificité
54304 sciencfikcio    | sciencºfikcio : science-fiction (litt.)
54301 sciencismano    | sciencºismºan³o : scientiste
54300 sciencismo     | sciencºismºo : scientisme
54303 sciencisto     | sciencºistºo : un savant, un homme de science
54292 scienco       | sciencºo : science
54302 scienculo      | sciencºulo : un savant, un homme de science
54266 scieti       | sci¹eti : se douter de, avoir vent de, flairer (f.), suspecter
54254 scii        | sci¹i : savoir
54255 scii lingvon    ¦ sci¹i lingvºo³n : connaître une langue, posséder une langue
54257 scii pri io     ¦ sci¹i pri io : connaître l'existence de quelque chose, en avoir entendu parler
54267 sciigi       | sci¹ig¹i : avertir, annoncer, apprendre (qqch. à qqn.), faire savoir, informer, notifier
54268 sciigo       | sci¹igo : information, renseignement, avis, nouvelle
54271 sciinda       | sci¹indªa : intéressant
14679 sciiĝi el la gazetaro ¦ sci¹iĝ¹i el la gazetºar³o : apprendre par la presse
54270 sciiĝi       | sci¹iĝ¹i : être informé, instruit, averti (de qqch.), apprendre une nouvelle
54308 Scila        | Scil¯a : Scylla (myth.)
54306 scilo        | scilºo : scille (bot.)
54312 scintilado     | scintil¹adºo : scintillation
54310 scintili      | scintil¹i : scintiller (astr.)
54311 scintilo      | scintil¹o : scintillation
54313 scintilografio   | scintil¹o¨graf¯iºo : scintigraphie
54314 scintilogramo    | scintil¹o¨gram¯o : image scintigraphique
54315 scintilometro    | scintil¹o¨metr¯o : scintillomètre (astr.)
54316 scintiloskanilo   | scintil¹o¨skan¹ilºo : détecteur, gammacaméra  ??? skan¹ est à créer
54259 scio        | sci¹o : le fait de savoir // ce qu'on sait
54261 scioj        | sci¹o³j : les connaissances (scolaires …)
54274 scioplena      | sci¹o¨plenªa : savant, docte
54318 Scipiono      | Scipiono : Scipion
54275 sciplena      | sci¹plenªa : savant, docte
54276 scipovi       | sci¹pov¹i : avoir (une langue …)
54320 scirpo       | scirpo : scirpe = skirpo
54323 Scitio       | Scitio : Scythie
54321 Scito        | Scito : Scythe
54322 scito        | scito : scythe, ecytique
54324 Scitujo       | Scitujºo : Scythie
54328 sciuredoj      | sciurºedºo¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes sciuridés
54326 sciuro       | sciurºo : écureuil (mam.)
54330 sciuroptero     | sciurºo¨pter¯o : écureuil volant, polatouche (mam.)
54278 scivola       | sci¹vol¹a : curieux, inquisiteur (։regard), investigateur
54279 scivoleco      | sci¹vol¹ecºo : curiosité
54280 scivolemo      | sci¹vol¹em³o : désir de savoir, curiosité
54277 scivoli       | sci¹vol¹i : vouloir savoir, être curieux de
54332 se         | se : (conjonction) si, au cas où, à supposer que
02451 se almenaŭ     ¦ se almenaŭ : si seulement
67211 se diri la veron  ¦ se dir¹i la verªo³n : à dire vrai
31650 se estos konvene  ¦ se est¹os konven¹e : s'il y a lieu
54337 se eĉ        ¦ se eĉ : même si
54339 se eĉ malmulte vi laborus ¦ se eĉ mal¨multªe vi labor¹us : pour peu que vous travailliez
23846 se iam vi min amis ¦ se i²am vi mi³n am¹is : si jamais vous m'avez aimé
54334 se li (nur) ĉeestus ¦ se li (nur) ĉeest¹us : si seulement il était là !
65867 se mi petus lin, li dirus al mi la veron ¦ se mi pet¹us lin, li dir¹us al mi la vero³n : si je lui demandais, il me dirait la vérité  ???j'ai mis us pour os et is???
54340 se ne        ¦ se ne : sinon, sans quoi
54336 se ne paroli pri la hundo ¦ se ne parol¹i pri la hundºo : sans parler du chien
54335 se tiel diri    ¦ se ti²el dir¹i : pour ainsi dire
54333 se vi havos okazon ¦ se vi hav¹os okaz¹o³n : si vous en avez l'occasion
63440 se vi parolas en tiu tono ¦ se vi parol¹as en ti²u tonºo : si vus le prenez sur ce ton
54342 seanco       | seancºo : séance (assemblée …) // séance (de pose, de soins, de spiritisme …)
54345 seba        | sebºa : de suif
54346 seba kisto     ¦ sebºa kistºo : kyste sébacé, loupe, tanne (méd.)
54356 Sebastiano     | Sebastian¯o : Sébastien
54354 sebasto       | sebasto : sébaste (ich.)
54358 Sebastopolo     | Sebastopolo : Sébastopol
54348 sebeca       | sebºecªa : sébacé (anat.)
54351 sebelfluo      | sebºel¨flu¹o : séborrhée
54347 sebi        | sebºi : suiffer
54344 sebo        | sebºo : suif
54352 seborestaĵoj    | sebºorest¹aĵºo³j : cretons (cuis.)
54880 sebsaco       | sebsaco : sensation (phil. phl.)
54350 sebumaj glandoj   ¦ sebºum³aj glandºo³j : glandes sébacées
54349 sebumo       | sebºum³o : sébum
54361 secesiisto     | secesiistºo : sécessionniste
54360 secesio       | secesio : sécession (dr.)
54365 sed         | sed : (conjonction) mais
54371 sedativa      | sedativa : sédatif
54372 sedativo      | sedativo : un sédatif
54366 sedi        | sedi : (intr.) contredire, objecter
54375 sedimenta      | sedimenta : sédimentaire
54376 sedimentiĝo     | sedimentiĝ¹o : sédimentation
54377 sedimentiĝejo    | sedimentiĝ¹ej³o : bassin de sédimentation (géol.), bassin de décantation
54374 sedimento      | sedimento : sédiment (géol.)
54368 sedo        | sedo : sédum, orpin (bot.)
54379 Sefardoj      | Sefardºo¯j : les séfarades, sefardim (juifs d'Espagne)
54382 segado       | segadºo : sciage
01458 segaĵo       ¡ seg¹aĵºo : sciure ◆ seg¹i : scier
54383 segaĵo       | segaĵºo : sciure
54396 segboko       | segbokºo : chevalet à scier
54384 segejo       | segejºo : scierie
54381 segi        | segi : scier
54390 segildenta     | segildentºa : en dents de scie // denté (anat.)
54391 segilfaristo    | segilfar¹istºo : taillandier
54392 segilfiŝo      | segilfiŝºo : poisson-scie (ich.)
54393 segilframo     | segilframºo : monture de scie
54394 segilklingo     | segilklingo : tourne-à-gauche
24116 segilo       ¡ seg¹ilºo : scie ◆ seg¹i : scier (un scie sert à scier)
54385 segilo       | segilºo : scie
54395 segisto       | segistºo : scieur
54399 segligno      | seglignºo : bois de charpente
54400 segmaŝino      | segmaŝinºo : scie mécanique
54408 segmenta      | segmenta : segmentaire
54409 segmenta arko    ¦ segmenta arkºo : arc surbaissé (arch.)
54411 segmentado     | segmentadºo : segmentation
54410 segmenti      | segmenti : segmenter
54412 segmentiĝo     | segmentiĝ¹o : segmentation (bio.)
54407 segmento      | segmento : segment (géom. tech. zoo.)
54401 segmuŝo       | segmuŝo : tenthrède (ent.)
54403 segreduto      | segreduto : redan (mil.)
54415 segregacia     | segregacia : ségrégationniste
54416 segregaciema    | segregaciema : ségrégatif
54417 segregaciisto    | segregaciistºo : un ségrégationniste
54414 segregacio     | segregacio : ségrégation (pol.)
54404 segstreko      | segstrekºo : trait de scie
54405 segvojo       | segvojºo : voie (de la scie)
54397 segĉeno       | segĉenºo : chaîne de tronçonneuse
54430 sejna        | sejna : séquanien
54427 sejni        | sejni : pêcher à la senne, pêcher à la seine
54426 sejno        | sejno : senne, seine (filet)
54429 Sejno        | Sejno : la Seine
54432 Sejŝeloj      | Sejŝelo³j : Seychelles (îles)
54434 seka        | sekªa : sec (p. f.)
12935 seka doko      ¦ sekªa dokºo : cale sèche
33333 seka kuko      ¦ sekªa kukºo : gâteau sec, petit four
47355 seka pleŭrito    ¦ sekªa pleŭrito : pleurite
49912 seka pruno     ¦ sekªa prunºo : pruneau
58497 seka strekilo    ¦ sekªa strekºilºo : pointe sèche
54468 sekalo       | sekalo : seigle (bot.)
54469 sekalpano      | sekalpanºo : pain de seigle
54471 sekanto       | sekantºo : sécante (trigonométrie // géom.)
54477 sekcado       | sekc¹adºo : sectionnement
54480 sekcanta      | sekc¹antªa : sécant (adj.)
54481 sekcanta ebeno   ¦ sekc¹antªa ebenªo : plan sécant
54479 sekcanto      | sekc¹antªo : une sécante (géom.)
54478 sekcaĵo       | sekc¹aĵºo : coupe (au microscope)
54473 sekci        | sekc¹i : couper, sectionner (géom. méd.)
54496 sekcia limpado   ¦ sekcia limºpadºo : laie forestière
54497 sekciestro     | sekciestrºo : chef de service, de rayon…
54482 sekcilo       | sekc¹ilºo : scalpel
54498 sekcimarko     | sekcimarkºo : signature (typ.)
54495 sekcio       | sekcio : section, branche (d'une compagnie d'assurance), service (d'une administration), rayon (d'un grand magasin)
54474 sekco        | sekc¹o : coupe (arch. anat.)
54483 sekcopunkto     | sekc¹o¨punktºo : point d'intersection
54435 seke        | sekªe : à sec, au sec // sèchement
54436 sekeco       | sekªecºo : sécheresse // sicciété
54437 sekega       | sekªeg³a : aride
54500 sekestri      | sekestri : mettre sous séquestre
54453 sekforiĝi      | sekªfor¨iĝ¹i : humide
54439 sekigado      | sekªig¹adºo : séchage, essorage, essuyage // dessiccation
54440 sekigatoro     | sekªig¹atorºo : sécheur (tech.)
54441 sekigejo      | sekªig¹ej³o : séchoir (à linge) // sécherie (de poissons)
24005 sekigi       ¡ sekªig¹i : sécher ◆ sekªa : sec
54438 sekigi       | sekªig¹i : faire sécher // essorer (linge) // essuyer (vaisselle) // tarir (une source)
54442 sekigilo      | sekªig¹ilºo : un siccatif // séchoir (à cheveux …)
54443 sekigita      | sekªig¹itªa : tapéᵉ (applati et séché au four :fruit)
54445 sekigloko      | sekªig¹lokºo : étendoir
54449 sekigoŝranko    | sekªig¹o¨ŝrankºo : armoire sèche-linge
54446 sekigpaliso     | sekªig¹paliso : tendoir
54447 sekigrako      | sekªig¹rakºo : séchoir à linge
54444 sekigujo      | sekªig¹ujºo : dessiccateur, séchoir (ch.)
54448 sekigŝnuro     | sekªig¹ŝnurºo : corde à linge
35752 sekiĝinta ligno   ¦ sekªiĝ¹inta lignºo : bois sec
54450 sekiĝi       | sekªiĝ¹i : sécher, se dessécher, se flétrir, se faner
54451 sekiĝema      | sekªiĝ¹em³a : siccatif (adj.)
54452 sekiĝinta      | sekªiĝ¹intªa : à sec, tari
54502 sekojo       | sekojo : séquoia (bot.)
54454 sekpiede      | sekªpiedºe : à pied sec
54455 sekpinto      | sekªpintºo : pointe sèche (art.)
54456 sekpurigado     | sekªpurªig¹adºo : nettoyage à sec, dégraissage
54506 sekrecia      | sekreciºa : sécrétoire
54507 sekreciado     | sekreciºadºo : sécrétion (fonction)
54508 sekrecianta     | sekreciºant³a : sécréteur
54505 sekrecii      | sekreciºi : sécréter
54504 sekrecio      | sekreciºo : sécrétion (substance)
54512 sekreta       | sekretºa : secret, clandestin, caché
18485 sekreta fonduso   ¦ sekretºa fondusºo : fonds secrets
24848 sekreta inko    ¦ sekretºa inkºo : encre sympathique
54513 sekreta inko    ¦ sekretºa inkºo : encre sympathique
54528 sekretaria     | sekretariºa : de secrétaire
54533 Sekretariato    | Sekretariato : secrétariat (d'état, de l'O.N.U. …)
54529 sekretarieco    | sekretariºecºo : secrétariat (fonction, rang)
54530 sekretariejo    | sekretariºej³o : secrétariat (bureaux)
54531 sekretariino    | sekretariºin³o : une secrétaire (femme)
54526 sekretario     | sekretariºo : un secrétaire (homme)
54517 sekretaĵo      | sekretºaĵºo : cachotterie
54514 sekrete       | sekretºe : en secret, en cachette, à la dérobée
31191 sekrete interkonsenti ¦ sekretºe inter¨konsent¹i : être d'intelligence avec, pactiser avec
54518 sekreteco      | sekretºecºo : caractère secret (de qqch.), confidentialité
54519 sekretema      | sekretºem³a : discret
54520 sekretemo      | sekretºem³o : discrétion
54515 sekreti       | sekretºi : dire en secret, confier à l'oreille // intriguer, comploter
54521 sekretigi      | sekretºig¹i : tenir secret
54510 sekreto       | sekretºo : un secret
54457 sekreĝima      | sekªreĝima : au régime sec
54536 seksa        | seksºa : du sexe, sexuel
54538 seksa malsano    ¦ seksºa mal¨sanªo : maladie vénérienne
54537 seksa membro    ¦ seksºa membrºo : verge, pénis
54572 seksagesimo     | seksagesimºo : sexagésime (rel.)
54543 seksallogo     | seksºallogo : sex-appeal, attrait sexuel
54545 seksarda      | seksºardªa : en rut
54544 seksardo      | seksºardªo : rut
54546 seksatenco     | seksºatenc¹o : viol, attentat à la pudeur
54539 sekseco       | seksºecºo : sexualité
54547 sekshavanta     | seksºhav¹antªa : sexué
54548 sekshontemo     | seksºhontemo : pudeur = pudoro
54541 seksilo       | seksºilºo : pénis // vulve
54549 seksimpulso     | seksºimpulsºo : désir sexuel
54540 seksiĝo       | seksºiĝ¹o : sexualisation
54550 sekskontaĝa malsano ¦ seksºkontaĝa mal¨sanªo : maladie sexuellement transmissible (M.S.T.)
54551 sekskuniĝi     | seksºkun¨iĝ¹i : s'accoupler, coïter, copuler, coucher (coïter), baiser, faire l'amour
54552 sekskuniĝo     | seksºkun¨iĝ¹o : coït, copulation = kopulacio
54553 seksmatura     | seksºmaturªa : pubère
54554 seksmatureco    | seksºmaturªecºo : puberté
54535 sekso        | seksºo : sexe // (vx.) genre (gr.)
54556 seksologio     | seksºo¨log¯iºo : sexologie
54555 seksologo      | seksºo¨log¯o : sexologue
54557 seksorgano     | seksºorganºo : organes sexuel
19885 seksoĉelo      | seksºo¨ĉelºo : gamète (bio.)
54574 sekstanto      | sekstantºo : sextant (mar.)
63276 seksto       | sekstºo : sexte (rel.)
54542 seksumi       | seksºum³i : coïter
54558 seksurĝo      | seksºurĝo : désir sexuel
54577 sekta        | sektºa : de secte, sectaire
54578 sektano       | sektºan³o : membre d'une secte
54579 sektemo       | sektºem³o : sectarisme
54581 sektismano     | sektºismºan³o : un sectateur
54580 sektismo      | sektºismºo : sectarisme
54576 sekto        | sektºo : secte
54584 sektora       | sektorºa : du secteur
54583 sektoro       | sektorºo : secteur (t.s.)
54586 sekulara      | sekulara : séculier (rel.)
54587 sekulareco     | sekularecºo : sécularité
54588 sekularigi     | sekularigi : séculariser
54590 sekularizi     | sekulariz¹i : séculariser = sekularigi
54595 sekundanto     | sekundantºo : témoin (duel)
54597 sekundara      | sekundara : secondaire (anat. géol. élec. tech.)
59550 sekundara ŝafto   ¦ sekundarªa ŝaftºo : arbre secondaire (méc.)
54592 sekundo       | sekundo : une seconde (temps, géom. escrime, mus.)
54593 sekundomontrilo   | sekundo¨montr¹ilºo : l'aiguille des secondes, trotteuse
54599 sekura       | sekurªa : sûr, qui est en sûreté, à l'abri du péril, qui ne court aucun risque // sûr, qui n'offre pas de risque
54605 sekurbutono     | sekurªbutonºo : cran de sûreté (revolver …), cran d'arrêt (couteau)
54600 sekureco      | sekurªecºo : sécurité
54601 sekurecvitro    | sekurªecvitrºo : verre Sécurit, verre de sécurité
54603 sekuriga      | sekurªiga : de sûreté, de secours (։sortie, frein)
66337 sekuriga valvo   ¦ sekurªiga valvºo : soupape de sûreté
54602 sekurigi      | sekurªig¹i : mettre en sécurité, mettre à l'abri
54607 sekursonorilo    | sekurªsonor¹ilºo : sonnette d'alarme
54609 sekurvalvo     | sekurªvalvºo : soupape de sûreté
54610 sekurzono      | sekurªzonºo : ceinture de sécurité
54606 sekurĉambro     | sekurªĉambrºo : chambre forte
54608 sekurŝranko     | sekurªŝrankºo : coffre-fort
54615 sekva        | sekv¹a : subséquent, qui s'en suit
54618 sekvado       | sekv¹adºo : poursuite (de qqch.), observance
54634 Sekvano       | Sekvanºo : la Seine = Sejno
54620 sekvanta      | sekv¹antªa : suivant (adj.)
54622 sekvantaro     | sekv¹antªar³o : la suite (de qqn.), cortège
54621 sekvanto      | sekv¹antªo : un suivant, disciple // suiveur
54613 sekvas, ke     ¦ sekv¹as, ke : il en découle que
54619 sekvaĵo       | sekv¹aĵºo : suite (d'un texte), suites (d'une maladie)
54616 sekve        | sekv¹e : par suite, par conséquent, donc
54617 sekve de tio    ¦ sekv¹e de ti²o : en suite de quoi, en conséquence
54636 sekvenco      | sekvenco : séquence (mus. ciné. cartes)
54638 sekvestri      | sekvestr¹i : mettre sous séquestre
54639 sekvestro      | sekvestr¹o : séquestre (dr. méd.)
54612 sekvi        | sekv¹i : suivre (p. f.), aller après // suivre, se conformer à, s'attacher à // s'ensuivre, résulter
54623 sekvigi       | sekv¹ig¹i : faire suivre (qqn. ou qqch.)entraîner (une conclusion)
54458 sekvinbero     | sekªvinºberºo : raisin sec = rosino
54614 sekvo        | sekv¹o : suite (logique), conséquence
54641 sekvojo       | sekvojºo : séquoia (bot.)
54625 sekvoriĉa      | sekv¹o¨riĉªa : lourd de conséquences
54626 sekvosigno     | sekv¹o¨signºo : trace
54645 sela        | selºa : en selle (anat. :articulation)  ???
54667 selaginelacoj    | selaginelºacºo¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes sélaginellacées
54666 selaginelo     | selaginelºo : sélaginelle (bot.)
54669 selakoj       | selako³j : sélaciens (ich.)
54671 selakto       | selaktºo : petit-lait
54664 selao        | selao : pèlerin (ich.)
54649 selarko       | selºarkºo : arçon
54647 selejo       | selºej³o : sellerie
54673 selekti       | selekt¹i : sélectionner (bot. zoo. rad. …)
54676 selektilo      | selekt¹ilºo : sélecteur (tech.)
54677 selektisto     | selekt¹istºo : sélectionneur
54678 selektitaro     | selekt¹itaro : une sélection, un choix de
54679 selektiva      | selekt¹iva : sélectif (rad.)
54680 selektiveco     | selekt¹ivecºo : sélectivité
54674 selekto       | selekt¹o : sélection
54683 selenido      | selenºidºo : séléniure
54682 seleno       | selenºo : sélénium (ch.)
54684 selenĉelo      | selenºĉelºo : cellule au sélénium (photo-résistance)
54651 selfarado      | selºfar¹adºo : sellerie (art.)
54652 selfaristo     | selºfar¹istºo : sellier
54653 selflanko      | selºflankºo : côté du montoir
54654 selforma      | selºformºa : ensellé, en dos d'âne
54646 seli        | selºi : seller
54648 selisto       | selºistºo : sellier
54655 selkovraĵo     | selºkovraĵºo : housse
54643 selo        | selºo : selle (cheval, vélo) // sommier (de violon)
54656 selsako       | selºsakºo : fonte // sacoche (vélo)
54686 Selters-akvo    | Selters-akvºo : eau de Seltz
54657 selzono       | selºzonºo : sangle
54650 selĉevalo      | selºĉevalºo : cheval de selle
54689 sema        | semºa : de la semence, séminal
54691 semado       | semºadºo : semailles // sémination (bot.)
54719 semafori      | semafori : transmettre par sémaphore
54718 semaforo      | semaforo : sémaphore // feux de signalisation, feux tricolores
54723 semajna       | semajnºa : de semaine // hebdomadaire
54727 semajnfina domo   ¦ semajnºfin¹a domºo : résidence secondaire
54725 semajnfino     | semajnºfin¹o : week-end
54721 semajno       | semajnºo : semaine
54726 semajnofina domo  ¦ semajnºo¨fin¹a domºo : résidence secondaire
54724 semajnofino     | semajnºo¨fin¹o : week-end
54728 semajnotago     | semajnºo¨tagºo : jour ouvrable
54733 semantemo      | semantemo : sémantème (gr.)
54736 semantika      | semantikºa : sémantique (adj.)
54737 semantikisto    | semantikºistºo : sémanticien
54735 semantiko      | semantikºo : la sémantique (gr.)
54693 semanto       | semºant³o : semeur
54692 semaĵo       | semºaĵºo : des graines (pour oiseaux …)
54699 sembedo       | semºbedºo : planche, couche (de semis)
54694 semero       | semºero : grain de semence
54739 semestro      | semestrºo : semestre
54701 semgrajno      | semºgrajnºo : grain de semence
54690 semi        | semºi : semer (p. f.)
54741 semi        | semi¨ : (préfixe) à moitié, semi-[¨…]
36517 semi lolon     ¦ semºi lolo³n : semer la zizanie
54742 semicirklaj duktoj ¦ semi¨cirklºaj duktºo³j : canaux semi-circulaires
54746 semida       | semidºa : sémitique
54747 semidismo      | semidºismºo : sémitisme
54745 semido       | semidºo : sémite (fils de Sem, un des fils de Noé) // juif, israélite
54695 semilo       | semºilºo : semoir
54751 seminariano     | seminariºan³o : séminariste // participant (à un séminaire d'étude …)
54750 seminario      | seminariºo : séminaire (t.s.)
54753 semiologio     | semiologio : sémiologie (méd.)
54755 Semirama      | Semiram¯a : Sémiramis
54697 semitaro      | semºitaro : semis
54696 semitaĵo      | semºitªaĵºo : semis
54702 semmaŝino      | semºmaŝinºo : semeuse
54688 semo        | semºo : semence, graine // sperme // descendance, lignée, postérité
54700 semodona      | semºo¨don¹a : séminifère
54757 semolo       | semolo : semoule (cuis.)
54705 semotaŭga      | semºo¨taŭg¹a : arable
54706 semotempo      | semºo¨tempºo : semailles (temps des)
54759 sempervivo     | sempervivºo : joubarbe (bot.)
54703 semriĉa       | semºriĉªa : grenu // monté en graine
54698 semujo       | semºuj³o : tégument, péricarpe
54707 semvendejo     | semºvend¹ej³o : graineterie
54708 semvendisto     | semºvend¹istºo : grainetier
54704 semŝelo       | semºŝelºo : tégument, péricarpe
54761 sen         | sen : (préposition) sans
54765 sen         | sen¨ : (préfixe) sans, a[¨…], an[¨…], im[¨…], in[¨…]
54773 sen         ! sen³ : (morphème) même sens (sans) que la préposition (sen)
23839 sen ia skrupulo   ¦ sen i²a skrupulºo : sans le moindre scrupule
31156 sen konscieco    ¦ sen konsci¹ecºo : perte de connaissance, absence (méd.)
36417 sen konstanta loĝloko ¦ sen konstantªa loĝ¹lokºo : sans domicile fixe
54260 sen mia scio    ¦ sen mi³a sci¹o : à mon insu
57437 sen spirhalto    ¦ sen spir¹halt¹o : sans reprendre haleine
54763 sen tio, ke     ¦ sen ti²o, ke : sans que
66313 sen valoriĝi    ¦ sen valorºiĝ¹i : se déprécier, se dévaloriser (f.)
01005 senaera       | sen¨aerºa : vide
01070 senafekta      | sen¨afekt¹a : sans artifice, sans façon
01071 senafekteco     | sen¨afekt¹ecºo : simplicité, le naturel
01199 senagado      | sen¨ag¹adºo : inactivité, désœuvrement
54838 Senagambio     | Senagambio : Sénégambie (hist.)
01529 senakcentita    | sen¨akcentºitªa : atone, non accentué
01992 senakva       | sen¨akvºa : à sec, privé d'eau // anhydre
01993 senakviga      | sen¨akvºig¹a : déshydratant
01994 senakvigi      | sen¨akvºig¹i : déshydrater // essorer
01995 senakviĝo      | sen¨akvºiĝ¹o : déshydratation
02327 senalie       | sen¨aliªe : sans plus
02433 senalkohola     | sen¨alkoholºa : sans alcool, hygiénique (։boisson)
02705 senama       | sen¨am¹a : froid, indifférent
02784 senambicia     | sen¨ambiciºa : désintéressé, modeste
02907 senamika      | sen¨amikºa : sans amis
03410 senanima      | sen¨animºa : inanimé
26204 senantaŭjuĝa    | sen¨antaŭ¨juĝ¹a : sans idée préconçue, sans prévention
54780 senao        | senao : séné (bot.)
03894 senapetiteco    | sen¨apetitºecºo : anorexie (méd.)
03925 senaplombigi    | sen¨aplombºig¹i : décontenancer, désarçonner (f.)
04186 senarbigi      | sen¨arbºig¹i : déboiser
04552 senarma       | sen¨arm¹a : sans défense, nu (f.)
04698 senarta       | sen¨artºa : sans art // simple, naïf
04724 senartifika     | sen¨artifikºa : droit, de bonne foi// simple, naturel, sans apprêt
04327 senarĝentigi    | sen¨arĝentºig¹i : désargenter (qqch.)
54783 senata       | senatºa : du sénat
54785 senatana      | senatºanºa : sénatorial
54784 senatano      | senatºan³o : sénateur
54786 senatejo      | senatºejºo : palais du sénat, Chambre haute
05105 senatenda      | sen¨atend¹a : sans retard // inattendu
05128 senatenta      | sen¨atentªa : étourdi, négligent, distrait
05129 senatenteco     | sen¨atentªecºo : inattention
54782 senato       | senatºo : sénat
05957 senbalastigi    | sen¨balastºig¹i : délester
05958 senbalastiĝi    | sen¨balastºiĝ¹i : jeter du lest
06263 senbarba      | sen¨barbºa : imberbe // glabre
54767 senbarba      ¦ sen¨barbºa : imberbe
06509 senbate       | sen¨bat¹e : sans coup férir
06572 senbaza       | sen¨bazºa : non fondé, déraisonnable, en l'air
06652 senbedaŭre     | sen¨bedaŭr¹e : sans regret
06895 senberigi      | sen¨berºig¹i : égrener
06896 senberigo      | sen¨berºigo : égrenage (des mûres …)
07042 senbezona      | sen¨bezon¹a : inutile, vain, superflu
07095 senbienigi     | sen¨bienºig¹i : déposséder, évincer (dr.)
07519 senblova      | sen¨blov¹a : calme (։air)
07697 senboltigi     | sen¨boltºig¹i : déboulonner
07943 senborda      | sen¨bordºa : sans bords, sans rivages
08128 senbraka      | sen¨brakºa : sans bras
08181 senbranĉigi     | sen¨branĉºig¹i : émonder, ébrancher
08182 senbranĉigo     | sen¨branĉºig¹o : ébranchage
08319 senbrida      | sen¨bridºa : sans bride // effréné, débridé, déréglé
08320 senbrideco     | sen¨bridºecºo : dévergondage, débordements
08321 senbridigi     | sen¨bridºig¹i : mettre la bride sur le cou, déchaîner // = malbridi
08382 senbrila      | sen¨bril¹a : terne, morne, éteint (։regard), blafard (։éclairage)
08529 senbrua       | sen¨bru¹a : sans bruit, silencieux
19568 senbrua furzo    ¦ sen¨bru¹a furz¹o : vent
08531 senbruigilo     | sen¨bru¹ig¹ilºo : un silencieux (auto, arme)
09145 senceda       | sen¨ced¹a : obstiné (qqn.) // pressant, insistant (qqch.)
09226 sencela       | sen¨celºa : sans but, qui ne mène à rien, vain (։effort), gratuit (։acte)
09227 sencele       | sen¨celºe : au hasard, en l'air (։tentative)
09228 senceleco      | sen¨celºecºo : vanité, inutilité.
09450 sencerba      | sen¨cerbºa : écervelé
09451 sencerbigi     | sen¨cerbºig¹i : décerveler
09452 sencerbulo     | sen¨cerbºul³o : un imbécile
09476 senceremonia    | sen¨ceremoniºa : intime (։mariage) // familier, sans façon
09477 senceremonie    | sen¨ceremoniºe : sans cérémonie, à la bonne franquette
09818 sencintrigi     | sen¨cintrºig¹i : décintrer (arch.)
54788 senco        | sencºo : sens, acception (d'un mot, d'une phrase), sens (des aiguilles d'une montre …) (phs. méc.)
54790 sencoriĉa      | sencºo¨riĉªa : riche de sens, expressif
54791 sencoturno     | sencºo¨turn¹o : équivoque (mot)
54789 sencumo       | sencºum³o : sens (math. direct, trigonométrisue, positif …)
03621 senda anteno    ¦ send¹a antenºo : antenne émettrice
10933 sendanka      | sen¨dank¹a : ingrat (p. f.)
10934 sendankeco     | sen¨dank¹ecºo : ingratitude
10935 sendankulo     | sen¨dank¹ul³o : un ingrat
10903 sendanĝera     | sen¨danĝerºa : sans danger, anodin // sûr = sekura
10904 sendanĝereco    | sen¨danĝerºecºo : innocuité // sécurité
10905 sendanĝerigi    | sen¨danĝerºig¹i : mettre en sûreté, à l'abri
46670 sendanĝera pinglo  ¦ sen¨danĝerºa pinglºo : épingle de ( sûreté // nourrice )
10976 sendata       | sen¨datºa : sans date, non daté
11029 sendaŭreco     | sen¨daŭr¹ecºo : caractère transitoire, courte durée (d'un phénomène …)
54807 sendaĵo       | send¹aĵºo : un envois, missive, colis…
11134 sendecida      | sen¨decid¹a : indécis, irrésolu, hésitant
11167 sendefenda     | sen¨defend¹a : sans défense, désarmé (f.)
29439 sendekliniĝe    | sen¨de¨klin¹iĝ¹e : droit devant soi, sans se laisser arrêter
11640 sendenta      | sen¨dentºa : édenté
11641 sendentuloj     | sen¨dentºul³o¯j : lᵃ ᶠᵃᵐⁱˡˡᵉ ᵈes édentés (mam.)
45700 sendependa     | sen¨de¨pend¹a : indépendant
45701 sendepende     | sen¨de¨pend¹e : avec indépendance, librement
45702 sendependeco    | sen¨de¨pend¹ecºo : indépendance
54812 sendespezoj     | send¹espezo³j : frais d'envoi
65274 sendeturne     | sen¨deturn¹e : fixement, sans broncher
11881 sendeviga      | sen¨dev¹ig¹a : qui n'engage pas, qui n'oblige pas, sans engagement
11880 sendevigi      | sen¨dev¹ig¹i : exempter, dispenser
54803 sendi        | send¹i : envoyer (qqn.) // envoyer, adresser, expédier, faire parvenir (qqch.) // lancer, jeter (f.)
54804 sendi venigi iun  ¦ send¹i venigi i²u³n : envoyer chercher quelqu'un
54805 sendi voki iun   ¦ send¹i vok¹i i²u³n : faire appeler quelqu'un
11976 sendia       | sen¨diºa : sans Dieu, sans dieux, athée, irréligieux
11977 sendieco      | sen¨diºecºo : athéisme, irréligion
12167 sendifekta     | sen¨difekt¹a : intact, indemne, sans dommage, sain et sauf
12177 sendiference    | sen¨diferenc¹e : indistinctement, indifféremment, sans distinction
54808 sendilo       | send¹ilºo : émetteur (rad. …)
54809 sendinto      | send¹intªo : expéditeur
12530 sendirekta     | sen¨direktºa : désemparé, qui n'obéit plus (qqch.)
12584 sendisciplina    | sen¨disciplinºa : indiscipliné, indocile
12585 sendisciplinigi   | sen¨disciplinºig¹i : détruire la discipline, démoraliser (troupes)
12678 sendiskute     | sen¨diskut¹e : sans conteste
12730 sendispute     | sen¨disput¹e : d'un commun accord
12772 sendistinge     | sen¨disting¹e : pêle-mêle
54811 senditaro      | send¹itaro : légation
54810 sendito       | send¹ito : un envoyé
11978 sendiuloj      | sen¨diºul³o³j : les sans-dieu (pol.)
12874 sendividendo    | sen¨dividendºo : ex-coupon
54806 sendo        | send¹o : envoi, expédition
54813 sendokosto     | send¹o¨kost¹o : frais d'envoi
13010 sendolora      | sen¨dolorºa : sans douleur, indolore
13011 sendoloreco     | sen¨dolorºecºo : analgésie
13013 sendoloriga     | sen¨dolorºig¹a : sédatif, calmant, analgésique
13012 sendolorigi     | sen¨dolorºig¹i : insensibiliser
54814 sendoricevilo    | send¹o¨ricevilºo : émetteur-récepteur
13199 sendorma      | sen¨dorm¹a : privé de sommeil // blanche (։nuit)
13200 sendormeco     | sen¨dorm¹ecºo : manque de sommeil, insomnie
54815 sendostacio     | send¹o¨staciºo : station émettrice
13249 sendote       | sen¨dotºe : sans dot
13356 sendrata      | sen¨dratºa : sans fil (։télégraphie)
13530 senduba       | sen¨dub¹a : certain, hors de doute
13531 sendube       | sen¨dub¹e : assurément, sans aucun doute
13579 sendukta glando   ¦ sen¨duktºa glandºo : glande endocrine
13620 sendungado     | sen¨dung¹adºo : chômage
13621 sendungulo     | sen¨dung¹ul³o : chômeur
54832 senecio       | senecio : séneçon (bot.)
54774 seneco       | sen³ecºo : manque, privation (de qqch.)
13867 senedukulo     | sen¨eduk¹ul³o : un mufle (f.)
13919 senedza       | sen¨edzºa : non mariée
13920 senedzineco     | sen¨edzºin³ecºo : célibat (de l'homme)
13943 senefektiveco    | sen¨efektivªecºo : irréalité
13977 senefika      | sen¨efik¹a : inefficace, inopérant, vain
13978 senefikeco     | sen¨efik¹ecºo : inefficacité
14013 senegala      | sen¨egalªa : sans égal, sans pareil, incomparable
54835 senegala      | senegalºa : (sénégalien ? ? ?) sénégalais (adj.)
54836 Senegalano     | Senegalºan³o : Sénégalais
54834 Senegalo      | Senegalºo : Sénégal (fleuve // Etat)
54840 Seneko       | Seneko : Sénèque
14614 senekzempla     | sen¨ekzemplºa : inouï, sans précédent
14784 senelekte      | sen¨elekt¹e : sans choix, au hasard = traf¹e-maltraf¹e
25472 senelireco     | sen¨el¨ir¹ecºo : situation sans issue
25473 senelirejo     | sen¨el¨ir¹ej³o : impasse, cul-de-sac
15073 senemocie      | sen¨emoci¹e : sans émotion, froidement
15074 senemocieco     | sen¨emoci¹ecºo : impassibilité
15221 senenergia     | sen¨energiºa : veule, mou
15222 senenergieco    | sen¨energiºecºo : manque d'énergie, mollesse, veulerie
15223 senenergiigi    | sen¨energiºig¹i : débiliter, anémier (f.)
22299 senenhava      | sen¨en¨hav¹a : creux, vide, nul (f.)
16697 senenhavaj fantazioj ¦ sen¨en¨hav¹aj fantaziºo³j : idées creuses
15343 senenvie      | sen¨envi¹e : de bon cœur, généreusement
15534 senerara      | sen¨erar¹a : exact, correct (։texte)
15678 senescepte     | sen¨escept¹e : sans exception, absolument
15692 senesenca      | sen¨esencºa : sans consistance, vain, irréel
54843 seneskalejo     | seneskalºej³o : sénéchaussée
54842 seneskalo      | seneskalºo : sénéchal
15791 senespera      | sen¨esper¹a : désespéré (։cas), perdu (։malade)
15838 senesprima     | sen¨esprim¹a : inexpressif
14100 seneĥa       | sen¨eĥºa : sans écho, sans réponse
16324 senfadena      | sen¨fadenºa : sans fil
61913 senfadena telegrafio ¦ sen¨fadenºa telegrafºiºo : t.s.F. sen
16325 senfadenisto    | sen¨fadenºistºo : un sans-filiste
16618 senfamulo      | sen¨famºul³o : un homme obscur
16735 senfara       | sen¨far¹a : inactif
16736 senfare       | sen¨far¹e : dans l'inaction
16950 senfebriga     | sen¨febrºig¹a : fébrifuge
17002 senfeligejo     | sen¨felºigejºo : voirie
17001 senfeligi      | sen¨felºig¹i : écorcher, équarrir // (f.) écorcher, exploiter (qqn.)
17003 senfeligisto    | sen¨felºig¹istºo : équarrisseur
17116 senfenestra     | sen¨fenestrºa : sans fenêtre, aveugle (։mur), noir (։cabinet)
17186 senferdeka     | sen¨ferdekºa : non ponté
17240 senfermenta     | sen¨fermentºa : non fermenté
17415 senfiera      | sen¨fierªa : dépourvu de fierté, sans dignité
17567 senfilulo      | sen¨filºul³o : quelqu'un qui n'a pas d' enfants
17662 senfina       | sen¨fin¹a : sans fin // infini (p. f.)
52403 senfina rimeno   ¦ sen¨fin¹a rimenºo : courroie sans fin
54388 senfina segilo   ¦ sen¨fin¹a segilºo : scie à ruban
60444 senfina ŝraŭbo   ¦ sen¨fin¹a ŝraŭbºo : vis sans fin
17663 senfinaĵo      | sen¨fin¹aĵºo : l'infini
38596 senfine melkebla bovino ¦ sen¨fin¹e melk¹eblªa bovºin³o : une vache à lait* (f.)
18060 senfleksia     | sen¨fleksiºa : invariable
18226 senflua       | sen¨flu¹a : stagnant
18287 senflugila     | sen¨flug¹ila : aptère, sans ailes
54770 senflugila     ¦ sen¨flug¹ila : aptère (sans ailes)
18432 senfolia      | sen¨foliºa : sans feuilles
18433 senfoliigi     | sen¨foliºig¹i : effeuiller, défeuiller
18434 senfoliiĝi     | sen¨foliºiĝ¹i : perdre ses feuilles
18481 senfonda      | sen¨fond¹a : sans fondement, sans motif, gratuit
18605 senforma      | sen¨formºa : informe, chaotique
18606 senformigi     | sen¨formºig¹i : rendre informe
18716 senforta      | sen¨fortªa : sans force, impuissant
18717 senforteco     | sen¨fortªecºo : manque de force, épuisement (méd.)
19213 senfrokiĝi     | sen¨frokºiĝ¹i : se défroquer
19344 senfrukta      | sen¨fruktºa : stérile (p. f.) // infructueux
54771 senfrukta      ¦ sen¨fruktºa : infructueux (stérile)
19345 senfruktiĝi     | sen¨fruktºiĝ¹i : perdre ses fruits
19346 senfruktulino    | sen¨fruktºul³in³o : femme stérile
19392 senfulgigi     | sen¨fulgºig¹i : décalaminer
19454 senfuma pulvo    ¦ sen¨fumºa pulvºo : poudre sans fumée
19473 senfunda      | sen¨fundºa : sans fond (։tonneau)
19487 senfundamenta    | sen¨fundamentºa : sans base, instable, en l'air
19474 senfundaĵo     | sen¨fundºaĵºo : abîme
19475 senfundigi     | sen¨fundºig¹i : défoncer
19709 sengajno      | sen¨gajn¹o : manque à gagner
19722 sengaleco      | sen¨galºecºo : acholie (méd.) // bénignité
19918 sengantigi     | sen¨gantºig¹i : déganter
19985 sengarda      | sen¨gard¹a : confiant
20286 sengenta      | sen¨gentºa : apatride
20557 sengista pano    ¦ sen¨gistºa panºo : pain sans levain, pain azyme
20603 senglaciigilo    | sen¨glacºiig¹ilºo : dégivreur (avi. …)
20793 senglora      | sen¨glorºa : sans gloire
21006 sengracia      | sen¨graciªa : sans grâce, disgracié
21220 sengrasa      | sen¨grasºa : maigre (։repas)
21221 sengrasigi     | sen¨grasºig¹i : dégraisser
60189 sengudra ŝnuro   ¦ sen¨gudrºa ŝnurºo : funin (mar.)
21552 sengusta      | sen¨gustºa : insipide, fade (p. f.)
21553 sengustiĝi     | sen¨gustºiĝ¹i : perdre tout goût, s'affadir
22035 senhalta      | sen¨halt¹a : sans relâche, continu, ininterrompu.
22145 senhara       | sen¨harºa : glabre // chauve
22146 senhareco      | sen¨harºecºo : calvitie
22148 senhariga      | sen¨harºig¹a : épilatoire
22147 senharigi      | sen¨harºig¹i : épiler
22149 senhariĝi      | sen¨harºiĝ¹i : perdre ses cheveux, ses poils
65430 senharulo      | sen¨harºul³o : un chauve
22222 senhaste      | sen¨hast¹e : à loisir
22297 senhava       | sen¨hav¹a : indigent, nécessiteux
22298 senhaveco      | sen¨hav¹ecºo : le besoin, la misère
22264 senhaŭtigi     | sen¨haŭtºig¹i : écorcher, dépouiller (animal)
22265 senhaŭtiĝi     | sen¨haŭtºiĝ¹i : peler, faire peau neuve, muer
22394 senhejma      | sen¨hejmºa : sans feu ni lieu
22395 senhejmulo     | sen¨hejmºul³o : vagabond
22567 senhelpa      | sen¨help¹a : abandonné, privé de secours, dans la détresse // impuissant, embarrassé, désarmé (f.) // irrémédiable
22568 senhelpeco     | sen¨help¹ecºo : délaissement, détresse // impuissance, embarras
22692 senherbigi     | sen¨herbºig¹i : désherber
22720 senheredigi     | sen¨hered¹ig¹i : déshériter
22830 senhezite      | sen¨hezit¹e : sans hésitation, sans hésiter
23362 senhoma       | sen¨homºa : inhabité, dépeuplé, désert
23363 senhomigi      | sen¨homºig¹i : dépeupler
23364 senhomigo      | sen¨homºig¹o : dépopulation
23437 senhonora      | sen¨honor¹a : infâme, perdu d'honneur
23438 senhonorigi     | sen¨honor¹ig¹i : ôter l'honneur à, avilir
23439 senhonorigo     | sen¨honor¹ig¹o : flétrissure
23458 senhonta      | sen¨hont¹a : effronté, éhonté
23459 senhonteco     | sen¨hont¹ecºo : effronterie, impudence, impudeur
23460 senhontulino    | sen¨hont¹ul³in³o : une drôlesse* , une dévergondée
23948 senideala      | sen¨idealºa : sans idéal, sec, prosaïque
54775 senigi je      ¦ sen³ig¹i je : priver de, dépouiller, frustrer, déposséder
54845 senila       | senilªa : sénile (méd.)
54846 senila       • sen¨ilºa : (inapte) ce mot est mal construit car le sen est une monnaie et pas un acte
54847 senileco      | senilªecºo : sénilité
54848 seniliĝo      | senilªiĝ¹o : sénescence
24228 seniluziigi     | sen¨iluziºig¹i : désillusionner
24229 seniluziiĝi     | sen¨iluziºiĝ¹i : perdre ses illusions
24230 seniluziiĝo     | sen¨iluziºiĝ¹o : désillusion, déboire
24368 senimposte     | sen¨impostºe : en franchise, exonéré
24593 senindulga     | sen¨indulg¹a : cruel, inflexible, inexorable, implacable, sévère
24500 senindulo      | sen¨ind³ul³o : un indigne // une non-valeur
24649 seninfana      | sen¨infanºa : sans enfants
24650 seninfaniĝi     | sen¨infanºiĝ¹i : perdre ses enfants
24675 seninfektigi    | sen¨infekt¹ig¹i : désinfecter
24721 seninflua      | sen¨influ¹a : sans crédit
24952 seninsiste     | sen¨insist¹e : sans appuyer, en passant
25131 senintenca mortigo ¦ sen¨intenc¹a mort¹igo : homicide par imprudence, involontaire
25132 senintence     | sen¨intenc¹e : sans le faire exprès, inconsciemment
25177 seninteresa     | sen¨interes¹a : sans intérêt (qui ne présente aucun intérêt)
25178 seninteresiĝi    | sen¨interes¹iĝ¹i : se désintéresser
25179 seninteresiĝo    | sen¨interes¹iĝ¹o : désintérêt, indifférence
37748 senintermanka    | sen¨intermank¹a : ininterrompu, continu
52811 seninterrompa    | sen¨inter³romp¹a : ininterrompu
54776 seniĝi je      ¦ sen³iĝ¹i je : perdre // se dépouiller de, se débarrasser de
54851 senjoreco      | senjorecºo : seigneurie (rang)
54852 senjorio      | senjorio : seigneurie (domaine)
54850 senjoro       | senjoro : seigneur (féodal) // podestat
26713 senkafeina     | sen¨kafeinºa : décaféiné
26845 senkalaminigi    | sen¨kalaminºig¹i : décalaminer
27022 senkalkiĝo     | sen¨kalkºiĝ¹o : décalcification (méd.)
27572 senkapa       | sen¨kapºa : sans tête, acéphale // écervelé
27584 senkapableco    | sen¨kapablªecºo : nullité, incapacité
27573 senkapigi      | sen¨kapºig¹i : décapiter
54768 senkapigi      ¦ sen¨kapºig¹i : décapiter
27713 senkapsuligi    | sen¨kapsulºig³i : décapsuler
27756 senkapuĉebla    | sen¨kapuĉºeblªa : décapotable (auto.)
27812 senkaraktera    | sen¨karakterºa : banal, neutre
27898 senkarbona     | sen¨karbonºa : doux (։métal)
28048 senkarinuloj    | sen¨karinºul³o³j : ratites (orn.)
28117 senkarna      | sen¨karnºa : décharné (p. f.)
28327 senkastulo     | sen¨kastºulºo : paria
28545 senkatenigi     | sen¨katenºig¹i : ôter les fers, déchaîner (p. f.) , libérer
28641 senkaŭza      | sen¨kaŭzºa : sans raison, sans motif
28847 senkernigi     | sen¨kernºig¹i : dénoyauter
29359 senklerulo     | sen¨klerªul³o : une bête, un homme sans éducation, un barbare
29508 senklopode     | sen¨klopod¹e : sans tracs, à peu de frais
29527 senkloridiĝo    | sen¨klorºidiĝ¹o : déchloruration
29633 senkniduloj     | sen¨knidºul³o³j : acnidaires
29740 senkohera      | sen¨koherªa : incohérent
29982 senkolere      | sen¨koler¹e : froidement
29983 senkoleriĝi     | sen¨koler¹iĝ¹i : s'apaiser, se calmer
30117 senkolora      | sen¨kolorºa : incolore // achromatisme // effacé, terne (f.)
30118 senkolorigi     | sen¨kolorºig¹i : décolorer
30119 senkoloriĝo     | sen¨kolorºiĝ¹o : décoloration
30284 senkomforta     | sen¨komfortºa : inconfortable
30359 senkompare     | sen¨kompar¹e : sans comparaison
30381 senkompate     | sen¨kompat¹e : sans pitié
30416 senkomplementa   | sen¨komplementºa : sans complément, absolu
30608 senkomunikiĝa    | sen¨komunik¹iĝ¹a : isolé, solitaire
30746 senkondiĉa     | sen¨kondiĉºa : absolu
30747 senkondiĉe     | sen¨kondiĉºe : sans condition
30884 senkonfesia     | sen¨konfesiºa : sans confession, agnostique
30971 senkonfuza     | sen¨konfuz¹a : sans complication, sans embarras // distinct, clair
31154 senkonscia     | sen¨konsci¹a : inconscient, engourdi, stupéfié (méd.) // inconscient, involontaire
31155 senkonscie     | sen¨konsci¹e : sans réflexion
31166 senkonscienca    | sen¨konsciencºa : sans conscience, sans scrupule, amoral
31157 senkonsciiĝi    | sen¨konsci¹iĝ¹i : s'évanouir
31177 senkonsekvenco   | sen¨konsekvencºo : inconséquence
31220 senkonsidera    | sen¨konsider¹a : inconsidéré, étourdi // sans égard, brutal
31242 senkonsila     | sen¨konsil¹a : perplexe, désemparer
31273 senkonsola     | sen¨konsol¹a : désolé // désolant, désespérant
31274 senkonsoleco    | sen¨konsol¹ecºo : désolation
31600 senkontrole     | sen¨kontrol¹e : sans contrôle
31812 senkora       | sen¨korºa : sans cœur, égoïste, brutal
31813 senkoreco      | sen¨korºecºo : sécheresse de cœur // acrardie (méd.)
32088 senkorpa      | sen¨korpºa : incorporel, immatériel
32217 senkosta      | sen¨kost¹a : gratuit
32218 senkoste      | sen¨kost¹e : gratis // sans frais
32246 senkotigi      | sen¨kotºig¹i : décrotter (souliers …)
32325 senkovra      | sen¨kovr¹a : exposé, à l'air libre
32421 senkraniuloj    | sen¨kraniºul³o³j : acraniens (zoo.)
32493 senkrede      | sen¨kred¹e : avec incrédulité = skeptike
32515 senkreditigi    | sen¨kreditºig¹i : discréditer (p. f.)
32514 senkreditiĝi    | sen¨kreditºiĝ¹i : perdre tout crédit, toute créance
32494 senkredulo     | sen¨kred¹ul³o : mécréant, athée
32540 senkremigi     | sen¨kremºig¹i : écrémer
32541 senkremigilo    | sen¨kremºig¹ilºo : écrémeuse
32628 senkrestigi     | sen¨krestºig¹i : écrêter (p. f.)
32713 senkrima      | sen¨krimºa : innocent
32800 senkristanigi    | sen¨kristºanºig¹i : déchristianiser
32801 senkristaniĝado   | sen¨kristºanºiĝ¹adºo : déchristianisation
32867 senkritika     | sen¨kritik¹a : sans discernement
33002 senkronigi     | sen¨kronºig¹i : découronner (p. f.)
33280 senkudra      | sen¨kudr¹a : sans couture
33296 senkugle      | sen¨kuglºe : à blanc
33388 senkulmiga plugado ¦ sen¨kulmºig¹a plugadºo : labour de déchaumage
33387 senkulmigi     | sen¨kulmºig¹i : chaumer
33417 senkulpa      | sen¨kulpªa : innocent
33418 senkulpigi     | sen¨kulpªig¹i : excuser (qqn.) // disculper, innocenter
33419 senkulpigo     | sen¨kulpªigo : excuse // acquittement, décharge
33446 senkultivejo    | sen¨kultiv¹ej³o : jachère, friche
33466 senkultura     | sen¨kultur¹a : inculte (p. f.)
33667 senkuraĝa      | sen¨kuraĝªa : abattu, déprimé, morne
33668 senkuraĝeco     | sen¨kuraĝªecºo : abattement, prostration
33669 senkuraĝigi     | sen¨kuraĝªig¹i : décourager, démoraliser
33670 senkuraĝiĝo     | sen¨kuraĝªiĝ¹o : découragement
33698 senkurba      | sen¨kurbºa : rectiligne (։route)
33699 senkurbigi     | sen¨kurbºig¹i : redresser (qqch.), dégauchir
33700 senkurbigi la dorson ¦ sen¨kurbºig¹i la dorsºo³n : se redresser, cambrer la taille
33793 senkurza      | sen¨kurzºa : non coté
34268 senlabora      | sen¨labor¹a : sans travail // oisif
34270 senlaboreco     | sen¨labor¹ecºo : chômage
34269 senlaborulo     | sen¨labor¹ul³o : chômeur
34301 senlace       | sen¨lacªe : sans se lasser, inlassablement
34554 senlanigi      | sen¨lanºig¹i : tond¹re
34555 senlanigu, sed ne senfeligu ¦ sen¨lanºigu, sed ne sen¨felºigu : ne tuez pas la poule aux œufs d'or
34665 senlanuga      | sen¨lanugºa : glabre
34760 senlarme      | sen¨larmºe : sans larmes, les yeux secs
35197 senleĝa       | sen¨leĝºa : sans règle, anarchique, déréglé
35737 senliga       | sen¨lig¹a : décousu (f.)
35907 senlima       | sen¨limºa : sans borne, illimité
35908 senlimo       | sen¨limºo : l'infini
36884 senluma       | sen¨lum¹a : sans lumière, obscur, éteint
27192 senluma kamero   ¦ sen¨lum¹a kamerºo : chambre noire
37136 senmagnetigi    | sen¨magnetºig¹i : désaimanter, démagnétiser
37341 senmakula      | sen¨makulºa : sans tache, immaculé
37342 senmakuligi     | sen¨makulºig¹i : dégraisser (vêt.)
37343 senmakuligilo    | sen¨makulºig¹ilºo : un détachant
37353 senmakzeluloj    | sen¨makzelºulºo³j : agnathes (zoo.)
37708 senmanika      | sen¨manikºa : sans manches
37747 senmanka      | sen¨mank¹a : complet // parfait, sans défaut
37905 senmarĉande     | sen¨marĉand¹e : sans discuter, sans rechigner
38143 senmaske      | sen¨maskºe : à visage découvert
38144 senmaskigi     | sen¨maskºig¹i : (perfid¹ulon) démasquer (un traître)
38179 senmastigi     | sen¨mastºig¹i : démâter
38210 senmastra      | sen¨mastrºa : à l'abandon, vacant
38211 senmastraĵo     | sen¨mastrºaĵºo : épave (dr.)
38391 senmebligi     | sen¨meblºig¹i : démeubler, dégarnir, débarrasser (un lical)
38841 senmerita      | sen¨merit¹a : obscur (f.), quelconque
38996 senmetafore     | sen¨metaforºe : littéralement, au propre
39063 senmetia      | sen¨metiºa : sans profession
39206 senmezura      | sen¨mezur¹a : démesuré, immodéré
39407 senmiksa      | sen¨miks¹a : pur (։alcool)
39586 senmineraliĝado   | sen¨mineralºiĝ¹adºo : déminéralisation (méd.)
39565 senminigi      | sen¨minºig¹i : déminer
39817 senmitigi      | sen¨mitºig¹i : démythifier
40124 senmona       | sen¨mona : sans argent, sans le sou
40125 senmoneco      | sen¨monecºo : impécuniosité
40126 senmonigi      | sen¨monigi : appauvrir, désargenter
40398 senmoraleco     | sen¨moralºecºo : immoralité
40399 senmoraligi     | sen¨moralºig¹i : dépraver, pervertir
40400 senmoralisto    | sen¨moralºistºo : un immoraliste
40531 senmorta      | sen¨mort¹a : immortel
40532 senmortigi     | sen¨mort¹ig¹i : immortaliser
40610 senmotiva      | sen¨motivºa : sans fondement, gratuit
40663 senmova       | sen¨mov¹a : immobile
52251 senmova rigilaro  ¦ sen¨mov¹a rig¹ilºar³o : manœuvres dormantes
40664 senmoveco      | sen¨mov¹ecºo : immobilité, stagnation
40665 senmovigi      | sen¨mov¹ig¹i : immobiliser, paralyser
40894 senmura       | sen¨murºa : ouverte (։ville)
40956 senmuskola     | sen¨muskolºa : mou, languissant (f.) mièvre (style)
41101 sennacia      | sen¨naciºa : anational
41102 sennaciigi     | sen¨naciºig¹i : priver de sa nationalité
41103 sennaciismo     | sen¨naciºismºo : anationalisme (mouvement social et politique fondé par Lanti)
41104 sennaciisto     | sen¨naciºistºo : membre de ce mouvement
41105 sennaciulo     | sen¨naciºul³o : un apatride
41533 sennecesa      | sen¨necesªa : superflu, inutile, surérogatoire
42187 sennoma       | sen¨nomºa : sans nom, anonyme // au porteur (։titre)
42213 sennombra      | sen¨nombrºa : innombrable
42416 sennuba       | sen¨nubºa : sans nuages, serein
42454 sennuklea      | sen¨nukleºa : non nucléé
54778 seno        | senºo : sen (mon.)
42796 senodora      | sen¨odor¹a : inodore
42797 senodorigi     | sen¨odor¹ig¹i : désodoriser // purifier (air)
42819 senofenda      | sen¨ofend¹a : sans malice, anodin
42862 senofica      | sen¨oficºa : en chômage
43038 senoksidigi     | sen¨oksidºig¹i : désoxyder, décaper
43044 senoksigeneco    | sen¨oksigenºecºo : anoxie (méd.)
43098 senokula      | sen¨okulºa : sans yeux, aveugle
43120 senokupa      | sen¨okup¹a : oisif, désœuvré
43121 senokupeco     | sen¨okup¹ecºo : loisir
43266 senombra      | sen¨ombrºa : sans ombre, exposé au soleil
43500 senopone      | sen¨opon¹e : unanimement
43528 senopozicie     | sen¨opozicie : sans opposition
43688 senorda       | sen¨ordºa : en désordre, mal tenu, désordonné
43603 senorigi      | sen¨origi : dédorer
43847 senornama      | sen¨ornam¹a : nu, simple, sans parure, sans apprêt
43970 senostigi      | sen¨ostºig¹i : désosser // ôter les arêtes
44127 senpaca       | sen¨pacºa : agité (։pays …)
44137 senpacience     | sen¨pacience : impatiemment
44235 senpaga       | sen¨pag¹a : gratis, gratuit
67637 senpaga veturo   ¦ sen¨pag¹a vetur¹o : parcours gratuit
44319 senpakite      | sen¨pakºitªe : en vrac = loze
44539 senpaneigi     | sen¨paneºig¹i : dépanner
44540 senpaneigo     | sen¨paneºigo : dépannage
44990 senparola filmo   ¦ sen¨parol¹a filmºo : film muet
44991 senparole      | sen¨parol¹e : sans un mot
45054 senpartia      | sen¨partiºa : impartial
45055 senpartieco     | sen¨partiºecºo : impartialité
45056 senpartiulo     | sen¨partiºul³o : un sans-parti
45152 senpasia      | sen¨pasia : impassible, calme, froid
45366 senpatra      | sen¨patrºa : orphelin (de père)
45422 senpaŭze      | sen¨paŭzºe : sans cesse, d'arrache-pied
45501 senpedikigi     | sen¨pedikºig¹i : épouiller
45513 senpedunkla     | sen¨pedunkla : sessile (bot.)
45554 senpeka       | sen¨pek¹a : innocent, exempt de péché
45555 senpekigi      | sen¨pek¹ig¹i : racheter, absoudre, purifier
45659 senpene       | sen¨pen¹e : sans peine, aisément
45888 senpera       | sen¨per³a : immédiat, direct
45889 senpere       | sen¨per³e : immédiatement // directement (par soi-même)
46183 senpersona     | sen¨personºa : impersonnel
46184 senpersoneco    | sen¨personºecºo : impersonnalité
46185 senpersonigi    | sen¨personºigi : dépersonnaliser
46192 senperspektiva   | sen¨perspektivºa : désespéré, sans espoir (։situation)
46282 senpetala      | sen¨petalºa : apétale
46298 senpetiola     | sen¨petiolºa : sessile
46372 senpezigi      | sen¨pezªig¹i : alléger
46464 senpieda      | sen¨piedºa : apode (zoo.)
03933 senpiedulo     | sen¨piedºulo : apode (zoo. batracien sans membre)
46705 senpinta      | sen¨pintºa : mousse (։pointe), émoussé // à bouts ronds (։ciseaux) // camus
46706 senpintigi     | sen¨pintºig¹i : épointer, émousser
46945 senplacentuloj   | sen¨placentºul³o³j : mammifères non placentaires
47021 senplane      | sen¨planºe : au petit bonheur, sans idée préconçue
47535 senpluma      | sen¨plumºa : sans plumes, à peine éclos // déplumé
47536 senplumigi     | sen¨plumºig¹i : plumer
47537 senplumiĝi     | sen¨plumºiĝ¹i : se déplumer
47645 senpluva      | sen¨pluvºa : sec, aride (։pays)
47646 senpluveco     | sen¨pluvºecºo : sécheresse
47752 senpoezia      | sen¨poezia : prosaïque, plat
48024 senpolvigi     | sen¨polvºig¹i : épousseter
48145 senpopoligi     | sen¨popolºig¹i : dépeupler
48146 senpopoliĝi     | sen¨popolºiĝ¹i : se dépeupler
48336 senposedigi     | sen¨posed¹ig¹i : déposséder
48486 senpotenca     | sen¨potencºa : sans puissance réelle, faible
48487 senpotencigi    | sen¨potencºig¹i : réduire à l'impuissance, désarmer
48521 senpova       | sen¨pov¹a : faible
48522 senpoveco      | sen¨pov¹ecºo : impuissance
48640 senprave      | sen¨prave : sans raison, sans cause
48654 senprecedenta    | sen¨precedentºa : sans précédent
48875 senprepara     | sen¨prepar¹a : improvisé, impromptu
48876 senprepare     | sen¨prepar¹e : à l'improviste
48995 senpretenda     | sen¨pretend¹a : sans prétention, modeste
49051 senpreza      | sen¨prezºa : inestimable, sans prix
45779 senpripensa     | sen¨pri¨pens¹a : irréfléchi, étourdi
45780 senpripensulo    | sen¨pri¨pens¹ul³o : un étourdi
49356 senprofita     | sen¨profitºa : sans bénéfice
49457 senprokraste    | sen¨prokrast¹e : sans délai, immédiatement
49614 senproporcie al   ¦ sen¨proporciºe al : hors de proportion avec
49740 senproteste     | sen¨protest¹e : sans protestation
49846 senproviza     | sen¨proviz¹a : démuni, dégarni
49905 senprudenta     | sen¨prudentªa : privé de raison
49906 senprudenteco    | sen¨prudentªecºo : absurdité, déraison
50110 senpudora      | sen¨pudorºa : impudique
50263 senpuna       | sen¨pun¹a : impuni
50474 senrabate      | sen¨rabate : net (prix)
50611 senradika      | sen¨radikºa : sans racine
50778 senrajta      | sen¨rajtºa : injustifié, mal fondé
50779 senrajte      | sen¨rajtºe : à tort
50780 senrajteco     | sen¨rajtºecºo : tort (juridique)
50781 senrajtigi     | sen¨rajtºig¹i : invalider
50782 senrajtulo     | sen¨rajtºul³o : une personne non qualifiée (dr.)
50895 senrangulo     | sen¨rangºul³o : simple soldat
51057 senraŭpigi     | sen¨raŭpigi : écheniller (enlever les chenilles d'une plante, d'un arbre …)
51131 senrealeco     | sen¨realecºo : irréalité
51614 senreliefa     | sen¨reliefºa : plat (p. f.), effacé (f.)
51629 senreligia     | sen¨religiºa : irréligieux, athée = ateista
51630 senreligiulo    | sen¨religiºul³o : un incroyant.
51774 senreplika     | sen¨replikºa : irréfutable
51836 senrespekta     ¦ sen¨respektºa : insolent, impertinent
66951 senrevene      | sen¨re¨vene : sans retour
52020 senrevigi      | sen¨revig¹i : ôter ses illusions à quelqu'un
52076 senrezerva     | sen¨rezerv¹a : sans réserve
52077 senrezerva aprobo  ¦ sen¨rezerv¹a aprob¹o : approbation sans réserve
52116 senrezista     | sen¨rezist¹a : sans défense, qui se laisse faire
52134 senrezulta     | sen¨rezult¹a : infructueux, stérile
52229 senride       | sen¨rid¹e : sans rire, sérieusement
52374 senrima       | sen¨rimºa : blanc (։vers)
52397 senrimeda      | sen¨rimedºa : sans ressource
52398 senrimede perdita  ¦ sen¨rimedºe perd¹itªa : irrémédiablement perdu
52498 senripoza      | sen¨ripoz¹a : agité, turbulent, inquiet
52499 senripoze      | sen¨ripoz¹e : sans repos, sans trêve
52519 senriska      | sen¨risk¹a : sans risque, sûr
52520 senriske      | sen¨risk¹e : en toute sécurité, à coup sûr
52551 senritma      | sen¨ritmºa : sans rythme, arythmique
52561 senrivala      | sen¨rivala : sans rival
52624 senrobiĝi      | sen¨robºiĝ¹i : retirer sa robe
52706 senrokigo      | sen¨rokºig¹o : dérochement
52995 senrubigi      | sen¨rubºig¹i : déblayer
53232 senrustigi     | sen¨rustigi : dérouiller
53267 senruza       | sen¨ruzªa : ingénu, candide
54855 sensa        | sensºa : sensoriel
54883 sensacia      | sensacia : sensationnel
54884 sensacia processo  ¦ sensacia processo : cause célèbre
54885 sensacii      | sensacii : faire un gros effet, faire sansation
54882 sensacio      | sensacio : sensation, vive impression
53537 sensala       | sen¨salºa : sans sel // insipide (p. f.)
53538 sensaligi      | sen¨salºig¹i : dessaler
54864 sensalloga     | sensºalloga : excitant, troublant
54865 sensama       | sensºam¹a : sensuel
54866 sensamo       | sensºam¹o : sensualité
54215 sensava       | sen¨sav¹a : désemparer, sans ressource
54858 sensaĵo       | sensºaĵºo : sensation (phl.)
54288 senscia       | sen¨sci¹a : ignorant, ignare
54289 senscieco      | sen¨sci¹ecºo : ignorance (totale)
54290 sensciulo      | sen¨sci¹ul³o : un ignorant
54859 sensebla      | sensºeblªa : sensible, perceptible
54565 senseksa      | sen¨seksºa : asexué
54629 sensekva      | sen¨sekv¹a : sans conséquence, sans importance
54660 senseligi      | sen¨selºig¹i : desceller
54716 sensema       | sen¨semºa : asperme (bot.), sans pépins (fruits)
54799 sensenca      | sen¨sencºa : absurde, insensé (qqch.)
54800 sensencaĵo     | sen¨sencºaĵºo : absurdité, insanité, ineptie, non-sens, billeversée
54921 sensenta      | sen¨sent¹a : privé de sentiment // dur, sans cœur
54922 sensentiĝi     | sen¨sent¹iĝ¹i : s'endurcir (f.)
54867 senseraro      | sensºerar¹o : erreur des sens
54857 sensi        | sensºi : percevoir (par les sens)
55451 sensigeligi     | sen¨sigelºig¹i : décacheter, lever les scellés
55523 sensignifa     | sen¨signif¹a : insignifiant
55687 sensimila      | sen¨similªa : sans pareil, sans second
54860 sensismo      | sensºismºo : sensualisme (phil.)
54887 sensitivo      | sensitivºo : sensitive (bot.)
54861 sensiva       | sensºiva : sensible (à la chaleur …) // sensitif
54862 sensiveco      | sensºivecºo : sensitivité, sensibilité
54863 sensivigi      | sensºivigi : sensibiliser
56397 senskrupula     | sen¨skrupula : sans scrupule
56424 senskue       | sen¨sku¹e : sans secousse // comme sur des roulettes*
56462 senskvamigi     | sen¨skvamºig¹i : (fiŝºon) écailler (un poisson)
54869 sensmotora     | sensºmotorºa : sensori-moteur (phl.)
54854 senso        | sensºo : (un des cinq) sens
54870 sensobtuzo     | sensºobtuzªo : stupeur, hébétude
56664 sensoifigaĵoj    | sen¨soif¹ig¹aĵºo³j : rafraîchissements
56663 sensoifigi     | sen¨soif¹ig¹i : désaltérer
56811 sensolve      | sen¨solv¹e : sans solution, sans conclusion
54868 sensometrio     | sensºo¨metr¯iºo : sensorimétrie
56920 sensona       | sen¨son¹a : sans bruit, muet, silencieux
56921 sensonigilo     | sen¨son¹ig¹ilºo : un silencieux (auto, revolver)
54872 sensoplezuro    | sensºoplezuro : plaisir charnel, jouissance
54889 sensora       | sensorªa : sensitif (anat. :nerf, racine)
54871 sensorgano     | sensºorganºo : organe des sens
54891 sensorio      | sensoriªo : sensorium (phl.)
57334 sensperta      | sen¨spertªa : maladroit, inexpérimenté
57335 sensperteco     | sen¨spertªecºo : inexpérience, maladresse
57336 senspertulo     | sen¨spertªul³o : un novice, un jeunet*, un débutant
57455 senspira      | sen¨spir¹a : hors d'haleine, à bout de souffle
57456 senspireco     | sen¨spir¹ecºo : essoufflement
57493 senspirita     | sen¨spiritºa : sans esprit // sans caractère, insignifiant
57457 senspiriĝi     | sen¨spir¹iĝ¹i : perdre haleine, s'étrangler
57648 sensprita      | sen¨sprita : dépourvu d'esprit, plat, insipide
57649 senspritaĵo     | sen¨spritaĵºo : une ânerie, une pauvreté, une fadaise
57650 senspriteco     | sen¨spritecºo : platitude
57673 senspure      | sen¨spurºe : sans laisser de trace
58216 senstila      | sen¨stila : sans style, banal, plat
58347 senstopligi     | sen¨stoplºig¹i : chaumer, déchaumer
58478 senstreĉiĝi     | sen¨streĉ¹iĝ¹i : se détendre
58691 senstumpigi     | sen¨stumpºig¹i : essoucher
54893 sensualismo     | sensualismºo : sensualisme = sensismo
58909 sensufera      | sen¨sufer¹a : indolore, sans souffrance
58979 sensuka       | sen¨sukºa : sans sève, desséché // sans suc, sans jus, insipide // sans vigueur, rabougri
58999 sensukcese     | sen¨sukcese : sans succès, vainement
58980 sensukigi      | sen¨sukºig¹i : dessécher // faire dégorger (cuis.)
58981 sensukiĝi      | sen¨sukºiĝ¹i : se dessécher, se flétrir // s'appauvrir (f.)
59142 sensuna       | sen¨sunºa : sans soleil, couvert (։temps)
59379 sensuspekte     | sen¨suspekt¹e : sans méfiance
54898 senta        | sent¹a : de sentiment
61050 sentabuigi     | sen¨tabuigi : lever le tabou, désacraliser
54899 sentado       | sent¹adºo : sensation, perception
61232 sentaksa      | sen¨taks¹a : exempt de taxe, exempt de droits
61233 sentaksigi     | sen¨taks¹ig¹i : détaxer
61267 sentakta      | sen¨taktºa : sans cadence, libre // dépourvu de tact, indélicat
45220 sentakta paŝo    ¦ sen¨takta paŝ¹o : pas de route (mil.)
61268 sentaktaĵo     | sen¨taktºaĵºo : une gaffe
61269 sentakteco     | sen¨taktºecºo : manque de tact, indiscrétion
61492 sentara       | sen¨tara : net
61491 sentara pezo    ¦ sen¨tara pezªo : poids brut
61493 sentarigi      | sen¨tarigi : tarer (com.)
61604 sentaŭga      | sen¨taŭg¹a : bon à rien, inutilisable
61605 sentaŭgaĵo     | sen¨taŭg¹aĵºo : déchets, rebut, camelote (f.)
61606 sentaŭgeco     | sen¨taŭg¹ecºo : inaptitude à // inadéquation
61607 sentaŭgulo     | sen¨taŭg¹ul³o : propre à rien, vaurien, mauvais garnement
54900 sentebla      | sent¹eblªa : sensible (qqch.)
61764 sentegmenta     | sen¨tegmentºa : sans toit // sans abri
61851 senteksta      | sen¨teksta : sans paroles (։romance, histoire)
54901 sentema       | sent¹em³a : sensible (qqn.), impressionnable, tendre
39537 sentema mimozo   ¦ sent¹em³a mimozo : sensitive (bot.)
54903 sentemeco      | sent¹em³ecºo : sensibilité (lit. …)
54902 sentemo       | sent¹em³o : sensibilité (lit. …)
62072 sentempa      | sen¨tempºa : intemporel
54925 sentenco      | sentenco : sentence, maxime morale
54927 sentencoplena    | sentenco¨plenªa : sentencieux (qqn.)
62654 sentestamente    | sen¨testamente : intestat
54895 senti        | sent¹i : sentir, ressentir, éprouver // percevoir = sensi
54896 senti sin kiel hejme ¦ sent¹i si³n ki²el hejmºe : se sentir comme chez soi
62886 sentiga       | sen¨tiga : sans tige, sans queue // acaule (bot.)
54905 sentigi       | sent¹ig¹i : faire sentir, faire éprouver // inspirer (qqch.)
62969 sentima       | sen¨tim¹a : sans peur
62970 sentimeco      | sen¨tim¹ecºo : sang-froid, impassibilité (devant le danger)
54929 sentimentala    | sentimentala : sentimental
54930 sentimentaleco   | sentimentalecºo : sentimentalité
54932 sentinelo      | sentinelo : sentinelle (mil.)
33638 sentitola kuracisto ¦ sen¨titolºa kurac¹istºo : un guérisseur
54906 sentiva       | sent¹iva : capable de sensation, sensible (։balance)
54907 sentiveco      | sent¹ivecºo : sensibilité (épiderme, appareil, film)