47891 Polikrato      | Polikrato : Polycrate
47894 polikromia     | poli~krom¯iºa : polychrome
47893 polikromio     | poli~krom¯iºo : polychromie
47896 Poliksena      | Poliksen¯a : Polyxène
38798 polimerigi     | poli~merºig¹i : polymériser
47900 polimerigi     | polimerºig¹i : polymériser
47899 polimerio      | polimerºiºo : polymérie
47901 polimeriĝo     | polimerºiĝ¹o : polymérisation
38797 polimero      | poli~merºo : polymère (ch.)
47838 polimero      | poli~merºo : polymère (ch.)
47898 polimero      | polimerºo : polymère (ch.)
47913 polimjelito     | polimjelito : poliomyélite (méd.)
47903 Polimnia      | Polimni¯a : Polymnie (myth.)
47906 polinezia      | polineziºa : polynésien
47907 Polineziano     | Polineziºan³o : Polynésien
47905 Polinezio      | Polineziºo : Polynésie
47909 polinomo      | polinomºo : polynôme (algèbre)
47911 polinuklea     | polinuklea : polynucléaire (bio.)
47791 Polio        | Polºiºo : Pologne
47915 Poliono       | Poliono : Pollion
47918 poliparo      | poliparo : polypier
47921 poliplektro     | poliplektro : éperonnier (orn.)
47917 polipo       | polipo : polype (zoo.)
47923 polipodio      | polipodiºo : polypode (bot.)
47925 poliporo      | poliporo : polypore (myc.)
47927 poliptero      | poli~pter¯o : polyptère (ich.) aux nombreuses nageoires (aile pris pour nageoire)
47929 poliptiko      | poliptiko : polyptique (t.s.) // pouillé (hist.)
47919 polipujo      | polipujºo : polypier
47934 polisindeto     | polisindeto : polysyndète (litt.)
47931 poliso       | poliso : police (d'assurance)
47938 polistiko      | polistiko : fougère mâle (bot.)
47940 polistireno     | polistireno : polystyrène (ch.)
47936 polisto       | polistºo : poliste (ent.)
47942 politeismo     | politeismºo : polythéisme (rel.)
47944 politeisto     | politeistºo : polythéiste
47947 politeknikano    | politeknikºan³o : polytechnicien
47946 politekniko     | politeknikºo : polytechnique (institution), arts et métiers (école)
47950 politika      | politikºa : politique
47951 politiki      | politikºi : faire de la politique
47953 politikistaĉo    | politikºistºaĉ³o : politicien
47952 politikisto     | politikºistºo : homme politique
47949 politiko      | politikºo : la politique
47954 politikologio    | politikºo~log¯iºo : politologie
47955 politikologo    | politikºo~log¯o : politologue
47957 politologo     | politologºo : politologue
47887 poliĥeto      | poliĥeto : polychète (zoo.)
47959 poljo        | poljo : poljé (géol.)
47961 polko        | polko : polka (danse)
47793 Pollando      | Polºlandºo : Pologne
47964 polma        | polmºa : palmaire
47963 polmo        | polmºo : paume (anat.)
47965 polmoludo      | polmºo~lud¹o : jeu de paume (sp.)
47787 polo        | polºo : un polonais
47788 polo        • pol¹o : (inapte)
47969 polonio       | poloniºo : polonium (ch.)
47970 Polonio       † Poloni¯o : Polonius
47967 poloo        | poloºo : polo (sp.)
47972 polpo        | polpºo : poulpe, pieuvre (zoo.)
47974 Poltavo       | Poltavºo : Poltava
47976 poltrono      | poltronºo : un poltron, lâche, couard
47981 poluado       | polu¹adºo : pollution (industrielle …)
47982 poluaĵo       | polu¹aĵºo : un polluant
47985 polucio       | poluciºo : pollution (méd. // industrielle …)
47979 polui        | polu¹i : polluer (la nature)
47792 Polujo       | Polºuj³o : Pologne
47987 Polukso       | Poluksºo : Pollux (myth. astr.)
47980 poluo        | polu¹o : pollution (industrielle …)
67377 polura verniso   ¦ polurºa vernisºo : vernis au tampon
47991 polurado      | polurºadºo : polissage
47990 poluri       | polurºi : polir, faire reluire, brunir, doucir (un métal) // lustrer (étoffe), satiner (épreuve) // polir (f.)
47992 polurilo      | polurºilºo : polissoir
47993 poluristo      | polurºistºo : polisseur
47994 polurita      | polurºitªa : (f.) dégourdi
47995 polurmaŝino     | polurºmaŝinºo : polisseuse (machine)
47989 poluro       | polurºo : poli, brillant, lustre
47996 polurtuko      | polurºtukºo : chiffon à lustrer
48001 polusa       | polusa : polaire
48002 polusa aŭroro    ¦ polusa aŭrorºo : aurore polaire
48003 Polusa stelo    ¦ Polusa stelºo : la Polaire, l'étoile polaire (astr.)
58043 polusa stelo    ¦ polusa stelºo : l'étoile polaire
48005 poluscirklo     | poluscirklºo : cercle polaire
48004 poluseco      | polusecºo : polarité (élec.)
48006 polushundo     | polushundºo : chien de traîneau
48000 poluso       | poluso : pôle (t.s.)
48015 polva        | polvºa : de poussière // poussiéreux, poudreux (։chemin)
48016 polvadi       | polvºadi : poudroyer (։route)
48017 polveco       | polvºecºo : état poussiéreux, poudroiement
48018 polvero       | polvºero : grain de poussière
48019 polvigi       | polvºig¹i : réduire en poussière
48020 polviĝi       | polvºiĝ¹i : devenir poussière
48014 polvo        | polvºo : poussière (t.s.), poussier (charbon)
48022 polvofungo     | polvºo~fungºo : vesse-de-loup (myc.) = likoperdo
48023 polvokarbo     | polvºo~karbo : poussier // fine (d'anthracite)
48024 polvokolora     | polvºo~kolorºa : gris poussière, cendre
48025 polvomantelo    | polvºo~mantelºo : cache-poussière
48026 polvoneĝo      | polvºo~neĝo : neige poudreuse
48027 polvosuĉilo     | polvºo~suĉ¹ilºo : aspirateur
48028 polvoviŝilo     | polvºo~viŝ¹ilºo : chiffon, torchon
48021 polvujo       | polvºuj³o : poubelle
48034 poma        | pomºa : de pomme
48035 pomacoj       | pomºacºo¯j : l(a famille d)es pomacées ou pirées (comme la pomme)
48053 pomadi       | pomadºi : pommader
48052 pomado       | pomadºo : pommade
21166 pomalgrande     | po~mal~grandªe : au détail
48039 pomarbo       | pomºarbºo : pommier
48036 pomaĵo       | pomºaĵºo : pulpe, marc de pommes
48055 pomelo       | pomelo : pommeau (de sabre…// de selle)
48060 pomerhundo     | pomerhundºo : loulou (mam.) = ŝpico
48058 Pomerio       | Pomerio : Poméranie
48057 Pomero       | Pomero : Poméranien
48059 Pomerujo      | Pomerujºo : Poméranie
48037 pometo       | pomºet³o : pommette (anat.)
48040 pomforma      | pomºformºa : pommé
48042 pomkaĉo       | pomkaĉo : purée de pommes
48043 pomkerneto     | pomºkernºet³o : pépin de pomme
48032 pomo        | pomºo : pomme (bot.) // (objet en forme de) pomme
48046 pomologia      | pomºo~log¯iºa : pomologique
48045 pomologio      | pomºo~log¯iºo : pomologie
48044 pomologo      | pomºo~log¯o : pomologue
48064 pompa        | pompa : pompeux, fastueux, splendide, magnifique
48068 pompeano      | pompeºan³o : un pompéien
48071 pompeja       | pompeja : pompéien
48070 Pompejo       | Pompejºo : Pompéi
48067 Pompeo       | Pompeºo : Pompée
48065 pompi        | pompi : resplendir, éclater (f.)
48062 pompo        | pompo : pompe, faste, splendeur
48047 pomtordulo     | pomºtord¹ulo : carpocapse, pyrale des pommes (ent.)
48049 pomtorto      | pomºtortºo : tarte aux pommes
48048 pomtortriko     | pomºtortrikºo : carpocapse, pyrale des pommes (ent.)
48038 pomujo       | pomºuj³o : récipient à pommes // pommier
65421 pomujo       ¡ pomºuj³o : pommier ◆ pomºo : pomme
48050 pomvino       | pomºvinºo : cidre
48041 pomĝardeno     | pomºĝardenºo : verger
48075 ponardego      | ponardºeg³o : épieu (chasse) // lance = lanco
48074 ponardi       | ponardºi : poignarder
48073 ponardo       | ponardºo : dague, poignard
48077 Poncio Pilato    ¦ Poncio Pilato : Ponce Pilate
48083 ponda        | ponda : pondérateur
48081 pondi        | pondi : pondérer (statistiques)
48085 Pondiĉero      | Pondiĉero : Pondichéry
48082 pondo        | pondo : pondération
48088 poneino       | poneºin³o : ponette
48087 poneo        | poneºo : poney (mam.)
48089 ponevosto      | poneºvostºo : queue de cheval (coiffure)
48107 Ponta        | Pontºa : Pontique
48096 pontarko      | pontºarko : arche
48094 ponteto       | pontºet³o : passerelle // pontet (arme) // chevalet (violon …)
48111 pontifika      | pontifikºa : pontifical
48112 pontifikeco     | pontifikºecºo : pontificat
48110 pontifiko      | pontifikºo : pontife
48097 pontimposto     | pontºimpostºo : péage
48095 pontisto      | pontºistºo : pontonnier
48100 pontlingvo     | pontºlingvºo : langue intermédiaire (entre deux traducteurs)
48093 ponto        | pontºo : pont // passerelle (de commandement, mar.) // pont (métencéphale, anat.) // pont, passage (f.)
48106 Ponto        | Pontºo : le Pont
48098 pontokapo      | pontºo~kapºo : tête de pont (mil.)
48099 pontokolono     | pontºo~kolonºo : pile = piliero
48115 pontono       | pontonºo : ponton (t.s.)
48101 pontoplanko     | pontºo~plankºo : tablier de pont
48108 Pont-Eŭskino    | Pontº-Eŭskinºo : le Pont-Euxin
48079 ponĉo        | ponĉo : poncho (vêt.)
48091 ponĝeo       | ponĝeo : pongé (tex.)
47712 Poo         | Poo : le Pô = pado
45471 popeca laboro    ¦ po~pecºa labor¹o : travail aux pièces
47709 popece       ¦ po~pecºe : à la pièce // aux pièces // morceau par morceau
48120 popla pomado    ¦ poplºa pomadºo : populeum (phar.)
48122 poplino       | poplinºo : popeline (tex.)
48125 poplita kavo    ¦ poplitºa kavºo : creux poplité (anat.)
48124 poplito       | poplitºo : jarret (anat.)
48119 poplo        | poplºo : peuplier (bot.)
48127 popmuziko      | popmuzikºo : pop ou pop music
48117 popo        | popo : pope (rel.)
48132 popola       | popolºa : populaire, du peuple
48134 popolado      | popolºadºo : peuplement
48130 popolamaso     | popolºamasºo : le bas peuple, populace, foule
48131 popolamaso     † popolºa~masºo : (inapte)
48137 popolano      | popolºan³o : homme du peuple
48135 popolaĉo      | popolºaĉ³o : populace
48136 popolaĉa      | popolºaĉa : populacier
48141 popoldanco     | popolºdanco : danse folklorique
48142 popoldemokratio   | popolºdemokratiºo : démocratie populaire
48143 popoldiro      | popolºdir¹o : expression populaire // proverbe = proverbo
48144 popolfavoro     | popolºfavorªo : popularité
48133 popoli       | popolºi : peupler
48138 popolisma      | popolºismºa : populisme
48139 popolista      | popolºistºa : populiste (։littérature)
48145 popolkonsiliĝo   | popolºkonsiliĝ¹o : assemblée nationale
48146 popollernejo    | popolºlern¹ej³o : école primaire
48147 popolnombrado    | popolºnombrºadºo : recensement
48129 popolo       | popolºo : peuple (t.s.)
48148 popolopinio     | popolºopinio : l'opinion publique
48149 popolpartio     | popolºpartio : parti populiste
48150 popolsano      | popolºsanªo : santé publique
48140 popolumi      | popolºum³i : peupler
48154 populacio      | populacio : population (statistique)
48156 populara      | popularªa : populaire (accessible ou agréable au grand public)
48157 populare      | popularªe : populairement
48158 populareco     | popularªecºo : popularité (d'un homme, d'une œuvre)
48160 popularigado    | popularªig¹adºo : popularisation
48159 popularigi     | popularªigi : populariser
48176 pora        | pora : poreux
48163 por         | por : (préposition) pour (t.s. sauf à cause de), à (marquant la destination, le but)
16018 por eterne     ¦ por eternªe : pour toujours, à jamais
23420 por honoro al    ¦ por honor¹o al : en l'honneur de
48168 por ke       ¦ por ke : pour que, afin que
48169 por ke la afero ne malsekretiĝu ¦ por ke la aferºo ne mal~sekretºiĝ¹u : de peur que la chose ne s'ébruite
55130 por kio servas   ¦ por kio serv¹as : à quoi sert ?
61601 por kio taŭgas kuri ¦ por kio taŭg¹as kur¹i : à quoi sert de courir ?
65924 por kio utilas   ¦ por kio utilªas : à quoi bon ?
07745 por la bono de nia afero ¦ por la bonªo de nia aferºo : dans l'intérêt de notre mouvement
48166 por lia laŭdo    ¦ por li³a laŭdo : à sa la louange
05142 por ties atestado  ¦ por ti²es atest¹adºo : en foi de quoi
65921 por via utilo    ¦ por vi³a utilªo : pour ton avantage
10522 por ĉiama      ¦ por ĉi²am³a : éternel, (qui durera) à jamais
48167 por ĉiam      ¦ por ĉi²am : pour toujours, à jamais
48181 porcelana      | porcelanºa : en porcelaine
48182 porcelanaĵo     | porcelanºaĵºo : une porcelaine
48183 porcelanisto    | porcelanºistºo : porcelainier
48180 porcelano      | porcelanºo : porcelaine (min. zoo.)
48186 porciigi      | porciºig¹i : répartir (les portions)
48187 porciigilo     | porciºig¹ilºo : portionneuse
48185 porcio       | porciºo : portion // ration
48189 porciokupono    | porciºo~kuponºo : ticket de ravitaillement
48190 porciolimigo    | porciºo~limºig¹o : rationnement
48191 porciorajtanto   | porciºo~rajtºant³o : rationnaire
48188 porciumi      | porciºum³i : rationner
48197 porda vejno     ¦ pordºa vejnºo : veine porte (anat.)
48204 pordalporde vendi  ¦ pordºal~pordºe vend¹i : faire du porte à porte  ??? al~
48198 pordego       | pordºeg³o : grande porte, porte cochère // porte (de ville), barrière (hist.)
48200 pordeto       | pordºet³o : portilon // guichet
48210 pordhokingo     | pordºhokºingºo : penture, paumelle
48209 pordhoko      | pordºhokºo : gond
48202 pordistejo     | pordºistejºo : loge
48203 pordistino     | pordºistºin³o : la concierge
48201 pordisto      | pordºistºo : concierge, portier
48195 pordo        | pordºo : porte // portière (chemin de fer, auto) // écoutille (mar.)
48205 pordofendo     | pordºo~fendºo : entrebâillement de porte
48206 pordoferme     | pordºo~ferm¹e : à huis clos
48207 pordofosto     | pordºo~fostºo : montant
48208 pordofrapilo    | pordºo~frap¹ilºo : marteau, heurtoir
48211 pordokadro     | pordºo~kadrºo : chambranle
48212 pordoklapo     | pordºo~klapºo : battant, vantail
48213 pordokurteno    | pordºo~kurtenºo : portière
48214 pordomato      | pordºo~mato : paillasson
48215 pordosonorilo    | pordºo~sonor¹ilºo : sonnette de porte
48216 pordotabuloj    | pordºo~tabulºo³j : panneaux (mar.)
48177 poreco       | porecºo : porosité
48220 poreo        | poreo : poireau (bot.)
48223 porfira       | porfirºa : de porphyre, porphyrique
48225 porfirio      | porfirio : porphyrio, poule sultane (orn.)
48222 porfiro       | porfirºo : porphyre (min.)
48227 poriĝo       | poriĝºo : porridge (cuis.) = avenºkaĉo
48231 porka        | porkºa : de porc, porcin // sale
01464 porkaĵo       ¡ porkºaĵºo : une cochonnerie (f.) ◆ porkºo : porc
48232 porkaĵo       | porkºaĵºo : du porc (cuis.), de la charcuterie
48234 porkaĵisto     | porkºaĵºistºo : charcutier
48235 porkaĵbutiko    | porkºaĵºbutikºo : charcuterie
48236 porkejo       | porkºej³o : porcherie
48237 porkido       | porkºid³o : porcelet, goret
48238 porkino       | porkºin³o : truie
48239 porkisto      | porkºistºo : porcher
48229 porko        | porkºo : porc, cochon, pourceau (mam.)
48240 porkobleki     | porkºo~blek¹i : grogner = grunti
48241 porkograso     | porkºo~grasºo : saindoux
48242 porkoharo      | porkºo~harºo : soie
48243 porkohaŭto     | porkºo~haŭtºo : couenne
48244 porkoledo      | porkºo~ledºo : peau de porc
48245 porkopaŝtisto    ¦ porkºo~paŝt¹istºo : porcher
48246 porkostalo     | porkºo~stalºo : porcherie
34271 porlabora pago   ¦ porlabor¹a pag¹o : le prix du travail
48251 pornografia     | porno~graf¯iºa : pornographique, porno*
48250 pornografio     | porno~graf¯iºo : pornographie
48249 pornografo     | porno~graf¯o : pornographe
33441 pornutra kultivaĵo ¦ por~nutr¹a kultiv¹aĵºo : culture vivrière
48175 poro        | poro : pore (anat. phs.)
48178 porofungoj     | porofungºo³j : l(a famille d)es polyporacées (myc.)
44079 poroza       ¡ porºozªa : poreux ◆ porºo : pore
48292 Port        | Port : port (mar.) (avec un "-", mis devant des noms de ville)
59350 porta surfacaĵo   ¦ port¹a surfacºa³ĵºo : surface portante
48254 portado       | port¹adºo : portage, port, transport
48302 portalo       | portalo : portail (arch.)
48262 portanco      | port¹ancºo : portance (aile)
48263 portanso      | port¹ansºo : poignée (valise)
48257 portanta muro    ¦ port¹antªa murºo : mur portant
48256 portanto      | port¹antªo : porteur (de qqch.)
48255 portaĵo       | port¹aĵºo : fardeau, charge
48258 portebla      | port¹eblªa : portatif, transportable
48173 portempa      ¦ portempºa : temporaire
62070 portempa      | por~tempºa : temporaire
48304 portepeo      | portepeºo : ceinturon (mil.)
48306 portero       | porterºo : porter (bière)
48253 porti        | port¹i : porter (t.s.) // garder, nourrir (sentiment)
48308 portiko       | portikºo : portique (arch.)
48309 Portiko       † Portik¯o : le Portique (ph. école du stoïcisme)
48260 portilo       | port¹ilºo : support (tech. bot. …), porte-(serviettes …)
48261 portisto      | port¹istºo : porteur, portefaix
48259 portiĝi       | port¹iĝ¹i : flotter dans l'air, planer
48312 portlanda cemento  ¦ portlandºa cementºo : du portland
48313 portlanda etaĝo   ¦ portlandºa etaĝºo : le portlandien (géol.)
48311 Portlando      | Portlandºo : Portland
48265 portlito      | port¹litºo : litière (à brancards)
48298 Porto        | Port³o : Porto (ville)
48266 portopago      | port¹o~pag¹o : factage, port
48268 portoseĝo      | port¹o~seĝºo : chaise à porteurs
48269 portosurfaco    | port¹o~surfacºo : surface portante (avi.) = planeo
48300 Porto-Riko     | Port³o-Riko : Porto Rico
48316 portreti      | portreti : faire le portrait de
48317 portretigi sin   ¦ portretigi si³n : faire faire son portrait
48318 portretisto     | portretistºo : portraitiste
48315 portreto      | portreto : portrait
48267 portrimeno     | port¹rimenºo : courroie (sac)
48322 portugala      | portugalºa : portugais (adj.)
48323 Portugalio     | Portugalºiºo : Portugal
48321 Portugalo      | Portugalºo : Portugais
48324 Portugalujo     | Portugalºuj³o : Portugal
48326 portulako      | portulako : pourpier (bot.)
48299 portvino      | port³vinºo : du porto (vin)
48264 port-anso      | port¹-ansºo : poignée (valise)
48293 Port-Arturo     | Port-Arturºo : Port-Arthur (ville de Chine)
48294 Port-Rojalo     | Port-Rojalo : Port-Royal (abbaye)
48295 Port-Saido     | Port-Saidºo : Port-Saïd (ville d'Egypte)
48296 Port-Venero     | Port-Venero : Port-Vendres (commune des Pyrénées)
51747 porviva rento    ¦ porviv¹a rento : rente viagère
68507 porviva rento    ¦ porviv¹a rento : rente viagère
48172 porvivaĵo      ¦ porviv¹aĵºo : vivres
68508 porvivaĵo      | porviv¹aĵºo : vivres, moyens de subsistance
48329 porzano       | porzanºo : marouette (orn.)
48193 porĉo        | porĉºo : porche (arch.)
53463 posake vendi    ¦ po~sakºe vend¹i : vendre par sacs
48333 poseda       | posed¹a : de possession // possessif (gr.)
48335 posedanto      | posed¹antªo : possesseur // propriétaire = proprietulo
48334 posedaĵo      | posed¹aĵºo : une possession // propriété = proprietaĵo
48331 posedi       | posed¹i : posséder (p. f.)
48336 posedigi      | posed¹ig¹i : faire entrer en possession, rendre possesseur de
48332 posedo       | posed¹o : possession, jouissance (dr.)
48337 posedpreni     | posed¹pren¹i : conquérir
48338 posedpronomo    | posed¹pronomo : pronom possessif
48339 posedrajto     | posed¹rajtºo : droit de propriété = proprieto
48344 posesivo      | posesivo : un possessif (adjectif ou pronom)
48360 posta        | post³a : postérieur, suivant, ultérieur // postérieur, arrière (adj.)
48346 post        | post : (préposition), après (temps, rang) // derrière (espace)
48355 post        | post~ : (préfixe) après, derrière, après-[~…], arrière-[~…]
48359 post        ! post³ : (morphème) même sens (après, derrière) que la préposition (post)
17937 posta flanko    ¦ post³a flankºo : verso, envers, revers, derrière
50538 posta rado     ¦ post³a radºo : roue arrière
58184 posta steveno    ¦ post³a steveno : étambot
67105 posta vento     ¦ post³a ventºo : vent arrière
28898 post kiam      ¦ post ki²am : après que
01870 postakŭso      | post~akŭs¹o : arrière-faix, délivre
48379 postamento     | postamento : piédestal, piédouche
48351 post ne longe    ¦ post ne longªe : sous peu, dans peu de temps
45093 post paso de unu jaro ¦ post pas¹o de unu jarºo : au bout d'un an, après une année écoulée
48349 post tio      ¦ post ti²o : ensuite, après cela
48350 post tri tagoj   ¦ post tri tagºo³j : dans trois jours
48352 post vojturno    ¦ post vojºturn¹o : au détour du chemin
48364 postaĵo       | post³aĵºo : l'arrière // le cul, le derrière (t.s.)
09031 postbuŝo      | post~buŝºo : arrière-bouche ou oropharynx
48394 Postdamo      | Postdamo : Postadam
10977 postdati      | post~datºi : postdater
13411 postdrinka doloro  ¦ post~drink¹a dolorºo : gueule de bois*
48361 poste        | post³e : derrière (adverbe), par derrière // ensuite, puis
13759 postebrio      | post~ebriªo : gueule de bois* , mal aux cheveux*
13978 postefiko      | post~efik¹o : effet secondaire
48362 posten       | post³e³n : en arrière, vers l'arrière
48385 postene stari    ¦ postenºe star¹i : monter la garde
48384 posteni       | postenºi : être posté // être de garde
48387 postenigi      | postenºig¹i : poster
48382 posteniĝi      | postenºiĝ¹i : se poster
48383 posteniĝi      † post~en~iĝ¹i : (év.) rester en arrière, lanterner  ??? selon Reta
48381 posteno       | postenºo : le poste (t.s.)
48367 posteularo     | post³e~ulºar³o : la postérité
48366 posteulo      | post³e~ulºo : un descendant, un successeur
18386 postfojno      | post~fojnºo : regain
21554 postgusto      | post~gustºo : arrière-goût
21619 postgvardio     | post~gvardiºo : arrière-garde = ariergardo
48392 postiljono     | postiljono : postillon (cavalier)
48357 postiranto     | post~ir¹antªo : successeur
48356 postiri       | post~ir¹i : suivre, succéder (à qqn. à qqch.)
48368 postiĝi       | post³iĝ¹i : s'attarder, lanterner, rester en arrière
48369 postiĝantoj     | post³iĝ¹ant³o³j : traînards, retardataire
48370 postiĝintaj ŝuldoj ¦ post³iĝ¹intªa³j ŝuld¹o³j : les arriérés (fin.)
48389 postiĉo       | postiĉo : un postiche
48390 postiĉa       | postiĉa : postiche
28342 postkastelo     | post~kastelºo : gaillard, château d'arrière, dunette
29009 postkilo      | post~kilºo : étambot (mar.)
29221 postklapo      | post~klapºo : volet (avi.)
29986 postkolero     | post~koler¹o : ressentiment
29896 postkolo      | post~kolºo : garrot (cheval)
31009 postkongreso    | post~kongresºo : après-congrès
32684 postkrii al iu   ¦ post~kri¹i al i²u : crier après qqn. l'appeler en criant
33020 postkropo      | post~kropºo : gésier (anat.)
33059 postkruco      | post~krucºo : mât d'artimon (mar.)
33626 postkurado     | post~kur¹adºo : poursuite
33625 postkuri      | post~kur¹i : poursuivre (un voleur …)
34794 postlasaĵo     | post~las¹aĵºo : legs (f.)
34793 postlasi      | post~las¹i : après soi // léguer
01897 postlava akvo    ¦ post~lav¹a akvºo : eau de vaisselle, eaux grasses
35397 postlerneja     | post~lern¹eja : postscolaire
36885 postlumoj      | post~lum¹o³j : feux arrière (auto.)
37667 postmanĝa      | post~manĝ¹a : d'après dîner // postprandial, survenant après les repas (méd.)
38183 postmasto      | post~mastºo : mât d'artimon
40470 postmorgaŭ     | post~morgaŭ : après-demain
40535 postmorta      | post~mort¹a : posthume
41310 postnaskitaĵo    | post~nask¹itªaĵºo : placenta (anat. bot.)
48363 posto        | post³o : l'arrière // le revers, le dos (f.), le derrière
43476 postoperacia    | post~operaci¹a : postopératoire
44236 postpagante     | post~pag¹antªe : payable à livraison
44993 postparolo     | post~parol¹o : épilogue, postface
48396 postpozicio     | postpozicio : postposition (gr.)
51084 postraza tualetakvo ¦ post~raz¹a tualetºakvºo : lotion après-rasage, after shave
51341 postregiono     | postregiono : arrière-pays
51655 postremilo     | post~remilºo : godille = julo
51893 postrestanta    | postrest¹antªa : résiduel
51894 postrestanto    | postrest¹antªo : traînard // arriéré (méd.)
51892 postrestaĵo     | postrest¹aĵºo : dépouilles, vestiges, glanures
51891 postresti      | postrest¹i : rester en arrière // subsister (du passé)
52340 postrikolti     | post~rikolt¹i : glaner
55487 postsigno      | post~signºo : trace, empreinte, vestige, indice
55852 postsinkronigi   | post~sinkronªig¹i : postsynchroniser (ciné.)
56374 postskribo     | post~skrib¹o : post-scriptum
56919 postsoni      | post~son¹i : sonner, résonner, vibrer // faire écho
58543 poststrio      | post~striºo : traînée // sillage (mar.)
61141 posttagmeze     | post~tagºmezºe : après midi
61142 posttagmezo     | post~tagºmezºo : un après-midi
62071 posttempa      | posttempºa : tardif, expiré (։délai), arriéréᵉ (։traite)
62759 posttiama      | post~ti²am³a : postérieur, postérieur à, qui suivit
48405 postulado      | postul¹adºo : exigence // demande (com.) = mendo // interrogation (inf.)
48406 postulanto     | postul¹antªo : demandeur (dr.)
48401 postulata      | postul¹atªa : demandé (։un article)  ??? cité dans PIV p.905 ligne 9 à droite
48403 postulateco     | postul¹atªecºo : le degré de demande  ???  OK dans PIV
48399 postulato      | postul¹atªo : ce qui est demandé    ??? pas dans PIV (qui cite postulata)
48408 postulebla     | postul¹eblªa : exigible
48409 postulema      | postul¹em³a : exigeant, impérieux
48398 postuli       | postul¹i : réclamer, exiger (p. f.)
31425 postuli konton   ¦ postul¹i kontºo³n : demander des comptes (f.)
48404 postulo       | postul¹o : exigence // demande (com.) = mendo // interrogation (inf.)
48400 postulàto      ‡ postulàtºo : postulat (math.)     ???  OK dans PIV
48402 postulàta      ‡ postulàtºa : du postulat (math.)    ???  OK dans PIV mais non cité
48371 postumo       | post³um³o : culasse (art. auto.)
66400 postvango      | post~vangºo : fesse
66950 postveni      | post~ven¹i : succéder, suivre, survenir (après qqch.)
66951 postveninto     | post~ven¹intªo : successeur
67684 postveturilo    | post~vetur¹ilºo : remorque = remorko
68509 postvivi      | post~viv¹i : survivre à
10178 postĉaro      | post~ĉarºo : arrière-train, (de voiture)
47710 potage       ¦ po~tagºe : par jour
48469 potargilo      | potºargilºo : terre à poterie
48466 potaro       | potºar³o : des poteries
48481 potaso       | potaso : potasse (du commerce)
48465 potaĵo       | potºaĵºo : une poterie
48485 potenca       | potencºa : puissant
48487 potencado      | potencºadºo : domination
48486 potenci       | potencºi : dominer, être maître de
48496 potenciala     | potenciala : potentiel
48495 potencialo     | potencialo : potentiel (méc. élec. phil.)
48488 potencigi      | potencºig¹i : rendre puissant // élever (un nombre à telle ou telle puissance)
48498 potenciometro    | potenciometr¯o : potentiomètre (phs.)
48489 potenciĝi      | potencºiĝ¹i : prendre de la puissance
48484 potenco       | potencºo : puissance (t.s.) // le pouvoir (pol.)
48490 potenculo      | potencºul³o : un puissant, potentat
48500 potentilo      | potentilºo : potentille (bot.)
48502 poterno       | poterno : poterne (mil.)
48467 potero       | potºero : ostracon (ant.)
48505 Potevano      | Potevºan³o : Poitevin
48504 Potevo       | Potevºo : Poitou
48470 potfarejo      | potºfar¹ej³o : poterie
04293 potista argilo   ¦ potºista argilºo : terre à potier
48468 potisto       | potºistºo : potier
48472 potkovrilo     | potºkovr¹ilºo : couvercle
48471 potkrevintaĵo    | potºkrevintªaĵºo : tesson
48473 potkuko       | potºkukºo : baba (cuis. gateau aux raisins secs)
48474 potlekisto     | potºlekistºo : gourmand
48475 potmantelo     | potºmantelºo : cache-pot (papier …)
48464 poto        | potºo : pot (de terre, de cuivre …)
48476 potpeco       | potºpecºo : tesson
43300 potrione      | po~tri³on³e : par tiers
48507 Potsdamo      | Potsdamºo : Potsdam
48509 Potta morbo     ¦ Potta morbºo : mal de Pott
48530 pova        ! pov¹a : employé comme un suffixe dans le sens de « capable de »
48516 povas esti, ke   ¦ pov¹as esti, ke : il se peut que, peut-être que
48520 povdaŭro      | pov¹daŭr¹o : portée, durée de vol (avi.)
48521 povdistanco     | pov¹distancºo : portée, durée de vol (avi.)
48515 povi        | pov¹i : pouvoir, avoir la force de, le droit de, la permission de
48517 povo        | pov¹o : le pouvoir, faculté // le pouvoir, autorité// puissance = forto (phs.)
48522 povodona      | pov¹o~don¹a : exécutoire (dr.)
48525 povosciado     | pov¹o~sci¹adºo : aptitude, capacité (technique …)
48523 povoscii      | pov¹o~sci¹i : savoir, posséder (une langue …)
48524 povoscio      | pov¹o~sci¹o : aptitude, capacité (technique …)
48535 povra        | povrªa : (litt.) pauvre (p.f.), pitoyable, nécessiteux
48519 povumo       | pov¹um³o : puissance (moteur, lentille)
48541 pozejo       | poz¹ejºo : plateau (ciné.)
48542 pozema       | poz¹em³a : poseur
48537 pozi        | poz¹i : poser (b.a.) // prétendre à, jouer (au savant …), se poser en, s'ériger en
48550 pozicia lampo    ¦ poziciºa lampºo : feu de navigation, feu de position (avi.)
48554 pozicia milito   ¦ poziciºa milit¹o : guerre de positions
48552 poziciado      | poziciºadºo : positionnement
48551 pozicii       | poziciºi : positionner (t.s.)
48553 poziciilo      | poziciºilºo : positionneur
48546 pozicio       | poziciºo : position, posture, attitude // position, emploi // position (mil.)
48556 Pozidono      | Pozidono : Poséidon (myth.)
48544 pozistino      | poz¹istºin³o : une (femme posant comme) modèle (b.a.)
48543 pozisto       | poz¹istºo : un modèle vivant (b.a.)
48558 pozitiva      | pozitivªa : positif (t.s.)
48559 pozitive      | pozitivªe : positivement, absolument, réellement, définitivement
48561 pozitiveco     | pozitivªecºo : positivité
48562 pozitivismo     | pozitivªismºo : positivisme (phil.)
48563 pozitivisto     | pozitivªistºo : positiviste
48560 pozitivo      | pozitivªo : un positif (phot.) // le positif (gr.)
48565 pozitono      | pozitonºo : positon (phs.)
48538 pozo        | poz¹o : pose, posture, attitude (voulue)
48567 pozolano      | pozolanºo : pouzzolane
26931 poŝta kaleŝo    ¦ poŝtºa kaleŝºo : voiture postale
30553 poŝkomputilo    | poŝºkomput¹ilºo : ordinateur de poche, palmtop, PDA (Personal Digital Assistent)
37589 poŝta mandato    ¦ poŝtºa mandatºo : mandat-poste
47719 poĉi        | poĉi : pocher (cuis.)
47720 poĉitaj ovoj    ¦ poĉitaj ovºo³j : œufs pochés
48417 poŝo        | poŝºo : poche (t.s.)
48418 poŝa        | poŝºa : de poche // portatif
48419 poŝbestoj      | poŝºbestºo³j : marsupiaux
48420 poŝhorloĝo     | poŝºhorloĝºo : montre
48421 poŝkalkulilo    | poŝºkalkul¹ilºo : calculette
48422 poŝklapo      | poŝºklapºo : rabat de poche (vêt.)
48423 poŝlibro      | poŝºlibrºo : calepin, agenda de poche // livre de poche (petit format)
48424 poŝmono       | poŝºmonºo : argent de poche
48425 poŝombrelo     | poŝºombrelo : tom-pouce
48426 poŝspegulo     | poŝºspegulºo : glace de poche
48427 poŝoŝtelisto    | poŝºo~ŝtel¹istºo : pickpocket
48428 poŝtranĉilo     | poŝºtranĉ¹ilºo : couteau de poche
48429 poŝtuko       | poŝºtukºo : mouchoir (de poche)
48430 poŝviolono     | poŝºviolonºo : pochette (mus. - vx.)
48434 poŝto        | poŝtºo : la poste
48435 poŝto restanta   ¦ poŝtºo rest¹antªa : poste restante
48437 poŝta        | poŝtºa : postal
48438 poŝte        | poŝtºe : par la poste
48439 poŝti        | poŝtºi : poster, mettre à la poste
48440 poŝtaĵo       | poŝtºaĵºo : le courrier
48441 poŝtestro      | poŝtºestrºo : receveur des postes
48442 poŝtisto      | poŝtºistºo : postier
48443 poŝtaŭto      | poŝtºaŭtºo : auto postale
48444 poŝtĉeko      | poŝtºĉeko : chèque postal
48445 poŝtĉekkonto    | poŝtºĉekkonto : compte courant postal
48446 poŝtfako      | poŝtºfakºo : (p. f.) boîte postale (B.p.)
48447 poŝtkarto      | poŝtºkartºo : carte postale
48448 poŝtkodo      | poŝtºkodo : code postal
48449 poŝtmandato     | poŝtºmandato : mandat-poste
48450 poŝtmarko      | poŝtºmarkºo : timbre-poste
48451 poŝtoficejo     | poŝtºoficºej³o : bureau de poste
48452 poŝtoficisto    | poŝtºoficºistºo : employé de la poste
48453 poŝtpakaĵo     | poŝtºpakºaĵºo : colis postal
48454 poŝtrepage     | poŝtºre~pag¹e : contre remboursement
48455 poŝtrestante    | poŝtºrest¹antªe : en poste restante
48456 poŝtsako      | poŝtºsakºo : sac postal
48457 poŝtŝipo      | poŝtºŝipºo : paquebot
48458 poŝtotrajno     | poŝtºo~trajnºo : train postal
48460 poŝtvagono     | poŝtºvagonºo : fourgon postal
48461 poŝtveturi     | poŝtºvetur¹i : prendre la poste (voyager avec des chevaux de poste) ???
48462 poŝtveturilo    | poŝtºvetur¹ilºo : malle-poste
48511 poŭlo        | poŭlo : pool = pullo
48513 poŭpo        | poŭpo : poupe = pobo
48576 praa        | pra³a : primitif, archaïque, reculé (dans le temps)
48569 pra         | pra~ : (préfixe) pré[~…], proto[~…], ancien, primitif // arrière-[~…], parent éloigné
48575 pra         ! pra³ : (morphème) même sens (primitif) que le préfixe (pra~)
34828 praantaŭlasta    | pra~antaŭ~lastªa : antépénultième
03754 praantropo     | pra~antropºo : préanthrope            ???   dérivé PIV p.97
04186 praarbaro      | pra~arbºar³o : forêt vierge
05559 praavino      | pra~avºin³o : arrière-grand-mère, bisaïeule
05560 praavino      • pra³a~vinºo : (inapte)
05558 praavo       | pra~avºo : arrière-grand-père, bisaïeul
06976 prabesto      | pra~bestºo : animal préhistorique
07068 prabiciklo     ¦ pra~biciklºo : bicycle
48573 prafilo       | pra~filºo : descendant lointain
18603 praformo      | pra~formºo : forme originelle
48580 Pragano       | Pragºan³o : Pragois
48582 pragmata      | pragmata : pragmatique (t.s.)
48583 pragmatismo     | pragmatismºo : pragmatisme
48584 pragmatisto     | pragmatistºo : un pragmatiste
48579 Prago        | Pragºo : Prague
22395 prahejmo      | pra~hejmºo : maison des aïeux
23230 prahistorio     | pra~historiºo : histoire des origines
48570 prahistorio     ¡ pra~historiºo : préhistoire
23364 prahomo       | pra~homºo : l'homme primitif
48587 prajmi       | prajmºi : amorcer (mine …)
48588 prajmingo      | prajmºingºo : culot (cartouche)
48586 prajmo       | prajmºo : amorce, étoupille
48589 prajmopulvoro    | prajmºo~pulvorºo : pulvérin
48590 prajmotruo     | prajmºo~truºo : lumière (d'un canon)
28645 prakaŭzo      | pra~kaŭzºo : cause première (phil.)
32804 prakristanismo   | pra~kristºanºismºo : christianisme primitif
48592 prakrito      | prakrito : pracrit (litt.)
48594 Praksitelo     | Praksitelºo : Praxitèle
48597 praktika      | praktikºa : pratique
48601 praktikado     | praktikºadºo : longue pratique, expérience (professionnelle)
48600 praktikanta kuracisto ¦ praktikºanta kurac¹istºo : praticien, un médecin qui fait de la clientèle
48598 praktike      | praktikºe : en pratique, pratiquement
48602 praktikeco     | praktikºecºo : caractère pratique (de qqch.)
48604 praktikema     | praktikºem³a : réaliste
48603 praktikemo     | praktikºem³o : sens pratique (de qqn.)
48599 praktiki      | praktikºi : pratiquer, exercer (un métier)
48605 praktikisto     | praktikºistºo : un praticien
48596 praktiko      | praktikºo : la pratique (t.s.)
48606 praktikulo     | praktikºul³o : un praticien
48607 praktikuzebla    | praktikºuz¹eblªa : praticable
33895 prakuzo       | pra~kuzºo : arrière-cousin
48613 pralinaĵo      | pralinºaĵºo : du praliné
48612 pralini       | pralinºi : praliner
48611 pralino       | pralinºo : praline (cuis.)
36429 praloĝanto     | pra~loĝ¹antªo : aborigène, autochtone
48617 prameto       | prameto : bachot (petit bac, petite barque)
48616 prami        | prami : passer (qqn. en bac)
48618 pramisto      | pramistºo : passeur
48615 pramo        | pramo : bac (bateau)
40203 pramondo      | pra~mondºo : le monde primitif
48619 pramstango     | pramstangºo : perche, gaffe
48620 pramŝipo      | pramŝipºo : ferry-boat
48623 pranca       | pranca : fringant
48622 pranci       | pranci : caracoler, piaffer // (f.) se comporter de façon arrogante, insolente
41735 pranepo       | pra~nepºo : arrière-petit-fils
48572 pranepo       ¡ pra~nepo : arrière-petit-fils
41860 pranevo       | pra~nevºo : petit-neveu
43402 praonklino     | pra~onklºin³o : grand-tante
43401 praonklo      | pra~onklºo : grand-oncle
45367 prapatra      | pra~patrºa : ancestral
45366 prapatro      | pra~patrºo : ancêtre
45558 prapeko       | pra~pek¹o : péché originel
05561 prapraavo      | pra~pra~avºo : arrière-arrière-grand-père, trisaïeul
55678 prasimio      | pra~simiºo : lémurien, prosimien
62072 pratempo      | pra~tempºo : les origines, les temps primitifs
48627 pratiko       | pratiko : libre pratique (mar.)
48629 pratinkolo     | pratinkolºo : glaréole à collier (orn.)
48571 pratipo       ¡ pra~tipºo : prototype
63092 pratipo       | pra~tipºo : archétype, prototype
48625 prato        | prato : pré (agr.)
48577 praulo       | pra³ul³o : ancêtre (lointain)
48631 prava        | prava : qui a raison // juste, légitime, fondéᵉ, sainᵉ (։opinion, conduite)
48632 prave        | prave : avec raison, à bon droit, à juste titre
48634 prave dirite    ¦ prave dir¹ite : bien dit!
48633 prave li ricevas  ¦ prave li ricevas : c'est bien fait pour lui!
48637 praveco       | pravecºo : bien-fondé, justesse, rectitude (d'un jugement …)
48636 pravi        | pravi : avoir raison
48641 pravigebla     | pravig¹eblªa : défendable
48638 pravigi       | pravigi : donner raison, justifier (qqn. ou qqch.)
48640 pravigo       | pravig¹o : justification, défense
48642 praviĝi       | praviĝ¹i : se montrer justifié, fondé (espoir, crainte …)
48635 pravo de ekzisto  ¦ pravo de ekzist¹o : raison d'être
69014 pravorto      | pra~vortºo : mot primitif
48649 prazeodimo     | prazeodimo : praséodyme (ch.)
10328 praĉelo       | pra~ĉelºo : cellule primitive
10333 praĉeleo      | pra~ĉeleºo : le préchelléen
48651 pre         | pre~ : (préfixe scientifique) avant, devant, pré[~…]
48656 prebendo      | prebendºo : prébende
48657 prebendulo     | prebendºul³o : prébendier
48940 prebiopeco     | prebiopeªco : presbytier (méd.)
48942 prebito       | prebito : semnopithèque (mam.)
48659 precedento     | precedentºo : précédent (dr.)
48662 precepto      | precepto : précepte
48664 precesio      | precesio : précession (astr.)
48666 precioza      | precioza : (litt.) précieux
48667 Preciozulinoj    | Preciozulino³j : les Précieuses
48669 precipa       | precipa : principal, prédominant, essentiel
48670 precipe       | precipe : principalement, surtout, particulièrement
48673 precipitado     | precipitadºo : précipitation (ch.)
48674 precipitaĵo     | precipitaĵºo : un précipité // une précipitation (mété.)
48672 precipiti      | precipiti : précipiter (tr.), provoquer une précipitation (ch.)
48675 precipitiĝi     | precipitiĝ¹i : précipiter (int.), former un précipité (ch.)
48677 preciza       | precizªa : précis
48678 precize       | precizªe : avec précision // précisément
48679 precize je la oka  ¦ precizªe je la oka : à huit heures juste
48680 precizeco      | precizªecºo : précision
48683 precizigi      | precizªig¹i : préciser
48684 preciziĝi      | precizªiĝ¹i : se préciser
48689 preda        | predºa : de proie, prédateur
48690 predado       | predºadºo : prédation
48692 predelo       | predelo : prédelle (b.a.)
48688 predi        | predºi : faire sa proie de // faire du butin, piller
48696 predikanto     | predik¹antªo : prédicateur
48706 predikativa     | predikativa : attributif
48705 predikativo     | predikativo : attribut (gr.)
48703 predikato      | predikato : prédicat (gr.)
48698 predikemulo     | predik¹emulºo : prêcheur
48694 prediki       | predik¹i : prêcher (p. f.) // prôner
48699 predikisto     | predik¹istºo : sermonnaire // frère prêcheur // prédicant
48700 prediklibro     | predik¹librºo : sermonnaire (recueil)
48695 prediko       | predik¹o : sermon // prêche
48701 predikseĝo     | predik¹seĝºo : chaire
48709 predikta      | prediktºa : prédictif (qualifie les temps des verbes qui marquent un futur relatif)
48708 predikto      | prediktºo : le prédictif (futur relatif)
48712 predispozicii    | predispozicii : (iun al) prédisposer (quelqu'un à)
48713 predispozicio    | predispozicio : prédisposition (méd.)
48687 predo        | predºo : (litt.) proie (p. f.) // butin
48715 prefaco       | prefaco : préface, avant-propos
48718 prefekta      | prefektºa : préfectoral
48720 prefektedzino    | prefektºedzºin³o : préfète
48719 prefektejo     | prefektºej³o : la préfecture
48717 prefekto      | prefektºo : préfet
48723 prefektsubejo    | prefektºsubejºo : sous-préfecture
48721 prefekturbo     | prefektºurbºo : ville de préfecture
48727 prefera       | prefer¹a : préférentiel
48730 preferata      | prefer¹atªa : préféré, favori
48734 preferdoganoj    | prefer¹doganºo³j : tarifs préférentiels
48728 prefere morti ol kapitulaci ¦ prefer¹e mort¹i ol kapitulaci : plutôt mourir que de se rendre
48725 preferi       | prefer¹i : préférer, aimer mieux
48731 preferinda     | prefer¹indªa : préférable
48732 preferinde estus se ¦ prefer¹indªe est¹us se : il serait mieux que
48733 preferindeco    | prefer¹indªecºo : supériorité, avantage
48726 prefero       | prefer¹o : préférence
48738 prefiksado     | prefiksºadºo : préfixation
48737 prefiksi      | prefiksºi : préfixer
48739 prefiksiĝo     | prefiksºiĝ¹o : préfixation
48736 prefikso      | prefiksºo : préfixe
48742 pregado       | pregadºo : emboutissage
48741 pregi        | pregi : emboutir (industrie)
48743 pregita lado    ¦ pregita ladºo : tôle emboutie
48652 preglacia      | pre~glaciºa : préglaciaire
48763 prelateco      | prelatecºo : prélature
48762 prelato       | prelato : prélat
48767 preleganto     | preleg¹antªo : conférencier
48765 prelegi       | preleg¹i : faire une conférence
48766 prelego       | preleg¹o : conférence (d'un orateur)
48770 preludi       | preludºi : préluder
48769 preludo       | preludºo : prélude (mus.)
48774 prema        | prem¹a : pesant (։air), lourde (։chaleur), insistante (։demande), obsédante (։pensée), pressant (։besoin)
48785 premaera bremso   ¦ prem¹aerºa bremsºo : frein à air comprimé
48787 premakva dukto   ¦ prem¹akvºa duktºo : conduite d'eau sous pression
51120 premakva reaktoro  ¦ prem¹akvºa reaktoro : réacteur à eau sous pression (P.W.R.)
48777 premanto      | prem¹antªo : oppresseur
48778 premateco      | prem¹atecºo : presse, cohue // oppression (f.),serrement de cœur // détresse, gêne
48779 prematoj      | prem¹ato³j : les opprimés
48776 premaĵo       | prem¹aĵºo : un comprimé (phar.)
48788 prembutono     | prem¹butonºo : bouton pression // bouton électrique
48789 premcilindro    | prem¹cilindrºo : rouleau compresseur
48775 preme        | prem¹e : d'une manière pressante, étroitement (serrer), de près (poursuivre)
56838 preme malluma    ¦ prem¹e mal~lum¹a : inquiétant
40482 preme malĝoja    ¦ prem¹e mal~ĝoj¹a : morne (litt.)
40483 preme malĝojiga   ¦ prem¹e mal~ĝoj¹ig¹a : morne (litt.)
48780 premegi       | prem¹eg³i : accabler, écraser (p. f.) // serrer (les dents, poings, lèvres …)
48790 premfasa ŝaltilo  ¦ prem¹fasa ŝalt¹ilºo : interrupteur à pression de gaz
48791 premfrupo      | prem¹frupo : groupe de pression, lobby
48772 premi        | prem¹i : presser, serrer // repousser (ennemi) // oppresser, peser sur, gêner // opprimer
48835 premiero      | premierºo : une première (th.) // un premier ministre
48832 premii       | premiºi : primer, donner un prix à
48833 premiito      | premiºitªo : gagnant, lauréat
48782 premilo       | prem¹ilºo : presse (machine) // pressoir
48831 premio       | premiºo : prix, récompense // prime (comm. assurance) // primage (mar.)
48839 premisi ke     ¦ premisi ke : poser en prémisse, en principe que, supposer comme condition essentielle que
48838 premiso       | premiso : prémisse(phil.)
48783 premiteco      | prem¹itecºo : presse, cohue // oppression (f.),serrement de cœur // détresse, gêne
48841 premiumo      | premiumºo : prime d'assurance = kotizo
48781 premiĝi       | prem¹iĝ¹i : se serrer (։cœur)
48792 premlagro      | prem¹lagrºo : butée (méc.)
48793 premligilo     | prem¹lig¹ilºo : garrot (méd.)
48794 premmalgajiga    | prem¹mal~gajªiga : morne
48795 premmalhela     | prem¹mal~helªa : morne
48796 premmarmito     | prem¹marmito : autocuiseur, Cocotte minute, marmite à pression
48797 premmaŝino     | prem¹maŝinºo : presse mécanique
48798 premmortigi     | prem¹mort¹ig¹i : écraser (։auto)
48773 premo        | prem¹o : pression (p. f.) // oppression
48653 premolaro      | pre~molaro : prémolaire
48799 prempenso      | prem¹pens¹o : idée fixe = obsedo
48800 prempinglo     | prem¹pinglºo : punaise (tech.)
48801 premplatigi     | prem¹platªig¹i : écraser (qqch.)
48802 prempumpilo     | prem¹pump¹ilºo : pompe foulante
48803 premsento      | prem¹sent¹o : sensation d'angoisse, de barre (méd.)
48804 premsigno      | prem¹signºo : empreinte // trace
48805 premsonĝo      | prem¹sonĝo : cauchemar
48806 premsufoki     | prem¹sufoki : étrangler
48807 premtordi      | prem¹tord¹i : tordre, essorer (linge)
48846 prenebla      | pren¹eblªa : prenable, préhensible
48847 preneto       | pren¹eto : une pincée (de)
48843 preni        | pren¹i : prendre (t.s.)
46099 preni forpermeson  ¦ pren¹i for~permes¹o³n : prendre congé
64294 preni je trenŝnuro ¦ pren¹i je tren¹ŝnurºo : prendre en remarque
30630 preni konon de   ¦ pren¹i kon¹o³n de : prendre connaissance de
33485 preni kun si    ¦ pren¹i kun si : prendre avec soi
48539 preni la pozon   ¦ pren¹i la poz¹o³n : prendre la pose
62098 preni la temperaturon ¦ pren¹i la temperaturo³n : prendre la température
07234 preni siajn birojn ¦ pren¹i si³a³j³n bir¹o³j³n : s'orienter, se repérer
62031 preni sian tempon  ¦ pren¹i si³a³n tempºo³n : prendre son temps
48844 preni sur sin    ¦ pren¹i sur si³n : prendre sur soi (p. f.)
48848 prenilo       | pren¹ilºo : tenaille, pincettes
48849 preninto      | pren¹intªo : bénéficiaire (chèque)
48850 prenipova      | pren¹ipov¹a : préhensile
48845 preno        | pren¹o : prise (t.s. sauf tabas) // levée, pli (cartes)
48851 prenvosta simio   ¦ pren¹vostºa simiºo : singe à queue prenante
48874 prepara       | prepar¹a : préparatoire
48876 preparanto     | prepar¹antªo : répétiteur (privé)
48875 preparaĵo      | prepar¹aĵºo : préparation (phar.)
48870 prepari       | prepar¹i : préparer
48878 preparisto     | prepar¹istºo : préparateur // entraîneur
48879 preparita      | prepar¹itªa : préparé, capable, idoine, qualifié
48877 prepariĝi      | prepar¹iĝ¹i : se préparer à // se préparer, être imminent (։crise …)
48872 preparo       | prepar¹o : préparation
48873 preparoj      | prepar¹o³j : préparatifs
48885 prepostejo     | prepostºejºo : cure, presbytère
48884 preposto      | prepostºo : curé
48888 prepozicia     | prepoziciºa : prépositif
48889 prepoziciaĵo    | prepoziciºaĵºo : locution prépositive
48887 prepozicio     | prepoziciºo : préposition
48891 prepozitivo     | prepozitivºo : cas oblique (gr.)
48894 prepucia      | prepuciºa : préputial
48895 prepucihava     | prepuciºhavªa : non circoncis, païen (B.)
48893 prepucio      | prepuciºo : prépuce (anat.)
48896 prepuciulo     | prepuciºulºo : un incirconcis
48901 Prerialo      | Prerialºo : prairial (hist.)
48899 prerilupo      | preriºlupo : coyote (mam.)
48898 prerio       | preriºo : la prairie (Far West)
48903 prerogativo     | prerogativºo : prérogative
48907 presa        | pres¹a : d'imprimerie, typographique
48918 presareo      | pres¹areo : justification (imprimerie)
48919 presarto      | pres¹artºo : art de l'imprimerie
48912 presaĵo       | pres¹aĵºo : un imprimé
48939 presbiopa      | presbiopªa : presbyte
48945 presbiteraro    | presbiterºar³o : conseil de fabrique
48947 presbiteriano    | presbiterianºo : presbytérien (rel.)
48948 presbiterismo    | presbiterismºo : presbytérianisme
48944 presbitero     | presbiterºo : marguiller, fabricien (rel.), presbytre (B.)
48654 prescienca     | pre~sciencºa : préscientifique
48913 presejo       | pres¹ej³o : imprimerie
48920 preseraro      | pres¹erar¹o : faute d'impression
48905 presi        | pres¹i : imprimer
48914 presigi       | pres¹ig¹i : faire imprimer
48915 presilo       | pres¹ilºo : petite imprimante portative
48916 presisto      | pres¹istºo : imprimeur
09925 presita cirkvito  ¦ pres¹itªa cirkvitºo : circuit imprimé (élec. inf.)
28600 presita katuno   ¦ pres¹itªa katunºo : toile imprimée, indienne
30819 presita konduktilaro ¦ pres¹itªa kondukt¹ilºar³o : circuit imprimé
10531 preskaŭ ĉie     ¦ preskaŭ ĉie : presque partout
48950 preskaŭ       | preskaŭ : (adverbe) presque, à peine, à peu près
48952 preskaŭe      | preskaŭ³e : (morphème) presque, à peine, à peu près
48953 preskaŭa      | preskaŭ³a : approximatif, approché
48921 preskoboldo     | pres¹koboldo : lutin typographique (par plaisanterie, désigne les responsable des erreurs d'impression)
48957 preskribanto    | preskrib¹antªo : prescripteur
48955 preskribi      | preskrib¹i : prescrire (méd.) …
48956 preskribo      | preskrib¹o : une prescription // instruction machine (inf.)
48960 preskripta     | preskripta : prescriptible
48961 preskriptiĝi    | preskriptiĝ¹i : se prescrire, se perdre par prescription
48959 preskripto     | preskripto : prescription (dr.)
48922 preslibereco    | pres¹liberªecºo : liberté de la presse
48923 preslitero     | pres¹literºo : caractère d'imprimerie
48906 preso        | pres¹o : mise sous presse, impression
48917 presotaĵo      | pres¹otªaĵºo : ˢᵉᵘˡᵉᵐᵉⁿᵗ une ᵛᵘˡᶢᵃⁱʳᵉ copie
48928 prespovaĵo     | pres¹pov¹aĵºo : épreuve
48926 prespozicio     | pres¹pozicio : position d'impression (inf.)
48927 prespretiĝo     | pres¹pretªiĝ¹o : édition (inf.)
48964 prestaĵoj      | prest¹aĵºo³j : prestations (dr.), des services (soc.)
48963 presti       | prest¹i : faire des prestations
48968 prestidigitado   | prestidigitadºo : prestidigitation
48967 prestidigiti    | prestidigiti : faire des tours de passe-passe
48969 prestidigitisto   | prestidigitistºo : prestidigitateur, escamoteur
48924 prestipo      | pres¹tipºo : caractère typographique
48972 prestiĝo      | prestiĝºo : prestige, considération, crédit (f.)
48973 prestiĝa      | prestiĝºa : prestigieux
48974 prestiĝoperdi    | prestiĝºo~perd¹i : déchoir, déroger
48965 prestoŝarĝoj    | prest¹o~ŝarĝºo³j : charges (d'adjudicataire …)
48976 presurizi      | presuriz¹i : pressuriser (avi.)
48977 presurizo      | presuriz¹o : pressurisation
48979 preta        | pretªa : prêt, préparé // prêt, disposé à
48981 prete        | pretªe : tout prêt, sous la main
48982 preteco       | pretªecºo : le fait d'être prêt, disponibilité // disposition, empressement à
48994 pretekste ke    ¦ pretekste ke : sous prétexte que
48993 preteksti      | preteksti : prétexter
48992 preteksto      | preteksto : prétexte
48998 pretendanto     | pretend¹antªo : prétendant
48999 pretendema     | pretend¹em³a : prétentieux
49000 pretendemo     | pretend¹em³o : présomption
48996 pretendi      | pretend¹i : prétendre à, aspirer à // avoir des prétentions à
48997 pretendo      | pretend¹o : prétention (t.s.)
49003 preter       | preter : (préposition) au-delà de, à côté de (en dépassant, en longeant)
49008 preter       ! preter³ : (morphème) même sens (au-delà, à côté) que la préposition (preter)
49011 preter       | preter~ : (préfixe) dépasser, laisser de côté, négliger
03330 preter la angulo  ¦ preter la angulºo : tourné le coin
05128 preteratenti    | preter~atentªi : laisser passer (une erreur …)
11881 preterdeva     | preter~dev¹a : subrogatoire
12746 preterdistanci   | preter~distancºi : distancer
49009 pretere       | preter³e : au-delà
18287 preterfluga     | preter~flug¹a : fugitif, rapide (։coup d'œil)
18288 preterfluge     | preter~flug¹e : en passant, au vol (։entendre)
18286 preterflugi     | preter~flug¹i : passer (en volant)
18226 preterflui     | preter~flu¹i : dépasser (en flottant)
19292 preterfroti     | preter~frot¹i : froisser, coudoyer en dépassant
20754 pretergliti     | preter~glit¹i : glisser devant (les yeux)
49016 pretericie     | pretericie : per prétérition
49015 pretericio     | pretericio : prétérition (litt.)
25474 preterirantoj    | preter~ir¹antªo³j : les passants
25475 preterirejo     | preter~ir¹ej³o : déviation routière
25473 preteriri      | preter~ir¹i : dépasser (en marchant), contourner, éviter
49018 preterito      | preterito : le passé (temps du verbe)
33628 preterkura rideto  ¦ preter~kur¹a ridet³o : un sourire fugitif
33629 preterkure     | preter~kur¹e : en passant, à la hâte
33627 preterkuri     | preter~kur¹i : dépasser en courant
49013 preterlasi     | preter~lasi : laisser passer (p. f.), laisser de côté, néglifer, omettre
44204 preterpafi     | preter~paf¹i : à côté
31963 preterpasa koridoro ¦ preter~pas¹a koridorºo : voie de dépassement
45123 preterpasi     | preter~pas¹i : passer à côté de, dépasser (auto.) // laisser passer, omettre, négliger // outrepasser, excéder
49012 preterpaŝi     | preter~paŝ¹i : dépasser en marchant
48281 preterportiĝi    | preter~port¹iĝ¹i : passer (։images)
55174 preterservado    | preter~serv¹adºo : rabiot* de service (mil.)
67686 preterveturado   | preter~vetur¹adºo : doublement
67685 preterveturi    | preter~vetur¹i : dépasser, longer (parc, monument) // dépasser, doubler (։auto, mar.)
67891 pretervidi     | preter~vid¹i : laisser échapper (un détail), laisser passer (une erreur)
68802 pretervole     | preter~vol¹e : inconsciemment
60304 preterŝoviĝi    | preter~ŝov¹iĝ¹i : glisser devant (qqn.), passer // flotter (f.)
60916 preterŝvebi     | preter~ŝveb¹i : passer comme un rêve, comme un fantôme
48986 pretigado      | pretªig¹adºo : préparation
48984 pretigi       | pretªig¹i : apprêter, préparer, faire (un lit), mettre (la table)
48987 pretkonstruita   | pretªkonstruita : préfabriqué
48988 pretkudrita     | pretªkudr¹itªa : prêt à porter (vêt.)
48989 pretkuirita plado  ¦ pretªkuir¹itªa pladºo : plat cuisiné
49021 pretora       | pretora : prétorien
49022 pretoranoj     | pretorano³j : les prétoriens
49023 pretorejo      | pretorejºo : prétoire
49025 Pretoria      | Pretori¯a : Pretoria
49027 pretorio      | pretorio : prétoire = pretorejº
49020 pretoro       | pretoro : préteur (hist.)
48990 pretpansaĵo     | pretªpansaĵºo : pansement tout prêt
49030 preventa      | preventa : préventif, prophylactique
49031 preventado     | preventadºo : protection, lutte préventive, prophylaxie
49032 preventejo     | preventejºo : préventorium
49029 preventi      | preventi : prévenir (mal, maladie)
49033 preventilo     | prevent¹ilºo : un préservatif
49040 prezaltiĝo     | prezºaltiĝ¹o : hausse de prix
49041 prezanonco     | prezºanonc¹o : mise à prix
49036 prezaro       | prezºar³o : tarif
49059 prezenco      | prezenco : le présent (temps du verbe)
49067 prezentado     | prezent¹adºo : présentation, représentation (dans l'Esprit, au théâtre)
49068 prezentanto     | prezent¹antªo : introducteur, parrain (club)
49069 prezentebla     | prezent¹eblªa : présentable
49061 prezenti      | prezent¹i : présenter, offrir // présenter, introduire (qqn.) // représenter (un personnage, une pièce), figurer // constituer, former
49064 prezenti al si   ¦ prezent¹i al si : se présenter (par l'imagination)
49070 prezentiĝi     | prezent¹iĝ¹i : se présenter (bien ou mal // à un examen …)
49071 prezentiĝo     | prezent¹iĝ¹o : présentation (accouchement)
49072 prezentletero    | prezent¹leterºo : lettre d'introduction
49066 prezento      | prezent¹o : présentation, représentation (dans l'Esprit, au théâtre)
49075 prezervi      | prezerv¹i : conserver (aliments contre le pourrissement)
49042 prezfalo      | prezºfal¹o : chute des prix
49043 prezfrostiĝo    | prezºfrostºiĝ¹o : gel des prix
49080 prezidado      | prezid¹adºo : présidence (action, occupation)
49081 prezidanteco    | prezid¹antªecºo : la présidence (titre, fonction)
49078 prezidanto     | prezid¹antªo : président (t.s.)
49079 prezidantulo    • prezid¹antªul³o : (inapte) ce serait un pléonasme (mail 19/04/2012 11:12 de G. Pirlot)
49086 prezidentedzino   | prezidentºedzºin³o : la présidente
49085 prezidentejo    | prezidentºej³o : la présidence (bureaux)
49084 prezidento     | prezidentºo : président (de la République)
49077 prezidi       | prezid¹i : présider (p. f.)
49088 prezidio      | prezidio : praesidium, présidium
49082 prezidulo      | prezid¹ul³o : personne qui préside sans être président (19/04/2012 11:12 de G. Pirlot)
49038 prezinda      | prezºindªa : qui vaut son prix // louable
49039 prezindaĵo     | prezºindªaĵºo : une bonne affaire
49044 prezindico     | prezºindico : indice des prix
49045 prezindiko     | prezºindik¹o : étiquette
49048 prezkonkuranto   | prezºkonkur¹antªo : soumissionnaire
49047 prezkonkuri     | prezºkonkur¹i : soumissionner (dr.)
49049 prezkontrolo    | prezºkontrolo : contrôle des prix
49035 prezo        | prezºo : prix
38713 prezo ne menciita  | prezºo ne menci¹itªa : prix non indiqué
49037 prezoinda      | prezºo~ind³a : digne de son prix // louable  ??? ind³ et pas indª ???
49050 prezprojekto    | prezºprojektºo : devis
49051 prezpropono     | prezºpropon¹o : offre de prix
49052 prezpuŝado     | prezºpuŝ¹adºo : poussée sur les prix
49053 prezregado     | prezºreg¹adºo : taxation des prix
49054 preztabelo     | prezºtabelºo : prix courant
56019 prezvaria skalo   ¦ prezºvaria skalo : échelle mobile des salaires
48745 preĝi        | preĝ¹i : prier (rel.)
48746 preĝo        | preĝ¹o : une prière, oraison
48747 preĝa        | preĝ¹a : de prière
48748 preĝado       | preĝ¹adºo : la prière, les dévotions
48749 preĝaro       | preĝ¹aro : paroissien, livre de messe
48750 preĝejo       | preĝ¹ej³o : lieu de culte, maison de prière (église, mosquée …)
48751 preĝejeto      | preĝ¹ej³et³o : chapelle = kapelo
48752 preĝejmuziko    | preĝ¹ej³muzikºo : musique sacrée
48753 preĝejturo     | preĝ¹ej³turºo : clocher
48754 preĝoĉambro     | preĝ¹o~ĉambrºo : oratoire (particulier)
48756 preĝorado      | preĝ¹o~radºo : moulin à prières
48757 preĝoseĝo      | preĝ¹o~seĝºo : prie-Dieu
48758 preĝotapiŝo     | preĝ¹o~tapiŝo : tapis de prière
65133 preĝeja turo    ¦ preĝ¹eja turºo : clocher
49090 pri         | pri : (préposition) au sujet de, touchant, sur, à propos de, quant à
49096 pri         | pri~ : (préfixe) rend transitif le verbe intransitif [~…] ᵒᵘ lui donne plus d'importance
01083 pri kio estas la afero ¦ pri ki²o est¹as la aferºo : de quoi s'agit-il ?
62007 pri kio temas    ¦ pri kio temas : de quoi s'agit-il ?
28975 pri kiu libro vi parolas ¦ pri ki²u librºo vi parol¹as : de quel livre parlez-vous ?
49093 pri la fratino mi diros, ke ¦ pri la fratºin³o mi dir¹os, ke : pour la sœur, j'en dirai que…
36954 pri lupo rakonte kaj la lupo renkonte ¦ pri lupºo rakont¹e kaj la lupºo renkont¹e : quand on parle du loup…
49101 Priamo       | Priamo : Priam
49105 priapa       | priapa : priapique
49106 priapaĵo      | priapaĵºo : priapée
49107 priapismo      | priapismºo : priapisme (méd.)
49103 Priapo       | Priapo : Priape (myth.)
49104 priapo       | priapo : phallus = peniso
05106 priatendi      | pri~atend¹i : s'attendre (à qqch.)
05129 priatenti      | pri~atentªi : surveiller, veiller sur (qqn. qqch.)
11493 pridemandi     | pri~demand¹i : soumettre à un interrogatoire
11495 pridemando     | pri~demand¹o : interrogatoire (dr.)
12680 pridiskuti     | pri~diskut¹i : discuter, débattre (une question), délibérer de, agiter (une question), controverser (un point de doctrine), contester
12731 pridisputi     | pri~disput¹i : disputer (qqch. à qqn.), contester (un avantage à qqn. …)
12732 pridisputo     | pri~disput¹o : litige, contestation
13532 pridubi       | pri~dub¹i : mettre en doute
16366 prifajfi      | pri~fajf¹i : siffler (un acteur)
16550 prifalĉi      | pri~falĉ¹i : faucher (un champ)
18764 prifosi       | pri~fos¹i : fouiller (terre) // bêcher (champ)
18765 prifosoj      | pri~fos¹o³j : fouilles
18982 prifrapi      | pri~frap¹i : dauber, taper (sur qqn. f.)
19008 prifraŭdi      | pri~fraŭd¹i : soustraire, détourner, intercepter (qqch.)
19165 prifriponi     | pri~friponºi : jouer (qqn.), duper, refaire, rouler* (qqn. au jeu)
19987 prigardi      | pri~gard¹i : surveiller (qqn.)
54302 prihomaj sciencoj  ¦ pri~homºaj sciencºo³j : sciences humaines
24749 priinformi     | pri~inform¹i : renseigner
25035 priinstrua     | pri~instru¹a : pédagogique
26208 prijuĝi       | pri~juĝ¹i : juger (de qqch.), critiquer
27064 prikalkuli     | pri~kalkul¹i : compter, dénombrer, recenser // calculer (un geste, démarche …), peser (décision)
27065 prikalkulo     | pri~kalkul¹o : calcul, réflexion
27473 prikanti      | pri~kant¹i : chanter (un héros …)
27474 prikanto      | pri~kant¹o : chantre (fig. litt.)
27530 prikanzoni iun   ¦ pri~kanzonºi i²u³n : chansonner qqn
49110 priklado      | prikl¹adºo : repiquage
49109 prikli       | prikl¹i : repiquer (bot.)
31390 prikonstrui     | pri~konstru¹i : couvrir (un terrain) de construction
49098 prikonstrui     ¡ pri~konstru¹i : couvrir de constructions
32685 prikrii       | pri~kri¹i : (gazetºo³n) crier (un journal …)
34268 prilaborado     | pri~labor¹adºo : la façon (artisan)
34267 prilabori      | pri~labor¹i : travailler (la terre, le fer …), façonner, ouvrager (métal)
34269 prilaborita     | pri~labor¹itªa : cultivé (p. f.)
34270 prilaboriteco    | pri~labor¹itªecºo : le fini (de qqch.)
35521 prilevi       | pri~lev¹i : (tablon) desservir
61030 prilevi tablon   ¦ pri~lev¹i tablºo³n : desservir
36430 priloĝi       | pri~loĝ¹i : peupler (un lieu)
36431 priloĝado      | pri~loĝ¹adºo : peuplement (action de repeuplement)
36886 prilumi       | pri~lum¹i : éclairer (qqch. qqn.), baigner de sa lumière (։lune …)
36887 prilumiteco     | pri~lum¹itªecºo : éclairage (d'un sujet …)
49114 primadono      | primadonºo : prima donna (mus.)
37254 primajstri     | pri~majstrºi : posséder à fond (une langue, une technique)
37668 primanĝi      | pri~manĝ¹i : dévorer, dévaster (B.)
49116 primara       | primara : primaire (anat. ch. géol. élec. pol.) // primitif (temps, gr.)
59555 primara ŝafto    ¦ primara ŝaftºo : arbre primaire (méc.)
49119 primasa       | primasºa : primatial
49118 primaso       | primasºo : primat (rel.)
49121 primatoj      | primato³j : primates (mam.)
49123 primavero      | primavero : (litt.) printemps
38462 primediti      | pri~medit¹i : méditer (un sujet)
38971 primeti       | pri~met¹i : mettre (la table), garnir de
61029 primeti la tablon  ¦ pri~met¹i la tablºo³n : mettre la table
49125 primicoj      | primico³j : prémices (rel.)
49127 primitiva      | primitiva : primitif, originel
49112 primo        | primºo : nombre premier // prime (rel.) // prime (escrime)
49132 primolaco      • primolºacºo : (inapte au singulier)
49131 primolacoj     | primolºacºo¯j : l(a famille d)es primulacées (comme la primevère)
49130 primolo       | primolºo : primevère (bot.)
40386 primora       | pri~mora : de mœurs (։comédie, roman)
49134 primuso       | primuso : réchaud portatif (à alcool, pétrole ou essence)
49137 princa       | princºa : princier, princière
49138 princeco      | princºecºo : dignité de prince
49143 princelektisto   | princºelekt¹istºo : prince électeur
49139 princeto      | princºet³o : principicule
49140 princido      | princºid³o : fils de prince
49141 princino      | princºin³o : princesse
49148 principa      | principa : de principe
49149 principe      | principe : en principe
49151 Principeo      | Principeo : Principe (voir Sao Tomeo)
49147 principo      | principo : principe
49136 princo       | princºo : prince (t.s.)
49144 princolando     | princºo~landºo : principauté
49142 princo-edzo     | princºo-edzºo : prince consort
42311 prinotado      | pri~not¹adºo : annotation
42312 prinotaro      | pri~not¹aro : annotation
42310 prinoti       | pri~not¹i : annoter, commentariser
49159 printaparato    | print¹aparatºo : tireuse
49154 printatoro     ¦ print¹atorºo : sortie sur imprimante (inf.)
49164 printempa      | printempºa : printanier
49165 printempe      | printempºe : au printemps
49163 printempo      | printempºo : printemps
49153 printi       | print¹i : tirer une photo (à partir d'un négatif ou d'une diapositive) // éditer (inf.) = prespretigi
49155 printilo      | print¹ilºo : imprimante
49160 printokadro     | print¹o~kadrºo : châssis-presse
49161 printpapero     | print¹paperºo : papier sensible
49169 prioreco      | priorºecºo : priorat
49168 priorejo      | priorºej³o : prieuré
49170 priorino      | priorºin³o : prieure
49174 prioritata     | prioritata : prioritaire
49175 prioritate     | prioritate : prioritairement, en priorité
49172 prioritato     | prioritato : priorité
49176 prioritatulo    | prioritatulºo : un prioritaire
49167 prioro       | priorºo : prieur (rel.)
44463 pripalpi      | pri~palp¹i : fouiller (qqn.), explorer (poches)
44992 priparoli      | pri~parol¹i : discuter, traiter de
45782 pripensema     | pri~pens¹em³a : réfléchi
45781 pripensi      | pri~pens¹i : réfléchir à, considérer, envisager
45783 pripensinda     | pri~pens¹indªa : qui mérite réflexion
45853 pripentri      | pri~pentr¹i : orner de peintures
47079 priplanti      ¦ pri~plantºi : planter (un jardin)
47461 priplorado     | pri~plor¹adºo : deuil, lamentation
47460 priplori      | pri~plor¹i : pleurer (un mort), déplor¹er
49097 priplori infanon  ¡ pri~plor¹i infanºo³n : pleurer un enfant
47462 priplorinda     | pri~plor¹indªa : déplor¹able, lamentable
47514 pripluki      | pri~pluk¹i : escroquer (quelqu'un)
47649 pripluvi      | pri~pluvºi : arroser de pluie
50472 prirabi       | pri~rab¹i : détrousser, piller (qqn.) // escroquer, filouter
50584 priradii      | pri~radiºi : illuminer
51860 priresponda     | pri~respond¹a : responsable, comptable de
51861 prirespondeco    | pri~respond¹ecºo : responsabilité
51859 prirespondi     | pri~respond¹i : répondre de
52280 pririgardi     | pri~rigard¹i : examiner, passer en revue (f.), faire un tour d'horizon (f.)
53787 prisana       | pri~sanªa : sanitaire
49178 priseko       | priseko : secteur privé (soc.)
54530 prisekreti     | pri~sekretºi : taire, cacher
54721 prisemado      | pri~semºadºo : ensemencement
54720 prisemi       | pri~semºi : ensemencer
55175 priservi      | pri~serv¹i : s'occuper de, se dévouer à
49099 priserĉi      ¡ pri~serĉ¹i : fouiller
55050 priserĉi      | pri~serĉ¹i : fouiller (qqn. qqch.), explorer (plaie), scruter (visage)
55575 prisilenti     | pri~silent¹i : passer sous silence, taire (qqch.)
20330 priskriba geometrio ¦ pri~skrib¹a ge¯o~metr¯iºo : géométrie descriptive
56375 priskribi      | pri~skrib¹i : décrire // donner le signalement
56376 priskribo      | pri~skrib¹o : description // signalement
49181 prisma       | prismºa : à prisme // irisé
07204 prisma binoklo   ¦ prismºa binoklºo : jumelle à prismes
43879 prisma ortilo    ¦ prismºa ortºilºo : équerre d'arpenteur
49180 prismo       | prismºo : prisme
49182 prismoforma     | prismºo~formºa : prismatique
49184 pristo       | pristºo : poisson-scie = segilfiŝºo
63429 pritomba      | pri~tombºa : tumulaire
63489 pritondi      | pri~tond¹i : tailler (rosier, if, vigne), émonder, élaguer (arbre), rafraîchir, habiller (les racines d'un plant)
63490 pritondilo     | pritond¹ilºo : sécateur
63951 pritraktado     | pri~traktadºo : manière de traiter, exposé
63950 pritrakti      | pri~trakti : traiter (un sujet), exposer (des vues)
64041 pritranĉi      | pri~tranĉ¹i : tailler, élaguer, émonder
66632 privarma      | pri~varmªa : thermique, calorique = termika
49186 privata       | privatªa : privé, non officiel
01784 privata akto    ¦ privatªa aktºo : acte sous seing privé
24560 privata individuo  ¦ privatªa individuºo : un simple particulier
28011 privata kargo    ¦ privatªa kargºo : pacotille (mar.)
49187 private       | privatªe : en privé, dans le privé
49188 privateco      | privatªecºo : intimité, retraite
49189 privatulo      | privatªul³o : un particulier - un simple particulier
67444 priverŝi      | pri~verŝ¹i : arroser (fleurs, rôti …) // mouiller (de larmes …)
67445 priverŝado     | pri~verŝ¹adºo : arrosage
67617 priveti       | pri~vet¹i : (tr.) jouer (un cheval), miser sur (un boxeur …)
67687 priveturebla    | pri~vetur¹eblªa : praticable (։route)
67688 priveturebleco   | pri~vetur¹eblªecºo : viabilité
49192 privilegia     | privilegia : privilégié
61515 privilegia tarifo  ¦ privilegia tarifo : tarif préférentiel
49193 privilegii     | privilegii : privilégier
49191 privilegio     | privilegio : privilège
49194 privilegiulo    | privilegiulºo : un privilégié
49197 prizona       | prizonºa : carcéral
49198 prizona reĝimo   ¦ prizonºa reĝimo : régime pénitentiaire
49196 prizono       | prizonºo : prison
69384 prizorgi      | pri~zorg¹i : veiller sur, soigner (méd.) = verti, flegi
21712 priĝemi       | pri~ĝem¹i : gémir, pleurer sur (qqn. qqch.)
26478 priĵeti per ŝtonoj ¦ pri~ĵet¹i per ŝtonºo³j : lapider (B.)
26540 priĵuri       | pri~ĵur¹i : vouer (rel.)
59896 priŝerci      | pri~ŝerci : se moquer de, se ficher de*
60598 priŝteli      | pri~ŝtel¹i : voler (qqn.), piller (une maison …)
49202 pro         | pro : (préposition) pour (ᵃ ᶜᵃᵘˢᵉ de // ᵉⁿ ᵉᶜʰᵃⁿᶢᵉ de, ᵃᵘ ᵖʳⁱˣ de)
49209 pro         | pro~ : (préfixe) même sens (de, pour) que la préposition (pro)
49206 pro ke       ¦ pro ke : parce que
30452 pro komplimento   ¦ pro komplimentºo : par gentillesse
37741 pro manko de    ¦ pro mank¹o de : par manque de
49204 pro manko de    ¦ pro mank¹o de : par manque de
38668 pro memoro al iu  ¦ pro memor¹o al i²u : en souvenir de qqn
19992 pro sin'gardeco   ¦ pro si³n'gard¹ecºo : par mesure de précaution
62946 pro timo, ke    ¦ pro tim¹o, ke : de peur que
49207 pro tio ke     ¦ pro ti²o ke : de ce que
49213 probabla      | probablªa : probable
49214 probable      | probablªe : probablement, sans doute
49216 probableco     | probablªecºo : probabilité, vraisemblance
49217 probabliko     | probablªikºo : théorie des probabilités (math.)
49215 probablo      | probablªo : probabilité (math.)
49218 probablokalkulo   | probablªo~kalkul¹o : calcul des probabilités (math.)
49219 probablokurbo    | probablªo~kurbºo : courbe en cloche (math.)
06457 probatalanto    | pro~batal¹antªo : champion (de qqn. d'une cause)
49222 problema      | problema : problématique
49223 problemaro     | problemaro : une problématique
49221 problemo      | problemo : problème
49225 procedi       | proced¹i : procéder
49226 procedo       | proced¹o : un procédé // une pratique // un processus = procezo
49231 procedurema     | procedurºema : procédurier
49230 proceduri      | procedurºi : faire de la procédure
49232 proceduristo    | procedurºistºo : avoué (dr.)
49229 proceduro      | procedurºo : procédure (dr. inf.)
49235 procelariedoj    | procelariºedºo¯j : l(a famille d)es procellaridés
49234 procelario     | procelariºo : puffin = pufino
49240 procentaĵo     | procentºaĵºo : commission, guelte
49241 procentego     | procentºeg³o : taux usuraire // usure = uzuro
49237 procento      | procentºo : (tant) pour cent, intérêts // pourcentage
49245 procesema      | procesºem³a : processif, chicanier
49251 procesia      | procesiºa : processionnel
49244 procesi       | procesºi : faire un procès, intenter un procès
49252 procesiaj raŭpoj  ¦ procesiºa³j raŭpºo³j : chenilles processionnaires (ent.)
49253 procesie      | procesiºe : en procession, en cortège
49248 procesio      | procesiºo : procession (rel.), défilé (pol.), cortège
49243 proceso       | procesºo : procès (dr.) // procès (anat.) // processus = procezo
49246 procesoficejo    | procesºo~ficºej³o : contentieux
49255 procesoro      | procesorºo : processeur (inf.)
49260 procezilo      | procezºilºo : processeur (inf.) = procesoro
49259 procezo       | procezºo : procès, processus
49262 prociono      | procionºo : raton laveur (mam.) = lavurso
49264 Prociono      | Procionºo : Procyon (myth. astr.)
09897 procirkonstanca leĝo ¦ pro~cirkonstancºa leĝºo : loi d'exception
49267 prodaĵo       | prodºaĵºo : prouesse
49270 prodigema      | prodig¹em³a : prodigue
49271 prodigemo      | prodig¹em³o : prodigalité
49269 prodigi       | prodig¹i : prodiguer // dilapider, gaspiller = malŝpari
49266 prodo        | prodºo : preux (hist.)
49273 prodromo      | prodromºo : prodrome (méd.)
49277 produktado     | produkt¹adºo : la production
26653 produktado kadenco ¦ produkt¹adºo kadencºo : rythme de production
49278 produktejo     | produkt¹ej³o : lieu de production
49279 produktema     | produkt¹em³a : productif, prolifique
49275 produkti      | produkt¹i : produire
49280 produktilaro    | produkt¹ilºar³o : appareil de production (économie)
49281 produktisto     | produkt¹istºo : producteur
49282 produktiva     | produkt¹ivªa : productif
49283 produktiveco    | produkt¹ivªecºo : productivité
49276 produkto      | produkt¹o : un produit
49296 produktoro     | produktorºo : producteur (ciné.)
49298 produto       | produto : produit (math.)
49301 profana       | profanºa : profane
49303 profanado      | profanºadºo : profanation
49304 profananto     | profanºant³o : profanateur
49305 profaneco      | profanºecºo : caractère profane, impiété
49302 profani       | profanºi : profaner, violer // souiller, déshonorer
49300 profano       | profanºo : un profane
49308 profesia      | profesiºa : professionnel
45954 profesia plu'perfektigo ¦ profesiºa plu'perfektªig¹o : recyclage professionnel
27590 profesia trans'kapabligo ¦ profesiºa trans'kapablªig¹o : réadaptation professionnelle
49310 profesiado     | profesiºadºo : exercice de la profession
49309 profesii      | profesiºi : professer, exercer, pratiquer
49311 profesiisto     | profesiºistºo : un professionnel
49307 profesio      | profesiºo : profession
49313 profesiularo    | profesiºul³ar³o : population active
49312 profesiulo     | profesiºul³o : un professionnel
49318 profesora      | profesorºa : professoral
49319 profesoreco     | profesorºecºo : professorat
49321 profesoredzino   | profesorºedzºin³o : femme d'un professeur
49320 profesorino     | profesorºin³o : une femme professeur
49317 profesoro      | profesorºo : professeur (enseignement supérieur)
10272 profesoro ĉe la universitato ¦ profesorºo ĉe la universitato : professeur à l'université
49324 profeta       | profetºa : prophétique
49327 profetaĵo      | profetºaĵºo : prophétie
49325 profete       | profetºe : en prophète, prophétiquement
49326 profeti       | profetºi : prophétiser
49328 profetino      | profetºin³o : prophétesse
49329 profetismo     | profetºismºo : prophétisme
49323 profeto       | profetºo : prophète
49339 profilakti     | profilakt¹i : prévenir (méd.)
49341 profilaktika    | profilakt¹ikºa : prophylactique
49340 profilaktiko    | profilakt¹ikºo : prophylaxie
49332 profile       | profilºe : de profil
49333 profili       | profilºi : profiler (tech.)
49334 profiliĝi      | profilºiĝ¹i : se profiler
49331 profilo       | profilºo : profil
49335 profiltrabo     | profilºtrabºo : profilé (tech.)
49336 profiltranĉi    | profilºtranĉ¹i : découper
49345 profita       | profitºa : profitable
49350 profitama      | profitºama : avide, âpre au gain
49351 profitamo      | profitºamo : cupidité
49346 profite       | profitºe : avec profit
49347 profitema      | profitºem³a : intéressé (égoïste)
49348 profitemulo     | profitºemulºo : un profiteur
49344 profiti       | profitºi : profiter, tirer profit de
49349 profitigi      | profitºig¹i : faire profit (qqn. de qqch.)
49355 profitmanko     | profitºmank¹o : manque à gagner
49343 profito       | profitºo : profit // bénéfice
49353 profito kaj perdo  ¦ profitºo kaj perd¹o : profits et pertes
49352 profitodona     | profitºo~don¹a : lucratif, rémunérateur
49354 profitokvoto    | profitºo~kvoºto : taux de profit
49356 profitoperdo    | profitºo~perd¹o : perte de jouissance
49366 profunda      | profundªa : profond (p. f.)
49379 profundapensa    | profundªa~pens¹a : profond (։penseur)
49372 profundaĵo     | profundªaĵºo : bas-fond
49377 profundaĝa     | profundªaĝºa : avancé en âge
49367 profunde en     ¦ profundªe en : tout au fond de
50604 profunde radikanta ¦ profundªe radikºant³a : profondément enraciné (p. f.)
49373 profundeco     | profundªecºo : profondeur
49374 profundegaĵo    | profundªegaĵºo : abîme = abismo
49375 profundigi     | profundªig¹i : creuser
49376 profundiĝi     | profundªiĝ¹i : s'enfoncer (p. f.), se plonger (dans un livre)
49378 profundmara     | profundªmarºa : des profondeurs, de grand fond, abyssal
49369 profundo      | profundªo : fond (p. f.)
49389 progesterono    | progesteronºo : progestérone, progestine, lutéine
49392 prognateco     | prognatºecºo : prognathisme
49391 prognato      | prognatºo : prognathe (méd.)
49395 prognoza      | pro~gnozºa : pronostique (t.s.)
49396 prognozi      | pro~gnozºi : pronostiquer
49397 prognozisto     | pro~gnozºistºo : pronostiqueur
49394 prognozo      | pro~gnozºo : pronostic
49401 programa      | programºa : programmatique
49403 programaro     | programºar³o : logiciel = softvaro
49404 programatoro    | programºatorºo : programmateur (de lave-linge …)
49406 programero     | programºero : numéro (th. mus.) // instruction (inf.)
49402 programi      | programºi : programmer
49405 programilo     | programºilºo : programmateur (de lave-linge …)  ??? ajouté par Gilbert ???
49407 programisto     | programºistºo : programmateur (ciné, radio) // programmeur (inf.)
49399 programo      | programºo : programme (t.s.)
49412 progresa      | progres¹a : progressif
49413 progresado     | progres¹adºo : progression, avancement
49414 progreseco     | progres¹ecºo : progressivité
49415 progresema     | progres¹¹em³a : progressiste, avancé (pol.)
49410 progresi      | progres¹i : progresser (p. mil.)
49416 progresigi     | progres¹igi : faire avancer
49417 progresinta     | progres¹intªa : avancé (։élève)
49420 progresio      | progresio : progression (math.)
49422 progresiva     | progresiva : progressif (։impôt), graduel
49423 progresiveco    | progresivecºo : progressivité
49411 progreso      | progres¹o : progrès
49426 prohiba       | prohiba : prohibitif
49425 prohibi       | prohibi : prohiber
49428 prohibicio     | prohibicio : prohibition (dr.)
34656 projekcia lanterno ¦ projekcia lanternºo : lanterne à projection
49432 projekciado     | projekciadºo : projection, présentation (film)
49433 projekciaĵo     | projekciaĵºo : une projection
49435 projekciejo     | projekciejºo : cabine de projection
49431 projekcii      | projekcii : projeter (ciné.)
49436 projekciilo     | projekciilºo : appareil de projection
49437 projekciisto    | projekciistºo : projectionniste
49430 projekcio      | projekcio : projection (géom. phot.)
49440 projekti      | projektºi : projeter, faire le projet de
49439 projekto      | projektºo : projet
49444 prokavio      | prokavio : daman, marmotte du Cap (mam.)
49445 prokaviuloj     | prokaviulºo³j : hyracoïdes
49447 proklami      | proklami : proclamer
49448 proklamo      | proklamo : proclamation
49450 proklitiko     | proklitiko : un proclitique (phon.)
49452 prokonsulo     | prokonsulºo : proconsul (hist.)
49456 prokrasta      | prokrast¹a : retardateur // à retardement
07706 prokrasta bombo   ¦ prokrast¹a bombºo : bombe à retardement
19621 prokrasta fuzeo   ¦ prokrast¹a fuzeºo : fusée à retardement
49458 prokrastebla    | prokrast¹eblªa : qui peut attendre
49459 prokrastema     | prokrast¹em³a : lent, pas pressé, temporisateur
49454 prokrasti      | prokrast¹i : ajourner, remettre, surseoir
49457 prokrastilo     | prokrast¹ilºo : un retardateur (ch.)
49455 prokrasto      | prokrast¹o : ajournement, sursis, retard, délai
49460 prokrastofavorato  | prokrast¹o~favorªato : un sursitaire
49461 prokrastoĝuanto   | prokrast¹o~ĝu¹antªo : un sursitaire
49465 Prokrisa      | Prokris¯a : Procris (myth.)
49467 proksima      | proksimªa : proche, voisin (p. f.)
49468 proksima al     ¦ proksimªa al : proche de, voisin de
49490 Proksima Oriento  ¦ Proksimªa Orientºo : le Proche-Orient
47014 proksima plano   ¦ proksimªa planºo : plan rapproché
27152 proksimadata kambio ¦ proksimªa~datºa kambiºo : effet à court terme  ???
02048 proksimala     ¡ proksimªalªa : proximal ◆ proksimªa : proche
49469 proksime      | proksimªe : près
49470 proksime al     ¦ proksimªe al : près de
49472 proksimeco     | proksimªecºo : proximité
49473 proksimigi     | proksimªig¹i : rapprocher
49474 proksimiĝi     | proksimªiĝ¹i : s'approcher, approcher (intr.)
49475 proksimulo     | proksimªul³o : le prochain*
49476 proksimuma     | proksimªum³a : approché, approximatif
49479 proksimumado    | proksimªum³adºo : calcul par approximations successives (math.)
49477 proksimume     | proksimªum³e : approximativement, à peu près, environ
49478 proksimumo     | proksimªum³o : un à-peu-près (jeu de mots)
49480 Proksim-Oriento   | Proksimª-Oriento : Proche-Orient
49489 Proksim-Oriento   | Proksimª-Orientºo : le Proche-Orient
49494 prokurakto     | prokurakto : procuration (écrite), pouvoir, mandat (pour voter …)
49498 prokuratoro     | prokuratorºo : (du latin procurator:mandataire) procurateur (hist.)
49495 prokurdonanto    | prokurdon¹antªo : mandat, commettant
49493 prokuristo     | prokuristºo : mandataire, fondé de pouvoir
49492 prokuro       | prokuro : procuration (dr.)
49501 prokuroreco     | prokurorecºo : le Ministère public
49500 prokuroro      | prokuroro : procureur (de la République, du Roi …)
49505 prokusta lito    ¦ prokusta litºo : lit de Procuste
49504 Prokusto      | Prokusto : Procuste(myth.)
49210 prolabora pago   ¦ pro~labor¹a pag¹o : le prix de travail, le prix de son travail
49507 prolamino      | prolaminºo : prolamine (ch.)
49509 prolapso      | prolapso : prolapsus (méd.)
49511 prolepso      | prolepso : prolepse (gr.)
49514 proleta       | prolet³a : prolétarien
49516 proletarigi     | prolet³ar³ig¹i : prolétariser
49519 proletario     | proletariºo : prolétaire
49517 proletariĝo     | prolet³ar³iĝ¹o : prolétarisation
49515 proletaro      | prolet³ar³o : prolétariat
49513 proleto       | prolet³o : prolétaire
49522 prolifera      | prolifera : prolifère
49523 proliferado     | proliferadºo : prolifération
49521 proliferi      | proliferi : proliférer (méd. bot.)
49526 prologo       | prologºo : prologue
49530 promenado      | promen¹adºo : promenade
49531 promenanto     | promen¹antªo : promeneur
49532 promenejo      | promen¹ej³o : (lieu de) promenade, mail // promenoir (th.)
49534 promenferdeko    | promen¹ferdekºo : pont-promenade
49535 promenhalo     | promen¹halºo : salle des pas perdus
49528 promeni       | promen¹i : se promener
49533 promenigi      | promen¹ig¹i : promener (qqn.)
49529 promeno       | promen¹o : promenade
49537 promenvojo     | promen¹vojºo : (lieu de) promenade, mail // promenoir (th.)
49536 promenŝipo     | promen¹ŝipºo : bateau de plaisance, yacht
49539 promesi       | promes¹i : promettre (p. f.)
43566 promesi orajn montojn ¦ promes¹i orºa³j³n monto³j³n : promettre monts et merveilles
49542 promesite      | promes¹itªe : entendu!, promis!
49540 promeso       | promes¹o : promesse, engagement
49543 promesoplena    | promes¹o~plenªa : prometteur
49547 prometea      | prometea : prométhéen
49546 Prometeo      | Prometeo : Prométhée (myth.)
49549 prominenco     | prominenco : éminence (anat.)
49551 promocii      | promocii : promouvoir
49552 promocio      | promocio : promotion, avancement // promotion (d'école)
49554 promocivica tabelo ¦ promocivica tabelºo : tableau d'avancement, d'ancienneté
49553 promociĝi      | promociĝ¹i : être promu
49556 promontoro     | promontorºo : promontoire (géogr. anat.)
49558 prompta       | prompta : (litt.) prompt
49559 prompti       | prompti : faire diligence
49560 prompto       | prompto : promptitude // message de guidage (inf.)
49562 promulgi      | promulgi : promulguer
49563 promulgo      | promulgo : promulgation
49565 pronelo       | pronelo : accenteur mouchet, traîne-buisson (orn)
49568 pronoma       | pronoma : pronominal
49569 pronome       | pronome : pronominalement
49567 pronomo       | pronomo : pronom (gr.)
49573 prononcaĉi     | prononc¹aĉ³i : estropier (mots), écorcher (langue)
49574 prononcebla     | prononc¹eblªa : prononçable
49571 prononci      | prononc¹i : prononcer
49572 prononco      | prononc¹o : prononciation
49580 propagado      | propag¹adºo : propagation
49586 propaganda     | propagandºa : de propagande
49584 propagandi     | propagandºi : faire de la propagande, propager (idées), répandre (opinions)
49587 propagandilo    | propagandºilºo : moyen de propagande
49588 propagandisto    | propagandºistºo : propagandiste
49585 propagando     | propagandºo : propagande
49581 propaganta agento  ¦ propag¹anta agentºo : agent propagateur
49579 propagi       | propag¹i : propager (phs. méd.)
49582 propagiĝi      | propag¹iĝ¹i : se propager
49591 propano       | propanºo : propane (ch.)
49593 proparoksitono   | proparoksitonºo : proparoxyton (phon.)
44994 proparolanto    | pro~parol¹antªo : interprète (f.), avocat (f.)
49595 propedeŭtiko    | propedeŭtiko : propédeutique, enseignement préparatoire
27666 propeka kapro    ¦ pro~pek¹a kaprºo : bouc émissaire (rel.)
45559 propeka kapro    ¦ pro~pek¹a kapro : bouc émissaire
46278 propetanto     | pro~pet¹antªo : intercesseur, avocat (f.)
49211 propeti       ¦ pro~pet¹i : intercéder
46277 propeti pro iu   ¦ pro~pet¹i pro i²u : intercéder, solliciter pour quelqu'un
49597 propileo      | propileo : propylée (arch.)
49599 propoliso      | propoliso : propolis
49603 proponanto     | propon¹antªo : auteur (d'une offre, d'une motion …)
49601 proponi       | propon¹i : proposer // offrir
63695 proponi toston   ¦ propon¹i tosto³n : porter un toast à
49604 proponinda     | propon¹indªa : présentable (f.)
49602 propono       | propon¹o : proposition // offre (t.s.)
49614 proporcia      | proporciºa : proportionnel // proportionné
49615 proporcie al    ¦ proporciºe al : en raison de, proportionnellement à, au prorata de
49616 proporcieco     | proporciºecºo : proportionnalité
49617 proporciigi     | proporciºigi : proportionner
49610 proporcio      | proporciºo : proportion, rapport, raison (math.)
49622 propozicio     | propoziciºo : proposition (gr. logique)
49626 propra       | proprªa : propre, appartenant en propre à, personnel
49627 propra apartenaĵo  ¦ proprªa aparten¹aĵºo : propriété privée
49635 propradecide    | proprªa~decid¹e : de (ma, ta …) propre autorité
49636 proprajuĝa     | proprªa~juĝ¹a : discrétionnaire
49637 propramana     | proprªa~manºa : autographe, olographe
49638 propramane     | proprªa~manºe : de (ma, ta …) propre main // en main propre
49639 propramove     | proprªa~mov¹e : de (mon) propre mouvement, de (mon) chef, spontanément
49640 proprapersone    | proprªa~personºe : en personne
49641 proprasence     | proprªa~sencºe : au sens propre
49642 proprasperte    | proprªa~sperte : par expérience
49643 propravola     | proprªa~vol¹a : volontaire, bénévole
49644 propravole     | proprªa~vol¹e : de (mon) plein gré, volontairement // de (ma) propre initiative
49630 propraĵo      | proprªaĵºo : le propre de, particularité (propre à qqn. à qqch.) // propriété, un bien propre = proprietaĵo
49629 propre       | proprªe : en propre // précisément, justement
49631 propreco      | proprªecºo : caractéristique, propriété (d'une eau …) // la propriété (dr.) = proprieto
49649 proprietaĵo     | proprietaĵºo : une propriété
49648 proprieti      | proprieti : être propriétaire de, posséder juridiquement
49647 proprieto      | proprieto : propriété (dr.)
49650 proprietulo     | proprietulºo : propriétaire
49632 proprigi al si   | proprªig¹i al si : s'approprier
49633 proprulo      | proprªul³o : un propriétaire = proprietulo
49634 proprumi      | proprªum³i : être propriétaire = proprieti
49655 propulsa      | propuls¹a : propulsif
49654 propulsi      | propuls¹i : propulser (méc.)
49656 propulso      | propuls¹o : propulsion
49660 proscenio      | prosceniºo : proscénium, avant-scène (arch.)
49662 prosektoro     | prosektorºo : prosecteur (méd.)
49664 proskribi      | proskrib¹i : proscrire
49666 proskribito     | proskrib¹ito : proscrit
49665 proskribo      | proskrib¹o : proscription
49668 proskripcio     | proskripcio : proscription
49673 prospektiva     | prospektiva : prospectif
49672 prospektivo     | prospektivo : la prospective (soc.)
49670 prospekto      | prospektºo : prospectus, tract
49677 prospektorado    | prospektoradºo : prospection
49676 prospektori     | prospektori : prospecter (min. com.)
49675 prospektoro     | prospektoro : prospecteur (min.)
49682 prospera      | prospera : prospère, florissant // réussi, pertinent
49679 prosperi      | prosperi : prospérer, être florissant // réussir à
49683 prosperigi     | prosperigi : faire prospérer, favoriser
49680 prosperis al mi vidi ¦ prosperis al mi vid¹i : j'ai eu la chance de voir, je suis arrivé à voit
49681 prospero      | prospero : prospérité, succès
49689 Prospero      | Prospero : Prosper, // Prospéro
49692 prostata      | prostatºa : prostatique
49694 prostatektomio   | prostatºektomiºo : prostatectomie
49693 prostatito     | prostatºito : prostatite (méd.)
49691 prostato      | prostatºo : prostate (anat.)
49701 prostituado     | prostitu¹adºo : prostitution
49696 prostitucio     | prostituciºo : prostitution
49702 prostituejo     | prostitu¹ej³o : bordel, maison close, lupanar
49698 prostitui      | prostitu¹i : prostituer (p. f.)
49704 prostituistino   | prostitu¹istºin³o : maquerelle*
49703 prostituisto    | prostitu¹istºo : souteneur
49705 prostituitino    | prostitu¹itªin³o : prostituée = putino
49700 prostituo      | prostitu¹o : prostitution
49707 prostracio     | prostracio : prostration (méd.)
49711 protagonisto    | protagonistºo : protagoniste = ĉef~rolulo
49713 Protagora      | Protagor¯a : Protagoras
49715 protazo       | protazo : protase, exposition (th.)
49721 protea       | protea : protéiforme // protéique
49723 proteido      | proteidºo : protéide (ch.)
49725 proteino      | proteinºo : protéine (ch.)
49730 protekta rideto   ¦ protekt¹a rideto : sourire protecteur
49729 protektado     | protekt¹adºo : protection (d'un candidat, d'une industrie …), piston* // patronage
49731 protektanto     | protekt¹antªo : protecteur, patron (f.)
49732 protektato     | protekt¹ato : protégé, client (f.)
49727 protekti      | protekt¹i : protéger (։qqn.), pistonner*
49733 protektilo     | protekt¹ilºo : une protection (contre le froid …)
49735 protektisma     | protekt¹ismºa : protectionniste
49736 protektismaj tarifoj ¦ protekt¹ismºa³j tarifo³j : tarifs protectionnistes
49734 protektismo     | protekt¹ismºo : protectionnisme
49728 protekto      | protekt¹o : protection (d'un candidat, d'une industrie …), piston* // patronage
49738 protektorato    | protektorato : protectorat
49740 protelo       | protelo : protèle (mam.)
49717 proteo       | proteo : protée (zoo. // bot.)
49719 Proteo       | Proteo : Protée (myth.)
49750 protestanta     | protestantºa : protestantᵉ (rel.)
49752 protestantismo   | protestantºismºo : protestantisme (rel.)
49748 protestanto     | protestantºo : un protestant (rel.)
49745 protestebla     | protest¹eblªa : répréhensible, contestable
49742 protesti      | protest¹i : protester // contester
49743 protesto      | protest¹o : protestation // objection // protêt (com.)
49755 proteza       | protezºa : prothétique
49754 protezo       | protezºo : prothèse (chir.)
49709 proto        | proto : prote (imprimerie)
49757 proto        | proto~ : (préfixe) proto[~…], archi[~…]
49758 protokanajlo    | proto~kanajlo : maître fripon
49763 protokoli      | protokolºi : rédiger le protocole // verbaliser
49764 protokolisto    | protokolºistºo : secrétaire de séance // archiviste
49765 protokollibro    | protokolºlibrºo : registre des procès-verbaux
49762 protokolo      | protokolºo : procès-verbal (d'une séance …), protocole (d'une conférence diplomatique)
49767 protono       | protonºo : proton (phs.)
49759 protonotario    | proto~notario : protonotaire
49770 protoplasma     | protoplasma : protoplasmique
49769 protoplasmo     | protoplasmo : protoplasme (zoo.)
49760 protosulfido    | proto~sulfºidºo : protosulfure (ch.)
49772 prototipo      | prototipºo : prototype (t.s.)
69347 protozoo      | proto~zoo : protozoaire, etc
49774 protozooj      | protozoo³j : protozoaires (zoo.)
49777 protuberanca    | protuberanca : protubérant
49776 protuberanco    | protuberanco : protubérance (anat. astr.)
49749 protèstanto     ‡ protèst¹antªo : protestataire // objecteur
49751 protèstanta     ‡ protèst¹antªa : du protestataire // de l'objecteur
49781 prova        | prov¹a : d'essai, probatoire
49782 provado       | prov¹adºo : essayage, les essais // tentative
49785 provato       | prov¹atªo : stagiaire
49784 provaĵo       | prov¹aĵºo : épreuve (d'imprimerie) // un essai, spécimen, témoin (chose)
49788 provbalono     | prov¹balonºo : ballon d'essai (p. f.)
49789 provbenko      | prov¹benkºo : banc d'essai (tech.)
08748 provbudo      | prov¹budºo : cabine d'essayage
13921 provedziĝo     | prov¹edzºiĝ¹o : mariage à l'Essai
49790 provedziĝo     | prov¹edzºiĝ¹o : mariage à l'Essai
49791 provekzemplero   | prov¹ekzemplerºo : spécimen
49809 provenca      | provencºa : provençal
49810 Provencano     | Provencºan³o : Provençal
49808 Provenco      | Provencºo : Provence
49813 proverba      | proverba : proverbial
49814 proverbaro     | proverbaro : recueil de proverbes
49815 proverbiĝi     | proverbiĝ¹i : passer en proverbe
49812 proverbo      | proverbo : proverbe
49786 proveti       | prov¹et³i : tâtonner (f.)
49779 provi        | prov¹i : essayer (une machine, un vêtement …), faire l'Essai de // éprouver, mettre à l'épreuve (p. f.) // essayer, tenter (de faire)
57074 provi la sorton de la batalo ¦ prov¹i la sortºo³n de la batal¹o : tenter la fortune des armes
49822 proviantadministracio | proviantºadministracio : intendance
49819 proviantado     | proviantºadºo : approvisionnement, ravitaillement
49820 proviantejo     | proviantºej³o : réserve à vivres, entrepôt, magasin
49818 provianti      | proviantºi : approvisionner, ravitailler
49821 proviantisto    | proviantºistºo : officier d'intendance // commissaire aux vivres
49817 provianto      | proviantºo : vivres, provisions
49823 proviantŝipo    | proviantºŝipºo : ravitailleur (mar.)
49827 providenca     | providenca : providentiel
49825 providenco     | providenco : providence (p. f.)
49826 Providenco     | Providenco : Dieu
49787 provilo       | prov¹ilºo : pierre de touche (p. f.), critère, test
49830 provinca      | provincºa : provincial
49831 provincano     | provincºan³o : un provincial
49833 provincestro    | provincºestrºo : gouverneur (de province) // provincial (d'un ordre religieux)/
49835 provincialismo   | provincialismºo : provincialisme
49829 provinco      | provincºo : province (t.s.)
49840 proviza       | proviz¹a : de rechange, de réserve // provisionnel
49841 proviza partopago  ¦ proviz¹a partºo~pag¹o : acompte provisionnel
49843 provizado      | proviz¹adºo : approvisionnement, fourniture, ravitaillement
49844 provizejo      | proviz¹ej³o : office, resserre, dépense // garde-manger // soute aux vivres, cambuse // magasin, dépôt, manutention
49837 provizi       | proviz¹i : munir, fournir, pourvoir (qqn. de qqch.), approvisionner (qqn. en qqch.) // munir, garnir (qqch. de qqch.), alimenter (en informations, en courant électrique) // pourvoir, subvenir (aux besoins)
18432 provizi per interfolioj ¦ proviz¹i per inter~foliºo³j : interfolier
49846 provizilo      | proviz¹ilºo : dispositif d'alimentation (tech.)
49854 provizio      | proviziºo : provision, commission (fin.)
49847 provizisto     | proviz¹istºo : pourvoyeur, fournisseur
49845 proviziĝi      | proviz¹iĝ¹i : se munir de, se pourvoir de
49849 provizkelo     | proviz¹kelºo : sellier, chai
49838 provizo       | proviz¹o : provision (p. f.), fourniture, fournitures, réserve, réserves, stock
49856 provizora      | provizora : provisoire, intérimaire // de fortune (։éclairage)
52399 provizora rimedo  ¦ provizora rimedºo : expédient
49858 provizoraĵo     | provizoraĵºo : du provisoire, arrangement provisoire
49857 provizore      | provizore : à titre provisoire, à titre temporaire, par intérim
49859 provizoreco     | provizorecºo : caractère provisoire
49850 proviztrogo     | proviz¹trogºo : trémie de stockage (travaux publics)
49848 provizumi      | proviz¹um³i : ravitailler = provianti
49792 provjaroj      | prov¹jarºo³j : années d'apprentissage
49793 provludo      | prov¹lud¹o : répétition (th.)
49780 provo        | prov¹o : essai // épreuve // répétition (th.)
49863 provoka       | provoka : provocant
49865 provokanta agento  ¦ provok¹antªa agentºo : provocateur
49864 provoke       | provoke : d'une façon provocante
49861 provoki       | provoki : provoquer (t.s.), défier
49862 provoko       | provoko : provocation, défi, cartel
49867 provoso       | provoso : gardien de prison, geôlier, argousin (hist.)
49870 provosta      | provosta : prévôtal
49871 provosteco     | provostecºo : prévôté
49872 provostejo     | provostejºo : prévôté
49869 provosto      | provosto : prévôt (hist. mil.)
49873 provostroto     | provostroto : prévôté (gendarmerie)
49797 provotempo     | prov¹o~tempºo : stage
49796 provoŝtono     | prov¹oŝtonºo : pierre de touche
49794 provpupo      | prov¹pupo : mannequin (de couturière)
49795 provripeto     | prov¹ripet¹o : répétition (th.)
49798 provtubo      | prov¹tubºo : éprouvette
49799 provvestiĝejo    | prov¹vestºiĝ¹ej³o : cabine d'essayage
49876 proza        | prozºa : en prose // prosaïque
49877 prozaĵo       | prozºaĵºo : un morceau de prose
49878 prozeco       | prozºecºo : prosaïsme
49884 prozeliti      | prozelitºi : faire des prosélytes
49885 prozelitismo    | prozelitºismºo : prosélytisme
49882 prozelito      | prozelitºo : prosélyte
49883 prozelito      • prozºelitºo : (inapte)  ??? peut-être: élite de la prose
49887 Prozerpina     | Prozerpin¯a : Proserpine (myth.)
49879 prozisto      | prozºistºo : prosateur
49875 prozo        | prozºo : prose
49890 prozodia      | prozodia : prosodique
49889 prozodio      | prozodio : prosodie (vers. phon.)
49892 prozopopeo     | prozopopeo : prosopopée (litt.)
49880 prozverkisto    | prozºverkºistºo : prosateur
49898 pruda        | pruda : prude
49899 prudeco       | prudecºo : pruderie
49902 prudenta      | prudentªa : raisonnable, avisé, sensé, judicieux
49906 prudentigi     | prudentªigi : faire des remontrances, mettre à la raison, faire entendre raison, raisonner (qqn.)
49907 prudentiĝi     | prudentªiĝ¹i : se rendre à la raison, devenir sensé
49903 prudento      | prudentªo : raison, bon sens, jugement, jugeote*
49908 prudentulo     | prudentªul³o : un homme de bon sens
49895 prufiguro      | prufigurºo : figure de proue
49915 prujna       | prujnºa : givré
49914 prujno       | prujnºo : gelée blanche, givre, frimas
33827 prujno kuŝas sur  ¦ prujnºo kuŝ¹as sur : il y a une couche de gelée blanche sur …
49920 prunarbo      | prunºarbºo : prunier (bot.)
49924 prunelarbusto    | prunelarbusto : prunellier
49922 prunelo       | prunelo : prunelle (bot.)
49923 prunelujo      | prunelujºo : prunellier
49917 pruno        | prunºo : prune
49927 prunte       | pruntºe : en prêt, à crédit
49928 pruntedoni al    ¦ pruntºe~don¹i al : prêter à
49929 pruntepreni de   ¦ pruntºe~pren¹i de : emprunter à
49930 prunti       | pruntºi : prêter // emprunter
49926 prunto       | pruntºo : prêt // emprunt
49937 pruntoficejo    | pruntºoficºej³o : établissement de prêt sur gage = lombardejº
49931 pruntolanĉo     | pruntºo~lanĉo : lancement d'emprunt
49932 pruntorepago    | pruntºo~re~pag¹o : remboursement d'emprunt
49938 pruntvorto     | pruntºvortºo : mot d'emprunt
49919 prunujo       | prunºuj³o : prunier (bot.)
49940 prunuso       | prunuso : prunus (bot.)
49894 pruo        | pruo : proue (mar.)
49896 pruradoj      | prurado³j : train d'atterrissage avant (avi.)
49943 pruriga       | pruriga : prurigineux
49942 prurigo       | prurigo : prurigo (méd.)
49945 prurito       | prurito : prurit (méd.)
19598 prusa futo     ¦ prusºa futºo : pied prussien (mes. 0.314 m)
49951 prusbluo      | prusbluªo : bleu de Prusse
49948 Prusio       | Prusio : Prusse
49950 Pruslando      | Pruslandºo : Prusse
49947 Pruso        | Pruso : Prussien
49949 Prusujo       | Prusujºo : Prusse
49955 pruva        | pruv¹a : probant
49956 pruve        | pruv¹e : à preuve, en effet
49953 pruvi        | pruv¹i : prouver (t.s.)
00501 pruvi per absurdo  ¦ pruv¹i per absurdªo : prouver par l'absurde
49957 pruvilo       | pruv¹ilo : pièces justificatives
49954 pruvo        | pruv¹o : preuve
49958 pruvobjekto     | pruv¹objektºo : pièce à conviction
49959 pruvopeco      | pruv¹o~pecºo : pièce justificative
49960 pruvosigno     | pruv¹o~signºo : signe, prodige (B.)
49967 psalmaro      | psalmaro : psautier
49966 psalmi       | psalmi : psalmodier
49968 psalmisto      | psalmistºo : psalmiste
49965 psalmo       | psalmo : psaume (B.)
49969 psalmokantado    | psalmo~kant¹adºo : psalmodie
49971 psalterio      | psalterio : psaltérion (mus.)
02906 pseŭdamiko     | pseŭdªamikºo : faux ami
04773 pseŭdartrozo    | pseŭdªartrºozºo : pseudarthrose
49973 pseŭda       | pseŭdªa : (du grec faux, soi-disant, prétendu
49975 pseŭdo       | pseŭdªo~ : (préfixe) pseudo[~…]
49976 pseŭdonomo     | pseŭdªo~nomºo : un faux nom, pseudonyme
49977 pseŭdopiedo     | pseŭdªo~piedºo : pseudopode (zoo.)
49978 pseŭdoscienco    | pseŭdªo~sciencºo : une prétendue science
49979 pseŭdosufikso    | pseŭdªo~sufiksºo : suffixe inséparable
49981 pseŭdonimo     | pseŭdªonim¯o : pseudonyme
58943 pseŭdosufikso    | pseŭdªo~sufiksºo : suffixe savant, suffixe international
49988 psika        | psikºa : psychique
64189 psika traŭmato   ¦ psikºa traŭmatºo : traumatisme psychique
49993 psikanalizisto   | psikºanaliz¹istºo : psychanalyste
49992 psikanalizo     | psikºanaliz¹o : psychanalyse
49994 psikastenio     | psikºasteniºo : psychasthénie
50013 psikedela      | psikedela : psychédélique
50014 psikedelismo    | psikedelismºo : psychédélisme
50018 psikiatria     | psikiatrºiºa : psychiatrique
50017 psikiatrio     | psikiatrºiºo : psychiatrie (méd.)
50016 psikiatro      | psikiatrºo : psychiatre
49989 psikismo      | psikºismºo : psychisme (d'un individu)
49987 psiko        | psikºo : la psyché, le psychisme (phil. méd.)
49995 psikobiologio    | psikºo~bio¯log¯iºo : psychobiologie
49996 psikodramo     | psikºo~dramo : psychodrame
49997 psikofiziologio   | psikºo~fiziologºiºo : psychophysiologie
49998 psikokirurgio    | psikºo~kirurgio : psychochirurgie
50003 psikologia     | psikºo~log¯iºa : psychologique
36342 psikologio     ¡ psikºo~log¯iºo : psychologie ◆ psikºo : psychisme
50002 psikologio     | psikºo~log¯iºo : psychologie
50001 psikologo      | psikºo~log¯o : psychologue
49999 psikometrio     | psikºo~metr¯iºo : psychométrie
50000 psikomotora     | psikºo~motorºa : psychomoteur
50004 psikoneŭrozo    | psikºo~neŭrºozo : psychonévrose
50007 psikopata      | psikºo~pat¯a : psychopathique
50008 psikopatio     | psikºo~pat¯i³o : psychopathie (méd.)
50006 psikopato      | psikºo~pat¯o : malade mental, psychopathe  ???
50005 psikopatologio   | psikºo~pat¯o~log¯iºo : psychopathologie
50009 psikosomata     | psikºo~somata : psychosomatique
50010 psikotekniko    | psikºo~teknikºo : psychotechnique
50011 psikoterapio    | psikºo~terapiºo : psychothérapie
49990 psikozo       | psikºozo : psychose
49991 psikozulo      | psikºozulºo : un psychotique
50020 psilo        | psilºo : psylle (ent.)
50024 psilocibino     | psilocibinºo : psilocybine (ch.)
50022 psilocibo      | psilocibo : psilocybe (myc.)
50028 psitakedo      • psitakºedºo : (inapte au singulier)
50027 psitakedoj     | psitakºedºo¯j : l(a famille d)es psittacidés
50029 psitakismo     | psitakºismºo : psittacisme (psy.)
50026 psitako       | psitakºo : psitaccus, perroquet cendré (orn.)
50030 psitakozo      | psitakºozºo : psittacose (méd.)
19780 pso         |~ops¯o : (du grec οψις:vue,aspect) […~]opsis
50032 psoko        | psoko : psoque, pou des bois (ent.)
50036 psoriazo      | psoriazo : psoriasis (méd.)
49983 psì         | psì : psi (nom de la lettre grecque ψ) ps
50040 pter        | pter¯ : du grec πτερoν:aile, aileron
50047 pterido       | pteridºo : fougère aigle, fougère commune en forme d'aile (bot.)
50041 ptero        | pter¯o~ : (du grec) ptèro[~…]
50049 pterodaktilo    | pter¯o~daktil¯o : ptérodactyle (palé.)  ???
50052 pteropo       | pter¯opo : roussette, chauves-souris (mam.)            ??? PIV pterop(od)o
50053 pteropodoj     | pter¯o~pod¯o¯j : l(a famille d)es ptéropodes, (zoo.)  ??? pourquoi pas pter¯o~piedºo  ??? PIV pterop(od)o
50056 ptolemea      | ptolemeºa : ptolémaïque
50055 Ptolemeo      | Ptolemeºo : Ptolémée
50058 ptomaino      | ptomainºo : ptomaïne (ch.)
50060 ptozo        | ptozo : ptose (méd.)
50062 pu         | pu : pouah!
50064 puazo        | puazo : poise (phs.)
50067 puba        | pubºa : pubien
45503 puba pediko     ¦ puba pedikºo : morpion = ftiro
50072 pubera       | pubera : pubère (phl.)
50073 pubereco      | puberecºo : puberté
50068 pubharoj      | pubºharºo³j : poils pubiens (anat.)
50076 pubio        | pubio : os pubis (anat.) = pubostºo
50069 publaŭso      | pubºlaŭsºo : pou de pubis = ftiro
50078 publici       | public¹i : écrire dans la presse
50079 publicisto     | public¹istºo : publiciste
50082 publika       | publikºa : public (t.s.)
03512 publika anoncisto  ¦ publikºa anonc¹istºo : crieur public
04877 publika asistado  ¦ publikºa asist¹adºo : assistance publique
54517 publika sekreto   ¦ publikºa sekretºo : secret de Polichinelle
68590 publika voĉo    ¦ publikºa voĉºo : l'opinion publique
55135 publikaj servoj   ¦ publikºaj serv¹o³j : services publics
50084 publikaĵo      | publikºaĵºo : publication (imprimé)
50083 publike       | publikºe : publiquement, en public
50085 publikeco      | publikºecºo : publicité (d'un fait)
50088 publikigebla    | publikºig¹eblªa : publiable
50086 publikigi      | publikºig¹i : publier
50087 publikigo      | publikºig¹o : publication
50081 publiko       | publikºo : le public
50091 publikopinio    | publikºopinio : opinion publique
50090 publikulino     | publikºul³in³o : fille publique
50092 publikutila     | publikºutila : d'utilité publique
50066 pubo        | pubºo : pubis (anat.)
50070 pubosto       | pubºostºo : os pubis = pubio
50095 puca        | puca : attifé, chamarré, endimanché (f.)
50101 pudelo       | pudelo : caniche, barbet
50104 pudenda       | pudenda : honteux (anat.)
50103 pudendo       | pudendo : parties génitales (anat.)
50107 pudingo       | pudingºo : pudding ou pouding (cuis.)
50108 pudingŝtono     | pudingºŝtonºo : poudingue (géol.)
50111 pudlado       | pudl¹adºo : puddlage
50110 pudli        | pudl¹i : puddler (tech.)
50099 pudo        | pudo : poud (mes. russe = 16, 38kg)
50114 pudora       | pudorºa : pudique
50115 pudorafekta     | pudorºafekt¹a : pudibond
50113 pudoro       | pudorºo : pudeur
50120 pudrado       | pudradºo : poudrage
50119 pudri        | pudri : poudrer (p. f.)
50121 pudrilo       | pudrilºo : houppette
50118 pudro        | pudro : poudre (de toilette)
50124 pudromantelo    | pudromantelºo : peignoir
50122 pudrujo       | pudrujºo : poudrier
50126 puduo        | puduo : pudu (mam.)
50128 puerpera      | puerpera : puerpéral (méd.)
50134 pufa        | pufºa : bouffant // bouffi, ballonnant, gonflé
50130 puf         | puf : pouf!
50131 puf teren      | puf! terºe³n : pouf! par terre!
50135 pufigi       | pufºig¹i : faire bouffer, ballonner, gonfler
50145 pufino       | pufinºo : puffin (orn.)
50136 pufiĝi       | pufºiĝ¹i : s'enfler (p. f.) // se boursoufler (méd.)
50137 pufkuko       | pufºkukºo : chou (pâtisserie)
32661 pufmaizo      | puf~maizo : pop-corn
50138 pufmaniko      | pufºmanikºo : manche bouffante
50133 pufo        | pufºo : coussinet, bourrage, rembourrage, bourrelet // bouffant (d'une manche), bouillonné (d'une robe)
50139 pufreklami     | pufºreklam¹i : faire mousser (f.)
50140 pufreklamo     | pufºreklam¹o : bluff
50141 pufseĝo       | pufºseĝºo : pouf
50142 pufterpomoj     | pufºterºpomºo³j : pommes de terre soufflés
50143 pufvanga      | pufºvanga : joufflu.
50148 puglekanto     | pugºlek¹antªo : lèche-cul*
50149 pugmezuro      | pugºmezur¹o : tour de hanches
50158 pugnadi       | pugnadi : se battre à coups de poing, boxer
50157 pugne        | pugne : du poing, avec les poings
50156 pugni        | pugni : donner un coup de poing
50159 pugnigi la manon  ¦ pugnigi la manºo³n : fermer le poing
50154 pugno        | pugno : poing
50161 pugnobatalo     | pugnobatal¹o : pugilat
50162 pugnoforto     | pugno~fortªo : poigne
50163 pugnoganto     | pugnogantºo : moufle (vêt.)
50164 pugnokojno     | pugnokojnºo : coup-de-poing // biface (préh.)
50165 pugnopilkado    | pugnopilkºadºo : jeu de balle au poing
50147 pugo        | pugºo : le derrière, la croupe, les hanches
50150 pugvegi       | pugºvegi : fesser, fouetter
50151 pugvergado     | pugºvergºadºo : fessée
50172 pulardo       | pulardo : poularde (cuis.)
50168 pulbalkono     | pulºbalkono : poulailler*, paradis* (th.)
50169 pulbazaro      | pulºbazarºo : marché aux puces
50178 puliaro       | puliaro : moufle (tech.) = takelo
50180 pulikario      | pulikario : pulicaire (bot.)
50177 pulio        | pulio : poulie
50182 pulko        | pulkºo : pulque (boisson)
50170 pulkolora      | pulºkolorºa : ᵈᵉ ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ puce (marron)
50183 pulkvo       | pulkvºo : pulque (boisson)
50185 pullo        | pullo : pool (fin. soc.) = poŭlo
50188 pulma        | pulmºa : pulmonaire
50194 pulmano       | pulmanºo : voiture pullman (chemin de fer)
50189 pulmaĵo       | pulmºaĵºo : du mou (cuis.)
50190 pulmito       | pulmºito : pneumonie
50187 pulmo        | pulmºo : poumon (anat.)
50191 pulmofiŝoj     | pulmºo~fiŝºo³j : dipneustes (ich.)
50192 pulmoherbo     | pulmºo~herbºo : pulmonaire (bot.), plante herbacée
50196 pulmonario     | pulmonario : pulmonaire (bot.), plante herbacée
50167 pulo        | pulºo : puce (ent.)
50198 pulovero      | pulovero : pull-over (vêt.)
50201 pulpa        | pulpºa : pulpeux, pulpaire (méd.)
50202 pulpito       | pulpºito : pulpite (méd.)
50200 pulpo        | pulpºo : pulpe (anat. bot.)
50209 pulsatilo      | pulsatilºo : pulsatille (bot.)
50205 pulsi        | pulsºi : battre (։artère, vie) // palpiter, frémir (espoir …), s'activer (։trafic …)
50204 pulso        | pulsºo : pouls (méd.) // temps (mus.)
50206 pulsobato      | pulsºoºbat¹o : pulsation, battement (cœur)
50213 pulvejo       | pulvºej³o : poudrière
50211 pulvo        | pulvºo : poudre (à canon) (f.)
50215 pulvokorno     | pulvºo~kornºo : poire à poudre
50216 pulvokotono     | pulvºo~kotonºo : coton-poudre
50217 pulvopafiloj    | pulvºo~paf¹ilo³j : armes à feu
50222 pulvora       | pulvorºa : pulvérulent
50223 pulvoreco      | pulvorºecºo : pulvérulence
50224 pulvorigi      | pulvorºig¹i : pulvériser
50225 pulvorigilo     | pulvorºig¹ilºo : pulvérisateur
34437 pulvorigita lakto  ¦ pulvorºig¹itªa laktºo : lait en poudre
50226 pulvoriĝi      | pulvorºiĝ¹i : se pulvériser // tomber en poudre
50227 pulvoriĝema     | pulvorºiĝ¹em³a : friable
50228 pulvormaŝino    | pulvorºmaŝinºo : broyeuse
50221 pulvoro       | pulvorºo : poudre (matière pulvérisée)
50229 pulvorsukero    | pulvorºsukerºo : sucre en poudre
50218 pulvoŝargo     | pulvºo~ŝarg¹o : charge de poudre
50214 pulvujo       | pulvºuj³o : gargousse // douille (de cartouche)
50174 pulĉinelo      | pulĉinelo : polichinelle
50175 pulĉinelludo    | pulĉinellud¹o : guignol
50232 pum         | pum : poum! , patatras!
50238 pumikbetono     | pumikbetonºo : béton aéré, béton cellulaire
50237 pumiki       | pumiki : poncer
50236 pumiko       | pumiko : pierre ponce (géol.)
50234 pumo        | pumºo : puma (mam.)
50241 pumpado       | pumpadºo : pompage
50240 pumpi        | pumpi : pomper
50242 pumpisto      | pumpistºo : pompier // pompiste (essence)
50243 pumpokamiono    | pumpo~kamionºo : autopompe
50244 pumpostacio     | pumpo~staciºo : station de pompage
50250 puna        | pun¹a : punitif // pénal
50254 punareo       | pun¹areo : surface de réparation, les seize mètres* (sp.)
50255 punbruligi     | pun¹brul¹ig¹i : exécuter quelqu'un par le supplice du feu = ŝtipºarumi
50271 punco        | puncºo : ponceau (։couleur)
50275 pundo        | pundºo : livre sterling (mon.)
50257 pundomo       | pun¹domºo : maison de correction
50251 punebla       | pun¹eblªa : passible d'une peine
50247 puni        | puni : punir, châtier
50277 puniko       | punikºo : grenadier (bot.) = granatarbº
50253 puninda       | pun¹indªa : punissable
50252 puniĝi       | pun¹iĝ¹i : recevoir une punition
50279 punkcii       | punkcii : faire une ponction, ponctionner
50281 punkcinadlo     | punkcinadlo : trocart
50280 punkcio       | punkcio : ponction
50258 punkorekti     | pun¹korekti : corriger, redresser
50294 punktadi      | punktºadi : pointiller
50295 punktado      | punktºadºo : pointillage
50293 punkti       | punktºi : mettre au point
50296 punktilo      | punktºilºo : poinçon
50297 punktismo      | punktºismºo : pointillisme (b.a.)
50298 punktisto      | punktºistºo : un pointilliste
50299 punktita      | punktºitªa : semé de points // constellé, émaillé (f.)
50283 punkto       | punktºo : point (très petite tache) // espace infinitésimal // endroit, moment précis // matière à discussion // signe d'écriture (typ.)
50292 punkto       | punktºo : un point c'est tout! , point final!
50287 punkto de vidado  ¦ punktºo de vid¹adºo : point de vue
50300 punktokomo     | punktºo~komo : point-virgule
50301 punktolinio     | punktºo~liniºo : un pointillé
50302 punktostampilo   | punktºo~stamp¹ilºo : pointeau
50307 punkturo      | punkturºo : piqûre (d'acuponcture)
50260 punlaborejo     | pun¹labor¹ej³o : bagne
50261 punlaboristo    | pun¹labor¹istºo : bagnard, forçat
50259 punlaboro      | pun¹labor¹o : travaux forcés
50262 punmono       | pun¹monºo : amende
50248 puno        | pun¹o : punition, peine, châtiment, correction
50263 punpagi       | pun¹pag¹i : payer une amende
50264 punpunkto      | pun¹punktºo : point de penalty
50265 punskribo      | pun¹skrib¹o : pensum
50310 punta        | puntºa : en dentelle
10134 punta ĉapo     ¦ puntºa ĉapºo : bonnet de dentelle
50311 puntaĵo       | puntºaĵºo : ouvrage de dentelle, une dentelle
50316 puntiliema     | puntiliema : pointilleux, susceptible
50315 puntilio      | puntilio : point d'honneur
50312 puntilo       | puntºilºo : métier à dentelle
50313 puntistino     | puntºistºin³o : dentellière.
50309 punto        | puntºo : dentelle, point
50256 punĉambro      | pun¹ĉambrºo : salle de police
50266 punŝipo       | pun¹ŝipºo : galère, ponton
50273 punĉo        | punĉºo : punch
50325 pupila       | pupila : pupillaire.
50323 pupilo       | pupilºo : pupille (anat.)
50327 pupitro       | pupitrºo : pupitre // lutrin (rel.)
50320 pupludi       | pupºlud¹i : jouer à la poupée
50318 pupo        | pupºo : poupée // marionnette (à gant) // guignol (p. f.) // pupe, chrysalide, nymphe (ent.), cocon
50319 pupodomo      | pupºo~domºo : maison de poupée
50321 pupteatro      | pupºteatro : théâtre de marionnettes
50329 pura        | purªa : pur (t.s.) // nu, net, pur et simple // propre (non sali)
50360 Puranoj       | Purano³j : Purana (litt. rel.)
50330 pure        | purªe : purement, proprement
50331 pureco       | purªecºo : pureté // propreté
50332 purema       | purªem³a : propre, soigneux
50362 purgatorio     | purgatorio : purgatoire (p. f.)
50336 puriga       | purªig¹a : purifiant, lustral, cathartique
50338 purigatoro     | purªig¹atorºo : épurateur (tech.)
50337 purigaĵo      | purªig¹aĵºo : un dépuratif (phar.)
50333 purigi       | purªig¹i : purifier // nettoyer
41430 purigi al si la nazon ¦ purªig¹i al si la nazºo³n : se moucher
65540 purigi al si la ungojn ¦ purªigi al si la ungo³j³n : se faire les ongles
50334 purigi la nazon   ¦ purªig¹i la nazºo³n : moucher = mungi
50339 purigilaro     | purªig¹ilºar³o : matériel de nettoyage
50335 purigo       | purªig¹o : purification // nettoyage
50341 purismo       | purªismºo : purisme (litt.)
50342 puristo       | purªistºo : puriste
50365 puritanismo     | puritanºismºo : puritanisme
50364 puritano      | puritanºo : puritain
50340 puriĝo       | purªiĝ¹o : la Purification (rel.)
50344 purkorulo      | purªkorºul³o : un homme au cœur pur
50368 purpura       | purpurºa : pourpré, pourpre, de pourpre
50369 purpuraĵo      | purpurºaĵºo : pourpre rétinien (anat.)
50370 purpurigi      | purpurºig¹i : empourpré
50371 purpuriĝi      | purpurºiĝ¹i : s'empourprer
50373 purpurnaskita    | purpurºnask¹itªa : porphyrogénète (hist.)
50367 purpuro       | purpurºo : pourpre (couleur, étoffe) // purpura (méd. éruption cutanée)
50372 purpurulo      | purpurºul³o : cardinal (rel.)
50345 purrasa       | purªrasºa : pur-sang
50346 pursanga      | purªsanga : pur-sang
50343 puruloj       | purªul³o³j : les purs
50376 pusa        | pusa : purulent
50378 pusado       | pusadºo : suppuration
50380 pusakno       | pusºaknºo : pustule
50379 puseco       | pusecºo : purulence
50377 pusi        | pusi : suppurer
50375 puso        | pusºo : pus (phl.)
50381 pustulo       | pustulºo : pustule
50423 puta        | putºa : phréatique
50428 putino       | putinºo : putain, prostituée
50424 putisto       | putºistºo : puisatier
50425 putmuro       | putºmurºo : margelle
50422 puto        | putºo : puits
50430 putoro       | putorºo : putois (mam.)
50435 putra        | putr¹a : pourri, putride, couvi (։œuf), gâtée (։dent)
50434 putrado       | putr¹adºo : pourriture, putréfaction
50426 putrando      | putºrandºo : margelle
50437 putranta      | putr¹antªa : pourrissant
50436 putraĵo       | putr¹aĵºo : une chose pourrie, ordure, charogne
50438 putrejo       | putr¹ej³o : charnier
50439 putrema       | putr¹em³a : putrescible
50432 putri        | putr¹i : pourrir (intr. p. f.), se putréfier, se gâter
50443 putrigi       | putr¹ig¹i : pourrir, corrompre (p. f.)
50444 putrinta      | putr¹intªa : pourri
50441 putriva       | putr¹iva : putrescible
66470 putriĝema varo   ¦ putr¹iĝ¹em³a varºo : denrées périssables
50433 putro        | putr¹o : pourriture, putréfaction
50448 puzlo        | puzlo : jeu de patience, puzzle
14490 puŝi ĝis la ekstremo ¦ puŝ¹i ĝis la ekstremªo : pousser (qqch.) à l'Extrême // pousser (qqn.) à bout
50097 puĉo        | puĉo : putsch
50383 puŝi        | puŝ¹i : pousser (t.s. sauf croître)
50385 puŝo        | puŝ¹o : coup (de poing, de poignard …), bourrade // poussée (p. f.)
50386 puŝa        | puŝ¹a : propulsif
50387 puŝado       | puŝ¹adºo : poussée, propulsion
50388 puŝegi       | puŝ¹eg³i : pousser avec violence
50389 puŝiĝi       | puŝ¹iĝ¹i : se heurter, se cogner à
50390 puŝiĝado      | puŝ¹iĝ¹adºo : se bousculer
50391 puŝbati       | puŝ¹bat¹i : tamponner (։auto), battre (։bélier)
50392 puŝĉaro       | puŝ¹ĉarºo : poussette, voiture à bras // brouette
50394 puŝpeco       | puŝ¹pecºo : ᵇᵒᵘᵗᵒⁿ poussoir
50395 puŝpinglo      | puŝ¹pinglºo : punaise (à dessin)
50396 puŝostango     | puŝ¹o~stangºo : perche (mar.)
50397 puŝŝipo       | puŝ¹ŝipºo : pousseur (mar.)
50398 puŝveturilo     | puŝ¹vetur¹ilºo : pousse-pousse
54060 puŝsarkilo     | puŝ¹sark¹ilºo : une ratissoire
49963 P.S.        | P.S. : post-scriptum
45016 Pàrto        ‡ Pàrt¯o : un Parthe
45018 Pàrta        ‡ Pàrt¯a : relatif aux Parthes
45045 Pàrtio       ‡ Pàrt¯iºo : Parthie (pays des Parthes)
45046 Pàrtujo       | Pàrt¯uj³o : Parthie (pays des Parthes)
46390 pì         | pì : pi (nom de la lettre grecque π) p
50034 pŝento       | pŝento : pschent (ant.)
04082 r          |~ar³ : (suffixe) groupe ou collection (d'objets ou d'êtres) formant un ensemble
15505 r          |~erº : (suffixe) élément, parcelle de […~]
50450 r          | r : lettre et consonne nommée: ro
50452 R          | R : abréviation de "russe" ou du "röntgen"
50455 raba        | rab¹a : ravisseur, de proie
50457 rabado       | rab¹adºo : pillage, brigandage, rapine
50463 rabakiro      | rab¹akir¹o : butin
50474 rabarbo       | rabarbºo : rhubarbe (bot.)
50475 rabarbo       • rab¹arbºo : (inapte)
50479 rabate       | rabate : au rabais
50478 rabati       | rabati : faire un rabais, déduire
50477 rabato       | rabato : rabais, réduction, abattement, remise
50459 rabaĵo       | rab¹aĵºo : proie, butin, dépouilles
50484 rabdismo      | rabdismºo : rhabdomancie.
50483 rabdisto      | rabdistºo : sourcier
50482 rabdo        | rabdo : baguette divinatoire = rabdo
50460 rabejo       | rab¹ej³o : repaire de brigands
50487 rabeleza      | rabeleza : rabelaisien
50486 Rabelezo      | Rabelezo : Rabelais
50461 rabema       | rab¹em³a : rapace, vorace
50490 rabena       | rabena : rabbinique
50491 rabenismo      | rabenismºo : rabbinisme
50489 rabeno       | rabeno : rabbin
50494 rabeto       | rabetºo : feuillure, rainure (menuiserie)
50495 rabeto       • rab¹et³o : (inapte)  ??? car:"qui vole un œuf vole un bœuf"  ??? adepte?
50496 rabetrabotilo    | rabetºrabot¹ilºo : guillaume
50499 rabia        | rabia : enragé (p. f.) // rabique
50454 rabi        | rab¹i : prendre de force, enlever, ravir, piller // ravir, arracher (f.)
50500 rabii        | rabii : être enragé, déchaîné (f.)
50498 rabio        | rabio : rage
50466 rabirado      | rab¹ir¹adºo : raid
50462 rabisto       | rab¹istºo : brigand
50501 rabiulo       | rabiulºo : malade atteint de la rage
50505 rablaĵo       | rablaĵºo : hourdis
50504 rabli        | rabli : hourder (arch.)
50467 rabmevo       | rab¹mevºo : labbe, mouette pillarde (orn.)
50456 rabo        | rab¹o : prise, rapt, enlèvement
50464 rabobestoj     | rab¹o~besto³j : bêtes de proie
50465 rabobirdoj     | rab¹o~birdºo³j : rapaces, (orn.)
50468 raboplena      | rab¹o~plenªa : dévastateur
50508 rabotado      | rabot¹adºo : rabotage
50509 rabotaĵo      | rabot¹aĵºo : copeaux (bois), rognures (métal)
50507 raboti       | rabot¹i : raboter
50511 rabotilego     | rabot¹ilºeg³o : varlope
50512 rabotilfero     | rabot¹ilºferºo : fer de rabot
50510 rabotilo      | rabot¹ilºo : rabot
50513 rabotmaŝino     | rabot¹maŝinºo : raboteuse, machine à dresser
50469 rabvespo      | rab¹vespo : sphex (ent.) = sfekso
50515 racema       | racema : racémique (phil.)
50519 racia        | racia : rationnel
50520 racieco       | raciecºo : rationalité
50522 raciigado      | raciigadºo : rationalisation
50521 raciigi       | raciigi : rationaliser
50523 raciismo      | raciismºo : rationalisme = racionalismo
50532 racina       | racina : racinien
50531 Racino       | Racinºo : Racine
50517 racio        | racio : raison (faculté intellectuelle)
50526 racionala      | racionala : rationnel (math. phil.)
50528 racionalismo    | racionalismºo : rationalisme
50529 racionalisto    | racionalistºo : rationaliste
50545 radaksingo     | radºaksºingºo : moyeu (méc.)
50544 radakso       | radºaksºo : essieu
50568 radaranteno     | radarºantenºo : antenne de radar, antenne pivotante
50567 radari       | radarºi : repérer par radar
50540 radaro       | radºar³o : rouages
50565 radaro       | radarºo : (de l'anglais radar:RAdio Detection And Ranging=détection et pointage radio) radar
50566 radaro       • radºar³o : (inapte)
50547 radekvilibro    | radºekvilibrºo : équilibrage des roues
50542 radetaro      | radºet³ar³o : mécanisme (horlogerie …)
50541 radeto       | radºet³o : roulette
50548 radfaristo     | radºfar¹istºo : charron
50549 radflanĝo      | radºflanĝo : boudin (de roue)
50571 radia        | radiºa : radieux // radial (phs.), rayonné, rayonnant, radié, radial (anat.)
50588 radiacio      | radiacio : radiation (anat.)
50573 radiadi       | radiºadi : émettre des radiations
50574 radiado       | radiºadºo : radiation infrarouge, radiation cosmique, radiation ultraviolette
50590 radiala       | radiala : radial (phs.)
50592 radiano       | radianºo : radian (géom.)
50575 radianta      | radiºant³a : rayonnant (p. f.) // radiant*
50576 radiatoro      | radiºatorºo : radiateur (t.s.)
50595 radiestezisto    | radiestezistºo : radiesthésiste
50594 radiestezo     | radiestezo : radiesthésie
50577 radieto       | radiºet³o : lueur (f.)
50581 radifloroj     | radiºflorºo³j : radiées (bot.)
50572 radii        | radiºi : rayonner (p. f.) // radier (phs.)
50578 radiilo       ¦ radiºilºo : radiateur (t.s.)
50600 radika       | radikºa : radical (p. f.) // radiculaire
50619 radikala      | radikala : radical (pol.) // radical (changement …)
50620 radikalismo     | radikalismºo : radicalisme
50623 radikalo      | radikalo : un radical (gr. // ch. // math.)
50621 radikalulo     | radikalulºo : un radical (pol.)
50605 radikaro      | radikºar³o : radication (bot.) // jardin des racines (d'une langue)
50607 radikato      | radikºato : quantité radicale (math.radikalo)
50603 radikaĵo      | radikºaĵºo : motte (autour des racines)
50601 radike       | radikºe : radicalement
50609 radikembrio     | radikºembrio : radicule (bot.)
50602 radiki en      ¦ radikºi en : avoir ses racines dans ……
50626 radikla       | radiklºa : radiculaire
50627 radiklito      | radiklºito : inflammation radiculaire
50625 radiklo       | radiklºo : radicule (bot.)
50597 radiko       | radikºo : racine (t.s.)
50610 radikpropra     | radikºproprªa : franc de pied (bot.)
50612 radikvorto     | radikºvortºo : mot souche
50608 radikĉapo      | radikºĉapºo : coiffe (bot.)
50570 radio        | radiºo : rayon (p. f.), rai, radiation // rayon (de cercle) (géom.) // rayon (de vélo
50629 radio        | radio~ : (préfixe latin radius:rayon) radio[~…]
50630 radioaktiva     | radio~aktivªa : radioactif
50631 radioaktiveco    | radio~aktivªecºo : radioactivité
50632 radioamatoro    | radio~am¹atorºo : radioamateur
50633 radioaparato    | radio~aparatºo : appareil de radio (méd.)
50634 radioastronomio   | radio~astronomio : radioastronomie
50635 radiobirado     | radio~bir¹adºo : radioguidage
50580 radiobirilo     | radiºo~bir¹ilºo : radiogoniomètre
50637 radiobuado     | radio~buºadºo : radiobalisage
50636 radiobuo      | radio~buºo : radiobalise
50638 radiodissendo    | radio~dis~send¹o : radiodiffusion
50639 radioelektro    | radio~elektrºo : radioélectricité
50673 radiofonia     | radiofonia : radiophonique
50672 radiofonio     | radiofonio : radiophonie
50671 radiofono      | radiofonºo : récepteur (radio), récepteur de t.s.f.
50640 radiofotografio   | radio~foto~graf¯iºo : radiophotographie
50641 radiogazeto     | radio~gazetºo : journal parlé
50643 radiogoniometrio  | radio~goniometr¯iºo : radiogoniométrie
50642 radiogoniometro   | radio~goniometr¯o : radiogoniomètre
50677 radiografado    | radio~graf¯adºo : radiographie
50678 radiografaĵo    | radio~graf¯aĵºo : une radio, une radiographie
50675 radiografi     | radio~graf¯i : radiographier
50676 radiografo     | radio~graf¯o : radiographie
50680 radiogramo     | radiogramo : radiogramme, message par radio
50644 radiogvidado    | radio~gvid¹adºo : radioguidage
50645 radiogvidilo    | radio~gvid¹ilºo : radiophare
50646 radiokardiogramo  | radio~kardiogramo : radiocardiogramme
50647 radiokomunikado   | radio~komunik¹adºo : radiocommunication
50682 radiolarioj     | radiolario³j : radiolaires (zoo.)
50649 radiologia     | radiºo~log¯i~a : radiologique  ???
50648 radiologo      | radiºo~log¯o : radiologie   ???
50650 radiolokigo     | radio~lokºig¹o : radiolocation, repérage par radio
50651 radionavigado    | radio~navig¹adºo : radionavigation
50652 radionavigisto   | radio~navig¹istºo : radionavigant, radionavigateur
50653 radioondoj     | radio~ondºo³j : ondes hertziennes
50654 radiopatologio   | radio~pat¯o~log¯iºo : radiopathologie
50655 radioraportaĵo   | radio~raport¹aĵºo : radioreportage, reportage radio
50656 radioraportisto   | radio~raport¹istºo : radioreporter, radio rapporteur, rapporteur radio
50657 radioricevilo    | radio~ricevilºo : récepteur de t.s.f., récepteur radio
50658 radiosendilo    | radio~send¹ilºo : émetteur radio
50659 radiosignalado   | radio~signalºadºo : radiosignalisation
50660 radioskopio     | radio~skop¯iºo : radioscopie
50661 radiosondilo    | radio~sond¹ilºo : radiosonde, sonde radio
50662 radiostacio     | radio~staciºo : station émettrice, émetteur
50663 radiotaksio     | radio~taksiºo : radiotaxi
50664 radiotelefono    | radio~telefonºo : radiotéléphone
50665 radiotelegrafio   | radio~telegrafºiºo : T.S.F
50666 radioteleskopo   | radio~teleskopºo : radiotélescope
50667 radiotelevida    | radio~tele~vid¹a : radiotélévisé
50668 radioterapio    | radio~terapiºo : radiothérapie
50669 radiovekhorloĝo   | radio~vek¹horloĝºo : radioréveil, radio réveil, radio-réveil
50551 radiri       | radºiri : rouler (à vélo …)
50579 radiuloj      | radiºul³o³j : rayonnés (zoo.)
50684 radiumo       | radiumºo : radium (ch.)
50685 radiumterapio    | radiumºterapiºo : radiumthérapie
50688 radiusa       | radiusºa : radial, du radius (anat.)
50691 radiuskarpa artikolo ¦ radiusºkarpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50687 radiuso       | radiusºo : radius (anat.) // rayon (géom.) // rayon d'action
50690 radiusokarpa artikolo ¦ radiusºo~karpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50689 radiuso-karpa artikolo ¦ radiusºo-karpa artikolºo : articulation radio-carpienne, articulation radiocarpienne
50552 radkavo       ¦ radºkavºo : ornière
50534 rado        | radºo : roue (p. f.) // supplice
50539 radoaro       | radºo~aro : rouages
50550 radoforma      | radºo~formºa : en forme de roue
50693 radono       | radono : radon (ch.)
50553 radparadi      | radºparadi : faire la roue, se pavaner (p. f.)
50554 radringo      | radºringºo : pneu, bandage
50555 radrondo      | radºrondºo : jante (roue)
50556 radseĝo       | radºseĝºo : fauteuil roulant
50557 radsulko      | radºsulko : ornière
50543 radumi       | radºum³i : rouer (supplice)
50546 radĉeno       | radºĉenºo : chaîne (de vélo)
50558 radŝipo       | radºŝipºo : bateau à roues
50559 radŝiri       ¦ radºŝir¹i : rouer (supplice)
50560 radŝpinilo     | radºŝpinilºo : rouet
50696 rafaela       | rafaelºa : de Raphaël
50698 rafaeleca      | rafaelºecªa : raphaélesque
50695 Rafaelo       | Rafaelºo : Raphaël (homme)
50697 Rafaelà       ‡ Rafaelà : Raphaëlle (femme)
50701 rafaneto      | rafanºetºo : radis rose, radis rouge
50702 rafanetujo     | rafanºetºujºo : ravier
50704 rafanistro     | rafanistro : ravenelle (bot.)
50700 rafano       | rafanºo : raifort, radis noir (bot.)
50706 rafeo        | rafeo : raphé (anat.)
50711 rafinado      | rafin¹adºo : affinage, raffinage
50712 rafinaĵo      | rafin¹aĵºo : affinement, raffinement
50713 rafinejo      | rafin¹ej³o : affinerie, raffinerie
50710 rafini       | rafin¹i : affiner, raffiner (p. f.)
50714 rafinisto      | rafin¹istºo : affineur, raffineur
21052 rafio        |~graf¯iºo : (suf.) […~]graphie, (spécialité // technique) du […~]graphe
50708 rafio        | rafio : raphia (bot.)
21050 rafo        |~graf¯o : (suf.) […~]graphe, ( art // spécialiste // appareil ) de […~]graphie
50716 raglano       | raglanºo : raglan (vêt.)
50718 ragtimo       | ragtimo : ragtime (mus.)
50720 raguo        | raguo : ragoût (cuis.)
50726 Rahel        | Rahel : Rachel (B.)
50732 rajda        | rajd¹a : à cheval, monté // équestre
50734 rajdado       | rajd¹adºo : chevauchée
50736 rajdantaro     | rajd¹antªar³o : cavalcade
50735 rajdanto      | rajd¹antªo : cavalier // cavalier, curseur (tech.)
50742 rajdarto      | rajd¹artºo : équitation
50737 rajdato       | rajd¹ato : monture
50733 rajde        | rajd¹e : à cheval, à califourchon
50738 rajdebla      | rajd¹eblªa : qu'on peut monter (։animal)
50739 rajdejo       | rajd¹ej³o : manège
50730 rajdi        | rajd¹i : aller (à cheval, à bicyclette …)
50740 rajdisto      | rajd¹istºo : cavalier (soldat)
50731 rajdo        | rajd¹o : course, promenade (à cheval …)
50743 rajdobastono    | rajd¹o~bastonºo : balai (de sorcière)
50744 rajdobesto     | rajd¹o~bestºo : animal de selle
50745 rajdoboto      | rajd¹o~botºo : botte de cavalier
50748 rajdogardanto    | rajd¹o~gard¹antªo : vedette (mil.)
50749 rajdokuloto     | rajd¹o~kulotºo : culotte de cheval
50750 rajdoservisto    | rajd¹o~serv¹istºo : écuyer
50751 rajdovesto     | rajd¹o~vesto : costume de cheval, amazone
50753 rajdovojo      | rajd¹o~vojºo : allée cavalière, piste
50746 rajdoĉasado     | rajd¹o~ĉas¹adºo : chasse à courre
50747 rajdoĉevalo     | rajd¹o~ĉevalo : cheval de selle
50752 rajdvipo      | rajd¹vipo : cravache
50759 Rajmonda      | Rajmondºa : de Raymond
50758 Rajmondo      | Rajmondºo : Raymond (homme)
50760 Rajmondà      ‡ Rajmondà : Raymonde (femme)
50728 rajo        | rajo : raie (ich.)
50762 rajono       | rajono : rayonne (tex.)
50764 rajpi        | rajpi : gripper, se gripper (tech.)
50765 rajpo        | rajpo : grippage
50770 rajta        | rajtºa : légitime
50773 rajtantoj      | rajtºanto³j : les ayants droit
50771 rajte        | rajtºe : à bon droit, à juste titre
50774 rajteco       | rajtºecºo : bon droit, légitimité
50772 rajti        | rajtºi : avoir le droit de, pouvoir (légitimement), être en droit de
50777 rajtiganto     | rajtºig¹ant³o : commettant, mandant
50775 rajtigi       | rajtºig¹i : autoriser, habiliter, donner pouvoir à, légitimer
50778 rajtigilo      | rajtºig¹ilºo : papiers, lettres de créance, titres
61230 rajtigita taksisto ¦ rajtºigita taks¹istºo : commissaire-priseur
50779 rajtigito      | rajtºig¹ito : mandataire, fondé de pouvoir = prokuristo
50776 rajtigo       | rajtºig¹o : pouvoir (dr.), autorisation
50780 rajtiĝi       | rajtºiĝ¹i : se justifier (։une mesure)
50767 rajto        | rajtºo : droit (à qqch. sur qqch.), bon droit
05533 rajto de aŭtoreco  ¦ rajtºo de aŭtorºecºo : droit d'auteur
11132 rajto de popoloj pri memdecido ¦ rajtºo de popolºo³j pri mem~decid¹o : droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
50155 rajto de pugno kaj glavo ¦ rajtºo de pugno kaj glavºo : le droit du plus fort
50781 rajtoperdiĝo    | rajtºo~perd¹iĝ¹o : prescription (dr.)
50794 rakedo       | rakedºo : raquette (de tennis // à neige)
50798 raketi       | raketºi : jaillir, fuser (p. f.)
50796 raketo       | raketºo : fusée (feu d'artifice) // fusée (espace, mil.)
50797 raketo       • rakºet³o : (inapte)
50801 rakia        | rakiºa : rachidien
50802 rakianestezo    | rakiºanestez¹o : rachianesthésie
50800 rakio        | rakiºo : rachis, colonne vertébrale (anat.)
50805 rakita       | rakita : rachitique
50806 rakitismo      | rakitismºo : rachitisme
50804 rakito       | rakito : rachitis (méd.)
50807 rakitulo      | rakitulºo : un rachitique
50792 rako        | rakºo : râtelier, mangeoire (étable) // râtelier (à pipes …), classeur (à musique), et tout support de forme analogue
50812 rakonta       | rakont¹a : narratif
50813 rakontanto     | rakont¹antªo : narrateur
50809 rakonti       | rakont¹i : raconte, narrer
50810 rakonti pri     ¦ rakont¹i pri : parler de
50814 rakontisto     | rakont¹istºo : conteur // le récitant (th.)
50811 rakonto       | rakont¹o : récit, narration, relation
50819 raledo       • ralºedºo : (inapte au singulier)
50818 raledoj       | ralºedºo¯j : l(a famille d)es rallidés
50823 raliko       | ralikºo : ralingue (mar.)
50824 ralikringo     | ralikºringºo : patte (mar.)
50821 ralio        | ralio : rallye (sp.)
50817 ralo        | ralºo : râle (orn.)
50830 Ramadano      | Ramadanºo : le Ramadan (rel.)
50832 ramfasto      | ramfasto : toucan (orn.)
50827 rami        | ramºi : battre, enfoncer (pieu …)
50834 ramio        | ramiºo : ramie (bot.)
50828 rammaŝino      | ramºmaŝinºo : mouton
50837 ramnacoj      | ramnºacºo¯j : l(a famille d)es rhamnacées (comme un nerprun)
50836 ramno        | ramnºo : nerprun (genre botanique)
21091 ramo        |~gram¯o : (suf.) […~]gramme, écriture, enregistrement de […~]o
50826 ramo        | ramºo : bélier (mil.) // rostre (mar.)
50840 rampa        | ramp¹a : rampant // traînant, lent
50841 rampado       | ramp¹adºo : rampement, reptation
50842 rampaĵo       | ramp¹aĵºo : plante rampante // un reptile
50843 rampema       | ramp¹ema : rampant, servile
50839 rampi        | ramp¹i : ramper (p. f.), se traîner, se couler
50849 ramplo       | ramplºo : rampe, voie inclinée (arch.)
50845 rampnaĝi      | ramp¹naĝ¹i : nager le crawl
50844 rampulo       | ramp¹ul³o : reptile
65438 rampuloj      | ramp¹ul³o³j : les reptiles
50851 Ramseso       | Ramsesºo : Ramsès
50864 ranatro       | ranatro : ranatre (ent.)
50858 ranbleki      | ranºblek¹i : coasser = kvaki
50866 ranca        | ranca : rance
50868 ranciĝi       | ranciĝ¹i : rancir
50867 ranco        | ranco : rancidité
50874 randa        | randºa : du bord, marginal (f.)
50875 randaĵo       | randºaĵºo : bords (d'un chapeau), rebord, lisière (étoffe), liseré (vêt.), boudin (porte), bordure (gazon)…// collerette, flasque (tech.) = flanĝo
50879 randegaligi     | randºegalªig¹i : ébarber, rogner, parer, dresser (pierre), rafraîchir (cheveux), moucher (mèche, cordage)
50880 randiri       | randºiri : côtoyer
50881 randmuro      | randºmurºo : parapet
50872 rando        | randºo : bord (extrémité d'une surface), lisière (d'un bois), berge (rivières), lèvres (plaie)…
50877 randobenko     | randºo~benkºo : banquette de terre (talus)
50878 randodentoj     | rando~dentºo³j : dentelure (timbre)
50882 randorita      | randºorita : doré sur tranches
50884 randostreki     | randºo~strekºi : moleter
50885 randostrekilo    | randºo~strekºilºo : molette
50887 randotranĉi     | randºo~tranĉ¹i : découper
50888 randotranĉaĵo    | randºo~tranĉ¹aĵºo : un découpage
50886 randoŝtono     | randºo~ŝtonºo : bordure de trottoir
50883 randrompi      | randºromp¹i : ébrécher, échancrer
50876 randumo       | randºum³o : tranche (livre, monnaie), chant (planche), bande de roulement (pneu)
50855 ranedo       • ranºedºo : (inapte au singulier)
50854 ranedoj       | ranºedºo¯j : l(a famille d)es ranidés (zoo.)
50892 ranga        | rangºa : du grade
50895 rangaltiĝo     | rangºaltªiĝ¹o : promotion, avancement
50893 rangi kiel     ¦ rangºi ki²el : avoir rang de
50905 rangifero      | rangiferºo : renne (mam.) = boaco
50891 rango        | rangºo : rang, grade
50896 rangordo      | rangºordºo : ordre de préséance
50894 rangul       | rangºul³ : un gradé, un officier
50907 Ranguno       | Ranguno : Rangoon
50859 ranhomo       | ranºhomºo : homme-grenouille
50857 ranido       | ranºid³o : têtard
50860 rankisto      | ranºkistºo : grenouillette (méd.)
50914 rankora       | rankorºa : rancunier, rancuneux.(litt.)
50913 rankoro       | rankorºo : rancune, rancœur
50861 ranmordo      | ranºmord¹o : morène (bot.)
50853 rano        | ranºo : grenouille (zoo.)
50862 ransaltado     | ranºsalt¹adºo : saute-mouton (jeu)
50917 ranunkolacoj    | ranunkolºacºo¯j : l(a famille d)es renonculacées
50916 ranunkolo      | ranunkolºo : renoncule, bouton d'or (bot.)
50870 ranĉo        | ranĉo : ranch
50909 ranĝi        | ranĝ¹i : trier (wagons)
50910 ranĝomonteto    | ranĝ¹o~montºet³o : rampe, bosse de triage
50911 ranĝostacio     | ranĝ¹o~staciºo : gare de triage
50919 rap rap       ¦ rap! rap : vite! , ouste!
50924 rapida       | rapidªa : rapide, prompt
50941 rapidaga      | rapidªag¹a : actif, expéditif, vif
50925 rapide       | rapidªe : rapidement, promptement, vite
50926 rapide forflugi   ¦ rapidªe for~flug¹i : s'envoler à tire-d'aile
50933 rapideco      | rapidªecºo : rapidité, hâte, empressement
14003 rapidega      ¡ rapidªeg³a : précipité ◆ rapida : rapide
50934 rapidega      | rapidªeg³a : précipité (f.)
50935 rapidege      | rapidªeg³e : à toute vitesse, au grand galop
50936 rapidema      | rapidªem³a : hâtif
50937 rapidemo      | rapidªem³o : précipitation
50943 rapidfluo      | rapidªflu¹o : un rapide (fleuve)
50944 rapidharda     | rapidªhard¹a : à prise rapide (։mortier)
50927 rapidi       | rapidªi : aller vite, se dépêcher d'aller // se hâter, se presser
50938 rapidigi      | rapidªig¹i : hâter, activer
50945 rapidindikilo    | rapidªindik¹ilºo : indicateur de vitesse
50946 rapidire      | rapidªire : en grande vitesse (chemin de fer)
50947 rapidlimigo     | rapidªlimºig¹o : limitation de vitesse
50949 rapidmova      | rapidªmov¹a : leste, alerte, ingambe, animé
50928 rapido       | rapidªo : vitesse (phs. méc.)
50948 rapidometro     | rapidªo~metr¯o : tachymètre
50950 rapidpafa      | rapidªpaf¹a : à tir rapide
50951 rapidpaŝe      | rapidªpaŝ¹e : à grands pas // au pas accéléré
50952 rapidpensa     | rapidªpens¹a : vif, éveillé
50953 rapidperdo     | rapidªperd¹o : perte de vitesse (avi.)
50954 rapidpieda     | rapidªpiedºa : vite (coureur, cheval)
50957 rapidtrajno     | rapidªtrajnºo : un rapide (chemin de fer)
50940 rapiduma skatolo  ¦ rapidªum³a skatolºo : boîte de vitesse (auto.)
50939 rapidumo      | rapidªum³o : multiplication, vitesse (méc.)
50956 rapidumŝanĝilo   | rapidªumŝanĝ¹ilºo : changement de vitesse
50942 rapidĉuko      | rapidªĉukºo : mandrin à serrage
50955 rapidŝanĝilo    | rapidªŝanĝ¹ilºo : changement de vitesse
50971 rapiristo      | rapirºistºo : fleurettiste
50970 rapiro       | rapirºo : rapière // fleuret
50921 rapo        | rapºo : rave (bot.)
50975 raporta jaro    ¦ raport¹a jarºo : exercice (fin.)
50976 raportado      | raport¹adºo : le reportage
50978 raportanto     | raport¹antªo : rapporteur (d'une affaire)
50977 raportaĵo      | raport¹aĵºo : un reportage
50973 raporti       | raport¹i : rapporter (une nouvelle …), annoncer // faire un rapport, un exposé (sur qqch.) // faire le récit, faire la relation (de qqch.) // déclarer, mentionner // rendre compte que (mil.)
50979 raportisto     | raport¹istºo : un reporter
50974 raporto       | raport¹o : rapport, compte rendu, relation, récit, exposé
50984 rapsodio      | rapsodio : rhapsodie (p. f.)
50982 rapsodo       | rapsodo : rhapsode (ant.)
50986 rapunkulo      | rapunkulºo : raiponce (bot.)
50988 rara        | rarªa : rare
20032 rara gaso      ¦ rarªa gasºo : gaz rare
50989 raraĵo       | rarªaĵºo : un objet rare, une rareté
50990 rareco       | rarªecºo : rareté
50992 rarigado      | rarªigadºo : raréfaction
50991 rarigi       | rarªigi : raréfier
50993 rariĝi       | rarªiĝ¹i : se raréfier
50996 rasa        | rasºa : racial, ethnique
50997 rasismo       | rasºismºo : racisme
50998 rasisto       | rasºistºo : raciste
51009 rasli        | rasli : râler
51008 raslo        | raslo : râle (méd.)
51001 rasmiksado     | rasºmiks¹adºo : croisement de races
51000 rasmiksi      | rasºmiks¹i : croiser
50995 raso        | rasºo : race (t.s.)
51012 raspa        | raspa : râpeux (։épiderme), éraillé (։voix), raboteuse (։planche)
51015 raspaparato     | raspaparatºo : machine à râper
51013 raspaĵo       | raspaĵºo : râpure
51011 raspi        | raspi : râper
51014 raspilo       | raspilºo : râpe
51018 rastado       | rast¹adºo : râtelage, ratissage
51017 rasti        | rast¹i : râteler, ratisser (p. f.)
51020 rastileto      | rast¹ilºet³o : râteau de croupier
51019 rastilo       | rast¹ilºo : râteau
51024 rastralo      | rastralºo : patte (pour régler le papier à musique)
51021 rastĉaro      | rast¹ĉarºo : râteleuse
51038 ratafio       | ratafio : ratafia
51031 rathordeo      | ratºhordeo : orge des rats (bot.)
51032 rathundo      | ratºhundºo : chien ratier
51033 raticido      | ratºicidºo : raticide
51042 ratifiki      | ratifiki : ratifier (dr.)
63956 ratifiki traktaton ¦ ratifiki traktato³n : ratifier un traité
51044 ratifiko      | ratifiko : ratification
51030 ratino       | ratºin³o : rate (mam.)
32445 ratio        |~krat¯iºo : (suf.) […~]ocratie, système où […~]o détient le pouvoir
51040 ratio        | ratio : rapport (math.) = rejŝo
51046 Ratisbono      | Ratisbono : Ratisbonne, Regensburg
51034 ratkaptilo     | ratºkapt¹ilºo : ratière
32444 rato        |~krat¯o : (suf.) […~]ocrate, membre d'un système où […~]o détient le pouvoir
51029 rato        | ratºo : rat (mam.) // (f.) individu cupide, rapace
51035 ratveneno      | ratºvenenºo : mort-aux-rats
51036 ratvosta fajlilo  ¦ ratºvostºa fajl¹ilºo : queue-de-rat (tech.)
51048 Raulo        | Raulºo : Raoul
51066 rava        | rav¹a : ravissant
51067 rave        | rav¹e : délicieusement, d'une manière ravissante
51065 ravi        | rav¹i : ravir, enchanter
51073 ravinigi      | ravinºig¹i : raviner
51072 ravino       | ravinºo : ravin
51075 ravioloj      | raviolo³j : ravioli (cuis.)
51070 raviteco      | rav¹itªecºo : état de ravissement, extase (f.)
51069 raviĝo       | rav¹iĝ¹o : état de ravissement, extase (f.)
51068 ravo        | rav¹o : ravissement, délice
51078 razado       | raz¹adºo : rasage
51086 razeno       | razeno : (év.) gazon = gazono
51077 razi        | raz¹i : raser (les poils)
51089 razii        | razii : razzier
51079 razilo       | raz¹ilºo : rasoir
51088 razio        | razio : razzia // rafle (police)
51080 razisto       | raz¹istºo : coiffeur, barbier
51081 razklingo      | raz¹klingºo : lame de rasoir
51082 razkremo      | raz¹kremºo : crème à raser
51083 razpeniko      | raz¹peniko : blaireau
50722 raĝo        | raĝo : rajah
50724 raĝino       | raĝinºo : rani
50790 raĵao        | raĵao : (év.) rajah = raĝo
51026 Raŝido       | Raŝidºo : Rachid, Rosette  ???, Rachida ???
51027 Raŝida ŝtono    ¦ Raŝidºa ŝtonºo : pierre de Rosette
51050 raŭfo        | raŭfo : râtelier, mangeoire (agr.)
51052 raŭka        | raŭka : rauque, enroué
51053 raŭkeco       | raŭkecºo : enrouement, raucité
51054 raŭkiĝi       | raŭkiĝ¹i : devenir rauque // s'enrouer
51056 raŭndo       | raŭndºo : round (boxe)
51058 raŭpo        | raŭpºo : chenille (ent. // méc.)
51059 raŭpero       | raŭpºerºo : élément de chenille
51060 raŭpaŭtomobilo   | raŭpºaŭtomobilºo : autochenille, chenillette
51061 raŭpkamiono     | raŭpºkamionºo : camion à chenilles
51062 raŭptraktoro    | raŭpºtraktorºo : tracteur à chenilles
60449 raŭbo mergebla   ¦ raŭbo merg¹eblªa : vis à tête fraisée
51100 rea         | re³a : renouvelé, réitéré
51107 Rea         | Reºa : du dieu égyptien Rê (myth.)
51091 re         | re : ré (mus.) = D
51093 re         | re~ : (préfixe) en sens inverse // de nouveau, re[~…], ré[~…], r[~…]
51099 re         ! re³ : (morphème) même sens (de nouveau) que le préfixe (re~)
00396 reaboni       | re~abon¹i : se réabonner
00687 readaptado     | re~adapt¹adºo : réadaptation
00830 Readmono      | Re~admon¹o : Deutéronome (B.)
00889 readresi      | re~adresºi : faire suivre (une lettre)
01198 reagi        | re~ag¹i : réagir (t.s.)
01200 reagilo       | re~ag¹ilºo : un réactif
01199 reago        | re~ag¹o : réaction (t.s. sauf pol.)
51111 reakcia       | reakciºa : réactionnaire // à réaction
51116 reakciavio     | reakciºavio : avion à réaction, jet
51112 reakcii       | reakciºi : réagir (ch. phs.)
51114 reakciigi      | reakciºig¹i : provoquer une réaction (ch.)
51113 reakciilo      | reakciºilºo : réactif
51110 reakcio       | reakciºo : réaction (ch. phs. pol. …)
51115 reakciulo      | reakciºul³o : un réactionnaire
01609 reakiri       | re~akir¹i : recouvrir, reprendre (haleine)
01819 reaktiviĝo     | re~aktivªiĝ¹o : regain d'activité
51118 reaktoro      | reaktoro : réaction (phs.) // moteur à réaction (avi.) // réacteur nucléaire = atompilo
51122 reala        | realªa : réel
51125 realaĵo       | realªaĵºo : une réalité
51126 reale        | realªe : réellement, en réalité
51127 realeco       | realªecºo : la réalité
51142 realgaro      | realgaro : réalgar (ch.)
51129 realigado      | realªig¹adºo : réalisation
51128 realigi       | realªig¹i : réaliser
51133 realisma      | realªisma : réaliste
51132 realismo      | realªismºo : réalisme (phil. b.a.)
51134 realisto      | realªistºo : un réaliste
51130 realiĝi       | realªiĝ¹i : se réaliser
51131 realiĝo       | realªiĝ¹o : accomplissement
51135 reallernejo     | realªlern¹ej³o : collège moderne
51123 realo        | realªo : le réel
51124 realo        † realºo : réal, ¹/₄ peseta (mon.)
02907 reamikigi      | re~amikºig¹i : réconcilier
02908 reamikiĝo      | re~amikºiĝ¹o : réconciliation
03411 reanimado      | re~animºadºo : réanimation
03410 reanimi       | re~animºi : réanimer
51104 reao        | reaºo : nandou (orn.)
03875 reaperanto     | re~aper¹antªo : un revenant
03874 reaperi       | re~aper¹i : reparaître
04187 rearbarigi     | re~arbºar³ig¹i : reboiser
04553 rearmado      | re~arm¹adºo : réarmement
04742 reartikigi     | re~artikºig¹i : réduire (fracture), remettre (membre), remboîter
04744 reartikigisto    | re~artikºig¹istºo : rebouteux
04745 reartiko      | re~artikºo : réduction (chir.)
04815 reasekuri      | re~asekur¹i : renouveler une assurance
00649 reaĉeti       | re~aĉet¹i : racheter (de nouveau)
00650 reaĉeto       | re~aĉet¹o : rachat // réméré (dr.)
05306 reaŭdi       | re~aŭd¹i : réentendre
05877 rebaki       | re~bak¹i : recuire // refondre (un livre …)
06045 rebaloti      | re~balot¹i : voter au second tour
06044 rebaloto      | re~balot¹o : scrutin de ballottage
06214 rebapti       | re~bapt¹i : baptiser à nouveau, rebaptiser
06215 rebaptisto     | re~bapt¹istºo : anabaptiste (rel.)
50769 rebata rajto    ¦ re~bat¹a rajtºo : droit de réponse (dr.)
06509 rebati       | re~bat¹i : renvoyer (balle), repousser (une attaque) // riposter
06510 rebato       | re~bat¹o : contrecoup, répercussion // réplique, riposte
51145 rebbranĉo      | rebbranĉºo : pampre
51148 Rebeka       | Rebek¯a : Rébecca (B)
51146 rebligno      | reblignºo : sarment
07519 reblovi       | re~blov¹i : souffler (sur le feu), attiser
51144 rebo        | rebo : cep, cépage
07869 rebonigi      | re~bonªig¹i : raccommoder, réparer, remettre en état
07870 reboniĝo      | re~bonªiĝ¹o : amélioration, réparation, amendement (sol, âme), retour à la santé.
08380 rebrili       | re~bril¹i : se refléter, se réverbérer, miroiter (dans …)
08382 rebriligi      | re~bril¹ig¹i : renvoyer, refléter
08383 rebriliĝo      | re~bril¹iĝ¹o : réflexion (optique)
08381 rebrilo       | re~bril¹o : reflet
08530 rebrui       | re~bru¹i : résonner, retentir (per) de
51151 rebusa       | rebusa : compliqué, sibyllin
51150 rebuso       | rebuso : rébus (p. f.)
51156 recenzekzemplero  | recenzekzemplerºo : service de presse
51153 recenzi       | recenzi : faire le compte rendu (d'un ouvrage)
51155 recenzisto     | recenzistºo : un critique
51154 recenzo       | recenzo : compte rendu, critique, revue (de la presse)
51159 recepado      | recepadºo : recepage
51158 recepi       | recepi : receper (bot.)
51165 receptaklo     | receptaklo : réceptacle (bot.)
51163 receptaro      | receptaro : livre de recettes
51162 recepti       | recepti : prescrire (méd.)
51161 recepto       | recepto : recette (cuis. tech.) // ordonnance (méd.)
51167 receso       | receso : diverticule, cul-de-sac (anat.)
51169 recidivo      | recidivo : récidive (méd. // dr.)
51170 recidivulo     | recidivulºo : un récidiviste
51172 Recifo       | Recifo : Recife
09698 recikligi      | re~ciklºig¹i : recycler
09699 recikligita papero | re~ciklºig¹itªa paperºo : papier recyclé
51174 reciproka      | reciproka : réciproque
51175 reciproke      | reciproke : réciproquement, mutuellement, l'un l'autre
44989 reciproke kontraŭparolaj ¦ reciproke kontraŭ~parol¹a³j : contradictoires
51176 reciproke sin kisi ¦ reciproke si³n kisi : s'embrasser
51178 reciprokeco     | reciprokecºo : réciprocité
51177 reciproki      | reciproki : rendre, renvoyer, répondre à (un salut …)
09987 recitado      | recit¹adºo : la récitation (déclamation)
51180 recitalo      | recitalo : récital (mus.)
51182 recitativo     | recitativo : récitatif (mus.)
09988 recitaĵo      | recit¹aĵºo : la récitation (texte déclamé)
09985 reciti       | recit¹i : réciter (ce qui a été appris)
09986 recito       | recit¹o : une récitation (déclamation)
51184 redakcio      | redakcio : rédaction (t.s.)
51188 redaktado      | redakt¹adºo : rédaction (acte)
51189 redaktejo      | redakt¹ej³o : salle de rédaction, local de rédaction
51186 redakti       | redakt¹i : rédiger
51190 redaktilo      | redakt¹ilºo : éditeur, traitement de texte
51192 redaktistaro    | redakt¹istºar³o : la rédaction, le personnel de rédaction
51191 redaktisto     | redakt¹istºo : rédacteur
51195 redaktoro      | redaktoro : rédacteur ᵉⁿ ᶜʰᵉᶠ
51197 Redemptoro     | Redemptoro : Rédempteur (rel.)
51199 redingoto      | redingoto : redingote (homme ou femme)
12504 rediradi      | re~dir¹adi : rabâcher
12502 rediri       | re~dir¹i : redire // répliquer, répartir, riposter
12503 rediro       | re~dir¹o : une redite, réplique
13111 redoni       | re~don¹i : rendre (un salut, une réponse …) // rendre, restituer // rendre la pareille, punir // rendre (une expression, un détail de l'original)
13112 redono       | re~don¹o : restitution, retour // revanche, talion
51203 redukta       | redukt¹a : réducteur
66341 redukta valvo    ¦ redukt¹a valvºo : détendeur
51204 reduktebla     | redukt¹eblªa : réductible
51201 redukti       | redukt¹i : réduire (t.s.)
51206 reduktilo      | redukt¹ilºo : réducteur (ch.)
51207 reduktita prezo   ¦ redukt¹itªa prezºo : prix réduit
51205 reduktiĝi      | redukt¹iĝ¹i : se réduire
51202 redukto       | redukt¹o : réduction
51209 redunda       | redundªa : redondant
51210 redundanco     | redundªanco : redondance (gr. inf.)
51212 reduto       | reduto : redoute (mil.)
51214 reduvio       | reduvio : réduve (ent.)
51101 ree         | re³e : de nouveau, à nouveau
09982 ree citi      ¦ re³e cit¹i : citer à nouveau
51790 ree prezenti    ¦ re³e prezent¹i : présenter à nouveau
51918 ree sumigi     ¦ re³e sumºig¹i : refaire la somme, retotaliser  ??? parait meilleur à Gilbert
13869 reedukado      | re~eduk¹adºo : rééducation (handicapés // délinquants)
13113 reeldoni      | re~el~don¹i : rééditer
13114 reeldono      | re~el~don¹o : réédition
14786 reelekti      | re~elekt¹i : réélire
51216 reelo        | reelo : nombre réel (math.)
25454 reen'iri      • re³e³n'ir¹i : (inapte) car (re³e³n') n'est pas un préfixe
51102 reen        | re³e³n : (Zamenhof) vers l'arrière // en sens contraire à la normale
25453 reeniri       | re~en~ir¹i : rentrer, entrer à nouveau, repénétrer
25457 reeniro       | re~en~ir¹o : rentrée, repénétration
28121 reenkarniĝo     | re~en~karnºiĝ¹o : réincarnation (rel.)
30806 reenkonduki     | re~en~konduk¹i : réintroduire
16565 refaldi       | re~fald¹i : replier // retrousser = kuspi
16566 refaldo       | re~fald¹o : revers (habit) // repli (anat.)
16516 refali       | re~fal¹i : retomber (p. f.)
16517 refalinta      | re~fal¹inta : relaps (rel.)
16737 refaraĵo      | re~far¹aĵºo : réfection, refonte (f.) // remake (ciné.)
16736 refari       | re~far¹i : refaire (t.s.)
51224 refektorio     | refektorio : réfectoire (arch.)
51229 referato      | referatºo : rapport, communication (méd. …)
51227 referaĵo      | refer¹aĵºo : rapport, communication (méd. …)
51233 referenca libro   ¦ referenca librºo : ouvrage de référence
51232 referenci      | referenci : renvoyer (à un texte), référencer
51234 referencilo     | referencilºo : signe de référence
51231 referenco      | referenco : référence (t.s.)
51236 referendario    | referendario : référendaire (dr.)
51238 referendo      | referendo : référendum (pol.)
51239 referendumo     | referendum³o : référendum (pol.)
51226 referi       | refer¹i : faire un rapport, une communication scientifique
17232 refermi       | re~ferm¹i : refermer
51219 refi        | refºi : prendre un ris
51220 refilo       | refºilo : garcette
51242 refleksa movo    ¦ refleksºa mov¹o : mouvement réflexe
51244 refleksivo     | refleksivo : pronom réfléchi, adjectif réfléchi
51241 reflekso      | refleksºo : réflexe (phl.)
51248 reflekta angulo   ¦ reflekta angulºo : angle de réflexion
51246 reflekti      | reflekti : réfléchir (lumière), renvoyer (son, chaleur), répéter (image)
51249 reflektilo     | reflektilºo : réflecteur
51247 reflekto      | reflekto : réflexion (phs.)
51251 reflektoro     | reflektoro : phare (d'auto) // réflecteur = reflektilo
51221 refligilo      | refºligilºo : garcette
18139 reflori       | re~florºi : refleurir
18289 reflugi       | re~flug¹i : revenir (en volant)
18227 reflui       | re~flu¹i : refluer, se retirer (։eaux)
18228 refluo       | re~flu¹o : reflux, retrait des eaux
51218 refo        | refºo : ris (mar.)
18367 refoja       | re~fojºa : répété (une fois), réitéré
18368 refoje       | re~fojºe : de nouveau
51254 reformaciisto    | reformaciistºo : un réformateur (Calvin …)
51253 Reformacio     | Reformacio : la Réforme (rel.)
51256 reformatoro     | reformatorºo : un réformiste = reformaciisto
18604 reformi       | re~formºi : reformer // réformer
18606 reformisto     | re~formºistºo : réformiste
18607 reformito      | re~formºitªo : un réformé (rel.)
18605 reformo       | re~formºo : réforme
18682 reforstumo     | re~forstºum³o : reboisement
51260 refrakta      | refrakta : réfringent
51268 refraktara     | refraktara : réfractaire (ch.)
51261 refrakteco     | refraktecºo : réfringence
51258 refrakti      | refrakti : réfracter (phs.)
51263 refraktilo     | refraktilºo : appareil réfracteur
51264 refraktindico    | refraktindico : indice de réfraction
51262 refraktiĝi     | refraktiĝ¹i : se réfracter
51259 refrakto      | refrakto : réfraction
51265 refraktometro    | refrakto~metr¯o : réfractomètre
51270 refraktoro     | refraktoro : réfracteur (astr.)
51272 refreno       | refreno : refrain (litt. mus.)
19097 refreŝigi      | re~freŝªig¹i : rafraîchir, raviver (couleurs, souvenirs), ranimer (courage) // remonter (qqn.), revigorer, retaper
19098 refreŝiga      | re~freŝªig¹a : rafraîchissant, réparateur, délassant
19099 refreŝigaĵoj    | re~freŝªig¹aĵºo³j : rafraîchissements
51276 refutebla      | refuteblªa : réfutable
51274 refuti       | refuti : réfuter
51275 refuto       | refuto : réfutation
51280 rega geno      ¦ reg¹a genºo : gène dominant (bio.)
51282 regadejo      | reg¹adejºo : poste de commande, salle de commandes
51281 regado       | reg¹adºo : gouvernement, conduite (des affaires …), maîtrise (de qqch.), commandement
19693 regajiĝi      | re~gajªiĝ¹i : retrouver son entrain
19711 regajni       | re~gajn¹i : regagner
51310 regali       | regal¹i : offrir (mets, boissons), régaler, traiter (bien ou mal) // régaler (f.), divertir, gratifier // régaler (ironiquement), gratifier (de coups …), payer (de mépris …)
51311 regalo       | regal¹o : régal // traitement (bon ou mauvais)
51283 reganta       | reg¹antªa : dominant, dirigeant
51284 reganto       | reg¹antªo : un gouvernant, un dirigeant
51285 regato       | reg¹ato : sujet, administré
51318 regatto       | regattºo : régate (mar.)
51290 regbastono     | reg¹bastonºo : bâton de commandement, sceptre
51286 regebla       | reg¹eblªa : dirigeable (։ballon)
51287 regema       | reg¹em³a : autoritaire, dominateur
51320 regeneracio     | regeneracio : régénération = regenerado
20234 regenerado     | re~gener¹adºo : régénération
20233 regeneri      | re~gener¹i : régénérer (p. f.)
20235 regeneriĝo     | re~gener¹iĝ¹o : régénérescence
51323 regenteco      | regentºecºo : régence
51324 regentino      | regentºin³o : régente
51322 regento       | regentºo : régent (pol.)
51326 regeo        | regeo : le reggae (mus.)
51279 regi        | reg¹i : gouverner (pol.) // diriger, régir, gérer (une affaire) // maîtriser, dominer, mener (le monde) // régner (f.)
51332 regimenta      | regimenta : régimentaire
51333 regimentestro    | regimentestrºo : chef de corps
51334 regimentkuracisto  | regimentkurac¹istºo : médecin major
51331 regimento      | regimento : régiment (p. f.)
51328 regio        | regiºo : régie (soc.)
51337 regiona       | regiona : régional
51339 regionisma     | regionisma : régionaliste (adj.)
51338 regionismo     | regionismºo : régionalisme
51340 regionisto     | regionistºo : adepte du régionalisme
51336 regiono       | regiono : région (géogr. anat.) // domaine, champ, sphère (f.)
51289 registaro      | reg¹istºar³o : le gouvernement (personnes)
51288 registo       | reg¹istºo : un gouvernant
62571 registra termometro ¦ registr¹a term¯o~metr¯o : thermomètre enregistreur
51345 registra tonelaro  ¦ registr¹a tonelaro : tonnage net
51346 registrado     | registr¹adºo : enregistrement, inscription, immatriculation, recommandation (Poste)
51347 registratoro    ¦ registr¹atoro : appareil enregistreur
51348 registrejo     | registr¹ej³o : bureau de l'Enregistrement // greffe
51343 registri      | registr¹i : enregistrer, consigner (par écrit) // immatriculer (des recrues), enrôler (des ouvriers), transcrire (un jugement), déposer (une marque de fabrique), recommander (lettre), inscrire, passer en compte (fin.)
51349 registrigi sin   ¦ registr¹ig¹i si³n : se faire inscrire (sur une liste électorale …)
51350 registrilo     | registr¹ilºo : appareil enregistreur
51351 registristo     | registr¹istºo : employé de l'Enregistrement // greffier // officier de l'état civil // agent comptable
35438 registrita letero  ¦ registr¹itªa leterºo : lettre recommandée
37963 registrita marko  ¦ registr¹itªa markºo : marque déposée, appellation contrôlée
51352 registrita sendaĵo ¦ registr¹itªa send¹aĵºo : envoi recommandé
51353 registrlibro    | registr¹librºo : registre…
51344 registro      | registr¹o : registre (t.s.), sommier, rôle
51361 reglamenta     | reglament¹a : réglementaire
51362 reglamentado    | reglament¹adºo : réglementation
51359 reglamenti     | reglament¹i : réglementer
51360 reglamento     | reglament¹o : règlement
20829 reglui       | re~gluºi : recoller
51375 regna        | regnºa : d'Etat, national
51377 regnanigi      | regnºanºig¹i : naturaliser
51376 regnano       | regnºan³o : sujet, citoyen
51378 regnestro      | regnºestrºo : chef d'Etat, souverain, prince…
51364 regno        | regnºo : (nom général de chacune des unités politiques souveraines en droit international) puissance, Etat souverain // règne (bio.)
51379 regnoglobo     | regnºo~globºo : globe impérial
51386 regolo       | regolºo : roitelet (orn.)
51291 regpanelo      | reg¹panelo : tableau de commande (tech. inf.)
51292 regpartio      | reg¹partiºo : le parti au pouvoir
51293 regpupitro     | reg¹pupitrºo : pupitre de commande, console de commande (tech. inf.)
51294 regrado       | reg¹radºo : volant (méc.)
51391 regresado      | regresadºo : reculade
51390 regrese       | regrese : à reculons
51388 regresi       | regresi : reculer, rétrograder // régresser
51389 regreso       | regreso : recul, régression, rétrogradation, récession (fin.)
51295 regstango      | reg¹stangºo : levier de commande
51397 regula       | regulºa : régulier, en règle // régulier, ponctuel
51400 regulado      | regulºadºo : régulation, mise au point (méc.)
51401 regularo      | regulºar³o : règlement = reglamento
51405 regulatoro     | regulºatorºo : régulateur (horloge // méc.)
51398 regule       | regulºe : régulièrement (t.s.)
51402 reguleco      | regulºecºo : régularité
51399 reguli       | regulºi : régler
51403 reguligi      | regulºig¹i : régulariser // régler
31426 reguligi la kontojn ¦ regulºig¹i la kontºo³j³n : régler ses comptes (p. f.)
51404 reguligilo     | regulºig¹ilºo : régulateur (horloge // méc.)
51406 reguligo      | regulºig¹o : régularisation
51407 regulilo      ¦ regulºilo : régulateur (horloge // méc.)
51393 regulo       | regulºo : règle (abstraite) // règle (monastique)
51395 regulo       • reg¹ul³o : (inapte)
51396 regulo de tri    ¦ regulºo de tri : règle de trois (math.)
51394 Regulò       ‡ Regulò : Regulus (homme)
51418 regurgiti      | regurgiti : régurgiter
51419 regurgito      | regurgito : regurgito : régurgitation (méd.)
51455 rehabiliti     | rehabiliti : réhabiliter (dr.)
51457 rehabilitito    | rehabilitito : un réhabilité.
51456 rehabilito     | rehabilito : réhabilitation
24651 reinfaniĝi     | re~infanºiĝ¹i : retomber en enfance
24681 reinfekti      | re~infekt¹i : réinfecter
25363 reinvesti      | re~invest¹i : réinvestir
51097 reirbileto     | re~ir¹biletºo : billet de retour
51094 reiri        | re~ir¹i : revenir, retourner // aller de nouveau
51096 reiro        | re~ir¹o : retour
51465 Rejnaldo      | Rejnaldo : Renaud
51461 Rejnlando      | Rejnºlandºo : Rhénanie
51459 Rejno        | Rejnºo : Rhin
51460 Rejnoborda     | Rejnºo~bord¯a : ripuaire (hist.)
51462 Rejnreguligo    | Rejnºregulºig¹o : aménagement du Rhin
51467 rejso        | rejso : reis (mon.)
26279 rejunigi      | re~junªig¹i : rajeunir (intr.)
26280 rejuniĝo      | re~junªiĝ¹o : rajeunissement
51469 rejŝo        | rejŝo : rapport, ratio (math. fin.)
27026 rekalkiĝi      | re~kalkºiĝ¹i : se recalcifier
27066 rekalkuli      | re~kalkul¹i : recompter
27475 rekantaĵo      | re~kant¹aĵºo : refrain
27749 rekapti       | re~kapt¹i : rattraper, reprendre, ressaisir
51478 reklama       | reklam¹a : publicitaire
38901 reklama mesaĝo   ¦ reklam¹a mesaĝºo : spot publicitaire
51488 reklamacejo     | reklamacejºo : bureau des réclamations
51486 reklamaci      | reklamaci : faire une réclamation, réclamer
51487 reklamaco      | reklamaco : réclamation
51480 reklamadministranto | reklam¹administr¹antªo : chef de la publicité
51474 reklami       | reklam¹i : faire de la réclame, recommander (un produit)
51479 reklamilo      | reklam¹ilºo : une réclame, une annonce (journal)
51481 reklamindustrio   | reklam¹industriºo : activité publicitaire
51482 reklamkampanjo   | reklam¹kampanjºo : campagne publicitaire
51483 reklamlumoj     | reklam¹lum¹o³j : publicités lumineuses
51475 reklamo       | reklam¹o : réclame, publicité
51484 reklampanelo    | reklam¹panelo : panneau-réclame
51471 reko        | reko : barre fixe (sp.)
29957 rekolekti      | re~kolekt¹i : rassembler de nouveau // rassembler, retrouver (ses forces)
30212 rekombi       | re~komb¹i : recoiffer
30256 rekomenci      | re~komenc¹i : recommencer, reprendre (un travail …)
51493 rekomenda subskribo ¦ rekomenda sub~skrib¹o : apostille
51492 rekomende letero  ¦ rekomende leterºo : lettre d'introduction
51490 rekomendi      | rekomendi : recommander (t.s.)
51494 rekomendinda    | rekomendindªa : digne de recommandation, recommandable
51495 rekomendita letero ¦ rekomendita leterºo : lettre recommandée (év.)
51491 rekomendo      | rekomendo : recommandation
51500 rekompenca     | rekompenca : rémunérateur
51501 rekompence     | rekompence : en retour, en récompense
51499 rekompenci     | rekompenci : récompenser, revaloir, payer de retour
51498 rekompenco     | rekompenco : récompense
30656 rekonado      | re~kon¹adºo : reconnaissance
30805 rekonduki      | re~konduk¹i : reconduire
30655 rekonebla      | re~kon¹eblªa : reconnaissable
30654 rekoni       | re~kon¹i : reconnaître (ce qu'on a déjà vu) // reconnaître (officiellement = agnosk¹i) // avouer (év.)
30658 rekonigi sin    ¦ re~kon¹ig¹i si³n : se faire reconnaître
30657 rekonilo      | re~kon¹ilºo : signe de reconnaissance
31158 rekonsciiĝi     | re~konsci¹iĝ¹i : revenir à soi
31226 rekonsideri     | re~konsider¹i : réexaminer
31392 rekonstruado    | re~konstru¹adºo : reconstruction
31391 rekonstrui     | re~konstru¹i : reconstruire, rebâtir
31754 rekopii       | re~kopi¹i : recopier
51503 rekordo       | rekordo : record
51505 rekordulo      | rekordulºo : recordman, champion
51507 rekremento     | rekremento : drèche, marc, tourteau // récrément (méd.)
32828 rekristaligi    | re~kristalºig¹i : recristalliser
51511 rekrutado      | rekrutºadºo : recrutement
51512 rekrutekzameno   | rekrutºekzamen¹o : conseil de révision
51510 rekruti       | rekrutºi : recruter
51513 rekrutinstruisto  | rekrutºinstru¹istºo : instructeur
51509 rekruto       | rekrutºo : recrue, conscrit
51514 rekrutvarbisto   | rekrutºvarb¹istºo : sergent recruteur
51516 rekta        | rektªa : droit (non courbe) // droit, direct // droit, dressé // direct (gr.) // droit (angle) = orta
33715 rekta kurento    ¦ rektªa kurentºo : courant continu
38223 rekta maŝo     ¦ rektªa maŝºo : maille à l'Endroit
41428 rekta nazo     ¦ rektªa nazºo : nez droit
44954 rekta parolo    ¦ rektªa parol¹o : style direct
32407 rektaj krampoj   ¦ rektªa³j krampºo³j : crochets "[" et "]"
51528 rektalinia     | rektªa~liniºa : rectiligne
51529 rektalinie     | rektªa~liniºe : à vol d'oiseau
51525 rektangula     | rektªangulºa : rectangulaire
51524 rektangul      | rektªangulº : rectangle
51526 rektangulilo    | rektªangulºilºo : équerre = ortilo
51527 rektanimeco     | rektªanimºecºo : droiture
51517 rekte        | rektªe : droit, directement // pleinement (justifié), nettement (incorrect), complètement (faux), juste (le contraire)
51519 rekteco       | rektªecºo : rectitude
51537 rektifi       | rektifi : rectifier = rektifiki
66342 rektifika valvo   ¦ rektifika valvºo : valve de redressement (élec.)
51539 rektifiki      | rektifik¹i : rectifier (ch.) // redresser (élec.)
51540 rektifikilo     | rektifik¹ilºo : redresseur (élec.)
51541 rektifikilo     | rektifik¹ilºo : rectificateur // redresseur (de courant), tungar
51520 rektigi       | rektªig¹i : rectifier, redresser, rendre droit
51523 rektilo       | rektªilºo : règle (en bois …)
51521 rektiĝi       | rektªiĝ¹i : se redresser
51522 rektiĝu       | rektªiĝ¹u : garde à vous!
51518 rekto        | rektªo : une droite (géom.)
51554 rekto        | rekto~ : (préfixe, abréviation de rectum) recto-[~…]
51544 rektora       | rektora : rectoral
51545 rektoreco      | rektorecºo : rectorat
51543 rektoro       | rektoro : (en France) recteur // (à l'étranger) directeur (d'école), principal
51555 rektoutera     ¡ rekto~uterºa : recto-utérin
65912 rektoutera     | rekto~uterºa : recto-utérin
51556 rekto-utera     | rekto~-uterºa : recto-utérin
51530 rektoŝnuro     | rektªo~ŝnurºo : cordeau
51549 rektuma       | rektumºa : rectal
51550 rektuma palpo    ¦ rektumºa palp¹o : toucher rectal
45971 rektuma perfuzo   ¦ rektumºa perfuz¹o : perfusion rectale
21583 rektuma pogutigado ¦ rektumºa po~gutºig¹adºo : perfusion rectale
51551 rektumito      | rektumºito : rectite (méd.)
51547 rektumo       | rektumºo : rectum (anat.)
51548 rektumo       • rektªumºo : (inapte)
33283 rekudri       | re~kudr¹i : recoudre
33420 rekulpiĝo      | re~kulpªiĝ¹o : récidive
33421 rekulpiĝinto    | re~kulpªiĝ¹intªo : récidiviste
51560 rekuperado     | rekuperadºo : récupération
51558 rekuperi      | rekuperi : récupérer (ferraille)
51561 rekuperinda     | rekuperindªa : récupérable
51559 rekupero      | rekupero : récupération
33630 rekuranta febro   ¦ re~kur¹antªa febrºo : fièvre récurrente (méd.)
33671 rekuraĝigi     | re~kuraĝªig¹i : relever le courage de, réconforter, remonter (qqn.)
51564 rekviemo      | rekviemo : requiem (rel. mus.)
51566 rekvizici      | rekvizici : réquisitionner
51567 rekvizico      | rekvizico : réquisition
51570 rekvizitisto    | rekvizitistºo : accessoiriste
51569 rekvizito      | rekvizito : accessoire (de théâtre, de toilette)
51594 relajo       | relajo : relais (méc. élec.)
51599 relajsbremso    | relajsbremsºo : servofrein
51600 relajsdirektiloj  | relajsdirektºilo³j : servocommandes
51598 relajsi       | relajsi : relayer
51601 relajsmotoro    | relajsmotorºo : servomoteur
51596 relajso       | relajso : relais (méc. élec.)
51602 relajsostacio    | relajso~staciºo : station de relais
34795 relasi       | re~las¹i : détendre (tech.)
34797 relaso       | re~las¹o : détente (chute de pression, de tension)
51604 relativa      | relativªa : relatif (non absolu) // relatif (gr.) = rilativa
51605 relative      | relativªe : d'une façon relative
51607 relativecateorio  | relativªecateoriºo : théorie de la relativité
51606 relativeco     | relativªecºo : relativité
51608 relativismo     | relativªismºo : relativisme
35030 relavi       | re~lav¹i : relaver
51611 relegacii      | relegacii : reléguer (dr.)
51610 relegacio      | relegacio : relégation (dr.)
35126 relegi       | re~leg¹i : relire
35398 relerni       | re~lern¹i : réétudier, réapprendre
51575 releto       | relºet³o : filet d'une vis
35522 relevi       | re~lev¹i : relever (à nouveau) // (faire) ressusciter
35523 releviĝi      | re~lev¹iĝ¹i : ressusciter (rel.)
35524 releviĝo      | re~lev¹iĝ¹o : résurrection
51577 relforko      | relºforkºo : embranchement (ferroviaire)
51578 relgardisto     | relºgard¹istºo : garde-voie
51617 reliefa       | reliefºa : en relief
51618 reliefe       | reliefºe : en relief
51619 reliefigi      | reliefºig¹i : mettre en relief // ciseler, sculpter = cizeli
51613 reliefo       | reliefºo : relief (p. f.)
51623 religia       | religiºa : religieux
35741 religi       | re~lig¹i : lier à nouveau
51624 religia flegistino ¦ religiºa fleg¹istºin³o : sœur de charité
56607 religia societo   ¦ religia societºo : communauté (rel.)
51626 religiano      | religiºan³o : un croyant
51625 religie       | religiºe : religieusement (p. f.)
51627 religieco      | religiºecºo : religiosité
51628 religiemo      | religiºem³o : religiosité
51622 religio       | religiºo : religion
51630 religiulino     | religiºul³in³o : une religieuse
51629 religiulo      | religiºul³o : un religieux
51638 relikvo       | relikvºo : reliques
51640 relikvokesto    | relikvºo~kestºo : châsse
51639 relikvujo      | relikvºuj³o : reliquaire
51576 relingo       | relºingºo : coussinet
51579 relkapo       | relºkapºo : champignon (de rail)
51572 relo        | relºo : rail // filet d'une vis
36484 reloki       | re~lokºi : replacer
51580 relparo       | relºparºo : voie ferrée
51581 relplando      | relºplandºo : patin (de rail)
51585 reltrabo      | relºtrabºo : traverse = ŝpalo
51586 relvojo       | relºvojºo : la voie (chemin de fer)
51587 relvojreto     | relºvojºreto : réseau ferroviaire
51582 relŝanĝilo     | relºŝanĝ¹ilºo : aiguille (chemin de fer, aiguillage)
51583 relŝraŭbo      | relºŝraŭbºo : tire-fond
51584 relŝuo       | relºŝuºo : sabot
51643 remado       | rem¹adºo : canotage // nage (mar.)
17233 remalfermo     | re~mal~ferm¹o : réouverture
53796 remalsaniĝo     | re~mal~sanªiĝ¹o : rechute, récidive
51660 remanenca      | remanenca : rémanent
51659 remanenco      | remanenco : rémanence (phs. psy.)
51644 remanto       | rem¹antªo : rameur
37043 remaĉi       | re~maĉ¹i : remâcher // ruminer
37044 remaĉi       • rem¹aĉ¹i : (inapte)  ??? même pas: pédaler dans la choucroute
37052 remaĉadi sian venĝemon ¦ re~maĉ¹adi si³a³n venĝ¹em³o³n : remâcher sa rancœur
37053 remaĉulo      | re~maĉ¹ul³o : un ruminant (mam.)
51649 rembato       | rem¹bat¹o : coup de rame
51650 rembenko      | rem¹benkºo : banc de nage
51651 remboato      | rem¹boatºo : canot à rames
51662 Rembranto      | Rembrantºo : Rembrandt
51665 remburado      | remburadºo : rembourrage // empaillage
51666 remburaĵo      | remburaĵºo : bourre, rembourrage
51664 remburi       | remburi : rembourrer // empailler, naturaliser
51669 remburse      | remburse : contre remboursement
51668 remburso      | remburso : remboursement (Poste)
38700 rememorigi     | re~memor¹ig¹i : (ion al i²u) rappeler (qqch. à qqn.)
38699 rememoroj      | re~memor¹o³j : réminiscences
51645 remestro      | rem¹estrºo : chef de nage
38973 remetado      | re~met¹adºo : réduction (méd.)
38972 remeti       | re~met¹i : remettre, replacer
57717 remeti la laboron sur la stablon ¦ re~met¹i la labor¹on sur la stablºo³n : remettre l'ouvrage sur le métier
51642 remi        | rem¹i : ramer
51648 remilingo      | rem¹ilºingºo : dame de nage, toletière
51647 remilo       | rem¹ilºo : rame, aviron
51646 remisto       | rem¹istºo : rameur
51674 remita febro    ¦ remita febrºo : fièvre rémittente
51673 remito       | remito : rémission (méd.)
51676 remizo       | remizo : remise (à voiture)
51671 Remiĝo       | Remiĝºo : Rémy
51652 remkonkurso     | rem¹konkursºo : course d'aviron
51657 Remo        | Remo : Remus (fondateur de Rome)
39953 remodli       | re~modl¹i : remodeler (chir. …)
51679 remolado      | remoladºo : rémoulade (cuis.)
51681 remonto       | remontºo : remonte (mil.)
51685 remorkado      | remorkadºo : remorquage
51684 remorki       | remorki : remorquer
51683 remorko       | remorko : remorque (véhicule : mar. auto. …)
51686 remorkokablo    | remorko~kablºo : remorque, câble de remorquage
51689 rempari       | remparºi : remparer
51688 remparo       | remparºo : rempart (p. f.)
51690 remparzono     | remparºzonºo : enceinte
51653 rempieda      | rem¹piedºa : palmipède (adj.), à pieds palmés (zoo.)
51693 Remsano       | Remsºan³o : Rémois
51692 Remso        | Remsºo : Reims
51695 remtero       | remtero : réfectoire = refektorio
40867 remunti       | re~munt¹i : remonter
57522 REM. spit      ! REM. spit : chiche !
60426 REM. ŝpruc     ! REM. ŝpruc¹ : pchitt !
51654 remŝipo       | rem¹ŝipºo : galère (mar.)
51698 rena        | renºa : rénal, néphrétique = nefrºa
46937 rena pelveto    ¦ rena pelvºet³o : bassinet du rein
51704 Renardeposo     | Renardºeposºo : le Roman de Renart
51703 Renardo       | Renardºo : Renart
41311 renaskiĝi      | re~nask¹iĝ¹i : renaïtre (p. f.)
41312 renaskiĝo      | re~nask¹iĝ¹o : renaissance
51707 Renata       | Renat¯a : Renée (femme)
51706 Renato       | Renat¯o : René (homme)
41356 renaturigi     | re~natur¹ig¹i : renaturer (qqch.)  ???
51711 rendevuejo     | rendevuºej³o : lieu de rendez-vous
51710 rendevui      | rendevuºi : (tr.) rencontrer sur rendez-vous, donner rendez-vous
51709 rendevuo      | rendevuºo : un rendez-vous
51714 rendimenta     | rendimentºa : de rendement // efficient
51715 rendimenta kromsalajro ¦ rendimentºa krom~salajro : rendement à la production
51713 rendimento     | rendimentºo : rendement (méc.), efficience (soc.)
51717 renedo       | renedºo : reinette (bot.)
51720 renegateco     | renegatecºo : apostasie
51719 renegato      | renegato : renégat (rel. pol.)
51722 Renesanco      | Renesanco : le Renaissance
51723 renesancstilo    | renesancstilºo : style Renaissance
51725 renio        | renio : rhénium (ch.)
51095 reniri       | renir¹i : revenir, retourner (vx. proposé par Grabowsky)  ??? Google 112
51727 renklodo      | renklodo : reine-claude (bot.)
51731 renkonte al     ¦ renkont¹e al : à la rencontre de
51733 renkontebla     | renkont¹eblªa : qu'il est possible de rencontrer
51729 renkonti      | renkont¹i : rencontrer (p. f.) // réagir à (événement …)
51730 renkonti ideon kun malkonfido ¦ renkont¹i ideon kun mal~konfid¹o : accueillir une idée avec méfiance
46961 renkonti plaĉon   ¦ renkont¹i plaĉ¹o³n : (ĉe i²u) rencontrer la faveur (de quelqu'un)
51734 renkontiĝi     | renkont¹iĝ¹i : se rencontrer avec (p. f.)
51735 renkontiĝo de cirkonstancoj ¦ renkont¹iĝ¹o de cirkonstanco³j : concours de circonstances
51736 renkontiĝejo    | renkont¹iĝ¹ej³o : lieu de réunion, le rendez-vous (des pêcheurs …)
51732 renkonto      | renkont¹o : rencontre
51697 reno        | renºo : rein (anat.) // rognon (cuis.)
51699 renoforma      | renºo~formºa : réniforme
51742 renomiĝi      | renomiĝ¹i : se faire un nom, s'illustrer
51741 renomo       | renomo : renom, renommée
51744 renonci       | renonci : se décommander (banquet …) // renoncer (cartes)
42361 renovigi      | re~novªig¹i : renouveler, restaurer (f.), rénover  ???
42362 renovigisto     | re~novªig¹istºo : restaurateur (b.a.)
42363 renoviĝi      | re~novªiĝ¹i : se renouveler, renaïtre (f.)
42364 renoviĝo      | re~novªiĝ¹o : le renouveau
51753 rentabilitata    | rentabilitata : rentable
51752 rentabilitato    | rentabilitato : rentabilité
51755 Rentgeno      | Rentgenºo : Röntgen
51756 rentgeno      | rentgenºo : röntgen (phs.)
51757 rentgenradioj    | rentgenºradiºo³j : rayons X
51758 rentgenterapio   | rentgenºterapiºo : röntgenthérapie, radiothérapie
51746 rento        | rento : rente, revenu (ne provenant pas du travail)
51750 rentodona      | rento~don¹a : productif d'intérêt
51748 rentulo       | rentulºo : rentier
51749 rentumo       | rentum³o : intérêt (fin.)
51763 renversa      | renversa : subversif
51762 renverse      | renverse : à la renverse
51764 renversema     | renvers¹em³a : subversif
51760 renversi      | renversi : renverser (p. f.) // bouleverser
51765 renversiĝi     | renversiĝ¹i : tomber à la renverse, se renverser, chavirer, se retourner (։auto), s'écrouler (։maison)
51761 renverso      | renverso : renversement, revirement // bouleversement, chambardement*
51700 renŝtonetoj     | renºŝtonºet³o³j : gravelle, calculs (rénaux)
51106 Reo         | Reºo : Rê (myth. égyptienne)
43693 reordigi      | re~ordºig¹i : remettre en ordre, rétablir (équilibre …), refaire (lit)
43608 reori        | re~orºi : redorer
51767 reostato      | reostatºo : rhéostat (élec.)
44131 repacigo      | re~pacºig¹o : rapprochement (f.)
44132 repaciĝi kun iu   ¦ re~pacºiĝ¹i kun i²u : se raccommoder avec quelqu'un
44237 repagi       | re~pag¹i : rembourser // rendre, payer de retour, revaloir (f. : un mal …)
44239 repagiĝo      | re~pag¹iĝ¹o : expiation
44238 repago       | re~pag¹o : remboursement // rétribution, représailles, talion
51769 reparacio      | reparacio : réparations (dr. pol.), dommages-intérêts
44847 reparceligado    | re~parcelºig¹adºo : remembrement (agr.) = komasacio
44995 reparoli pri    ¦ re~parol¹i pri : reparler de
45598 repeli       | re~pel¹i : repousser, faire reculer
45854 repentri      | re~pentr¹i : repeindre
51772 repertuara peco   | repertuara pecºo : pièce du répertoire
51771 repertuaro     | repertuaro : répertoire (th. mus.)
51775 repetitoreco    | repetitorecºo : répétitorat
51774 repetitoro     | repetitoro : répétiteur
47034 replandumi     | re~plandºum³i : ressemeler
47317 replenigi      | re~plenªig¹i : remplir (de nouveau)
51779 repliki       | replikºi : répliquer, riposter // donner la réplique (th.) // faire une réplique (b.a.)
51777 repliko       | replikºo : réplique (t.s.)
51778 repliko       • re~plikºo : (inapte)
51783 reporteraĵo     | reporteraĵºo : un reportage
51782 reportero      | reportero : un reporter
48282 reporti       | re~port¹i : rapporter (p.)
48413 repostuli ion    ¦ re~postul¹i io³n : réclamer la restitution de quelque chose
48865 repreni       | re~pren¹i : reprendre
48866 repreno       | re~pren¹o : reprise
48934 represata      | re~pres¹atªa : en réimpression
48933 represo       | re~pres¹o : reproduction (d'un texte) // réimpression
51786 reprezalie     | reprezalie : en représailles
51785 reprezalio     | reprezalio : représailles
51792 reprezenta     | reprezent¹a : représentatif
51793 reprezentado proporcia ¦ reprezent¹adºo proporciºa : représentation proportionnelle
51795 reprezentantaro   | reprezent¹antªar³o : les élus (pol.)
51794 reprezentanto    | reprezent¹antªo : un représentant (pol. com.)
51796 reprezentato    | reprezent¹ato : un mandant // antécédent (gr.)
51799 reprezentelspezoj  | reprezent¹el~spez¹o³j : frais de représentation
51788 reprezenti     | reprezent¹i : représenter qqn, tenir la place de, voyager pour // représenter (une firme …), avoir mandat
51789 reprezenti     † re~prezent¹i : présenter à nouveau (ev.)
51797 reprezentigi sin  ¦ reprezent¹ig¹i si³n : se faire représenter
51798 reprezentiveco   | reprezent¹ivecºo : représentativité (pol.)
49289 reproduktado    | re~produkt¹adºo : reproduction
49290 reproduktanto    | re~produkt¹antªo : reproducteur
49288 reprodukti     | re~produkt¹i : reproduire (t.s.)
49291 reproduktiĝi    | re~produkt¹iĝ¹i : se reproduire (bio.)
51802 reprografado    | repro~graf¯adºo : reprographie
51801 reprografi     | repro~graf¯i : reprographier
51804 repso        | repso : reps (tex.)
51806 reptilioj      | reptilio³j : reptiles (zoo.)
51808 repudi       | repudi : répudier
51809 repudo       | repudo : répudiation (dr.)
51811 reputacio      | reputacio : réputation
50416 repuŝi       | re~puŝ¹i : repousser (p. f.), rejeter, réfuter // refouler (psychiatrie)
50417 repuŝado      | re~puŝ¹adºo : refoulement (freudien)
51535 rerektigo      | re~rektªigo : redressement
52281 rerigardi      | re~rigard¹i : regarder à nouveau // regarder en arrière
53670 resalti       | re~salt¹i : rebondir, ricocher // se répercuter (f.)
53671 resalto       | re~salt¹o : rebondissement, détente (d'un ressort), contrecoup, ricochet
53789 resaniga      | re~sanªig¹a : reconstituant, curatif
53791 resanigebla     | re~sanªig¹eblªa : reconstituant, curatif
53792 resanigejo     | re~sanªig¹ej³o : maison de convalescence, maison de santé
53788 resanigi      | re~sanªig¹i : guérir, rendre la santé, remettre sur pied*
53790 resanigo      | re~sanªig¹o : guérison, cure // assainissement (fin.)
53793 resaniĝi      | re~sanªiĝ¹i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
53794 resaniĝanto     | re~sanªiĝ¹ant³o : convalescent
53795 resaniĝo      | re~sanªiĝ¹o : convalescence, rétablissement
54831 resenda adjektivo  ¦ re~send¹a adjektivºo : adjectif réfléchi
54830 resenda pronomo   ¦ re~send¹a pronomo : pronom réfléchi
54829 resendi       | re~send¹i : renvoyer, retourner (un envoi), réexpédier // réfléchir (onde) = reflekti
55176 reservo       | re~serv¹o : service enretour
55051 reserĉi       | re~serĉ¹i : rechercher (sc.)
55052 reserĉo       | re~serĉ¹o : (action, projet de) recherche (sc.)
55053 reserĉado      | re~serĉ¹adºo : recherches (sc.)
55397 residiĝi      | re~sid¹iĝ¹i : se rasseoir
56377 reskribi      | re~skrib¹i : récrire, remanier (un article)
51814 reskripti      | reskripti : décréter
51813 reskripto      | reskripto : rescrit (dr.)
56742 resoldatiĝi     | re~soldatºiĝ¹i : rengager
51816 resolucio      | resoluciºo : résolution (méd. phs. vers.)
56921 resonado      | re~son¹adºo : résonance, écho (f.)
51820 resonanco      | resonanco : résonance (phs. rad.)
51824 resonatoro     | resonatorºo : (du latin resonare:résonner, sonner en retour) résonateur (phs.)
56922 resonatoro     | re~son¹atorºo : résonateur (phs.)
56923 resonejo      | re~son¹ej³o : écho (lieu)
56920 resoni       | re~son¹i : résonner, retentir (de) // renvoyer (son), faire écho à, répéter
56924 resonigi      | re~son¹ig¹i : faire retentir
56925 resonilo      | re~son¹ilºo : résonateur
57028 resorbi       | re~sorb¹i : résorber
57029 resorbiĝi      | re~sorb¹iĝ¹i : se résorber
51828 respekta      | respektºa : respectueux
51829 respektegi     | respektºeg³i : révérer, vénérer
51833 respektesprimo   | respektºesprim¹o : respects, expression de respect
51827 respekti      | respektºi : respecter (qqn. qqch.)
51830 respektinda     | respektºindªa : respectable
51831 respektindeco    | respektºindªecºo : respectabilité
51845 respektiva     | respektivªa : respectif
51846 respektiva     • respektºivªa : (inapte)
51847 respektive     | respektivªe : respectivement // ou, selon le cas
51826 respekto      | respektºo : respect, égards
51834 respektoplena    | respektºo~plenªa : respectueux
57460 respiri       | re~spir¹i : reprendre haleine
51851 responda      | respond¹a : de réponse // correspondant, approprié, propre à // responsable = pri~respond¹a
51852 respondeco     | respond¹ecºo : correspondance, corrélation // responsabilité
51853 respondeculo    | respond¹ecºulºo : celui qui a la responsabilité
51849 respondi      | respond¹i : répondre (à une demande …) // répondre, correspondre à // répondre, être responsable de = prirespondi
51855 respondkarto    | respond¹kartºo : carte-réponse (Poste)
51850 respondo      | respond¹o : réponse
51856 respondrajto    | respond¹rajtºo : droit de réponse (presse)
51857 respondsistemo   | respond¹sistemºo : système de renseignement (inf.)
51863 responsi      | respons¹i : être responsable de, répondre de = pri~respond¹i
51866 responsorio     | responsorio : répons (rel.)
51864 responsulo     | respons¹ulºo : un responsable
51870 respublika     | respublikºa : républicain
51871 respublikano    | respublikºan³o : membre d'une république
51872 respublikestro   | respublikºestrºo : président d'une république
51873 respublikismo    | respublikºismºo : républicanisme
51874 respublikisto    | respublikºistºo : un républicain
51868 respubliko     | respublikºo : république
51878 resta        | rest¹a : restant, de reste
51882 restadejo      | rest¹adejºo : résidence (t.s.)
51880 restadi       | rest¹adi : séjourner, résider
51881 restado       | rest¹adºo : séjour
57923 restarigi      | re~stari¹gi : redresser, relever // rétablir, restaurer, reconstituer
57924 restariĝi      | re~star¹iĝ¹i : se rétablir (։communication), reprendre (։affaires)…
47476 restas neniaj duboj plu ¦ rest¹as neni²a³j dub¹o³j plu : il n'y a plus aucun doute
51883 restaĵo       | rest¹aĵºo : restes, restants, vestiges, reliefs (repas)…
51884 restaĵoj      | rest¹aĵºo³j : dépouille mortelle, cadavre
51899 restaŭri      | restaŭri : restaurer (statue, roi …)
51900 restaŭrado     | restaŭradºo : restauration (b.a. pol.)
51876 resti        | rest¹i : rester (t.s.), demeurer
51885 restigi       | rest¹ig¹i : laisser (après soi)
51888 restigi al si    ¦ rest¹igi al si : garder pour soi
51887 restigi netuŝita  ¦ rest¹ig¹i ne~tuŝ¹itªa : garder intact
51886 restigi viva    ¦ rest¹igi viv¹a : laisser en vie
51889 restigi ĉe si    ¦ rest¹igi ĉe si : conserver près de soi
51903 restitui      | restitui : restituer (dr. // b.a.)
51904 restituo      | restituo : restitution (d'un bien // d'un texte)
51879 resto        | rest¹o : reste, reliquat
51908 restoraciaĉo    | restoraciaĉ³o : gargote
51909 restoracimastro   | restoracimastrºo : restaurateur
51906 restoracio     | restoracio : restaurant
51910 restoracivagono   | restoracivagonºo : wagon-restaurant
51914 restrikta      | restrikta : restrictif
51921 restrikta      | restrikta : sommaire, succinct
51924 restriktado     | restriktadºo : récapitulation
51923 restrikte      | restrikte : en résumé, en bref
51912 restrikti      | restrikti : restreindre
51922 restrikti      | restrikti : résumer, récapituler
51913 restrikto      | restrikto : restriction
51890 restvendado     | rest¹vend¹adºo : réalisation des stocks
51916 resumi       | resum¹i : résumer, récapituler         ??? PIV p.1098->970
51917 resumi       † re~sumºi : refaire la somme, retotaliser    ??? homographe chez Waringhien ???
51919 resumo       | resum¹o : un résumé, un sommaire, un précis
51926 resurekti      | resurekti : (intr.) ressusciter (rel.) = reliviĝi
51927 resurekto      | resurekto : résurrection (rel.) = relev¹iĝo
51930 resusfaktoro    | resusfaktoro : facteur rhésus (mam.)
51929 resuso       | resuso : rhésus (mam.)
00890 retadreso      | retºadresºo : adresse internet
51940 retanalizo     | retºanaliz¹o : analyse de réseau (inf.)
51941 retarmito      | retºarm¹ito : rétiaire
51936 retaĵo       | retºaĵºo : ouvrage en filet, du filet // lacis (de nerfs, tranchées, veines …) // filoigrane = filigrano
61745 retegi       | re~teg¹i : recouvrir à nouveau // rechaper
62173 reteni       | re~ten¹i : retenir, garder par-devers soi, accaparer // retenir avec soi, ne pas laisser partir // retenir, contenir, résister à, arrêter (la pluie …) // retenir, empêcher, détourner // retenir, refouler, contenir, brider, étouffer
51939 reteto       | retºeto : résille, réticule (phs. anat.)
51942 retfari       | retºfar¹i : faire du filet
51956 retia        | retia : rhétique
51960 retikula      | retikulºa : réticulé, réticulaire
51959 retikulo      | retikulºo : sac à main, réticule // substance réticulée (anat.)
51963 retikulozo     | retikulºozo : réticulose (méd.)
51961 retikulo-endotelia histo ¦ retikulºo-endo~tel¯iºa histºo : tissu réticulo-endothélial (anat.)
51962 retikulo-endotelia sistemo ¦ retikulºo-endo~telia sistemºo : système réticulo-endothélial (anat.)
51966 retina       | retinºa : rétinien
12576 retina disiĝo    ¦ retinºa dis³iĝ¹o : décollement de la rétine
51970 retinaklo      | retinaklo : rétinacle (anat. bot.)
51968 retindisiĝo     | retinºdis~iĝ¹o : décollement de la rétine
51967 retinito      | retinºito : rétinite (méd.)
51965 retino       | retinºo : rétine (anat.)
51955 retio        | retio : Rhétie (hist.)
63156 retiri       | re~tir¹i : retirer (en arrière), ramener (vers soi) // retirer, annuler, revenir sur (promesse …)
51986 retiriĝi      | re~tir¹iĝ¹i : battre en retraite (mil.)
63157 retiriĝo      | re~tir¹iĝ¹o : recul, retrait // retraite (mil.)
51957 retiromanĉa     | retiromanĉa : rhéto-roman
51945 retkapti      | retºkapt¹i : faire un coup de filet, prendre (f.)
51946 retmasonaĵo     | retºmason¹aĵºo : remplage (arch.)
51947 retmaŝo       | retºmaŝo : maille de filet
51948 retmelono      | retºmelonºo : melon brodé (bot.)
51932 reto        | retºo : filet (tex.) // filets, rets, panneau // réseau (phs. chemin de fer, Poste) // filets, lacs, piège
51943 retoforma      | retºo~formºa : réticulaire, réticulé
51973 retoraĵo      | retorºaĵºo : morceau d'éloquence
51975 retorika      | retorºikºa : de rhétorique, oratoire // emphatique, ampoulé
51976 retorikaĵo     | retorºikºaĵºo : ornement, figure de rhétorique // = retoraĵo
51974 retoriko      | retorºikºo : la rhétorique (art et théorie)
51972 retoro       | retorºo : rhéteur
51980 retorta karbono   ¦ retortºa karbono : charbon de cornue = koakso
51979 retorta provo    ¦ retortºa prov¹o : essai en vase clos (p. f.)
51978 retorto       | retortºo : cornue
51949 retpilko      | retºpilkºo : volley-ball
64068 retrankviliĝi    | re~trankviliĝ¹i : se rasséréner
51982 retrati       | retrat¹i : retirer (de l'argent)
51983 retrato       | retrat¹o : retrait (fin.)
51985 retreti       | retreti : battre en retraite (mil.) // se retirer, s'éloigner (du monde, de la vie publique)
51988 retreto       | retretºo : retraite, repli (mil.) // retraite, éloignement
51990 retro        | retro~ : (préfixe) action ou mouvement de sens contraire à la normale
01820 retroaktiva     | retro~aktivªa : rétroactif
51991 retroaktiva     ¡ retro~aktivªa : rétroactif
01821 retroaktiveco    | retro~aktivªecºo : rétroactivité
51995 retroe       | retro³e : à reculon, en arrière  ??? reen est mieux? absent dans le PIV
13977 retroefiki     | retro~efik¹i : avoir un effet rétroactif
18056 retrofleksi la dorson ¦ retro~fleks¹i la dorsºo³n : cambrer les reins
18057 retroflekso     | retro~fleks¹o : rétroflexion
18983 retrofrapo     | retro~frap¹o : coup de bélier (phs.)
51997 retroiga vento   ¦ retro³ig¹a ventºo : vent debout
51996 retroigi      | retro³ig¹i : faire régresser
25476 retroiri      | retro~ir¹i : reculer, rétrograder // faire marche arrière (auto.)
27067 retrokalkulo    | retro~kalkul¹o : compte à rebours
29000 retrokiko      | retro~kiko : coup de pied retourné (football)
29443 retroklini     | retro~klin¹i : incliner en arrière
30213 retrokombi     | retro~komb¹i : ramener les cheveux en arrière
33563 retrokuplado    | retro~kupl¹adºo : rétroaction, feed-back (cybernétique)
36888 retrolumoj     | retro~lum¹o³j : feux de recul (auto.)
40667 retromovo      | retro~mov¹o : recul
44240 retropago      | retro~pag¹o : rappel (de salaire) // remboursement (d'un trop-perçu)
45251 retropaŝi      | retro~paŝ¹i : reculer, marcher à reculons
51992 retropaŝi      ¡ retro~paŝ¹i : reculer
52282 retrorigardi    | retro~rigard¹i : regarder en arrière
54253 retrosceno     | retro~scenºo : flash-back (th. ciné.)
57258 retrospegulo    | retro~spegulºo : rétroviseur (auto.)
57269 retrospekta     | retro~spekt¹a : rétrospectif
57268 retrospekti     | retro~spekt¹i : regarder en arrière
52000 retrospektiva    | retrospektivºa : rétrospectif
52001 retrospektiva    • retro~spekt¹ivªa : (inapte)  ??? selon PIV p971
52002 retrospektive    | retrospektivºe : rétrospectivement
52003 retrospektivekspono | retrospektivºekspon¹o : une ᵉˣᵖᵒˢⁱᵗⁱᵒⁿ rétrospective
51999 retrospektivo    | retrospektivºo : rétrospection
51993 retroveturado    ¡ retro~vetur¹adºo : marche arrière (auto.)
64805 retrovi       | re~trov¹i : retrouver
67897 retrovida      | retro~vid¹a : rétrospectif
67898 retrovidaĵo     | retro~vid¹aĵºo : une rétrospective
67896 retrovidi      | retro~vid¹i : voir derrière soi
67899 retrovidilo     | retro~vid¹ilºo : rétroviseur
64806 retrovo       | re~trov¹o : retrouvailles
51950 retsako       | retºsakºo : filet (à provisions)
65273 returne       | re~turn¹e : en arrière, en sens inverse // en retour, en échange
65274 returne iri     ¦ re~turn¹e ir¹i : retourner (à) // rebrousser chemin, faire demi-tour, s'en retourner
65276 returnebla     | re~turn¹eblªa : réversible
65271 returni       | re~turn¹i : retourner, inverser
65272 returni sin     ¦ re~turn¹i si³n : se retourner
65279 returnite      | re³turn¹ite : à l'Envers, à rebours
65277 returniĝi      | re~turn¹iĝ¹i : se retourner (vers) // changer (d'avis …)
65278 returniĝo      | re~turn¹iĝ¹o : demi-tour, volte-face (p. f.), revirement
65337 retuŝi       | re~tuŝ¹i : retoucher (vêt. phot.)
65338 retuŝo       | re~tuŝ¹o : retouche (vêt. phot.) action d'amélioration ou résultat de la retouche
65339 retuŝisto      | re~tuŝ¹istºo : retoucheur (vêt. phot.)
51944 retĵeto       | retºĵet¹o : coup de filet
51951 retŝtrumpo     | retºŝtrumpºo : bas résille
52005 Reunio       | Reunio : la Réunion (île)
66004 reuzebla      | re~uz¹eblªa : remployable, réutilisablen
66005 reuzebligi     | re~uz¹eblªig¹i : recycler, rendre réutilisable
66002 reuzi        | re~uz¹i : remployer, se resservir de
66003 reuzo        | re~uz¹o : remploi
52016 reva        | reva : de rêve // rêveur
52017 revado       | revadºo : rêverie
66166 revakcini      | re~vakcinºi : revacciner
66311 revalorigi     | re~valorºig¹i : revaloriser
66312 revalorigo     | re~valorºig¹o : revalorisation
52028 revanĉo       | revanĉo : revanche (sport)
66633 revarmigi      | re~varmªig¹i : réchauffer (de nouveau)
52031 revelacia      | revelacia : révélé (rel.)
52032 revelacii      | revelacii : révéler
52030 revelacio      | revelacio : révélation (rel.) // développement (photo)
52018 revema       | revema : rêveur, songeur
66994 revenda       | re~vend¹a : d'occasion
66993 revendado      | re~vend¹adºo : revente
66992 revendi       | re~vend¹i : revendre
66995 revendisto     | re~vend¹istºo : revendeur
66952 reveni       | re~ven¹i : revenir, s'en revenir, retourner // revenir, se produire de nouveau
45670 reveni al siaj penatoj ¦ re~ven¹i al si³a³j penato³j : regagner ses pénates*
41070 reveni hejmen    ¦ re~ven¹i hejmºe³n : revenir chez soi
66956 reveni poŝte    ¦ re~ven¹i poŝtºe : par retour du courrier
66955 revenigi      | re~ven¹ig¹i : retourner (une balle), faire retourner // faire revenir, ramener, reconduire (chez qqn.)
66954 reveno       | re~ven¹o : retour
25740 revenu ja      ¦ re~ven¹u ja : ne manquez pas de revenir!
67069 revenĝi       | re~venĝ¹i : tirer vengeance de, faire payer
67070 revenĝo       | re~venĝ¹o : revanche, représailles
67071 revenĝema      | re~venĝ¹em³a : revanchard
67287 reverdiĝi      | re~verdªiĝ¹i : reverdir
67323 reverki       | re~verkºi : récrire, remanier, recomposer
67324 reverko       | re~verkºo : nouvelle rédaction // remake (film)
52036 reversebla     | reverseblªa : réversible (։étoffe)
52035 reversi       | reversi : retourner (un habit)
52034 reverso       | reverso : revers (médaille), envers (vêt.)
67578 revestado      | re~vestºadºo : rhabillage
67576 revesti       | re~vestºi : rhabiller
67577 revesti sin     ¦ re~vestºi si³n : se rhabiller
67689 reveturi      | re~vetur¹i : revenir
67690 reveturo      | re~vetur¹o : retour
52014 revi        | revi : rêver (éveillé) // rêver de (faire)
67892 revidi       | re~vid¹i : revoir
67962 revigliga      | re~viglªig¹a : réconfortant
67961 revigligi      | re~viglªig¹i : réconforter, ragaillardir
67963 revigliĝi      | re~viglªiĝ¹i : se réveiller (։peuple), se rallumer (։vie)
68112 revindi       | re~vindºi : changer les couches (d'un enfant)
68514 revivaĝo      | re~viv¹aĝo : reviviscence // résurrection = relev¹iĝo
68510 revivi       | re~viv¹i : revivre
68511 revivigi      | re~viv¹ig¹i : ranimer // ressusciter
68512 revivigo      | re~viv¹ig¹o : réanimation (méd.)
68513 reviviĝi      | re~viv¹iĝ¹i : se ranimer // ressusciter
52042 revizia       | revizi¹a : révisionnel
52038 revizi       | reviz¹i : inspecter, examiner (les comptes …)
52040 revizii       | revizi¹i : revoir (un manuscrit, une tactique), réviser (un procès, un moteur) // (f.) réviser, reconsidérer (idées, opinion)
52043 reviziismo     | revizi¹ismºo : révisionnisme
52044 reviziisto     | revizi¹istºo : réviseur // révisionniste (pol.)
52041 revizio       | revizi¹o : révision
52048 revizorado     | revizorºadºo : visite d'inspection
52047 revizori      | revizorºi : inspecter, examiner (les comptes …)
52046 revizoro      | revizorºo : contrôleur des Finances (Russie, hist.) // inspecteur des comptes
52015 revo        | revo : rêve
68757 revokebla      | re~vok¹eblªa : révocable
68755 revoki       | re~vok¹i : rappeler, (qqn., un souvenir) // rappeler (un envoyé, un décret), rapporter (un ordre)
68756 revoko       | re~vok¹o : rapper // révocation (d'un ordre)
52052 revolucia      | revolucia : révolutionnaire
52053 revolucie      | revolucie : révolutionnairement
52050 revolucii      | revolucii : révolutionner
52054 revoluciismo    | revoluciismºo : doctrine prônant la révolution
52055 revoluciisto    | revoluciistºo : un révolutionnaire
52051 revolucio      | revolucio : révolution (pol. f.)
52056 revoluciulo     | revoluciulºo : un révolutionnaire
52059 revolvera tornatoro ¦ revolverºa torn¹atorºo : tour ᵃ ᵗᵒᵘʳᵉˡˡᵉ revolver (tech.)
52058 revolvero      | revolverºo : revolver (arme // tech.)
52062 revui        | revui : passer en revue
52019 revulo       | revulºo : un rêveur
52066 revulsiiga     | revulsiiga : révulsif
52065 revulsio      | revulsio : révulsion (méd.)
52061 revuo        | revuo : revue (mil. presse, th.)
52063 revurako      | revurakºo : porte-revues
52068 rezedo       | rezedo : réséda (bot.)
52072 rezerva       | rezerv¹a : de réserve // de secours, de sécurité (։éclairage, frein, sortie)
08271 rezerva bremso   ¦ rezerv¹a bremsºo : frein de secours
52073 rezervado      | rezerv¹adºo : mise en réserve, réservation
52081 rezervarmeo     | rezerv¹armeºo : armée de réserve
52074 rezervaĵoj     | rezerv¹aĵºo³j : réserves, stock, pièces de rechange
52075 rezervejo      | rezerv¹ej³o : territoire de réserve, réserve naturelle = naturparko
52070 rezervi       | rezerv¹i : réserver (t.s.)
26673 rezervista kadrado ¦ rezerv¹istºa kadrºadºo : cadre de réserve (mil.)
52078 rezervistaro    | rezerv¹istºar³o : réserve (mil.)
52077 rezervisto     | rezerv¹istºo : un réserviste (mil.)
52079 rezervita sidloko  ¦ rezerv¹itªa sid¹lokºo : place réservée
52076 rezerviĝemo     | rezerv¹iĝ¹em³o : réserve (sentiment)
52071 rezervo       | rezerv¹o : réserve (ce qui est mis en) // réserve, restriction
52080 rezervujo      | rezerv¹uj³o : réservoir, contenant, récipient
52086 rezidanto      | rezid¹antªo : un résidant
52087 rezidejo      | rezid¹ej³o : résidence
52090 rezidentejo     | rezidentejºo : la Résidence
52089 rezidento      | rezidento : résident (pol.)
52085 rezidi       | rezid¹i : résider (dr.)
52093 rezidua       | rezidua : résiduaire, résiduel
52092 reziduo       | reziduo : résidu (ch. dr. fin.)
52099 rezignacie     | rezignacie : avec résignation, d'un air résigné
52100 rezignacii     | rezignacii : se résigner à
52101 rezignaciinta    | rezignaciintªa : résigné
52098 rezignacio     | rezignacio : résignation
52095 rezigni       | rezign¹i : renoncer à, résigner (une fonction), faire l'abandon de
52096 rezigno       | rezign¹o : désistement, abandon (d'un droit), renoncement (à qqch.)
52105 rezina       | rezinºa : résineux
52106 rezinaĵo      | rezinºaĵºo : colophane
52107 rezindona      | rezinºdon¹a : résinifère
52103 rezino       | rezinºo : résine (ch.)
52111 rezista       | rezist¹a : résistant
52112 Rezistado      | Rezist¹adºo : la Résistance
52113 rezistanco     | rezist¹ancºo : résistance (phs. élec.)
52114 rezistanto     | rezist¹antªo : un résistant
52115 rezisteco      | rezist¹ecºo : résistance (tech.) // rusticité (bot.)
52116 rezistema      ¦ rezist¹em³a : résistant
52109 rezisti       | rezist¹i : résister (t.s.)
52117 rezistilo      | rezist¹ilºo : une résistance (élec.)
52119 rezistiveco     | rezist¹ivecºo : résistivité (élec.)
52110 rezisto       | rezist¹o : résistance
52120 rezistoprovo    | rezist¹o~prov¹o : épreuve de résistance, essai
51818 rezolucio      | rezoluciºo : résolution, motion (pol.)
52124 rezoluta      | rezoluta : résolu, décidé, déterminé
52125 rezolute      | rezolute : résolument, de pied ferme
52126 rezoluteco     | rezolutecºo : fermeté
52130 rezonado      | rezon¹adºo : raisonnement
52131 rezonema      | rezon¹em³a : raisonneur
52128 rezoni       | rezon¹i : raisonner // (f.) raisonner, ergoter
52134 rezorcinolo     | rezorcinolºo : résorcine (ch.)
52138 rezultanto     | rezult¹antªo : résultante (méc.)
52142 rezultato      | rezultatºo : résultat  ??? PIV suit Zamenhof jusqu'à cet homographe du suivant?
52143 rezultato      † rezult¹atªo : ce qui a résulté
52136 rezulti       | rezult¹i : résulter, découler de, s'ensuivre
52139 rezultigi      | rezult¹ig¹i : causer, amener, avoir pour résultat
52137 rezulto       | rezult¹o : résultat, suite (logique), conséquence
01255 reĝa aglo      ¦ reĝºa aglºo : aigle royal
21914 reĝustigi      | re~ĝustªig¹i : rectifier, rétablir(la vérité)
21915 reĝustigo      | re~ĝustªig¹o : rectification
21916 reĝustiĝi      | re~ĝustªiĝ¹i : rentrer en soi-même, se convertir
23905 reĝicido      ¡ reĝºicidºo : régicide ◆ reĝºo : roi
23908 reĝido       ¡ reĝºid³o : prince ◆ reĝºo : roi
26479 reĵeti       | re~ĵet¹i : renvoyer
51108 Reà         ‡ Reà : Rhea (myth. grecque) épouse de Cronos
51421 reĝo        | reĝºo : roi (pol. jeux …)
51424 reĝa        | reĝºa : royal // régale (։eau)
51425 reĝi        | reĝºi : régner (p. f.)
51426 reĝo reĝas sed ne regas ¦ reĝºo reĝºas sed ne reg¹as : le roi règne, mais ne gouverne pas
51427 reĝado       | reĝºadºo : règne
51428 reĝaĵoj       | reĝºaĵºo³j : droits régaliens
51429 reĝeco       | reĝºecºo : royauté
51430 reĝedzino      | reĝºedzºin³o : épouse morganatique
51432 reĝeto       | reĝºet³o : roitelet
51433 reĝido       | reĝºid³o : prince royal
51434 reĝidino      | reĝºid³in³o : princesse royale
51435 reĝino       | reĝºin³o : reine
51436 reĝinedzo      | reĝºin³edzºo : prince consort
51437 reĝakvo       | reĝºakvºo : eau régale (ch.)
51438 reĝbirdo      | reĝºbirdºo : troglodyte (orn.) = troglodito
51439 reĝlando      | reĝºlandºo : royaume
51440 reĝmortiginto    | reĝºmort¹ig¹intªo : régicide
51441 reĝvelo       | reĝºvelo : cacatois (mar.)
51447 reĝimo       | reĝimo : régime (pol. // méc. // bot.) // régime (méd.)
51449 Reĝina       | Reĝin¯a : Régine
51451 reĝisoro      | reĝisorºo : metteur en scène (th. ciné.)
51452 reĝisori      | reĝisorºi : mettre en scène
51453 reĝisorado     | reĝisorºadºo : mise en scène.
52007 reŭmato       | reŭmatºo : fluxion douloureuse (articulaire …)
52008 reŭmatismo     | reŭmatºismºo : rhumatisme
52009 reŭmatisma     | reŭmatºisma : rhumatismal
52010 reŭmatologo     | reŭmatºo~log¯o : rhumatologue
52011 reŭmatologio    | reŭmatºo~log¯iºo : rhumatologie
52012 reŭmatulo      | reŭmatºul³o : un rhumatisant
59759 reŝargi       | re~ŝarg¹i : recharger
60422 reŝpruci      | re~ŝpruc¹i : rejaillir
60699 reŝtopi       | re~ŝtop¹i : reboucher
60701 reŝtopado      | re~ŝtop¹adºo : rebouchage
65800 ri         |~uriº : (suffixe scientifique) présence de la substance […~] dans l'urine ), […~]urie
52163 ribbero       | ribºberºo : groseille
52145 ribeko       | ribekºo : rebec (mus.)
52149 ribela       | ribel¹a : rebelle, factieux
52150 ribelanto      | ribel¹antªo : un révolté, un insurgé
52152 ribelega      | ribel¹eg³a : insurrectionnel
52151 ribelego      | ribeleg³o : insurrection
52153 ribelema      | ribel¹em³a : rétif, récalcitrant
52154 ribelemulo     | ribel¹em³ul³o : un insoumis
52147 ribeli       | ribel¹i : se révolter, se mutiner // se rebeller
52156 ribeliga      | ribel¹ig¹a : séditieux
52155 ribeligi      | ribel¹ig¹i : pousser à la révolte, soulever
52158 ribelknaboj     | ribel¹knabºo³j : blousons noirs, casseurs = huliganoj
52148 ribelo       | ribel¹o : révolte, mutinerie, émeute // rébellion
52157 ribelulo      | ribel¹ul³o : rebelle, mutin
52164 riblikvoro     | ribºlikvorºo : du cassis
52161 ribo        | ribºo : groseiller (bot.)
52166 ribo        | rib¯o~ : (du grec) indique la présence de ribose) ribo[~…]
52167 riboflavino     ¦ rib¯o~flavinºo : riboflavine (vitamine B2)
52168 ribonukleata acido ¦ rib¯o~nukleºatºa acidºo : (R.N.A.) acide ribonucléique, A.R.N. (bio.)
52170 ribozo       | rib¯ozºo : ribose (ch.)
52173 ricelado      | ricel¹adºo : recel
52174 ricelanto      | ricel¹antªo : receleur
52172 riceli       | ricel¹i : receler (dr.)
52175 ricelisto      | ricel¹istºo : receleur
03624 riceva anteno    ¦ riceva antenºo : antenne réceptrice
52179 ricevadi      | ricev¹adi : capter (rad. télé.)
52180 ricevanto      | ricev¹antªo : celui qui reçoit // réceptionnaire (com.) // récepteur (tech.)
52187 ricevatesto     | ricev¹atest¹o : reçu, récépissé
52188 ricevavizo     | ricev¹avizºo : accusé de réception
52181 ricevebla      | ricev¹eblªa : qu'on peut se procurer
52182 ricevema      | ricev¹em³a : réceptif (méd.)
52183 ricevemo      | ricev¹em³o : réceptivité
52177 ricevi       | ricev¹i : recevoir (qqch.), obtenir // prendre (une forme, une direction, un caractère …) // attraper (une maladie) souffrir (un mal, un retard …) // trouver (sa place, bon accueil, du travail …)
12875 ricevi siajn dividendojn ¦ ricevi si³a³j³n dividendºo³j³n : toucher ses arrérages
52184 ricevigi      | ricev¹ig¹i : procurer, faire avoir
52185 ricevilo      | ricev¹ilºo : récepteur (radio)
52178 ricevo       | ricev¹o : le fait de recevoir, réception (de qqch.), obtention
52186 ricevonto      | ricev¹ontªo : destinataire
52189 ricevstacio     | ricev¹staciºo : station réceptrice
52192 ricino       | ricinºo : ricin (bot.)
52193 ricinoleo      | ricinoleºo : huile de ricin
64407 ricio        |~trici¯o : (du grec τριξειν:broyer) […~]tritie, broyage de […~]
52220 ridanta       | rid¹antªa : riant (p. f.)
00610 ridaĉi       ¡ rid¹aĉ³i : ricaner ◆ rid¹i : rire
52218 ridaĉi       | rid¹aĉ³i : ricaner, glousser, rire bêtement
52217 ride        | rid¹e : en riant
52221 ridegi       | rid¹eg³i : rire aux éclats, se tordre*
52222 ridego       | rid¹eg³o : gros rire
52223 ridema       | rid¹em³a : rieur
15951 rideti       ¡ rid¹et³i : sourire ◆ ridi : rire
52224 rideti       | rid¹eti : sourire (p. f.)
52225 rideto       | rid¹eto : un sourire
52231 ridgaso       | rid¹gasºo : gaz hilarant
52215 ridi        | rid¹i : rire (p. f.) // sourire à (f.)
52227 ridiga       | rid¹iga : amusant, comique, drôle
52226 ridigi       | rid¹ig¹i : faire rire, divertir
52228 ridinda       | rid¹indªa : risible, ridicule
52229 ridindaĵo      | rid¹indªaĵºo : un ridicule // objet de moquerie
52230 ridindigi      | rid¹indªig¹i : rendre ridicule, ridiculiser
52232 ridmevo       | rid¹mevºo : mouette rieuse (orn.)
52233 ridmuskolo     | rid¹muskolºo : risorius (anat.)
52216 rido        | rid¹o : le rire
52238 rifa        | rifºa : semé d'écueils
52237 rifo        | rifºo : récif, écueil (p. f.)
52247 rifuzi       | rifuz¹i : refuser, décliner (un honneur), rejeter (une demande), dénier (un droit)
52249 rifuziĝi      | rifuz¹iĝ¹i : (vx.) renoncer à, se désister de // répudier (f.) = malagnosk¹i
52250 rifuziĝo      | rifuz¹iĝ¹o : renonciation, désistement, renoncement
52248 rifuzo       | rifuz¹o : refus, déni (de justice)
52241 rifuĝi       | rifuĝ¹i : se réfugier
52242 rifuĝo       | rifuĝ¹o : refuge
52243 rifuĝado      | rifuĝ¹adºo : action de se réfugier
52244 rifuĝejo      | rifuĝ¹ejºo : asile, retraite, sanctuaire (f.) // refuge (pour piétons) // refuge (de montagne)
52245 rifuĝinto      | rifuĝ¹intªo : un réfugié
52267 rigardadi      | rigard¹adºi : regarder longuement, contempler
52268 rigardanto     | rigard¹antªo : spectateur
52266 rigardaĉi      | rigard¹aĉ³i : regarder bêtement
52264 rigarde       | rigard¹e : (ion) à l'égard de, concernant (qqch.)
52269 rigardegi      | rigard¹eg³i : ouvrir de grands yeux, écarquiller les yeux
52270 rigardejo      | rigard¹ej³o : point de vue, belvédère
52271 rigardema      | rigard¹em³a : curieux, badaud
52261 rigardi       | rigard¹i : regarder, jeter un regard sur // regarder, s'informer, voir (si… comment… …) // regarder, considérer, juger (comme) // être tourné vers, donner sur (։fenêtre …)
02527 rigardi de alte   ¦ rigard¹i de altªe : regarder de haut
52262 rigardi iun senkulpa ¦ rigard¹i i²u³n sen~kulpªa : considérer quelqu'un comme innocent
52263 rigardi kiel    ¦ rigard¹i kiel : tenir pour, regarder comme, prendre pour
52272 rigardilo      | rigard¹ilºo : regard (arch.) // pinnule (tech.)
52265 rigardo       | rigard¹o : regard, vue
52274 rigardotruo     | rigard¹otruºo : oculaire, œilleton (tech.)
52273 rigardsorĉi     | rigard¹sorĉ¹i : fasciner
28950 rigardu, kiom fari restas ¦ rigard¹u, ki²om fari rest¹as : voyez combien il reste à faire
52254 rigi        | rig¹i : gréer (mar.)
52289 rigida       | rigidªa : raide, rigide, dur (col), rouillée (articulation) // raide, guindé, compassé // rigide (f.), obstiné
52290 rigide       | rigidªe : avec raideur // fixement (regarder)
52291 rigideco      | rigidªecºo : rigidité, raideur
52292 rigidigi      | rigidªig¹i : raidir, roidir // engourdir (membre)
52293 rigidigilo     | rigidªig¹ilºo : raidisseur (tech.)
52294 rigidiĝi      | rigidªiĝ¹i : se raidir (p. f.) // s'engourdir // s'obstiner, s'entêter
52295 rigidiĝo      | rigidªiĝ¹o : engourdissement (méd.)
52297 rigidmiena     | rigidªmienºa : à l'air froid, à l'air contraint
52298 rigidmora      | rigidªmorºa : rigide, puritain, collet monté
52303 riglado       | rigl¹adºo : verrouillage
52302 rigli        | rigl¹i : verrouiller (p. f.)
52305 riglileto      | rigl¹ilºet³o : targette
52304 riglilo       | rigl¹ilºo : verrou
52306 riglobutono     | rigl¹o~butonºo : bouton de verrouillage (arme), sécurité (auto.)
52307 riglofermi     | rigl¹o~ferm¹i : fermer au verrou
52308 rigloringo     | rigl¹o~ringºo : fermoir (collier …)
52255 rigo        | rig¹o : agrès, gréement
52259 Rigo        | Rigºo : Riga
52312 rigora       | rigorªa : rigoureux, strict // serré (։raisonnement)
52314 rigoreco      | rigorªecºo : rigueur, sévérité
52315 rigorismo      | rigorªismºo : rigorisme (rel.)
52313 rigoro       | rigorªo : rigueur, sévérité
52317 rijeto       | rijetºo : rillette (cuis.)
52321 rikanema      | rikan¹em³a : ricaneur, moqueur
52319 rikani       | rikan¹i : ricaner // se gausser de
52320 rikano       | rikan¹o : ricanement
52323 Rikardo       | Rikardºo : Richard
52325 rikecio       | rikeciºo : rickettsie
52326 rikeciozo      | rikeciºozo : rickettsiose (méd.)
52328 rikiŝo       | rikiŝºo : pousse-pousse
52329 rikiŝotiristo    | rikiŝºo~tir¹istºo : coolie, tireur de pousse-pousse
52333 rikoltado      | rikolt¹adºo : récolte (action)
52338 rikoltakaro     | rikolt¹akarºo : aoûtat (ent.)
52335 rikoltatoro     | rikolt¹atorºo : machine à récolter (pommes de terre …)
52334 rikoltaĵo      | rikolt¹aĵºo : récolte (produits récoltés)
52331 rikolti       | rikolt¹i : moissonner, faire les blés // récolter // recueillir (f.)
52336 rikoltilo      | rikolt¹ilºo : faucille
52337 rikoltisto     | rikolt¹istºo : moissonneur
52339 rikoltmaŝino    | rikolt¹maŝinºo : moissonneuse
52332 rikolto       | rikolt¹o : récolte, moisson
52344 rilaksado      | rilaks¹adºo : relaxation
52342 rilaksi       | rilaks¹i : relaxer (méd.)
52345 rilaksiĝi      | rilaks¹iĝ¹i : se relaxer
52343 rilakso       | rilaks¹o : relaxation
52353 rilata       | rilat¹a : relatif à // relatif (gr.) = rilativa
52349 Rilatas 20 al 5 kiel 8 al 2 ! Rilat¹as 20 al 5 ki²el 8 al 2 : 20 est à 5 comme 8 est à 2
52354 rilate ion     ¦ rilat¹e io³n : concernant, par rapport¹ à, quant à
52347 rilati       | rilat¹i : être en rapport avec quelqu'un, être en relation avec quelqu'un // se rapporter à, avoir trait à, concerner // envisager, considérer (qqch. de telle ou telle manière)
52348 rilati amike al iu ¦ rilat¹i amikºe al i²u : être en termes d'amitié avec quelqu'un
52355 rilatigi      | rilat¹ig¹i : rapporter (qqch. à qqch.), assigner, attribuer (un effet à une cause …)
52356 rilatigi al si   ¦ rilat¹ig¹i al si : prendre pour soi (une critique)
52367 rilativa      | rilativºa : relatif (gr.)
52366 rilativo      | rilativºo : (pronom) relatif (gr.)
52357 rilatiĝi      | rilat¹iĝ¹i : se rapporter à
52351 rilato       | rilat¹o : rapport(s), relations(s) // attitude (envers qqch.)
52358 rilatumo      | rilat¹um³o : rapport, raison (math.) = rejŝo
52369 rilego       | rilegºo : relégation (dr.) = relegacio
52377 rimanto       | rimºant³o : rimeur
52384 rimarkebla     | rimark¹eblªa : visible, perceptible, sensible (։diminution)
52382 rimarki       | rimark¹i : remarquer, noter, s'apercevoir de, relever (une erreur)
52387 rimarkiga      | rimark¹iga : frappant, insigne
52385 rimarkigi      | rimark¹ig¹i : remarquer, faire observer (à qqn.) // souligner, accentuer (f.)
52386 rimarkigo      | rimark¹igo : remarque (que l'on fait à qqn.)
52388 rimarkilo      | rimark¹ilºo : une remarque, une marque (dans un livre)
52389 rimarkinda     | rimark¹indªa : remarquable, digne de remarque
52391 rimarkindaĵo    | rimark¹indªaĵºo : particularité notable
52390 rimarkinde     | rimark¹indªe : remarquablement, notablement
52392 rimarkindulo    | rimark¹indulºo : personnalité
52383 rimarko       | rimark¹o : remarque, observation (faite par qqn.)
52376 rimaĉi       | rimºaĉ³i : rimailler
52397 rimedo       | rimedºo : moyen, ressource, remède (f.)
52398 rimedoj       | rimedºo³j : moyens (fin.)
52410 rimenisto      | rimenºistºo : bourrelier
52406 rimeno       | rimenºo : courroie, lanière
52411 rimenŝuo      | rimenºŝuºo : sandale
52414 rimesi       | rimesºi : faire une remise
52413 rimeso       | rimesºo : remise (com.)
52375 rimi        | rimºi : rimer (des vers)
52378 rimiĝi       | rimºiĝ¹i : rimer (avec qqch. p. f.)
52371 rimo        | rimºo : rime
52379 rimoido       | rimºoidºo : rime imparfaite (par ex. rifo drivo, febra nepra …)
52417 rimorsi       | rimorsºi : avoir du remord
52416 rimorso       | rimorsºo : remords
52419 rin         | rinº : (du grec ριν) nez
52426 rinanto       | rinantºo : crêt-de-coq (bot.)
52429 ringa        | ringºa : d'anneau, annulaire, circulaire
17688 ringa fingro    ¦ ringºa fingrºo : annulaire
52374 ringaj rimoj    ¦ ringºa³j rimºo³j : rimes embrassées
52432 ringegjupo     | ringºegºjupo : jupe à paniers
52431 ringego       | ringºegºo : cerceau, cercle (d'un tonneau), bandage (roue)
52433 ringeto       | ringºet³o : rondelle (tech.)
52430 ringi        | ringºi : cercler
52434 ringigi       | ringºig¹i : former en anneau
52436 ringizi       | ringºiz¹i : fretter
52435 ringiĝi       | ringºiĝ¹i : se mettre en cercle // boucler (։cheveux)
52428 ringo        | ringºo : rond, cercle, anneau (en bois, fer …) // anneau, bague // frette, virole, cosse (mar.), segment (de piston) // cerne (yeux), rond (de fumée), anneau (d'âge d'un arbre) // ring (boxe)
52438 ringobulvardo    | ringºo~bulvardo : boulevard extérieur, de ceinture
52439 ringofingro     | ringºo~fingrºo : annulaire (doigt)
52440 ringoforma     | ringºo~formºa : annulaire
52441 ringofosaĵo     | ringºo~fosaĵºo : douves (château)
52442 ringohava      | ringºo~havªa : annelé
52443 ringokolombo    | ringºo~kolombºo : pigeon ramier (orn.)
52444 ringokolubro    | ringºo~kolubro : couleuvre à collier
52445 ringolibro     | ringºo~librºo : ringbook, carnet à anneau
52446 ringoludo      | ringºo~lud¹o : jeu des anneaux
52447 ringomurego     | ringºo~murºeg³o : mur d'enceinte
52437 ringujo       | ringºuj³o : baguier
52420 rinito       | rinºito : rhinite
52421 rino        | rinºo~ : (préfixe) rhino[~…]
52450 rinocero      | rinocero : rhinocéros (mam.)
52422 rinologio      | rinºo~log¯iºo : rhinologie
52423 rinoplastio     | rinºo~plastiºo : rhinoplastie
52424 rinoskopio     | rinºo~skop¯iºo : rhinoskopie
52452 Rio de Ĵanejro   ¦ Rio de Ĵanejro : Rio de Janeiro
52457 ripa        | ripa : costal // à côtes, à nervures, côtelé
66906 ripa veluro     ¦ ripa veluro : velours côtelé
52469 ripardoko      | ripar¹dokºo : bassin de radoub
52467 riparebla      | ripar¹eblªa : réparable, arrangeable
52464 ripari       | ripar¹i : réparer, raccommoder, repriser (bas), ressemeler (chaussures), rhabiller (montre), dépanner (auto.) // réparer (f.), remédier à
52468 riparisto      | ripar¹istºo : réparateur, dépanneur
52465 riparo       | ripar¹o : réparation, raccommodage, remise en état
52466 riparo       • ripºar³o : (inapte)
52458 ripaĵo       | ripaĵºo : côte (cuis.)
52459 ripego       | ripeg³o : porque (mar.)
52477 ripeta       | ripet¹a : à répétition
52478 ripetadi      | ripet¹adi : ressasser, seriner*
52480 ripetado      | ripet¹adºo : répétition (t.s. sauf th.)
52479 ripetaĉi      | ripet¹aĉi : rabâcher
52481 ripetaĵo      | ripet¹aĵºo : refrain (f.)
52475 ripete       | ripet¹e : à plusieurs reprises, à tout bout de champ
52473 ripeti       | ripet¹i : répéter, réitérer (un ordre), collationner (télégramme)
52483 ripetilo      | ripet¹ilºo : répéteur (tech.)
52482 ripetiĝi      | ripet¹iĝ¹i : se répéter (։chose)
52484 ripetkarabeno    | ripet¹karabeno : carabine à répétition
52476 ripeto       | ripet¹o : redite, répétition (dans un texte)
52485 ripetpafa      | ripet¹paf¹a : à répétition (։fusil)
52486 ripetsigno     | ripet¹signºo : signe de reprise (mus.)
52460 ripigi       | ripigi : nervurer, garnir de côtes
52454 ripo        | ripo : côte (anat.) // nervure (feuille, aile d'insecte, voûte, dos de livre), côte (melon, tricot), ailette (radiateur) // couple (d'un navire), éclisse (de violon)
52489 riporti       | riport¹i : faire un reportage
52490 riportisto     | riport¹istºo : un reporter
52492 riposti       | riposti : riposter = rebati
52500 ripozaltaro     | ripoz¹altarºo : reposoir
52501 ripozdomo      | ripoz¹domºo : maison de repos
52496 ripozejo      | ripoz¹ej³o : lieu de repos
52497 ripozema      | ripoz¹em³a : paisible, tranquille
52494 ripozi       | ripoz¹i : se reposer // reposer (։cendres de qqn.)
52499 ripoziga      | ripoz¹ig¹a : reposant
52498 ripozigi      | ripoz¹ig¹i : reposer (։le silence, la campagne …) // faire laisser reposer
52502 ripozkuraco     | ripoz¹kurac¹o : cure de repos
52495 ripozo       | ripoz¹o : repos
52503 ripoztago      | ripoz¹tagºo : jour de repos, de congé
13966 riproĉo pli efikas sur lin, ol… ¦ riproĉ¹o pli efik¹as sur li³n, ol… : un reproche lui fait plus d'effet que…
52507 riproĉi       | riproĉ¹i : (iun) réprimander, reprendre, gronder (qqn.), faire des reproches (à qqn.) // (ion al i²u) reprocher (qqch. à qqn.)
52508 riproĉo       | riproĉ¹o : reproche, réprimande
52509 riproĉa       | riproĉ¹a : de reproche, réprobateur
52510 riproĉinda     | riproĉ¹indªa : répréhensible
52520 riska        | risk¹a : risqué, aventuré, hasardeux
52517 riskante fali    ¦ risk¹antªe fal¹i : au risque de tomber
52521 riskema       | risk¹em³a : audacieux, aventureux
52522 riskemulo      | risk¹em³ul³o : un risque-tout
52515 riski        | risk¹i : risquer, hasarder, aventurer, exposer (qqn. à un danger) // risquer de, courir le risque de
52518 risko        | risk¹o : risque
52519 riskoj       | risk¹o³j : hasards, aléas
52530 rismo        | rismºo : rame (de papier)
52532 risolo       | risolo : rissole (cuis.)
52535 risorta       | risortºa : à ressort
38308 risorta matraco   ¦ risortºa matraco : matelas à ressorts
59393 risorta suspensio  ¦ risortºa suspensiºo : suspension à ressorts
52536 risortaro      | risortºar³o : suspension (d'une voiture)
52537 risorteco      | risortºecºo : élasticité
52539 risorthoko     | risortºhokºo : mousqueton
52538 risortiĝi      | risortºiĝ¹i : faire ressort
52534 risorto       | risortºo : ressort (méc.)
52541 risortostreĉilo   | risortºo~streĉilºo : remontoir (horloge …)
52540 risortringo     | risortºringºo : rondelle Grower
52544 ristorni      | ristorni : ristourner
52543 ristorno      | ristorno : ristourne
52547 rita        | rita : rituel
52548 ritaro       | ritaro : le rituel, cérémonial
52549 ritismo       | ritismºo : ritualisme
52550 ritlibro      | ritlibrºo : le livre des rites, le rituel
52553 ritma        | ritmºa : rythmique
36838 ritma lumo     ¦ ritmºa lum¹o : feu intermittent
52554 ritme        | ritmºe : rythmiquement, en cadence
52559 ritmenbluso     | ritmenbluso : rhythm and blues (mus.)
52555 ritmi        | ritmºi : rythmer
52556 ritmiko       | ritmºiko : la rythmique
52552 ritmo        | ritmºo : rythme
52546 rito        | rito : rite (rel.)
52561 ritornelo      | ritornelo : ritournelle (mus.)
52564 rivala       | rivala : rival
52566 rivaleco      | rivalecºo : rivalité
52565 rivali       | rivali : rivaliser
52563 rivalo       | rivalo : un rival
52569 rivalto       | rivalto : avant-scène (th.)
52572 rivelado      | rivel¹adºo : révélation (f.) // développement (phot.)
52573 rivelatoro     | rivel¹atorºo : développeuse automatique
52571 riveli       | rivel¹i : révéler (t.s. sauf rel.) // développer (phot.)
52574 rivelilo      | rivel¹ilºo : révélateur (phot.)
52577 rivera       | riverºa : fluvial, fluviatile
52581 riverborda     | riverºborda : riverain
52580 riverbordo     | riverºbordo : rive
52582 riverbrako     | riverºbrakºo : bras de fleuve
18176 rivere flui     ¦ riverºe flu¹i : ruisseler
52591 riverencaĉi     | riverencaĉi : faire des courbettes
52589 riverenci      | riverenci : faire la révérence
52590 riverenco      | riverenco : une révérence, une courbette
52578 rivereto      | riverºet³o : ruisseau, ru
52583 riverfluo      | riverºflu¹o : cours du fleuve
52576 rivero       | riverºo : fleuve, rivière, cours d'eau // flot, torrent (f.)
52584 riverrando     | riverºrandºo : berge
52579 riverujo      | riverºuj³o : lit (du fleuve)
52586 riverveturo     | riverºvetur¹o : navigation fluviale
52585 riverŝipisto    | riverºŝipºistºo : batelier, marinier
52593 Riviero       | Riviero : la Riviera
23043 rivolua hiperboloido ¦ rivoluºa hiperbolºoidºo : hyperboloïde de révolution
52596 rivolua solido   ¦ rivoluºa solidºo : solide de révolution
52597 rivolua surfaco   ¦ rivoluºa surfacºo : surface de révolution
46017 rivoluaperiodo   | rivoluºa~periodo : période de révolution (astr.)
52598 rivolui       | rivoluºi : faire une révolution, un tour complet
52600 rivolukomptilo   | rivoluºkomptilºo : compte-tours
52599 rivolumetro     | rivoluºmetr¯o : compte-tours
52595 rivoluo       | rivoluºo : révolution (méc. géom.) // tour (d'hélice)
52605 rizakvo       | rizºakvºo : eau de riz
52606 rizbrando      | rizºbrandºo : saké (boisson), alcool de riz
52603 rizejo       | rizºej³o : rizière
52604 rizero       | rizºero : grain de riz
52607 rizforma      | rizºformºa : riziforme (méd.)
52608 rizkaĉo       | rizºkaĉo : riz au lait
52609 rizkuko       | rizºkukºo : gâteau de riz
52610 rizmuelejo     | rizºmuel¹ej³o : rizerie
52602 rizo        | rizºo : riz (bot.)
52617 rizo        | riz¯o~ : (préf du grec ριζα:racine) rhizo[~…]
52615 rizomo       | rizomºo : rhizome (bot.)
52619 rizopodo      • riz¯o~pod¯o : (inapte au singulier)
52618 rizopodoj      | riz¯o~pod¯o¯j : l(a famille d)es rhizopodes (bot.)
52621 rizoto       | rizotºo : risotto (cuis.)
52611 rizpajlo      | rizºpajlºo : paille de riz
52613 rizpudrita     | rizºpudrita : poudré
52612 rizpudro      | rizºpudro : poudre de riz
52195 riĉa        | riĉªa : riche // riche (f.) copieux
52196 riĉe        | riĉªe : richement // amplement
52197 riĉo        | riĉªo : richesse
52198 riĉaĵo       | riĉªaĵºo : la fortune, les richesses
52199 riĉeco       | riĉªeco : richesse
52200 riĉega       | riĉªeg³a : opulent // surabondant, exubérant
52201 riĉigi       | riĉªig¹i : enrichir
52203 riĉiĝi       | riĉªiĝ¹i : s'enrichir
52204 riĉulo       | riĉªul³o : un riche
65707 riĉigita uranio   ¦ riĉªig¹itªa uraniºo : uranium enrichi
04396 rkio        |~ark¯iºo : […~]archie, gouvernement de type […~]
04394 rko         |~ark¯o : […~]arque, gouvernant, président ou commandant de […~]
52633 robajo       | robajºo : rubaï, rubaiyat (litt.)  ??? vu nulle part
52636 Roberta       | Robertºa : de Robert
52635 Roberto       | Robertºo : Robert (homme)
52637 Robertà       ‡ Robertà : Roberte, Roberta (femme)  ???
52629 robfaldo      | robºfald¹o : ˡᵉ plissé ᵈ~ᵘⁿᵉ ʳᵒᵇᵉ
52639 robinio       | robinio : robinier, faux acacia (bot.)
52623 robo        | robºo : robe (femme) // robe, toge (homme)
60275 robo ŝoviĝanta sur la pargeto ¦ robºo ŝov¹iĝ¹ant³a sur la pargeto : robe qui balaye le parquet
52643 robotigado     | robotºig¹adºo : robotisation
52642 robotigi      | robotºig¹i : robotiser
52644 robotiko      | robotºiko : robotique
52641 roboto       | robotºo : robot
52646 robro        | robro : rob, robre (cartes)
52628 robularo      | robºul³ar³o : les gens de robe
52627 robulaĉo      | robºulaĉo : robin, homme de robe (dénigrement)
52648 rocelo       | rocelo : orseille (bot.)
52666 rodana       | rodanºa : rhodanien
52665 Rodano       | Rodanºo : Rhône
52661 rodeo        | rodeo : rodéo
52668 Rodezio       | Rodeziºo : Rhodésie
52657 rodi        | rodi : (vx.) ronger = ronĝi
52670 rodio        | rodio : rhodium (ch.)
52673 Rodisano      | Rodisºan³o : Rhodien
52672 Rodiso       | Rodisºo : Rhodes
52653 rodo        | rodo : rade (mar.)
52659 Rodo        | Rodo : Rhodes = Rodiso
52654 rodobarĝo      | rodobarĝo : allège
52675 rododendro     | rododendro : rhododendron (bot.)
52677 Rodrigo       | Rodrigo : Rodrigue
52663 Rod-insulo     | Rod-insulºo : Rhode Island (E.U.)
52683 rojadaj akvoj    ¦ rojadaj akvºo³j : eaux de ruissellement
52682 rojadi       | rojadi : ruisseler
52686 rojalismo      | rojalismºo : royalisme
52688 rojalisto      | rojalistºo : royaliste
52684 rojeto       | rojeto : ruisselet, ru
52681 rojo        | rojo : (petit) ruisseau = rivereto
52691 roka        | rokºa : rocheux (։terrain)
52715 Roka Montaro    ¦ Rokºa Montºar³o : montagnes Rocheuses (E.U.)
52694 rokakvo       | rokºakvºo : eau de roche
52692 rokaĵo       | rokºaĵºo : rochers artificiels, rocaille
52695 rokbloko      | rokºblokºo : quartier de roche
52693 rokeca       | rokºecªa : rocailleux (։style)
52718 rokenrola      | rokenrola : rock (adj.)
52719 rokenrolisto    | rokenrolistºo : un rocker
52717 rokenrolo      | rokenrolo : rock and roll, rock (mus.)
52696 rokfirma      | rokºfirmªa : inébranlable
52697 rokgrimpado     | rokºgrimp¹adºo : varappe
52698 rokgrimpisto    | rokºgrimp¹istºo : varappeur
52700 rokhirta      | rokºhirtªa : hérissé de rochers
52701 rokkolombo     | rokºkolombºo : pigeon biset = livio
52714 Rokmontaro     | Rokºmontºar³o : montagnes Rocheuses (E.U.)
52702 rokmuro       | rokºmurºo : paroi, muraille rocheuse
52690 roko        | rokºo : roc, rocher // roche (géol.) // rocher (anat.)
52721 rokoko       | rokoko : rococo (style)
52703 rokpentraĵo     | rokºpentr¹aĵºo : peinture rupestre
52704 rokplantoj     | rokºplantºo³j : plantes de rocaille
52705 rokplena      | rokºplenªa : rocheux
52706 roksalo       | rokºsalo : sel gemme
52707 rokspeco      | rokºspecºo : espèce minérale
52710 roktavolo      | rokºtavolºo : banc de roches
52711 roktombo      | rokºtombºo : tombeau rupestre
52723 rokuo        | rokuo : rocou (ch.)
52699 rokĝardeno     | rokºĝardenºo : jardin de rocaille
52708 rokŝultro      | rokºŝultro : épaulement rocheux
52709 rokŝutaĵo      | rokºŝut¹aĵºo : éboulis
52732 Rolanda       | Rolandºa : Roland (homme)
52731 Rolando       | Rolandºo : Roland (homme)
52733 Rolandà       ‡ Rolandà : Rolande (femme)
52726 roli        | rolºi : jouer un rôle
52727 roli kiel      ¦ rolºi ki²el : servir de, jouer le rôle de
52725 rolo        | rolºo : rôle (th. f.)
52728 rolulo       | rolºul³o : un personnage (th. roman …)
52736 roma        | romºa : romain (de Rome)
38530 roma mejlo     ¦ romºa mejlºo : mille romain (1481 m.)
52737 romana cifero    ¦ romºanºa ciferºo : chiffre romain
52738 romana litero    ¦ romºanºa literºo : romain droit (typ.)
52761 romanco       | romanco : romance (litt. mus.)
52765 romanda       | romandªa : romand, francophone (Suisse romande)
52756 romaneca      | romanºecªa : romanesque
52755 romaneco      | romanºecºo : le romanesque
52757 romaneska      | romanºesk³a : romanesque
52742 romania arto    ¦ romºanºiºa artºo : art romain
52741 romania civilizo  ¦ romºanºiºa civilizo : civilisation romaine
52740 romania kodo    ¦ romºanºiºa kodo : code romain
52743 romaniano      | romºanºiºan³o : citoyen, habitant de l'Empire romain
52744 romanigi      | romºanºig¹i : romaniser
52767 romanika      ¦ romanikªa : roman (style, b.a.)
52739 Romanio       | Romºanºiºo : l'Empire romain (ant.)
52745 romanismo      | romºanºismºo : romanisme
52753 romanisto      | romanºistºo : romancier (écrivain de romans)
52754 romanisto      † romºanºistºo : un romaniste (spécialiste des langues latines)
52751 romano       | romanºo : roman (litt.)
52752 romano       † romºan³o : un romain (citoyen, habitant de Rome) // membre d'un peuple latin
52769 romantika      | romantikªa : romantique
52770 romantikismo    | romantikªismºo : romantisme
52771 romantikisto    | romantikªistºo : un romantique
52772 romantikulo     | romantikªul³o : un romantique
52774 romantismo     | romantismºo : romantisme
52763 romanĉo       | romanĉo : romanche (langue)
52759 romao        | romaºo : Rom (ou Rrom), romani, romanichel, tzigane (ou tsigane)
52777 romba        | rombºa : en losange, losangé
52779 rombencefalo    | rombºencefalºo : rhombencéphale (anat.)
52776 rombo        | rombºo : losange (géom.), rhombe // turbot (ich.)
52782 romboedra      | romboedrºa : rhomboédrique
52781 romboedro      | romboedrºo : rhomboèdre (géom.)
52778 romboida      | rombºoidºa : rhomboïdal
52784 Romeo        | Romeo : Roméo
52747 romida       | romºida : romane (langue)
52746 Romio        | Romºiºo : l'Empire romain (ant.)
52749 Romkatolika Eklezio ¦ Romºkatolika Ekleziºo : l'Eglise catholique romaine
52735 Romo        | Romºo : Rome
50451 romonatoj      | ro~monatºo³j : mois en r
52787 rompado       | romp¹adºo : rupture, fracture, interruption, infraction
52788 rompado       • romºpadºo : (inapte)
52792 rompatoro      | romp¹atorºo : concasseur
52791 rompaĵo       | romp¹aĵºo : morceau, fragment, tesson, tronçon
52793 rompebla      | romp¹eblªa : fragile, cassable
52786 rompi        | romp¹i : briser, casser, rompre // fracturer (méd.) // rompre (f.), manquer (à sa parole), transgresser (loi), couper (la voix), battre (record)…
52789 rompi al si la kapon ¦ romp¹i al si la kapºo³n : (f.) se casser la tête, se donner du mal
42450 rompi al si la nukon ¦ romp¹i al si la nukºo³n : se rompre le cou
15126 rompi en pecojn   ¦ romp¹i en pecºo³j³n : casser en morceau
06157 rompi la bankon   ¦ romp¹i la bankºo³n : faire sauter la banque (jeu)
33716 rompi la kurenton  ¦ romp¹i la kurento³n : couper le courant
68974 rompi sian vorton  ¦ romp¹i si³a³n vortºo³n : manquer à sa parole
52796 rompisto      | romp¹istºo : casseur (tech.)
04422 rompita arko    ¦ romp¹itªa arkºo : arc brisé
52797 rompita arko    ¦ romp¹itªa arkºo : arc brisé
46920 rompitaj pizoj   ¦ romp¹itaj pizºo³j : pois cassés
52798 rompitaĵo      | romp¹itªaĵºo : morceau, fragment, tesson, tronçon
52794 rompiĝi       | romp¹iĝ¹i : rompre (intr.), se casser, se briser
52795 rompiĝema      | romp¹iĝ¹em³a : cassant, friable
52790 rompo        | romp¹o : rupture, fracture, interruption, infraction
52799 rompopeco      | romp¹o~pecºo : morceau, débris  ???
52821 Romulo       | Romulºo : Romulus
52748 Rom-Germana Imperio ¦ Romº-Germanºa Imperio : le Saint Empire romain germanique
52823 Roncesvaldo     | Roncesvaldo : Ronceveaux
52830 ronda        | rondºa : rond, circulaire
27293 ronda kanao     ¦ rondºa kanaºo : hiragana
52831 ronda pilko     ¦ rondºa pilkºo : balle ronde
54393 ronda segilo    ¦ rondºa segilºo : scie circulaire
52832 ronda sumo     ¦ rondºa sumºo : somme ronde, total arrondi
52843 rondacifere     ¦ rondºa~ciferºe : en chiffres ronds
32408 rondaj krampoj   ¦ rondºa³j krampºo³j : parenthèses "(" et ")" (arrondies)
52840 rondarkita     | rondºarkita : en plein cintre
52839 rondarko      | rondºarko : arc plein cintre (arch.)
52834 rondaĵo       | rondºaĵºo : rondeur (joues …)
52860 rondaŭo       | rondaŭo : rondeau (litt.)
52841 rondbedo      | rondºbedºo : corbeille (jardin)
52842 rondbuŝuloj     | rondºbuŝºul³o³j : cyclostomes (ich.)
52833 ronde        | rondºe : en rond, circulairement
52835 rondeco       | rondºecºo : rondeur, rotondité
52862 rondelo       | rondelo : rondel (litt.) // rondeau (mus.)
52837 rondeta       | rondºeta : rondelet
52836 rondeto       | rondºet³o : petit cercle, petit comité
52845 rondforma      | rondºformºa : circulaire, arrondi
52838 rondigi       | rondºig¹i : arrondir // adoucir (une arête)
52848 rondiranto     | rondºir¹antªo : bulletin circulant, feuille circulante
52849 rondirejo      | rondºir¹ej³o : anneau routier
52846 rondiri       | rondºir¹i : tourner en rond // faire une ronde (mil.) // circuler (t.s.) = cirkuli
52847 rondiro       | rondºir¹o : tour, tournée, circuit (course) // ronde (mil.) = rundo
52850 rondligno      | rondºlignºo : rondin
52825 rondo        | rondºo : rond (cercle plus ou moins régulier) // cercle (f.), milieu, sphère (où l'on vit)
52844 rondodanco     | rondºo~danco : ronde
52851 rondpeco      | rondºpecºo : rond (de saucisson), rouelle (veau)
52852 rondplaco      | rondºplacºo : rond-point
52853 rondsume      | rondºsumºe : en chiffres ronds
52855 rondvalo      | rondºvalºo : cuvette (géol.)
52856 rondvizitado    | rondºvizitadºo : tournée (de médecin, représentant …)
52857 rondvojaĝo     | rondºvojaĝ¹o : voyage circulaire, circuit
52854 rondŝultra     | rondºŝultra : au dos rond, voûté
52871 ronkado       | ronkadºo : ronflement // ébrouement
52872 ronkanto      | ronkºant³o : ronfleur
52868 ronki        | ronki : ronfler // s'ébrouer (։cheval)
52870 ronko        | ronko : ronflement // ébrouement
52876 ronronado      | ronronadºo : ronron, ronronnement
52874 ronroni       | ronroni : ronronner = ŝpini
52875 ronrono       | ronrono : ronron, ronronnement
52864 ronĝi        | ronĝ¹i : ronger, grignoter, mordiller
52865 ronĝa        | ronĝ¹a : rongeur (p. f.), cuisant (chagrin)
52866 ronĝuloj      | ronĝ¹ul³o³j : les rongeurs (zoo.)
52878 rori        | rori : rugir, feuler = leonblek~i, tigrºo~blek~i
52880 rorkvalo      | rorkvalo : rorqual, balénoptère = balenoptero
52883 rosa        | rosºa : humide de rosée
52884 rosas        | rosºas : il fait de la rosée, il y a de la rodée
52885 rosero       | rosºerºo : goutte de rosée
52886 rosguto       | rosºgutºo : goutte de rosée
52890 rosino       | rosinºo : raisin sec = sekªvinbero
52894 rosmareno      | rosmareno : romarin (bot.)
52892 rosmaro       | rosmaro : morse (mam.)
52882 roso        | rosºo : rosée, aiguail
52888 rospunkto      | rosºpunktºo : point de rosée (phs.)
52897 rostado       | rost¹adºo : rôtissage // torréfaction, grillage (café)
52898 rostaĵo       | rost¹aĵºo : un rôt, rôti // rôtie, toast (cuis.)
52911 rostbefo      | rostbefºo : rosbif, steak
52903 rostbovaĵo     | rost¹bovºaĵºo : rosbif, steak
52899 rostejo       | rost¹ej³o : rôtisserie
52896 rosti        | rost¹i : rôtir (viande) // torréfier (grains) // griller (pain)
52901 rostilo       | rost¹ilºo : rôtissoire
52902 rostisto      | rost¹istºo : rôtisseur
08053 rostita bovaĵo   ¦ rost¹itªa bovºaĵºo : du rôti
52900 rostiĝi       | rost¹iĝ¹i : rôtir (։viande) // (f.) se rôtir, cuire (au soleil)
52905 rostmaŝino     | rost¹maŝinºo : torréfacteur
52904 rostokrado     | rost¹o~kradºo : gril
52907 rostostango     | rost¹ostangºo : broche
52906 rostpano      | rost¹panºo : toast
52915 rostra       | rostrºa : rostral
52913 rostro       | rostrºo : trompe, groin (mam.) // rostre (ent.) // rostre, bec (anat.) // stigmate (bot.) // rostre, éperon de navire
52914 Rostroj       | Rostrºo³j : les Rostres (hist.)
52916 rostruloj      | rostrºul³o³j : proboscidiens (zoo.)
52887 rosumo       | rosºum³o : buée
52919 rota        | rotºa : de la compagnie, du détachement // de la rote (tribunal ecclésiastique)
52927 rotacia       | rotaci¹a : rotatif
30620 rotacia komutilo  ¦ rotaci¹a komut¹ilºo : collecteur (élec.)
48925 rotacia presmaŝino | rotaci¹a pres¹maŝinºo : rotative
47650 rotacia pripluvilo ¦ rotaci¹a pri~pluvºilºo : arroseur rotatif (agr.)
52930 rotaciangul     | rotaci¹angulº : angle de rotation
52928 rotacie       | rotaci¹e : par roulement
52925 rotacii       | rotaci¹i : avoir un mouvement de rotation
52926 rotacio       | rotaci¹o : rotation (méc.) // rotation, roulement, tour de rôle
52931 rotacipresilo    | rotaci¹pres¹ilºo : une rotative
52932 rotacisenco     | rotaci¹sencºo : sens de rotation
52929 rotaciuloj     | rotaci¹ul³o³j : rotifères (zoo.)
52934 rotango       | rotango : rotang (bot.) // rotin
52937 Rotariano      | Rotariºan³o : un rotarien
52936 Rotario       | Rotariºo : le Rotary
52939 rotatoro      | rotatorºo : muscle rotateur (anat.)
52941 Roterdamo      | Roterdamo : Rotterdam
52922 rotestro      | rotºestrºo : capitaine (mil.)
52918 roto        | rotºo : compagnie (de soldats, de perdrix …), détachement // rote (tribunal ecclésiastique)
52943 rotondo       | rotondºo : rotonde (arch.)
52945 rotoro       | rotoro : rotor (phs. avion)
52946 rotorplano     | rotorplanºo : autogyre
52920 rotà        ‡ rotà : rho (nom de la lettre grecque ρ) r
52921 rotàismo      | rotà~ismºo : rhotacisme (phon.)
52948 rovero       | rovero : routier (scout)
52950 roverso       | roverso : revers (vêt. botte)
52953 roza        | rozºa : de rose // rose (։couleur), (f.) rosé // rosat (phar.)
17911 roza flamengo    ¦ rozºa flamengo : flamant rose
52957 roza ligno     ¦ rozºa lignºo : bois de rose
58725 roza sturno     ¦ rozºa sturnºo : martin roselin
00534 rozacoj       ¡ rozºacºo¯j : l(a famille d)es rosacées ◆ rozºo : rose  ??? rosacée (couperose) est une maladie de la peau
52958 rozacoj       | rozºacºo¯j : l(a famille d)es rosacées
52965 rozakvo       | rozºakvºo : eau de rose
52966 rozalteo      | rozºalteºo : rose trémière
52967 rozarbeto      | rozºarbºet³o : rosier
52978 rozario       | rozario : rosaire, chapelet (p. f.)
52968 rozdiamanto     | rozºdiamantºo : rose
52959 rozejo       | rozºej³o : roseraie
52981 rozeolo       | rozeolo : roséole (méd.)
52961 rozeta       | rozºet³a : rosâtre
52960 rozeto       | rozºet³o : rosette
52969 rozfrukto      | rozºfruktºo : cynorhodon, gratte-cul
52962 roziĝi       | rozºiĝ¹i : rosir
52971 rozkolora      | rozºkolorºa : ᵈᵉ ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ rose
52952 rozo        | rozºo : rose (bot. // arch.) // rose des vents = ventrozo // pomme d'arrosoir
52972 rozoleo       | rozºoleºo : essence de rose
52973 rozruĝa       | rozºruĝªa : incarnat
52974 roztondilo     | rozºtond¹ilºo : sécateur
52963 rozujo       | rozºuj³o : rosier
52975 rozvino       | rozºvinºo : du rosé
52976 rozvitralo     | rozºvitralo : rosace
52954 Rozà        ‡ Rozà : Rose (femme)
52970 rozĝardeno     ¦ rozºĝardenºo : roseraie
52650 Roĉelo       | Roĉelºo : La Rochelle
52651 Roĉelano      | Roĉelºan³o : Rochelais
52679 Roĝero       | Roĝero : Roger
52984 ruado        | ruadºo : rouissage
52987 ruana        | ruana : rouan
52990 Ruandano      | Ruandºan³o : Ruandais
52989 Ruando       | Ruandºo : Ruanda, Rwanda
53004 rubandisto     | rubandºistºo : rubanier
53003 rubando       | rubandºo : ruban (p. f.) // cordon (de décoration)
52993 rubejo       | rubºej³o : décharge, rebut
53006 rubekolo      | rubekolºo : rouge-gorge (orn.) = gorĝulo
53008 rubeno       | rubeno : rubis
53009 rubenruĝa      | rubenruĝªa : rouge rubis
53011 rubeolo       | rubeolo : rubéole (méd.)
53013 rubetro       | rubetro : tardier (orn.)
52996 rubfero       | rubºferºo : riblon
52997 rubgasoj      | rubºgasºo³j : gaz d'échappement, gaz brûlés
53017 rubiaco       • rubiºacºo : (inapte au singulier)
53016 rubiacoj      | rubiºacºo¯j : l(a famille d)es rubiacées (comme la garance)
53030 rubibero      | rubibero : mûre (de ronce)
53020 rubidio       | rubidio : rubidium (ch.)
53029 rubiejo       | rubiejºo : ronceraie, roncier
53018 rubikolora     | rubiºkolorºa : garance (adj.)
53022 Rubikono      | Rubikono : le Rubicon
53015 rubio        | rubiºo : garance (bot.)
53024 rublo        | rublo : rouble (mon.)
52992 rubo        | rubºo : déblais, débris, décombres, gravats
53026 rubriko       | rubrikºo : rubrique (typ. // rel. // presse)
52998 rubsitelo      | rubºsitelºo : seau à ordures
52994 rubujo       | rubºuj³o : poubelle, boîte à ordures
53028 rubuso       | rubuso : ronce (bot.)
53000 rubvendisto     | rubºvend¹istºo : entrepreneur de démolitions
52995 rubĉaro       | rubºĉarºo : tombereau
52999 rubŝakto      | rubºŝaktºo : vide-ordures
53033 rudimenta      | rudimentºa : rudimentaire
53032 rudimento      | rudimentºo : rudiment (t.s.)
53035 Rudolfo       | Rudolfo : Rodolphe
53040 rudri        | rudri : gouverner, tenir le gouvernail (mar.)
53041 rudristo      | rudristºo : barreur, homme de barre
53037 rudro        | rudro : gouvernail (mar. avi.)
53043 rudroplato     | rudro~platªo : safran
53044 rudrorado      | rudro~radºo : (roue du) gouvernail (mar.)
53045 rudrostango     | rudro~stangºo : barre du gouvernail (mar.)
53042 rudroĉenoj     | rudro~ĉenºo³j : drosses
52985 ruejo        | ruejºo : rouissoir, routoir
53048 Ruenano       | Ruenºan³o : Rouennais.
53047 Rueno        | Ruenºo : Rouen
53054 rufa        | rufªa : roux (de couleur rousse)
53055 rufa        † rufºa : du rouf (mar.)
53050 rufo        | rufºo : (du néerlandais roef:cabane) rouf, cabane sur le pont du bateau (mar.)
53051 rufo        † rufªo : le roux (la couleur rousse)
53058 rugbeisto      | rugbeºistºo : rugbyman
53057 rugbeo       | rugbeºo : rugby (sp.)
53059 rugbepilko     | rugbeºpilkºo : ballon ovale
53061 rugino       | ruginºo : rugine (chir.)
52983 rui         | rui : rouir
53096 ruina        | ruinºa : en ruine
53097 ruinaĵo       | ruinºaĵºo : des ruines
53098 ruinego       | ruinºeg³o : débâcle
53101 ruiniga       | ruinºig¹a : destructif, destructeur // subversif // ruineux
53102 ruiniganto     | ruinºig¹ant³o : fléau dévatateur
53099 ruinigi       | ruinºig¹i : ruiner, détruire, démolir, anéantir, saper // ruiner (fin.)
53100 ruinigo       | ruinºig¹o : ruine, dévastation, démolition
53103 ruiniĝi       | ruinºiĝ¹i : tomber en ruine // se ruiner
53104 ruiniĝo       | ruinºiĝ¹o : ruine, écroulement, effondrement
53105 ruiniĝinta     | ruinºiĝ¹intªa : délabré, ravagé, détraqué (p. f.)
53106 ruiniĝonta     | ruinºiĝ¹onta : qui menace ruine
53094 ruino        | ruinºo : ruine, désastre, cataclysme
53107 ruinoforma     | ruinºo~formºa : ruiniforme
53112 ruk         | ruk : ahan!
53113 ruk ho ruk     | ruk! ho ruk : hisse! oh! hisse!
53117 ruktaĵo       | ruktaĵºo : régurgitation
53115 rukti        | rukti : roter, éructer
53116 rukto        | rukto : rot
53119 rukuli       | rukuli : roucouler
53179 ruladi       | ruladºi : rouler(des hanches...)
53178 rulado       | ruladºo : roulement (de tonnerre, de tambour, des hanches) // roulage // roulade (mus. // cuis.)
53123 rulaĵo       | rulºaĵºo : rouleau (t.s.)
53134 rulbastono     | rulºbastonºo : rouleau (cuis.)
53135 rulbloko      | rulºblokºo : galet (méc.) // poulie = pulio
09742 rulcilindra     | rulºcilindrºa : cylindrique // à cylindre
53136 rulcilindro     | rulºcilindrºo : rouleau, tambour (méc.)
53137 ruldometo      | rulºdomºet³o : caravane (camping) // roulotte
53126 rulebla       | rulºeblªa : roulant (։lit)
53181 ruleto       | ruletºo : roulette (jeu // outil)
53138 rulfali       | rulºfal¹i : culbuter
53139 rulfaligi      | rulºfal¹ig¹i : faire culbuter
53140 rulfarbilo     | rulºfarbºilºo : rouleau à peinture
53141 rulglitilo     ¦ rulºglit¹ilo : patin à roulettes
53122 ruli        | rulºi : ᶠᵃⁱʳᵉ rouler
53124 ruli la rojn    ¦ rulºi la ro³j³n : rouler les R
57716 ruliganta stablo  ¦ ruliganta stablºo : chaîne (de fabrication, de montage)
53131 rulilo       | rulºilºo : roulette (de meuble)
24033 ruliĝi       ¦ rulºiĝ¹i : rouler (sur une pente) ◆ rulºi : rouler (une pierre)
53127 ruliĝi       | rulºiĝ¹i : rouler (։ roue // voiture // bateau)
53128 ruliĝo       | rulºiĝ¹o : roulement // roulis // tonneau (avi.)
53129 ruliĝado      | rulºiĝ¹adºo : roulement // roulis // tonneau (avi.)
53130 ruliĝebla      | rulºiĝ¹eblªa : roulant (։lit)
53142 rulkilo       | rulºkilºo : quille de roulis (mar.)
53143 rulkolumo      | rulºkolºum³o : col roulé (vêt.)
53144 rulkurteno     | rulºkurtenºo : store (intérieur)
53145 rullagro      | rulºlagrºo : coussinet, palier à rouleaux
53146 rullevilo      | rulºlev¹ilºo : treuil
53147 rullulilo      | rulºlul¹ilºo : landau
53148 rulmaterialo    | rulºmaterialºo : matériel roulant
53121 rulo        | rulºo : rouleau (t.s.)
53149 rulondo       | rulºondºo : rouleau, houle
53150 rulpaketo      | rulºpakºet³o : rouleau (d'objets plats)
53151 rulponto      | rulºpontºo : pont roulant
53153 rulprematoro    | rulºprem¹atorºo : rouleau compresseur
53152 rulpremi      | rulºprem¹i : rouler (la pâte)
53155 rulringego     | rulºringºeg³o : roue américaine (sp.)
53154 rulringo      | rulºringºo : cerceau (jeu)
53156 rulseĝo       | rulºseĝºo : fauteuil roulant
53157 rulsketado     | rulºsketadºo : patinage sur roulettes
53158 rulsketilo     | rulºsketilºo : patin à roulettes
53159 rulsurfaco     | rulºsurfacºo : bande de roulement (pneu)
53163 rultabako      | rulºtabako : tabac en rouleau, (B. = chique de tabac)
53164 rultabulo      | rulºtabulºo : planche à roulettes, skate board (sp.)
53165 rultapiŝo      | rulºtapiŝo : tapis roulant
53166 rultrabo      | rulºtrabºo : rouleau (labour) // ensouple (tex.)
53167 rultranĉilo     | rulºtranĉ¹ilºo : molette
53168 rultrotuaro     | rulºtrotuaro : trottoir roulant
53132 rulujo       | rulºuj³o : roulement (méc.)
53133 rulumi       | rulºum³i : rouler (cigarette)
53169 rulvojo       | rulºvojºo : chemin de roulement (méc.) // piste (avi.)
53170 rulvolvaĵo     | rulºvolv¹aĵºo : rouleau (papier …)
53160 rulŝtono      | rulºŝtonºo : galet (géol.)
53161 rulŝtuparo     | rulºŝtuparo : escalier roulant
53162 rulŝuo       | rulºŝuºo : patin à roulettes
53187 Rumanio       | Rumanºiºo : Roumanie
53186 Rumano       | Rumanºo : Roumain
53188 Rumanujo      | Rumanºuj³o : Roumanie
53190 rumbo        | rumbºo : rhumb, rumb (mar.) // rumba (danse)
53184 rumejo       | rumºej³o : rhumerie
53192 rumekso       | rumekso : rumex, patience, parelle (bot.)
53194 rumeno       | rumenºo : panse (ruminants)
53183 rumo        | rumºo : rhum
53196 rumoro       | rumorºo : (litt.) rumeur, bruit de voix, murmure
53199 runa        | runa : runique
53201 rundo        | rundo : ronde (mil.) // round, reprise (sp.)
53202 rundvojo      | rundvojºo : chemin de ronde
53205 rungmuro      | rungºmurºo : espalier (sp.)
53204 rungo        | rungºo : barreau (chaise …)
53198 runo        | runo : rune
53207 rupio        | rupio : roupie (mon.)
64901 rupo        |~trup¯o : (du grec τρυπαω:percer) […~]otrupe, qui perce […~]
53210 rura        | rura : rural
53211 ruranaro      | ruranaro : les ruraux
53209 ruro        | ruro : (litt.) campagne
53213 Ruro        | Ruro : la Rhur
53214 Rurvalo       | Rurºvalºo : Rhur (pays)
53217 rusa        | rusºa : russe
08188 rusa brando     ¦ rusºa brandºo : vodka
19600 rusa futo      ¦ rusºa futºo : pied russe (mes. 0.304 m)
17014 rusa marŝalo    ¦ rusºa marŝalºo : feld-maréchal (mil.)
53223 Rusiljono      | Rusiljonºo : Roussillon
53218 Rusio        | Rusºiºo : Russie = Rusujo, (év.)
53225 rusko        | ruskºo : fragon (bot.)
53220 ruslanda      | rusºlandºa : du pays russe
53221 Ruslandano     | Rusºlandºan³o : non-Russe habitant la Russie
53219 Ruslando      | Rusºlandºo : Russie
53216 ruso        | rusºo : un russe
53228 rusta        | rusta : rouillé
53230 rustigi       | rustigi : rouiller
53240 rustika       | rustikªa : rustique (arch. b.a.)
53241 rustikaĵo      | rustikªaĵºo : du rustique
53242 rustikeco      | rustikªecºo : rusticité
53233 rustimuna      | rustimunªa : inoxydable
53231 rustiĝi       | rustiĝ¹i : se rouiller
53232 rustiĝo       | rustiĝ¹o : oxydation
53234 rustkoloro     | rustkolorºo : ᶜᵒᵘˡᵉᵘʳ rouille
53235 rustmakulo     | rustmakulºo : tache de rouille
53227 rusto        | rusto : rouille (du fer // des céréales …)
53236 rustorezista    ¦ rustorezist¹a : inoxydable
53244 rusulo       | rusulºo : russule (myc.)
53251 Rut         | Rut : Ruth (B.)
53249 rutacoj       | rutºacºo¯j : l(a famille d)es rutacées (comme la rue)       ???
53254 Rutenio       | Rutenºiºo : Ruthénie
53255 rutenio       † ruteniºo : ruthénium (ch.)
53253 Ruteno       | Rutenºo : Ruthène
53256 Rutenujo      | Rutenºuj³o : Ruthénie
53258 rutilo       | rutilºo : rutile (ch.)
53261 rutina       | rutinºa : routinier
53262 rutinismo      | rutinºismºo : esprit de routine
53260 rutino       | rutinºo : routine, longue pratique // routine (péjoratif) // routine (inf.)
53263 rutinulo      | rutinºulºo : un esprit routinier
53248 ruto        | rutºo : rue (bot.)
53265 ruza        | ruzªa : rusé, cauteleux, fin, astucieux
53268 ruzaĵon uzi     ¦ ruzªaĵon uzi : user d'artifices, ruser, biaiser
53269 ruzaĉi       | ruzªaĉi : finasser
53270 ruzaĵo       | ruzªaĵºo : une ruse, un tour, stratagème, artifice, supercherie
53266 ruze        | ruzªe : par artifice, par ruse
53267 ruzo        | ruzªo : (la) ruse, astuce, rouerie, finesse, subtilité
53272 ruzulo       | ruzªul³o : un malin, roublard, fin matois
03048 ruĝanagalo     | ruĝªanagalºo : mouron rouge (bot.)
06990 ruĝa beto      ¦ ruĝªa betºo : betterave rouge
08215 ruĝa brasiko    ¦ ruĝªa brasikºo : chou rouge
16576 ruĝpieda falko   ¦ ruĝªpiedºa falkºo : faucon Kobez
17938 ruĝa flanko     ¦ ruĝªa flankºo : bâbord (mar.)
20772 ruĝa globulo    ¦ ruĝªa globulºo : globule rouge = hematio
53063 ruĝa        | ruĝªa : rouge (couleur, pol.)
53065 ruĝe        | ruĝªe : en rouge
53066 ruĝo        | ruĝªo : du rouge
53068 ruĝaĵo       | ruĝªaĵºo : tache rouge, rougeur
53069 ruĝeco       | ruĝªecºo : la rougeur
53070 ruĝeta       | ruĝªetªa : rougeâtre
53071 ruĝetiĝi      | ruĝªetiĝ¹i : rougeoyer
53072 ruĝigi       | ruĝªig¹i : faire rougir
53073 ruĝigilo      | ruĝªig¹ilºo : du rouge (fard)
53074 ruĝiĝi       | ruĝªiĝ¹i : rougir
53075 ruĝiĝema      | ruĝªiĝ¹em³a : rougissant, timide
53076 ruĝulo       | ruĝªul³o : un rouge (pol.)
53077 ruĝalgoj      | ruĝªalgºo³j : algues rouges (bot.)
53078 ruĝbarbulo     | ruĝªbarbºul³o : Barberousse
53079 ruĝbrila      | ruĝªbril¹a : rutilant
53080 ruĝbruna      | ruĝªbrunªa : bai
53081 ruĝgorĝo      | ruĝªgorĝºo : rouge-gorge (orn.)
53082 ruĝgorĝulo     | ruĝªgorĝºul³o : un rouge-gorge (orn.)
53083 ruĝharulo      | ruĝªharºul³o : rouquin
53084 ruĝhaŭtulo     | ruĝªhaŭtºul³o : un Peau-Rouge
53085 ruĝkufulineto    | ruĝªkufulineto : le Petit Chaperon rouge
53086 ruĝrebrilo     | ruĝªre~bril¹o : rougeoiment
53087 ruĝvanga      | ruĝªvanga : rougeaud, rubicond
53088 ruĝvizaĝa      | ruĝªvizaĝºa : rougeaud, rubicond
53089 ruĝvostulo     | ruĝªvostºul³o : rouge-queue (orn.)
53109 ruĵo        | ruĵo : du rouge (fard)
53110 ruĵbastoneto    | ruĵbastonºet³o : bâton de rouge
53246 ruŝo        | ruŝo : ruche (vêt.), jabot (vêt.)
53849 ruĝa sangoglobeto  ¦ ruĝªa sangºo~globºet³o : globule rouge (anat.)
53852 ruĝa sangglobeto  ¦ ruĝªa sangºglobºet³o : globule rouge (anat.)
60168 ruĝa ŝminko     ¦ ruĝªa ŝminkºo : du rouge (th.)
64483 ruĝkrura tringo   ¦ ruĝªkrurºa tringºo : chevalier gambette
65165 ruĝaksela turdo   ¦ ruĝªakselºa turdºo : grive mauvis
04395 rĥo         |~arĥ¯o : gouvernant, […~]arque
04397 rĥio        |~arĥ¯iºo : gouvernement, […~]archie
04785 s          |~as : terminaison verbale marquant l'indicatif présent
15667 s          |²es : termine le préfixant […²] en marquant la possession
25546 s          |~is : terminaison verbale marquant l'indicatif dans le passé et correspondant à l'imparfait, au passé simple, au passé composé ou antérieur français
43914 s          |~os : terminaison verbale montrant l'indicatif futur
53276 s          | s : lettre et consonne, prononcée ç et nommée « so », employée comme abréviation de « speso »
53277 S          | S : employés comme abréviation de « Sude », « sulfuro » et comme forme (en S)
65872 s          |~us : terminaison verbale marquant le conditionnel, c'est-à-dire présentant l'action comme fictive, comme non réalisée
53283 Saarlandano     | Saarlandºan³o : Sarrois
53282 Saarlando      | Saarlandºo : Territoire de la Sarre
53281 Saaro        | Saaro : la Sarre
53285 sabadilo      | sabadilºo : cévadille (bot.)
53288 sabata       | sabatºa : sabbatique
53287 sabato       | sabatºo : samedi (chrétien) // sabbat (juif)
53289 sabatorgio     | sabatºorgio : sabbat (des sorcières)
53291 sabeko       | sabeko : sambuque (mus.)
53295 sabeliko      | sabeliko : chou frisé, chou de Milan
53293 sabello       | sabello : sabelle (zoo.)
53298 sabena       | sabena : sabin
53299 Sabeninoj      | Sabenino³j : les Sabines
53300 sabenio       | sabenio : la Sabine
53297 Sabeno       | Sabeno : Sabin
53301 sabenujo      | sabenujºo : la Sabine
53303 sabino       | sabinºo : sabine (bot.)
53306 sabla        | sablºa : sableux, de sable
53308 sablado       | sablºadºo : sablage
53309 sablaĵo       | sablºaĵºo : banc de sable
53310 sablejo       | sablºej³o : sablière
53311 sablero       | sablºero : grain de sable // corps étranger, impureté
53312 sableto       | sablºet³o : sable fin
53307 sabli        | sablºi : sabler (tech.)
53313 sablizi       | sablºiz¹i : sabler (allée …)
53305 sablo        | sablºo : sable
53315 sablobenko     | sablºo~benkºo : banc de sable
53320 sablobstrukci    | sablºobstrukci : ensabler
53316 sablofiŝo      | sablºo~fiŝºo : équille = ekvilo
53317 sablohorloĝo    | sablºo~horloĝºo : sablier
53318 sablokastelo    | sablºo~kastelºo : château de sable
53319 sablomuldi     | sablºo~muld¹i : jeter en sable
53321 sablopapero     | sablºo~paperºo : papier de verre
53322 sablopulo      | sablo~pulºo : talitre, puce de mer (zoo.)
53323 sabloriĉa      | sablºo~riĉªa : sablonneux
53329 sabloviva      | sablºo~viv¹a : arénicole (zoo.)
53324 sabloŝtono     | sablºo~ŝtonºo : grès
53325 sabloŝtormo     | sablºo~ŝtormºo : tempete de sable
53326 sabloŝuti      | sablºo~ŝut¹i : sabler (allée …)
53327 sabloŝutilo     | sablºo~ŝut¹ilºo : sableuse
53328 sabloŝuoj      | sablºo~ŝuºo³j : sandales de plage
53314 sablujo       | sablºuj³o : sabler (pour sécher l'Encre) // sablière (d'une locomotive)
53333 sabotado      | sabot¹adºo : sabotage
53335 sabotanto      | sabot¹antªo : saboteur.
53334 sabotaĵo      | sabot¹aĵºo : un sabotage
53332 saboti       | sabot¹i : saboter (travail, machine)
53339 sabrado       | sabrºadºo : assaut au sabre
53347 sabrao       | sabrao : sabra (Israël)
53338 sabri        | sabri : sabrer
53340 sabringo      | sabrºingºo : fourreau
53341 sabristo      | sabrºistºo : sabreur
53337 sabro        | sabro : sabre
53342 sabrobato      | sabro~bat¹o : coup de sabre
53343 sabroregado     | sabro~reg¹adºo : régime du sabre, dictature militaire (pol.)
53344 sabrosako      | sabro~sakºo : sabretache
53345 sabroskermado    | sabro~skermadºo : escrime au sabre
53350 sacerdota      | sacerdota : sacerdotal
53351 sacerdoteco     | sacerdotecºo : sacerdoce
53352 sacerdotismo    | sacerdotismºo : sacerdotalisme.
53349 sacerdoto      | sacerdoto : prêtre (qui a reçu les ordres)
53356 sadisma       | sadºisma : sadique.
53355 sadismo       | sadºismºo : sadisme
53357 sadisto       | sadºistºo : un sadique
53354 Sado        | Sadºo : (Marquis de)Sade
53358 sadomasoĥismo    | sadºo~masoĥismºo : sadomasochisme (psy.)
53359 sadomasoĥisto    | sadºo~masoĥistºo : sadomasochiste
53362 sadukeismo     | sadukeismºo : séducéisme
53361 sadukeo       | sadukeo : saducéen (rel.)
53364 safeno       | safeno : veine saphène (anat.)
53367 safira       | safirºa : bleu saphir.
53366 safiro       | safirºo : saphir (min.)
53370 safisma       | safismºa : saphique, lesbien
53369 safismo       | safismºo : saphisme (méd.)
53371 safismulino     | safismºul³in³o : lesbienne
53374 safrana       | safranºa : de safran // jaune safran
53375 safrani       | safranºi : safraner
53377 safranino      | safraninºo : safranine (ch.)
53373 safrano       | safranºo : safran (bot.)
53392 sagaca       | sagaca : ingénieux, adroit, subtil // sagace, perspicace, délié (։esprit)
53393 sagace       | sagace : avec ingéniosité
53394 sagaceco      | sagacecºo : ingéniosité // sagacité, perspicacité
53390 sagao        | sagao : saga (litt.)
53381 sage indiki     ¦ sagºe indik¹i : flécher (un parcours)
53382 sageto       | sagºet³o : fléchette
53380 sagi        | sagºi : filer comme une flèche, voler comme une flèche
53383 Sagisto       | Sagºistºo : le Sagittaire = Sagitario
53396 sagitala      | sagitala : sagittal (méd.)
53397 sagitala ebeno   ¦ sagitala ebenªo : plan sagittal
53399 sagitario      | sagitario : sagittaire (bot.)
53400 Sagitario      | Sagitario : le Sagittaire (astr.)
53379 sago        | sagºo : flèche (mil. géom.)
53385 sagoduŝo      | sagºoduŝºo : douche en jet
53386 sagofero      | sagºo~ferºo : fer de flèche
53387 sagoforma      | sagºo~formºa : sagitté, sagittal
53388 sagpinto      | sagºpintºo : pointe de flèche
53403 saguarbo      | saguarbºo : sagoutier (bot.)
53384 sagujo       | sagºuj³o : carquois
53402 saguo        | saguo : sagou
53431 sahara       | sahara : saharien
53430 Saharo       | Saharo : Sahara
53434 sahibo       | sahibo : sahib
53438 Sajgono       | Sajgono : Saigon (auj.) Ho-Ĉi-Min-urbo
53440 sajmirio      | sajmirio : saïmiri (mam.)
53466 sakarido      | sakarºidºo : saccharide
53467 sakarigi      | sakarºig¹i : saccharifier
53468 sakarino      | sakarºinºo : saccharine (ch.)
53465 sakaro       | sakarºo : canne à sucre, saccharum (bot.)
53471 sakarometrio    | sakarºo~metr¯iºo : saccharimétrie
53470 sakarometro     | sakarºo~metr¯o : saccharimètre
53472 sakaromicetoj    | sakarºo~micetºo³j : saccharomycètes (myc.)
53469 sakarozo      | sakarºozªo : saccharose
53443 sakaĵo       | sakºaĵºo : sac, silice
53444 sakaĵo kaj cindro  ¦ sakºaĵºo kaj cindrºo : le sac et la cendre (pénitence)
53475 sakeo        | sakeºo : saké (boisson), alcool de riz
53445 saketo       | sakºet³o : petit sac, sachet, pochette, bourse, succule (anat.)
53447 sakfajfilo     | sakºfajf¹ilo : cornemuse, musette, biniou
53449 sakflutisto     | sakºflutºistºo : cornemuseur
53448 sakfluto      | sakºflutºo : cornemuse, musette, biniou
53450 sakforma      | sakºformºa : en forme de sac, sacciforme
53451 sakkuro       | sakºkur¹o : course en sac.
53442 sako        | sakºo : sac (t.s.)
53452 sakpantalono    | sakºpantalono : culotte de zouave, culotte de golf
53453 sakpleno      | sakºplenªo : une sachée
53478 sakra        | sakrºa : sacré, relatif au sacrum (anat.)
67462 sakraj vertebroj  ¦ sakrºa³j vertebro³j : vertèbres sacrées
53483 sakrala       | sakralªa : sacré (rel.)
53485 sakraligi      | sakralªig¹i : sacraliser
53486 sakraligita     | sakralªig¹itªa : sacral
53489 sakramenta     | sakramentºa : sacramentel
53490 sakramentaĵoj    | sakramentºaĵºo³j : les sacrements
53488 sakramento     | sakramentºo : sacrement (rel.)
53481 sakraĵo       | sakr¹aĵºo : juron, gros mot
53454 sakreto       | sakºreto : épuisette
53480 sakri        | sakr¹i : sacrer, jurer
53493 sakrilegia     | sakrilegiºa : sacrilège
53494 sakrilegii     | sakrilegiºi : commettre un sacrilège // profaner
53492 sakrilegio     | sakrilegiºo : un sacrilège (acte)
53495 sakrilegiulo    | sakrilegiºulºo : un sacrilège (personne)
53499 sakristianino    | sakristiºanºinºo : sacristine
53498 sakristiano     | sakristiºan³o : sacristain
53497 sakristio      | sakristiºo : sacristie
53477 sakro        | sakrºo : sacrum (anat.)
53502 saksa        | saksºa : saxon
53508 saksifragaco    • saksifragºacºo : (inapte au singulier)
53507 saksifragacoj    | saksifragºacºo¯j : l(a famille d)es saxifragacées (bot.)
53506 saksifrago     | saksifragºo : saxifrage (bot.)
53510 saksikolo      | saksikolºo : traquet (genre, orn.)
53503 Saksio       | Saksºiºo : la Saxe
53501 Sakso        | Saksºo : Saxon
53512 saksofono      | saksofonºo : saxophone (mus.)
53455 sakstrato      | sakºstratºo : cul-de-sac, impasse
53504 Saksujo       | Saksºujºo : la Saxe
53457 saktolo       | sakºtolºo : toile à sac
53458 saktuko       | sakºtukºo : toile à sac
53459 sakvojo       | sakºvojºo : voie sans issue
53446 sakĉareto      | sakºĉarºet³o : diable
53456 sakŝalmo      | sakºŝalmo : cornemuse, musette, biniou
53516 sala        | salºa : salé, salin
53548 salajrata      | salajrºatªa : salarié, appointé, payé // rétribué (։poste)
53551 salajratesto    | salajrºatest¹o : fiche de paie
53547 salajri       | salajrºi : salarier, appointer
53546 salajro       | salajrºo : salaire, paie, appointements, émoluments, solde, fixe
53552 salajrobazo     | salajrºo~bazºo : salaire de base, salaire minimum
53550 salajrularo     | salajrºul³ar³o : le salariat
53549 salajrulo      | salajrºul³o : un salarié
53526 salakvo       | salºakvºo : saumure
53558 salamandro     | salamandro : salamandre (zoo.)
53560 Salamiso      | Salamiso : Salamine (anat.)
53556 salamo       | salamo : salami (cuis.)
53527 salamoniako     | salºamoniako : sel ammoniac
53563 salangannesto    | salanganºnestºo : nid d'hirondelle (cuis.)
53562 salangano      | salanganºo : hirondelle de mer (orn.)
53567 salatfolio     | salatºfoliºo : feuille de salade
53565 salato       | salatºo : salade (cuis. // f.)
53568 salatplanto     | salatºplantºo : salade (laitue, chicorée …)
53566 salatujo      | salatºuj³o : saladier
53518 salaĵo       | salºaĵºo : salaison
53573 saldi        | saldi : régler, solder, balance (un compte)
53570 saldo        | saldo : le solde (com.), reliquat
53519 saleco       | salºecºo : salure, salinite
53520 salejo       | salºej³o : saline
53528 salekstrakti    | salºekstraktºi : saliner
53521 saleta       | salºeta : un peu salé, saumâtre
53530 salfarejo      | salºfar¹ej³o : saunerie
53529 salfari       | salºfar¹i : sauner
53531 salfaristo     | salºfar¹istºo : saunier
53532 salfonto      | salºfontºo : source d'eau saumâtre
53533 salgusta      | salºgustºa : saumâtre
53534 salhava       | salºhavªa : salin
53517 sali        | salºi : saler (les mets)
53576 salicilata acido  ¦ salicilata acidºo : acide salicylique
53575 salicilato     | salicilato : salicylate (ch.)
53522 saligi       | salºig¹i : salifier
53523 saligo       | salºig¹o : salification
53580 salika       | salikºa : de saºule // en osier
53581 salikacoj      | salikºacºo¯j : l(a famille d)es salicacées (comme le saule, l'osier???)
53586 salikario      | salikariºo : salicaire (bot.)
53587 salikario      • salikºariºo : (inapte)
53582 salikaĵo      | salikºaĵºo : vannerie
53583 salikejo      | salikºej³o : saulaie
53584 salikino      | salikinºo : salicine (ch.)
53578 saliko       | salikºo : saule (bot.) // osier = vimeno
53589 salikoko      | salikokºo : crevette (zoo.)
53535 salimposto     | salºimpostºo : gabelle
53524 salisto       | salºistºo : saunier // saleur
53592 saliva       | saliva : salivaire
53594 salivado      | salivadºo : salivation
53593 salivi       | salivi : saliver
53595 saliviga      | saliviga : sialogogue (méd.)
53591 salivo       | salivo : salive
53597 salivsuĉilo     | salivsuĉ¹ilºo : pompe à salive (dentiste)
53598 salivtuko      | salivtukºo : bavoir
53596 salivumi      | salivum³i : baver
53536 salkontrabandisto  | salºkontrabandºistºo : faux saunier
53601 Sallaga urbo    ¦ Sallagºa urbºo : Salt Lake City
53600 Sallago       | Sallagºo : le Grand Lac Salé (E.U.)
53537 sallekejo      | salºlekejºo : salègre, saunière
53538 salmarĉo      | salºmarĉºo : marais salant
53605 salmedo       • salmºedºo : (inapte au singulier)
53604 salmedoj      | salmºedºo¯j : l(a famille d)es salmonidés
53606 salmeto       | salmºet³o : saumoneau
53607 salmidaro      | salmºid³aro : alevins de saumon
53539 salminejo      | salºminejºo : mine de sel
53603 salmo        | salmºo : saumon (ich.)
53608 salmokolora     | salmºo~kolorºa : (de couleur) saumon
53611 salmonelo      | salmonelo : salmonelle, salmonella
53612 salmonelozo     | salmonelozo : salmonellose (méd.)
53609 salmotruto     | salmºo~trutºo : truite saumonée
53514 salo        | salºo : sel (cuis. ch.) // sel, piment (f.)
53614 Salomea       | Salome¯a : Salomé (B.)
53616 Salomono      | Salomonºo : Salomon (B.)
53619 Salomonoj      | Salomono³j : îles Salomon
53620 Salomonoj-insuloj  | Salomonoj-insulºo³j : îles Salomon
53617 Salomonsigelo    | Salomonsigelo : sceau-de-salomon (bot.)
53623 salona konversacio ¦ salonºa konversacio : conversation mondaine, papotage
53624 salonego      | salonºeg³o : hall (d'exposition)
53627 Saloniko      | Saloniko : Salonique
53622 salono       | salonºo : salon (arch. mar. litt. b.a.)
06715 salono de beligado ¦ salonºo de belªig¹adºo : institut de beauté
53625 salonvagono     | salonºvagonºo : wagon-salon
53630 salpetri      | salpetri : salpêtrer
53629 salpetro      | salpetro : salpêtre (ch.)
53540 salpika saŭco    ¦ salºpik¹a saŭco : saupiquet (cuis.)
53633 salpingito     | salpingito : salpingite (méd.)
53632 salpingo      | salpingo : trompe (de Fallope)
53541 salsezono      | salºsezonºo : saunaison, saunage
53635 salsolo       | salsolo : soude (bot.)
53641 saltadi       | salt¹adºi : sautiller (։oiseaux) // claquer au vent (manteau)
53642 saltado en alto   ¦ salt¹adºo en altªo : saut en hauteur
53643 saltado en longo  ¦ salt¹adºo en longªo : saut en longueur
53644 saltado en profundo ¦ salt¹adºo en profundªo : saut en profondeur
53645 saltado per stango ¦ salt¹adºo per stangºo : saut à la perche
53654 saltantilopo    | salt¹antilopo : springbok (mam.)
53640 salte        | salt¹e : en sautant, par bonds
53646 saltegi       | salt¹eg³i : bondir
53647 saltego       | salt¹eg³o : bond
53648 saltejo       | salt¹ej³o : sautoir (sp.)
53649 salteti       | salt¹eti : sautiller, gambader, s'ébattre, avancer à cloche-pied
53651 saltetiri      | salt¹etiri : trottiner, trotter, marcher lestement
53650 saltet-iri     | salt¹et-iri : trottiner, trotter, marcher lestement
53637 salti        | salt¹i : sauter, bondir // sauter (un passage, d'une idée l'autre …)
53677 saltiere      | saltiere : en sautoir
53676 saltiero      | saltiero : sautoir (collier, chaîne)
53652 saltigi       | salt¹ig¹i : faire sauter (un cheval)
53653 saltisto      | salt¹istºo : sauter (sp.)
53655 saltleviĝi     | salt¹lev¹iĝ¹i : se lever brusquement, être d'un bond sur ses pieds
53638 salto        | salt¹o : saut (p. f.) // saute (de tempérance)
53656 saltomuso      | salt¹o~muso : gerboise (mam.)
53658 saltoskarabeto   | salt¹o~skarabºet³o : altise (ent.)
53657 saltoskarabo    | salt¹o~skarabºo : taupin (ent.)
53660 saltotabulo     | salt¹o~tabulºo : tremplin
53659 saltoŝnuro     | salt¹o~ŝnurºo : corde à sauter
53679 salubra       | salubrªa : salubre
53680 salubreco      | salubrªecºo : salubrité
53681 salubrigi      | salubrªig¹i : assainir
53684 Salueno       | Salueno : la Salouen
53525 salujo       | salºuj³o : salière
53689 salutgesto     | salut¹gestºo : salut (geste)
53686 saluti       | salut¹i : saluer (p. f.)
53690 salutletero     | salut¹leterºo : lettre d'hommages
53687 saluto       | salut¹o : salut, salutation
53688 saluton       | salut¹o³n : salut ! , bonjour !
53691 salutpafado     | salut¹paf¹adºo : salve d'honneur
53692 salutsalvo     | salut¹salvºo : salve d'honneur
53697 Salvadoro      | Salvadoro : (voir : El Salvadoro)
53699 salvarsano     | salvarsanºo : salvarsan (méd.)
53542 salvendisto     | salºvend¹istºo : marchand de sel
53701 salvio       | salvio : sauge (bot.)
53694 salvo        | salvºo : salve (t.s.)
53695 salvopafado     | salvºo~paf¹adºo : feu de salve
53703 sama        | samªa : le même, la même, identique, pareil
53711 sam         ! samª : (adjectif-préfixe) co[ª…], com[ª…], con[ª…], cor[ª…]
02987 samampleksa     | samªampleksºa : de mêmes dimensions, équivalent
53720 samariano      | samariºan³o : un samaritain
53717 samario       | samariºo : samarium (ch.)
53719 Samario       | Samariºo : Samarie (B.)
53722 Samarkando     | Samarkando : Samarcande
53715 samaro       | samarºo : samare (bot.)
01390 samaĝulo      | samªaĝºul³o : un contemporain (de qqn.)
53712 samaĝa       | samªaĝa : contemporain, qui a le même age
53724 sambo        | sambºo : samba (danse)
53726 Sambro       | Sambro : la Sambre
53728 sambuko       | sambukºo : sureau (bot.)
09379 samcentra      | samªcentrºa : concentrique
10042 samcivitano     | samªcivitºan³o : concitoyen
13046 samdomano      | samªdomºan³o : celui qui habite la même maison // colocataire // frère (f.)
53705 same        | samªe : pareillement, de même
53707 sameco       | samªecºo : ressemblance // identité
13979 samefika      | samªefik¹a : qui a le même effet
14177 samekleziano    | samªekleziºan³o : coreligionnaire
16630 samfamilianoj    | samªfamiliºan³o³j : les siens, ses parents
18369 samfoje       | samªfojºe : en même temps, par la même occasion
20287 samgentano     | samªgentºan³o : compatriote, homme du même sang
20288 samgenteco     | samªgentºecºo : parenté de race
53730 Samgo        | Samgo : l'Eglise bouddhique
22396 samhejmano     | samªhejmºan³o : qui partage le même foyer // compatriote
23935 samideanaro     | samªideºanºar³o : la communauté des espérantistes
23936 samideaneco     | samªideºanºecºo : communauté de but
23934 samideano      | samªideºan³o : partisan de la même idée (= espérantiste)
29272 samklasano     | samªklasºan³o : camarade de classe
14039 samkolora      | samªkolorºa : de la même couleur
34272 samlaborulo     | samªlabor¹ul³o : compagnon (de travail)
34600 samlandano     | samªlandºan³o : compatriote
53713 samlandano     ¦ samªlandºan³o : compatriote
35911 samlima       | samªlimºa : contigu, adjacent, limitrophe
36026 samlingva      | samªlingvºa : de même langue
37685 sammaniere     | samªmanierºe : pareillement
39210 sammezura      | samªmezur¹a : régulier (։souffle), uniforme (pas)
40075 sammomenta     | samªmomentºa : simultané
40076 sammomente     | samªmomentºe : au même instant
40077 sammomentigi    | samªmomentºig¹i : synchroniser
41105 samnaciano     | samªnaciºan³o : compatriote
42046 samnivele kun    ¦ samªnivelºe kun : au niveau de, à fleur de, de plain-pied avec
42191 samnoma       | samªnomºa : homonyme
53706 samo        | samªo : la même chose
53733 Samoano       | Samoºan³o : Samoan
53735 Samojedo      | Samojedo : Samoyède
43000 samokaze      | samªokaz¹e : par la même occasion
53737 samolo       | samolo : mouron d'eau (bot.)
53732 Samoo        | Samoºo : Samoa
43500 samopinii kiel   ¦ samªopini¹i ki²el : être du même avis que, partager l'opinion de
53740 Samosano      | Samosºan³o : Samien
53739 Samoso       | Samosºo : Samos
53742 Samotraco      | Samotraco : Samothrace
53744 samovaro      | samovarºo : samovar (bouilloire)
53746 sampano       | sampanºo : sampan (mar.)
45059 sampartiano     | samªpartiºan³o : camarade de parti
45368 sampatra      | samªpatrºa : consanguin
45370 sampatriano     | samªpatrºiºan³o : compatriote
45369 sampatrina     | samªpatrºin³a : utérin
45371 sampatrujano    | samªpatrºuj³an³o : compatriote
53749 sampli       | sampli : échantillonner
53748 samplo       | samplo : échantillon (statistique)
49315 samprofesiano    | samªprofesiºan³o : collègue
50783 samrajte      | samªrajtºe : avec les mêmes droits
50900 samrangul      | samªrangºul³ : personne de même rang, un égal, un pair
51382 samregnano     | samªregnºan³o : concitoyen
51634 samreligiano    | samªreligiºan³o : coreligionnaire (et parfois, par erreur: coréligionnaire)
53877 samsanga      | samªsangºa : consanguin
54568 samseksa      | samªseksºa : du même sexe
54569 samseksema     | samªseksºem³a : homosexuelˡᵉ
54570 samseksemulo    | samªseksºemulo : un homosexuel
54804 samsenca      | samªsencºa : équivalent
53751 Samsono       | Samsono : Samson = Ŝimŝono
57080 samsortulo     | samªsortºul³o : compagnon d'infortune.
57217 samspeca      | samªspecºa : de même nature, homogène // congénère
58802 samsubstanca    | samªsubstanca : consubstantiel (rel.)
62073 samtempa      | samªtempºa : simultané // contemporain
63785 samtempa tradukado ¦ samªtempºa traduk¹adºo : traduction simultanée
62074 samtempe kun    ¦ samªtempºe kun : en même temps que
62075 samtempeco     | samªtempºecºo : coïncidence // contemporanéité
62076 samtempigi     | samªtempºig¹i : synchroniser
62077 samtempulo     | samªtempºul³o : un contemporain
53753 Samuelo       | Samuelo : Samuel (B.)
53755 samumo       | samumºo : simoun (vent)
53757 samurajo      | samurajo : samouraï
65913 samutera      | samªuterºa : utérin (։frère)
66313 samvalora      | samªvalorºa : équivalent
66314 samvaloreco     | samªvalorºecºo : équivalence
60070 samŝipano      | samªŝipºan³o : camarade de bord
49904 san'prudento    | san'prudentªo : bon sens = prudento
53759 sana        | sanªa : bien portant, sain
53772 sanatesto      | sanªatest¹o : bulletin de santé
53798 sanatorio      | sanatorio : sanatorium, sana*
53806 sandaleto      | sandalºet³o : sandalette
53805 sandalo       | sandalºo : sandale
53810 sandarako      | sandarakºo : sandaraque (bot.)
53812 sanderlingo     | sanderlingo : sanderling (orn.)
53814 sandovo       | sandovo : câble de lancement (vol à voile), sandow
53816 sandro       | sandro : sandre (ich.)
53818 sandviĉo      | sandviĉºo : sandwich
53820 sandviĉeto     | sandviĉºet³o : canapé (cuis.)
53821 sandviĉulo     | sandviĉºul³o : homme-sandwich
53823 Sandviĉaj insuloj  ¦ Sandviĉºa³j insulºo³j : îles Sandwich
53760 sane        | sanªe : sainement
53828 sanga        | sangºa : de sang // ensanglanté, sanguinolent // sanglant
53830 sangadi       | sangºadi : saigner (p. f.)
53831 sangado       | sangºadºo : saignement
00918 sangadulto     | sangºadult¹o : inceste
53841 sangalfluo     | sangºal³flu¹o : congestion = kongesto
53834 sangama       | sangºama : sanguinaire
53835 sangavida      | sangºavidªa : sanguinaire
60945 sange ŝviti     ¦ sange ŝviti : suer sang et eau
53842 sangelfluo     | sangºel~flu¹o : hémorragie = hemoragio
53844 sangellasi     | sangºel~lasi : saigner (méd.)
53845 sangeltiri     | sangºel~tir¹i : saigner (méd.)
53846 sangeltiro     | sangºel~tir¹o : saignée
53843 sangelĵetiĝo    | sangºel~ĵet¹iĝ¹o : hémorragie = hemoragio
53832 sangero       | sangºero : goutte de sang
53850 sangglobeto     | sangºglobºet³o : globule sanguin
53854 sanghaltiga     | sangºhalt¹iga : hémostatique = hemostaza
53855 sanghundo      | sangºhundºo : braque (mam.)
53829 sangi        | sangºi : saigner (p. f.)
53856 sangimposto     | sangºimpostºo : impôt du sang
53858 sangkolbaso, sango kolbaso ¦ sangºkolbaso, sango kolbaso : boudin
53862 sangmakuli     | sangºmakulºi : tacher de sang
53827 sango        | sangºo : sang (anat.) // sang, race
53837 sangobanko     | sangºo~bankºo : banque du sang
53836 sangobano      | sangºo~banºo : tuerie, carnage, boucherie*, massacre
53838 sangocirkulado   | sangºo~cirkul¹adºo : circulation du sang
53839 sangodonaco     | sangºo~don¹aco : don du sang
53840 sangodonanto    | sangºo~don¹antªo : donneur de sang
53847 sangoglobeto    | sangºo~globºet³o : globule sanguin
53853 sangogrupo     | sangºo~grupºo : groupe sanguin
53857 sangokoagulo    | sangºo~koagul¹o : caillot
53859 sangokolekto    | sangºo~kolekt¹o : collecte de sang
53860 sangokolora     | sangºo~kolorºa : (rouge) sang
53861 sangokovri     | sangºo~kovri : ensanglanter
53863 sangomakuli     | sangºo~makulºi : tacher de sang
53864 sangomanka     | sangºo~manka : anémique, anémié
53865 sangoplena     | sangºo~plenªa : sanguin
53866 sangoprinco     | sangºo~princo : prince du sang
53867 sangoricevanto   | sangºo~ricev¹antªo : receveur, transfusé
53868 sangoriĉa      | sangºo~riĉªa : sanguin
53869 sangoruĝa      | sangºo~ruĝªa : rouge sang
53871 sangosputo     | sangºo~sputo : crachement de sang
53872 sangosuĉanto    | sangºo~suĉ¹antªo : sangsue, vampire (f.)
53873 sangotransfuzo   | sangºo~transfuz¹o : transfusion de sang
53874 sangovazo      | sangºo~vazºo : vaisseau sanguin = angiºo ???
53875 sangoveniĝo     | sangºo~veniĝ¹o : empoisonnement du sang ???
53876 sangoverŝo     | sangºo~verŝo : effusion de sang, carnage, massacre
53870 sangsoifa      | sangºsoif¹a : sanguinaire
53881 sangvina      | sangvina : gain, plein d'allant, optimiste, confiant
53883 sangvino      | sangvinºo : sanguine (b.a.)
53885 sangvisorbo     | sangvisorbºo : pimprenelle, sanguisorbe (bot.)
53887 Sanherib      | Sanherib : Sennachérib (B.)
53763 sani        | sanªi : se bien porter
53765 saniga       | sanªig¹a : sain (։air), salubre // salutaire
53766 sanigejo      | sanªig¹ej³o : sanatorium, sana*
53764 sanigi       | sanªig¹i : donner la santé, fortifier // assainir
53767 sanigilo      | sanªig¹ilºo : appareil hygiénique
53769 sanigistaro     | sanªig¹istºar³o : service de santé
53768 sanigisto      | sanªig¹istºo : hygiéniste
53889 saniklo       | saniklo : sanicle (bot.)
53891 sanitara      | sanitarªa : sanitaire
53894 sanitara oficejo  ¦ sanitarªa oficºej³o : bureau d'hygiène
53895 sanitara servo   ¦ sanitarªa serv¹o : service de santé
53892 sanitaratesto    | sanitarªatest¹o : patente de santé (mar.)
53893 sanitaratesto    † sanitarªa~testºo : test sanitaire (ev.)
53896 sanitarejo     | sanitarªej³o : infirmerie
53897 sanitaristo     | sanitarªistºo : infirmier
53770 saniĝi       | sanªiĝ¹i : revenir à la santé, se rétablir, guérir
53900 sankcii       | sankcii : sanctionner, ratifier, approuver
53899 sankcio       | sankcio : sanction // approbation, consentement, confirmation
53902 sankta       | sanktªa : saint, sacré
01894 sankta akvo     ¦ sanktªa akvºo : eau bénite
09128 Sankta Cecilio   ¦ Sanktªa Ceciliºo : Sainte Cécile (patrone des musiciens)
12420 Sankta Dionizio   ¦ Sanktªa Dioniziºo : Saint-Denis (géogr.)
27462 sankta kanto    ¦ sanktªa kant¹o : hymne (rel.)
57854 sankta stango    ¦ sanktªa stangºo : pieu sacré, achéra (B.)
60435 sankta ŝranko    ¦ sanktªa ŝrankºo : tabernacle (B. rel.)
01075 sanktafekta     | sanktªafekt¹a : bigotᵉ (adj.)
53911 sanktakvo      | sanktªakvºo : eau bénite
53912 sanktakvujo     | sanktªakvºuj³o : bénitier
53924 Sankta-Denizo    | Sanktªa-Denizºo : Saint-Denis
53925 Sankta-Emiliono   | Sanktªa-Emilionºo : Saint-Emilion
53926 Sankta-Heleno    | Sanktªa-Helen¯o : Sainte-Hélène
22479 Sankta-Helenà    ‡ Sanktªa-Helenà : ᵈᵉ Sainte Hélène (։île)
53927 Sankta-Laŭrenco   | Sanktªa-Laŭrenco : le Saint-Laurent
53928 Sankta-Lucia    | Sanktªa-Luci¯a : Sainte-Lucie
53929 Sankta-Luciano   | Sanktªa-Lucianºo : Saint-Lucien
53931 Sankta-Maluano   | Sanktªa-Maluºan³o : Maloin
53930 Sankta-Maluo    | Sanktªa-Maluºo : Saint-Malo
53932 Sankta-Petro    | Sanktªa-Petro : Saint-Pierre (géogr.)
53934 Sankta-Stefanano  | Sanktªa-Stefanºan³o : Stéphanois
53933 Sankta-Stefano   | Sanktªa-Stefanºo : Saint-Etienne
53935 Sankta-Vincento kaj Grenadinoj ¦ Sanktªa-Vincento kaj Grenadino³j : Saint-Vincent-et-les-Grenadines
53904 sanktaĵo      | sanktªaĵºo : une chose sainte, sacrée
53903 sankte       | sanktªe : saintement, d'une manière sacrée
53905 sankteco      | sanktªecºo : sainteté, caractère sacré
53906 sanktejo      | sanktªej³o : lieu saint, sanctuaire // édifice culturel, temple = templo
53913 sanktfiguro     | sanktªfigurºo : image sainte, icône = ikonºo
53907 sanktigi      | sanktªig¹i : sanctifier, consacrer
53914 sanktkruca preĝejo ¦ sanktªkrucºa preĝ¹ej³o : Eglise Sainte-Croix
53916 sanktolei      | sanktªoleºi : oindre (rel.)
53917 sanktoleito     | sanktªoleºito : l'oint du Seigneur
53915 sanktoleo      | sanktªoleºo : chrême = krismo
53918 sanktopromeso    | sanktªo~promes¹o : vœu (rel.)
53919 sanktrestaĵo    | sanktªrest¹aĵºo : relique
53910 sanktuligi     | sanktªul³ig¹i : canoniser
53908 sanktulo      | sanktªul³o : un saint
53920 sankturbo      | sanktªurbºo : ville sainte
53761 sano        | sanªo : (bonne) santé
53946 sansimonismo    | sansimonºismºo : saint-simonisme
53947 Sansimonisto    | Sansimonºistºo : saint-simonienⁿᵉ
53945 Sansimono      | Sansimonºo : Saint-Simon
53950 sanskrita      | sanskritºa : sanscritique ᵒᵘ sanskritique
53951 sanskritisto    | sanskritºistºo : sanscritiste ᵒᵘ sanskritiste
53949 sanskrito      | sanskritºo : sanscrit ᵒᵘ sanskrit
53954 santalligno     | santallignºo : bois de santal
53953 santalo       | santalo : santal (bot.) // essence de santal
53956 Santiago      | Santiago : Santiago
53958 santolino      | santolinºo : santoline (bot.)
53960 santonino      | santoninºo : santonine (bot.)
53771 sanuloj       | sanªul³o³j : les bien portants
53800 San-Bernardo    | San-Bernardºo : Saint Bernard (géogr. cols des Alpes)
53801 San-Bernardo hundo ¦ San-Bernardºo hundºo : un saint-bernard
53808 San-Domingo     | San-Domingºo : Saint-Domingue
53825 San-Francisko    | San-Franciskºo : San Francisco
53879 San-Gotardo     | San-Gotardºo : Saint-Gothard
53937 San-Marino     | San-Marinºo : Saint-Marin
53939 San-Paŭlo      | San-Paŭlºo : São Paulo (Brésil)
53941 San-Remo      | San-Remºo : San Remo
53943 San-Sebastiano   | San-Sebastianºo : Saint-Sébastien
53803 Sanĉo        | Sanĉºo : Sancho
53964 Sao Tomeo kaj Principeo ¦ Sao Tomeo kaj Principeo : São Tomé et Principe
53962 Saono        | Saono : la Saône
53968 sapa        | sapºa : de savon // savonneux // saponacé
53970 sapado       | sapºadºo : savonnage
53978 saparbo       | sapºarbºo : savonnier (bot.)
53979 sapbriko      | sapºbrikºo : pain de savon
53971 sapeca       | sapºecªa : savonneux (d'aspect)
53989 sapei        | sapei : saper (p. f.)
53990 sapeisto      | sapeistºo : sapeur
53992 sapeko       | sapeko : sapèque (mon.)
53988 sapeo        | sapeo : sape (mil.)
53994 sapfa        | sapfa : saphique (litt.)
53980 sapfarejo      | sapºfar¹ej³o : savonnerie
53981 sapflokoj      | sapºflokºo³j : savon en paillettes
53996 Sapfoa       | Sapfo¯a : Sapho
53982 sapherbo      | sapºherbºo : saponaire (bot.)
53969 sapi        | sapºi : savonner
53973 sapigebla      | sapºig¹eblªa : saponifiable
53972 sapigi       | sapºig¹i : saponifier (ch.)
53998 sapindo       | sapindºo : savonnier (bot.)
53999 sapindoŝelo     | sapindºo~ŝelºo : bois de Panama
53974 sapiĝo       | sapºiĝ¹o : saponification
53966 sapo        | sapºo : savon (t.s.)
54001 saponario      | saponario : saponaire (bot.)
54003 saponino      | saponinºo : saponine (ch.)
53983 sapopulvoro     | sapºo~pulvorºo : poudre de savon
54007 sapora       | sapora : sapide
54006 sapori       | sapori : avoir une saveur
54005 saporo       | saporo : saveur
54010 sapotfrukto     | sapotfruktºo : sapote, sapotille
54009 sapoto       | sapoto : sapotier (bot.)
54012 saprofito      | saprofitºo : saprophyte (bot.)
54014 sapropelio     | sapropelio : sapropélie (bot. zoo.)
53975 sapujo       | sapºuj³o : étui à savon // porte-savon
53977 sapumado      | sapºum³adºo : savonnage
53976 sapumi       | sapºum³i : savonner (p. f.)
53986 sapveziko      | sapºvezikºo : bulle de savon
53984 sapŝaŭmo      | sapºŝaŭmºo : mousse de savon
53985 sapŝtono      | sapºŝtonºo : stéatite, craie de Briançon
54016 Sara        | Sar¯a : Sarah
54018 sarabando      | sarabandºo : sarabande (danse)
54021 Saracenino     | Saraceninºo : Sarrasine
54020 Saraceno      | Saraceno : Sarrasin
54026 sarda        | sarda : sarde
54032 sardanapala     | sardanapala : sardanapalesque
54031 Sardanapalo     | Sardanapalo : Sardanapale
54034 sardelo       | sardelo : anchois salé
54039 sardinejo      | sardinejºo : sardinerie
54044 Sardinio      | Sardinio : Sardaigne
54040 sardinisto     | sardinistºo : sardinier
54038 sardino       | sardinºo : sardine (à l'huile) // sardine ᶠʳᵃⁱᶜʰᵉ (ich.)
54041 sardinskatolo    | sardinskatolºo : boîte de sardines
54042 sardinŝipo     | sardinŝipºo : sardinier (bateau)
54027 Sardio       | Sardio : Sardaigne
54036 sardio       | sardio : sardoine = sardonikso
54023 sardo        | sardo : pélamide (ich.)
54025 Sardo        | Sardo : Sarde
54046 sardona       | sardona : sardonique
54029 sardonikso     | sardonikso : sardoine (min)
54028 Sardujo       | Sardujºo : Sardaigne
54049 Sargasmaro     | Sargasºmaro : mer des Sargasses
54048 sargaso       | sargasºo : sargasse (bot.)
54051 sario        | sario : sâri (vêt.)
54057 sarkado       | sark¹adºo : sarclage
54067 sarkasma      | sarkasma : sarcastique
54066 sarkasmo      | sarkasmo : sarcasme
54058 sarkaĵo       | sark¹aĵºo : mauvaises herbes, sarclure
54056 sarki        | sark¹i : sarcler
54059 sarkilo       | sark¹ilºo : sarcloir
54062 sarkindaĵo     | sark¹indªaĵºo : détritus, rebut (p. f.)
54061 sarkleto      | sark¹leto : serfouette
54053 sarko        | sark¯o~ : (du grec σαρκος:chair) sarco[~…]
54054 sarkofago      | sark¯o~fag¯o : sarcophage (arch.)
54069 sarkokarpo     | sarkokarpo : sarcocarpe (bot.)
54063 sarkomaŝino     | sark¹omaŝinºo : cultivateur, extirpateur
54071 sarkomo       | sarkomo : sarcome (méd.)
54073 sarkopto      | sarkopto : sarcopte (zoo.)
54076 Sarmatio      | Sarmatio : Sarmatie
54075 Sarmato       | Sarmato : Sarmate
54077 Sarmatujo      | Sarmatujºo : Sarmatie
54079 sarmento      | sarmentºo : sarment (bot.)
54080 sarmentodona    | sarmentºo~don¹a : sarmenteux
54082 sarongo       | sarongo : sarong (vêt.)
54084 sarsapario     | sarsapario : salsepareille (bot.) = smilako
54086 sarseneto      | sarseneto : florence (tex.)
54088 sartorio      | sartorio : muscle couturier (anat.)
54090 sasafraso      | sasafraso : sassafras (bot.)
54092 sata        | satªa : rassasié, repu, assouvi (p. mil.), gorgé
54120 satana       | satanºa : satanique
54122 satanismo      | satanºismºo : satanisme
54119 satano       | satanºo : diable // Satan (B.)
54121 satano boleto    ¦ satanºo boleto : bolet de Satan (myc.)
54114 satdormi      | satªdorm¹i : dormir tout son soûl
54093 sate        | satªe : suffisamment (pour ne plus avoir faim)
54126 satelita urbo    ¦ satelitºa urbºo : ville satellite
54127 satelita ŝtato   ¦ satelitºa ŝtatºo : Etat satelite
54124 satelito      | satelitºo : satellite (t.s.)
54130 satena       | satenºa : de satin // satiné
54131 sateneto      | satenºeto : satinette
54129 sateno       | satenºo : satin (tex.)
54094 sati        | satªi : être rassasié, repu, assouvi (f.)
54095 satigi       | satªig¹i : rassasier, assouvir (instincts), repaître (yeux)
54133 satio        | satiºo : suttée, sâti (rel.)
54136 satira       | satirºa : satirique
54144 satira       | satira : satyrique
54141 satiriazo      | satiriazºo : satyriasis, priapisme (méd.)
54139 satiristo      | satiristºo : un satirique
54135 satiro       | satirºo : satire (litt.)
54137 satiro       | satirºo : satiriser
54143 satiruso      | satiruso : satyre (myth.) // satyre* (homme lubrique)
54096 satiĝi       | satªiĝ¹i : se rassasier // se gorger, se soûler de (f.)
54097 satmanĝi      | satªmanĝ¹i : manger à sa suffisance, tout son content, tout son soûl
54147 satrapio      | satrapºiºo : satrapie
54146 satrapo       | satrapºo : satrape (p. f.)
54098 sattrinki      | satªtrink¹i : boire à sa suffisance, tout son content, tout son soûl
54150 saturado      | saturadºo : saturation (p. f.)
54151 saturebla      | satureblªa : saturable
54152 satureco      | saturecºo : saturation (phs.)
54162 satureo       | satureo : sarriette (bot.)
54149 saturi       | saturi : saturer (ch.) // saturer (f.), imprégner, pénétrer, imbiber de // abreuver, baigner, gorger de
54155 saturilo      | saturilºo : saturateur
54156 saturita      | saturita : saturé // trempé, gorgé, imprégné // riche, intense (։couleur)
54153 saturiĝi      | saturiĝ¹i : arriver à saturation
54165 saturna       | saturna : saturnien
54168 saturnalioj     | saturnalio³j : les Saturnales (ant.)
54171 saturnia pavo    ¦ saturnia pavo : grand paon (ent.)
54170 saturnio      | saturnio : saturnie (ent.)
54166 saturnismo     | saturnismºo : saturnisme = plumbismo
54164 Saturno       | Saturnºo : Saturne (myth. astr.)
54157 saturpunkto     | saturpunktºo : point de saturation
54173 Saulo        | Saulºo : Saül (B.)
54197 sava        | sav¹a : qui sauve, salutaire // de sécurité
54198 Sava Armeo     ¦ Sav¹a Armeºo : l'armée du Salut
54199 savado       | sav¹adºo : sauvetage
54223 savano       | savanºo : savane (géogr.)
54200 savanto       | sav¹antªo : sauveur, sauveteur la Savanto : le Sauveur (rel.)
54226 savarino      | savarinºo : savarin (cuis.)
54205 savarmeano     | sav¹armeºan³o : un salutiste
54228 savarto       | savarto : savart (mus.)
54206 savboato      | sav¹boatºo : bateau de sauvetage
54208 savelirejo     | sav¹el~irejºo : sortie de secours
54194 savi        | sav¹i : sauver (t.s.), sauvegarder // garantir de, protéger contre, (faire) éviter, épargner (qqch. à qqn.)
54202 savisto       | sav¹istºo : sauveteur (professionnel)
54203 savito       | sav¹itªo : un rescapé
54201 saviĝi       | sav¹iĝ¹i : se sauver, se tirer de (danger), s'en tirer, en réchapper, (s') échapper
54210 savjako       | sav¹jakºo : gilet de sauvetage
54211 savklapo      | sav¹klapºo : soupape de sûreté
31756 savkopio      | sav¹kopi¹o : copie de sécurité
54196 savo        | sav¹o : salut, sauvegarde
54209 savofloso      | sav¹ofloso : radeau de sauvetage
54231 savoja       | savojºa : savoisien
08217 savoja brasiko   ¦ savojºa brasikºo : chou de milan
54232 Savojano      | Savojºan³o : Savoyard
54233 savojbiskvito    | savojºbiskvitºo : biscuit de Savoie
54234 savojbrasiko    | savojºbrasikºo : chou frisé, chou de Milan (bot.)
54230 Savojo       | Savojºo : Savoie
54213 savostacio     | sav¹o~staciºo : poste de secours (plage …)
54212 savringo      | sav¹ringºo : bouée de sauvetage
54207 savujo       | sav¹uj³o : bouée de sauvetage  ???
54216 savzono       | sav¹zonºo : ceinture de sauvetage
54214 savŝnuro      | sav¹ŝnurºo : garde-corps, sauvegarde (mar.)
54215 savŝtuparo     | sav¹ŝtuparo : escalier de secours
53405 saĝa        | saĝªa : sage, sensé, entendu, avisé, judicieux // savant, habile
53406 saĝe        | saĝªe : sagement, risonnablement
53407 saĝo        | saĝªo : sagesse, jugement // raison, esprit // savoir, habileté
53411 saĝaĵo       | saĝªaĵºo : un acte de sagesse, un trait de sagesse
53413 saĝigi       | saĝªig¹i : rendre sage, assagir
53414 saĝiĝi       | saĝªiĝ¹i : devenir sage, s'assagir
53415 saĝisto       | saĝªistºo : sophiste, ergoteur
53416 saĝisti       | saĝªisti : sophister, ergoter
53417 saĝulo       | saĝªul³o : un sage // un bon esprit, un habile
53419 saĝumi       | saĝªum³i : subtiliser, argutier, ratiociner, ergoter, couper les cheveux en quatre*, chercher la petite bête*
53420 saĝumo       | saĝªum³o : subtilité, argutie, ratiocination
53421 saĝodento      | saĝªo~dentºo : dent de sagesse
53436 Saĥalino      | Saĥalinºo : Sakhaline
54175 saŭco        | saŭco : sauce
54176 saŭcaĵo       | saŭcaĵºo : une fricassée = frikasaĵo
54177 saŭcujo       | saŭcujºo : saucière
54178 saŭcoĉerpilo    | saŭcoĉerp¹ilºo : cuillère à sauce
54182 saŭda        | saŭdªa : saoudite
54183 Saŭd-Arabio     | Saŭdª-Arabio : Arabie saoudite
54185 saŭdado       | saŭdadºo : nostalgie, mélancolie (litt.)
54187 saŭno        | saŭno : sauna
54189 saŭro        | saŭrºo : saurien (zoo.)
54190 saŭrovostuloj    | saŭrºo~vostºul³o³j : saururés, saururidés
54192 saŭrkraŭto     | saŭrkraŭtºo : choucroute (cuis.)
54236 sbiro        | sbirºo : sbire (hist.)
54240 scena        | scenºa : scénique
54242 scenara knabino   ¦ scenºara knabºin³o : une scripte (ciné.)
54243 scenaristo     | scenºaristºo : scénariste
54241 scenaro       | scenºar³o : scénario (ciné.)
62947 sceneja timo    ¦ sceneja tim¹o : trac
54246 scenejmuziko    | scenºej³muzikºo : musique de scène
54244 scenejo       | scenºej³o : scène (lieu), théâtre (des opérations …)
54248 scenlaboristo    | scenºlabor¹istºo : machiniste (th.)
54238 sceno        | scenºo : scène (t.s.)
54247 scenografio     | scenºo~graf¯iºo : scénographie
54258 sceptro       | sceptro : sceptre
54268 sciado       | sci¹adºo : le savoir, la connaissance (d'une langue …)
54278 sciama       | sci¹ama : curieux de savoir
54279 sciavida      | sci¹avidªa : curieux de savoir, avide d'apprendre
54269 sciaĵo       | sci¹aĵºo : une information
54271 sciema       | sci¹em³a : curieux, qui a envie de s'instruire
54303 scienca       | sciencºa : scientifique
54304 science       | sciencºe : scientifiquement
54305 scienceco      | sciencºecºo : scientificité
54310 sciencfikcio    | sciencºfikcio : science-fiction (litt.)
54307 sciencismano    | sciencºismºan³o : scientiste
54306 sciencismo     | sciencºismºo : scientisme
54309 sciencisto     | sciencºistºo : un savant, un homme de science
54298 scienco       | sciencºo : science
54308 scienculo      | sciencºulo : un savant, un homme de science
54272 scieti       | sci¹eti : se douter de, avoir vent de, flairer (f.), suspecter
54260 scii        | sci¹i : savoir
54261 scii lingvon    ¦ sci¹i lingvºo³n : connaître une langue, posséder une langue
54263 scii pri io     ¦ sci¹i pri io : connaître l'Existence de quelque chose, en avoir entendu parler
54273 sciigi       | sci¹ig¹i : avertir, annoncer, apprendre (qqch. à qqn.), faire savoir, informer, notifier
54274 sciigo       | sci¹igo : information, renseignement, avis, nouvelle
54277 sciinda       | sci¹indªa : intéressant
14682 sciiĝi el la gazetaro ¦ sci¹iĝ¹i el la gazetºar³o : apprendre par la presse
54276 sciiĝi       | sci¹iĝ¹i : être informé, instruit, averti (de qqch.), apprendre une nouvelle
54314 Scila        | Scil¯a : Scylla (myth.)
54312 scilo        | scilºo : scille (bot.)
54318 scintilado     | scintil¹adºo : scintillation
54316 scintili      | scintil¹i : scintiller (astr.)
54317 scintilo      | scintil¹o : scintillation
54319 scintilografio   | scintil¹o~graf¯iºo : scintigraphie
54320 scintilogramo    | scintil¹o~gram¯o : image scintigraphique
54321 scintilometro    | scintil¹o~metr¯o : scintillomètre (astr.)
54322 scintiloskanilo   | scintil¹o~skan¹ilºo : détecteur, gammacaméra  ??? skan¹ est à créer
54265 scio        | sci¹o : le fait de savoir // ce qu'on sait
54267 scioj        | sci¹o³j : les connaissances (scolaires …)
54280 scioplena      | sci¹o~plenªa : savant, docte
54324 Scipiono      | Scipiono : Scipion
54281 sciplena      | sci¹plenªa : savant, docte
54282 scipovi       | sci¹pov¹i : avoir (une langue …)
54326 scirpo       | scirpo : scirpe = skirpo
54329 Scitio       | Scitio : Scythie
54327 Scito        | Scito : Scythe
54328 scito        | scito : scythe, ecytique
54330 Scitujo       | Scitujºo : Scythie
54334 sciuredoj      | sciurºedºo¯j : l(a famille d)es sciuridés
54332 sciuro       | sciurºo : écureuil (mam.)
54336 sciuroptero     | sciurºo~pter¯o : écureuil volant, polatouche (mam.)
54284 scivola       | sci¹vol¹a : curieux, inquisiteur (։regard), investigateur
54285 scivoleco      | sci¹vol¹ecºo : curiosité
54286 scivolemo      | sci¹vol¹em³o : désir de savoir, curiosité
54283 scivoli       | sci¹vol¹i : vouloir savoir, être curieux de
54338 se         | se : (conjonction) si, au cas où, à supposer que
02453 se almenaŭ     ¦ se almenaŭ : si seulement
67217 se diri la veron  ¦ se dir¹i la verªo³n : à dire vrai
31655 se estos konvene  ¦ se est¹os konven¹e : s'il y a lieu
54343 se eĉ        ¦ se eĉ : même si
54345 se eĉ malmulte vi laborus ¦ se eĉ mal~multªe vi labor¹us : pour peu que vous travailliez
23849 se iam vi min amis ¦ se i²am vi mi³n am¹is : si jamais vous m'avez aimé
54340 se li (nur) ĉeestus ¦ se li (nur) ĉeest¹us : si seulement il était là !
65873 se mi petus lin, li dirus al mi la veron ¦ se mi pet¹us lin, li dir¹us al mi la vero³n : si je lui demandais, il me dirait la vérité  ???j'ai mis us pour os et is???
54348 seanco       | seancºo : séance (assemblée …) // séance (de pose, de soins, de spiritisme …)
54346 se ne        ¦ se ne : sinon, sans quoi
54342 se ne paroli pri la hundo ¦ se ne parol¹i pri la hundºo : sans parler du chien
54341 se tiel diri    ¦ se ti²el dir¹i : pour ainsi dire
54339 se vi havos okazon ¦ se vi hav¹os okaz¹o³n : si vous en avez l'occasion
63446 se vi parolas en tiu tono ¦ se vi parol¹as en ti²u tonºo : si vus le prenez sur ce ton
54351 seba        | sebºa : de suif
54352 seba kisto     ¦ sebºa kistºo : kyste sébacé, loupe, tanne (méd.)
54362 Sebastiano     | Sebastian¯o : Sébastien
54360 sebasto       | sebasto : sébaste (ich.)
54364 Sebastopolo     | Sebastopolo : Sébastopol
54354 sebeca       | sebºecªa : sébacé (anat.)
54357 sebelfluo      | sebºel~flu¹o : séborrhée
54353 sebi        | sebºi : suiffer
54350 sebo        | sebºo : suif
54358 seborestaĵoj    | sebºorest¹aĵºo³j : cretons (cuis.)
54886 sebsaco       | sebsaco : sensation (phil. phl.)
54356 sebumaj glandoj   ¦ sebºum³aj glandºo³j : glandes sébacées
54355 sebumo       | sebºum³o : sébum
54367 secesiisto     | secesiistºo : sécessionniste
54366 secesio       | secesio : sécession (dr.)
54371 sed         | sed : (conjonction) mais
54377 sedativa      | sedativa : sédatif
54378 sedativo      | sedativo : un sédatif
54372 sedi        | sedi : (intr.) contredire, objecter
54381 sedimenta      | sedimenta : sédimentaire
54382 sedimentiĝo     | sedimentiĝ¹o : sédimentation
54383 sedimentiĝejo    | sedimentiĝ¹ej³o : bassin de sédimentation (géol.), bassin de décantation
54380 sedimento      | sedimento : sédiment (géol.)
54374 sedo        | sedo : sédum, orpin (bot.)
54385 Sefardoj      | Sefardºo¯j : les séfarades, sefardim (juifs d'Espagne)
54388 segado       | segadºo : sciage
01460 segaĵo       ¡ seg¹aĵºo : sciure ◆ seg¹i : scier
54389 segaĵo       | segaĵºo : sciure
54402 segboko       | segbokºo : chevalet à scier
54390 segejo       | segejºo : scierie
54387 segi        | segi : scier
54396 segildenta     | segildentºa : en dents de scie // denté (anat.)
54397 segilfaristo    | segilfar¹istºo : taillandier
54398 segilfiŝo      | segilfiŝºo : poisson-scie (ich.)
54399 segilframo     | segilframºo : monture de scie
54400 segilklingo     | segilklingo : tourne-à-gauche
24119 segilo       ¡ seg¹ilºo : scie ◆ seg¹i : scier (un scie sert à scier)
54391 segilo       | segilºo : scie
54401 segisto       | segistºo : scieur
54405 segligno      | seglignºo : bois de charpente
54406 segmaŝino      | segmaŝinºo : scie mécanique
54414 segmenta      | segmenta : segmentaire
54415 segmenta arko    ¦ segmenta arkºo : arc surbaissé (arch.)
54417 segmentado     | segmentadºo : segmentation
54416 segmenti      | segmenti : segmenter
54418 segmentiĝo     | segmentiĝ¹o : segmentation (bio.)
54413 segmento      | segmento : segment (géom. tech. zoo.)
54407 segmuŝo       | segmuŝo : tenthrède (ent.)
54409 segreduto      | segreduto : redan (mil.)
54421 segregacia     | segregacia : ségrégationniste
54422 segregaciema    | segregaciema : ségrégatif
54423 segregaciisto    | segregaciistºo : un ségrégationniste
54420 segregacio     | segregacio : ségrégation (pol.)
54410 segstreko      | segstrekºo : trait de scie
54411 segvojo       | segvojºo : voie (de la scie)
54403 segĉeno       | segĉenºo : chaîne de tronçonneuse
54436 sejna        | sejna : séquanien
54433 sejni        | sejni : pêcher à la senne, pêcher à la seine
54432 sejno        | sejno : senne, seine (filet)
54435 Sejno        | Sejno : la Seine
54438 Sejŝeloj      | Sejŝelo³j : Seychelles (îles)
54440 seka        | sekªa : sec (p. f.)
12938 seka doko      ¦ sekªa dokºo : cale sèche
33338 seka kuko      ¦ sekªa kukºo : gâteau sec, petit four
47361 seka pleŭrito    ¦ sekªa pleŭrito : pleurite
49918 seka pruno     ¦ sekªa prunºo : pruneau
58503 seka strekilo    ¦ sekªa strekºilºo : pointe sèche
54474 sekalo       | sekalo : seigle (bot.)
54475 sekalpano      | sekalpanºo : pain de seigle
54477 sekanto       | sekantºo : sécante (trigonométrie // géom.)
54483 sekcado       | sekc¹adºo : sectionnement
54486 sekcanta      | sekc¹antªa : sécant (adj.)
54487 sekcanta ebeno   ¦ sekc¹antªa ebenªo : plan sécant
54485 sekcanto      | sekc¹antªo : une sécante (géom.)
54484 sekcaĵo       | sekc¹aĵºo : coupe (au microscope)
54479 sekci        | sekc¹i : couper, sectionner (géom. méd.)
54502 sekcia limpado   ¦ sekcia limºpadºo : laie forestière
54503 sekciestro     | sekciestrºo : chef de service, de rayon…
54488 sekcilo       | sekc¹ilºo : scalpel
54504 sekcimarko     | sekcimarkºo : signature (typ.)
54501 sekcio       | sekcio : section, branche (d'une compagnie d'assurance), service (d'une administration), rayon (d'un grand magasin)
54480 sekco        | sekc¹o : coupe (arch. anat.)
54489 sekcopunkto     | sekc¹o~punktºo : point d'intersection
54441 seke        | sekªe : à sec, au sec // sèchement
54442 sekeco       | sekªecºo : sécheresse // sicciété
54443 sekega       | sekªeg³a : aride
54506 sekestri      | sekestri : mettre sous séquestre
54459 sekforiĝi      | sekªfor~iĝ¹i : humide
54445 sekigado      | sekªig¹adºo : séchage, essorage, essuyage // dessiccation
54446 sekigatoro     | sekªig¹atorºo : sécheur (tech.)
54447 sekigejo      | sekªig¹ej³o : séchoir (à linge) // sécherie (de poissons)
24008 sekigi       ¡ sekªig¹i : sécher ◆ sekªa : sec
54444 sekigi       | sekªig¹i : faire sécher // essorer (linge) // essuyer (vaisselle) // tarir (une source)
54448 sekigilo      | sekªig¹ilºo : un siccatif // séchoir (à cheveux …)
54449 sekigita      | sekªig¹itªa : tapéᵉ (applati et séché au four :fruit)
54451 sekigloko      | sekªig¹lokºo : étendoir
54455 sekigoŝranko    | sekªig¹o~ŝrankºo : armoire sèche-linge
54452 sekigpaliso     | sekªig¹paliso : tendoir
54453 sekigrako      | sekªig¹rakºo : séchoir à linge
54450 sekigujo      | sekªig¹ujºo : dessiccateur, séchoir (ch.)
54454 sekigŝnuro     | sekªig¹ŝnurºo : corde à linge
35757 sekiĝinta ligno   ¦ sekªiĝ¹inta lignºo : bois sec
54456 sekiĝi       | sekªiĝ¹i : sécher, se dessécher, se flétrir, se faner
54457 sekiĝema      | sekªiĝ¹em³a : siccatif (adj.)
54458 sekiĝinta      | sekªiĝ¹intªa : à sec, tari
54508 sekojo       | sekojo : séquoia (bot.)
54460 sekpiede      | sekªpiedºe : à pied sec
54461 sekpinto      | sekªpintºo : pointe sèche (art.)
54462 sekpurigado     | sekªpurªig¹adºo : nettoyage à sec, dégraissage
54512 sekrecia      | sekreciºa : sécrétoire
54513 sekreciado     | sekreciºadºo : sécrétion (fonction)
54514 sekrecianta     | sekreciºant³a : sécréteur
54511 sekrecii      | sekreciºi : sécréter
54510 sekrecio      | sekreciºo : sécrétion (substance)
54518 sekreta       | sekretºa : secret, clandestin, caché
18488 sekreta fonduso   ¦ sekretºa fondusºo : fonds secrets
24853 sekreta inko    ¦ sekretºa inkºo : encre sympathique
54519 sekreta inko    ¦ sekretºa inkºo : encre sympathique
54534 sekretaria     | sekretariºa : de secrétaire
54539 Sekretariato    | Sekretariato : secrétariat (d'état, de l'o.N.U. …)
54535 sekretarieco    | sekretariºecºo : secrétariat (fonction, rang)
54536 sekretariejo    | sekretariºej³o : secrétariat (bureaux)
54537 sekretariino    | sekretariºin³o : une secrétaire (femme)
54532 sekretario     | sekretariºo : un secrétaire (homme)
54523 sekretaĵo      | sekretºaĵºo : cachotterie
54520 sekrete       | sekretºe : en secret, en cachette, à la dérobée
31196 sekrete interkonsenti ¦ sekretºe inter~konsent¹i : être d'intelligence avec, pactiser avec
54524 sekreteco      | sekretºecºo : caractère secret (de qqch.), confidentialité
54525 sekretema      | sekretºem³a : discret
54526 sekretemo      | sekretºem³o : discrétion
54521 sekreti       | sekretºi : dire en secret, confier à l'oreille // intriguer, comploter
54527 sekretigi      | sekretºig¹i : tenir secret
54516 sekreto       | sekretºo : un secret
54463 sekreĝima      | sekªreĝima : au régime sec
54542 seksa        | seksºa : du sexe, sexuel
54544 seksa malsano    ¦ seksºa mal~sanªo : maladie vénérienne
54543 seksa membro    ¦ seksºa membrºo : verge, pénis
54578 seksagesimo     | seksagesimºo : sexagésime (rel.)
54549 seksallogo     | seksºallogo : sex-appeal, attrait sexuel
54551 seksarda      | seksºardªa : en rut
54550 seksardo      | seksºardªo : rut
54552 seksatenco     | seksºatenc¹o : viol, attentat à la pudeur
54545 sekseco       | seksºecºo : sexualité
54553 sekshavanta     | seksºhav¹antªa : sexué
54554 sekshontemo     | seksºhontemo : pudeur = pudoro
54547 seksilo       | seksºilºo : pénis // vulve
54555 seksimpulso     | seksºimpulsºo : désir sexuel
54546 seksiĝo       | seksºiĝ¹o : sexualisation
54556 sekskontaĝa malsano ¦ seksºkontaĝa mal~sanªo : maladie sexuellement transmissible (M.S.T.)
54557 sekskun'iĝi     | seksºkun'iĝ¹i : s'accoupler, coïter, copuler, coucher (coïter), baiser, faire l'amour
54558 sekskun'iĝo     | seksºkun'iĝ¹o : coït, copulation = kopulacio
54559 seksmatura     | seksºmaturªa : pubère
54560 seksmatureco    | seksºmaturªecºo : puberté
54541 sekso        | seksºo : sexe // (vx.) genre (gr.)
54562 seksologio     | seksºo~log¯iºo : sexologie
54561 seksologo      | seksºo~log¯o : sexologue
54563 seksorgano     | seksºorganºo : organes sexuel
19888 seksoĉelo      | seksºo~ĉelºo : gamète (bio.)
54580 sekstanto      | sekstantºo : sextant (mar.)
63282 seksto       | sekstºo : sexte (rel.)
54548 seksumi       | seksºum³i : coïter
54564 seksurĝo      | seksºurĝo : désir sexuel
54583 sekta        | sektºa : de secte, sectaire
54584 sektano       | sektºan³o : membre d'une secte
54585 sektemo       | sektºem³o : sectarisme
54587 sektismano     | sektºismºan³o : un sectateur
54586 sektismo      | sektºismºo : sectarisme
54582 sekto        | sektºo : secte
54590 sektora       | sektorºa : du secteur
54589 sektoro       | sektorºo : secteur (t.s.)
54592 sekulara      | sekulara : séculier (rel.)
54593 sekulareco     | sekularecºo : sécularité
54594 sekularigi     | sekularigi : séculariser
54596 sekularizi     | sekulariz¹i : séculariser = sekularigi
54601 sekundanto     | sekundantºo : témoin (duel)
54603 sekundara      | sekundara : secondaire (anat. géol. élec. tech.)
59556 sekundara ŝafto   ¦ sekundarªa ŝaftºo : arbre secondaire (méc.)
54598 sekundo       | sekundo : une seconde (temps, géom. escrime, mus.)
54599 sekundomontrilo   | sekundo~montr¹ilºo : l'aiguille des secondes, trotteuse
54605 sekura       | sekurªa : sûr, qui est en sûreté, à l'abri du péril, qui ne court aucun risque // sûr, qui n'offre pas de risque
54611 sekurbutono     | sekurªbutonºo : cran de sûreté (revolver …), cran d'arrêt (couteau)
54606 sekureco      | sekurªecºo : sécurité
54607 sekurecvitro    | sekurªecvitrºo : verre Sécurit, verre de sécurité
54609 sekuriga      | sekurªiga : de sûreté, de secours (։sortie, frein)
66343 sekuriga valvo   ¦ sekurªiga valvºo : soupape de sûreté
54608 sekurigi      | sekurªig¹i : mettre en sécurité, mettre à l'abri
54613 sekursonorilo    | sekurªsonor¹ilºo : sonnette d'alarme
54615 sekurvalvo     | sekurªvalvºo : soupape de sûreté
54616 sekurzono      | sekurªzonºo : ceinture de sécurité
54612 sekurĉambro     | sekurªĉambrºo : chambre forte
54614 sekurŝranko     | sekurªŝrankºo : coffre-fort
54621 sekva        | sekv¹a : subséquent, qui s'en suit
54624 sekvado       | sekv¹adºo : poursuite (de qqch.), observance
54640 Sekvano       | Sekvanºo : la Seine = Sejno
54626 sekvanta      | sekv¹antªa : suivant (adj.)
54628 sekvantaro     | sekv¹antªar³o : la suite (de qqn.), cortège
54627 sekvanto      | sekv¹antªo : un suivant, disciple // suiveur
54619 sekvas, ke     ¦ sekv¹as, ke : il en découle que
54625 sekvaĵo       | sekv¹aĵºo : suite (d'un texte), suites (d'une maladie)
54622 sekve        | sekv¹e : par suite, par conséquent, donc
54623 sekve de tio    ¦ sekv¹e de ti²o : en suite de quoi, en conséquence
54642 sekvenco      | sekvenco : séquence (mus. ciné. cartes)
54644 sekvestri      | sekvestr¹i : mettre sous séquestre
54645 sekvestro      | sekvestr¹o : séquestre (dr. méd.)
54618 sekvi        | sekv¹i : suivre (p. f.), aller après // suivre, se conformer à, s'attacher à // s'ensuivre, résulter
54629 sekvigi       | sekv¹ig¹i : faire suivre (qqn. ou qqch.)entraîner (une conclusion)
54464 sekvinbero     | sekªvinºberºo : raisin sec = rosino
54620 sekvo        | sekv¹o : suite (logique), conséquence
54647 sekvojo       | sekvojºo : séquoia (bot.)
54631 sekvoriĉa      | sekv¹o~riĉªa : lourd de conséquences
54632 sekvosigno     | sekv¹o~signºo : trace
54651 sela        | selºa : en selle (anat. :articulation)  ???
54673 selaginelacoj    | selaginelºacºo¯j : l(a famille d)es sélaginellacées
54672 selaginelo     | selaginelºo : sélaginelle (bot.)
54675 selakoj       | selako³j : sélaciens (ich.)
54677 selakto       | selaktºo : petit-lait
54670 selao        | selao : pèlerin (ich.)
54655 selarko       | selºarkºo : arçon
54653 selejo       | selºej³o : sellerie
54679 selekti       | selekt¹i : sélectionner (bot. zoo. rad. …)
54682 selektilo      | selekt¹ilºo : sélecteur (tech.)
54683 selektisto     | selekt¹istºo : sélectionneur
54684 selektitaro     | selekt¹itaro : une sélection, un choix de
54685 selektiva      | selekt¹iva : sélectif (rad.)
54686 selektiveco     | selekt¹ivecºo : sélectivité
54680 selekto       | selekt¹o : sélection
54689 selenido      | selenºidºo : séléniure
54688 seleno       | selenºo : sélénium (ch.)
54690 selenĉelo      | selenºĉelºo : cellule au sélénium (photo-résistance)
54657 selfarado      | selºfar¹adºo : sellerie (art.)
54658 selfaristo     | selºfar¹istºo : sellier
54659 selflanko      | selºflankºo : côté du montoir
54660 selforma      | selºformºa : ensellé, en dos d'âne
54652 seli        | selºi : seller
54654 selisto       | selºistºo : sellier
54661 selkovraĵo     | selºkovraĵºo : housse
54649 selo        | selºo : selle (cheval, vélo) // sommier (de violon)
54662 selsako       | selºsakºo : fonte // sacoche (vélo)
54692 Selters-akvo    | Selters-akvºo : eau de Seltz
54663 selzono       | selºzonºo : sangle
54656 selĉevalo      | selºĉevalºo : cheval de selle
54695 sema        | semºa : de la semence, séminal
54697 semado       | semºadºo : semailles // sémination (bot.)
54725 semafori      | semafori : transmettre par sémaphore
54724 semaforo      | semaforo : sémaphore // feux de signalisation, feux tricolores
54729 semajna       | semajnºa : de semaine // hebdomadaire
54733 semajnfina domo   ¦ semajnºfin¹a domºo : résidence secondaire
54731 semajnfino     | semajnºfin¹o : week-end
54727 semajno       | semajnºo : semaine
54732 semajnofina domo  ¦ semajnºo~fin¹a domºo : résidence secondaire
54730 semajnofino     | semajnºo~fin¹o : week-end
54734 semajnotago     | semajnºo~tagºo : jour ouvrable
54739 semantemo      | semantemo : sémantème (gr.)
54742 semantika      | semantikºa : sémantique (adj.)
54743 semantikisto    | semantikºistºo : sémanticien
54741 semantiko      | semantikºo : la sémantique (gr.)
54699 semanto       | semºant³o : semeur
54698 semaĵo       | semºaĵºo : des graines (pour oiseaux …)
54705 sembedo       | semºbedºo : planche, couche (de semis)
54700 semero       | semºero : grain de semence
54745 semestro      | semestrºo : semestre
54707 semgrajno      | semºgrajnºo : grain de semence
54696 semi        | semºi : semer (p. f.)
54747 semi        | semi~ : (préfixe) à moitié, semi-[~…]
36522 semi lolon     ¦ semºi lolo³n : semer la zizanie
54748 semicirklaj duktoj ¦ semi~cirklºaj duktºo³j : canaux semi-circulaires
54752 semida       | semidºa : sémitique
54753 semidismo      | semidºismºo : sémitisme
54751 semido       | semidºo : sémite (fils de Sem, un des fils de Noé) // juif, israélite
54701 semilo       | semºilºo : semoir
54757 seminariano     | seminariºan³o : séminariste // participant (à un séminaire d'étude …)
54756 seminario      | seminariºo : séminaire (t.s.)
54759 semiologio     | semiologio : sémiologie (méd.)
54761 Semirama      | Semiram¯a : Sémiramis
54703 semitaro      | semºitaro : semis
54702 semitaĵo      | semºitªaĵºo : semis
54708 semmaŝino      | semºmaŝinºo : semeuse
54694 semo        | semºo : semence, graine // sperme // descendance, lignée, postérité
54706 semodona      | semºo~don¹a : séminifère
54763 semolo       | semolo : semoule (cuis.)
54711 semotaŭga      | semºo~taŭg¹a : arable
54712 semotempo      | semºo~tempºo : semailles (temps des)
54765 sempervivo     | sempervivºo : joubarbe (bot.)
54709 semriĉa       | semºriĉªa : grenu // monté en graine
54704 semujo       | semºuj³o : tégument, péricarpe
54713 semvendejo     | semºvend¹ej³o : graineterie
54714 semvendisto     | semºvend¹istºo : grainetier
54710 semŝelo       | semºŝelºo : tégument, péricarpe
54767 sen         | sen : (préposition) sans
54771 sen         | sen~ : (préfixe) sans, a[~…], an[~…], im[~…], in[~…]
54779 sen         ! sen³ : (morphème) même sens (sans) que la préposition (sen)
01007 senaera       | sen~aerºa : vide
01072 senafekta      | sen~afekt¹a : sans artifice, sans façon
01073 senafekteco     | sen~afekt¹ecºo : simplicité, le naturel
01201 senagado      | sen~ag¹adºo : inactivité, désœuvrement
54844 Senagambio     | Senagambio : Sénégambie (hist.)
23842 sen ia skrupulo   ¦ sen i²a skrupulºo : sans le moindre scrupule
01531 senakcentita    | sen~akcentºitªa : atone, non accentué
31161 sen konscieco    ¦ sen konsci¹ecºo : perte de connaissance, absence (méd.)
36422 sen konstanta loĝloko ¦ sen konstantªa loĝ¹lokºo : sans domicile fixe
01994 senakva       | sen~akvºa : à sec, privé d'eau // anhydre
01995 senakviga      | sen~akvºig¹a : déshydratant
01996 senakvigi      | sen~akvºig¹i : déshydrater // essorer
01997 senakviĝo      | sen~akvºiĝ¹o : déshydratation
02329 senalie       | sen~aliªe : sans plus
02435 senalkohola     | sen~alkoholºa : sans alcool, hygiénique (։boisson)
02707 senama       | sen~am¹a : froid, indifférent
02786 senambicia     | sen~ambiciºa : désintéressé, modeste
54266 sen mia scio    ¦ sen mi³a sci¹o : à mon insu
02909 senamika      | sen~amikºa : sans amis
03412 senanima      | sen~animºa : inanimé
26209 senantaŭjuĝa    | sen~antaŭ~juĝ¹a : sans idée préconçue, sans prévention
54786 senao        | senao : séné (bot.)
03896 senapetiteco    | sen~apetitºecºo : anorexie (méd.)
03927 senaplombigi    | sen~aplombºig¹i : décontenancer, désarçonner (f.)
04188 senarbigi      | sen~arbºig¹i : déboiser
04554 senarma       | sen~arm¹a : sans défense, nu (f.)
04700 senarta       | sen~artºa : sans art // simple, naïf
04726 senartifika     | sen~artifikºa : droit, de bonne foi// simple, naturel, sans apprêt
04329 senarĝentigi    | sen~arĝentºig¹i : désargenter (qqch.)
57443 sen spirhalto    ¦ sen spir¹halt¹o : sans reprendre haleine
54789 senata       | senatºa : du sénat
54791 senatana      | senatºanºa : sénatorial
54790 senatano      | senatºan³o : sénateur
54792 senatejo      | senatºejºo : palais du sénat, Chambre haute
05107 senatenda      | sen~atend¹a : sans retard // inattendu
05130 senatenta      | sen~atentªa : étourdi, négligent, distrait
05131 senatenteco     | sen~atentªecºo : inattention
54769 sen tio, ke     ¦ sen ti²o, ke : sans que
54788 senato       | senatºo : sénat
66319 sen valoriĝi    ¦ sen valorºiĝ¹i : se déprécier, se dévaloriser (f.)
05959 senbalastigi    | sen~balastºig¹i : délester
05960 senbalastiĝi    | sen~balastºiĝ¹i : jeter du lest
06265 senbarba      | sen~barbºa : imberbe // glabre
54773 senbarba      ¦ sen~barbºa : imberbe
06511 senbate       | sen~bat¹e : sans coup férir
06574 senbaza       | sen~bazºa : non fondé, déraisonnable, en l'air
06654 senbedaŭre     | sen~bedaŭr¹e : sans regret
06897 senberigi      | sen~berºig¹i : égrener
06898 senberigo      | sen~berºigo : égrenage (des mûres …)
07044 senbezona      | sen~bezon¹a : inutile, vain, superflu
07097 senbienigi     | sen~bienºig¹i : déposséder, évincer (dr.)
07521 senblova      | sen~blov¹a : calme (։air)
07699 senboltigi     | sen~boltºig¹i : déboulonner
07945 senborda      | sen~bordºa : sans bords, sans rivages
08130 senbraka      | sen~brakºa : sans bras
08183 senbranĉigi     | sen~branĉºig¹i : émonder, ébrancher
08184 senbranĉigo     | sen~branĉºig¹o : ébranchage
08321 senbrida      | sen~bridºa : sans bride // effréné, débridé, déréglé
08322 senbrideco     | sen~bridºecºo : dévergondage, débordements
08323 senbridigi     | sen~bridºig¹i : mettre la bride sur le cou, déchaîner // = malbridi
08384 senbrila      | sen~bril¹a : terne, morne, éteint (։regard), blafard (։éclairage)
08531 senbrua       | sen~bru¹a : sans bruit, silencieux
19571 senbrua furzo    ¦ sen~bru¹a furz¹o : vent
08533 senbruigilo     | sen~bru¹ig¹ilºo : un silencieux (auto, arme)
09147 senceda       | sen~ced¹a : obstiné (qqn.) // pressant, insistant (qqch.)
09228 sencela       | sen~celºa : sans but, qui ne mène à rien, vain (։effort), gratuit (։acte)
09229 sencele       | sen~celºe : au hasard, en l'air (։tentative)
09230 senceleco      | sen~celºecºo : vanité, inutilité.
09452 sencerba      | sen~cerbºa : écervelé
09453 sencerbigi     | sen~cerbºig¹i : décerveler
09454 sencerbulo     | sen~cerbºul³o : un imbécile
09478 senceremonia    | sen~ceremoniºa : intime (։mariage) // familier, sans façon
09479 senceremonie    | sen~ceremoniºe : sans cérémonie, à la bonne franquette
09820 sencintrigi     | sen~cintrºig¹i : décintrer (arch.)
54794 senco        | sencºo : sens, acception (d'un mot, d'une phrase), sens (des aiguilles d'une montre …) (phs. méc.)
54796 sencoriĉa      | sencºo~riĉªa : riche de sens, expressif
54797 sencoturno     | sencºo~turn¹o : équivoque (mot)
54795 sencumo       | sencºum³o : sens (math. direct, trigonométrisue, positif …)
03623 senda anteno    ¦ send¹a antenºo : antenne émettrice
10935 sendanka      | sen~dank¹a : ingrat (p. f.)
10936 sendankeco     | sen~dank¹ecºo : ingratitude
10937 sendankulo     | sen~dank¹ul³o : un ingrat
10905 sendanĝera     | sen~danĝerºa : sans danger, anodin // sûr = sekura
10906 sendanĝereco    | sen~danĝerºecºo : innocuité // sécurité
10907 sendanĝerigi    | sen~danĝerºig¹i : mettre en sûreté, à l'abri
46676 sendanĝera pinglo  ¦ sen~danĝerºa pinglºo : épingle de ( sûreté // nourrice )
10978 sendata       | sen~datºa : sans date, non daté
11031 sendaŭreco     | sen~daŭr¹ecºo : caractère transitoire, courte durée (d'un phénomène …)
54813 sendaĵo       | send¹aĵºo : un envois, missive, colis…
11136 sendecida      | sen~decid¹a : indécis, irrésolu, hésitant
11169 sendefenda     | sen~defend¹a : sans défense, désarmé (f.)
29444 sendekliniĝe    | sen~de~klin¹iĝ¹e : droit devant soi, sans se laisser arrêter
11642 sendenta      | sen~dentºa : édenté
11643 sendentuloj     | sen~dentºul³o¯j : l(a famille d)es édentés (mam.)
45706 sendependa     | sen~de~pend¹a : indépendant
45707 sendepende     | sen~de~pend¹e : avec indépendance, librement
45708 sendependeco    | sen~de~pend¹ecºo : indépendance
54818 sendespezoj     | send¹espezo³j : frais d'envoi
65280 sendeturne     | sen~deturn¹e : fixement, sans broncher
11883 sendeviga      | sen~dev¹ig¹a : qui n'engage pas, qui n'oblige pas, sans engagement
11882 sendevigi      | sen~dev¹ig¹i : exempter, dispenser
11978 sendia       | sen~diºa : sans Dieu, sans dieux, athée, irréligieux
54809 sendi        | send¹i : envoyer (qqn.) // envoyer, adresser, expédier, faire parvenir (qqch.) // lancer, jeter (f.)
54810 sendi venigi iun  ¦ send¹i venigi i²u³n : envoyer chercher quelqu'un
54811 sendi voki iun   ¦ send¹i vok¹i i²u³n : faire appeler quelqu'un
11979 sendieco      | sen~diºecºo : athéisme, irréligion
12170 sendifekta     | sen~difekt¹a : intact, indemne, sans dommage, sain et sauf
12180 sendiference    | sen~diferenc¹e : indistinctement, indifféremment, sans distinction
54814 sendilo       | send¹ilºo : émetteur (rad. …)
54815 sendinto      | send¹intªo : expéditeur
12533 sendirekta     | sen~direktºa : désemparé, qui n'obéit plus (qqch.)
12587 sendisciplina    | sen~disciplinºa : indiscipliné, indocile
12588 sendisciplinigi   | sen~disciplinºig¹i : détruire la discipline, démoraliser (troupes)
12681 sendiskute     | sen~diskut¹e : sans conteste
12733 sendispute     | sen~disput¹e : d'un commun accord
12775 sendistinge     | sen~disting¹e : pêle-mêle
54817 senditaro      | send¹itaro : légation
54816 sendito       | send¹ito : un envoyé
11980 sendiuloj      | sen~diºul³o³j : les sans-dieu (pol.)
12877 sendividendo    | sen~dividendºo : ex-coupon
54812 sendo        | send¹o : envoi, expédition
54819 sendokosto     | send¹o~kost¹o : frais d'envoi
13013 sendolora      | sen~dolorºa : sans douleur, indolore
13014 sendoloreco     | sen~dolorºecºo : analgésie
13016 sendoloriga     | sen~dolorºig¹a : sédatif, calmant, analgésique
13015 sendolorigi     | sen~dolorºig¹i : insensibiliser
54820 sendoricevilo    | send¹o~ricevilºo : émetteur-récepteur
13202 sendorma      | sen~dorm¹a : privé de sommeil // blanche (։nuit)
13203 sendormeco     | sen~dorm¹ecºo : manque de sommeil, insomnie
54821 sendostacio     | send¹o~staciºo : station émettrice
13252 sendote       | sen~dotºe : sans dot
13359 sendrata      | sen~dratºa : sans fil (։télégraphie)
13533 senduba       | sen~dub¹a : certain, hors de doute
13534 sendube       | sen~dub¹e : assurément, sans aucun doute
13582 sendukta glando   ¦ sen~duktºa glandºo : glande endocrine
13623 sendungado     | sen~dung¹adºo : chômage
13624 sendungulo     | sen~dung¹ul³o : chômeur
54838 senecio       | senecio : séneçon (bot.)
54780 seneco       | sen³ecºo : manque, privation (de qqch.)
13870 senedukulo     | sen~eduk¹ul³o : un mufle (f.)
13922 senedza       | sen~edzºa : non mariée
13923 senedzineco     | sen~edzºin³ecºo : célibat (de l'homme)
13946 senefektiveco    | sen~efektivªecºo : irréalité
13980 senefika      | sen~efik¹a : inefficace, inopérant, vain
13981 senefikeco     | sen~efik¹ecºo : inefficacité
14016 senegala      | sen~egalªa : sans égal, sans pareil, incomparable
54841 senegala      | senegalºa : (sénégalien ? ? ?) sénégalais (adj.)
54842 Senegalano     | Senegalºan³o : Sénégalais
54840 Senegalo      | Senegalºo : Sénégal (fleuve // Etat)
54846 Seneko       | Seneko : Sénèque
14617 senekzempla     | sen~ekzemplºa : inouï, sans précédent
14787 senelekte      | sen~elekt¹e : sans choix, au hasard = traf¹e-maltraf¹e
25477 senelireco     | sen~el~ir¹ecºo : situation sans issue
25478 senelirejo     | sen~el~ir¹ej³o : impasse, cul-de-sac
15076 senemocie      | sen~emoci¹e : sans émotion, froidement
15077 senemocieco     | sen~emoci¹ecºo : impassibilité
15224 senenergia     | sen~energiºa : veule, mou
15225 senenergieco    | sen~energiºecºo : manque d'énergie, mollesse, veulerie
15226 senenergiigi    | sen~energiºig¹i : débiliter, anémier (f.)
22302 senenhava      | sen~en~hav¹a : creux, vide, nul (f.)
16700 senenhavaj fantazioj ¦ sen~en~hav¹aj fantaziºo³j : idées creuses
15346 senenvie      | sen~envi¹e : de bon cœur, généreusement
15537 senerara      | sen~erar¹a : exact, correct (։texte)
15681 senescepte     | sen~escept¹e : sans exception, absolument
15695 senesenca      | sen~esencºa : sans consistance, vain, irréel
54849 seneskalejo     | seneskalºej³o : sénéchaussée
54848 seneskalo      | seneskalºo : sénéchal
15794 senespera      | sen~esper¹a : désespéré (։cas), perdu (։malade)
15841 senesprima     | sen~esprim¹a : inexpressif
14103 seneĥa       | sen~eĥºa : sans écho, sans réponse
16327 senfadena      | sen~fadenºa : sans fil
61919 senfadena telegrafio ¦ sen~fadenºa telegrafºiºo : t.s.F. sen
16328 senfadenisto    | sen~fadenºistºo : un sans-filiste
16621 senfamulo      | sen~famºul³o : un homme obscur
16738 senfara       | sen~far¹a : inactif
16739 senfare       | sen~far¹e : dans l'inaction
16953 senfebriga     | sen~febrºig¹a : fébrifuge
17005 senfeligejo     | sen~felºigejºo : voirie
17004 senfeligi      | sen~felºig¹i : écorcher, équarrir // (f.) écorcher, exploiter (qqn.)
17006 senfeligisto    | sen~felºig¹istºo : équarrisseur
17119 senfenestra     | sen~fenestrºa : sans fenêtre, aveugle (։mur), noir (։cabinet)
17189 senferdeka     | sen~ferdekºa : non ponté
17243 senfermenta     | sen~fermentºa : non fermenté
17418 senfiera      | sen~fierªa : dépourvu de fierté, sans dignité
17570 senfilulo      | sen~filºul³o : quelqu'un qui n'a pas d' enfants
17665 senfina       | sen~fin¹a : sans fin // infini (p. f.)
52409 senfina rimeno   ¦ sen~fin¹a rimenºo : courroie sans fin
54394 senfina segilo   ¦ sen~fin¹a segilºo : scie à ruban
60450 senfina ŝraŭbo   ¦ sen~fin¹a ŝraŭbºo : vis sans fin
17666 senfinaĵo      | sen~fin¹aĵºo : l'infini
38601 senfine melkebla bovino ¦ sen~fin¹e melk¹eblªa bovºin³o : une vache à lait* (f.)
18063 senfleksia     | sen~fleksiºa : invariable
18229 senflua       | sen~flu¹a : stagnant
18290 senflugila     | sen~flug¹ila : aptère, sans ailes
54776 senflugila     ¦ sen~flug¹ila : aptère (sans ailes)
18435 senfolia      | sen~foliºa : sans feuilles
18436 senfoliigi     | sen~foliºig¹i : effeuiller, défeuiller
18437 senfoliiĝi     | sen~foliºiĝ¹i : perdre ses feuilles
18484 senfonda      | sen~fond¹a : sans fondement, sans motif, gratuit
18608 senforma      | sen~formºa : informe, chaotique
18609 senformigi     | sen~formºig¹i : rendre informe
18719 senforta      | sen~fortªa : sans force, impuissant
18720 senforteco     | sen~fortªecºo : manque de force, épuisement (méd.)
19216 senfrokiĝi     | sen~frokºiĝ¹i : se défroquer
19347 senfrukta      | sen~fruktºa : stérile (p. f.) // infructueux
54777 senfrukta      ¦ sen~fruktºa : infructueux (stérile)
19348 senfruktiĝi     | sen~fruktºiĝ¹i : perdre ses fruits
19349 senfruktulino    | sen~fruktºul³in³o : femme stérile
19395 senfulgigi     | sen~fulgºig¹i : décalaminer
19457 senfuma pulvo    ¦ sen~fumºa pulvºo : poudre sans fumée
19476 senfunda      | sen~fundºa : sans fond (։tonneau)
19490 senfundamenta    | sen~fundamentºa : sans base, instable, en l'air
19477 senfundaĵo     | sen~fundºaĵºo : abîme
19478 senfundigi     | sen~fundºig¹i : défoncer
19712 sengajno      | sen~gajn¹o : manque à gagner
19725 sengaleco      | sen~galºecºo : acholie (méd.) // bénignité
19921 sengantigi     | sen~gantºig¹i : déganter
19988 sengarda      | sen~gard¹a : confiant
20289 sengenta      | sen~gentºa : apatride
20560 sengista pano    ¦ sen~gistºa panºo : pain sans levain, pain azyme
20606 senglaciigilo    | sen~glacºiig¹ilºo : dégivreur (avi. …)
20796 senglora      | sen~glorºa : sans gloire
21009 sengracia      | sen~graciªa : sans grâce, disgracié
21223 sengrasa      | sen~grasºa : maigre (։repas)
21224 sengrasigi     | sen~grasºig¹i : dégraisser
60195 sengudra ŝnuro   ¦ sen~gudrºa ŝnurºo : funin (mar.)
21555 sengusta      | sen~gustºa : insipide, fade (p. f.)
21556 sengustiĝi     | sen~gustºiĝ¹i : perdre tout goût, s'affadir
22038 senhalta      | sen~halt¹a : sans relâche, continu, ininterrompu.
22148 senhara       | sen~harºa : glabre // chauve
22149 senhareco      | sen~harºecºo : calvitie
22151 senhariga      | sen~harºig¹a : épilatoire
22150 senharigi      | sen~harºig¹i : épiler
22152 senhariĝi      | sen~harºiĝ¹i : perdre ses cheveux, ses poils
65436 senharulo      | sen~harºul³o : un chauve
22225 senhaste      | sen~hast¹e : à loisir
22300 senhava       | sen~hav¹a : indigent, nécessiteux
22301 senhaveco      | sen~hav¹ecºo : le besoin, la misère
22267 senhaŭtigi     | sen~haŭtºig¹i : écorcher, dépouiller (animal)
22268 senhaŭtiĝi     | sen~haŭtºiĝ¹i : peler, faire peau neuve, muer
22397 senhejma      | sen~hejmºa : sans feu ni lieu
22398 senhejmulo     | sen~hejmºul³o : vagabond
22570 senhelpa      | sen~help¹a : abandonné, privé de secours, dans la détresse // impuissant, embarrassé, désarmé (f.) // irrémédiable
22571 senhelpeco     | sen~help¹ecºo : délaissement, détresse // impuissance, embarras
22695 senherbigi     | sen~herbºig¹i : désherber
22723 senheredigi     | sen~hered¹ig¹i : déshériter
22833 senhezite      | sen~hezit¹e : sans hésitation, sans hésiter
23365 senhoma       | sen~homºa : inhabité, dépeuplé, désert
23366 senhomigi      | sen~homºig¹i : dépeupler
23367 senhomigo      | sen~homºig¹o : dépopulation
23440 senhonora      | sen~honor¹a : infâme, perdu d'honneur
23441 senhonorigi     | sen~honor¹ig¹i : ôter l'honneur à, avilir
23442 senhonorigo     | sen~honor¹ig¹o : flétrissure
23461 senhonta      | sen~hont¹a : effronté, éhonté
23462 senhonteco     | sen~hont¹ecºo : effronterie, impudence, impudeur
23463 senhontulino    | sen~hont¹ul³in³o : une drôlesse* , une dévergondée
23951 senideala      | sen~idealºa : sans idéal, sec, prosaïque
54781 senigi je      ¦ sen³ig¹i je : priver de, dépouiller, frustrer, déposséder
54851 senila       | senilªa : sénile (méd.)
54852 senila       • sen~ilºa : (inapte) ce mot est mal construit car le sen est une monnaie et pas un acte
54853 senileco      | senilªecºo : sénilité
54854 seniliĝo      | senilªiĝ¹o : sénescence
24233 seniluziigi     | sen~iluziºig¹i : désillusionner
24234 seniluziiĝi     | sen~iluziºiĝ¹i : perdre ses illusions
24235 seniluziiĝo     | sen~iluziºiĝ¹o : désillusion, déboire
24373 senimposte     | sen~impostºe : en franchise, exonéré
24598 senindulga     | sen~indulg¹a : cruel, inflexible, inexorable, implacable, sévère
24505 senindulo      | sen~ind³ul³o : un indigne // une non-valeur
24654 seninfana      | sen~infanºa : sans enfants
24655 seninfaniĝi     | sen~infanºiĝ¹i : perdre ses enfants
24680 seninfektigi    | sen~infekt¹ig¹i : désinfecter
24726 seninflua      | sen~influ¹a : sans crédit
24957 seninsiste     | sen~insist¹e : sans appuyer, en passant
25136 senintenca mortigo ¦ sen~intenc¹a mort¹igo : homicide par imprudence, involontaire
25137 senintence     | sen~intenc¹e : sans le faire exprès, inconsciemment
25182 seninteresa     | sen~interes¹a : sans intérêt (qui ne présente aucun intérêt)
25183 seninteresiĝi    | sen~interes¹iĝ¹i : se désintéresser
25184 seninteresiĝo    | sen~interes¹iĝ¹o : désintérêt, indifférence
37753 senintermanka    | sen~intermank¹a : ininterrompu, continu
52817 seninterrompa    | sen~inter³romp¹a : ininterrompu
54782 seniĝi je      ¦ sen³iĝ¹i je : perdre // se dépouiller de, se débarrasser de
54857 senjoreco      | senjorecºo : seigneurie (rang)
54858 senjorio      | senjorio : seigneurie (domaine)
54856 senjoro       | senjoro : seigneur (féodal) // podestat
26718 senkafeina     | sen~kafeinºa : décaféiné
26850 senkalaminigi    | sen~kalaminºig¹i : décalaminer
27027 senkalkiĝo     | sen~kalkºiĝ¹o : décalcification (méd.)
27577 senkapa       | sen~kapºa : sans tête, acéphale // écervelé
27589 senkapableco    | sen~kapablªecºo : nullité, incapacité
27578 senkapigi      | sen~kapºig¹i : décapiter
54774 senkapigi      ¦ sen~kapºig¹i : décapiter
27718 senkapsuligi    | sen~kapsulºig³i : décapsuler
27761 senkapuĉebla    | sen~kapuĉºeblªa : décapotable (auto.)
27817 senkaraktera    | sen~karakterºa : banal, neutre
27903 senkarbona     | sen~karbonºa : doux (։métal)
28053 senkarinuloj    | sen~karinºul³o³j : ratites (orn.)
28122 senkarna      | sen~karnºa : décharné (p. f.)
28332 senkastulo     | sen~kastºulºo : paria
28550 senkatenigi     | sen~katenºig¹i : ôter les fers, déchaîner (p. f.) , libérer
28646 senkaŭza      | sen~kaŭzºa : sans raison, sans motif
28852 senkernigi     | sen~kernºig¹i : dénoyauter
29364 senklerulo     | sen~klerªul³o : une bête, un homme sans éducation, un barbare
29513 senklopode     | sen~klopod¹e : sans tracs, à peu de frais
29532 senkloridiĝo    | sen~klorºidiĝ¹o : déchloruration
29638 senkniduloj     | sen~knidºul³o³j : acnidaires
29745 senkohera      | sen~koherªa : incohérent
29987 senkolere      | sen~koler¹e : froidement
29988 senkoleriĝi     | sen~koler¹iĝ¹i : s'apaiser, se calmer
30122 senkolora      | sen~kolorºa : incolore // achromatisme // effacé, terne (f.)
30123 senkolorigi     | sen~kolorºig¹i : décolorer
30124 senkoloriĝo     | sen~kolorºiĝ¹o : décoloration
30289 senkomforta     | sen~komfortºa : inconfortable
30364 senkompare     | sen~kompar¹e : sans comparaison
30386 senkompate     | sen~kompat¹e : sans pitié
30421 senkomplementa   | sen~komplementºa : sans complément, absolu
30613 senkomunikiĝa    | sen~komunik¹iĝ¹a : isolé, solitaire
30751 senkondiĉa     | sen~kondiĉºa : absolu
30752 senkondiĉe     | sen~kondiĉºe : sans condition
30889 senkonfesia     | sen~konfesiºa : sans confession, agnostique
30976 senkonfuza     | sen~konfuz¹a : sans complication, sans embarras // distinct, clair
31159 senkonscia     | sen~konsci¹a : inconscient, engourdi, stupéfié (méd.) // inconscient, involontaire
31160 senkonscie     | sen~konsci¹e : sans réflexion
31171 senkonscienca    | sen~konsciencºa : sans conscience, sans scrupule, amoral
31162 senkonsciiĝi    | sen~konsci¹iĝ¹i : s'évanouir
31182 senkonsekvenco   | sen~konsekvencºo : inconséquence
31225 senkonsidera    | sen~konsider¹a : inconsidéré, étourdi // sans égard, brutal
31247 senkonsila     | sen~konsil¹a : perplexe, désemparer
31278 senkonsola     | sen~konsol¹a : désolé // désolant, désespérant
31279 senkonsoleco    | sen~konsol¹ecºo : désolation
31605 senkontrole     | sen~kontrol¹e : sans contrôle
31817 senkora       | sen~korºa : sans cœur, égoïste, brutal
31818 senkoreco      | sen~korºecºo : sécheresse de cœur // acrardie (méd.)
32093 senkorpa      | sen~korpºa : incorporel, immatériel
32222 senkosta      | sen~kost¹a : gratuit
32223 senkoste      | sen~kost¹e : gratis // sans frais
32251 senkotigi      | sen~kotºig¹i : décrotter (souliers …)
32330 senkovra      | sen~kovr¹a : exposé, à l'air libre
32426 senkraniuloj    | sen~kraniºul³o³j : acraniens (zoo.)
32498 senkrede      | sen~kred¹e : avec incrédulité = skeptike
32520 senkreditigi    | sen~kreditºig¹i : discréditer (p. f.)
32519 senkreditiĝi    | sen~kreditºiĝ¹i : perdre tout crédit, toute créance
32499 senkredulo     | sen~kred¹ul³o : mécréant, athée
32545 senkremigi     | sen~kremºig¹i : écrémer
32546 senkremigilo    | sen~kremºig¹ilºo : écrémeuse
32633 senkrestigi     | sen~krestºig¹i : écrêter (p. f.)
32718 senkrima      | sen~krimºa : innocent
32805 senkristanigi    | sen~kristºanºig¹i : déchristianiser
32806 senkristaniĝado   | sen~kristºanºiĝ¹adºo : déchristianisation
32872 senkritika     | sen~kritik¹a : sans discernement
33007 senkronigi     | sen~kronºig¹i : découronner (p. f.)
33285 senkudra      | sen~kudr¹a : sans couture
33301 senkugle      | sen~kuglºe : à blanc
33393 senkulmiga plugado ¦ sen~kulmºig¹a plugadºo : labour de déchaumage
33392 senkulmigi     | sen~kulmºig¹i : chaumer
33422 senkulpa      | sen~kulpªa : innocent
33423 senkulpigi     | sen~kulpªig¹i : excuser (qqn.) // disculper, innocenter
33424 senkulpigo     | sen~kulpªigo : excuse // acquittement, décharge
33451 senkultivejo    | sen~kultiv¹ej³o : jachère, friche
33471 senkultura     | sen~kultur¹a : inculte (p. f.)
33672 senkuraĝa      | sen~kuraĝªa : abattu, déprimé, morne
33673 senkuraĝeco     | sen~kuraĝªecºo : abattement, prostration
33674 senkuraĝigi     | sen~kuraĝªig¹i : décourager, démoraliser
33675 senkuraĝiĝo     | sen~kuraĝªiĝ¹o : découragement
33703 senkurba      | sen~kurbºa : rectiligne (։route)
33704 senkurbigi     | sen~kurbºig¹i : redresser (qqch.), dégauchir
33705 senkurbigi la dorson ¦ sen~kurbºig¹i la dorsºo³n : se redresser, cambrer la taille
33798 senkurza      | sen~kurzºa : non coté
34273 senlabora      | sen~labor¹a : sans travail // oisif
34275 senlaboreco     | sen~labor¹ecºo : chômage
34274 senlaborulo     | sen~labor¹ul³o : chômeur
34306 senlace       | sen~lacªe : sans se lasser, inlassablement
34559 senlanigi      | sen~lanºig¹i : tond¹re
34560 senlanigu, sed ne senfeligu ¦ sen~lanºigu, sed ne sen~felºigu : ne tuez pas la poule aux œufs d'or
34670 senlanuga      | sen~lanugºa : glabre
34765 senlarme      | sen~larmºe : sans larmes, les yeux secs
35202 senleĝa       | sen~leĝºa : sans règle, anarchique, déréglé
35742 senliga       | sen~lig¹a : décousu (f.)
35912 senlima       | sen~limºa : sans borne, illimité
35913 senlimo       | sen~limºo : l'infini
36889 senluma       | sen~lum¹a : sans lumière, obscur, éteint
27197 senluma kamero   ¦ sen~lum¹a kamerºo : chambre noire
37141 senmagnetigi    | sen~magnetºig¹i : désaimanter, démagnétiser
37346 senmakula      | sen~makulºa : sans tache, immaculé
37347 senmakuligi     | sen~makulºig¹i : dégraisser (vêt.)
37348 senmakuligilo    | sen~makulºig¹ilºo : un détachant
37358 senmakzeluloj    | sen~makzelºulºo³j : agnathes (zoo.)
37713 senmanika      | sen~manikºa : sans manches
37752 senmanka      | sen~mank¹a : complet // parfait, sans défaut
37910 senmarĉande     | sen~marĉand¹e : sans discuter, sans rechigner
38148 senmaske      | sen~maskºe : à visage découvert
38149 senmaskigi     | sen~maskºig¹i : (perfid¹ulon) démasquer (un traître)
38184 senmastigi     | sen~mastºig¹i : démâter
38215 senmastra      | sen~mastrºa : à l'abandon, vacant
38216 senmastraĵo     | sen~mastrºaĵºo : épave (dr.)
38396 senmebligi     | sen~meblºig¹i : démeubler, dégarnir, débarrasser (un lical)
38846 senmerita      | sen~merit¹a : obscur (f.), quelconque
39001 senmetafore     | sen~metaforºe : littéralement, au propre
39068 senmetia      | sen~metiºa : sans profession
39211 senmezura      | sen~mezur¹a : démesuré, immodéré
39412 senmiksa      | sen~miks¹a : pur (։alcool)
39591 senmineraliĝado   | sen~mineralºiĝ¹adºo : déminéralisation (méd.)
39570 senminigi      | sen~minºig¹i : déminer
39822 senmitigi      | sen~mitºig¹i : démythifier
40129 senmona       | sen~mona : sans argent, sans le sou
40130 senmoneco      | sen~monecºo : impécuniosité
40131 senmonigi      | sen~monigi : appauvrir, désargenter
40403 senmoraleco     | sen~moralºecºo : immoralité
40404 senmoraligi     | sen~moralºig¹i : dépraver, pervertir
40405 senmoralisto    | sen~moralºistºo : un immoraliste
40536 senmorta      | sen~mort¹a : immortel
40537 senmortigi     | sen~mort¹ig¹i : immortaliser
40615 senmotiva      | sen~motivºa : sans fondement, gratuit
40668 senmova       | sen~mov¹a : immobile
52257 senmova rigilaro  ¦ sen~mov¹a rig¹ilºar³o : manœuvres dormantes
40669 senmoveco      | sen~mov¹ecºo : immobilité, stagnation
40670 senmovigi      | sen~mov¹ig¹i : immobiliser, paralyser
40899 senmura       | sen~murºa : ouverte (։ville)
40961 senmuskola     | sen~muskolºa : mou, languissant (f.) mièvre (style)
41106 sennacia      | sen~naciºa : anational
41107 sennaciigi     | sen~naciºig¹i : priver de sa nationalité
41108 sennaciismo     | sen~naciºismºo : anationalisme (mouvement social et politique fondé par Lanti)
41109 sennaciisto     | sen~naciºistºo : membre de ce mouvement
41110 sennaciulo     | sen~naciºul³o : un apatride
41538 sennecesa      | sen~necesªa : superflu, inutile, surérogatoire
42192 sennoma       | sen~nomºa : sans nom, anonyme // au porteur (։titre)
42218 sennombra      | sen~nombrºa : innombrable
42421 sennuba       | sen~nubºa : sans nuages, serein
42459 sennuklea      | sen~nukleºa : non nucléé
54784 seno        | senºo : sen (mon.)
42802 senodora      | sen~odor¹a : inodore
42803 senodorigi     | sen~odor¹ig¹i : désodoriser // purifier (air)
42825 senofenda      | sen~ofend¹a : sans malice, anodin
42868 senofica      | sen~oficºa : en chômage
43044 senoksidigi     | sen~oksidºig¹i : désoxyder, décaper
43050 senoksigeneco    | sen~oksigenºecºo : anoxie (méd.)
43104 senokula      | sen~okulºa : sans yeux, aveugle
43126 senokupa      | sen~okup¹a : oisif, désœuvré
43127 senokupeco     | sen~okup¹ecºo : loisir
43272 senombra      | sen~ombrºa : sans ombre, exposé au soleil
43506 senopone      | sen~opon¹e : unanimement
43534 senopozicie     | sen~opozicie : sans opposition
43694 senorda       | sen~ordºa : en désordre, mal tenu, désordonné
43609 senorigi      | sen~origi : dédorer
43853 senornama      | sen~ornam¹a : nu, simple, sans parure, sans apprêt
43976 senostigi      | sen~ostºig¹i : désosser // ôter les arêtes
44133 senpaca       | sen~pacºa : agité (։pays …)
44143 senpacience     | sen~pacience : impatiemment
44241 senpaga       | sen~pag¹a : gratis, gratuit
67643 senpaga veturo   ¦ sen~pag¹a vetur¹o : parcours gratuit
44325 senpakite      | sen~pakºitªe : en vrac = loze
44545 senpaneigi     | sen~paneºig¹i : dépanner
44546 senpaneigo     | sen~paneºigo : dépannage
44996 senparola filmo   ¦ sen~parol¹a filmºo : film muet
44997 senparole      | sen~parol¹e : sans un mot
45060 senpartia      | sen~partiºa : impartial
45061 senpartieco     | sen~partiºecºo : impartialité
45062 senpartiulo     | sen~partiºul³o : un sans-parti
45158 senpasia      | sen~pasia : impassible, calme, froid
45372 senpatra      | sen~patrºa : orphelin (de père)
45428 senpaŭze      | sen~paŭzºe : sans cesse, d'arrache-pied
45507 senpedikigi     | sen~pedikºig¹i : épouiller
45519 senpedunkla     | sen~pedunkla : sessile (bot.)
45560 senpeka       | sen~pek¹a : innocent, exempt de péché
45561 senpekigi      | sen~pek¹ig¹i : racheter, absoudre, purifier
45665 senpene       | sen~pen¹e : sans peine, aisément
45894 senpera       | sen~per³a : immédiat, direct
45895 senpere       | sen~per³e : immédiatement // directement (par soi-même)
46189 senpersona     | sen~personºa : impersonnel
46190 senpersoneco    | sen~personºecºo : impersonnalité
46191 senpersonigi    | sen~personºigi : dépersonnaliser
46198 senperspektiva   | sen~perspektivºa : désespéré, sans espoir (։situation)
46288 senpetala      | sen~petalºa : apétale
46304 senpetiola     | sen~petiolºa : sessile
46378 senpezigi      | sen~pezªig¹i : alléger
46470 senpieda      | sen~piedºa : apode (zoo.)
03935 senpiedulo     | sen~piedºulo : apode (zoo. batracien sans membre)
46711 senpinta      | sen~pintºa : mousse (։pointe), émoussé // à bouts ronds (։ciseaux) // camus
46712 senpintigi     | sen~pintºig¹i : épointer, émousser
46951 senplacentuloj   | sen~placentºul³o³j : mammifères non placentaires
47027 senplane      | sen~planºe : au petit bonheur, sans idée préconçue
47541 senpluma      | sen~plumºa : sans plumes, à peine éclos // déplumé
47542 senplumigi     | sen~plumºig¹i : plumer
47543 senplumiĝi     | sen~plumºiĝ¹i : se déplumer
47651 senpluva      | sen~pluvºa : sec, aride (։pays)
47652 senpluveco     | sen~pluvºecºo : sécheresse
47758 senpoezia      | sen~poezia : prosaïque, plat
48030 senpolvigi     | sen~polvºig¹i : épousseter
48151 senpopoligi     | sen~popolºig¹i : dépeupler
48152 senpopoliĝi     | sen~popolºiĝ¹i : se dépeupler
48342 senposedigi     | sen~posed¹ig¹i : déposséder
48492 senpotenca     | sen~potencºa : sans puissance réelle, faible
48493 senpotencigi    | sen~potencºig¹i : réduire à l'impuissance, désarmer
48527 senpova       | sen~pov¹a : faible
48528 senpoveco      | sen~pov¹ecºo : impuissance
48646 senprave      | sen~prave : sans raison, sans cause
48660 senprecedenta    | sen~precedentºa : sans précédent
48881 senprepara     | sen~prepar¹a : improvisé, impromptu
48882 senprepare     | sen~prepar¹e : à l'improviste
49001 senpretenda     | sen~pretend¹a : sans prétention, modeste
49057 senpreza      | sen~prezºa : inestimable, sans prix
45785 senpripensa     | sen~pri~pens¹a : irréfléchi, étourdi
45786 senpripensulo    | sen~pri~pens¹ul³o : un étourdi
49362 senprofita     | sen~profitºa : sans bénéfice
49463 senprokraste    | sen~prokrast¹e : sans délai, immédiatement
49620 senproporcie al   ¦ sen~proporciºe al : hors de proportion avec
49746 senproteste     | sen~protest¹e : sans protestation
49852 senproviza     | sen~proviz¹a : démuni, dégarni
49911 senprudenta     | sen~prudentªa : privé de raison
49912 senprudenteco    | sen~prudentªecºo : absurdité, déraison
50116 senpudora      | sen~pudorºa : impudique
50269 senpuna       | sen~pun¹a : impuni
50480 senrabate      | sen~rabate : net (prix)
50617 senradika      | sen~radikºa : sans racine
50784 senrajta      | sen~rajtºa : injustifié, mal fondé
50785 senrajte      | sen~rajtºe : à tort
50786 senrajteco     | sen~rajtºecºo : tort (juridique)
50787 senrajtigi     | sen~rajtºig¹i : invalider
50788 senrajtulo     | sen~rajtºul³o : une personne non qualifiée (dr.)
50901 senrangulo     | sen~rangºul³o : simple soldat
51063 senraŭpigi     | sen~raŭpigi : écheniller (enlever les chenilles d'une plante, d'un arbre …)
51137 senrealeco     | sen~realecºo : irréalité
51620 senreliefa     | sen~reliefºa : plat (p. f.), effacé (f.)
51635 senreligia     | sen~religiºa : irréligieux, athée = ateista
51636 senreligiulo    | sen~religiºul³o : un incroyant.
51780 senreplika     | sen~replikºa : irréfutable
51842 senrespekta     ¦ sen~respektºa : insolent, impertinent
66957 senrevene      | sen~re~vene : sans retour
52026 senrevigi      | sen~revig¹i : ôter ses illusions à quelqu'un
52082 senrezerva     | sen~rezerv¹a : sans réserve
52083 senrezerva aprobo  ¦ sen~rezerv¹a aprob¹o : approbation sans réserve
52122 senrezista     | sen~rezist¹a : sans défense, qui se laisse faire
52140 senrezulta     | sen~rezult¹a : infructueux, stérile
52235 senride       | sen~rid¹e : sans rire, sérieusement
52380 senrima       | sen~rimºa : blanc (։vers)
52403 senrimeda      | sen~rimedºa : sans ressource
52404 senrimede perdita  ¦ sen~rimedºe perd¹itªa : irrémédiablement perdu
52504 senripoza      | sen~ripoz¹a : agité, turbulent, inquiet
52505 senripoze      | sen~ripoz¹e : sans repos, sans trêve
52525 senriska      | sen~risk¹a : sans risque, sûr
52526 senriske      | sen~risk¹e : en toute sécurité, à coup sûr
52557 senritma      | sen~ritmºa : sans rythme, arythmique
52567 senrivala      | sen~rivala : sans rival
52630 senrobiĝi      | sen~robºiĝ¹i : retirer sa robe
52712 senrokigo      | sen~rokºig¹o : dérochement
53001 senrubigi      | sen~rubºig¹i : déblayer
53238 senrustigi     | sen~rustigi : dérouiller
53273 senruza       | sen~ruzªa : ingénu, candide
54861 sensa        | sensºa : sensoriel
54889 sensacia      | sensacia : sensationnel
54890 sensacia processo  ¦ sensacia processo : cause célèbre
54891 sensacii      | sensacii : faire un gros effet, faire sansation
54888 sensacio      | sensacio : sensation, vive impression
53543 sensala       | sen~salºa : sans sel // insipide (p. f.)
53544 sensaligi      | sen~salºig¹i : dessaler
54870 sensalloga     | sensºalloga : excitant, troublant
54871 sensama       | sensºam¹a : sensuel
54872 sensamo       | sensºam¹o : sensualité
54221 sensava       | sen~sav¹a : désemparer, sans ressource
54864 sensaĵo       | sensºaĵºo : sensation (phl.)
54294 senscia       | sen~sci¹a : ignorant, ignare
54295 senscieco      | sen~sci¹ecºo : ignorance (totale)
54296 sensciulo      | sen~sci¹ul³o : un ignorant
54865 sensebla      | sensºeblªa : sensible, perceptible
54571 senseksa      | sen~seksºa : asexué
54635 sensekva      | sen~sekv¹a : sans conséquence, sans importance
54666 senseligi      | sen~selºig¹i : desceller
54722 sensema       | sen~semºa : asperme (bot.), sans pépins (fruits)
54805 sensenca      | sen~sencºa : absurde, insensé (qqch.)
54806 sensencaĵo     | sen~sencºaĵºo : absurdité, insanité, ineptie, non-sens, billeversée
54927 sensenta      | sen~sent¹a : privé de sentiment // dur, sans cœur
54928 sensentiĝi     | sen~sent¹iĝ¹i : s'endurcir (f.)
54873 senseraro      | sensºerar¹o : erreur des sens
54863 sensi        | sensºi : percevoir (par les sens)
55457 sensigeligi     | sen~sigelºig¹i : décacheter, lever les scellés
55529 sensignifa     | sen~signif¹a : insignifiant
55693 sensimila      | sen~similªa : sans pareil, sans second
54866 sensismo      | sensºismºo : sensualisme (phil.)
54893 sensitivo      | sensitivºo : sensitive (bot.)
54867 sensiva       | sensºiva : sensible (à la chaleur …) // sensitif
54868 sensiveco      | sensºivecºo : sensitivité, sensibilité
54869 sensivigi      | sensºivigi : sensibiliser
56403 senskrupula     | sen~skrupula : sans scrupule
56430 senskue       | sen~sku¹e : sans secousse // comme sur des roulettes*
56468 senskvamigi     | sen~skvamºig¹i : (fiŝºon) écailler (un poisson)
54875 sensmotora     | sensºmotorºa : sensori-moteur (phl.)
54860 senso        | sensºo : (un des cinq) sens
54876 sensobtuzo     | sensºobtuzªo : stupeur, hébétude
56670 sensoifigaĵoj    | sen~soif¹ig¹aĵºo³j : rafraîchissements
56669 sensoifigi     | sen~soif¹ig¹i : désaltérer
56817 sensolve      | sen~solv¹e : sans solution, sans conclusion
54874 sensometrio     | sensºo~metr¯iºo : sensorimétrie
56926 sensona       | sen~son¹a : sans bruit, muet, silencieux
56927 sensonigilo     | sen~son¹ig¹ilºo : un silencieux (auto, revolver)
54878 sensoplezuro    | sensºoplezuro : plaisir charnel, jouissance
54895 sensora       | sensorªa : sensitif (anat. :nerf, racine)
54877 sensorgano     | sensºorganºo : organe des sens
54897 sensorio      | sensoriªo : sensorium (phl.)
57340 sensperta      | sen~spertªa : maladroit, inexpérimenté
57341 sensperteco     | sen~spertªecºo : inexpérience, maladresse
57342 senspertulo     | sen~spertªul³o : un novice, un jeunet*, un débutant
57461 senspira      | sen~spir¹a : hors d'haleine, à bout de souffle
57462 senspireco     | sen~spir¹ecºo : essoufflement
57499 senspirita     | sen~spiritºa : sans esprit // sans caractère, insignifiant
57463 senspiriĝi     | sen~spir¹iĝ¹i : perdre haleine, s'étrangler
57654 sensprita      | sen~sprita : dépourvu d'esprit, plat, insipide
57655 senspritaĵo     | sen~spritaĵºo : une ânerie, une pauvreté, une fadaise
57656 senspriteco     | sen~spritecºo : platitude
57679 senspure      | sen~spurºe : sans laisser de trace
58222 senstila      | sen~stila : sans style, banal, plat
58353 senstopligi     | sen~stoplºig¹i : chaumer, déchaumer
58484 senstreĉiĝi     | sen~streĉ¹iĝ¹i : se détendre
58697 senstumpigi     | sen~stumpºig¹i : essoucher
54899 sensualismo     | sensualismºo : sensualisme = sensismo
58915 sensufera      | sen~sufer¹a : indolore, sans souffrance
58985 sensuka       | sen~sukºa : sans sève, desséché // sans suc, sans jus, insipide // sans vigueur, rabougri
59005 sensukcese     | sen~sukcese : sans succès, vainement
58986 sensukigi      | sen~sukºig¹i : dessécher // faire dégorger (cuis.)
58987 sensukiĝi      | sen~sukºiĝ¹i : se dessécher, se flétrir // s'appauvrir (f.)
59148 sensuna       | sen~sunºa : sans soleil, couvert (։temps)
59385 sensuspekte     | sen~suspekt¹e : sans méfiance
54904 senta        | sent¹a : de sentiment
61056 sentabuigi     | sen~tabuigi : lever le tabou, désacraliser
54905 sentado       | sent¹adºo : sensation, perception
61238 sentaksa      | sen~taks¹a : exempt de taxe, exempt de droits
61239 sentaksigi     | sen~taks¹ig¹i : détaxer
61273 sentakta      | sen~taktºa : sans cadence, libre // dépourvu de tact, indélicat
45226 sentakta paŝo    ¦ sen~takta paŝ¹o : pas de route (mil.)
61274 sentaktaĵo     | sen~taktºaĵºo : une gaffe
61275 sentakteco     | sen~taktºecºo : manque de tact, indiscrétion
61498 sentara       | sen~tara : net
61497 sentara pezo    ¦ sen~tara pezªo : poids brut
61499 sentarigi      | sen~tarigi : tarer (com.)
61610 sentaŭga      | sen~taŭg¹a : bon à rien, inutilisable
61611 sentaŭgaĵo     | sen~taŭg¹aĵºo : déchets, rebut, camelote (f.)
61612 sentaŭgeco     | sen~taŭg¹ecºo : inaptitude à // inadéquation
61613 sentaŭgulo     | sen~taŭg¹ul³o : propre à rien, vaurien, mauvais garnement
54906 sentebla      | sent¹eblªa : sensible (qqch.)
61770 sentegmenta     | sen~tegmentºa : sans toit // sans abri
61857 senteksta      | sen~teksta : sans paroles (։romance, histoire)
54907 sentema       | sent¹em³a : sensible (qqn.), impressionnable, tendre
39542 sentema mimozo   ¦ sent¹em³a mimozo : sensitive (bot.)
54909 sentemeco      | sent¹em³ecºo : sensibilité (lit. …)
54908 sentemo       | sent¹em³o : sensibilité (lit. …)
62078 sentempa      | sen~tempºa : intemporel
54931 sentenco      | sentenco : sentence, maxime morale
54933 sentencoplena    | sentenco~plenªa : sentencieux (qqn.)
62660 sentestamente    | sen~testamente : intestat
54901 senti        | sent¹i : sentir, ressentir, éprouver // percevoir = sensi
54902 senti sin kiel hejme ¦ sent¹i si³n ki²el hejmºe : se sentir comme chez soi
62892 sentiga       | sen~tiga : sans tige, sans queue // acaule (bot.)
54911 sentigi       | sent¹ig¹i : faire sentir, faire éprouver // inspirer (qqch.)
62975 sentima       | sen~tim¹a : sans peur
62976 sentimeco      | sen~tim¹ecºo : sang-froid, impassibilité (devant le danger)
54935 sentimentala    | sentimentala : sentimental
54936 sentimentaleco   | sentimentalecºo : sentimentalité
54938 sentinelo      | sentinelo : sentinelle (mil.)
33643 sentitola kuracisto ¦ sen~titolºa kurac¹istºo : un guérisseur
54912 sentiva       | sent¹iva : capable de sensation, sensible (։balance)
54913 sentiveco      | sent¹ivecºo : sensibilité (épiderme, appareil, film)
54914 sentivigi      | sent¹ivig¹i : sensibiliser
54915 sentiviĝo      | sent¹iviĝ¹o : sensibilisation (bio.)