za05j (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)http://apsike1997.free.fr/francais/fundamento.htm
Corrections : plibonigadi (pour pliboni€adi), malgraŭ (pour malgraĉ), sentaĉigado (pour sentaĉgigado), ktp (pour k.t.p).

Fundamento

Voici donc spécialement pour vous, cher visiteur de notre site, un texte original et sa traduction en français. Il s'agit de l'avant-propos du Fondement de la langue espéranto. Il a été rédigé en espéranto par Zamenhof lui-même.
Pour bien comprendre l'intérêt et la valeur de cet avant-propos, il faut nous placer dans le contexte de l'époque.
Nous sommes en juillet 1905. Zamenhof est à Varsovie. Dans quelques semaines il va se rendre en France car se tiendra à Boulogne-sur-Mer le premier congrès international d'espéranto. L'événement est d'importance. On attend plus de six cent personnes originaires de divers pays. L'espéranto a déjà 18 ans et son créateur pense qu'il est opportun de proposer aux congressistes de voter une résolution pour adopter les trois parties figurant dans le
Unua libro de 1887. Un consensus s'est établi jusqu'à présent pour respecter ces trois textes: 1.) Les 16 règles de grammaire; 2) le «Dictionnaire universel»"; 3) le «Recueil d'exercices».
Pour Zamenhof, il faut tout faire pour préserver la langue du moindre risque de division tout en permettant son enrichissement et son évolution avec le temps. Une langue qui resterait figée serait évidemment condamnée. Mais il faut aussi et surtout éviter le désordre. En gravant dans le marbre ces trois textes comme base fondamentale de la langue il pense lui éviter d'inutiles besoins de réformes.
L'Histoire donnera vite raison à Zamenhof. Une première fois en 1907, lorsque l'espéranto traversera une crise importante avec la création de l'ido, un espéranto modifié qui ne parviendra pas néanmoins à s'imposer, malgré les efforts de ses initiateurs. Le mouvement espérantiste était déjà bien structuré à cette époque et il restera fidèle à une langue, certes encore jeune, mais qui disposait déjà d'une littérature, d'une presse et surtout d'une base intangible comme le souhaitait son inventeur. Le Fundamento avec ses trois parties reste encore aujourd'hui la base fondamentale de la langue. L'Histoire a donc donné raison une seconde fois à Zamenhof puisqu'aucun espérantiste n'a jusqu'à présent osé toucher à cette base, constituée de seize règles, véritables "tables de la loi" de la langue internationale espéranto. Et l'espéranto tel qu'il est parlé et écrit de nos jours a évolué, comme toute langue vivante. C'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité. Il consacre le caractère visionnaire de son inventeur. Une langue n'appartient pas à un homme mais bien à une communauté. C'est elle qui la fait vivre, la fait évoluer, l'enrichit ou la condamne. Gageons que la communauté espérantiste saura montrer durablement à l'humanité combien cette dernière a besoin d'une langue internationale neutre et que l'espéranto, avec le temps recevra la pâtine, condition sans doute indispensable pour être enfin reconnu.
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, — estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Kiam nia lingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala leĝo garantios al Esperanto tute certan vivon kaj uzatecon kaj plenan sendanĝerecon kontraŭ ĉiuj personaj kapricoj disputoj, tiam aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj; sed ĝis tiu tempo la fundamento de Esperanto devas plej severe resti absolute senŝanĝa, ĉar severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kaŭzo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉplej malgrandan ŝanĝon! Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto.Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto:
1) La 16-regula gramatiko;
2) la «Universala vortaro»;
3) la «Ekzercaro».
Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardadis ĉiam kiel leĝojn por li, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj; li esperas, ke pro la bono de nia afero ankaŭ ĉiuj aliaj esperantistoj ĉiam rigardados tiujn ĉi tri verkojn kiel la solan leĝan kaj netuŝeblan fundamenton de Esperanto.Por ke ia regno estu forta kaj glora kaj povu sane disvolviĝadi, estas necese, ke ĉiu regnano sciu, ke li neniam dependos de la kapricoj de tiu alia persono, sed devas obei ĉiam nur klarajn, tute difinitajn fundamentajn leĝojn de sia lando, kiuj estas egale devigaj por la regantoj kaj regatoj kaj en kiuj neniu havas la rajton fari arbitre laŭ persona bontrovo ian ŝanĝon aldonon. Tiel same por ke nia afero bone progresadu, estas necese, ke ĉiu esperantisto havu la plenan certecon, ke leĝdonanto por li ĉiam estos ne ia persono, sed ia klare difinita verko. Tial, por meti finon al ĉiuj malkompreniĝoj kaj disputoj, kaj por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de longe farĝis fundamento per Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. Nur la supre nomitaj tri verkoj publikigitaj en la libro «Fundamento de Esperanto», devas esti rigardataj kiel oficialaj; ĉio alia, kion mi verkis verkos, konsilas, korektas, aprobas ktp., estas nur verkoj privataj, kiujn la esperantistojse ili trovas tion ĉi utila por la unueco de nia aferopovas rigardadi kiel modela, sed ne kiel deviga.Havante la karakteron de fundamento, la tri verkoj represitaj en tiu ĉi libro devas antaŭ ĉio esti netuŝeblaj. Tial la legantoj ne miru, ke ili trovos en la nacia traduko de diversaj vortoj en tiu ĉi libro (precipe en la angla parto) tute nekorektite tiujn samajn erarojn, kiuj sin trovis en la unua eldono de la "Universala Vortaro". Mi permesis al mi nur korekti la preserarojn; sed se ia vorto estis erare nelerte tradukita, mi ĝin lasis en tiu ĉi libro tute senŝanĝe; ĉar se mi volus plibonigi, tio ĉi jam estus ŝanĝo, kiu povus kaŭzi disputojn kaj kiu en verko fundamenta ne povas esti tolerata. La fundamento devas esti severe netuŝebla eĉkune kun siaj eraroj. La erareco en la nacia traduko de tiu alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon, kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian malbonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: «jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon.»La "Fundamento de Esperanto" tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de esperanto. Ho, ne! Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn, multe pli bonajn kaj pli vastajn, kiuj estas eldonitaj de niaj plej kompetentaj amikoj por ĉiu nacio aparte kaj el kiuj la plej gravaj estas eldonitaj tre bone kaj zorgeme, sub mia persona kontrolo kaj kunhelpo. Sed la "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla, por ke li povu ĉiam bone distingi la vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas troviĝi en ĉiuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private, kiuj eble ne al ĉiuj esperantistoj estas konataj eble ne de ĉiuj estas aprobataj. La "Fundamento de Esperanto" devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de deflankiĝado de la vojo de unueco.Mi diris, ke la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netuŝebla, se ŝajnus al ni, ke tiu alia punkto estas sendube erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed konstante plibonigadi kaj perfektiĝadi; la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝados ne per arbitra, interbatala kaj ruinigita rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado sentaĉigado de nia ĝisnuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Pli detale mi parolos pri tio ĉi en la Bulonja kongreso; nun mi diros pri tio ĉi nur kelkajn vortojn, por ke mia opinio ne ŝajnu tro paradoksa:1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la "Fundamento" ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel «Aldonon al la Fundamento».2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu alia vorto regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere, ni havos la certecon, ke ĉe la plej granda perfektiĝado la unueco de esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.Mi montris en principo, kiamaniere la severa netuŝebleco de la "Fundamento" gardos ĉiam la unuecon de nia lingvo, ne malhelpante tamen al la lingvo ne sole riĉiĝadi, sed konstante perfektiĝadi. Sed en la praktiko ni (pro kaŭzoj jam multajn fojojn priparolitaj) devas kompreneble esti tre singardaj kun ĉia "perfektiĝado" de la lingvo:
a) ni devas tion ĉi fari ne facilanime, sed nur en okazoj de efektiva neceseco;
b) fari tion ĉi (post matura prijuĝado) povas ne apartaj personoj, sed nur ia centra institucio, kiu havos nedisputeblan aŭtoritatecon por la tuta esperantistaro.Mi finas do per la jenaj vortoj:

1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti severe netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de Esperanto", devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
La ideoj, kiujn mi supre esprimis pri la Fundamento de esperanto, prezentas dume nur mian privatan opinion. Leĝan sankcion ili ricevos nur en tia okazo, se ili estos akceptitaj de la unua internacia kongreso de esperantistoj, al kiu tiu ĉi verko kune kun sia antaŭparolo estos prezentita.

L. Zamenhof.

Varsovio, Julio 1905.

Pour qu'une langue internationale puisse progresser bien régulièrement et pour qu'elle ait la pleine assurance qu'elle ne disparaitra jamais et qu'une étourderie commise par ses futurs adeptes ne détruira pas l'oeuvre accomplie par feu leurs aînés — une condition est indispensable: l'existence d'un Fondement de la langue clairement défini et qu'il ne faudra jamais toucher ni modifier. Quand les gouvernements des pays les plus importants auront officiellement accepté notre langue, quand par une loi spéciale ils garantiront à l'espéranto une existence assurée, un usage et une garantie totale contre tous les caprices ou disputes à caractère personnel, alors une haute autorité, élue avec le consentement de ces gouvernements, aura le droit de faire dans le fondement de la langue toutes les réformes nécessaires, une fois pour toutes, si de telles réformes s'avèrent indispensables; mais jusqu'à ce moment précis le fondement de l'espéranto devra rester strictement et absolument inchangé, car l'intangibilité stricte de notre fondement est la cause la plus importante qui a permis notre progrès jusqu'à présent et qui est la condition la plus importante pour assurer notre progression future, régulière et pacifique. Aucune personne, qu'elle soit physique ou morale, ne doit avoir le droit de procéder arbitrairement au moindre changement dans notre fondement, quand bien même ce changement serait très petit! Que les espérantistes veuillent bien toujours se souvenir de ce principe très important et toujours se battre énergiquement pour le préserver d'une atteinte quelconque, car dès lors que nous toucherions à ce principe, ce serait le commencement de notre mort.

C'est par un consentement silencieux de tous les espérantistes depuis déjà bien longtemps que les trois oeuvres suivantes sont considérées comme le fondement de l'espéranto:
1) Les 16 règles de grammaire;
2) le «Dictionnaire universel»";
3) le «Recueil d'exercices».
L'auteur de l'espéranto a toujours considéré ces trois oeuvres comme des lois pour lui et, malgré de fréquentes tentations et l'envie de passer outre, il ne s'est jamais permis (consciemment tout au moins) le moindre petit péché contre ces trois lois; il espère que pour le bien de notre affaire tous les autres espérantistes considèreront eux aussi pour toujours ces trois oeuvres comme le seul fondement légal et intangible de l'espéranto.

Pour qu'une nation soit forte et glorieuse et pour qu'elle puisse se développer sainement, il faut que chaque citoyen sache qu'il ne dépendra jamais des caprices de telle ou telle personne, mais qu'il ne devra toujours obéir qu'à des lois claires, fondamentalement définies dans ce pays, des lois s'imposant de manière égale tant pour les dirigeants que pour les administrés et dans lesquelles nul n'aura le droit de faire arbitrairement le moindre changement ou le moindre ajout selon son bon plaisir. De même, pour que notre affaire progresse bien, il faut que chaque espérantiste ait la pleine certitude que le législateur sera toujours pour lui, non pas une personne, quelle qu'elle soit, mais une oeuvre clairement définie. Pour cette raison et pour mettre un point final à tous les malentendus et à toutes les disputes et pour que chaque espérantiste sache clairement avec quoi il doit se guider en tout, l'auteur de l'espéranto a décidé d'éditer maintenant sous la forme d'un livre unique ces trois oeuvres, qui, par le consentement général et silencieux de tous les espérantistes sont devenues depuis longtemps déjà le fondement de l'espéranto, et il demande que les regards de tous les espérantistes ne soient plus tournés désormais vers lui mais vers ce livre. Tant qu'il n'y aura pas une institution faisant autorité et contestée par qui que ce soit pour en décider autrement, tout ce qui se trouve dans ce livre devra être considéré comme obligatoire pour tous; tout ce qui est contre ce livre devra être considéré comme mauvais, quand bien même cela viendrait de la plume de l'auteur de l'espéranto en personne. Seules les trois oeuvres citées plus haut et qui sont publiées dans le livre "Fundamento de Esperanto" seront considérées comme officielles; tout ce que j'aurais écrit d'autre ou que j'écrirai, conseillerai ou approuverai etc. ne sera que des oeuvres à caractère privé que les espérantistes — pour autant qu'ils les jugent utiles pour l'unicité de notre affaire — pourront considérer comme modèles mais en aucun cas comme obligatoires.

Comme les trois oeuvres imprimées dans ce livre sont la base de la langue, elles devront avant tout être intangibles. Il ne faut donc pas que les lecteurs s'étonnent de trouver divers mots traduits en langue nationale (surtout dans la partie anglaise) avec les mêmes erreurs non corrigées par rapport à la première édition du "Dictionnaire universel". Je me suis permis de corriger seulement les fautes de frappe mais si un mot était soit un contresens soit mal traduit, je l'ai laissé inchangé dans le livre, car, quand bien même j'aurais voulu apporter une amélioration, cela aurait déjà constitué un changement, ce qui aurait pu être source de disputes et ceci ne peut être toléré dans un ouvrage fondamental. Le fondement doit être strictement intangible même avec ses erreurs. L'erreur de traduction dans une langue nationale de tel ou tel mot ne représente pas en elle-même un grand malheur, car, en comparant la traduction du contexte dans les autres langues on trouvera facilement le vrai sens de chaque mot, mais le changement de la traduction d'un mot serait sans commune mesure un danger plus grand, car en ayant perdu sa stricte intangibilité l'oeuvre aurait perdu son caractère extraordinairement nécessaire de dogme à caractère fondamental et, en trouvant des traductions différentes d'une édition à l'autre l'utilisateur n'aurait pas la certitude que demain je ne ferai pas un autre changement et il perdrait sa confiance et son appui. Chaque fois qu'une personne me montrera une mauvaise expression dans le livre du Fundamento je répondrai tranquillement: « oui, c'est une erreur, mais elle doit rester intangible car elle appartient au document fondamental dans lequel personne n'a le droit de procéder au moindre changement.»

Le «Fundamento de l'espéranto» ne doit pas du tout être considéré comme ce qui s'est fait de mieux comme manuel et comme dictionnaire de l'espéranto. Oh, non! À celui qui veut se perfectionner en espéranto je recommanderai les divers manuels et dictionnaires, bien meilleurs et plus complets, qui ont été édités en particulier par nos amis les plus compétents de chaque nation et les plus importants d'entre eux sont ceux qui furent édités sous mon contrôle personnel et en collaboration avec moi. Mais le «Fundamento de l'espéranto» doit se trouver dans les mains de tout bon espérantiste en tant que document et guide permanent pour qu'il apprenne bien la langue et pour qu'il puisse toujours bien se remémorer ce qui dans notre langue est officiel et intangible, pour qu'il puisse toujours bien distinguer les mots et les règles qui sont officiels et qui doivent figurer dans tous les manuels d'espéranto des autres mots et règles recommandés en privé qui peut-être ne sont pas connus de tous les espérantistes ou approuvés par tous. Le «Fundamento de l'espéranto» doit être dans les mains de chaque espérantiste comme un outil de contrôle permanent qui le préservera de tout dévoiement par rapport à la voie de l'unité.

J'ai dit que le fondement de notre langue doit être absolument intangible, quand bien même il nous semblerait que tel ou tel point est certainement faux. Ceci pourrait donner à penser que notre langue restera à jamais rigide et n'évoluera pas... Bien au contraire! En dépit de la stricte intangibilité du fondement de la langue, celle-ci aura toutes les possibilités non seulement de s'enrichir constamment mais également de se bonifier et de se parfaire; l'intangibilité du fondement ne sera qu'une garantie permanente pour que cette perfection en cours devienne une réalité non pas du fait d'une fracture ruineuse arbitraire qui résulterait d'une bataille longue et d'un changement, ni du fait de l'annulation ou d'une décision de rendre non conforme notre littérature actuelle, mais au contraire par un processus naturel, préservé de toute confusion et de tout danger. Je donnerai plus de détails sur ceci lors du congrès qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer; mais ici je dirai seulement quelques mots pour que mon opinion n'apparaisse pas trop paradoxale:

1) Enrichir la langue par des mots nouveaux peut être fait dès à présent en demandant conseil auprès de personnes considérées comme les plus compétentes dans notre langue et en prenant soin que tous ceux qui doivent utiliser ces mots le fassent sous une forme identique; mais ces mots-ci devront seulement être recommandés et non imposés; leur usage devra se limiter à la littérature; alors que dans la correspondance avec des personnes inconnues il sera bon de toujours s'astreindre à utiliser seulement des mots présents dans le «Fundamento» car en ce qui concerne ces mots officiels nous pouvons être certains que notre destinataire les trouvera obligatoirement dans son dictionnaire. C'est seulement un jour, à l'avenir, quand la plus grande partie des mots nouveaux sera déjà bien mûre qu'alors une sorte d'institution officielle les introduira dans le dictionnaire officiel comme «Complément au Fundamento»

2) Si une sorte d'institution centrale et autorisée trouve trop inopportune la présence dans notre langue de tel mot ou telle règle, elle ne devra pas éliminer ou changer la forme en question, mais elle pourra proposer une forme nouvelle dont elle conseillera l'usage en parallèle avec l'ancienne. Ce n'est qu'avec le temps que la forme nouvelle éliminera la forme ancienne qui deviendra un archaïsme comme cela se passe dans toute langue naturelle. Mais, en présentant une partie du fondement, ces archaïsmes ne seront jamais éliminés mais toujours imprimés dans tous les manuels et dictionnaires en même temps que les formes nouvelles, et de cette manière nous aurons la certitude que même avec le plus grand perfectionnement l'unité de l'espéranto ne sera jamais compromise et qu'aucune oeuvre esperantiste, quand bien même elle daterait des temps les plus reculés, ne perdra de sa valeur et de sa compréhension pour les générations futures.

J'ai montré en principe de quelle manière la stricte intangibilité du «Fundamento" préservera pour toujours l'unité de notre langue sans empécher cependant la langue non seulement de s'enrichir, mais même de se perfectionner en permanence. Mais dans la pratique (pour des raisons déjà exposées et à de multiples reprises) nous devons bien sûr être très prudents avec toutes sortes de «perfectionnements» de la langue:
a) nous ne devons pas faire ceci de manière impulsive, mais seulement en cas d'extrême nécessité;
b) ce ne sont pas des personnes isolées qui pourront faire ceci (quand bien même leur jugement serait mûrement réfléchi) mais seulement une institution centrale autorisée disposant d'une légitimité incontestée par l'ensemble du monde espérantiste.

Je termine donc par les mots suivants:

1. Du fait de l'unité de notre affaire tout bon espérantiste devra avant toute chose bien connaître le fondement de notre langue;
2. Le fondement de notre langue doit rester strictement intangible;
3. tant qu'une institution centrale autorisée n'aura pas décidé d'agrandir (en aucun cas de changer!) le fondement actuel par l'officialisation de nouveaux mots ou de nouvelles règles, tout ce qui est bon et qui ne se trouve pas dans le «Fundamento de l'espéranto» devra être considéré non pas comme obligatoire, mais seulement comme recommandé.
Les idées que je viens d'exprimer sur le Fundamento de l'espéranto ne représentent que mon opinion personnelle. Elles recevront une consécration légale seulement dans le cas où elles seront acceptées par le premier congrès international des espérantistes devant lequel cette oeuvre et son avant-propos seront présentés.

L. Zamenhof.

Varsovie, Juillet 1905.
2017-04-30'18;39;50
9352 reserĉoj, 3995 serĉadoj, 1626 ekserĉoj, 3 serĉiĝontoj, 0 jamserĉito, 0 serĉeraro

 
absolute
absolut': absolu
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
adresato
adres': adresse (de lettre)
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
afero
afer': affaire
o: marque le substantif
akceptita
akcept': accepter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
akceptitaj
akcept': accepter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
al
al: à
aldonon
al: à
al`don': ajouter, adjoindre ♦ don': donner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
alia
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
aliaj
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
alian
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
alie
ali': autre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
almenaŭ
almenaŭ: au moins
altrudataj
al: à
trud': contraindre de prendre
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
amikoj
amik': ami
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
angla
angl': anglais
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ankaŭ
ankaŭ: aussi
antaŭ
antaŭ: devant, avant
antaŭparolo
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
apartaj
apart': qui est à part, separé
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
aparte
apart': qui est à part, separé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
apartenas
aparten': appartenir
as: marque le présent d'un verbe
apartenus
aparten': appartenir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
apogon
apog': appuyer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
aprobas
aprob': approuver
as: marque le présent d'un verbe
aprobataj
aprob': approuver
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
arbitra
arbitr': arbitraire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
arbitre
arbitr': arbitraire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
arĥaismo
arĥaism': archaïsme
o: marque le substantif
arĥaismoj
arĥaism': archaïsme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme

aŭ: ou
aŭtoritata
aŭtoritat': autorité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
aŭtoritataj
aŭtoritat': autorité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorité
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
aŭtoro
aŭtor': auteur
o: marque le substantif
batali
batal': combattre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
bona
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
bonajn
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
bono
bon': bon
o: marque le substantif
bontrovo
bon': bon
trov': trouver
o: marque le substantif
bulonja
bulonj': Boulogne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ĉar
ĉar: car, parce que
ĉe
ĉe: chez
ĉefaj
ĉef': chef, supérieur
ĉef'a: principal ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
centra
centr': centre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
certaj
cert': certain
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
certan
cert': certain
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
certecon
cert': certain
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĉia
ĉia: de toute sorte
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
ĉiam
ĉiam: toujours
ĉio
ĉio: tout
ĉiu
ĉiu: chacun
ĉiuj
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĉiujn
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
danĝeron
danĝer': danger
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
de
de: de, à partir de
decidis
decid': décider
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
decidos
decid': décider
os: marque le futur
deflankiĝado
de: de, à partir de
flank': côté
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
delogoj
de: de, à partir de
de`log': séduire ♦ log': attirer, allécher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
dependos
de: de, à partir de
de`pend': dépendre ♦ pend': pendre, être suspendu
os: marque le futur
detale
detal': détaillé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
detruos
detru': détruire
os: marque le futur
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
deviga
dev': devoir
dev'ig': nécessiter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
devigaj
dev': devoir
dev'ig': nécessiter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
devos
dev': devoir
os: marque le futur
deziritajn
dezir': désirer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
difinita
difin': définir, déterminer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
difinitajn
difin': définir, déterminer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
diris
dir': dire
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
diritan
dir': dire
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
diros
dir': dire
os: marque le futur
disfalos
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
fal': tomber
os: marque le futur
disputoj
disput': disputer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
disputojn
disput': disputer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
distingi
disting': distinguer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
disvolviĝadi
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
volv': rouler, enrouler
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
disvolviĝos
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
volv': rouler, enrouler
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
diversaj
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
diversajn
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
do
do: donc
dogma
dogm': dogme
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
dokumento
dokument': document
o: marque le substantif
dume
dum: pendant, tandis que
dum`e: cependant ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
eble
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
eblon
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'o: possibilité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction

eĉ: même (adv.) jusqu'à
eĉkune
eĉ: même (adv.) jusqu'à
kun: avec
kun`e: ensemble, conjointement ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
eĉplej
eĉ: même (adv.) jusqu'à
plej: le plus
efektiva
efektiv': effectif, réel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
egale
egal': égal, qui ne diffère pas
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
eksterordinare
ekster: hors, en dehors de
ordinar': ordinaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ektuŝo
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
ektuŝus
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
ekzercaro
ekzerc': exercer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
ekzistado
ekzist': exister
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
el
el: de, d'entre, é-, ex-
eldoni
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
eldonitaj
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
eldono
el: de, d'entre, é-, ex-
don': donner
o: marque le substantif
elektita
elekt': choisir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
elĵetitaj
el: de, d'entre, é-, ex-
ĵet': jeter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ellernu
el: de, d'entre, é-, ex-
lern': apprendre
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
elpuŝos
el: de, d'entre, é-, ex-
puŝ': pousser (impulsion)
os: marque le futur
en
en: en, dans
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
enkondukos
en: en, dans
konduk': conduire, guider
os: marque le futur
enrigardado
en: en, dans
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
erara
erar': errer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
erare
erar': errer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
erareco
erar': errer
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
eraro
erar': errer
o: marque le substantif
eraroj
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
erarojn
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
esperanta
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
esperantistaro
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
esperantisto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
esperantistoj
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
esperas
esper': espérer
as: marque le présent d'un verbe
esprimis
esprim': exprimer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
esprimon
esprim': exprimer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
esti
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
estintaj
est': être (verbe)
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
estis
est': être (verbe)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
estonta
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
ont'a: prochain ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
estontaj
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
ont'a: prochain ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
estus
est': être (verbe)
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
facilanima
facil': facile
anim': âme
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
facilanime
facil': facile
anim': âme
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
farĝis
far': faire
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
fariĝados
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
os: marque le futur
fariĝos
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
faros
far': faire
os: marque le futur
finas
fin': finir
as: marque le présent d'un verbe
finon
fin': finir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fojojn
foj': fois
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fojon
foj': fois
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
forigi
for: loin, hors
for`ig': enlever, éloigner, écarter, ôter ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
formo
form': forme
o: marque le substantif
formoj
form': forme
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
formon
form': forme
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
forta
fort': fort
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
frua
fru': de bonne heure
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
fundamenta
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
fundamentajn
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fundamenteco
fundament': fondement
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
fundamenton
fundament': fondement
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
garantios
garanti': garantir
os: marque le futur
gardos
gard': garder (prendre soin)
os: marque le futur
generacioj
generaci': génération
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĝi
ĝi: cela, il, elle
ĝiaj
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĝis
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
ĝisnuna
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ĝisnunan
ĝis: jusqu'à, jusqu'à ce que
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
glora
glor': glorifier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
gramatiko
gramatik': grammaire
o: marque le substantif
granda
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
grandan
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
grava
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
gravaj
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
gravan
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
gvida
gvid': guider
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
gvidi
gvid': guider
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
havante
hav': avoir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
havi
hav': avoir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
havos
hav': avoir
os: marque le futur
havu
hav': avoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
havus
hav': avoir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
ho
ho: oh!
ia
ia: quelconque, quelque
iam
iam: jamais, un jour
ian
ia: quelconque, quelque
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ideoj
ide': idée
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ili
ili: ils, elles
ilin
ili: ils, elles
n: marque l'accusatif et aussi la direction
institucio
instituci': institution
o: marque le substantif
interbatala
inter: entre, parmi
batal': combattre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
interkonsente
inter: entre, parmi
konsent': consentir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
interkonsento
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
internacia
inter: entre, parmi
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
iom
iom: un peu, quelque peu de
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
jam
jam: déjà
jamserĉito
jam: déjà
serĉ': chercher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
jenaj
jen: voilà, voici (jen...jen...: parfois...parfois..., tantôt...tantôt...)
jen`a: celui-ci, celui-là, ci-après, le suivant ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
jes
jes: oui, d'accord
kaj
kaj: et
kapricoj
kapric': caprice
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
karakteron
karakter': caractère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kaŭzi
kaŭz': causer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kaŭzo
kaŭz': causer
kaŭz'o: cause ♦ o: marque le substantif
kaŭzoj
kaŭz': causer
kaŭz'o: cause ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ke
ke: que (conjonction)
kelkajn
kelk': quelque
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kiam
kiam: quand, lorsque
kiamaniere
kia: quel
kia`manier': de quelle manière ♦ manier': manière, façon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kiel
kiel: comment
kio
kio: quoi
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
kiuj
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kiujn
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kiun
kiu: qui lequel, laquelle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
klarajn
klar': clair (qui n'est pas trouble)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
klare
klar': clair (qui n'est pas trouble)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
komenco
komenc': commencer
o: marque le substantif
komitato
komitat': comité
o: marque le substantif
komparante
kompar': comparer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kompetentaj
kompetent': compétent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kompreneble
kompren': comprendre
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kompreneblecon
kompren': comprendre
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
konataj
kon': connaître
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kondiĉo
kondiĉ': condition
o: marque le substantif
konfidon
konfid': se fier, se confier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kongreso
kongres': colloque, congrès
o: marque le substantif
koni
kon': connaître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
konscie
konsci': avoir conscience
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
konsilas
konsil': conseiller
as: marque le présent d'un verbe
konsiliĝado
konsil': conseiller
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
konstanta
konstant': constant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
konstante
konstant': constant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
kontrolilo
kontrol': contrôler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
kontrolo
kontrol': contrôler
o: marque le substantif
korektas
korekt': corriger
as: marque le présent d'un verbe
korekti
korekt': corriger
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
korespondado
korespond': correspondre
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
ktp
ktp: etc ▌kaj tiel plu: et cetera
kun
kun: avec
kune
kun: avec
kun`e: ensemble, conjointement ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kunhelpo
kun: avec
help': aider
o: marque le substantif
kuntekstan
kun: avec
tekst': texte
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
la
la: le, la, les (article défini)
laborojn
labor': travailler
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lando
land': pays
o: marque le substantif
lasis
las': laisser, abandonner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
laŭ
laŭ: selon, d'après
leĝan
leĝ': loi
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
legantoj
leg': lire
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
leĝdonanto
leĝ': loi
don': donner
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
leĝo
leĝ': loi
o: marque le substantif
leĝoj
leĝ': loi
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
leĝojn
leĝ': loi
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lernolibro
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
lernolibroj
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
lernolibrojn
lern': apprendre
o: marque le substantif
libr': livre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lernoverkoj
lern': apprendre
o: marque le substantif
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
li
li: il, lui
libro
libr': livre
o: marque le substantif
lin
li: il, lui
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
lingvoj
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
literaturo
literatur': littérature
o: marque le substantif
longa
long': long
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
longe
long': long
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malbonan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
malfeliĉon
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
feliĉ': heureux
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
malgrandan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
malgraŭ
malgraŭ: malgré, en dépit de
malhelpante
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'help': déranger, empêcher ♦ help': aider
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
malkompreniĝoj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
kompren': comprendre
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
malnova
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malnovan
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
manoj
man': main
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
matura
matur': mûr
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
memori
memor': se souvenir, se rappeler
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
memorigadu
memor': se souvenir, se rappeler
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
meti
met': mettre, placer, poser
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
mia
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
mi
mi: je, moi
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
miru
mir': s'étonner, admirer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
modela
model': modèle, spécimen
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
momento
moment': moment
o: marque le substantif
montriĝos
montr': montrer
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
os: marque le futur
montris
montr': montrer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
montros
montr': montrer
os: marque le futur
morgaŭ
morgaŭ: demain
morto
mort': mourir
o: marque le substantif
multajn
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
multe
mult': beaucoup, nombreux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
nacia
naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nacio
naci': nation
o: marque le substantif
naski
nask': enfanter, faire naître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
natura
natur': nature
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ne
ne: non, ne, ne... pas
necesa
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
necesaj
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
necesan
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
necese
neces': nécessaire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
neceseco
neces': nécessaire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
nedisputebla
ne: non, ne, ne... pas
disput': disputer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nedisputeblan
ne: non, ne, ne... pas
disput': disputer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nekonataj
ne: non, ne, ne... pas
kon': connaître
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nekorektite
nek: ni (nek... nek...: ni... ni...)
o: marque le substantif
rekt': droit, direct
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
nelerte
ne: non, ne, ne... pas
lert': adroit, habile, agile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
neniam
neniam: ne... jamais
neniu
neniu: personne
neoportuna
ne: non, ne, ne... pas
oportun': commode, ce qui est à propos
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nepre
nepr': inévitable, impératif, nécessaire, obligatoire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
netuŝebla
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
netuŝeblaj
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
netuŝeblan
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
netuŝebleco
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
netuŝeblecon
ne: non, ne, ne... pas
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ni
ni: nous
niaj
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nomitaj
nom': nom
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nova
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
novaj
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
novan
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nuligado
nul': zéro, nul
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
nun
nun: maintenant
nur
nur: seulement, ne... que
obei
obe': obéir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
oficiala
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
oficialaj
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
oficialajn
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
oficialan
oficial': officiel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
oficiale
oficial': officiel
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
oficialigo
oficial': officiel
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
ofta
oft': souvent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
oftaj
oft': souvent
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
okazo
okaz': avoir lieu, arriver
okaz'o: occasion ♦ o: marque le substantif
okazoj
okaz': avoir lieu, arriver
okaz'o: occasion ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
okuloj
okul': œil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ol
ol: que (dans une comparaison)
oni
oni: on
opinio
opini': penser, croire
o: marque le substantif
opinion
opini': penser, croire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
paca
pac': paix
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
paradoksa
paradoks': paradoxe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
paralele
paralel': parallèle
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
parolos
parol': parler
os: marque le futur
parto
part': partie, part
o: marque le substantif
parton
part': partie, part
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
paŝo
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
pekon
pek': pécher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
peni
pen': tâcher, s'efforcer de
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
penson
pens': penser
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
per
per: par, au moyen, à l'aide de
perdinte
perd': perdre
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
perdos
perd': perdre
os: marque le futur
perdus
perd': perdre
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
perfektiĝadi
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
perfektiĝado
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
perfektiĝi
perfekt': parfait
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
permesis
permes': permettre
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
persona
person': personne (la)
person'a: personnel ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
personaj
person': personne (la)
person'a: personnel ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
persono
person': personne (la)
o: marque le substantif
personoj
person': personne (la)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
petas
pet': prier (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
plej
plej: le plus
plenan
plen': plein
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
pli
pli: plus
plibonigadi
pli: plus
bon': bon
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
plibonigi
pli: plus
bon': bon
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
pligrandigi
pli: plus
grand': grand
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
plumo
plum': plume
o: marque le substantif
por
por: pour, en faveur de
post
post: après
poste
post: après
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
povos
pov': pouvoir
os: marque le futur
povu
pov': pouvoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
povus
pov': pouvoir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
praktiko
praktik': pratique
o: marque le substantif
precipe
precip': principalement, surtout
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
presataj
pres': imprimer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
preserarojn
pres': imprimer
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
prezentante
prezent': présenter
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
prezentas
prezent': présenter
as: marque le présent d'un verbe
prezentita
prezent': présenter
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
prezentus
prezent': présenter
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
prijuĝado
pri: au sujet de, sur, touchant, de
juĝ': juger
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
principo
princip': principe
o: marque le substantif
principon
princip': principe
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
priparolitaj
pri: au sujet de, sur, touchant, de
parol': parler
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
privataj
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
privatan
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
private
privat': privé, particulier
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
pro
pro: à cause de, pour
progresadi
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
progresado
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
progresadu
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
proponi
propon': proposer, offrir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
publikigitaj
publik': public
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
punkto
punkt': point
o: marque le substantif
rajton
rajt': droit (le)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
regantoj
reg': gouverner, régir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
regatoj
reg': gouverner, régir
reg'at': sujet ♦ at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
registaroj
reg': gouverner, régir
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
regnano
regn': l'Etat
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
regno
regn': l'Etat
o: marque le substantif
regnoj
regn': l'Etat
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
regula
regul': règle (principe)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
regule
regul': règle (principe)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
regulo
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
reguloj
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
regulojn
regul': règle (principe)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
rekomendas
rekomend': recommander
as: marque le présent d'un verbe
rekomendata
rekomend': recommander
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
rekomendataj
rekomend': recommander
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
rekomendos
rekomend': recommander
os: marque le futur
represitaj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
pres': imprimer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
respondos
respond': répondre
os: marque le futur
resti
rest': rester
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
restos
rest': rester
os: marque le futur
ricevos
ricev': recevoir, obtenir
os: marque le futur
riĉigadi
riĉ': riche
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
riĉiĝadi
riĉ': riche
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
rigardadi
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
rigardadis
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
rigardados
rigard': regarder
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
os: marque le futur
rigardata
rigard': regarder
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
rigardataj
rigard': regarder
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
rigida
rigid': roide, rigide
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
rompado
romp': rompre, casser
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
rompata
romp': rompre, casser
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ruinigita
ruin': ruines
ruin'ig': ruiner ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ŝajnu
ŝajn': sembler
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
ŝajnus
ŝajn': sembler
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
sama
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
samajn
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
same
sam': même (qui n'est pas autre)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
samtempe
sam': même (qui n'est pas autre)
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
sane
san': sain, en santé
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ŝanĝado
ŝanĝ': changer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
ŝanĝebla
ŝanĝ': changer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ŝanĝi
ŝanĝ': changer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ŝanĝo
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
ŝanĝoj
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ŝanĝojn
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ŝanĝon
ŝanĝ': changer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sankcion
sankci': sanction
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sciu
sci': savoir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
se
se: si
sed
sed: mais
sekvantaj
sekv': suivre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
sencon
senc': sens, acception
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sendanĝera
sen: sans
danĝer': danger
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sendanĝerecon
sen: sans
danĝer': danger
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sendube
sen: sans
dub': douter
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
senkompare
sen: sans
kompar': comparer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
senkonfuza
sen: sans
konfuz': confondre, embrouiller
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
senŝanĝa
sen: sans
ŝanĝ': changer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
senŝanĝe
sen: sans
ŝanĝ': changer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
sentaĉigado
sent': ressentir, éprouver (une impression)
aĉ': horrible, mauvais, désagréable; -asse, -âtre (suffixes péjoratifs) █ aĉ! : saloperie! (interjection)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
serĉeraro
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
serĉiĝontoj
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
severa
sever': sévère
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
severan
sever': sévère
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
severe
sever': sévère
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
si
si: soi, se
siaj
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
silenta
silent': se taire, faire silence
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sin
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
singardaj
si: soi, se
si`n: soi, se (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
si`n`gard': prudent ♦ gard': garder (prendre soin)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
societo
societ': société
o: marque le substantif
solan
sol': seul
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sole
sol': seul
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
speciala
special': spécial
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
sub
sub: sous (en dessous)
supre
supr': en haut
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tamen
tamen: pourtant, néanmoins
tempo
temp': temps (durée)
o: marque le substantif
tentoj
tent': tenter
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tia
tia: tel
tiaj
tia: tel
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tial
tial: c'est pourquoi
tiam
tiam: alors
tiamaniere
tiam: alors
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
er': élément, composant, miette, morceau, bout ▌sabl'er': un grain de sable ♦ sabl': sable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
tio
tio: cela
tion
tio: cela
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tiu
tiu: celui-là
tiuj
tiu: celui-là
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tiujn
tiu: celui-là
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tolerata
toler': tolérer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tradukita
traduk': traduire
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
traduko
traduk': traduire
o: marque le substantif
tradukon
traduk': traduire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
trankvile
trankvil': tranquille
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
tri
tri: trois
tro
tro: trop
trovante
trov': trouver
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
trovas
trov': trouver
as: marque le présent d'un verbe
troviĝas
trov': trouver
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
troviĝi
trov': trouver
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
trovis
trov': trouver
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
trovos
trov': trouver
os: marque le futur
turnataj
turn': tourner
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
tuŝebla
tuŝ': toucher
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuta
tut': entier, total
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tute
tut': entier, total
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
universala
universal': universel
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
unua
unu: un, un certain
unu`a: premier ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
unu
unu: un, un certain
unueco
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
unuecon
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
utila
util': utile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
uzadi
uz': employer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
uzanto
uz': employer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
uzatecon
uz': employer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
uzu
uz': employer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
valoron
valor': valeur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vastajn
vast': vaste, étendu
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
veran
ver': vérité
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
verkis
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
verko
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
verkoj
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
verkojn
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
verkos
verk': composer, faire des ouvrages (littér.)
os: marque le futur
vidas
vid': voir
as: marque le présent d'un verbe
vivon
viv': vivre
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vojo
voj': route, voie
o: marque le substantif
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
volu
vol': vouloir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
volus
vol': vouloir
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
vortaro
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
vortaroj
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
vortarojn
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vortaron
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vorto
vort': mot
o: marque le substantif
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
vortojn
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
zorgante
zorg': avoir soin, prendre soin de
zorg'ant': tuteur ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
zorgeme
zorg': avoir soin, prendre soin de
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien